ประยุกต์ใช้ โพสล่าสุด โพสสำคัญ เครื่องมือ สมาชิก สถิติฟอรั่ม ธนาคาร
หัวข้อ : ข้อสอบ แนวข้อสอบ คู่มือสอบ กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ทุกตำแหน่ง ใหม่ล่าสุด
admin ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ดูแลระบบ
รายละเอียดผู้ใช้ 

ข้อสอบ แนวข้อสอบ คู่มือสอบ กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ทุกตำแหน่ง ใหม่ล่าสุด

อ้างอิง: หัวข้อนี้ถูกเน้น โดย admin เมื่อเวลา(2013-08-29)

คำชี้แจง จงเลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุดเพียงข้อเดียว

1.  บริษัท กขค จำกัด มีสินทรัพย์ 28,000 บาท มีหนี้สิน 10,000 บาท และมีทุนเรือนหุ้น 7,000 บาท ยอดคงเหลือ

ในบัญชีกำไรสะสมเท่ากับ.........บาท ?

ก. 31,000 ข. 17,000

ค. 25,000 ง. 11,000

ตอบข้อ ง. คำนวณประกอบ

จากสมการบัญชี :- สินทรัพย์รวม   =  หนี้รวม  + ส่วนของเจ้าของ

28,000  = 10,000  + ส่วนของเจ้าของ

   \ ส่วนของเจ้าของ = 28,000 - 10,000 บาท

= 18,000 บาท

  ส่วนของเจ้าของ = ทุนเรือนหุ้น + กำไรสะสม

18,000 = 7,000 + 11,000

2. ระหว่างปีที่ผ่านมาบริษัทบุญมา จำกัด มีรายการสินทรัพย์เพิ่มขึ้น 2,000 บาท รายการหนี้สินลดลง 1,000 บาท รายการทุนเรือนหุ้นเพิ่มขึ้น 2,000 บาท และมีกำไรสุทธิประจำปี 3,000 บาท กิจการจ่ายเงินปันผล เท่ากับ........บาท ?

ก. 1,000 ข. 2,000

ค. 3,000 ง. 4,000

ตอบข้อ ข. คำนวณประกอบ

จากสมการบัญชี :- สินทรัพย์รวม   =  หนี้รวม  + ส่วนของเจ้าของ

   \ ส่วนของเจ้าของ = หนี้สินลด (Dr.) + ทุนเรือนหุ้นเพิ่ม (Cr.)

+ กำไรสุทธิ (Cr.) – จ่ายเงินปันผล (Dr.)

  จ่ายเงินปันผล = ทุนเรือนหุ้นเพิ่ม (Cr.) + กำไรสุทธิ (Cr.)

- หนี้สินลดลง (Dr.) – สินทรัพย์เพิ่ม (Dr.)

= 2,000 + 3,000 – 1,000 – 2,000  บาท

= 2,000 บาท

3. บริษัทสหภัณฑ์ จำกัด มีหนี้สิน 40,000 บาท กำไรสะสม 20,000 บาท และเงินทุนจดทะเบียน 15,000 บาท

กิจการนี้มีสินทรัพย์เป็นจำนวน ............. บาท

ก. 35,000 ข. 45,000

ค. 55,000 ง. 75,000
ตอบข้อ ง. คำนวณประกอบ  

  จากสมการบัญชี :- สินทรัพย์รวม = หนี้รวม + ส่วนของเจ้าของ

= 40,000 + (15,000 + 20,000)

= 75,000 บาท

4. บริษัท มานาน จำกัด บันทึกรายได้จากการขายที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน แต่บริษัทจะไม่รับการจ่ายชำระเงิน จนกว่าจะถึงปีหน้า การปฏิบัติเช่นนี้เป็นตัวอย่างของ

ก. Clash Basis Accounting  ข. Accrual Accounting

ค. Historical Costing  ง. Improper Recognition

ตอบข้อ ข.  ดูคำอธิบายข้อ 1. ประกอบ

5. บริษัท การเวก จำกัด ซื้อที่ดินเมื่อ 2 ปีที่แล้วในราคา 100,000 บาท เมื่อเร็วๆ นี้กิจการได้รับข้อเสนอขาย

ที่ดินแปลงนี้ในราคา 125,000 บาท และขณะนี้ที่ดินมีราคาประเมินเป็นเงิน 140,000 บาท มูลค่าประเมิน

เพื่อเสียภาษีทรัพย์สินเท่ากับ 85,000 บาท บริษัทควรจะแสดงมูลค่าของที่ดินในงบการเงินเป็นจำนวน

เท่าไร

ก. 100,000 ข. 125,000

ค. 140,000 ง. 85,000

ตอบข้อ ก.  การบันทึกรายการสินทรัพย์และหนี้สินถือเกณฑ์ราคาต้นทุน ซึ่งหมายถึงราคาที่เกิดขึ้น

จากการซื้อขายที่คำนวณได้อย่างมีหลักเกณฑ์ โดยไม่ขึ้นอยู่กับความคิดเห็นของคนใดคนหนึ่ง

มีหลักฐานประกอบการบันทึกบัญชีเป็นหลักฐานที่เชื่อถือและเป็นธรรมต่อผู้ที่เกี่ยวข้อง

ทุกฝ่ายเป็นการปฏิบัติโดยถือหลักราคาทุน (Cost Concept) ซึ่งมีความสัมพันธ์หลัก

ความดำรงอยู่ของกิจการ (Going Concept) และหลักการใช้หลักการอันเที่ยงธรรม

(Materiality)


จำหน่ายเอกสาร แนวข้อสอบ นักวิชาการตรวจสอบบัญชีปฏิบัติการ กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ใหม่ล่าสุด
รวมทุกอย่างที่ออกข้อสอบ 
ความรู้เกี่ยวกักรมตรวจบัญชีสหกรณ์
- ความรู้เกี่ยวกับการจัดทำบัญชี
- หลักการบัญชีเบื้องต้น
- ความรู้เกี่ยวการสอบบัญชี
- จริยธรรม จรรยาบรรณและความซื่อสัตย์ของนักบัญชี
- ถาม - ตอบ แนวทางการตรวจสอบบัญชีของส่วนราชการ
- มาตรฐานการจัดทำบัญชี สำหรับหน่วยงานภาครัฐ
- แนวข้อสอบการวิเคราะห์และจัดทำบัญชี
- แนวข้อสอบวิชาการสอบบัญชี
- แนวข้อสอบมาตาฐานวิชาชีพบัญชี
- การสอบสัมภาษณ์

เลือกตามตำแหน่งที่สอบ
จำหน่ายเอกสารคู่มือเตรียมสอบราชการทุกหน่วยงาน     083-067-4168
admin ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ดูแลระบบ
รายละเอียดผู้ใช้ 
เปิดรับสมัครพนักงานราชการ กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ สมัครด้วยตนเอง วันที่ 1 - 7  กรกฎาคม 2558
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ เปิดรับสมัครพนักงานราชการ จำนวน 3 อัตราสมัครด้วยตนเอง  ตั้งแต่วันที่ 1 - 7  กรกฎาคม 2558

ประกาศกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร
ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน
จำนวน 3 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
-ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน

การรับสมัคร
ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่กลุ่มบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักบริหารกลาง อาคาร 4 ชั้น 2 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ เทเวศน์ กรุงเทพมหานคร ตั้งแต่วันที่ 1 - 7 กรกฎาคม 2558 ในวันและเวลาราชการ

รายละเอียดเพิ่มเติม
-ไฟล์ประกาศรับสมัคร
จำหน่ายเอกสารคู่มือเตรียมสอบราชการทุกหน่วยงาน     083-067-4168
รายละเอียดไฟล์แนบ
กล่องตอบกลับด่วน

สามารถอัพโหลดไฟล์แนบ สำหรับโพสได้
กด "Ctrl+Enter" เพื่อตั้งกระทู้ได้