ประยุกต์ใช้ โพสล่าสุด โพสสำคัญ เครื่องมือ สมาชิก สถิติฟอรั่ม ธนาคาร
หัวข้อ : ข้อสอบ คู่มือสอบ แนวข้อสอบ อ.ก.ค.ศ. สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ทุกตำแหน่ง ข่าวล่าสุด
admin ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ดูแลระบบ
รายละเอียดผู้ใช้ 

ข้อสอบ คู่มือสอบ แนวข้อสอบ อ.ก.ค.ศ. สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ทุกตำแหน่ง ข่าวล่าสุด

อ้างอิง: หัวข้อนี้ถูกเน้น โดย admin เมื่อเวลา(2013-08-16)

1. พรบ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 มีจำนวนกี่หมวด กี่มาตรา
ก.8 หมวด 78 มาตรา ข.8 หมวด 87 มาตรา
ค.9 หมวด 87 มาตรา ง.9 หมวด 78 มาตรา
ตอบ ง.9 หมวด 78 มาตรา
2. พรบ.การศึกษาแห่งชาติถือว่าเป็น
ก.กฎหมายแม่บทการจัดการศึกษา ข.แนวทางจัดการศึกษาของรัฐ
ค.การปรับปรุงการศึกษาสอดคล้องรัฐธรรมนูญ ง.การปฏิรูปการศึกษาครั้งใหญ่ของไทย
ตอบ ก.กฎหมายแม่บทการจัดการศึกษา
3. พรบ.การศึกษาแห่งชาติ 2542 มีผลบังคับใช้ตั้งแต่
ก.19 ส.ค. 42 ข.20 ส.ค. 42
ค.1 ต.ค. 42 ง.1 พ.ย. 42
ตอบ ข.20 ส.ค. 42
4. วัตถุประสงค์ของการจัดทำ พรบ.การศึกษาแห่งชาติ 2542
ก.ปรับปรุงการศึกษาให้สอดคล้องกับความเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคม
ข.ปฏิรูปการศึกษาของไทย
ค.พัฒนาคนไทยเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ ทั้งทางร่างกายจิตใจ
ง.พัฒนาศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์
ตอบ ก.ปรับปรุงการศึกษาให้สอดคล้องกับความเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคม
5. พรบ.การศึกษาแห่งชาติ สอดคล้องกับข้อใดมากที่สุด
ก.แผนพัฒนาเศรษฐกิจ สังคมแห่งชาติ
ข.แผนพัฒนาการศึกษาแห่งชาติ
ค.แผนการศึกษาแห่งชาติ
ง.แผนพัฒนาการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรมของกระทรวงศึกษาธิการ
ตอบ ค.แผนการศึกษาแห่งชาติ
6. ต่อไปนี้ ข้อใดไม่สอดคล้องคำว่าการศึกษา
ก.การถ่ายทอดความรู้ ข.การฝึกอบรม
ค.การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ง. การสืบสานทางวัฒนธรรม
ตอบ ค.การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
7. ข้อใดให้ความหมายไม่ตรงกับ พรบ.การศึกษาแห่งชาติ
ก. การศึกษาขั้นพื้นฐาน คือการศึกษาก่อนระดับอุดมศึกษา
ข. สถานศึกษา คือสถานที่จัดการสอนตั้งแต่ก่อนประถม ถึงระดับก่อนอุดมศึกษา
ค. มาตรฐานการศึกษา เป็นข้อกำหนดเกี่ยวกับคุณลักษณะ คุณภาพที่พึงประสงค์ และมาตรฐานที่ต้องการให้เกิดในสถานศึกษาทุกแห่ง
ง. กระทรวง หมายความว่ากระทรวงการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
ตอบ ข.สถานศึกษา คือสถานที่จัดการสอนตั้งแต่ก่อนประถม ถึงระดับก่อนอุดมศึกษา
8. ข้อใดต่างจากพวก
ก.ครู ข.คณาจารย์
ค.ผู้บริหารสถานศึกษา ง.ผู้บริหารการศึกษา
ตอบ ข.คณาจารย์
9. ความมุ่งหมายของการจัดการศึกษาตาม พรบ.นี้ ได้แก่
ก.ปรับปรุงการศึกษาให้สอดคล้องกับความเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคม
ข.ปฏิรูปการศึกษาของไทย
ค.พัฒนาคนให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้งร่างกาย จิตใจ
ง.พัฒนาศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์
ตอบ ค.พัฒนาคนให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้งร่างกาย จิตใจ
10. ข้อใดไม่ใช่หลักการ พรบ.การศึกษาแห่งชาติ 2542
ก.เป็นการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อปวงชน
ข.เป็นการศึกษาตลอดชีวิตสำหรับประชาชน
ค.ให้สังคมมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา
ง.พัฒนา สาระ และกระบวนการเรียนรู้ให้เป็นไปอย่างต่อเนื่อง
ตอบ ก.เป็นการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อปวงชน

11. ข้อใดไม่สอดคล้องกับการจัดกระบวนการเรียนรู้ตามความมุ่งหมายของ พรบ.
ก.ปลูกฝังจิตสำนึงการเมือง การปกครอง ระบอบประชาธิปไตยมีพระมหากษัตริย์ เป็นประมุข
ข.รักษา และส่งเสริมสิทธิ หน้าที่ เสรีภาพ เคารพกฎหมาย
ค.รู้จักรักษาผลประโยชน์ ส่วนรวมของประเทศชาติ
ง.กระจายการพัฒนาไปสู่ชนบทโดยการมีส่วนร่วมของภูมิปัญญาท้องถิ่น
ตอบ ง.กระจายการพัฒนาไปสู่ชนบทโดยการมีส่วนร่วมของภูมิปัญญาท้องถิ่น
12. ข้อใดไม่สอดคล้องการจัดระบบโครงสร้างและกระบวนการการจัดการศึกษา
ก.กระจายอำนาจสู่สถานศึกษาทั้งหมด
ข.กำหนดมาตรฐานการศึกษา จัดระบบประกันคุณภาพ
ค.มีหลักการส่งเสริมมาตรฐานวิชาชีพครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา
ง.รวมทรัพยากรจากแหล่งต่าง ๆ มาไว้ในการจัดการศึกษา
ตอบ ก.กระจายอำนาจสู่สถานศึกษาทั้งหมด
13. คำว่า “เอกภาพด้านนโยบาย หลากหลาย การปฏิบัติ” สอดคล้องกับข้อใด
ก. ส่วนกลางกำหนดนโยบาย ส่วนภูมิภาคกำหนดแนวทางปฏิบัติ
ข. กระทรวงกำหนดนโยบายมาตรฐานสนับสนุนเขตพื้นที่และสถานศึกษาบริหารจัดการด้วยตนเอง
ค. มีนโยบายเดียวกัน แต่การปฏิบัติหลากหลายวิธี
ง. ถูกทุกข้อ
ตอบ ง.ถูกทุกข้อ
14. ต่อไปนี้ ข้อใดไม่มีสิทธิในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ก.รัฐ ข.เอกชน
ค.องค์กรปกครองท้องถิ่น ง.โรงเรียน
ตอบ ง.โรงเรียน
15. ข้อใดไม่ถูกต้อง เกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ บิดา มารดา ผู้ปกครอง พึงได้รับในการจัดการศึกษา
ก.การสนับสนุนจากรัฐ ให้ความรู้ความสามารถในการอบรมเลี้ยงดู
ข.การยกเงินภาษีสำหรับค่าใช้จ่ายด้านการศึกษา
ค.เงินอุดหนุนจากรัฐสำหรับการจัดการศึกษา ขั้นพื้นฐานของคนในการดูแล
ง.การให้การศึกษาแก่บุตรหรือบุคคลในการดูแล
ตอบ ข.การยกเงินภาษีสำหรับค่าใช้จ่ายด้านการศึกษา
16. จุดที่ต่างกันของการศึกษาระบบต่างๆ ที่สำคัญคือข้อใด
ก.ระยะเวลาที่จัดการศึกษา ข.สถานที่จัดการศึกษา
ค.ตัวผู้เข้ารับการศึกษา ง.จุดหมาย วิธีการ หลักสูตร
ตอบ ง.จุดหมาย วิธีการ หลักสูตร
17. ข้อใดไม่ถูกต้องเกี่ยวกับการศึกษาตามอัธยาศัย
ก.สถานศึกษา ต้องจัดการศึกษา ทั้งในระบบ นอกระบบ และตามอัธยาศัย
ข.ผู้เรียนได้เรียนรู้ด้วยตนเองตามความสนใจ ศักยภาพ ความพร้อม โอกาส
ค.จัดการเรียนรู้ทุกที่ ทุกเวลา
ง.ธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมเป็นแหล่งเรียนรู้
ตอบ ก.สถานศึกษา ต้องจัดการศึกษา ทั้งในระบบ นอกระบบ และตามอัธยาศัย
18. ต่อไปนี้ ข้อใดไม่ใช่ สถานศึกษาปฐมวัย และการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ก.โรงเรียน ข.ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ค.ศูนย์พัฒนาชุมชน ง.ศูนย์พัฒนาเด็กก่อนเกณฑ์ สถาบันศาสนา
ตอบ ค.ศูนย์พัฒนาชุมชน
19. ข้อใดไม่ถูกต้องในด้านการกระจายอำนาจให้เขตพื้นที่และสถานศึกษา
ก.ด้านวิชาการ ข.งบประมาณ
ค.หลักสูตรการสอน ง.การบริหารทั่วไป
ตอบ ค.หลักสูตรการสอน
20. ต่อไปนี้ข้อใดไม่ใช่กรรมการโรงเรียน
ก.ผู้แทนครู ข.ผู้แทนองค์กรเอกชน
ค.ผู้แทนศิษย์เก่า ง.ผู้แทนคุณวุฒิ
ตอบ ข.ผู้แทนองค์กรเอกชน
21. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีสิทธิ์จัดการศึกษาระดับใด
ก.การศึกษาขั้นพื้นฐาน ข.การศึกษาอุดมศึกษา
ค.การศึกษานอกโรงเรียน ง.ทุกระดับ
ตอบ ง.ทุกระดับ


22. หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับระบบประกันคุณภาพภายในได้แก่
ก.สถานศึกษาเท่านั้น
ข.สถานศึกษาและเขตพื้นที่
ค.สถานศึกษา เขตพื้นที่ คณะกรรมการศึกษา ขั้นพื้นฐาน
ง.สถานศึกษา เขตพื้นที่ คณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
ตอบ ง.สถานศึกษา เขตพื้นที่ คณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
23. ข้อใดไม่ถูกต้อง
ก.ให้มีการประเมินคุณภาพภายนอกครั้งแรก ใน 5 ปี
ข.สำนักงานรับรองมาตรฐานมีฐานะเป็นองค์กรมหาชน
ค.การประเมินผลคำนึงถึงความมุ่งหมายและหลักการจัดการศึกษา
ง.เสนอผลประเมินต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และสาธารณชน
ตอบ ก.ให้มีการประเมินคุณภาพภายนอกครั้งแรก ใน 5 ปี
24. หลักการจัดการศึกษาข้อใด ไม่สอดคล้องตาม พรบ.
ก.ผู้เรียนทุกคนสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้
ข.ครูต้องมีจิตสำนึกที่จะพัฒนาเด็กอย่างเต็มความสามารถ
ค.ผู้เรียนมีความสำคัญที่สุด
ง.ต้องส่งเสริมผู้เรียนพัฒนาตามศักยภาพ
ตอบ ข.ครูต้องมีจิตสำนึกที่จะพัฒนาเด็กอย่างเต็มความสามารถ
25. ข้อใดสำคัญที่สุดเกี่ยวกับหลักสูตร
ก.พัฒนาคุณภาพชีวิตบุคคลให้เหมาะสมกับวัยตามศักยภาพ
ข.สอดคล้องความต้องการชุมชน
ค.คำนึงถึงภูมิปัญญาท้องถิ่น
ง.เหมาะสมกับความจริงก้าวหน้าด้าน วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี
ตอบ ก.พัฒนาคุณภาพชีวิตบุคคลให้เหมาะสมกับวัยตามศักยภาพ
26. ข้อใดกล่าวถูกต้องเกี่ยวกับการจัดการศึกษาภาคบังคับของผู้ปกครอง
ก.เป็นสิทธิ ข.เป็นหน้าที่
ค.เป็นเสรีภาพ ง.ถูกทุกข้อ
ตอบ ข.เป็นหน้าที่

27. ต่อไปนี้ ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้อง
ก.การศึกษาขั้นพื้นฐาน หมายความว่าการศึกษาก่อนระดับอุดมศึกษา
ข.ผู้สอน หมายความว่าครูและคณาจารย์ในสถานศึกษาระดับต่างๆ
ค.กระทรวง หมายความว่ากระทรวงการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมแห่งชาติ
ง.ครู หมายความว่าบุคลากรวิชาชีพซึ่งทำหน้าที่หลักทางด้านการเรียนการสอนและส่ง เสริมการเรียนรู้ของผู้เรียนด้วยวิธีการต่างๆ ในสถานศึกษาทั้งของรัฐและเอกชน
ตอบ ค.กระทรวง หมายความว่ากระทรวงการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมแห่งชาติจำหน่ายเอกสาร แนวข้อสอบ อ.ก.ค.ศ. สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ทุกตำแหน่ง ใหม่ล่าสุด
รวมทุกอย่างที่ออกข้อสอบ
- แนวข้อสอบ พ.ร.บ.การจัดการศึกษาสำหรับคนพิการ พ.ศ.2551
- แนวข้อสอบ พ.ร.บ.ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539
- แนวข้อสอบ พรบ.คุ้มครองเด็ก พ.ศ.2546
- แนวข้อสอบ พรบ.ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
- แนวข้อสอบ พรบ.ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ
- แนวข้อสอบ พรบ.วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ.2539
- รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย_ฉบับชั่วคราว_ พุทธศักราช 2557
- สรุป + แนวข้อสอบ พระราชกฤษฎีกา บ้านเมืองที่ดี 2546
- สรุป + แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2551
- สรุป + แนวข้อสอบพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540
ความรู้ตามกลุ่มงานที่สอบ
- นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
- นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ
- นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ 
- นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
- บรรณารักษ์ปฏิบัติการ

ส่งเป็นไฟล์ PDF ทาง E-MAIL ราคา 399 บาท 
สั่งซื้อมาที่ 083-067-4168 หรือ ส่ง SMS /  LINE : busthai01
โอนเงินแล้วแจ้งที่ lek.pisi@hotmail.com  **แจ้งรายละเอียดให้ชัดเจน** 
1. ธ. กรุงเทพ ออมทรัพย์ สาขา เซ็นทรัลพระราม 3 เลขที่บัญชี 048-0-17796-3 ชื่อบัญชี Sumalee Thongyot
2. ธ. กรุงไทย ออมทรัพย์ สาขา บิ๊กซีสะพานควาย เลขที่บัญชี 980-6-40570-6 ชื่อบัญชี Sumalee Thongyot
3. ธ. กสิกรไทย ออมทรัพย์ สาขา เซ็นทรัลพระราม 3 เลขที่บัญชี 748-2-66186-0 ชื่อบัญชี Pisitchai Kimchai
4. ธ.ไทยพาณิชย์ ออมทรัพย์ สาขา บิ๊กซีรามอินทรา เลขที่บัญชี 402-398830-4 ชื่อบัญชี Pisitchai & Sumalee
5. ธ. กรุงศรีอยุธยา ออมทรัพย์ สาขา อุรุพงษ์ เลขที่บัญชี 130-1-28490-7 ชื่อบัญชี Pisitchai Kimchai

จำหน่ายเอกสารคู่มือเตรียมสอบราชการทุกหน่วยงาน     083-067-4168
admin ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ดูแลระบบ
รายละเอียดผู้ใช้ 
เปิดรับสมัครสอบ อ.ก.ค.ศ. สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ตั้งแต่วันที่ 1 - 7 กรกฎาคม 2558
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เปิดรับสมัครพนักงานราชการ จำนวน 3 อัตรา สมัครด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่ 1 - 7 กรกฎาคม 2558

ประกาศสำนักปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

ตำแหน่งที่จะสรรหาและเลือกสรร
1.ตำแหน่งพนักงานแปลภาษา 
จำนวน 1 อัตรา
สังกัดสำนักการลูกเสือ ยุวกาชาด และกิจการนักเรียน สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
-ได้รับวุฒิปริญญาตรีหรือเทียบเท่า ด้านภาษาอังกฤษ หรือภาษาศาสตร์ (ภาษาอังกฤษ)

2.ตำแหน่งนักวิเทศสัมพันธ์
จำนวน 1 อัตรา
สังกัดสถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
-ได้รับวุฒิปริญญาตรีหรือเทียบเท่า ด้านภาษาอังกฤษ หรือภาษาศาสตร์ (ภาษาอังกฤษ)

3.ตำแหน่งผู้ช่วยกิจกรรมทางการศึกษา 
จำนวน 1 อัตรา
สังกัดสำนักงานศึกษาธิการภาค 3 จังหวัดลพบุรี
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
-ได้รับวุฒิปริญญาตรีหรือเทียบเท่า ทางการศึกษา หรือทางดทคโนโลยีสารสนเทศ หรือคอมพิวเตอร์ศึกษา หรือคอมพิวเตอร์ธุรกิจ หรือวิทยาการคอมพิวเตอร์

การรับสมัคร
ระยะเวลาการยื่นใบสมัคร ตั้งแต่วันที่ 1 - 7 กรกฎาคม 2558 ในวันเวลาราชการ
ผู้ประสงค์จะสมัคร
1.ตำแหน่งพนักงาานแปลภาษา และ ตำแหน่งนักวิเทศสัมพันธ์ สามารถขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ กลุ่มงานบริหารบุคคล สำนักอำนวยการ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ อาคารรัชมังคลาภิเษก ชั้น 9 ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพฯ
2.ตำแหน่งผู้ช่วยกิจกรรมทางการศึกษา สามารถขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ สำนักงานศึกษาธิการภาค 3 บริเวณอนุสาวรีย์เทพสตรี อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี

รายละเอียดเพิ่มเติม
-ไฟล์ประกาศรับสมัค
จำหน่ายเอกสารคู่มือเตรียมสอบราชการทุกหน่วยงาน     083-067-4168
รายละเอียดไฟล์แนบ
กล่องตอบกลับด่วน

สามารถอัพโหลดไฟล์แนบ สำหรับโพสได้
กด "Ctrl+Enter" เพื่อตั้งกระทู้ได้