ประยุกต์ใช้ โพสล่าสุด โพสสำคัญ เครื่องมือ สมาชิก สถิติฟอรั่ม ธนาคาร
หัวข้อ : คุรุสภา ออกข้อบังคับเปลี่ยนแปลง มาตรฐานวิชาชีพครู เป็น 11 มาตรฐาน ประกาศเมื่อ 19 ก.ย. 2556
admin ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ดูแลระบบ
รายละเอียดผู้ใช้ 

คุรุสภา ออกข้อบังคับเปลี่ยนแปลง มาตรฐานวิชาชีพครู เป็น 11 มาตรฐาน ประกาศเมื่อ 19 ก.ย. 2556

อ้างอิง: หัวข้อนี้ถูกเน้น โดย admin เมื่อเวลา(2013-10-17)


คุรุสภา ออกข้อบังคับเปลี่ยนแปลงมาตรฐานวิชาชีพครู
ตำแหน่ง: สอบครู ครูผู้ช่วย
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**

ข้อ บังคับคุรุสภา ว่าด้วยมาตรฐานวิชาชีพ พ.ศ.2556 เพิ่มมาตรฐานวิชาชีพครูเป็น 11 มาตรฐาน (จากเดิมมีเพียง 9 มาตรฐาน) โดยเพิ่ม 3 มาตรฐาน (ผมไม่ได้ลบเลขผิดนะ^^) เพิ่มมาตรฐาน “ปรัชญาการศึกษา” , “หลักสูตร”, “คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณ” และได้จัดให้มาตรฐาน “การจัดการเรียนรู้” และ “การบริหารจัดการในห้องเรียน” จากเดิมที่แยกเป็น 2 มาตรฐาน รวมไว้ด้วยกันเป็น 1 มาตรฐาน และเปลี่ยนแปลงบางมาตรฐานเช่น เดิม มาตรฐานภาษาและเทคโนโลยีสำหรับครู ก็เปลี่ยนเป็น ภาษาและวัฒนธรรมแทน
มาตรฐานความรู้ ทั้ง 11 มาตรฐาน ประกอบด้วยความรู้ดังต่อไปนี้
 1. ความเป็นครู
 2. ปรัชญาการศึกษา**เพิ่ม
 3. ภาษาและวัฒนธรรม (เดิม “ภาษาและเทคโนโลยีสำหรับครู”)
 4. จิตวิทยาสำหรับครู
 5. หลักสูตร**เพิ่ม
 6. การจัดการเรียนรู้และการจัดการชั้นเรียน (รวมจาก 2 มาตรฐานเป็น 1 มาตรฐาน)
 7. การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ (เดิม “การวิจัยทางการศึกษา”)
 8. นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา
 9. การวัดและการประเมินผลการเรียนรู้
 10. การประกันคุณภาพการศึกษา
 11. คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณ**เพิ่ม
มาตรฐาน ประสบการณ์วิชาชีพ ผ่านการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาตามหลกัสูตรปริญญาทางการศึกษา เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 1 ปี และผ่านเกณฑ์การประเมินปฏิบัติการสอนตามหลักเกณฑ์วิธีการ และเงื่อนไขที่คณะกรรมการคุรุสภากำหนด ดังต่อไปนี้
 1. การฝึกปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียน
 2. การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาในสาขาวิชาเฉพาะ
. . .
บทเฉพาะกาล
ข้อ 15 ข้อบังคับนี้ไม่กระทบสิทธิและหน้าที่ของบรรดาผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบ วิชาชีพทางการศึกษา ที่ใช้มาตรฐานวิชาชีพตามข้อบังคับคุรุสภา ว่าด้วยมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณวิชาชีพ พ.ศ.2548
ข้อ 16 ให้สถาบันที่ยังปรับปรุงหลักสูตรไม่แล้วเสร็จตามข้อบังคับนี้ ยังคงใช้หลักสูตรตามข้อบังคับคุรุสภา ว่าด้วยมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณวิชาชีพ พ.ศ.2548 ไปพลางก่อน ทั้งนี้ ต้องไม่เกินสามปีหลังจากวันที่ข้อบังคับนี้ใช้บังคับ
ข้อ 17 ผู้ที่สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรที่ใช้มาตรฐานวิชาชีพตามข้อบังคับคุรุสภา ว่าด้วยมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณของวิชาชีพ พ.ศ.2548 ที่ต้องการขึ้นทะเบียนขอรับใบอนุญาตให้มาขอขึ้นทะเบียนใบอนุญาตให้แล้วเสร็จ ภายในห้าปีนับตั้งแต่วันที่สำเร็จการศึกษา
ผู้มีคุณวุฒิไม่ต่ำกว่า ปริญญาตรีทางการศึกษา หรือเทียบเท่า หรือคุณวุฒิอื่นที่คุรุสภาให้การรับรองตามข้อบังคับคุรุสภา ว่าด้วยมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรของวิชาชีพ พ.ศ.2548 สามารถใช้เป็นคุณวุฒิในการขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูได้ภายในห้าปีนับ แต่วันที่ข้อบังคับนี้ใช้บังคับ
ผู้มีคุณวุฒิไม่ต่ำกว่าปริญญาตรีทาง การบริหารการศึกษา หรือเทียบเท่าหรือคุณวุฒิอื่นที่คุรุสภาให้การรับรองตามข้อบังคับคุรุสภา ว่าด้วยมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณของวิชาชีพ พ.ศ.2548 สามารถใช้เป็นคุณวุฒิในการขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพผู้บริาหรสถานศึกษา และผู้บริหารการศึกษาได้ภายในห้าปีนับแต่วันที่ข้อบังคับนี้ใช้บังคับ
ผู้ มีคุณวุฒิไม่ต่ำกว่าปริญญาโททางการศึกษาหรือเทียบเท่า หรือคุณวุฒิอื่นที่คุรุสภาให้การรับรองตามข้อบังคับคุรุสภา ว่าด้วยมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณของวิชาชีพ พ.ศ.2548 สามารถใช้เป็นคุณวุฒิในการขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพศึกษานิเทศก์ได้ภายใน ห้าปีนับแต่วันที่ข้อบังคับนี้ใช้บังคับ
ประกาศเมื่อ 19 ก.ย. 2556
ดาวน์โหลดรายละเอียด คลิกที่นี่!!
เว็บไซต์ คุรุสภา คลิกที่นี่
จำหน่ายเอกสารคู่มือเตรียมสอบราชการทุกหน่วยงาน     083-067-4168
รายละเอียดไฟล์แนบ
กล่องตอบกลับด่วน

กรุณาใช้ข้อความที่สุภาพ คุณสามารถบันทึกฉบับร่างได้
กด "Ctrl+Enter" เพื่อตั้งกระทู้ได้