ประยุกต์ใช้ โพสล่าสุด โพสสำคัญ เครื่องมือ สมาชิก สถิติฟอรั่ม ธนาคาร
หัวข้อ : ข้อสอบ แนวข้อสอบ เจ้าพนักงานสรรพากรปฏิบัติงาน กรมสรรพากร ทุกตำแหน่ง
admin ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ดูแลระบบ
รายละเอียดผู้ใช้ 

ข้อสอบ แนวข้อสอบ เจ้าพนักงานสรรพากรปฏิบัติงาน กรมสรรพากร ทุกตำแหน่ง

อ้างอิง: ดันกระทู้ โดย admin เมื่อเวลา(2016-06-03)
กรมสรรพากร เปิดรับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการ จำนวน 17 อัตรา สมัครทางอินเตอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 6 - 16 มิถุนายน 2559

ประกาศกรมสรรพากร เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร
1. ตำแหน่ง เจ้าพนักงานภาษีสรรพากร
อัตราเงินเดือน 18,000 หรือตามที่ ก.พ. กำหนด
จำนวนตำแหน่งว่าง 2 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
เป็นผู้ได้รับคุณวุฒิปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาใดวิชาหนึ่ง ทางคอมพิวเตอร์ จากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ.รับรอง

2. ตำแหน่ง พนักงานภาษีสรรพากร
อัตราเงินเดือน 11,280 บาท
จำนวนตำแหน่งว่าง 15 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
เป็นผู้ได้รับคุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาพณิชยการ สาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาการขาย สาขาวิชาการเลขานุการ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ สาขาวิชาธุรกิจค้าปลีก สาขาวิชา การประชาสัมพันธ์ สาขาวิชาภาษาต่างประเทศ สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ สาขาวิชาการตลาด สาขาวิชา การโรงแรมและการท่องเที่ยว สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ จากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ. รับรอง

การรับสมัคร
ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต ได้ตั้งแต่วันที่ 6 - 16 มิถุนายน 2559 ที่เว็บไซต์http://job.rd.go.th/ ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ

รายละเอียดเพิ่มเติม
-ไฟล์ประกาศรับสมัครสอบ


เปิดรับสมัครสอบเข้ารับราชการ กรมสรรพากร จำนวน 103 อัตรา สมัครทางอินเตอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 12 พฤษภาคม - 2 มิถุนายน 2559

ประกาศกรมสรรพากร เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ 

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัครสอบ
1. ตำแหน่ง เจ้าพนักงานสรรพากรปฏิบัติงาน
จำนวนตำแหน่งว่าง 100 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรืออนุปริญญาหลักสูตร 3 ปี ต่อจากประกาศนียบัตรประโยคมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาการเงินและการธนาคาร สาขาวิชาการตลาด สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ สาขาวิชาธุรกิจการค้าระหว่างประเทศ สาขาวิชาภาษาต่างประเทศธุรกิจ สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ สาขาวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีก สาขาวิชาการจัดการธุรกิจท่องเที่ยว สาขาวิชาการจัดการทั่วไป สาขาวิชาการโฆษณาและการประชาสัมพันธ์ สาขาวิชาการเลขานุการ สาขาวิชาการโรงแรมและบริการ สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการจัดการ หรือสาขาวิชาอุตสาหกรรมบริการ จากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ.รับรอง และเป็นผู้สอบผ่านภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ในระดับเดียวกันกับคุณวุฒิที่ใช้สอบหรือสูงกว่า

2. ตำแหน่ง เจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์ปฏิบัติงาน
จำนวนตำแหน่งว่าง 3 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรืออนุปริญญาหลักสูตร 3 ปี ต่อจากประกาศนียบัตรประโยคมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์ สาขาวิชาเทคโนโลยีโทรคมนาคม สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ สาขาวิชาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ หรือสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ จากสถาบันการศึกษา ที่ ก.พ. รับรอง และเป็นผู้สอบผ่านภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ในระดับเดียวกันกับคุณวุฒิที่ใช้สอบหรือสูงกว่า 

การรับสมัครสอบ
ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครได้ทางอินเตอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 12 พฤษภาคม - 2 มิถุนายน 2559 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ ที่เว็บไซต์ http://job.rd.go.th

รายละเอียดเพิ่มเติม
ไฟล์ประกาศรับสมัครสอบ


1. การระดมความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญสาขาต่างๆที่เป็นอิสระแล้วนำความมากำหนดในการวางแผนเรียกว่าอะไร 
ก. Brain Storming 
ข. Delphi 
ค. Planning 
ง. Analysis 

2. การกำหนดการปฏิบัติงานในระยะสั้น ระยะยาว ในการจัดเก็บภาษีอากร 
ก. การวางแผนภาษีอาการ ( Tax Planning) 
ข. นโยบายภาษีอากร 
ค. ปฏิบัติการภาษี 
ง. นโยบายการปฏิการ 

3. ถ้าคุณสอบบรรจุเป็นข้าราชการสรรพกรต้องมีบัตรประจำตัวเสียภาษีในระยะเวลาเท่าใด 
ก. ภายใน 60 วัน นับตี่วันที่ทำงาน 
ข. ภายใน 60 วัน นับแต่วันที่มีเงินได้ 
ค. ภายใน 60 วัน นับแต่วันที่ทำงาน 
ง. ภายใน 30 วัน นับแต่วันมีเงินได้ 

4. เด็กชายทักษิณได้รับเงินจากการชิงโชค 50,000 บาท และจับสลากได้ของเล่นเป็นจักรยานมูลค่า 10,000 บาท เด็กชายทักษิณต้องเสียภาษีหรือไม่เท่าใด 
ก. เสียภาษีเฉพาะรางวัล เป็นเงินสด 
ข. ไม่ต้องเสียภาษีเนื่องจากได้รับการยกเว้น 
ค. เสียภาษีเงินได้เนื่องจากเป็นรายได้ตาม มาตรา 40(8) 
ง. เสียภาษีจากเงินได้ 50,000 บาท และ 10,000 บาทโดยบิดาเป็นผู้ยื่นแทน 

5. สามีมีเงินได้จากเงินเดือนประจำ ภรรยามีเงินได้จากค่านายหน้า และเงินปันผล มีวิธีอื่นแสดงภาษีอย่างไร 
ก. ยื่นแยกระหว่าง สามีและภรรยา 
ข. รวมกันยื่น 
ค. แยกยื่นโดยนำเฉพาะรายได้จากค่านายหน้ามารวมกันสามี ภรรยา ยื่นส่วนที่เหลือ 
ง. ร่วมกันยื่น หรือแยกยื่นก็ได้ 

6. บริษัทปลูกต้นยูคาลิปต์ ให้กับผู้รับซื้อทั่วไป คุณจะแนะนำให้เขาเสียภาษีโดยวิธีใด 
ก. ภาษีเงินได้นิติบุคคล 
ข. ภาษีเงินได้นิติบุคคล และภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา 
ค. ภาษีมูลค่าเพิ่ม และภาษีเงินได้นิติบุคคล 
ง. ภาษีมูลค่าเพิ่ม และภาษีธุรกิจเฉพาะ 

7. การตรวจสอบภาษีมีวัตถุประสงค์เพื่ออะไร 
ก. เพื่อแนะนำการเสียภาษีให้แก่ผู้ประเมินตนไม่ถูกต้อง 
ข. เพื่อตรวจสอบความถูกต้องของการเสียภาษี 
ค. เพื่อป้องกันการทุจริตในการจัดเก็บภาษี 
ง. เพื่อป้อมปราบการหลีกเลี่ยงการเสียภาษี 

8. กรมสรรพากรมีวิธีการค้นหาแหล่งภาษีใหม่ๆ จากแหล่งใด 
ก. ทางหนังสือพิมพ์ 
ข. ทางสื่อโฆษณา 
ค. ทางระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 
ง. ส่งเจ้าหน้าที่สรรพากรออกสำรวจ 

9. หากไม่พอใจการประเมินภาษีของเจ้าพนักงาน สามารถยื่นอุทธรณ์ไปที่ใด 
ก. ศาลอุทธรณ์ 
ข. คณะกรรมการการอุทธรณ์ 
ค. คณะกรรมการการร้องทุกข์ 
ง. อธิบดีกรมสรรพากร 


10.กรมสรรพกรมีนโยบายจัดเก็บภาษีมูลค่าเพิ่มที่การส่งเสริมการท่องเที่ยวข้อใด 
ก. นักท่องเที่ยวมาเที่ยวแล้วซื้อสินค้ากลับออกไปนอกประเทศจะได้คืนภาษี 
ข. นักท่องเที่ยวซื้อสินค้าจะได้รับภาษี 
ค. นักท่องเที่ยวทุกคนจะได้รับคืนภาษี 
ง. นักท่องเที่ยวไม่ต้องเสียภาษี 

11. การบริจาคที่ใดต่อไปนี้ที่สามารถนำไปลดหย่อนได้ 
ก. การบริจาคที่ดินให้สำนักงานตำรวจ 
ข. การบริจาคเงินช่วยชาติหลวงตาบัว 
ค. การบริจาคให้สภากาชาด 
ง. การบริจาคเครื่องมือแพทย์ให้โรงพยาบาล 

12. การจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มต้องมีรายได้เท่าใด 
ก. 40,000 บาทขึ้นไป 
ข. 50,000 บาทขึ้นไป 
ค. 1,200,000 บาทขึ้นไป 
ง. 1,800,000 บาทขึ้นไป 

13. เลยเวลามาสามเดือน นาย ก. นึกได้ว่าไม่ได้ยื่นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา นาย ก. รับโทษใด 
ก. ค่าปรับ 1 เท่า เงินเพิ่มร้อยละ 1.5 
ข. ค่าปรับ 2 เท่า เงินเพิ่มร้อยละ 1.5 
ค. ค่าปรับ 2,000 บาท จำคุก 2 เดือน 
ง. เงินเพิ่มร้อยละ 1.5 

14. การขอเงินชำระภาษีที่เกินไว้ต้องขอคืนภายในระยะเวลา 
ก. ภายใน 3 ปี นับจากวันที่สิ้นสุดการชำระภาษี 
ข. ภายใน 3 ปี นับจากวันยื่นภาษี 
ค. ภายใน 10 ปี นับจากวันสิ้นสุดการชำระภาษี 
ง. ภายใน 10 ปี นับจากวันยื่นภาษี 

15. นาย ก. มีเงินได้จากค่าเช่าอาคารระหว่างปี นาย ก. เสียชีวิต นาย ก. ต้องยื่นภาษีในปีนั้นหรือไม่ 
ก. นาย ก. ไม่ต้องยื่นภาษี 
ข. ทายาทหรือผู้จัดการมรดกของนาย ก. ต้องยื่นเสียภาษีในนามมรดกของนาย ก. 
ค. ทายาทหรือผู้จัดการมรดกของนาย ก. ต้องยื่นเสียภาษีในนามของ นาย ก. ระหว่างเดือนที่มีชีวิตอยู่ 
ง. ยื่นเฉพาะขณะที่มีชีวิตอยู่ 

16. ข้อใดเป็นการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างทางภาษีอากร 
ก. การขยายฐานภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่ายให้กว้างขึ้น 
ข. เปลี่ยนแปลงอัตราภาษีเงินได้ 
ค. การเก็บภาษีมรดก 
ง. ถูกทุกข้อ 

17. ที่ตั้งหน่วยงานจัดเก็บภาษีควรมีลักษณะ 
ก. มีความสะอาด 
ข. มีความสะอาด รวดเร็ว กว้างขวาง 
ค. ความหนาแน่นของประชากร และแหล่งภาษี 
ง. อยู่ใกล้ชุมชนธุรกิจ 

18. หลักความประหยัดในการจัดเก็บภาษีในแง่ใด 
ก. ผู้เสียภาษีประหยัด 
ข. ผู้จัดเก็บภาษีประหยัด 
ค. ผู้เสียภาษี และผู้จัดเก็บภาษีประหยัด 
ง. ประหยัดโดยการเสียภาษีน้อยที่สุด 

19. ภาษีเงินได้นิติบุคคลเก็บฐานภาษีในเกณฑ์ใด 
ก. เกณฑ์กำไรสุทธิ 
ข. เกณฑ์สิทธิ์ 
ค. เกณฑ์รายได้ 
ง. เกณฑ์รายได้หักด้วยค่าใช้จ่าย 
20. บุคคลธรรมดาเสียภาษีกรณีแหล่งเงินได้จากต่างประเทศ 
ก. การนำเงินได้ในปีภาษีจากต่างประเทศเข้ามาในประเทศในปีภาษีนั้น 
ข. การนำเงินได้ในปีภาษีจากต่างประเทศ เข้ามาในประเทศ 
ค. ทันทีที่มีเงินได้จากต่างประเทศ 
ง. ได้รับการยกเว้น 


กรมสรรพกรแนวข้อสอบ กรมสรรพากร
นักตรวจสอบภาษีปฏิบัติการ กรมสรรพากร
1 ความรู้เกี่ยวกับกรมสรรพากร
2 แนวข้อสอบเกี่ยวกับกรมสรรพากร
3 ถาม-ตอบ ความรู้เกี่ยวกบประมวลรัษฎากร
4 แนวข้อสอบพระราชบัญญัติแห่งประมวลรัษฎากร
5 การวิเคราะห์งบการเงิน
6 หลักการบัญชีเบื้องต้น
7 แนวข้อสอบหลักการบัญชี
8 แนวข้อสอบวิชาภาษาอังกฤษ
9 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับภาษีอากร
10 ถาม-ตอบ ความรู้เกี่ยวกับภาษีอากร
11 สรุปสาระสำคัญของประชาคมอาเซียนแนวข้อสอบ พนักงานภาษีสรรพากร กรมสรรพกร
1 ความรู้เกี่ยวกับกรมสรรพากร
2 แนวข้อสอบเกี่ยวกับกรมสรรพากร
3 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับภาษีอากร
4 แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับภาษีอากร
5 แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ.2547
6 พรบ.ว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ 2544
7 แนวข้อสอบระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ พ.ศ. 2544
8 สาระสำคัญระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ
9 แนวข้อสอบระเบียบงานสารบรรณ พ.ศ.2526 และแก้ไขเพิ่มเติม
10 แนวข้อสอบเกี่ยวกับงานพัสดุ
11 แนวข้อสอบความรู้งานธุรการ
MP3 ความรู้เกี่ยวกับภาษีอากร

แนวข้อสอบ เจ้าพนักงานภาษีสรรพากร กรมสรรพกร
1 ความรู้เกี่ยวกับกรมสรรพากร
2 แนวข้อสอบเกี่ยวกับกรมสรรพากร
3 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับภาษีอากร
4 แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับภาษีอากร
5 แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ.2547
6 ความรู้เบื้องต้นในการวิเคราะห์และออกแบบระบบ
7 ความสามารถด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
8 แนวข้อสอบความสามารถด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
9 แนวข้อสอบระบบการสื่อสารข้อมูล
10 ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์เบื้องต้น
11 แนวข้อสอบระบบเครือข่ายและการสื่อสารบนเครือข่าย
12 หลักการเขียนโปรแกรมเบื้องต้น
13 แนวข้อสอบหลักการเขียนโปรแกรม
MP3 ความรู้เกี่ยวกับภาษีอากร

แนวข้อสอบ วิชาการบัญชี กรมสรรพกร
1 ความรู้เกี่ยวกบประมวลรัษฎากร
2 แนวข้อสอบพระราชบัญญัติแห่งประมวลรัษฎากร
3 หลักการบัญชีเบื้องต้น
4 แนวข้อสอบการบัญชี
5 แนวข้อสอบหลักการบัญชี
6 แนวข้อสอบพระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ.2543
7 ภาษีหัก ณ ที่จ่าย - ภาษีมูลค่าเพิ่ม)
8 แนวข้อสอบกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
9 แนวข้อสอบกฎหมายหุ้นส่วน-บริษัท

แนวข้อสอบ เจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์ กรมสรรพกร
1 ความรู้เกี่ยวกับกรมสรรพากร
2 แนวข้อสอบเกี่ยวกับกรมสรรพากร
3 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับภาษีอากร
4 แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับภาษีอากร
5 แนวข้อสอบวิชาภาษาอังกฤษ
6 แนวข้อสอบความรู้เหตุการณ์ปัจจุบัน การเมือง เศรษฐกิจและสังคม
7 ความสามารถด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
8 แนวข้อสอบความสามารถด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
9 แนวข้อสอบคอมพิวเตอร์  ชุด 1
10 แนวข้อสอบคอมพิวเตอร์  ชุด 2
MP3 ความรู้เกี่ยวกับภาษีอากร

แนวข้อสอบ เจ้าพนักงานสรรพากร กรมสรรพกร
1 ความรู้เกี่ยวกับกรมสรรพากร
2 แนวข้อสอบเกี่ยวกับกรมสรรพากร
3 ความรู้เกี่ยวกบประมวลรัษฎากร
4 แนวข้อสอบพระราชบัญญัติแห่งประมวลรัษฎากร
5 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับภาษีอากร
6 แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับภาษีอากร
7 แนวข้อสอบวิชาภาษาอังกฤษ
8 ภาษีเงินได้นิติบุคคล ณ ที่จ่าย ตามมาตรา 70 แห่งประมวลรัษฎากร
9 แนวข้อสอบความรู้เหตุการณ์ปัจจุบัน การเมือง เศรษฐกิจและสังคม
10 แนวข้อสอบเกี่ยวกับภาษีอากร ชุดที่  1
11 แนวข้อสอบเกี่ยวกับภาษีอากร ชุดที่  2
MP3 ความรู้เกี่ยวกับภาษีอากร

นิติกร กรมสรรพกร
1 ความรู้เกี่ยวกับกรมสรรพากร
2 แนวข้อสอบเกี่ยวกับกรมสรรพากร
3 ถาม-ตอบ ความรู้เกี่ยวกบประมวลรัษฎากร
4 แนวข้อสอบพระราชบัญญัติแห่งประมวลรัษฎากร
5 กฎหมายปกครอง
6 ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
7 ประมวลกฎหมายอาญา
8 แนวข้อสอบวิชาภาษาอังกฤษ
9 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับภาษีอากร
10 ถาม-ตอบ ความรู้เกี่ยวกับภาษีอากร
11 สรุปสาระสำคัญของประชาคมอาเซียน++อัพเดทตามประกาศสอบ ครบทุกเนื้อหา เน้นๆ!! 

ทั้งหมดนี้ถูกรวบรวมไว้ให้เเล้ว รวมสาระสำคัญ+แนวข้อสอบพร้อมเฉลย 


>>เเนวข้อสอบเก่าที่นี่ จะกระชับเวลาในการอ่านหนังสือ 
>>หนังสือและไฟล์เตรียมสอบทำเล่มต่อเล่ม มั่นใจได้ว่าอัพเดทแน่นอน
>>ไม่ต้องอ่านเเบบเดาสุ่มอีกต่อไป เล่มเดียวรวมสอบครบ
>>หนังสือปริ้นเข้าปกกันน้ำ ใช้กระดาษ 70 แกรม ไม่ยุ่ยง่าย ไม่มีฝุ่น 
>>จะอ่านหนังสือเป็นกองๆ ทำไมในเมื่อมีสรุปรวมเเนวข้อสอบเก่า

++แม่นๆ ชัวร์!!! ++แนวข้อสอบ สรุปรวมเเนวข้อสอบเก่า
กระชับเวลาในการอ่าน ไฟล์ pdf คู่มือเตรียมสอบ
มั่นใจได้ว่า อัพเดท! แน่นอน ไม่ต้องอ่านเเบบเดาสุ่มอีกต่อไป 
e-book รวมข้อสอบครบถ้วน จะอ่านหนังสือเป็นกองๆ ทำไม 
ในเมื่อ มีสรุปรวมเเนวข้อสอบเก่า ครบที่สุดในเมืองไทย

แนวข้อสอบ เเบ่งออกเป็น 2 เเบบ
1. ไฟล์ E-Book (pdf) ราคา 399 บาท
ส่งทางอีเมลล์ (รอรับได้ไม่เกิน 3 ชม.)
2. หนังสือ ราคา 699 บาท รวมจัดส่ง EMS 
( รอรับได้ ไม่เกิน 3-4 วัน ทั่วประเทศ)

ธนาคารกสิกรไทย 748-266-1860 
ออมทรัพย์ สาขาเซ็นทรัลพระราม3  
ชื่อบัญชี พิสิทธิ์ชัย กิมชัย

สั่งซื้อมาที่/สอบถามมาที่
โทร 083-0674168
LineID : 0830674168
E-mai : lek.pisi@hotmail.com

จำหน่ายเอกสารคู่มือเตรียมสอบราชการทุกหน่วยงาน     083-067-4168
admin ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ดูแลระบบ
รายละเอียดผู้ใช้ 
ข้อสอบ คู่มือสอบ แนวข้อสอบ เจ้าพนักงานสรรพากรปฏิบัติงาน กรมสรรพากร งานราชการ ใหม่ล่าสุด
ถาม – ตอบ
ภาษีอากร‏
*****************

1. สิทธิของผู้เสียภาษี ได้แก่
ตอบ  1 การผ่อนชำระภาษี
2 การยื่นอุทธรณ์คัดค้านการประเมินภาษี
3 ขอทุเลาการชำระภาษีอากรโดยจัดให้มีหลักประกันการชำระหนี้ภาษีอากรค้าง
4 ของดหรือลดเบี้ยปรับและเงินเพิ่มภาษีอากร
5 ขอคัดเอกสารหรือขอสำเนาเอกสาร
2. ผู้มีหน้าที่เสียภาษีมีหน้าที่ตามกฎหมายโดยสรุปดังนี้
ตอบ 1. ยื่นแบบฯ และเสียภาษีอากรที่เกี่ยวข้องให้ถูกต้องและครบถ้วน
2. ขอมีเลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร และจดทะเบียนภาษีตามที่กฎหมายกำหนดแล้วแต่กรณี และหากมีการเปลี่ยนแปลงในสาระสำคัญ จะต้องแจ้งแก้ไขเปลี่ยนแปลงให้ถูกต้อง
3. จัดทำเอกสารหลักฐาน และบัญชีใดๆ ตามที่กฎหมายกำหนด ได้แก่ ใบรับ ใบส่งของ ใบกำกับภาษี บัญชีรายได้ รายจ่าย งบการเงิน บัญชีพิเศษ ฯลฯ แล้วแต่กรณี
4. ให้ความร่วมมือกับเจ้าพนักงาน เมื่อได้รับหนังสือเชิญพบ หรือหนังสือขอให้ยื่นเอกสาร หรือหลักฐานใดๆ เพื่อประกอบในการเสียภาษีอากร ตลอดจนปฏิบัติตามหมายเรียกของเจ้าพนักงาน
5. ชำระภาษีตามการประเมินของเจ้าพนักงานประเมิน ภายในกำหนดเวลา หากมิได้ชำระภาษีหรือชำระไว้ไม่ครบถ้วน เจ้าพนักงานมีสิทธิยึด อายัด และขายทอดตลาดทรัพย์สินของผู้ค้างภาษีอากร เพื่อนำไปชำระหนี้ภาษีได้โดยไม่ต้องฟ้องศาล
6. การไม่ปฏิบัติตามกฎหมายภาษีอากร นอกจากต้องรับผิดทางแพ่งแล้ว ยังต้องรับผิดทางอาญาอีกด้วย
3. ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา        คือ
ตอบ  ภาษีที่จัดเก็บจากบุคคลทั่วไป หรือจากหน่วยภาษีที่มีลักษณะพิเศษ ตามที่กฎหมายกำหนดและมีรายได้เกิดขึ้นตามเกณฑ์ที่กำหนด โดยปกติจัดเก็บเป็นรายปี รายได้ที่เกิดขึ้นในปีใดๆ ผู้มีรายได้มีหน้าที่ต้องนำไปแสดงรายการตนเองตามแบบแสดงรายการภาษีที่กำหนดภายในเดือนมกราคมถึงมีนาคมของปีถัดไป สำหรับผู้มีเงินได้บางกรณีกฎหมายยังกำหนดให้ยื่นแบบฯ เสียภาษีตอนครึ่งปี สำหรับรายได้ ที่เกิดขึ้นจริงในช่วงครึ่งปีแรก เพื่อเป็นการบรรเทาภาระภาษีที่ต้องชำระและเงินได้บางกรณี กฎหมายกำหนดให้ ผู้จ่ายทำหน้าที่หักภาษี ณ ที่จ่ายจากเงินได้ที่จ่ายบางส่วน เพื่อให้มีการทยอยชำระภาษีขณะที่มีเงินได้เกิดขึ้นอีกด้วย
4. ใครมีหน้าที่เสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา
ตอบ ผู้มีหน้าที่เสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ได้แก่ ผู้ที่มีเงินได้เกิดขึ้นระหว่างปีที่ผ่านมาโดยมีสถานะ อย่างหนึ่งอย่างใด ดังนี้
 1)   บุคคลธรรมดา 
        2)   ห้างหุ้นส่วนสามัญหรือคณะบุคคลที่มิใช่นิติบุคคล 
        3)   ผู้ถึงแก่ความตายระหว่างปีภาษี 
        4)   กองมรดกที่ยังไม่ได้แบ่ง 
        5)  วิสาหกิจชุมชน ตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน เฉพาะที่เป็นห้างหุ้นส่วนสามัญ
             หรือคณะบุคคลที่มิใช่นิติบุคคล
5. เมื่อมีเงินได้เกิดขึ้นแล้ว ผู้มีหน้าที่เสียภาษีจะต้องทำอะไรบ้าง
ตอบ   1. ขอมีเลข และบัตรประจำตัวผู้เสียภาษี ภายใน 60 วัน นับแต่วันที่มีเงินได้เกิดขึ้น กรณีเป็นผู้มีเงินได้ ที่ไม่มีเลขประจำตัวประชาชน ได้แก่ เป็นคนต่างด้าว หรือกองมรดกที่ยังไม่ได้แบ่ง
เว้นแต่ ผู้มีเงินได้ ที่มีเลขประจำตัวประชาชน สามารถใช้ เลขประจำตัวประชาชน แทนเลขประจำตัว ผู้เสียภาษีอากรได้ โดยไม่ต้องขอมีเลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากรอีก
2. ผู้มีเงินได้ที่มีภูมิลำเนา อยู่ในกรุงเทพมหานคร อาจยื่นคำร้อง ณ สำนักงานสรรพากรพื้นที่ กรุงเทพมหานคร ทั้ง 30 แห่ง หรือ สำนักสรรพากรพื้นที่ สาขา(อำเภอ)ทุกแห่งสำหรับในต่างจังหวัด ยื่นคำขอได้ที่สำนักงานสรรพากร พื้นที่ (จังหวัด) และสำนักงานสรรพากร พื้นที่สาขา (อำเภอ) ทุกแห่ง แล้วแต่กรณี
3. ยื่นแบบแสดงรายการ ปกติปีละ 1 ครั้ง เงินได้ ของปีใด ก็ยื่นแบบฯ ภายใน วันที่ 31 มีนาคม ของปีถัดไป เว้นแต่ เงินได้ บางลักษณะ เช่น การให้เช่า ทรัพย์สิน เงินได้จาก วิชาชีพอิสระ เงินได้จาก การรับเหมา เงินได ้จากธุรกิจ การพาณิชย์ เป็นต้น จะต้อง ยื่นแบบฯ ตอนกลางปี สำหรับเงินได้ ที่เกิดขึ้นใน 6 เดือนแรก ภายใน เดือนกันยายน ของทุกปี
6. เงินได้อะไรบ้างที่ต้องเสียภาษี
ตอบ  ตามกฎหมาย เงินได้ที่ต้องเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา เรียกว่า "เงินได้พึงประเมิน" หมายถึง เงินได้ของบุคคลใดๆ หรือหน่วยภาษีใดข้างต้นที่เกิดขึ้นระหว่างวันที่ 1 มกราคม ถึง 31 ธันวาคม ของปีใดๆ หรือเงินได้ ที่เกิดขึ้นในปีภาษี ได้แก่
1. เงิน
2. ทรัพย์สินซึ่งอาจคิดคำนวณได้เป็นเงิน ที่ได้รับจริง
3. ประโยชน์ซึ่งอาจคิดคำนวณได้เป็นเงิน
4. เงินค่าภาษีอากรที่ผู้จ่ายเงินหรือผู้อื่นออกแทนให้
5. เครดิตภาษีตามที่กฎหมายกำหนด
7. เงินได้อันเป็นเหตุให้ต้องนำไปรวมคำนวณภาษีมาจากแหล่งใดบ้าง
ตอบ  แหล่งที่มาของเงินได้ ซึ่งแบ่งเป็นเงินได้จากแหล่งในประเทศและนอกประเทศ เงินได้จากแหล่งต่างๆ นี้จะต้องนำไปรวมคำนวณภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาหรือไม่ ให้พิจารณา ดังนี้
1. เงินได้เกิดจากแหล่งในประเทศ หมายถึง เงินได้ที่เกิดขึ้น หรือเป็นผลสืบเนื่องจากมี
1.1 หน้าที่งานที่ทำในประเทศไทย หรือ
1.2 กิจการที่ทำในประเทศไทย หรือ
1.3 กิจการของนายจ้างในประเทศไทย หรือ
1.4 ทรัพย์สินที่อยู่ในประเทศไทย (ดอกเบี้ย เงินปันผล ค่าเช่า ฯลฯ
* เงื่อนไข ผู้มีเงินได้เกิดจากแหล่งในประเทศนี้มีหน้าที่ต้องเสียภาษีเงินได้ตามที่ประมวลรัษฏากร กำหนดไว้เสมอเว้นแต่จะมีข้อยกเว้นตามกฎหมาย ทั้งนี้ ไม่ว่าเงินได้พึงประเมินในปีภาษีที่ล่วงมาแล้วนั้น จะจ่ายในหรือนอกประเทศ และไม่ว่าผู้มีเงินได้นั้นจะเป็นผู้อยู่ในประเทศไทยหรือไม่ก็ตาม)
2. เงินได้เกิดจากแหล่งนอกประเทศไทย  หมายถึง เงินได้ที่เกิดขึ้นหรือเป็นผลสืบเนื่องจากมี
2.1 หน้าที่งานที่ทำในต่างประเทศ หรือ
2.2 กิจการที่ทำในต่างประเทศ หรือ
2.3 ทรัพย์สินที่อยู่ในต่างประเทศ
* เงื่อนไข ผู้มีเงินได้เกิดจากแหล่งนอกประเทศในปีภาษีที่ล่วงมาแล้วจะต้องเสียภาษีเงินได้ ในประเทศไทยก็ต่อเมื่อเข้าองค์ประกอบทั้ง 2 ประการ ดังต่อไปนี้
(1) ผู้มีเงินได้เป็น ผู้อยู่ในประเทศไทย ในปีภาษีนั้นชั่วระยะเวลาหนึ่งหรือหลายระยะเวลา รวมทั้งหมดถึง 180 วัน และ
(2) ผู้มีเงินได้ นำเงินได้นั้นเข้ามาในประเทศไทยในปีภาษีนั้นด้วย
ในการเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาบางกรณี ถ้าเกี่ยวข้องกับบุคคลของบางประเทศที่มี อนุสัญญาภาษีซ้อน* หรือความตกลงเพื่อป้องกันการเก็บภาษีซ้ำซ้อนกับประเทศไทยจำเป็นต้องพิจารณาถึงความ ตกลงหรืออนุสัญญาว่าด้วยการเว้นการเก็บภาษีซ้อนระหว่างประเทศไทยได้ทำความตกลงไว้ด้วย
8. การชำระภาษีด้วยวิธีใดบ้าง 
ตอบ    1. ชำระด้วยเงินสด 
2. ชำระด้วยบัตรอิเล็กทรอนิกส์ ได้เฉพาะที่สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาในเขตกรุงเทพมหานคร (โดยผู้ถือบัตรอิเล็กทรอนิกส์เป็นผู้ชำระค่าธรรมเนียม)
2.1  บัตรเครดิต ธนาคารกรุงไทย (KTC)   ธนาคารไทยพาณิชย์ (SCB)   ธนาคารกสิกรไทย (KBANK)
2.2  บัตร TAX SMART CARD  ของธนาคารกรุงเทพ  ธนาคารกสิกรไทย  และธนาคารกรุงไทย
3. ชำระด้วยเช็คหรือดราฟต์
3.1 เช็คที่ชำระต้องเป็นเช็ค 4 ประเภท ได้แก่
(1) เช็คธนาคารแห่งประเทศไทย (เช็คประเภท ก.)
(2) เช็คที่มีธนาคารค้ำประกัน (เช็คประเภท ข.)
(3) เช็คที่ธนาคารเซ็นสั่งจ่าย (เช็คประเภท ค.)
(4) เช็คที่ผู้มีหน้าที่ชำระเงินภาษีอากรเป็นผู้เซ็นสั่งจ่าย และใช้ชำระโดยตรง (เช็คประเภท ง.)
การใช้เช็คประเภท ง. ให้ปฏิบัติดังนี้
(ก) กรณีใช้ชำระภาษีในกรุงเทพมหานคร และในจังหวัดนนทบุรี จังหวัดปทุมธานี จังหวัดสมุทรปราการจังหวัดสมุทรสาคร (เฉพาะอำเภอเมืองสมุทรสาคร และอำเภอกระทุ่มแบน) จังหวัดนครปฐม (เฉพาะอำเภอสามพราน) และจังหวัดพระนครศรีอยุธยา (เฉพาะอำเภอบางปะอิน) ต้องเป็นเช็คของธนาคาร หรือสาขาธนาคาร ซึ่งตั้งอยู่ใน ท้องที่ใดท้องที่หนึ่งข้างต้นเท่านั้น
(ข) กรณีใช้ชำระภาษีในจังหวัด (อำเภอ) อื่นนอกจาก (ก) ให้ใช้ได้เฉพาะกรณีที่เปิดบัญชีเงินฝากไว้กับธนาคารหรือ สาขาธนาคารซึ่งตั้งอยู่ในจังหวัดท้องที่อันเป็นภูมิลำเนาเท่านั้น
3.2 การสั่งจ่ายเช็คหรือดราฟต์ ให้ขีดคร่อม และสั่งจ่ายดังนี้
(1) ในกรุงเทพมหานคร ให้สั่งจ่าย “กรมสรรพากร” กับขีดฆ่าคำว่า “ผู้ถือ” ออก
(2) ในต่างจังหวัด
(ก)          กรณียื่นแบบ ภ.ง.ด.90 หรือ ภ.ง.ด.91 และชำระภาษีที่สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขา หรือธนาคารด้วยเช็คประเภท ง. ให้สั่งจ่ายแก่ “กรมสรรพากร” ถ้าเป็นเช็คประเภท ก. ข. ค. ให้ติดต่อสำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขา
(ข)          กรณียื่นแบบ ภ.ง.ด.90 หรือ ภ.ง.ด.91 และชำระภาษีที่ธนาคาร
- กรณียื่นแบบฯ ที่ ธนาคารกรุงไทย ให้สั่งจ่าย “กรมสรรพากร” และขีดฆ่าคำว่า “ผู้ถือ” ออก
- กรณียื่นแบบฯ ที่ ธนาคารอื่น ๆ นอกเหนือ จาก ธนาคารกรุงไทย ให้สั่งจ่าย  
“สรรพากรอำเภอ..... (ระบุชื่ออำเภอ)” และขีดฆ่าคำว่า “ผู้ถือ” ออก
4. ชำระด้วยธนาณัติ
9. ภาษีเงินได้นิติบุคคล  คือ
ตอบ ภาษีอากรประเภทหนึ่งที่บัญญัติไว้ ในประมวลรัษฎากร จัดเก็บจากเงินได้ของบริษัท หรือ ห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล


1. ภงด. 94 ใช้กับผู้มีเงินได้ประเภทใด


                ก.  ผู้มีเงินได้พึงประเมินประเภทที่ (1) และ (2)


                ข.  ผู้มีเงินได้พึงประเมินประเภทที่ (5) (6) (7) และ (8)


                ค. ผู้มีเงินได้พึงประเมินประเภทที่ (4) (5) (6) (7) และ (8)


                ง.  ผู้มีเงินได้ทุกประเภท


2. ธนาคารพาณิชย์ต้องเสียภาษีใดบ้าง


                ก.  ภาษีเงินได้นิติบุคคล และภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา


                ข.  ภาษีเงินมูลค่าเพิ่ม  และภาษีได้นิติบุคคล


                ค. ภาษีมูลค่าเพิ่ม และภาษีธุรกิจเฉพาะ


                ง.  ภาษีเงินได้นิติบุคคล และภาษีธุรกิจเฉพาะ


3.  การหาแหล่งภาษีใหม่และรักษาไว้ให้นานตามนโยบายควรสนับสนุนธุรกิจใด ต่อไปนี้


                ก.  ธุรกิจชนบท


                ข.  ธุรกิจอุตสาหกรรมขนาดย่อม


                ค.  ธุรกิจใหม่ๆ


                ง.  ถูกทุกข้อ


4.  เหตุการณ์ใดต่อไปนี้อาจส่งผลกระทบให้การจัดเก็บภาษีไม่ได้ตามเป้าหมายที่ตั้งไว้


                ก.  การเพิ่มอัตราดอกเบี้ย


                ข.  การที่ภาวะเงินเฟ้อในภาคธุรกิจ


                ค.  การที่น้ำมันขึ้นราคามีแนวโน้มให้เศรษฐกิจชะลอตัว


                ง.  การที่มีอุปสงค์ชะลอตัวและขายหยุดชะงัก


5. การยื่นอุทธรณ์ต้องยื่นภายในกี่วัน


                ก. 30 วัน นับจากวันที่ยื่นเสียภาษี


                ข. 30 วัน นับจากวันสิ้นสุดการเสียภาษี


                ค.  30 วัน นับจากวันได้รับแจ้งการเสียภาษี


                ง. 30 วัน  นับจากวันที่เจ้าพนักงานประเมินภาษี


6.  ภาษีชนิดใดที่กรรมสรรพากรไม่จัดเก็บ


                ก.  ภาษีธุรกิจเฉพาะ


                ข.  ภาษีมูลค่าเพิ่ม


                ค.  อากรแสตมป์


                ง.  ภาษีบำรุงท้องถิ่น


7.  บุคคลใดต่อไปนี้ไม่มีหน้าที่เสียภาษี


                ก.  มูลนิธิ


                ข.  พระสงฆ์


                ค.  คนวิกลจริต


                ง.  ไม่มีข้อถูก


8.  ข้อใดเป็นการลงโทษตามประมวลรัษฎากร


                ก.  ค่าปรับ


                ข.  เงินเพิ่ม


                ค.  จำคุก


                ง.  ถูกทุกข้อ


9.  ข้อใดต่อไปนี้เป็นส่วนสำคัญในการวางแผนกำหนดเป้าหมาย


                ก.  โครงสร้างขององค์กร


                ข.  บุคลากรขององค์กร


                ค.  คุณภาพของผลผลิต


                ง.  สิ่งแวดล้อมต่างๆ ขององค์กร


10.  กิจการที่ไม่ต้องเสียภาษีธุรกิจเฉพาะ


                ก. รับจำนองที่ดิน


                ข. ธนาคาร


                ค.  รับจำนำสังหาริมทรัพย์


                ง.  การรับประกันชีวิต


11.  ข้อใดไม่ใช่วัตถุประสงค์ของการจัดเก็บภาษีอากร


                ก.  เพื่อใช้สำหรับการวางแผนทางเศรษฐกิจ


                ข.  เพื่อลดการใช้จ่ายของผู้เสียภาษี


                ค.  ใช้เป็นเงินสำรองระหว่างประเทศ


                ง. เพื่อความมั่นคงของรัฐบาล


12.  ถ้าท่านเป็นเจ้าหน้าที่แนะนำการเสียภาษีให้แก่ นาย ก. ซึ่งเป็นเจ้าของร้านขายของชำที่มีรายได้เดือนละ 150,000 บาท


                ก.  เสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา


                ข.  เสียภาษีมูลค่าเพิ่ม


                ค.  เสียภาษีนิติบุคคล


                ง.  เสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา  และภาษีมูลค่าเพิ่ม


13.  การจัดเก็บภาษี ไม่ยึดหลักใดในการจัดเก็บ


                ก.ความสามารถ


                ข. ความประหยัด


                ค. ความแน่นอน


                ง. ความยุติธรรม


14.  ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาในปัจจุบันจัดเก็บอัตราใด


                ก.  แบบคงที่


                ข.  แบบก้าวหน้า


                ค.  แบบถดถอย


                ง. แบบผสม 


15.  นิติบุคคลคำนวณภาษีจาก


                ก. กำไรสุทธิ


                ข. รายได้จากการขนส่งผ่านประเทศ


                ค.  การโอนกำไรไปต่างประเทศ


                ง. ถูกทุกข้อ


16.  การลงโทษใดมิได้ระบุไว้ในประมวลรัษฎากร


                ก.  ริมทรัพย์


                ข.  จำคุก


                ค. เสียเบี้ยปรับ


                ง.  เสียเงินเพิ่ม


17. บริษัทภาพยนตร์จ้างนักแสดงจากต่างประเทศเข้ามาทำการแสดงในประเทศไทยเป็นเวลา 120 วัน และจ่ายเงินได้ให้โดยการโอนเงินเข้าบัญชีในต่างประเทศจำนวน 400,000 บาท


                ก. ได้รับการยกเว้นภาษี เนื่องจากอยู่ประเทศไทยไม่ครบ 180 วัน จึงไม่เป็นผู้อยู่ใน           ประเทศไทย


                ข.  ได้รับการยกเว้น เนื่องจากเป็นชาวต่างชาติ


                ค.  ได้รับการยกเว้น เนื่องจากเป็นชาวต่างชาติ


                ง.  ต้องเสียภาษี เนื่องจากถือเป็นดารจ่างเงินจากประเทศไทย 


18.ภาษีเงินได้นิติบุคคลที่เรียกเก็บจากบริษัท จำกัดและมหาชน เก็บจากฐานภาษีใด


                ก. กำไรสุทธิ


                ข. รายได้


                ค. รายได้ก่อนหักค่าใช้จ่าย


                ง.  ส่วนแบ่งกำไร


19.ข้อใดเป็นภาษีทางตรง


                ก.  ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภาษีเงินได้นิติบุคคล


                ข.  ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา  ภาษีมูลค่าเพิ่ม


                ค.  ภาษีมูลค่าเพิ่ม  ภาษีธุรกิจเฉพาะ


                ง.  ภาษีธุรกิจเฉพาะ อากรแสตมป์


20.  เดือนที่เราไม่มีรายการภาษีขาย เราจะยื่นแบบแสดงรายการเสียภาษีหรือไม่


                ก.  ไม่ต้องยื่น เนื่องจากไม่มีรายได้


                ข. ไม่ต้องยื่น  เนื่องจากจะยื่นในกรณีที่มีรายการภาษีขายเท่านั้น


                ค.  ต้องยื่นแบบแสดงรายการทุกเดือน


                ง.  ยื่น หรือไม่ยื่นก็ได้กรมสรรพกร


แนวข้อสอบ เจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์ กรมสรรพกร
1 ความรู้เกี่ยวกับกรมสรรพากร
2 แนวข้อสอบเกี่ยวกับกรมสรรพากร
3 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับภาษีอากร
4 แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับภาษีอากร
5 แนวข้อสอบวิชาภาษาอังกฤษ
6 แนวข้อสอบความรู้เหตุการณ์ปัจจุบัน การเมือง เศรษฐกิจและสังคม
7 ความสามารถด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
8 แนวข้อสอบความสามารถด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
9 แนวข้อสอบคอมพิวเตอร์  ชุด 1
10 แนวข้อสอบคอมพิวเตอร์  ชุด 2
MP3 ความรู้เกี่ยวกับภาษีอากร

แนวข้อสอบ เจ้าพนักงานสรรพากรปฎิบัติงาน กรมสรรพกร
1 ความรู้เกี่ยวกับกรมสรรพากร
2 แนวข้อสอบเกี่ยวกับกรมสรรพากร
3 ความรู้เกี่ยวกบประมวลรัษฎากร
4 แนวข้อสอบพระราชบัญญัติแห่งประมวลรัษฎากร
5 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับภาษีอากร
6 แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับภาษีอากร
7 แนวข้อสอบวิชาภาษาอังกฤษ
8 ภาษีเงินได้นิติบุคคล ณ ที่จ่าย ตามมาตรา 70 แห่งประมวลรัษฎากร
9 แนวข้อสอบความรู้เหตุการณ์ปัจจุบัน การเมือง เศรษฐกิจและสังคม
10 แนวข้อสอบเกี่ยวกับภาษีอากร ชุดที่  1
11 แนวข้อสอบเกี่ยวกับภาษีอากร ชุดที่  2
MP3 ความรู้เกี่ยวกับภาษีอากร

นิติกร กรมสรรพกร
1 ความรู้เกี่ยวกับกรมสรรพากร
2 แนวข้อสอบเกี่ยวกับกรมสรรพากร
3 ถาม-ตอบ ความรู้เกี่ยวกบประมวลรัษฎากร
4 แนวข้อสอบพระราชบัญญัติแห่งประมวลรัษฎากร
5 กฎหมายปกครอง
6 ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
7 ประมวลกฎหมายอาญา
8 แนวข้อสอบวิชาภาษาอังกฤษ
9 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับภาษีอากร
10 ถาม-ตอบ ความรู้เกี่ยวกับภาษีอากร
11 สรุปสาระสำคัญของประชาคมอาเซียน


++อัพเดทตามประกาศสอบ ครบทุกเนื้อหา เน้นๆ!! 

ทั้งหมดนี้ถูกรวบรวมไว้ให้เเล้ว รวมสาระสำคัญ+แนวข้อสอบพร้อมเฉลย 


>>เเนวข้อสอบเก่าที่นี่ จะกระชับเวลาในการอ่านหนังสือ 
>>หนังสือและไฟล์เตรียมสอบทำเล่มต่อเล่ม มั่นใจได้ว่าอัพเดทแน่นอน
>>ไม่ต้องอ่านเเบบเดาสุ่มอีกต่อไป เล่มเดียวรวมสอบครบ
>>หนังสือปริ้นเข้าปกกันน้ำ ใช้กระดาษ 70 แกรม ไม่ยุ่ยง่าย ไม่มีฝุ่น 
>>จะอ่านหนังสือเป็นกองๆ ทำไมในเมื่อมีสรุปรวมเเนวข้อสอบเก่า

++แม่นๆ ชัวร์!!! ++แนวข้อสอบ สรุปรวมเเนวข้อสอบเก่า
กระชับเวลาในการอ่าน ไฟล์ pdf คู่มือเตรียมสอบ
มั่นใจได้ว่า อัพเดท! แน่นอน ไม่ต้องอ่านเเบบเดาสุ่มอีกต่อไป 
e-book รวมข้อสอบครบถ้วน จะอ่านหนังสือเป็นกองๆ ทำไม 
ในเมื่อ มีสรุปรวมเเนวข้อสอบเก่า ครบที่สุดในเมืองไทย

แนวข้อสอบ เเบ่งออกเป็น 2 เเบบ
1. ไฟล์ E-Book (pdf) ราคา 399 บาท
ส่งทางอีเมลล์ (รอรับได้ไม่เกิน 3 ชม.)
2. หนังสือ ราคา 699 บาท รวมจัดส่ง EMS 
( รอรับได้ ไม่เกิน 3-4 วัน ทั่วประเทศ)

ธนาคารกสิกรไทย 748-266-1860 
ออมทรัพย์ สาขาเซ็นทรัลพระราม3  
ชื่อบัญชี พิสิทธิ์ชัย กิมชัย

สั่งซื้อมาที่/สอบถามมาที่
โทร 083-0674168
LineID : 0830674168
E-mai : lek.pisi@hotmail.com
จำหน่ายเอกสารคู่มือเตรียมสอบราชการทุกหน่วยงาน     083-067-4168
admin ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ดูแลระบบ
รายละเอียดผู้ใช้ 
ข้อสอบ แนวข้อสอบ เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน กรมสรรพากร ทุกตำแหน่ง งานราชการ ใหม่ล่าสุด
ข้อสอบ   กรมสรรพากร
**********************

ข้อใดคือเว็ปไซด์ของกรมสรรพากร
ก. www.sso.go.th                                                            ค. www.rd.go.th
ข. www.mol.go.th                                                          ง. www.dsd.go.th
ตอบ  ค. www.rd.go.th
อธิบดีกรมสรรพากรคือใคร
ก. นางสาวพรรณี  ศรียุทธศักดิ์                                      ค. นายมานิต นิธิประทีป
ข. นายสมชาย  วงษ์ทอง                                                 ง. ดร.สาธิต รังคศิริ
ตอบ  ง. ดร.สาธิต รังคศิริ
ปัจจุบันรองอธิบดีกรมสรรพากร  มีกี่คน
ก. 1  คน                                                                             ค. 3  คน
ข. 2  คน                                                                             ง. 4  คน
ตอบ    ค. 3  คน  ได้แก่
1. นายมานิต นิธิประทีป                                                รองอธิบดี
2. นางชนาทิพย์ วีระสืบพงศ์                                         รองอธิบดี
3. นายสมพงษ์ สงวนชาติ                                              รองอธิบดี
ข้อใดคือชื่อภาษาอังกฤษของกรมสรรพากร
ก. The Revenue Department
ข. Royal Forest Department
ค. Department of  Protection Labour  and Welfare
ง. Department of Livestock Development 
ตอบ   ก. The Revenue Department
กรมสรรพากร  มีชื่อย่อภาษาอังกฤษว่าอย่างไร
ก. TRD                                                                               ค. DLD
ข. RD                                                                                  ง.  DR 
ตอบ   ข. RD        


กรมสรรพากรก่อตั้งขึ้นเมื่อใด
ก. 17 กันยายน  พ.ศ. 2439                                            ค.10 ตุลาคม พ.ศ. 2433
ข. 7 ตุลาคม พ.ศ. 2433                                                   ง. 7  กันยายน  พ.ศ. 2439 
ตอบ  ข. 7 ตุลาคม พ.ศ. 2433
ข้อใดคือหมายเลขสายด่วน กรมสรรพากร
ก. 1564                                                                               ค. 1161
ข. 1546                                                                               ง. 1645
ตอบ   ค. 1161
คำขวัญกรมสรรพากร คืออะไร
ก. ซื่อสัตย์   จริงใจ  รับใช้ประชาชน                          ค. เต็มที่  เต็มใจ  ให้ประชาชน
ข. ซื่อสัตย์  ยุติธรรม  ห่วงใยประชาชน                      ง.  เต็มที่  เต็มใจ  รับใช้ประชาชน
ตอบ   ค.  เต็มที่  เต็มใจ  ให้ประชาชน
ข้อใดคือวิสัยทัศน์ของกรมสรรพากร
ก. เป็นองค์กรหลักในการสร้างแรงงานสมานฉันท์ มั่นคงและปลอดภัย
ข. กำกับดูแลการบริหารจัดเก็บภาษีให้เป็นไปตามกฎหมาย
ค. กำหนดและพัฒนามาตรฐานการจัดเก็บภาษีให้สอดคล้องกับมาตรฐานสากล
ง. ผู้นำด้านบริหารจัดเก็บภาษี บริการที่ดีด้านนวัตกรรม และหลักธรรมาภิบาล
ตอบ  ง.  ผู้นำด้านบริหารจัดเก็บภาษี บริการที่ดีด้านนวัตกรรม และหลักธรรมาภิบาล
ข้อใด ไม่ใช่ พันธกิจของกรมสรรพากร
ก. เร่งรัด กำกับดูแล การจัดเก็บภาษีและส่งเสริมสถานประกอบกิจการ/ผู้ว่าจ้างให้ปฏิบัติตามกฎหมาย
ข. เสนอแนะการใช้นโยบายทางภาษีอากรอย่างทั่วถึง เป็นธรรม สามารถใช้เป็นกลไกในการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และการแข่งขันของประเทศต่อกระทรวงการคลัง
ค. ให้บริการและสร้างความสมัครใจในการเสียภาษี
ง. จัดเก็บภาษีอากรให้ได้ตามประมาณการ
ตอบ   ก. เร่งรัด กำกับดูแล การจัดเก็บภาษีและส่งเสริมสถานประกอบกิจการ/ผู้ว่าจ้างให้ปฏิบัติตามกฎหมาย

แนวข้อสอบเก่า กรมสรรพากร 2554

1. ข้อใดเป็นภาษีที่กรมสรรพากรมีหน้าที่จัดเก็บตามประมวลรัษฎากร

ก. 1. ภาษีเงินได้ 2. ภาษีมูลค่าเพิ่ม 3. ภาษีธุรกิจเฉพาะ 4. อากรแสตมป์

ข. 1. ภาษีเงินได้ 2. ภาษีมูลค่าเพิ่ม 3. ภาษีโรงเรือน 4. อากรแสตมป์

ค. 1. ภาษีเงินได้ 2. ภาษีมูลค่าเพิ่ม 3. ภาษีน้ำมัน 4. อากรแสตมป์

ง. 1. ภาษีเงินได้ 2. ภาษีมูลค่าเพิ่ม 3. ภาษีที่ดิน 4. อากรแสตมป์

ตอบ ก. 1. ภาษีเงินได้  2. ภาษีมูลค่าเพิ่ม 3. ภาษีธุรกิจเฉพาะ 4. อากรแสตมป์

2. สายด่วนสรรพากรคือ

ก. 1680

ข. 1130

ค. 1161

ง. 1689

ตอบ ค. 1161

3. เด็กหญิงจรลี มีรายได้ทั้งปีจากการขายพวงมาลัย 2 หมื่นบาท จะต้องเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาหรือไม่

ก. ไม่ต้องเสีย เพราะมีเงินได้ไม่ถึงเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนด

ข. ไม่ต้องเสีย เพราะการเป็นผู้เยาว์ไม่ต้องเสียภาษี

ค. ต้องเสีย เพราะไม่ใช่เงินได้ประเภทเงินเดือนค่าจ้างจึงไม่มีเกณฑ์ขั้นต่ำ

ง. เสียหรือไม่ยังตอบไม่ได้ เพราะจะต้องนำไปคำนวณตามอัตราที่กรมสรรพากรกำหนดก่อน

ตอบ ก. ไม่ต้องเสีย เพราะมีเงินได้ไม่ถึงเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนด

4. ภาษีเงินได้แบ่งเป็นกี่ประเภท

ก. 6 ประเภท

ข. 7 ประเภท

ค. 8 ประเภท

ง. 9 ประเภท

ตอบ ค. 8 ประเภท

5. ข้อใดคือภาษีทางตรง

ก. ภาษีมรดก

ข. ภาษีสรรพากร

ค. ภาษีศุลกากร

ง. ภาษีสรรพสามิต

ตอบ ก. ภาษีมรดก

6. ใบกำกับภาษีมีกี่ประเภท อะไรบ้าง

ก. 2 ประเภท ได้แก่ ใบกำกับภาษีรายรับ และใบกำกับภาษีรายจ่าย

ข. 2 ประเภท ได้แก่ ใบกำกับภาษีแบบเต็มรูปแบบ และใบกำกับภาษีอย่างย่อ

ค. 3 ประเภท ได้แก่ ใบกำกับภาษีรายจ่าย ใบกำกับภาษีแบบเต็มรูปแบบ และใบกำกับภาษีอย่างย่อ

ง. 3 ประเภท ได้แก่ ใบกำกับภาษีแบบเต็มรูปแบบ ใบกำกับภาษีรายรับ และใบกำกับภาษีรายจ่าย

ตอบ ข. 2 ประเภท ได้แก่ ใบกำกับภาษีแบบเต็มรูปแบบ และใบกำกับภาษีอย่างย่อ

7. กรณีใดไม่สามารถยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาทางอินเตอร์เน็ตได้

ก. ยื่นแบบไม่มีภาษีต้องชำระ

ข. ยื่นแบบมีภาษีต้องชำระ

ค. ยื่นแบบขอคืนเงินภาษี

ง. ยื่นแบบไม่มีภาษีต้องชำระแต่ยื่นเกินกำหนดเวลา

ตอบ ง. ยื่นแบบไม่มีภาษีต้องชำระแต่ยื่นเกินกำหนดเวลา

8. ข้อใดมิใช่ Joint Venture

ก. บุคคลธรรมดากับนิติบุคคล

ข. บุคคลธรรมดากับบุคคลธรรมดา

ค. นิติบุคคลกับนิติบุคคล

ง. นิติบุคคล บุคคลธรรมดา กับบริษัทมหาชน

ตอบ ข. บุคคลธรรมดากับบุคคลธรรมดา

9. นายชวน ได้รับมอบอำนาจจากบริษัท ABC ให้ไปติดต่อเรื่องภาษีกับกรมสรรพากร ใครมีอำนาจลงนามในหนังสือมอบอำนาจ

ก. ประธานกรรมการของบริษัท

ข. ผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัท

ค. กรรมการที่ระบุไว้ในตราสารจัดตั้งบริษัทให้มีอำนาจลงนาม

ง. กรรมการที่ระบุในตราสารจัดตั้งบริษัทไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 จึงจะมีอำนาจลงนาม

ตอบ ค. กรรมที่ระบุไว้ในตราสารจัดตั้งบริษัทให้มีอำนาจลงนาม


กรมสรรพกร


แนวข้อสอบ เจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์ กรมสรรพกร
1 ความรู้เกี่ยวกับกรมสรรพากร
2 แนวข้อสอบเกี่ยวกับกรมสรรพากร
3 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับภาษีอากร
4 แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับภาษีอากร
5 แนวข้อสอบวิชาภาษาอังกฤษ
6 แนวข้อสอบความรู้เหตุการณ์ปัจจุบัน การเมือง เศรษฐกิจและสังคม
7 ความสามารถด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
8 แนวข้อสอบความสามารถด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
9 แนวข้อสอบคอมพิวเตอร์  ชุด 1
10 แนวข้อสอบคอมพิวเตอร์  ชุด 2
MP3 ความรู้เกี่ยวกับภาษีอากร

แนวข้อสอบ เจ้าพนักงานสรรพากรปฎิบัติงาน กรมสรรพกร
1 ความรู้เกี่ยวกับกรมสรรพากร
2 แนวข้อสอบเกี่ยวกับกรมสรรพากร
3 ความรู้เกี่ยวกบประมวลรัษฎากร
4 แนวข้อสอบพระราชบัญญัติแห่งประมวลรัษฎากร
5 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับภาษีอากร
6 แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับภาษีอากร
7 แนวข้อสอบวิชาภาษาอังกฤษ
8 ภาษีเงินได้นิติบุคคล ณ ที่จ่าย ตามมาตรา 70 แห่งประมวลรัษฎากร
9 แนวข้อสอบความรู้เหตุการณ์ปัจจุบัน การเมือง เศรษฐกิจและสังคม
10 แนวข้อสอบเกี่ยวกับภาษีอากร ชุดที่  1
11 แนวข้อสอบเกี่ยวกับภาษีอากร ชุดที่  2
MP3 ความรู้เกี่ยวกับภาษีอากร

นิติกร กรมสรรพกร
1 ความรู้เกี่ยวกับกรมสรรพากร
2 แนวข้อสอบเกี่ยวกับกรมสรรพากร
3 ถาม-ตอบ ความรู้เกี่ยวกบประมวลรัษฎากร
4 แนวข้อสอบพระราชบัญญัติแห่งประมวลรัษฎากร
5 กฎหมายปกครอง
6 ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
7 ประมวลกฎหมายอาญา
8 แนวข้อสอบวิชาภาษาอังกฤษ
9 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับภาษีอากร
10 ถาม-ตอบ ความรู้เกี่ยวกับภาษีอากร
11 สรุปสาระสำคัญของประชาคมอาเซียน


++อัพเดทตามประกาศสอบ ครบทุกเนื้อหา เน้นๆ!! 

ทั้งหมดนี้ถูกรวบรวมไว้ให้เเล้ว รวมสาระสำคัญ+แนวข้อสอบพร้อมเฉลย 


>>เเนวข้อสอบเก่าที่นี่ จะกระชับเวลาในการอ่านหนังสือ 
>>หนังสือและไฟล์เตรียมสอบทำเล่มต่อเล่ม มั่นใจได้ว่าอัพเดทแน่นอน
>>ไม่ต้องอ่านเเบบเดาสุ่มอีกต่อไป เล่มเดียวรวมสอบครบ
>>หนังสือปริ้นเข้าปกกันน้ำ ใช้กระดาษ 70 แกรม ไม่ยุ่ยง่าย ไม่มีฝุ่น 
>>จะอ่านหนังสือเป็นกองๆ ทำไมในเมื่อมีสรุปรวมเเนวข้อสอบเก่า

++แม่นๆ ชัวร์!!! ++แนวข้อสอบ สรุปรวมเเนวข้อสอบเก่า
กระชับเวลาในการอ่าน ไฟล์ pdf คู่มือเตรียมสอบ
มั่นใจได้ว่า อัพเดท! แน่นอน ไม่ต้องอ่านเเบบเดาสุ่มอีกต่อไป 
e-book รวมข้อสอบครบถ้วน จะอ่านหนังสือเป็นกองๆ ทำไม 
ในเมื่อ มีสรุปรวมเเนวข้อสอบเก่า ครบที่สุดในเมืองไทย

แนวข้อสอบ เเบ่งออกเป็น 2 เเบบ
1. ไฟล์ E-Book (pdf) ราคา 399 บาท
ส่งทางอีเมลล์ (รอรับได้ไม่เกิน 3 ชม.)
2. หนังสือ ราคา 699 บาท รวมจัดส่ง EMS 
( รอรับได้ ไม่เกิน 3-4 วัน ทั่วประเทศ)

ธนาคารกสิกรไทย 748-266-1860 
ออมทรัพย์ สาขาเซ็นทรัลพระราม3  
ชื่อบัญชี พิสิทธิ์ชัย กิมชัย

สั่งซื้อมาที่/สอบถามมาที่
โทร 083-0674168
LineID : 0830674168
E-mai : lek.pisi@hotmail.com
จำหน่ายเอกสารคู่มือเตรียมสอบราชการทุกหน่วยงาน     083-067-4168
admin ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ดูแลระบบ
รายละเอียดผู้ใช้ 
1. จุดประสงค์ของการหักภาษี ณ ที่จ่าย 
ก. เป็นการนำรายได้เข้ารัฐอย่างสม่ำเสมอ 
ข. เป็นการป้องกันการโกงภาษี 
ค. เป็นการป้องกันหลีกเลี่ยงภาษี 
ง. เป็นการบรรเทาภาระภาษีแก่ผู้จ่าย 
2. นาย เอ ได้รับที่ดินจำนวน 5 ไร่ ในเขตกรุงเทพฯ จะต้องครอบครองนานเท่าไร จึงได้รับการยกเว้นภาษีธุรกิจเฉพาะ 
ก. 2 ปี 
ข. 3 ปี 
ค. 4 ปี 
ง. 5 ปี 
3.นางกรรณิกามีอาคารห้องพักพร้อมเฟอร์นิเจอร์และที่จอดรถให้เช้าจะต้องนำรายได้ใดมาเสียภาษี 
ก. เสียภาษีรายได้ค่าเช่าห้องพัก 
ข. เสียภาษีรายได้ค่าเช่าห้องพัก ค่าเช่าเฟอร์นิเจอร์ 
ค. เสียภาษีรายได้ค่าเช่าห้องพัก ค่าเช่าเฟอร์นิเจอร์ ค่าเช่าที่จอดรถ 
ง.เสียภาษีรายได้ค่าเช่าห้องพัก ค่าเช่าที่จอดรถ 
4. เดือนที่เราไม่มีรายการภาษีขาย เราจะยื่นแบบแสดงรายการเสียภาษีหรือไม่ 
ก. ไม่ต้องยาน เนื่องจากไม่มีรายได้ 
ข. ไม่ต้องยื่น เนื่องจากจะยื่นในกรณีที่มีรายการภาษีขายเท่านั้น 
ค. ต้องยื่นแบบแสดงรายการทุกเดือน 
ง. ยื่น หรือ ไม่ยื่นก็ได้ 
5. ภาษีซื้อมากกว่าภาษีขาย เราสามารถได้รับภาษีคือแบบใด 
ก. คืนเป็นเงินสด
ข. คืนโดยการนำไปหักภาษีเดือนถัดไป 
ค. ไม่ต้องยื่นแบบแสดงรายการเสียภาษี 
ง. ถูกทั้ง 1 และ 2 
6. ข้อใดเป็นเครื่องมือใช้ในการวางแผน 
ก. CPM
ข. PERT
ค. Grant Chart
ง. ถูกทุกข้อ 
7. ข้อใดต่อไปนี้เป็นลำดับขั้นของการวางแผน 
ก. การวางแผน การปฏิบัติ การควบคุม 
ข. การปฏิบัติ การประเมินผล การควบคุม 
ค. การวางแผน การปฏิบัติ การประเมินผล 
ง. การวางแผน การประเมินผล การควบคุม 
8. หน่วยงานใดมีหน้าที่ในการจัดเก็บอากรแสตมป์ 
ก. กรมสรรพาสามิต 
ข. . กรมศุลกากร 
ค. กรมสรรพากร 
ง. ถูกทุกข้อ 
9. หน่วยงานใดมีหน้าที่ในการจัดเก็บอากรแสตมป์ 
ก. กรมสรรพาสามิต 
ข. กรมศุลกากร 
ค. กรมสรรพากร 
ง. ถูกทุกข้อ 
10. ท่านสามารถยื่นชำระภาษีได้ที่หน่วยงานใดต่อไปนี้ 
ก. สรรพากรภาค
ข. สรรพากรพื้นที่ (เดิมมีเฉพาะในเขตกรุงเทพมหานคร)
ค. สรรพากรเขต (ปัจจุบัน “สรรพากรพื้นที่สาขา”)
ง. สรรพกรจังหวัด ( ปัจจุบันเรียก “สรรพากรพื้นที่”) ด้วย
12. ภงด. 94 ใช้กับผู้มีเงินได้ประเภทใด 
ก. ผู้มีเงินได้พึงประเมินประเภทที่ (1) และ (2) 
ข. ผู้มีเงินได้พึงประเมินประเภทที่ (5) (6) (7) และ (8) 
ค. ผู้มีเงินได้พึงประเมินประเภทที่ (4) (5) (6) (7) และ (8) 
ง. ผู้มีเงินได้ทุกประเภท 
13. ธนาคารพาณิชย์ต้องเสียภาษีใดบ้าง 
ก. ภาษีเงินได้นิติบุคคล และภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา 
ข. ภาษีเงินมูลค่าเพิ่ม และภาษีได้นิติบุคคล 
ค. ภาษีมูลค่าเพิ่ม และภาษีธุรกิจเฉพาะ 
ง. ภาษีเงินได้นิติบุคคล และภาษีธุรกิจเฉพาะ 
14. การหาแหล่งภาษีใหม่และรักษาไว้ให้นานตามนโยบายควรสนับสนุนธุรกิจใด ต่อไปนี้ 
ก. ธุรกิจชนบท 
ข. ธุรกิจอุตสาหกรรมขนาดย่อม 
ค. ธุรกิจใหม่ๆ 
ง. ถูกทุกข้อ 
15. เหตุการณ์ใดต่อไปนี้อาจส่งผลกระทบให้การจัดเก็บภาษีไม่ได้ตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ 
ก. การเพิ่มอัตราดอกเบี้ย 
ข. การที่ภาวะเงินเฟ้อในภาคธุรกิจ 
ค. การที่น้ำมันขึ้นราคามีแนวโน้มให้เศรษฐกิจชะลอตัว 
ง. การที่มีอุปสงค์ชะลอตัวและขายหยุดชะงัก 
16. การยื่นอุทธรณ์ต้องยื่นภายในกี่วัน 
ก. 30 วัน นับจากวันที่ยื่นเสียภาษี 
ข. 30 วัน นับจากวันสิ้นสุดการเสียภาษี 
ค. 30 วัน นับจากวันได้รับแจ้งการเสียภาษี 
ง. 30 วัน นับจากวันที่เจ้าพนักงานประเมินภาษี 
17. ภาษีชนิดใดที่กรรมสรรพากรไม่จัดเก็บ 
ก. ภาษีธุรกิจเฉพาะ 
ข. ภาษีมูลค่าเพิ่ม 
ค. อากรแสตมป์ 
ง. ภาษีบำรุงท้องถิ่น 
18. บุคคลใดต่อไปนี้ไม่มีหน้าที่เสียภาษี 
ก. มูลนิธิ 
ข. พระสงฆ์ 
ค. คนวิกลจริต 
ง. ไม่มีข้อถูก 
19. ข้อใดเป็นการลงโทษตามประมวลรัษฎากร 
ก. ค่าปรับ 
ข. เงินเพิ่ม 
ค. จำคุก 
ง. ถูกทุกข้อ 
20. ข้อใดต่อไปนี้เป็นส่วนสำคัญในการวางแผนกำหนดเป้าหมาย 
ก. โครงสร้างขององค์กร 
ข. บุคลากรขององค์กร 
ค. คุณภาพของผลผลิต 
ง. สิ่งแวดล้อมต่างๆ ขององค์กร 
21. กิจการที่ไม่ต้องเสียภาษีธุรกิจเฉพาะ
ก. รับจำนองที่ดิน 
ข. ธนาคาร
ค. รับจำนำสังหาริมทรัพย์ 
ง. การรับประกันชีวิต 
จำหน่ายเอกสารคู่มือเตรียมสอบราชการทุกหน่วยงาน     083-067-4168
รายละเอียดไฟล์แนบ
กล่องตอบกลับด่วน

สามารถอัพโหลดไฟล์แนบ สำหรับโพสได้
กด "Ctrl+Enter" เพื่อตั้งกระทู้ได้