ประยุกต์ใช้ โพสล่าสุด โพสสำคัญ เครื่องมือ สมาชิก สถิติฟอรั่ม ธนาคาร
หัวข้อ : เปิดรับสมัครสอบ พนักงานกลยุทธ์การตลาด ระดับ 4-10 ธกส. ตั้งแต่: บัดนี้ – 21 ต.ค. 2556
admin ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ดูแลระบบ
รายละเอียดผู้ใช้ 

เปิดรับสมัครสอบ พนักงานกลยุทธ์การตลาด ระดับ 4-10 ธกส. ตั้งแต่: บัดนี้ – 21 ต.ค. 2556


 
ธกส. (ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร) เปิดรับสมัครสอบ พนักงานราชการ
ตำแหน่ง: พนักงานกลยุทธ์การตลาด ระดับ 4-10
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี
อัตราเงินเดือน:
อัตราว่าง: 4
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพ
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**
1. ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร และคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
ตำแหน่ง พนักงานกลยุทธ์การตลาด ระดับ 4 – 10 เพื่อปฏิบัติงานประจำศูนย์กลยุทธ์ธุรกิจสินเชื่อ ฝ่ายกลยุทธ์การตลาดผลิตภัณฑ์ (จำนวน 4 อัตรา)
หน้าที่และความรับผิดชอบ:
ทำหน้าที่กำหนดและบริหารนโยบาย เป้าหมาย กลยุทธ์ จัดหา บริหารและสนับสนุนข้อมูล บริหารการขายและการตลาด รายงาน จัดทำระบบเตือนภัยด้านสินเชื่อ ติดตามสถานะคำขอสินเชื่อของลูกค้า อบรมเชิงปฏิบัติการ (On The Job Training) เพิ่มทักษะพนักงานประจำศูนย์ต้นแบบ แสวงหาลูกค้าเป้าหมายและพัฒนาเทคนิคการขายให้กับธนาคาร การวิเคราะห์สินเชื่อ และการอนุมัติวงเงิน การวิเคราะห์ความเสี่ยงในด้านต่าง ๆ และจัดทำคู่มือ ตลอดจนการจัดหาข้อมูลต่าง ๆ ที่จำเป็นและพัฒนาเครื่องมือช่วยในกระบวนการสินเชื่อของศูนย์ธุรกิจของธนาคารให้เจริญเติบโต งานรวบรวมกฎหมายและกฎระเบียบทางราชการที่เกี่ยวข้องและงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
2. คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
2.1 สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับปริญญาตรี จากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ.รับรอง
ด้านบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์ บัญชี การเงินและการธนาคาร การตลาด นับถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2556
2.2 ประสบการณ์การทำงานเกี่ยวกับการรักษาฐานลูกค้าปัจจุบันและสร้างฐานลูกค้าใหม่ การรักษาความสัมพันธ์หรือการบริหารความสัมพันธ์ลูกค้า การเจรจาต่อรอง การให้บริการสินเชื่อลูกค้า ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ SME เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 5 ปี หรือ
2.3 มีประสบการณ์ในการวิเคราะห์กลยุทธ์เงินกู้ร่วม (Syndication Loan) หรือวิเคราะห์เงินกู้ในรูปแบบต่าง ๆ และสรุปเพื่อพิจารณาการให้สินเชื่อในธุรกิจประเภทต่าง ๆ ที่มีวงเงินในการอนุมัติไม่น้อยกว่า 30 ล้านบาท ให้กับผู้ประกอบการ บริษัท หรือธุรกิจ SME เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 5 ปี
2.4 สามารถวิเคราะห์และตรวจสอบข้อมูลทางการเงิน หรือมีทักษะทางด้านการตลาด การเจรจาต่อรอง และการนำเสนอ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
2.5 หากสามารถพูด ภาษาอังกฤษ ภาษาญี่ปุ่น ภาษาจีนกลาง (Mandarin) จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
2.6 สามารถทำงานภายใต้ความกดดันสูงได้ และมีความทุ่มเท เสียสละ
2.7 สามารถเดินทางไปปฏิบัติงานต่างจังหวัดได้
3. คุณสมบัติทั่วไป
3.1 เพศ ชาย/หญิง สัญชาติไทย อายุไม่เกิน 50 ปีบริบูรณ์ (นับถึงวันที่สมัคร)
3.2 มีความขยัน อดทน รู้จักพัฒนาตนเอง อัธยาศัยดี มีใจให้บริการ
3.3 เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองตามรัฐธรรมนูญด้วยความบริสุทธิ์ใจ
3.4 มีสุขภาพอนามัยสมบูรณ์
3.5 ไม่เป็นผู้ทุพพลภาพ ไร้ความสามารถ หรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ ทั้งไม่เป็น
โรคเรื้อน วัณโรคในระยะอันตราย โรคเท้าช้างในระยะที่ปรากฏอาการเป็นที่รังเกียจแก่สังคม ไม่เป็นผู้เสพยาเสพติดให้โทษทุกชนิด (ยกเว้น ได้พ้นสภาพการใช้ยาเสพติด โดยได้รับการรับรองจากแพทย์หรือได้ผ่านการบำบัดรักษาของทางราชการ หรือสถานบำบัดที่ได้รับการรับรองจากทางราชการ) โรคพิษสุราเรื้อรัง โรคเลือดทุกชนิด โรคทั่วไปซึ่งแพทย์วินิจฉัยแล้วว่าไม่สามารถปฏิบัติงานได้ โรคติดต่ออื่นๆ ที่ร้ายแรงอันเป็นอุปสรรคในการปฏิบัติงาน
3.6 ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดี
3.7 ไม่เป็นผู้มีหนี้สินล้นพ้นตัว
3.8 ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษต้องออกจากงานของธนาคาร หรือออกจากราชการ หรือออกจากองค์การของรัฐบาล หรือสถาบันอื่น
3.9 ไม่เป็นผู้เคยต้องโทษจำคุก ไม่ว่าจะได้รับโทษจำคุกจริงหรือไม่ เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ หรือพ้นโทษหรือพ้นระยะเวลาการรอการลงโทษหรือรอการกำหนดโทษแล้วแต่กรณีเกินห้าปี
3.10 ไม่เคยทุจริตในการเข้าสอบเข้าเป็นพนักงาน หรือผู้ช่วยพนักงานของ ธ.ก.ส. มาก่อน
4. การรับสมัคร
4.1 ผู้สนใจสามารถสมัครได้ทางระบบอินเตอร์เน็ต ที่เว็บไซต์ www.jobtopgun.com ได้ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ หรือสมัครได้ด้วยตนเองที่ กลุ่มงานสรรหาและคัดเลือก ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ ธ.ก.ส. อาคารสำนักงานใหญ่ ตึก Tower ชั้น 16 ตั้งแต่เวลา 9.00 น. – 16.30 น. วันจันทร์ – วันศุกร์ (เฉพาะวันทำการเท่านั้น) ตั้งแต่วันที่ 7 -21 ตุลาคม 2556 หากมีจำนวนผู้สมัครไม่เพียงพอกับความต้องการของธนาคาร ธนาคารจะขยายระยะเวลาการรับสมัครต่อไปอีกไม่เกิน 15 วัน
4.2 ผู้สมัครต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบคุณสมบัติของตนเองให้ถูกต้องตามที่ธนาคารกำหนด ธนาคารสามารถตรวจสอบคุณสมบัติของผู้สมัครได้ทุกขั้นตอน และจะตรวจสอบอีกครั้งเมื่อผ่านเกณฑ์การสอบสัมภาษณ์และวันรายงานตัวเพื่อปฏิบัติงาน หากปรากฏว่าคุณสมบัติของท่านใดไม่ตรงตามที่กำหนดไว้ ธนาคารจะตัดรายชื่อออกจากผู้สอบทุกขั้นตอน หรือในกรณีที่ดำเนินการจ้างแล้วจะเลิกจ้างทันที โดยไม่มีข้อแม้ใด ๆ ทั้งสิ้น
5. การคัดเลือก
5.1 ผู้สมัครที่ผ่านการพิจารณาคุณสมบัติเบื้องต้น ต้องเข้ารับการสอบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง และผู้สมัครต้องนำเสนอผลงานของตัวเองที่ผ่านมา ให้คณะกรรมการสัมภาษณ์เป็นผู้พิจารณา โดยผู้ผ่านเกณฑ์การสอบสัมภาษณ์จะต้องได้คะแนนไม่ต่ำกว่าร้อยละ 80
5.2 การทดสอบบุคลิกภาพ (ไม่มีคะแนน) วัดบุคลิกภาพผู้สมัครกับความเหมาะสมของธ.ก.ส. โดยธนาคารจะทำการประเมินผู้เข้าสอบสัมภาษณ์ และจะนำผลการทดสอบบุคลิกภาพไปเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาผลการคัดเลือก
ทั้งนี้ ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่เรียกบุคคลใดบุคคลหนึ่งเข้ารับการสอบสัมภาษณ์ โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งเหตุผลให้ทราบ และผู้สมัครจะอ้างสิทธิ์ใดๆ โต้แย้งมิได้
6. การประกาศผลการสอบคัดเลือก
6.1 ธนาคารจะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการพิจารณาคุณสมบัติเบื้องต้น พร้อมกำหนดเลขประจำตัวสอบเพื่อเข้ารับการสอบสัมภาษณ์ ภายในระยะเวลาไม่เกิน 15 วัน นับจากวันที่ธนาคารปิดรับสมัคร
6.2 ธนาคารจะประกาศผลการสอบคัดเลือกเรียงตามลำดับคะแนนสัมภาษณ์ และจะบรรจุแต่งตั้งผู้ผ่านเกณฑ์การสอบคัดเลือกตามลำดับตามอัตราว่างของส่วนงาน
7. อัตราเงินเดือน
ธนาคารจะพิจารณาอัตราเงินเดือน โดยเทียบเคียงกับส่วนงานที่มีลักษณะงานเดียวกันบวกกับค่าประสบการณ์ในการทำงานที่ตรงตามความต้องการปีละ 6 % ไม่เกิน 5 ปี
8. การประเมินผลการทดลองปฏิบัติงาน
ผู้ผ่านการคัดเลือกเมื่อปฏิบัติงานครบ 3 เดือน ธนาคารจะประเมินผลการทดลองปฏิบัติงาน โดยผู้บังคับบัญชาที่ปฏิบัติงานร่วมกัน ซึ่งต้องผ่านเกณฑ์การประเมินผลการทดลองปฏิบัติงานไม่ต่ำกว่าร้อยละ 80 หากไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผล ธนาคารกำหนดให้ประเมินผลการทดลองปฏิบัติงานอีกครั้งในอีก 3 เดือนถัดไป หากไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการทดลองปฏิบัติงานเป็นครั้งที่ 2 ธนาคารจะเลิกจ้างทันที
9. เงื่อนไขการเรียกตัวปฏิบัติงาน
ธนาคารจะเรียกตัวผู้ผ่านการคัดเลือกเรียงลำดับตามอัตราว่าง ซึ่งผู้ผ่านการคัดเลือกจะต้องผ่านการตรวจสุขภาพตามแบบที่ธนาคารกำหนด และสืบประวัติตามระเบียบของธนาคาร พร้อมทั้งทำหนังสือค้ำประกันตามที่ธนาคารกำหนด สำหรับผู้มีรายชื่อผ่านการคัดเลือกที่ยังไม่ได้รับการเรียกตัว ธนาคารจะขึ้นบัญชีสำรองไว้จนถึงวันที่ 1 ตุลาคม 2558
ทั้งนี้ กรณีส่วนงานภายในธนาคารนอกเหนือจากตำแหน่งที่ประกาศรับสมัครมีอัตราว่าง ธนาคารขอสงวนสิทธิ์เรียกตัวผู้ผ่านเกณฑ์การคัดเลือกในบัญชีสำรองที่เหลืออยู่เข้ารับการคัดเลือกเพิ่มเติม โดยพิจารณาจากคุณสมบัติที่เหมาะสม ได้แก่ วุฒิการศึกษา ขีดความสามารถ และประสบการณ์ที่เหมาะสมกับตำแหน่ง เพื่อเข้ารับการพิจารณาตามที่ธนาคารกำหนด และเรียกตัวผู้ผ่านเกณฑ์ตามตำแหน่งที่ว่างได้โดยไม่เรียงลำดับ
10. เงื่อนไขในการบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานธนาคาร
ธนาคารจะบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานธนาคาร โดยจะจัดทำบันทึกข้อตกลงการปฏิบัติงานและตัวชี้วัดความสำเร็จ เพื่อประเมินผลการปฏิบัติงาน ซึ่งผู้ผ่านเกณฑ์ต้องมีผลการปฏิบัติงานไม่ต่ำกว่าร้อยละ 80 ตามระยะเวลาที่ธนาคารกำหนด หากไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินตามที่ธนาคารกำหนด ธนาคารมีสิทธิ์เลิกจ้างได้
ผู้สมัครต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบคุณสมบัติของตนเองให้ถูกต้องตามที่ธนาคารกำหนด ธนาคารสามารถตรวจสอบคุณสมบัติของผู้สมัครได้ทุกขั้นตอน และจะตรวจสอบอีกครั้งเมื่อผ่านเกณฑ์การคัดเลือกและวันรายงานตัวเพื่อปฏิบัติงาน หากปรากฏว่าคุณสมบัติของท่านใดไม่ตรงตามที่กำหนดไว้ ธนาคารจะตัดรายชื่อออกจากผู้สอบทุกขั้นตอน หรือในกรณีที่ดำเนินการจ้างแล้วธนาคารจะเลิกจ้างทันที โดยไม่มีข้อแม้ใดๆ ทั้งสิ้น
อย่าหลงเชื่อผู้ที่แอบอ้าง และหรือกระทำการใดๆ ว่าสามารถให้ความช่วยเหลือในการเข้าทำงานกับ ธ.ก.ส. ได้และอย่าใช้วิธีการใดๆ ที่นอกเหนือจากการใช้ความรู้ความสามารถของตนเองในการสอบ เพราะ ธ.ก.ส. จะถือว่าผู้นั้นทุจริตในการสอบ ซึ่งจะมีผลทำให้ถูกปรับตกในทุกขั้นตอน และจะถูกดำเนินคดีทั้งทางแพ่ง ทางอาญา กับผู้ที่เกี่ยวข้องในการทุจริตทุกคน ผู้ทุจริตจะไม่มีสิทธิสอบเข้าทำงานกับ ธ.ก.ส. อีก และหากตรวจพบหลังจากได้เข้าทำงานกับ ธ.ก.ส. แล้ว จะถือว่าเป็นผู้กระทำผิดวินัยอย่างร้ายแรง และธนาคารจะเลิกจ้างทันที
คุณสมบัติพื้นฐาน
ประเภทของงาน : งานประจำ
จำนวน : 4 อัตรา
เพศ : ชาย/หญิง
เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ
ประสบการณ์ : 5 ปี
การศึกษา : ปริญญาตรีหรือสูงกว่า
คณะ : บริหารธุรกิจ
คณะ : เศรษฐศาสตร์
คณะ : บัญชี
สถานที่ : อำเภอ/เขต : กรุงเทพมหานคร(จตุจักร)


วิธีการสมัครงานพนักงานราชการ ธกส. (ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร) :
สมัครด้วยตนเอง/อินเตอร์เน็ต
เปิดรับสมัครตั้งแต่: บัดนี้ – 21 ต.ค. 2556
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ: 2556
สอบวันที่: 2556
ประกาศผลสอบ: 2556
ดาวน์โหลดรายละเอียด/ประกาศรับสมัครสอบ คลิกที่นี่!!
เว็บไซต์ ธกส. (ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร) คลิกที่นี่
จำหน่ายเอกสารคู่มือเตรียมสอบราชการทุกหน่วยงาน     083-067-4168
admin ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ดูแลระบบ
รายละเอียดผู้ใช้ 
คู่มือเตรียมสอบ ธนาคารออมสิน กรุงไทย กรุงเทพ กสิกร ธอส. ธกส. ทุกธนาคารที่สอบ


จำหน่ายเอกสาร คู่มือเตรียมสอบ คู่มือสอบ แนวข้อสอบ ธนาคารออมสิน
http://www.thaionline1.com/read.php?tid=10211
จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบเข้าทำงานธนาคารออมสิน

1. ข้อสอบเชิงวิเคราห์ (ความรู้ความสามารถทั่วไป คณิตศาสตร์ ภาษาไทย)
2. ความถนัดภาษาอังกฤษ
3.
Psychometric Test (วัดเชิงจิตวิทยา)

4. ข้อมูลเกี่ยวกับธนาคารออมสิน

5. หลักสูตรการสอบ การเตรียมตัวสอบ เทคนิคการสัมภาษณ์ธนาคารออมสิน

- ความรู้เกี่ยวกับธนาคารออมสิน
- แนวข้อสอบการทดสอบคุณลักษณะนิสัยและความพึงพอใจในงาน
- แนวข้อสอบความละเอียดแม่นยำแบบอนุกรมมิติ
- แนวข้อสอบมิติสัมพันธ์เรื่องภาพเข้าพวก
- แนวข้อสอบแบบภาพเสมือน
- แนวข้อสอบข้อสอบวิชาภาษาไทย
- แนวข้อสอบภาษาอังกฤษ
- แนวข้อสอบแบบทดสอบลักษณะนิสัย(Psychometric Test )
- แนวข้อสอบด้านอนุกรม
- หลักสูตรการสอบ การเตรียมตัวสอบ เทคนิคการสัมภาษณ์ ธนาคารออมสินคู่มือเตรียมสอบ คู่มือสอบ แนวข้อสอบ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.)
http://www.thaionline1.com/read.php?tid=10208

ความรู้ที่จำเป็น (ที่สอบ) :
1.ความคิดเชิงวิเคราะห์
2.ความถนัดภาษาอังกฤษ
3.psychometric test
- แนวข้อสอบภาษาไทย
- แนวข้อสอบวิชาภาษาอังกฤษ การใช้ Grammar
- แบบทดสอบ Personality Test
- แนวข้อสอบแบบภาพเสมือน
- แนวข้อสอบคณิตศาสตร์ _ความสามารถทางด้านตัวเลข_
- แนวข้อสอบด้านการใช้ทักษะการวิเคราะห์สถานการณ์และการแก้ไขปัญหา
- การทดสอบคุณลักษณะนิสัยและความพึงพอใจในงาน
- เทคนิคการสอบสัมภาษณ์


คู่มือเตรียมสอบ คู่มือสอบ แนวข้อสอบ ธนาคารกรุงเทพ มี 3 ชุด

http://www.thaionline1.com/read.php?tid=1351
1. ชุดแรก ทดสอบวัดบุคลิกภาพ Psychometric Test (วัดเชิงจิตวิทยา)
2. ชุดสอง วัดความถนัดทางเชาว์ปัญญา
3. ชุดสาม ทดสอบความถนัดภาษาอังกฤษ

ประกอบด้วย
- ความรู้เกี่ยวกับธนาคารกรุงเทพ
- แนวข้อสอบทดสอบคุณลักษณะนิสัยและความพึงพอใจในงาน
- แนวข้อสอบวัดความถนัดทางเชาวน์ปัญญา _Aptitude Test
- แนวข้อสอบภาษาต่างประเทศ _ภาษาอังกฤษ
- แนวข้อสอบแบบทดสอบ Personality Test
- แนวข้อสอบแบบทดสอบความฉลาดทางอารมณ์และลักษณะนิสัย

- การสอบสัมภาษณ์คู่มือเตรียมสอบ คู่มือสอบ แนวข้อสอบ ธนาคารกรุงไทย (ทุกธนาคารจะสอบคล้ายๆกัน)

http://www.thaionline1.com/read.php?tid=5759
- แบบทดสอบความฉลาดทางอารมณ์และลักษณะนิสัย
- ความรู้เกี่ยวกับธนาคารกรุงไทย
- แนวข้อสอบความถนัดคิดวิเคราะห์
- แนวข้อสอบความถนัดภาษาไทย
- แนวข้อสอบความรู้ความสามารถทั่วไปคณิตศาสตร์ _เฉลยละเอียด
- แนวข้อสอบ ความสามารถในการเรียนรู้
- แนวข้อสอบ วิชาภาษาอังกฤษ
- แบบทดสอบความฉลาดทางอารมณ์และลักษณะนิสัย


คู่มือเตรียมสอบ คู่มือสอบ แนวข้อสอบ ธนาคารกสิกรไทย

http://www.thaionline1.com/read.php?tid=10419
ประกอบด้วย
- ข้อสอบวัดความถนัดทางเชาวน์ปัญญา _Aptitude Test
- แบบทดสอบลักษณะนิสัย (Psychometric Test )
- การทดสอบคุณลักษณะนิสัยและความพึงพอใจในงานความถนัดภาษาไทย
- แบบทดสอบความถนัดตัวเลข
- แบบทดสอบความถนัดภาษาไทย
- แบบทดสอบความถนัดคิดวิเคราะห์
- แบบทดสอบความสามารถในการเรียนรู้
- แบบทดสอบความถนัดเชิงเหตุผล
- แนวข้อสอบการบัญชีเบื้องต้นคู่มือเตรียมสอบ คู่มือสอบ แนวข้อสอบ ธนาคารเกียรตินาคิน ล่าสุด
http://www.thaionline1.com/read.php?tid=10698
ประกอบด้วย

- ข้อสอบวัดความถนัดทางเชาวน์ปัญญา _Aptitude Test
- แบบทดสอบ Personality Test
- แบบทดสอบความฉลาดทางอารมณ์และลักษณะนิสัย
- การทดสอบคุณลักษณะนิสัยและความพึงพอใจในงาน
- เทคนิคการสอบสัมภาษณ์คู่มือเตรียมสอบ คู่มือสอบ แนวข้อสอบ การเงิน บัญชี ธนาคารแห่งประเทศไทย ธปท. ล่าสุด
http://www.thaionline1.com/read.php?tid=12180
รวมทุกอย่างที่ออกข้อสอบ
- แนวข้อสอบเรื่อง การเงิน การธนาคาร และการคลัง

- แนวข้อสอบเก่า ธปท.
- แนวข้อสอบการเงินการธนาคาร
- หลักการบัญชีเบื้องต้น
- แนวข้อสอบการบัญชีเบื้องต้น
- แนวข้อสอบการเงินและบัญชี เฉลยละเอียด
- แบบทดสอบ Personality Test
- แนวข้อสอบด้านการใช้ทักษะการวิเคราะห์สถานการณ์และการแก้ไขปัญหา
- แนวข้อสอบวัดความถนัดทางเชาวน์ปัญญา _Aptitude Test


คู่มือเตรียมสอบ คู่มือสอบ แนวข้อสอบ ธกส.(ธนาคารเพื่อการเกษตร)

http://www.thaionline1.com/thread.php?fid=5

ส่งเป็นไฟล์ PDF ทาง E-MAIL สามารถนำไปปริ้นได้เลย ในราคาชุดละ 399 บาท
* ส่งด่วนภายใน 3 ชม. ส่งช้าไม่เกิน 24:00 น. วันที่โอนเงิน * ( ควรดูที่ JUNK MAIL )
สั่งซื้อมาที่ 083-067-4168 หรือ ส่ง SMS / WhatsApp , LINE
ชำระค่าสินค้าและบริการ โอนเงินแล้วแจ้งที่ lek.pisi@hotmail.com
**แจ้งรายละเอียดให้ชัดเจน**
1. ธ. กรุงเทพ ออมทรัพย์ สาขา เซ็นทรัลพระราม 3 เลขที่บัญชี 048-0-17796-3 ชื่อบัญชี Sumalee Thongyot
2. ธ. กรุงไทย ออมทรัพย์ สาขา บิ๊กซีสะพานควาย เลขที่บัญชี 980-6-40570-6 ชื่อบัญชี Sumalee Thongyot
3. ธ. กสิกรไทย ออมทรัพย์ สาขา เซ็นทรัลพระราม 3 เลขที่บัญชี 748-2-66186-0 ชื่อบัญชี Pisitchai Kimchai
4. ธ.ไทยพาณิชย์ ออมทรัพย์ สาขา บิ๊กซีรามอินทรา เลขที่บัญชี 402-3-98830-4 ชื่อบัญชี Pisitchai & Sumalee
5. ธ. กรุงศรีอยุธยา ออมทรัพย์ สาขา อุรุพงษ์ เลขที่บัญชี 130-1-28490-7 ชื่อบัญชี Pisitchai Kimchai
* ขั้นตอนแตกไฟล์ PDF
http://www.thaionline1.com/read.php?tid=10604 *
** เปิดบริการทุกวัน เวลา 8.00 - 24.00 น. **
จำหน่ายเอกสารคู่มือเตรียมสอบราชการทุกหน่วยงาน     083-067-4168
รายละเอียดไฟล์แนบ
กล่องตอบกลับด่วน

กรุณาใช้ข้อความที่สุภาพ คุณสามารถบันทึกฉบับร่างได้
กด "Ctrl+Enter" เพื่อตั้งกระทู้ได้