ประยุกต์ใช้ โพสล่าสุด โพสสำคัญ เครื่องมือ สมาชิก สถิติฟอรั่ม ธนาคาร
หัวข้อ : คู่มือเตรียมสอบ คู่มือสอบ แนวข้อสอบ นายทหารประทวน กรมการเงินทหารบก ล่าสุด
admin ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ดูแลระบบ
รายละเอียดผู้ใช้ 

คู่มือเตรียมสอบ คู่มือสอบ แนวข้อสอบ นายทหารประทวน กรมการเงินทหารบก ล่าสุด

อ้างอิง: หัวข้อนี้ถูกเน้น โดย admin เมื่อเวลา(2013-10-13)
1.การทอดกฐิน สิ่งที่ขาดไม่ได้เพราะเป็นส่วนที่สำคัญที่สุดคือ
ตอบ  ผ้าไตรจีวร เป็นมูลเหตุเกิดประเพณี
2.การรณรงค์วัฒนธรรมไทยให้คนไทยได้มีสำนึกถึงความเป็นไทยเกี่ยวข้องกับเรื่องใดเป็นสำคัญ
ตอบ สถาบันทางสังคม เพราะเป็นแบบแผนในการกระทำ การคิด หรือความประพฤติของมนุษย์ในสังคมหนึ่ง ๆที่ยึดถือร่วมกัน
3.มารดาบิดาที่เลี้ยงบุตรให้เป็นสุขส่งเสียให้ได้รับการศึกษาอบรมแสดงว่าปฏิบัติธรรมข้อใด
ตอบ   เมตตา-ปรารถนาให้ผู้อื่นมีสุข
4.การปกครองคณะสงฆ์สมเด็จพระสังฆราชทรงดำรงตำแหน่งเป็นประมุขสงฆ์และมีสมเด็จพระราชาคณะอีก
ตอบ   8รูป และ พระราชคณะแต่งตั้งอีก 12 รูป
5.ลักษณะวัฒนธรรมไทยที่สำคัญที่สุดคือ
ตอบ  มีลักษณะของความเป็นไทย, มีแบบแผนทางพิธีกรรม, ยึดถือการทำบุญกุศล,แสดงออกสนุกสนาน, ผูกพันการเกษตร ฯลฯ
6.การนิมนต์พระมาที่บ้าน 5รูปแสดงว่าทำพิธีใด
ตอบ  เจริญพระพุทธมนต์ อย่างต่ำ 5 รูป ,7รูป ,9 รูป ไม่เป็นจำนวนคู่ แต่พิธีหลวงปัจจุบัน
มักอาราธนาพระเป็นคู่ เช่น 10 รูป เป็นต้น งานแต่งงาน 10 รูป( บ่าว-สาว นิมนต์ฝ่ายละ 5 รูป ) สวดอภิธรรมศพ 4รูป
7.การพบกระเป๋าสตางค์หล่นแต่ไม่เก็บเอาเป็นของตนเองประกาศหาเจ้าของ คือ มีเจตนางดเว้นการทำผิดศีลที่เรียกว่า
ตอบ   สัมปัตตวิรัติ   หมายถึงเจตนางดเว้นเมื่อพบเหตุการณ์เฉพาะหน้า
8.ปัจฉิมโอวาทของพระพุทธองค์ที่ว่า“ท่านทั้งหลายจงยังกิจของตนและผู้อื่นให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทเถิด”สอดคล้องกับ  มรรค 8 ข้อ
ตอบ  สัมมาสติ – การระลึกชอบ
9.การทอดกฐิน จะทำในเดือนใด
ตอบ    วันแรม 1 ค่ำ เดือน 11 – วันขึ้น 15 ค่ำเดือน 12
10.อิทธิบาท 4 ข้อที่ว่า วิมังสา หมายถึง
ตอบ    ความคิดค้น ใช้ปัญญาพิจารณางาน คือเข้าใจทำงาน


11.ฟังปาติโมกข์ หรือลงปาติโมกข์กระทำในวัน
ตอบ    วันพระขึ้น 15 ค่ำ เดือน 3 หรือเดือน 4 ปีอธิกมาส, วันมาฆบูชา เป็นวันที่พระพุทธ
เจ้าได้ประกาศพระพุทธศาสนาขึ้นเป็นครั้งแรกของโลก– เว้นชั่ว ทำดีทำจิตให้บริสุทธิ์
12.เมตา กรุณาเป็นพื้นฐานช่วยให้เบญจศีลข้อใดรักษาได้ง่ายขึ้น
ตอบ   ปาณาติบาต
13.การศึกษาของพระสงฆ์ตามที่ทางคณะสงฆ์กำหนดได้แก่
ตอบ      1.การศึกษาพระปริยัติธรรมแผนกบาลี
                2.การศึกษาพระปริยัติธรรมแผนกธรรม
                3.การศึกษาในมหาวิทยาลัยสงฆ์   ซึ่ง แบ่งได้เป็น 2 สถาบันคือ 1.มหามกุฎราชวิทยาลัย ศน.บ.(ศาสนศาสตรบัณฑิต)วัดบวรนิเวศวิหาร   2.มหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย พธ.บ.(พุทธศาสตรบัณฑิต) วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์
14.การศึกษาในทางพุทธศาสนามี 2ประเภท คือ
ตอบ    1.คันถธุระ คือ การศึกษาพระปริยัติธรรม 2. วิปัสสนาธุระคือ การปฏิบัติตาม
พระพุทธวัจนะเพื่อบรรลุมรรคผลเบื้องสูง
15.พระไตรปิฎก ประกอบด้วย
ตอบ    1.พระวินัย 2.พระสูตร 3.พระอภิธรรม
16.เจตนารมที่แท้จริงในการเผยแผ่ศาสนาของพระพุทธเจ้าคือ
ตอบ  เพื่อประโยชน์สุขของมหาชน
17.วันอาสาฬหบูชาพระพุทธเจ้าทรงแสดงปฐมเทศนา คือ ทรงแสดงธรรมครั้งแรก ชื่อ
ตอบ   ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร
18.การเวียนเทียนในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาเป็นกิจกรรมส่งเสริมความสามัคคีในหมู่คณะจัดอยู่ใน
ตอบ   สหธรรม- การอยู่ร่วมกัน
19.การกราบพระรัตนตรัยมี 3จังหวะ คือ
ตอบ    1.อัญชลี 2.วันทา 3.อภิวาท
20.สมานัตตตา แปลว่า วางตัวเหมาะสมเสมอภาค สมกับฐานะตน ตรงกับคำพังเพยหรือสำนวนไทย     
ตอบ     นกน้อยทำรังแต่พอตัว
21.คนว่ายาก ดื้อรั้น กระด้างไม่ยอมฟังเหตุผลใดๆ จากผู้ใดทั้งสิ้น ควรแก้ไขด้วยการปฏิบัติธรรม
                ตอบ     โสวจัสสตา – ความเป็นผู้ว่าง่าย

22.          ใบพ้อพันห่อ หุ้มกฤษณา
                หอมระรวยรสพา เพริศด้วย
                คือคนเสพเสน่หา นักปราชญ์
                ความสุขซาบฤาม้วย ดุจไม้กลิ่นหอม
                โคลงบทนี้สอดคล้องคุณธรรมใด
ตอบ     ( กัลยาณมิตตตา – มีคนดีเป็นเพื่อนอยู่ในหมู่นักปราชญ์อาจฉลาดด้วย )
23.วัดที่จะรับกฐินจะต้องมีพระภิกษุสงฆ์อยู่จำพรรษาในวัดนั้นตลอด3 เดือน โดยไม่ขาดพรรษาอย่างน้อย
ตอบ   จำนวน 5 รูป
24.สิ่งของที่ขาดไม่ได้ในการทอดผ้าป่าคือ
ตอบ   ผ้าบังสุกุล – ผ้าเปื้อนฝุ่นไม่มีเจ้าของหวงแหน
25. “ โลกพร่องอยู่เป็นนิจไม่รู้จักอิ่ม เป็นทาสแห่งตัณหา ” นี้เป็นคำกล่าวของพระรัฐปาลเถระ การที่จะแก้ปัญหาให้คนรู้จักอิ่มรู้จักพอนั้นควรแก้ด้วยนาถกรณธรรมข้อใด
ตอบ   สันตุฏฐี – สันโดษ , มีความพอใจตามกำลังความสามารถของตนไม่ละโมบ ไม่เห็นแก่ตัว ไม่ฟุ่มเฟือย ได้อย่างไรใช้อย่างนั้น


จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบ นายทหารประทวน กรมการเงินทหารบก ล่าสุด
รวมทุกอย่างที่ออกข้อสอบ

- หลักการบัญชีเบื้องต้น
- แนวข้อสอบการเงินและบัญชี
- แนวข้อสอบวิชาบัญชีเบื้องต้น
- แนวข้อสอบวิชาภาษาไทย
- แนวข้อสอบวิชาศาสนาและศิลธรรม
- แนวข้อสอบภาษาอังกฤษ
- แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์
- ระเบียบการสมัครปี 2556

ส่งเป็นไฟล์ PDF ทาง E-MAIL สามารถนำไปปริ้นได้เลย ในราคาชุดละ 399 บาท
* ส่งด่วนภายใน 3 ชม. ส่งช้าไม่เกิน 24:00 น. วันที่โอนเงิน * ( ควรดูที่ JUNK MAIL )
สั่งซื้อมาที่ 083-067-4168 หรือ ส่ง SMS / WhatsApp , LINE
ชำระค่าสินค้าและบริการ โอนเงินแล้วแจ้งที่ lek.pisi@hotmail.com  **แจ้งรายละเอียดให้ชัดเจน**
1. ธ. กรุงเทพ ออมทรัพย์ สาขา เซ็นทรัลพระราม 3 เลขที่บัญชี 048-0-17796-3 ชื่อบัญชี Sumalee Thongyot
2. ธ. กรุงไทย ออมทรัพย์ สาขา บิ๊กซีสะพานควาย เลขที่บัญชี 980-6-40570-6 ชื่อบัญชี Sumalee Thongyot
3. ธ. กสิกรไทย ออมทรัพย์ สาขา เซ็นทรัลพระราม 3 เลขที่บัญชี 748-2-66186-0 ชื่อบัญชี Pisitchai Kimchai
4. ธ.ไทยพาณิชย์ ออมทรัพย์ สาขา บิ๊กซีรามอินทรา เลขที่บัญชี 402-398830-4 ชื่อบัญชี Pisitchai & Sumalee
5. ธ. กรุงศรีอยุธยา ออมทรัพย์ สาขา อุรุพงษ์ เลขที่บัญชี 130-1-28490-7 ชื่อบัญชี Pisitchai Kimchai
* ดูรายละเอียด หนังสือ พิมพ์รูปเล่ม + VCD + MP3 
http://www.thaionline1.com/read.php?tid=13075 *
** เปิดบริการทุกวัน เวลา 8.00 - 24.00 น. **

จำหน่ายเอกสารคู่มือเตรียมสอบราชการทุกหน่วยงาน     083-067-4168
admin ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ดูแลระบบ
รายละเอียดผู้ใช้ 
เปิดรับสมัครสอบ ปวช. นายทหารประทวน (ส.อ.) 60 อัตรา กรมการเงินทหารบก ประจำปี 2557 ตั้งแต่: – ต.ค.2556
 
กรมการเงินทหารบก เปิดรับสมัครสอบ ข้าราชการ
ตำแหน่ง: นายทหารประทวน (อัตรา ส.อ.) ประจำปีงบประมาณ 2557 [60 อัตรา]
ระดับการศึกษา: ปวช.
อัตราเงินเดือน:
อัตราว่าง: 60
ปฏิบัติงานที่:
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**

“กรมการเงินทหารบก มีแผนงานที่จะรับสมัครบุคคลพลเรือน/ทหารกองหนุน เข้ารับราชการเป็นนายทหารประทวน (อัตรา ส.อ.) ประจำปีงบประมาณ 2557 ประมาณ ห้วงเดือน ตุลาคม 2556 โดยรับสมัครจากผู้ที่จบการศึกษา ประกาศนียบัตรวิชาชีพ สายพาณิชยกรรม (ต้องศึกษาวิชาบัญชี อย่างน้อย 6 หน่วยกิต) อายุ 18 ปีบริบูรณ์ ถึง 25 ปี มีสัญชาติไทย บิดาและมารดา มีสัญชาติไทยโดยกำเนิด ขณะนี้อยู่ระหว่างการขออนุมัติแผนงานจากกองทัพบก ทั้งนี้ถ้าได้รับการอนุมัติแผนงานจาก กองทัพบกแล้วจะแจ้งให้ทราบอย่างเป็นทางการต่อไป”
วิธีการสมัครงานข้าราชการ กรมการเงินทหารบก :เปิดรับสมัครตั้งแต่: – ต.ค. 2556
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ: 2556
สอบวันที่: 2556
ประกาศผลสอบ: 2556
ดาวน์โหลดรายละเอียด/ประกาศรับสมัครสอบ คลิกที่นี่!!
จำหน่ายเอกสารคู่มือเตรียมสอบราชการทุกหน่วยงาน     083-067-4168
admin ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ดูแลระบบ
รายละเอียดผู้ใช้ 
คู่มือเตรียมสอบ คู่มือสอบ แนวข้อสอบ เสมียนการเงิน กรมการเงินทหารบก
คู่มือเตรียมสอบ คู่มือสอบ แนวข้อสอบ เสมียนการเงิน กรมการเงินทหารบก

1. ข้อใดหมายถึงสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
ก.ลูกหนี้และตั๋วเงินรับ                                       ข.ที่ดิน อาคาร อุปกรณ์
ค.ค่าเบี้ยประกันจ่ายล่วงหน้า                            ง.เงินสดและเงินฝากธนาคาร
ตอบ  ข.ที่ดิน อาคาร อุปกรณ์
2. รายการในข้อใดถือเป็นเงินสด
ก.ธนาณัติ                                                              ข.เงินมัดจำจ่าย
ค.เช็คลงวันที่ล่วงหน้า                                       ง.เงินฝากธนาคารประเภทประจำ
ตอบ  ก.ธนาณัติ
3. งบพิสูจน์ยอดเงินฝากธนาคารควรทำขึ้นเพื่ออะไร
ก.พิสูจน์ความถูกต้องของเงินฝากธนาคารทุกประเภท
ข.พิสูจน์ความถูกต้องของเงินฝากธนาคารประเภทประจำ
ค.พิสูจน์ความถูกต้องของเงินฝากธนาคารประเภทออมทรัพย์
ง.พิสูจน์ความถูกต้องของเงินฝากธนาคารประเภทกระแสรายวัน
ตอบ    ง.พิสูจน์ความถูกต้องของเงินฝากธนาคารประเภทกระแสรายวัน
4. การทำงบประมาณเงินสดมีประโยชน์อย่างไร
ก.เป็นการวางแผนการชำระหนี้                      ข. เป็นเครื่องมือในการวางแผนการขาย
ค.เป็นเครื่องมือในการวางแผนการผลิต         ง. เป็นเครื่องมือในการวางแผนการใช้เงิน
ตอบ  ง. เป็นเครื่องมือในการวางแผนการใช้เงิน
 
5. ถอนเงินจากธนาคารไปใช้ส่วนตัวต้องบันทึกในเล่มใด
ก.สมุดรายวันทั่วไป                                            ข.สมุดรายวันจ่ายเงิน
ค.สมุดรายวันซื้อสินค้า                                      ง.สมุดรายวันส่งคืนสินค้า
ตอบ  ข.สมุดรายวันจ่ายเงิน
6. หลังการทำงบทดสองแล้วต้องทำงบอะไร
ก.งบดุล                                                                 ข.งบการเงิน
ค.งบกำไรขาดทุน                                                ง.กระดาษทำการ
ตอบ  ข.งบการเงิน
7. ข้อใดไม่ใช่ลักษณะของรายการสินค้า
ก.เป็นรายการที่ต้องเก็บมาจากเอกสารของกิจการ
ข.เป็นรายการต้องนำมาวิเคราะห์เพื่อบันทึกรายการ
ค.เป็นรายการที่ไม่มีผลกระทบต่อการเงินของกิจการ
ง.เป็นรายการที่ก่อให้เกิดการโอนเงิน/สิ่งที่มีมูลค่าระหว่างกิจการกับบุคคลภายนอก
ตอบ  ค.เป็นรายการที่ไม่มีผลกระทบต่อการเงินของกิจการ
8. ข้อใดที่ทำให้งบทดลองไม่ลงตัว
ก.ลืมลงรายการนำเงินมาลงทุนเพิ่ม
ข.กู้เงินจากธนาคารแต่บันทึกรายการเป็นรายได้
ค.จ่ายค่าโทรศัพท์ 5,000  บาท บันทึกเป็น 500  บาท
ง.เก็บยอดดุลเดบิต  2,200  มาลงงบทดลอง  2,000  บาท
ตอบ  ง.เก็บยอดดุลเดบิต  2,200  มาลงงบทดลอง  2,000  บาท
9. เมื่อวันที่1 พฤษภาคม 2550กิจการแห่งหนึ่งซื้อหุ้นสามัญธนาคารกรุงเทพจำนวน12000หุ้น โดยมีวัตถุประสงค์ในการลงทุนเป็นเวลา5ปี  หลักทรัพย์ดังกล่าวจัดอยู่ในประเภทใด
ก.หลักทรัพย์ประเภทมีตัวตน                           ข.หลักทรัพย์ประเภทไม่มีตัวตน
ค.หลักทรัพย์ประเภทหมุนเวียน                      ง.หลักทรัพย์ประเภทไม่หมุนเวียน
ตอบ  ง.หลักทรัพย์ประเภทไม่หมุนเวียน
10. การให้ของสมนาคุณแก่ลูกค้า จัดเป็นหนี้สินในลักษณะใด
ก.หนี้สินหมุนเวียนที่เกิดขึ้นแล้วแต่ไม่สามารถ กำหนดมูลค่าหนี้ได้อย่างแน่นอน
ข.หนี้สินหมุนเวียนที่เกิดขึ้นแล้วและสามารถกำหนดมูลค่าหนี้ได้อย่างแน่นอน
ค.หนี้สินหมุนเวียนที่อาจเกิดขึ้น
ง.หนี้สินระยะยาว
ตอบ   ก.หนี้สินหมุนเวียนที่เกิดขึ้นแล้วแต่ไม่สามารถ กำหนดมูลค่าหนี้ได้อย่างแน่นอน
11. ข้อใดคือลักษณะการลงทุนของกิจการร่วมค้า
ก.ผู้ร่วมค้าทุกคนต้องนำเงินสดมาลงทุน
ข.เมื่อได้กำไรจากเงินที่ลงทุนจะนำไปบริจาคด้วยกัน
ค.ข้อตกลงตามสัญญากำหนดให้มีอำนาจในการควบคุมด้วยกัน
ง.หากใครนำเงินมาลงทุนมากที่สุดจะได้กำไรในอัตรามากที่สุด
ตอบ  ค.ข้อตกลงตามสัญญากำหนดให้มีอำนาจในการควบคุมด้วยกัน
12. ข้อใดไม่ใช่ ประเภทของธุรกิจที่ดำเนินธุรกิจร่วมค้าได้
ก.ธุรกิจสร้างและจำหน่ายภาพยนตร์              ข.ธุรกิจการจัดสรรที่ดิน
ค.ธุรกิจขายสินค้า                                                ง.ธุรกิจธนาคาร
ตอบ  ง.ธุรกิจธนาคาร
13. ข้อใดไมใช่สาเหตุการทำธุรกิจร่วมค้า
ก.ลดการเสี่ยงภัย                                                
ข.ประหยัดค่าใช้จ่าย
ค.ได้กำไรมากขึ้น                                               
ง.รวบรวมเงินทุนและบุคคลที่มีความรู้ความสามารถ
ตอบ  ค.ได้กำไรมากขึ้น
14. วิธีบันทึกบัญชีแบบไม่เปิดสมุดบัญชีร่วมค้าของกิจกิจกรรมร่วมค้าเมื่อเปิดแยกประเภทของกิจการร่วมค้าจะดูสมุดบัญชีของใคร
ก. สมุดบัญชีของคนที่เป็นผู้จัดการ
ข. สมุดบัญชีของคนที่ทำหน้าที่ขาย
ค. สมุดบัญชีของคนที่นำเงิน/สินค้ามาลงทุน
ง. สมุดบัญชีของผู้ร่วมค้าคนใดคนหนึ่ง
ตอบ   ง. สมุดบัญชีของผู้ร่วมค้าคนใดคนหนึ่ง
15. สิทธิส่วนได้เสียในกิจการร่วมค้า จะปรากฏในงบใดอย่างไร
ก.งบดุล ทางด้านหนี้สิน                                    ข.งบกำไรขาดทุน ถือเป็นรายได้
ค.งบดุลทางด้านสินทรัพย์                 ง.งบกำไรขาดทุน ถือว่าเป็นค่าใช้จ่าย
ตอบ  ค.งบดุลทางด้านสินทรัพย์

จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบ นายทหารประทวน กรมการเงินทหารบก ล่าสุด
รวมทุกอย่างที่ออกข้อสอบ
- หลักการบัญชีเบื้องต้น
- แนวข้อสอบการเงินและบัญชี
- แนวข้อสอบวิชาบัญชีเบื้องต้น
- แนวข้อสอบวิชาภาษาไทย
- แนวข้อสอบวิชาศาสนาและศิลธรรม
- แนวข้อสอบภาษาอังกฤษ
- แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์
- ระเบียบการสมัครปี 2556


ส่งเป็นไฟล์ PDF ทาง E-MAIL สามารถนำไปปริ้นได้เลย ในราคาชุดละ 399 บาท
* ส่งด่วนภายใน 3 ชม. ส่งช้าไม่เกิน 24:00 น. วันที่โอนเงิน * ( ควรดูที่ JUNK MAIL )
สั่งซื้อมาที่ 083-067-4168 หรือ ส่ง SMS / WhatsApp , LINE
ชำระค่าสินค้าและบริการ โอนเงินแล้วแจ้งที่ lek.pisi@hotmail.com  **แจ้งรายละเอียดให้ชัดเจน**
1. ธ. กรุงเทพ ออมทรัพย์ สาขา เซ็นทรัลพระราม 3 เลขที่บัญชี 048-0-17796-3 ชื่อบัญชี Sumalee Thongyot
2. ธ. กรุงไทย ออมทรัพย์ สาขา บิ๊กซีสะพานควาย เลขที่บัญชี 980-6-40570-6 ชื่อบัญชี Sumalee Thongyot
3. ธ. กสิกรไทย ออมทรัพย์ สาขา เซ็นทรัลพระราม 3 เลขที่บัญชี 748-2-66186-0 ชื่อบัญชี Pisitchai Kimchai
4. ธ.ไทยพาณิชย์ ออมทรัพย์ สาขา บิ๊กซีรามอินทรา เลขที่บัญชี 402-398830-4 ชื่อบัญชี Pisitchai & Sumalee
5. ธ. กรุงศรีอยุธยา ออมทรัพย์ สาขา อุรุพงษ์ เลขที่บัญชี 130-1-28490-7 ชื่อบัญชี Pisitchai Kimchai
* ดูรายละเอียด หนังสือ พิมพ์รูปเล่ม + VCD + MP3 
http://www.thaionline1.com/read.php?tid=13075 *
** เปิดบริการทุกวัน เวลา 8.00 - 24.00 น. **

จำหน่ายเอกสารคู่มือเตรียมสอบราชการทุกหน่วยงาน     083-067-4168
รายละเอียดไฟล์แนบ
กล่องตอบกลับด่วน

กรุณาใช้ข้อความที่สุภาพ คุณสามารถบันทึกฉบับร่างได้
กด "Ctrl+Enter" เพื่อตั้งกระทู้ได้