ประยุกต์ใช้ โพสล่าสุด โพสสำคัญ เครื่องมือ สมาชิก สถิติฟอรั่ม ธนาคาร
หัวข้อ : เปิดรับสมัครสอบ นักวิชาการตรวจสอบบัญชี  สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สุรินทร์
admin ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ดูแลระบบ
รายละเอียดผู้ใช้ 

เปิดรับสมัครสอบ นักวิชาการตรวจสอบบัญชี  สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สุรินทร์

สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สุรินทร์ เปิดรับสมัครสอบ พนักงานราชการ

ตำแหน่ง: นักวิชาการตรวจสอบบัญชี
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี
อัตราเงินเดือน: 15,960
อัตราว่าง: 1
ปฏิบัติงานที่: สุรินทร์
วิธีการสมัครงานพนักงานราชการ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สุรินทร์ :
ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สุรินทร์ 158 หมู่ 2 ต.แกใหญ่ อ.เมือง จ.สุรินทร์
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 9 – 13 ก.ย. 2556
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ: 17 ก.ย. 2556
สอบวันที่: 2556
ประกาศผลสอบ: 2556
ดาวน์โหลดรายละเอียด/ประกาศรับสมัครสอบ คลิกที่นี่ˆ!!

1. การบัญชี หมายถึง (1) การจัดทําบัญชีรับจายเงินสด
(2) การจัดหาขอมูลทางการเงินของกิจการคา (3) การจดบันทึก รวบรวม และสรุปผลขอมูลทางการเงิน
(4) การจดบันทึก การจําแนก การสรุปผล และการรายงานเกี่ยวกับการเงิน โดยใชหนวยเงินตรา รวมทั้ง
การแปลความหมายของผลการปฏิบัติ (5) ถูกทุกขอ
ตอบ 4การบัญชี (Accounting)
หมายถึง การจดบันทึกรายการหรือเหตุการณที่เกี่ยวของกับการเงิน
ไวในรูปของเงินตรา จัดแยกหมวดหมูของรายการที่บันทึก สรุปผล และวิเคราะหความหมายของ
รายการที่ไดจดบันทึกไว โดยจัดทําในรูปของรายงานการเงิน
2.
งบดุลของกิจการคาจะแสดงถึง

(1) ผลการดําเนินงานในงวดหนึ่ง ๆ ของกิจการคา (2) ฐานะการเงินของกิจการคา ณ วันใดวันหนึ่ง
(3) สินทรัพย หนี้สิน และทุนในรอบระยะเวลาหนึ่ง ๆ ของกิจการคา
(4) สวนของเจาของ ณ วันใดวันหนึ่ง (5) ถูกทุกขอ
ตอบ 2งบดุล (Balance Sheet)
คือ งบที่แสดงฐานะของกิจการ ณ วันใดวันหนึ่งวา กิจการมี

สินทรัพย หนี้สิน และทุนจํานวนเทาใด
3.
งบกําไรขาดทุนของกิจการคา แสดงถึง

(1) ผลการดําเนินงานในรอบระยะเวลาการดําเนินงานหนึ่ง ๆ ของกิจการคา
(2) ฐานะการเงินของกิจการคา ณ วันใดวันหนึ่ง
(3) ผลการดําเนินงานกําไรสุทธิหรือขาดทุนสุทธิ ณ วันสิ้นป
(4) การเปรียบเทียบระหวางรายไดกับคาใชจายในแตละป (5) ถูกทุกขอ
ตอบ 1งบกําไรขาดทุน (Income Statement)
คือ งบที่แสดงผลการดําเนินงานของกิจการ ณ งวด

บัญชีหนึ่ง ๆ วากิจการมีรายไดและคาใชจายเทาไร ถารายไดมากกวาคาใชจายผลตางคือกําไร
4. กิจการหนึ่งมีสินทรัพย 100,000บาท และมีสวนของเจาของ 60,000บาท กิจการมีหนี้สินเทาใด

(1) 160,000บาท (2) 100,000บาท
ตอบ 4จากสมการบัญชี
สินทรัพยรวม
100,000

5.
สมการบัญชีที่ถูกตอง คือ

(3) 60,000บาท (4) 40,000บาท (5) ผิดทุกขอ

= หนี้สินรวม + ทุน (สวนของเจาของ)
= 40,000
+ 60,000

(1) สินทรัพย = หนี้สิน + สวนของเจาของ

(2) สินทรัพย - คาใชจาย = หนี้สิน + สวนของเจาของ + รายได

(3) สินทรัพย + หนี้สิน = สวนของเจาของ (4) ถูกทั้งขอ 1และขอ 3 (5) ถูกทุกขอ

ตอบ 1

6.
เมื่อเจาของนําสินทรัพยมาลงทุนจะมีผลกระทบตอสมการบัญชีคือ


(1) ทําใหสินทรัพยเพิ่มขึ้นและสวนของเจาของเพิ่มขึ้น

(2) ทําใหสินทรัพยลดลงและสวนของเจาของเพิ่มขึ้น (3) ทําใหสินทรัพยเพิ่มขึ้นและหนี้สินลดลง

(4) ทําใหสินทรัพยเพิ่มขึ้นและสวนของเจาของลดลง (5) ทําใหสินทรัพยลดลงและสวนของเจาของลดลง


ตอบ 1การบันทึกรายการบัญชีเมื่อเจาของกิจการนําทรัพยสินมาลงทุน
เดบิทบัญชีประเภทสินทรัพย xx สินทรัพยเพิ่ม
เครดิตบัญชีประเภททุน xx ทุนเพิ่ม
7.
เมื่อซื้อสินทรัพยเปนเงินเชื่อ จะมีผลกระทบตอสมการบัญชีคือ

(1) ทําใหสินทรัพยเพิ่มขึ้นและสวนของเจาของลดลง (2) ทําใหสินทรัพยเพิ่มขึ้นและหนี้สินเพิ่มขึ้น
(3) ทําใหหนี้สินเพิ่มขึ้นและหนี้สินลดลง
(4) ทําใหสินทรัพยเพิ่มขึ้นและสวนของเจาของเพิ่มขึ้น (5) ทําใหสินทรัพยเพิ่มขึ้นและสินทรัพยลดลง
ตอบ 2การบันทึกรายการบัญชีเมื่อซื้อสินทรัพยเปนเงินเชื่อ

เดบิทบัญชีประเภทสินทรัพย
เครดิตบัญชีประเภทหนี้สิน
8.
เมื่อจายชําระหนี้สิน จะมีผลกระทบตอสมการบัญชีคือ
(2) ทําใหหนี้สินลดลงและสวนของเจาของลดลง (4) ทําใหหนี้สินลดลงและทรัพยสินเพิ่มขึ้น
ตอบ 1การบันทึกรายการบัญชีเมื่อจายชําระหนี้สิน
เดบิทบัญชีประเภทหนี้สิน
เครดิตบัญชีประเภทสินทรัพย
9.
เมื่อเก็บเงินจากลูกหนี้ จะมีผลกระทบตอสมการบัญชีคือ
(1) ทําใหเงินสดเพิ่มขึ้นและหนี้สินลดลง
(3) ทําใหสินทรัพยเพิ่มและสวนของเจาของเพิ่มขึ้น (5) ทําใหเงินสดเพิ่มขึ้นและเจาหนี้ลดลง
ตอบ 2การบันทึกรายการบัญชีเมื่อเก็บเงินจากลูกหนี้
เดบิทบัญชีประเภทสินทรัพย
เครดิตบัญชีประเภทสินทรัพย
10.
หลักการของระบบบัญชีคูคือ

(1) การจดบันทึกรายการคาลงในสมุดรายการขั้นตน
xx สินทรัพยเพิ่ม
xx หนี้สินเพิ่ม
(1) ทําใหสินทรัพยลดลงและหนี้สินลดลง (3) ทําใหสินทรัพยลดลงและสวนของเจาของลดลง (5) ทําใหเจาหนี้ลดลงและเงินสดเพิ่มขึ้น

xx หนี้สินลด
xx สินทรัพยลด

(2) ทําใหสินทรัพยเพิ่มและสินทรัพยลดลง (4) ทําใหสินทรัพยเพิ่มและสวนของเจาของลดลง


xx สินทรัพยเพิ่ม
xx สินทรัพยลด

(2) การจดบันทึกรายการคาลงในบัญชีแยกประเภท

(3) การจดบันทึกรายการคาทุกรายการจะตองบันทึกในบัญชีไมนอยกวาสองบัญชีดวยจํานวนเงินดานเดบิท

และเครดิตเทากัน (4) การจดบันทึกรายการคาตองบันทึกทั้งสองดาน

คือดานเดบิทและดานเครดิต (5) ถูกทั้งขอ 1และขอ 2
ตอบ 3หลักการของระบบบัญชีคู (Double - Entry Accounting)
หมายถึง เมื่อมีรายการทางการคา
เกิดขึ้นทุกรายการตองนํามาบันทึกไวในบัญชีสองดาน คือ ทางดานเดบิทและทางดานเครดิต ดวยจํานวนเงินที่เทากันทั้งสองดาน แตจํานวนบัญชีที่ลงนั้นไมจําเปนตองเทากัน กลาวคือ อาจ บันทึกทางดานเดบิทเพียงบัญชีเดียว แตบันทึกทางดานเครดิตสองหรือสามบัญชีก็ได
11.
กิจการจะบันทึกรายการทางดานเดบิทเมื่อใด

(1) สินทรัพยเพิ่ม, คาใชจายลด, หนี้สินและทุนลด
(2) สินทรัพยและคาใชจายเพิ่ม สวนหนี้สิน ทุนและรายไดลด
(3) สินทรัพยและรายไดเพิ่ม สวนหนี้สิน ทุนและคาใชจายลด
(4) สินทรัพยและหนี้สินเพิ่ม สวนทุนและรายได คาใชจายลด (5) ไมมีคําตอบที่ถูกตอง


ตอบ 2เดบิท (Debit)
คือ รายการที่ไดบันทึกไวทางดานซายมือของบัญชี ซึ่งถาเปนบัญชีประเภท
หนี้สิน ทุน และรายได จะทําใหมียอดลดลง แตถาเปนบัญชีประเภทสินทรัพยและคาใชจาย จะ
ทําใหมียอดเพิ่มขึ้น
‹ขอ 12. - 18.
ใหพิจารณารายการนั้น ๆ วาควรจะจัดอยูในหมวดหมูใดในงบดุล โดยใชตัวเลือกตอไปนี้

(1) สินทรัพยหมุนเวียน (2) สินทรัพยถาวร (3) เงินลงทุนระยะยาว
(4) หนี้สินหมุนเวียน (5) หนี้สินระยะยาว
12. สินคาคงเหลือ
ตอบ 1สินทรัพยหมุนเวียน (Current Assets) ประกอบดวย เงินสดและเงินฝากธนาคาร, เงินลงทุน
ระยะสั้นหรือเงินลงทุนชั่วคราว, ลูกหนี้การคา, ตั๋วเงินรับ, สินคาคงเหลือ, รายไดคางรับ, คาใช-
จายลวงหนาสําหรับระยะเวลาไมเกิน 1ป
13. ตั๋วเงินจายอายุ 6เดือน
ตอบ 4หนี้สินหมุนเวียน (Current Liabilities) ประกอบดวย เงินกูยืมธนาคาร (ระยะสั้น), เจาหนี้
การคา, ตั๋วเงินจาย, รายไดรับลวงหนา, คาใชจายคางจาย, หนี้สินที่ถึงกําหนดชําระภายใน 1ป
14. ตั๋วเงินรับระยะสั้นจากการขายสินคา
ตอบ 1
15. คาใชจายลวงหนา
ตอบ 1
16. เงินกูจากธนาคารกําหนดชําระคืนภายใน 3ป
ตอบ 5หนี้สินระยะยาว คือ หนี้สินที่มีกําหนดเวลาชําระเกิน 1ป
17. ภาษีเงินไดคางจาย
ตอบ 4
18. รายไดรับลวงหนา
ตอบ 4
19. นายสมเปดรานคาโดยนําสินทรัพยตาง ๆ มาลงทุนดังนี้
เงินสด 200,000บาท รถยนต 100,000บาท เครื่องใชสํานักงาน 50,000บาท และกูเงินมาจาก
ธนาคาร
อีก 60,000บาท สวนของเจาของ (ทุน) เทากับ …… บาท
(1) 350,000บาท (2) 410,000บาท (3) 290,000บาท (4) 260,000บาท (5) 200,000บาท
ตอบ 3จากสมการบัญชี
สินทรัพย = หนี้สิน + ทุน (สวนของเจาของ)
สินทรัพย : -
เงินสด 200,000
รถยนต 100,000
เครื่องใชสํานักงาน 50,000 350,000 บาท
หัก หนี้สิน : -
เงินกูยืมจากธนาคาร 60,000 บาท


สวนของเจาของ (ทุน) 290,000 บาท

20. เจาของกิจการนําเงินสด 200,000บาท มาลงทุนบันทึกบัญชีโดย
(1) เงินสด 200,000 (2) ทุน
200,000

ทุน 200,000 เงินสด 200,000
(3) เงินสด 200,000 (4) เงินกูธนาคาร
200,000

เงินกูธนาคาร 200,000 เงินสด 200,000
(5) ไมมีคําตอบที่ถูกตอง
ตอบ 1
21. กิจการกูเงินจากธนาคาร 60,000บาท บันทึกบัญชีโดย
(1) เงินกูธนาคาร 60,000 (2) ทุน
60,000

ทุน 60,000 เงินกูธนาคาร 60,000
(3) เงินสด 60,000 (4) เงินสด
60,000

เงินกูธนาคาร 60,000 ทุน 60,000
(5) ไมมีคําตอบที่ถูกตอง
ตอบ 3
22. กิจการขายเครื่องใชสํานักงานเปนเงินสดในราคาทุน 50,000บาท บันทึกบัญชีโดย
(1) เงินสด 50,000 (2) เงินสด
50,000

ทุน 50,000 เครื่องใชสํานักงาน 50,000
(3) ทุน 50,000 (4) เครื่องใชสํานักงาน
50,000

เครื่องใชสํานักงาน 50,000 เงินสด 50,000
(5) ไมมีคําตอบที่ถูกตอง
ตอบ 2
23. กิจการซื้อเครื่องใชสํานักงานเปนเงินเชื่อ 2 0 , 0 0 0บาท จากรานสมัย บันทึกบัญชีโดย
(1) เครื่องใชสํานักงาน 20,000 (2) ซื้อ
20,000

เจาหนี้ 20,000 เจาหนี้ 20,000
(3) ลูกหนี้ 20,000 (4) เครื่องใชสํานักงาน
20,000

เครื่องใชสํานักงาน 20,000 ลูกหนี้ 20,000
(5) ไมมีคําตอบที่ถูกตอง
ตอบ 1
24. กิจการซื้อสินคาเปนเงินเชื่อ 1 0 0 , 0 00บาท สวนลดการคา 5%จากรานใจดี เงื่อนไข 2/10, n/30บันทึก
บัญชีโดย
(1) ซื้อ 100,000 (2) สินคา
100,000

เจาหนี้ 100,000 เจาหนี้ 100,000
(3) สินคา 100,000 (4) ซื้อ
95,000

เจาหนี้ 95,000 เจาหนี้ใจดี 95,000
สวนลดรับ 5,000
(5) ไมมีคําตอบที่ถูกตอง


ตอบ 4สวนลดการคา (Trade Discount) จะไมนํามาบันทึกบัญชี แตจะหักจากราคาของสินคาทันที
ณ วันที่ซื้อขาย

25. - 27. กิจการจายเช็คชําระหนี้คาซื้อสินคาใหรานใจดี (ขอ 2 4 ) ทั้งหมด ไดรับสวนลดตามเงื่อนไข บันทึก
บัญชีโดย
(1) เจาหนี้ 95,000 (2) เจาหนี้
100,000

เงินฝากธนาคาร 95,000 เงินฝากธนาคาร 93,100
สวนลดรับ 6,900
(3) เจาหนี้ 95,000 (4) เจาหนี้
95,000

เงินฝากธนาคาร 93,100 เงินสด 95,000
สวนลดรับ 1,900
(5) ไมมีคําตอบที่ถูกตอง
ตอบ 3คํานวณหาสวนลดเงินสด (
Cash Discount)

= 95,000 2% = 1,900บาท
28. กิจการขายสินคาเปนเงินสด 50,000บาท สวนลดการคา 5%บันทึกบัญชีโดย
(1) ขาย 50,000 (2) เงินสด
47,500

เงินสด 50,000 ขาย 47,500
(3) ขาย 47,500 (4) เงินสด
47,500

เงินสด 47,500 สวนลดจาย 2,500
สินคา 50,000
(5) ไมมีคําตอบที่ถูกตอง
ตอบ 2
29. กิจการขายสินคาเปนเงินเชื่อใหรานดอกเข็ม จํานวน 50,000บาท เงื่อนไข 2/10, n/30บันทึกบัญชีโดย
(1) ลูกหนี้ 50,000 (2) ลูกหนี้
49,000

ขาย 50,000 สวนลดจาย 1,000
สินคา 50,000
(3) ลูกหนี้ 49,000 (4) เจาหนี้
49,000

ขาย 49,000 ขาย 49,000
(5) ไมมีคําตอบที่ถูกตอง
ตอบ 1
30. กิจการรับคืนสินคาที่ขายจากรานดอกเข็ม จํานวน 10,000บาท บันทึกบัญชีโดย
(1) รับคืน 9,800 (2) รับคืน
9,800

เงินสด 9,800 ลูกหนี้ 9,800
(3) รับคืน 10,000 (4) สินคา
10,000

ลูกหนี้ 10,000 รับคืน 10,000
(5) ไมมีคําตอบที่ถูกตอง
ตอบ 3
จำหน่ายเอกสารคู่มือเตรียมสอบราชการทุกหน่วยงาน     083-067-4168
admin ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ดูแลระบบ
รายละเอียดผู้ใช้ 
1. การบัญชี หมายถึง (1) การจัดทําบัญชีรับจายเงินสด
(2) การจัดหาขอมูลทางการเงินของกิจการคา (3) การจดบันทึก รวบรวม และสรุปผลขอมูลทางการเงิน
(4) การจดบันทึก การจําแนก การสรุปผล และการรายงานเกี่ยวกับการเงิน โดยใชหนวยเงินตรา รวมทั้ง
การแปลความหมายของผลการปฏิบัติ (5) ถูกทุกขอ
ตอบ 4 การบัญชี (Accounting) หมายถึง การจดบันทึกรายการหรือเหตุการณที่เกี่ยวของกับการเงิน
ไวในรูปของเงินตรา จัดแยกหมวดหมูของรายการที่บันทึก สรุปผล และวิเคราะหความหมายของ
รายการที่ไดจดบันทึกไว โดยจัดทําในรูปของรายงานการเงิน

2. งบดุลของกิจการคาจะแสดงถึง
(1) ผลการดําเนินงานในงวดหนึ่ง ๆ ของกิจการคา (2) ฐานะการเงินของกิจการคา ณ วันใดวันหนึ่ง
(3) สินทรัพย หนี้สิน และทุนในรอบระยะเวลาหนึ่ง ๆ ของกิจการคา
(4) สวนของเจาของ ณ วันใดวันหนึ่ง (5) ถูกทุกขอ
ตอบ 2 งบดุล (Balance Sheet) คือ งบที่แสดงฐานะของกิจการ ณ วันใดวันหนึ่งวา กิจการมี
สินทรัพย หนี้สิน และทุนจํานวนเทาใด
3. งบกําไรขาดทุนของกิจการคา แสดงถึง
(1) ผลการดําเนินงานในรอบระยะเวลาการดําเนินงานหนึ่ง ๆ ของกิจการคา
(2) ฐานะการเงินของกิจการคา ณ วันใดวันหนึ่ง
(3) ผลการดําเนินงานกําไรสุทธิหรือขาดทุนสุทธิ ณ วันสิ้นป
(4) การเปรียบเทียบระหวางรายไดกับคาใชจายในแตละป (5) ถูกทุกขอ
ตอบ 1 งบกําไรขาดทุน (Income Statement) คือ งบที่แสดงผลการดําเนินงานของกิจการ ณ งวด
บัญชีหนึ่ง ๆ วากิจการมีรายไดและคาใชจายเทาไร ถารายไดมากกวาคาใชจายผลตางคือกําไร
4. กิจการหนึ่งมีสินทรัพย 100,000 บาท และมีสวนของเจาของ 60,000 บาท กิจการมีหนี้สินเทาใด

(1) 160,000 บาท (2) 100,000 บาท
ตอบ 4 จากสมการบัญชี
สินทรัพยรวม
100,000
5. สมการบัญชีที่ถูกตอง คือ

(3) 60,000 บาท (4) 40,000 บาท (5) ผิดทุกขอ

= หนี้สินรวม + ทุน (สวนของเจาของ)
= 40,000 + 60,000
(1) สินทรัพย = หนี้สิน + สวนของเจาของ

(2) สินทรัพย - คาใชจาย = หนี้สิน + สวนของเจาของ + รายได

(3) สินทรัพย + หนี้สิน = สวนของเจาของ (4) ถูกทั้งขอ 1 และขอ 3 (5) ถูกทุกขอ

ตอบ 1

6. เมื่อเจาของนําสินทรัพยมาลงทุนจะมีผลกระทบตอสมการบัญชีคือ

(1) ทําใหสินทรัพยเพิ่มขึ้นและสวนของเจาของเพิ่มขึ้น

(2) ทําใหสินทรัพยลดลงและสวนของเจาของเพิ่มขึ้น (3) ทําใหสินทรัพยเพิ่มขึ้นและหนี้สินลดลง

(4) ทําใหสินทรัพยเพิ่มขึ้นและสวนของเจาของลดลง (5) ทําใหสินทรัพยลดลงและสวนของเจาของลดลง


ตอบ 1 การบันทึกรายการบัญชีเมื่อเจาของกิจการนําทรัพยสินมาลงทุน
เดบิท บัญชีประเภทสินทรัพย xx สินทรัพยเพิ่ม
เครดิต บัญชีประเภททุน xx ทุนเพิ่ม
7. เมื่อซื้อสินทรัพยเปนเงินเชื่อ จะมีผลกระทบตอสมการบัญชีคือ
(1) ทําใหสินทรัพยเพิ่มขึ้นและสวนของเจาของลดลง (2) ทําใหสินทรัพยเพิ่มขึ้นและหนี้สินเพิ่มขึ้น
(3) ทําใหหนี้สินเพิ่มขึ้นและหนี้สินลดลง
(4) ทําใหสินทรัพยเพิ่มขึ้นและสวนของเจาของเพิ่มขึ้น (5) ทําใหสินทรัพยเพิ่มขึ้นและสินทรัพยลดลง
ตอบ 2 การบันทึกรายการบัญชีเมื่อซื้อสินทรัพยเปนเงินเชื่อ

เดบิท บัญชีประเภทสินทรัพย
เครดิต บัญชีประเภทหนี้สิน
8. เมื่อจายชําระหนี้สิน จะมีผลกระทบตอสมการบัญชีคือ
(2) ทําใหหนี้สินลดลงและสวนของเจาของลดลง
(4) ทําใหหนี้สินลดลงและทรัพยสินเพิ่มขึ้น

ตอบ 1 การบันทึกรายการบัญชีเมื่อจายชําระหนี้สิน
เดบิท บัญชีประเภทหนี้สิน
เครดิต บัญชีประเภทสินทรัพย
9. เมื่อเก็บเงินจากลูกหนี้ จะมีผลกระทบตอสมการบัญชีคือ
(1) ทําใหเงินสดเพิ่มขึ้นและหนี้สินลดลง

(3) ทําใหสินทรัพยเพิ่มและสวนของเจาของเพิ่มขึ้น (5) ทําใหเงินสดเพิ่มขึ้นและเจาหนี้ลดลง
ตอบ 2 การบันทึกรายการบัญชีเมื่อเก็บเงินจากลูกหนี้
เดบิท บัญชีประเภทสินทรัพย
เครดิต บัญชีประเภทสินทรัพย
10. หลักการของระบบบัญชีคูคือ
(1) การจดบันทึกรายการคาลงในสมุดรายการขั้นตน

xx สินทรัพยเพิ่ม
xx หนี้สินเพิ่ม
(1) ทําใหสินทรัพยลดลงและหนี้สินลดลง (3) ทําใหสินทรัพยลดลงและสวนของเจาของลดลง (5) ทําใหเจาหนี้ลดลงและเงินสดเพิ่มขึ้น

xx หนี้สินลด
xx สินทรัพยลด

(2) ทําใหสินทรัพยเพิ่มและสินทรัพยลดลง
(4) ทําใหสินทรัพยเพิ่มและสวนของเจาของลดลงxx สินทรัพยเพิ่ม
xx สินทรัพยลด

(2) การจดบันทึกรายการคาลงในบัญชีแยกประเภท

(3) การจดบันทึกรายการคาทุกรายการจะตองบันทึกในบัญชีไมนอยกวาสองบัญชีดวยจํานวนเงินดานเดบิท

และเครดิตเทากัน (4) การจดบันทึกรายการคาตองบันทึกทั้งสองดาน

คือดานเดบิทและดานเครดิต (5) ถูกทั้งขอ 1 และขอ 2
ตอบ 3 หลักการของระบบบัญชีคู (Double - Entry Accounting) หมายถึง เมื่อมีรายการทางการคา
เกิดขึ้นทุกรายการตองนํามาบันทึกไวในบัญชีสองดาน คือ ทางดานเดบิทและทางดานเครดิต
ดวยจํานวนเงินที่เทากันทั้งสองดาน แตจํานวนบัญชีที่ลงนั้นไมจําเปนตองเทากัน กลาวคือ อาจ
บันทึกทางดานเดบิทเพียงบัญชีเดียว แตบันทึกทางดานเครดิตสองหรือสามบัญชีก็ได

11. กิจการจะบันทึกรายการทางดานเดบิทเมื่อใด
(1) สินทรัพยเพิ่ม, คาใชจายลด , หนี้สินและทุนลด
(2) สินทรัพยและคาใชจายเพิ่ม สวนหนี้สิน ทุนและรายไดลด
(3) สินทรัพยและรายไดเพิ่ม สวนหนี้สิน ทุนและคาใชจายลด
(4) สินทรัพยและหนี้สินเพิ่ม สวนทุนและรายได คาใชจายลด (5) ไมมีคําตอบที่ถูกตอง


ตอบ 2 เดบิท (Debit) คือ รายการที่ไดบันทึกไวทางดานซายมือของบัญชี ซึ่งถาเปนบัญชีประเภท
หนี้สิน ทุน และรายได จะทําใหมียอดลดลง แตถาเปนบัญชีประเภทสินทรัพยและคาใชจาย จะ
ทําใหมียอดเพิ่มขึ้น

‹ ขอ 12. - 18. ใหพิจารณารายการนั้น ๆ วาควรจะจัดอยูในหมวดหมูใดในงบดุล โดยใชตัวเลือกตอไปนี้
(1) สินทรัพยหมุนเวียน (2) สินทรัพยถาวร (3) เงินลงทุนระยะยาว
(4) หนี้สินหมุนเวียน (5) หนี้สินระยะยาว
12. สินคาคงเหลือ
ตอบ 1 สินทรัพยหมุนเวียน (Current Assets) ประกอบดวย เงินสดและเงินฝากธนาคาร, เงินลงทุน
ระยะสั้นหรือเงินลงทุนชั่วคราว , ลูกหนี้การคา, ตั๋วเงินรับ, สินคาคงเหลือ, รายไดคางรับ, คาใช-
จายลวงหนาสําหรับระยะเวลาไมเกิน 1 ป
13. ตั๋วเงินจายอายุ 6 เดือน
ตอบ 4 หนี้สินหมุนเวียน (Current Liabilities) ประกอบดวย เงินกูยืมธนาคาร (ระยะสั้น), เจาหนี้
การคา, ตั๋วเงินจาย , รายไดรับลวงหนา, คาใชจายคางจาย, หนี้สินที่ถึงกําหนดชําระภายใน 1 ป
14. ตั๋วเงินรับระยะสั้นจากการขายสินคา
ตอบ 1
15. คาใชจายลวงหนา
ตอบ 1
16. เงินกูจากธนาคารกําหนดชําระคืนภายใน 3 ป
ตอบ 5 หนี้สินระยะยาว คือ หนี้สินที่มีกําหนดเวลาชําระเกิน 1 ป
17. ภาษีเงินไดคางจาย
ตอบ 4
18. รายไดรับลวงหนา
ตอบ 4
19. นายสมเปดรานคาโดยนําสินทรัพยตาง ๆ มาลงทุนดังนี้
เงินสด 200,000 บาท รถยนต 100,000 บาท เครื่องใชสํานักงาน 50,000 บาท และกูเงินมาจาก
ธนาคาร
อีก 60,000 บาท สวนของเจาของ (ทุน) เทากับ …… บาท
(1) 350,000 บาท (2) 410,000 บาท (3) 290,000 บาท (4) 260,000 บาท (5) 200,000 บาท
ตอบ 3 จากสมการบัญชี
สินทรัพย = หนี้สิน + ทุน (สวนของเจาของ)
สินทรัพย : -
เงินสด 200,000
รถยนต 100,000
เครื่องใชสํานักงาน 50,000 350,000 บาท
หัก หนี้สิน : -
เงินกูยืมจากธนาคาร 60,000 บาท


∴ สวนของเจาของ (ทุน) 290,000 บาท

20. เจาของกิจการนําเงินสด 200,000 บาท มาลงทุนบันทึกบัญชีโดย
(1) เงินสด 200,000 (2) ทุน 200,000
ทุน 200,000 เงินสด 200,000
(3) เงินสด 200,000 (4) เงินกูธนาคาร 200,000
เงินกูธนาคาร 200,000 เงินสด 200,000
(5) ไมมีคําตอบที่ถูกตอง
ตอบ 1
21. กิจการกูเงินจากธนาคาร 60,000 บาท บันทึกบัญชีโดย
(1) เงินกูธนาคาร 60,000 (2) ทุน 60,000
ทุน 60,000 เงินกูธนาคาร 60,000
(3) เงินสด 60,000 (4) เงินสด 60,000
เงินกูธนาคาร 60,000 ทุน 60,000
(5) ไมมีคําตอบที่ถูกตอง
ตอบ 3
22. กิจการขายเครื่องใชสํานักงานเปนเงินสดในราคาทุน 50,000 บาท บันทึกบัญชีโดย
(1) เงินสด 50,000 (2) เงินสด 50,000
ทุน 50,000 เครื่องใชสํานักงาน 50,000
(3) ทุน 50,000 (4) เครื่องใชสํานักงาน 50,000
เครื่องใชสํานักงาน 50,000 เงินสด 50,000
(5) ไมมีคําตอบที่ถูกตอง
ตอบ 2
23. กิจการซื้อเครื่องใชสํานักงานเปนเงินเชื่อ 2 0 , 0 0 0 บาท จากรานสมัย บันทึกบัญชีโดย
(1) เครื่องใชสํานักงาน 20,000 (2) ซื้อ 20,000
เจาหนี้ 20,000 เจาหนี้ 20,000
(3) ลูกหนี้ 20,000 (4) เครื่องใชสํานักงาน 20,000
เครื่องใชสํานักงาน 20,000 ลูกหนี้ 20,000
(5) ไมมีคําตอบที่ถูกตอง
ตอบ 1
24. กิจการซื้อสินคาเปนเงินเชื่อ 1 0 0 , 0 00 บาท สวนลดการคา 5% จากรานใจดี เงื่อนไข 2/10, n/30 บันทึก
บัญชีโดย
(1) ซื้อ 100,000 (2) สินคา 100,000
เจาหนี้ 100,000 เจาหนี้ 100,000
(3) สินคา 100,000 (4) ซื้อ 95,000
เจาหนี้ 95,000 เจาหนี้ใจดี 95,000
สวนลดรับ 5,000
(5) ไมมีคําตอบที่ถูกตอง


ตอบ 4 สวนลดการคา (Trade Discount) จะไมนํามาบันทึกบัญชี แตจะหักจากราคาของสินคาทันที
ณ วันที่ซื้อขาย

25. - 27. กิจการจายเช็คชําระหนี้คาซื้อสินคาใหรานใจดี (ขอ 2 4 ) ทั้งหมด ไดรับสวนลดตามเงื่อนไข บันทึก
บัญชีโดย
(1) เจาหนี้ 95,000 (2) เจาหนี้ 100,000
เงินฝากธนาคาร 95,000 เงินฝากธนาคาร 93,100
สวนลดรับ 6,900
(3) เจาหนี้ 95,000 (4) เจาหนี้ 95,000
เงินฝากธนาคาร 93,100 เงินสด 95,000
สวนลดรับ 1,900
(5) ไมมีคําตอบที่ถูกตอง
ตอบ 3 คํานวณหาสวนลดเงินสด (Cash Discount)
= 95,000 ื 2% = 1,900 บาท
28. กิจการขายสินคาเปนเงินสด 50,000 บาท สวนลดการคา 5% บันทึกบัญชีโดย
(1) ขาย 50,000 (2) เงินสด 47,500
เงินสด 50,000 ขาย 47,500
(3) ขาย 47,500 (4) เงินสด 47,500
เงินสด 47,500 สวนลดจาย 2,500
สินคา 50,000
(5) ไมมีคําตอบที่ถูกตอง
ตอบ 2
29. กิจการขายสินคาเปนเงินเชื่อใหรานดอกเข็ม จํานวน 50,000 บาท เงื่อนไข 2/10, n/30 บันทึกบัญชีโดย
(1) ลูกหนี้ 50,000 (2) ลูกหนี้ 49,000
ขาย 50,000 สวนลดจาย 1,000
สินคา 50,000
(3) ลูกหนี้ 49,000 (4) เจาหนี้ 49,000
ขาย 49,000 ขาย 49,000
(5) ไมมีคําตอบที่ถูกตอง
ตอบ 1
30. กิจการรับคืนสินคาที่ขายจากรานดอกเข็ม จํานวน 10,000 บาท บันทึกบัญชีโดย
(1) รับคืน 9,800 (2) รับคืน 9,800
เงินสด 9,800 ลูกหนี้ 9,800
(3) รับคืน 10,000 (4) สินคา 10,000
ลูกหนี้ 10,000 รับคืน 10,000
(5) ไมมีคําตอบที่ถูกตอง
ตอบ 3
ส่งเป็นไฟล์ PDF ทาง E-MAIL สามารถนำไปปริ้นได้เลย ในราคาชุดละ 399 บาท
* ส่งด่วนภายใน 3 ชม. ส่งช้าไม่เกิน 24:00 น. วันที่โอนเงิน * ( ควรดูที่ JUNK MAIL )
สั่งซื้อมาที่ 083-067-4168 หรือ ส่ง SMS / WhatsApp , LINE
ชำระค่าสินค้าและบริการ โอนเงินแล้วแจ้งที่ lek.pisi@hotmail.com  **แจ้งรายละเอียดให้ชัดเจน**
1. ธ. กรุงเทพ ออมทรัพย์ สาขา เซ็นทรัลพระราม 3 เลขที่บัญชี 048-0-17796-3 ชื่อบัญชี Sumalee Thongyot
2. ธ. กรุงไทย ออมทรัพย์ สาขา บิ๊กซีสะพานควาย เลขที่บัญชี 980-6-40570-6 ชื่อบัญชี Sumalee Thongyot
3. ธ. กสิกรไทย ออมทรัพย์ สาขา เซ็นทรัลพระราม 3 เลขที่บัญชี 748-2-66186-0 ชื่อบัญชี Pisitchai Kimchai
4. ธ.ไทยพาณิชย์ ออมทรัพย์ สาขา บิ๊กซีรามอินทรา เลขที่บัญชี 402-398830-4 ชื่อบัญชี Pisitchai & Sumalee
5. ธ. กรุงศรีอยุธยา ออมทรัพย์ สาขา อุรุพงษ์ เลขที่บัญชี 130-1-28490-7 ชื่อบัญชี Pisitchai Kimchai
* ขั้นตอนแตกไฟล์ PDF
http://www.thaionline1.com/read.php?tid=10604 *
** เปิดบริการทุกวัน เวลา 8.00 - 24.00 น. **

จำหน่ายเอกสารคู่มือเตรียมสอบราชการทุกหน่วยงาน     083-067-4168
รายละเอียดไฟล์แนบ
กล่องตอบกลับด่วน

กรุณาใช้ข้อความที่สุภาพ คุณสามารถบันทึกฉบับร่างได้
กด "Ctrl+Enter" เพื่อตั้งกระทู้ได้