ประยุกต์ใช้ โพสล่าสุด โพสสำคัญ เครื่องมือ สมาชิก สถิติฟอรั่ม ธนาคาร
หัวข้อ : เปิดรับสมัครสอบ ศูนย์การทหารปืนใหญ่ 21 ม.ค. -31 ม.ค. 2557 นายทหารประทวน
admin ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ดูแลระบบ
รายละเอียดผู้ใช้ 

เปิดรับสมัครสอบ ศูนย์การทหารปืนใหญ่ 21 ม.ค. -31 ม.ค. 2557 นายทหารประทวน

“ศูนย์การทหารปืนใหญ่ เปิดรับสมัครสอบ [ข้าราชการ] 21 ม.ค. -31 ม.ค. 2557 นายทหารประทวน”

ตำแหน่ง: นายทหารประทวน
ระดับการศึกษา: ม.ปลาย
อัตราเงินเดือน: -ไม่ระบุ-
อัตราว่าง: 120
ปฏิบัติงานที่: ลพบุรี
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 21 ม.ค. – 31 ม.ค. 2557
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**


(สำเนา)
ประกาศศูนย์การทหารปืนใหญ่
เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกทหารกองหนุนเข้ารับราชการเป็นนายทหารประทวน
เพื่อบรรจุในหน่วยส่วนกำลังรบ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๗
—————————
ศูนย์การทหารปืนใหญ่ มีความประสงค์รับสมัครทหารกองหนุน ที่เคยรับราชการเป็น ทหารกองประจำการ เหล่าทหารปืนใหญ่ เพื่อสอบคัดเลือกบรรจุเข้ารับราชการเป็นนายทหารประทวน ในหน่วยทหารปืนใหญ่ ในส่วนกำลังรบ จำนวน ๑๒๐ อัตรา ดังนี้ :-
๑. คุณสมบัติของผู้สมัครสอบคัดเลือก
๑.๑ เป็นทหารกองหนุนประเภทที่ ๑ ที่เคยรับราชการเป็นทหารกองประจำการในเหล่า ทหารปืนใหญ่ อย่างน้อย ๑ ปี หรือเป็นทหารกองประจำการในเหล่าทหารปืนใหญ่ที่รับราชการมาแล้วอย่าง น้อย ๑ ปี และจะครบกำหนดปลดเป็นทหารกองหนุนชั้นที่ ๑ ใน ๓๐ เมษายน ๒๕๕๗ โดยมีอายุไม่เกิน ๒๕ ปี
๑.๒ สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า จาก สถานศึกษาที่สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.), สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
(สพฐ.)หรือสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ให้การรับรอง
๑.๓ ไม่มีโรคที่ขัดต่อการรับราชการ มีอวัยวะ รูปร่าง ลักษณะท่าทางและขนาดร่างกาย เหมาะสมแก่การเป็น ทหาร และมีคุณสมบัติครบถ้วนตามพระราชบัญญัติ รับราชการทหาร พ.ศ. ๒๔๙๗ และ ฉบับที่แก้ไข เพิ่มเติม
๑.๔ เป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนในการขอแต่งตั้งยศเป็นนายทหารประทวน ตามข้อบังคับ
กระทรวงกลาโหม ว่าด้วยการแต่งตั้งยศทหาร พ.ศ. ๒๕๐๗ และฉบับที่แก้ไขเพิ่มเติม
๑.๕ มีสัญชาติไทยและบิดามารดามีสัญชาติไทยโดยกำเนิด แต่ถ้าบิดาเป็นนายทหารสัญญาบัตรหรือนายทหารประทวน ซึ่งมีสัญชาติไทยโดยกำเนิดแล้วมารดาจะมิใช่สัญชาติไทยโดยกำเนิดก็ได้
๑.๖ เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็น ประมุข
๑.๗ ไม่เป็นผู้ที่มีหนี้สินล้นพ้นตัว หรือเป็นบุคคลล้มละลายตามคำพิพากษา
๑.๘ ไม่อยู่ในสมณเพศ
๑.๙ ไม่เป็นผู้ที่เคยต้องโทษจำคุกตามคำพิพากษาของศาลในคดีอาญา ยกเว้นแต่ ความผิดฐานประมาทหรือลหุโทษ
๑.๑๐ ไม่เคยเป็นผู้ถูกปลดเพราะความผิด หรือถูกไล่ออกจากราชการ
๑.๑๑ ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดีงาม
๑.๑๒ ไม่เคยทุจริตในการสมัครสอบหรือการสอบคัดเลือกเข้าเป็นข้าราชการทหาร มาก่อน
- ๒ -
๒. ข้อกำหนด
๒.๑ ผู้ที่มีคุณวุฒิสูงกว่าที่กำหนดไว้ในข้อ ๑.๒ จะใช้คุณวุฒิต่างๆ ที่สูงกว่านั้นมาเรียกร้อง
สิทธิบรรจุตามคุณวุฒิที่ตนมีอยู่ไม่ได้
๒.๒ เมื่อผ่านการสอบคัดเลือกแล้ว จะได้รับการบรรจุเข้ารับราชการเป็น นายทหาร-ประทวน ประจำเหล่าทหารปืนใหญ่ ตั้งแต่ ๑ พ.ค. ๕๗โดยได้รับยศ สิบตรี ซึ่งจะได้รับเงินเดือนรวมค่า- ครองชีพชั่วคราว ไม่น้อยกว่า๙,๐๐๐.- บาท/เดือน และได้รับเครื่องแต่งกายตามที่ กองทัพบกกำหนด
๒.๓ เมื่อได้รับการบรรจุแต่งตั้งยศ ตามข้อ ๒.๒ แล้วจะต้องเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตร อบรมทหารกองหนุนเพื่อบรรจุเข้ารับราชการในส่วนกำลังรบเหล่าทหารปืนใหญ่เป็นเวลา๑๒สัปดาห์หลังจากสำเร็จการฝึกอบรมแล้วจะได้รับการปรับย้ายไปรับราชการในหน่วยต่างๆ ของส่วนกำลังรบ ตามผลการฝึกอบรมและความเหมาะสม กรณีไม่สำเร็จการฝึกอบรมกองทัพบกจะดำเนินการตามมาตรการทางการปกครอง ทางวินัยหรืออาจจะดำเนินการ ให้ออกจากราชการก็ได้
๒.๔ กรณีการตรวจสอบวุฒิการศึกษา และประวัติอาชญากรรม หากตรวจพบภายหลังว่าไม่ถูกต้องตามข้อ ๑ จะถูกปลดออกจากราชการทันที
๓. หลักฐานประกอบการรับสมัคร
๓.๑ รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวกและแว่นตา ขนาด ๒ นิ้ว จำนวน ๖ รูป ขนาด ๑ นิ้ว จำนวน ๖ รูป (ถ่ายไม่เกิน ๓ เดือน)
๓.๒ หลักฐานการศึกษา (ใบสุทธิ, ระเบียนแสดงผลการศึกษาหรือ ใบประกาศนียบัตร) ซึ่งต้องสำเร็จการศึกษาภายในวันที่ปิดรับสมัครเท่านั้น
๓.๓ บัตรประจำตัวประชาชนผู้สมัคร
๓.๔ หนังสือสำคัญ สด.๘
๓.๕ กรณียังไม่มีหนังสือสำคัญ สด.๘ อันเนื่องมาจากจะปลดจากกองประจำการใน เม.ย. ๕๗และผู้ที่ปลดจากกองประจำการประจำเมื่อ พ.ย. ๕๖ ซึ่งสัสดียังไม่ออกหนังสือสำคัญ สด.๘ ให้ ต้องมีหลักฐานหนังสือสำคัญ สด.๓ และหนังสือรับรองจากหน่วยต้นสังกัดที่เคยรับราชการอยู่ โดยรับรองว่าได้รับราชการในกองประจำการ ผลัดใด ตั้งแต่เมื่อใด และ ปลดประจำการเมื่อใด มาแสดง
๓.๖หลักฐานตามข้อ๓.๒ ถึงข้อ ๓.๔ ถ่ายเอกสารใช้กระดาษขนาด เอ ๔ อย่างละ ๓ ฉบับ และนำฉบับจริงมาแสดงต่อเจ้าหน้าที่ในวันที่รับสมัครด้วย
๓.๗ทะเบียนบ้านของผู้สมัคร, บิดาและมารดาตัวจริง พร้อมสำเนา จำนวน ๓ ชุด และ หลักฐานอื่น เช่น การเปลี่ยนชื่อ – สกุล พร้อมสำเนา จำนวน๓ ชุด
๓.๘ใบสำคัญความเห็นของแพทย์ทหาร (สามารถนำมาส่งในวันทาสัญญาบรรจุเข้ารับราชการได้)
๓.๙ผู้สมัครสามารถขอรับใบสมัครและระเบียบการฟรี ที่ศูนย์การทหารปืนใหญ่ ค่าย-พหลโยฺธิน อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี โทรศัพท์ ๐ – ๓๖๔๘ – ๖๔๓๓ – ๔ ต่อ ๓๙๐๒๓ , ๐๘๕ ๔๐๗ ๒๙๔๖
- ๓ -
๔. กำหนดการรับสมัคร การสอบคัดเลือก และการประกาศผลสอบ
๔.๑ การรับสมัคร ตั้งแต่วันอังคารที่๒๑มกราคม๒๕๕๗ถึงวันศุกร์ที่๓๑มกราคม๒๕๕๗เวลา ๐๘.๓๐ นาฬิกา ถึง ๑๖.๐๐ นาฬิกา โดยสามารถขอรับใบสมัครและสมัครด้วยตนเองโดยไม่มี ค่าใช้จ่ายใดๆณ สโมสร นายทหารปืนใหญ่ ค่ายพหลโยธิน อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี
๔.๒ การสอบคัดเลือก
๔.๒.๑ การสอบภาควิชาการ (รอบแรก)
๔.๒.๑.๑ สอบในวันอาทิตย์ที่ ๙กุมภาพันธ์๒๕๕๗เวลา ๑๓๐๐ นาฬิกา
ถึง ๑๖๐๐ นาฬิกา
๔.๒.๑.๒วิชาที่ทำการสอบ
๑)วิชาทั่วไป ประกอบด้วย วิชาคณิตศาสตร์, ภาษาไทย,ภาษาอังกฤษ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.๖) หลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ และวิชาความรู้ทั่วไป
๒)วิชาทหาร ประกอบด้วยการฝึกทหารใหม่ เบื้องต้น และ การฝึกตามหน้าที่
๔.๒.๑.๓ ประกาศผลสอบภาควิชาการ วันศุกร์ที่ ๑๔กุมภาพันธ์๒๕๕๗ณ สโมสรนายทหารปืนใหญ่ ค่ายพหลโยธิน อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี และทางเว็บไซด์http://artycenter. rta.mi.th
๔.๒.๒การสอบสัมภาษณ์ และทดสอบสมรรถภาพร่างกาย (รอบสอง) ในวันอังคารที่ ๑๘กุมภาพันธ์๒๕๕๗ถึงวันพฤหัสบดีที่๒๐กุมภาพันธ์๒๕๕๗เวลา๐๘๐๐ – ๑๗๐๐ ณ สโมสรนายทหาร-ปืนใหญ่ ค่ายพหลโยธิน และสนามหน้ากองบัญชาการศูนย์การทหารปืนใหญ่ค่ายพหลโยธิน
๔.๓ประกาศผลสอบรอบสุดท้าย วันพฤหัสบดีที่๒๗กุมภาพันธ์๒๕๕๗ณ สโมสร นายทหารปืนใหญ่ ค่ายพหลโยธิน อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี และทางเว็บไซด์http://artycenter.rta.mi.th
ประกาศ ณ วันที่ ๔ธันวาคมพ.ศ. ๒๕๕๖
(ลงชื่อ) พลตรี บุญธรรม โอริส
( บุญธรรม โอริส)
ผู้บัญชาการศูนย์การทหารปืนใหญ่
กองกำลังพล
โทรศัพท์ ๐ – ๓๖๔๘ – ๖๔๓๓ – ๔ ต่อ ๓๙๐๒๓
ระเบียบการ
การรับสมัครสอบคัดเลือกทหารกองหนุนบรรจุเข้ารับราชการเป็นนายทหารประทวน
ของหน่วยในส่วนกำลังรบ ประจำปี ๒๕๕๗
—————————–
ขอให้ผู้สมัครสอบอ่านระเบียบการให้เข้าใจ แล้วปฏิบัติตามขั้นตอนการปฎิบัติตามลำดับข้อให้ครบถ้วนดังนี้
ข้อ๑ความมุ่งหมายศูนย์การทหารปืนใหญ่มีความประสงค์จะรับสมัครและสอบคัดเลือกทหารกองหนุนที่เคยประจำการเหล่าทหารปืนใหญ่ เพื่อฝึกอบรมและบรรจุเข้ารับราชการเป็นนายทหารประทวน (อัตราสิบเอก)ในตาแหน่งต่างๆ ของหน่วยทหารปืนใหญ่หรือหน่วยทหารปืนใหญ่ต่อสู้อากาศยาน ทั่วประเทศ จำนวน ๑๒๐ อัตรา
ข้อ๒คุณสมบัติผู้สมัคร
๒.๑ ทหารกองหนุนประเภทที่ ๑ ซึ่งเคยรับราชการเป็นทหารกองประจำการในหน่วยทหารปืนใหญ่ หรือสังกัดเหล่าทหารปืนใหญ่มีเวลารับราชการอย่างน้อย ๑ ปี หรือเป็นทหารกองประจำการในเหล่าทหาร-ปืนใหญ่ที่รับราชการมาแล้วอย่างน้อย ๑ ปีและจะครบกำหนดปลดเป็นทหารกองหนุนชั้นที่ ๑ ใน ๓๐ เมษายน ๒๕๕๗ โดยมีอายุไม่เกิน ๒๕ ปี (นับถึงวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๗)
๒.๒สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าจากสถานศึกษาที่สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.), สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) หรือ สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนให้การรับรองซึ่งต้องสำเร็จการศึกษาและได้รับระเบียน – แสดงผลการเรียนภายในวันที่ปิดรับสมัครเท่านั้น
๒.๓ไม่มีโรคที่ขัดต่อการรับราชการ มีอวัยวะ รูปร่าง ลักษณะท่าทาง และขนาดร่างกายเหมาะสมแก่การเป็นทหารและมีคุณสมบัติครบถ้วนตามพระราชบัญญัติรับราชการทหาร พ.ศ.๒๔๙๗ และฉบับที่แก้ไขเพิ่มเติม
๒.๔เป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนในการขอแต่งตั้งยศเป็นนายทหารประทวน ตามข้อบังคับกระทรวงกลาโหม ว่าด้วยการแต่งตั้งยศทหาร พ.ศ. ๒๕๐๗ และฉบับที่แก้ไขเพิ่มเติม
๒.๕มีสัญชาติไทยและบิดามารดามีสัญชาติไทยโดยกำเนิด แต่ถ้าบิดาเป็นนายทหารสัญญาบัตร หรือนายทหารประทวน ซึ่งมีสัญชาติไทยโดยกำเนิดแล้ว มารดาจะมิใช่สัญชาติ ไทยโดยกำเนิดก็ได้
๒.๖เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขด้วยความบริสุทธิ์ใจ
- ๒ -
๒.๗ ไม่เป็นผู้ที่มีหนี้สินล้นพ้นตัว หรือเป็นบุคคลล้มละลายตามคำพิพากษาหรือเคยเป็นบุคคลล้มละลายทุจริต
๒.๘ไม่อยู่ในสมณเพศหรือนักพรตหรือนักบวช
๒.๙ไม่เป็นผู้ที่เคยต้องโทษจำคุกตามคำพิพากษาของศาลในคดีอาญาเว้นแต่ความผิดอันได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
๒.๑๐ ไม่เคยเป็นผู้ถูกไล่ออกปลดออกหรือให้ออกจากราชการ
๒.๑๑ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดี
๒.๑๒ไม่เคยกระทำการทุจริตในการสอบคัดเลือกเข้ารับราชการหรือเข้าปฏิบัติงานในหน่วยงานของ รัฐมาก่อน
๒.๑๓ ไม่เป็นผู้เสพยาเสพติด หรือสารเคมีเสพติดให้โทษ หรืออยู่ในระหว่างเป็นจาเลยในคดีอาญา
ข้อ๓ข้อกำหนด
๓.๑ ผู้ที่มีคุณวุฒิสูงกว่าที่กำหนดไว้ในข้อ ๒.๒จะใช้คุณวุฒิต่างๆ ที่สูงกว่านั้นมาเรียกร้องสิทธิบรรจุตามคุณวุฒิที่ตนมีอยู่ไม่ได้
๓.๒ เมื่อผ่านการสอบคัดเลือกแล้วจะได้รับการบรรจุเข้ารับราชการเป็นนายทหารประทวน ประจำ เหล่าทหารปืนใหญ่ ตั้งแต่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๕๗ โดยได้รับยศ สิบตรี ได้รับเงินเดือน และได้รับเครื่อง แต่งกายตามที่กองทัพบกกำหนด
๓.๓ เมื่อได้รับการบรรจุแต่งตั้งยศตามข้อ ๓.๒ แล้วจะต้องเข้ารับการฝึกอบรม หลักสูตรเตรียมนายสิบ ชั้นต้นสาหรับกองหนุน เหล่าทหารปืนใหญ่ เป็นเวลา ๑๒ สัปดาห์ หลังจากสำเร็จการฝึกอบรมแล้วจะได้รับการปรับย้ายไปรับราชการในหน่วยต่างๆ ของส่วนกำลังรบตามผลการฝึกอบรมและ ความเหมาะสมกรณีไม่สำเร็จการฝึกอบรม กองทัพบกจะดำเนินการตามมาตรการทางการปกครอง ทางวินัยหรืออาจจะดำเนินการให้ออกจากราชการก็ได้
ข้อ๔หลักฐานการสมัคร
๔.๑ รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวกและแว่นตาขนาด ๒ นิ้วจำนวน ๖ รูปขนาด ๑ นิ้วจำนวน ๖ รูป (ถ่ายไม่เกิน ๓ เดือน)
๔.๒ หลักฐานการศึกษา (ใบสุทธิ, ระเบียนแสดงผลการศึกษาหรือใบประกาศนียบัตร)
๔.๓ บัตรประจำตัวประชาชนผู้สมัคร
๔.๔หนังสือสำคัญ สด.๘
๔.๕ กรณียังไม่มีหนังสือสำคัญ สด.๘ อันเนื่องมาจากจะปลดจากกองประจำการใน เม.ย. ๕๗ และผู้ที่ปลดจากกองประจำการประจำเมื่อ พ.ย. ๕๖ ซึ่งสัสดียังไม่ออกหนังสือสำคัญ สด.๘ ให้ ต้องมีหลักฐานหนังสือ-สำคัญ สด.๓ และหนังสือรับรองจากหน่วยต้นสังกัดที่เคยรับราชการอยู่ โดยรับรองว่าได้รับราชการใน กองประจำการ ผลัดใด ตั้งแต่เมื่อใด และ ปลดประจำการเมื่อใด มาแสดง
- ๓ -
๔.๖หลักฐานทางทะเบียนราษฎร์ ดังนี้
๔.๖.๑ สำเนาทะเบียนบ้านของผู้สมัครที่ระบุว่า บิดา – มารดา มีสัญชาติไทย
๔.๖.๒ สำเนาทะเบียนบ้านของบิดา มารดา ผู้ให้กำเนิด ที่ระบุว่า บิดา มารดา (ปูุ ย่า ตา และยาย) มีสัญชาติไทย
๔.๖.๓ กรณีบิดา มารดาของผู้สมัคร ถึงแก่กรรม และใบมรณบัตรมิได้ระบุสัญชาติของปูุ ย่า ตา หรือยาย แล้วแต่กรณี ให้ส่งหลักฐานเพิ่มเติมดังนี้
๔.๖.๓.๑ สำเนาทะเบียนบ้านบิดา และ/หรือมารดาแล้วแต่กรณี ที่ประทับตราว่า “ตาย” จากอำเภอ/เขต โดยต้องระบุสัญชาติปูุ ย่า ตา หรือยาย แล้วแต่กรณี ว่ามีสัญชาติไทยอย่างชัดเจน หรือสำเนาสูติบัตรของบิดา และ/หรือมารดาแล้วแต่กรณี (โดยต้องตรวจสอบชื่อตัว – ชื่อสกุล ว่าตรงกับทะเบียนบ้านหรือไม่ หากไม่ตรงกัน ต้องส่งหลักฐานการเปลี่ยนชื่อตัว – ชื่อสกุล ที่ตรงกับปัจจุบันด้วย) หรือ
๔.๖.๓.๒ ให้อำเภอ/เขต ออกหนังสือรับรองสถานที่เกิดบิดา และ/หรือมารดา แล้วแต่กรณี ว่าเป็นบุคคลที่เกิด ณ ตำบล อำเภอ จังหวัดใดในประเทศไทย หรือ
๔.๖.๓.๓ ให้อำเภอ/เขต ออกหนังสือรับรองบิดา และ/หรือมารดา แล้วแต่กรณี ว่าเป็นบุคคลที่มีสัญชาติไทยโดยกำเนิด
๔.๖.๔ กรณีทะเบียนบ้าน ระบุว่า ปูุ ย่า ตา หรือยาย ของผู้สมัครมีสัญชาติอื่นที่มิใช่สัญชาติไทยแล้วแต่กรณี ให้ส่งหลักฐานเพิ่มเติมดังนี้
๔.๖.๔.๑ สำเนาสูติบัตรของผู้สมัคร ที่มีข้อมูลของบิดา มารดา ระบุถึงชื่อตัว – ชื่อสกุล เกิดที่จังหวัด และประเทศไทย อย่างครบถ้วน (โดยต้องตรวจสอบชื่อตัว – ชื่อสกุล ว่าตรงกับทะเบียนบ้านหรือไม่ หากไม่ตรงกัน ต้องส่งหลักฐานการเปลี่ยนชื่อตัว – ชื่อสกุล ที่ตรงกับปัจจุบันด้วย) หรือ
๔.๖.๔.๒ สำเนาสูติบัตรของบิดา และ/หรือมารดา แล้วแต่กรณี (โดยต้องตรวจสอบ ชื่อตัว – ชื่อสกุล ว่า ตรงกับทะเบียนบ้านหรือไม่ หากไม่ตรงกัน ต้องส่งหลักฐานการเปลี่ยนชื่อตัว – ชื่อสกุล ที่ตรงกับปัจจุบันด้วย) หรือ
๔.๖.๔.๓ ให้อำเภอ/เขต ออกหนังสือรับรองสถานที่เกิดบิดา และ/หรือมารดา แล้วแต่กรณี ว่าเป็นบุคคลที่เกิด ณ อำเภอ จังหวัดใดในประเทศไทย หรือ
๔.๖.๔.๔ ให้อำเภอ/เขต ออกหนังสือรับรองสถานที่เกิดบิดา และ/หรือมารดา แล้วแต่กรณี ว่าเป็นบุคคลที่มีสัญชาติไทยโดยกำเนิด
๔.๖.๕ กรณีทะเบียนบ้าน ระบุชื่อสกุลบิดา มารดาของผู้สมัคร ไม่ตรงกัน ให้ส่งหลักฐานเพิ่มเติมดังนี้
๔.๖.๕.๑ หลักฐานของทางราชการที่แสดงถึงสาเหตุที่ชื่อสกุลบิดา มารดา ไม่ตรงกัน ได้แก่ สำเนาทะเบียนการหย่าของบิดา มารดา ที่ระบุชื่อสกุลเดิมของมารดาอย่างชัดเจน หรือสำเนาทะเบียนสมรสใหม่ของมารดา ที่ระบุชื่อสกุลเดิมของมารดาอย่างชัดเจน หรือหลักฐานการอนุญาตให้มารดาที่จดทะเบียนสมรส สามารถใช้ชื่อสกุลเดิมของตนเองได้ตามที่ร้องขอต่อทางราชการ หรือ
- ๔ -
๔.๖.๕.๒ สำเนาสูติบัตรของผู้สมัครที่ระบุชื่อตัว – ชื่อสกุลบิดา มารดา อย่างชัดเจน (โดยต้องตรวจสอบชื่อตัว – ชื่อสกุล ว่าตรงกับทะเบียนบ้านหรือไม่ หากไม่ตรงกัน ต้องส่งหลักฐานการเปลี่ยนชื่อตัว – ชื่อสกุล ที่ตรงกับปัจจุบันด้วย) หรือ
๔.๖.๕.๓ ให้อำเภอ/เขต ออกหนังสือรับรองว่า เป็นบิดา และ/หรือมารดาจริง แล้วแต่กรณี หรือ
๔.๖.๕.๔ ให้อำเภอ/เขต ออกหนังสือรับรองว่า ชื่อตัว ในช่องบิดา และ/หรือมารดา ตามทะเบียนบ้านของผู้สมัคร แล้วแต่กรณี กับชื่อตัว – ชื่อสกุลตามทะเบียนบ้านของบิดา และ/หรือมารดา แล้วแต่กรณี เป็นบุคคลเดียวกัน
๔.๖.๖ กรณีทะเบียนบ้าน กับหลักฐานอื่นของทางราชการ ระบุชื่อตัว และ/หรือ ชื่อสกุล ของผู้สมัคร บิดา หรือมารดา ไม่ตรงกัน แล้วแต่กรณี ให้ส่งหลักฐานเพิ่มเติมดังนี้
๔.๖.๖.๑ หลักฐานการเปลี่ยนชื่อตัว และ/หรือชื่อสกุลของผู้สมัคร บิดา หรือมารดา ที่ระบุชื่อตัว และ/หรือชื่อสกุล แล้วแต่กรณี ที่ตรงกับทะเบียนบ้าน หรือ

๔.๖.๖.๒ ให้อำเภอ/เขต ออกหนังสือรับรองว่า เป็นบิดา และ/หรือมารดาจริง แล้วแต่กรณี หรือ
๔.๖.๖.๓ ให้อำเภอ/เขต ออกหนังสือรับรองว่า ชื่อตัว และ/หรือชื่อสกุล ของผู้สมัคร หรือมารดา แล้วแต่กรณี ตามหลักฐานทะเบียนบ้าน กับหลักฐานอื่นของทางราชการ เป็นบุคคลเดียวกัน
๔.๗หลักฐานตามข้อ๔.๒ ถึงข้อ๔.๖ถ่ายเอกสารใช้กระดาษขนาดเอ ๔ อย่างละ ๓ ฉบับและนำฉบับจริงมาแสดงต่อเจ้าหน้าที่ในวันที่รับสมัครด้วยยกเว้นข้อ ๔.๕ หนังสือรับรองจากหน่วยต้นสังกัด ต้องเป็นฉบับจริงและถ่ายเอกสาร ๓ ฉบับ
๔.๘ใบสำคัญความเห็นของแพทย์ทหารจากโรงพยาบาลทหาร(สามารถนำมาส่งในวันทาสัญญาบรรจุเข้ารับราชการได้)
๔.๙ผู้สมัครสามารถขอรับใบสมัครและระเบียบการฟรีณศูนย์การทหารปืนใหญ่ค่ายพหลโยฺธิน อำเภอเมืองจังหวัดลพบุรีหรือดาวน์โหลดผ่านเว็บไซต์http://artycenter.rta.mi.th
๔.๑๐รายละเอียดเพิ่มเติมอื่นๆ ตรวจสอบได้ที่ศูนย์การทหารปืนใหญ่ ค่ายพหลโยฺธิน อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี โทรศัพท์ ๐- ๓๖๔๘ – ๖๔๓๓ – ๔ ต่อ ๓๙๐๒๓ โทรศัพท์ ๐ – ๓๖๔๘ – ๖๔๓๓ – ๔ ต่อ ๓๙๐๒๓, ๐๘ ๕๔๐๗ ๒๙๔๖
ข้อ๕การสมัคร
๕.๑ ขอรับใบสมัครและระเบียบการได้ที่ศูนย์การทหารปืนใหญ่ ค่ายพหลโยธิน อำเภอเมือง
จังหวัดลพบุรี และเว็บไซต์ http://artycenter.rta.mi.th
๕.๒ สถานที่รับสมัครที่สโมสรนายทหารปืนใหญ่ ค่ายพหลโยธิน อำเภอเมืองจังหวัดลพบุรี ต้องสมัครด้วยตนเองเท่านั้นไม่รับสมัครทางไปรษณีย์
๕.๓ รับสมัครตั้งแต่วันอังคารที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๕๗ ถึงวันศุกร์ที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๕๗ เวลา ๐๘.๓๐ นาฬิกา
- ๕ -
ข้อ๖วิธีปฏิบัติในการสมัคร
๖.๑เขียนใบสมัครให้ถูกต้องและชัดเจนตามตัวอย่างการเขียนใบสมัคร ดูได้จากตัวอย่างที่ปูายประชา-
สัมพันธ์สถานที่รับสมัคร หากข้อความในใบสมัครหรือหลักฐานที่นำมาใช้ในการสมัครไม่ตรงตามความจริงไม่ว่าข้อความและหลักฐานทางราชการได้ตรวจพบในขั้นตอนการสอบใดๆหรือเมื่อรายงานตัวทาสัญญาเพื่อบรรจุเข้ารับราชการแล้วก็ตามจะถือว่าท่านมีคุณสมบัติไม่ตรงตามที่ศูนย์การทหารปืนใหญ่กำหนดทางราชการมีสิทธิที่จะปลดออกจากราชการได้โดยทางราชการจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้นและบุคคลผู้นั้นจะต้องชดใช้ค่าเสียหายให้กับทางราชการตลอดจนถูกดำเนินคดีตามกฎหมายโดยทันที
๖.๒ตรวจสอบความถูกต้องของใบสมัครหลักฐานต่างๆ กับเจ้าหน้าที่ตรวจหลักฐาน ก่อนยื่นหลักฐาน หลักฐานใบสมัครพร้อมซองใส่เอกสารทั้งนี้หลักฐานต่างๆ จะเป็นฉบับสำเนาเท่านั้น ให้ตรวจสอบเอกสาร ฉบับจริงและนากลับคืน เจ้าหน้าที่รับสมัครจะไม่รับผิดชอบต่อหลักฐานฉบับจริงหากสูญหายในภายหลัง
๖.๓ผู้สมัครเมื่อได้รับบัตรประจำตัวสอบ ต้องจดจำหมายเลขประจำตัวสอบไว้และต้องเก็บรักษาไว้จน
กว่าจะถึงวันรายงานตัวทาสัญญาเข้ารับราชการต้องพึงระลึกว่าบัตรประจำตัวสอบ เป็นหลักฐานสำคัญที่ ผู้สมัครจะต้องติดตัวไว้ตลอดเวลาในห้วงการสอบภาควิชาการ การทดสอบสมรรถภาพร่างกาย การสัมภาษณ์ ตลอดจนการติดต่อกองอานวยการรับสมัครฯ ในขั้นตอนต่างๆ ถ้าผู้สมัครไม่มีบัตรประจำตัวสอบไปแสดงต่อคณะกรรมการจะไม่มีสิทธิเข้าสอบ ในกรณีทาบัตรประจำตัวสอบหายจะด้วยเหตุใดๆก็ตามท่านจะต้องแจ้งความกับเจ้าหน้าที่ตารวจไว้เป็นหลักฐานแล้วนาเอกสารการแจ้งความมาแสดงต่อกรรมการรับสมัครฯหรือ ติดต่อศูนย์การทหารปืนใหญ่เพื่อออกบัตรแทนให้ต่อไป(อย่าแก้ปัญหาด้วยการสมัครใหม่หรือสมัครซ้าเป็นอันขาด)ผู้ที่สมัครใหม่หรือสมัครซ้าจะทำให้ท่านถูกเพ่งเล็งและถูกตรวจสอบว่าเป็นผู้มีเจตนาทุจริต การออกบัตรแทนบัตรประจำตัวสอบต้องติดต่อด้วยตนเองเท่านั้น
๖.๔ให้ผู้สมัครสอบตรวจสอบสถานที่สอบภาควิชาการโดยสอบถามกับเจ้าหน้าที่รับสมัครหรือปูาย-ประชาสัมพันธ์
ข้อ๗การสอบคัดเลือกภาควิชาการ
๗.๑สอบภาควิชาการในวันอาทิตย์ที่ ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ เวลา ๑๓๐๐ – ๑๗๐๐ นาฬิกา
๗.๒ การเตรียมตัวของผู้สมัครสอบ
๗.๒.๑ วิชาที่ทำการสอบประกอบด้วยวิชาทั่วไป ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ
๗.๒.๑.๑ วิชาคณิตศาสตร์ คะแนนเต็ม ๑๕ คะแนน
๗.๒.๑.๒ วิชาภาษาไทย คะแนนเต็ม ๑๕ คะแนน
๗.๒.๑.๓ วิชาภาษาอังกฤษ คะแนนเต็ม ๑๕คะแนน
๗.๒.๑.๔ วิชาความรู้ทั่วไป คะแนนเต็ม ๑๕คะแนน
๗.๒.๑.๕วิชาทหารขอบเขตการฝึกทหารใหม่ คะแนนเต็ม ๔๐ คะแนน
เบื้องต้นและการฝึกตามหน้าที่
- ๖ -
๗.๒.๒กรรมการควบคุมการสอบจะติดปูายประชาสัมพันธ์ห้องสอบตามหมายเลขที่สอบ และ แผนผังห้องสอบในวันเสาร์ที่ ๘กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ โดยที่นั่งสอบจะติดประกาศ ณ สถานที่สอบ
๗.๒.๓ ผู้สมัครสอบต้องแต่งกายสุภาพเรียบร้อยใส่เสื้อมีปก สีสุภาพสอดชายเสื้อไว้ในกางเกงสวมรองเท้าหุ้มส้น และประพฤติตนเป็นสุภาพชน คณะกรรมการคุมสอบจะไม่อนุญาตให้ผู้สมัครสอบที่แต่งกายไม่สุภาพ เช่น สวมรองเท้าแตะ หรือ ใส่เสื้อคอกลม คอวี หรือ ใส่กางเกงขาสั้น ตลอดจนผู้ที่ไม่ประพฤติตนเป็นสุภาพชนเข้าห้องสอบ จนกว่าจะดำเนินการใดๆ ให้เป็นที่เรียบร้อย ทั้งนี้ควรเดินทางไป ถึงสถานที่สอบก่อนเวลาที่กำหนดไม่น้อยกว่า๔๕นาทีเพื่อให้มีเวลาในการตรวจสอบแผนผังห้องสอบและที่นั่งสอบและห้ามไม่ให้ญาติหรือผู้ที่ไม่เกี่ยวข้องกับการสอบเข้ามายุ่งเกี่ยวในห้วงเวลานี้ซึ่งจะทำให้เกิดความสับสนกับผู้สอบเองทั้งนี้ห้ามญาติของผู้เข้าสอบเข้ามาบริเวณหน้าห้องสอบ
๗.๒.๔ห้ามนำเครื่องคิดเลข อุปกรณ์สื่อสารทุกชนิด หรือนาฬิกาที่คิดเลขได้ เข้าห้องสอบโดย เด็ดขาด หากกรรมการควบคุมการสอบตรวจพบอาจตัดสิทธิการเข้าสอบทั้งนี้กรรมการควบคุมการสอบจะไม่รับ ฝากสิ่งของใดๆ จากผู้เข้าสอบ
๗.๒.๕ผู้สมัครต้องเตรียมเครื่องเขียนมาเองได้แก่ ดินสอดาอย่างอ่อน (๒ บี) กับยางลบ เท่านั้น กรรมการคุมสอบจะแจกกระดาษคำตอบพร้อมปัญหาสอบให้ห้ามนำกระดาษหรืออุปกรณ์อย่างอื่นเข้าไปในห้องสอบโดยเด็ดขาด
๗.๓ การเข้าห้องสอบ
๗.๓.๑ผู้เข้าสอบต้องพร้อมที่หน้าตึกสอบก่อนเวลาสอบ ๒๐ นาที และรอเรียกชื่อเข้าห้องสอบตามลำดับหมายเลขประจำตัวสอบเท่านั้น ห้ามมิให้เข้าห้องสอบโดยมิได้รับอนุญาต ผู้สมัครต้องนำบัตรประจำตัวสอบ และบัตรประจำตัวประชาชน มอบให้กรรมการเพื่อตรวจสอบ และนั่งให้ตรงกับหมายเลขที่กำหนด
๗.๓.๒ผู้สอบที่เข้าห้องสอบช้ากว่าเวลาที่เริ่มสอบเกิน ๑๕ นาที ให้ตัดสิทธิการสอบในวิชานั้นๆ ๗.๓.๓ผู้สอบต้องนั่งเก้าอี้ตามเลขที่สอบของตนเอง หากพบว่านั่งผิดเลขที่สอบจะถือว่ามีเจตนา
ทุจริตการสอบและถูกตัดสิทธิการเข้าสอบ
๗.๔ การสอบ
๗.๔.๑ เมื่อกรรมการแจกกระดาษคาถามและกระดาษคำตอบแล้ว ห้ามมิให้ผู้สอบดำเนินการใดๆ
จนกว่ากรรมการควบคุมการสอบจะสั่ง
๗.๔.๒ หากมีข้อสงสัยระหว่างสอบ ให้ยกมือขึ้นถามจากกรรมการควบคุมการสอบและนั่งรอที่
เก้าอี้ ห้ามลุกเดินโดยมิได้รับอนุญาต
๗.๔.๓หากปรากฏว่ามีการทุจริตหรือมีการช่วยเหลือกันในขณะสอบกรรมการคุมห้องสอบจะ
บันทึกไว้ในใบคำตอบทั้งผู้ช่วยเหลือและผู้รับการช่วยเหลือถือว่าหมดสิทธิในการสอบคัดเลือกในปีนี้และปีต่อๆ ไป
๗.๔.๔กรณีผู้ช่วยเหลือเป็นผู้อื่น (มิใช่ผู้สมัครสอบด้วยกัน) ศูนย์การทหารปืนใหญ่จะส่งตัวผู้-
กระทำผิดให้กับเจ้าหน้าที่บ้านเมืองดำเนินการตามกฎหมายโดยทันที
- ๗ -
๗.๔.๕เมื่อเริ่มทาข้อสอบแล้ว กรรมการจะขานเวลาเป็นระยะๆ
๗.๔.๖ ห้ามพูดคุยหรือแสดงกิริยาท่าทางที่ส่อไปในทางทุจริตห้ามหยิบยื่นสิ่งของให้ผู้อื่นโดยพลการ
๗.๕คำแนะนำในการเขียนใบกระดาษคำตอบ
๗.๕.๑ รับฟังคำแนะนำจากกรรมการคุมห้องสอบในการเขียนและระบายรหัส ชื่อนามสกุล
หมายเลขประจำตัวสอบหากระบายรหัสไม่ถูกต้อง เครื่องคอมพิวเตอร์จะไม่ตรวจใบคำตอบ และท่านจะ ไม่ได้คะแนน กรรมการตรวจข้อสอบจะถือว่าเป็นความผิดของท่าน
๗.๕.๒การตอบปัญหาสอบให้เลือกข้อที่ถูกที่สุดและระบายทึบด้วยดินสอดำตามที่กำหนดไว้เท่า-
นั้นห้ามใช้หมึกโดยเด็ดขาด
๗.๕.๓ การตอบปัญหาสอบให้ระบายทึบด้วยดินสอให้เต็มพอดีในช่องที่เห็นว่าถูกต้องเพียงข้อเดียว
อย่าระบายให้เกินช่องหรือระบายไม่เต็มช่อง
๗.๕.๔ถ้าจะเปลี่ยนคำตอบให้ลบด้วยยางลบให้สะอาดและระบายทึบด้วยดินสอในข้อที่เลือกใหม่
๗.๕.๕ข้อสอบทุกข้อจะมีคำตอบที่ถูกต้องเพียงข้อเดียวผู้ใดตอบเกิน๑คำตอบ (ระบายทึบ หรือทาเครื่องหมายใดๆเกินกว่า๑ข้อ) จะไม่ได้รับคะแนนในข้อนั้น
๗.๕.๖ อย่าพับกระดาษคำตอบหรือทาให้กระดาษคำตอบฉีกขาด
๗.๕.๗ ผู้เข้าสอบต้องอยู่ในห้องสอบจนกระทั่งหมดเวลาสอบจะออกจากห้องสอบก่อนเวลาไม่ได้ไม่ว่าจะทำข้อสอบได้หรือไม่ได้ก็ตามเว้นแต่ในกรณีฉุกเฉิน จะต้องได้รับอนุญาตจากกรรมการคุมห้องสอบเท่านั้น
จึงจะออกจากห้องสอบได้
๗.๕.๘ เมื่อกรรมการคุมห้องสอบบอกหมดเวลาให้ผู้สมัครสอบปฏิบัติตามที่กรรมการกำหนด
เอกสารปัญหาสอบและกระดาษใบคำตอบให้วางไว้บนโต๊ะให้เรียบร้อยห้ามนำกระดาษปัญหาสอบออกจากห้องสอบเป็นอันขาดหากตรวจพบว่าฝุาฝืนจะถือว่าเป็นผู้ทุจริตในการสอบ
ข้อ๘การประกาศผลสอบภาควิชาการ
๘.๑ ประกาศผลสอบภาควิชาการณสโมสรนายทหารปืนใหญ่ ศูนย์การปืนใหญ่ ค่ายพหลโยธิน
อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี ในวันศุกร์ที่ ๑๔กุมภาพันธ์๒๕๕๗ หรือเว็บไซต์http://artycenter. rta.mi.th
๘.๒ กรณีดูผลสอบ ณ สโมสรนายทหารปืนใหญ่ ศูนย์การทหารปืนใหญ่ ค่ายพหลโยธิน อำเภอเมือง
จังหวัดลพบุรี ผู้ที่ผ่านการสอบภาควิชาการต้องเข้ารายงานตัวเพื่อรับทราบวันที่สอบสัมภาษณ์และทดสอบสมรรถภาพร่างกายของตนเองจากกรรมการบริเวณสถานที่ประกาศผลสอบ สาหรับการดูผลสอบทางอินเตอร์เน็ตให้ผู้ที่ผ่านการสอบภาควิชาการโทรศัพท์ยืนยันรับทราบผลการสอบทางโทรศัพท์ หมายเลข ๐ – ๓๖๔๘ –๖๔๓๓ – ๔, ต่อ ๓๙๐๒๓ หรือ ๐๘ ๕๔๐๗ ๒๙๔๖
ข้อ๙การสอบสัมภาษณ์และทดสอบสมรรถภาพร่างกาย
๙.๑ สอบสัมภาษณ์ และทดสอบสมรรถภาพร่างกาย ในวันอังคารที่ ๑๘กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ถึงวันศุกร์ที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ เวลา ๐๘๐๐ ถึง ๑๖๐๐ ซึ่งกรรมการควบคุมการสอบจะกำหนดวันสอบของผู้เข้าสอบในวันประกาศผลสอบภาควิชาการ ตามข้อ ๘
๙.๒การทดสอบสมรรถภาพร่างกายในช่วงเช้าเวลา ๐๘๐๐ – ๑๒๐๐ นาฬิกาและสอบสัมภาษณ์
ในช่วงบ่ายเวลา ๑๓๐๐ – ๑๖๐๐ นาฬิกาผู้สมัครต้องนำบัตรประจำตัวสอบและบัตรประชาชนมาแสดงต่อ กรรมการทดสอบทุกครั้ง
- ๘ -
๙.๓สอบสัมภาษณ์ คะแนนเต็ม ๖๐ คะแนน ประกอบด้วย บุคลิกลักษณะ ท่าทางทหาร เชาว์ ปัญญาและความเฉลียวฉลาด การแต่งกาย ท่วงทีวาจา
๙.๔ท่าที่ทดสอบสมรรถภาพร่างกายและคะแนน ตามผนวก ก ที่แนบ คะแนนเต็ม ๔๐ คะแนน โดยแต่ละท่าจะมีคะแนนดิบท่าละ ๑๐๐ คะแนน นาคะแนนดิบที่ได้รวมทั้ง ๓ ท่าหาร ๓๐ และคูณ ๔ จึงจะ เป็นคะแนนผลการทดสอบสมรรถภาพร่างกาย
๙.๕การทดสอบสมรรถภาพร่างกายผู้สมัครสอบจะต้องเข้ารับการทดสอบให้ครบทุกขั้นตอนและปฏิบัติ
ได้ถูกต้องตามที่คณะกรรมการกำหนด จึงจะได้รับการบันทึกคะแนน
ข้อ๑๐ การประกาศผลสอบคัดเลือกรอบสุดท้าย
๑๐.๑ ประกาศผลสอบคัดเลือกรอบสุดท้ายในวันศุกร์ที่ ๒๗กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ณ สโมสรนายทหาร
ปืนใหญ่ ค่ายพหลโยธิน อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี หรือเว็บไซต์ http://artycenter.rta.mi.th
๑๐.๒ ศูนย์การทหารปืนใหญ่ จะประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการคัดเลือก (บุคคลตัวจริง) จำนวน ๑๒๐
นาย โดยพิจารณาจากผลรวมของคะแนนการสอบภาควิชาการ การสอบสัมภาษณ์ และการทดสอบร่างกาย
๑๐.๓ นอกจากผู้ได้รับการประกาศรายชื่อตามข้อ ๑๐.๒แล้ว ศูนย์การทหารปืนใหญ่จะประกาศราย
ชื่อผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเป็นบุคคลสำรอง ไว้จำนวนหนึ่ง
๑๐.๔ การประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อบรรจุเข้ารับราชการ จะประกาศเรียงตามเลขที่สมัครสอบ
๑๐.๕ การประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเป็นบุคคลสำรองจะประกาศเรียงตามเลขที่สมัครสอบ
๑๐.๖ ผู้สมัครที่ได้รับการประกาศรายชื่อ ทั้งบุคคลตัวจริงและบุคคลสำรองจะต้องรายงานตัวเพื่อฟังคาชี้แจง และรับเอกสารในการเตรียมตัวทาสัญญาเพื่อบรรจุเข้ารับราชการและเข้ารับการอบรม วิชาทหารปืนใหญ่และวิชาทหารปืนใหญ่ต่อสู้อากาศยาน ตามวันเวลาที่กำหนดผู้ไม่มารายงานตัวจะถือว่าเป็น
ผู้สละสิทธิ ทางราชการจะไม่รับผิดชอบใดๆ
ข้อ๑๑ การรับรายงานตัว และทาสัญญา
๑๑.๑ ผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อบรรจุเข้ารับราชการต้องนำผู้รับรอง (ผู้ค้ำประกัน) ไปรายงานตัวทาสัญญาตามวันเวลาและสถานที่ที่กำหนดหากไม่ปฏิบัติตามกำหนดที่ประกาศนัด จะถือว่าเป็นผู้สละสิทธิศูนย์การทหาร-ปืนใหญ่ จะเรียกบุคคลสำรองทดแทนทันที
๑๑.๒ ผู้รับรอง (ผู้ค้ำประกัน) ต้องเป็นข้าราชการสัญญาบัตรประจำการหรือข้าราชการพลเรือนตั้งแต่ระดับ๓ (หรือเทียบเท่า) ขึ้นไป (ไม่ใช่ข้าราชการการเมือง, พนักงานรัฐวิสาหกิจ และพนักงานบริษัท) มีอายุไม่เกิน๕๘ ปี
๑๑.๓ ผู้รับรอง (ผู้ค้ำประกัน) ตามข้อ ๑๑.๒ มีสิทธิรับรองทหารกองหนุนเข้ารับราชการได้ไม่เกิน ๒ นาย
- ๙ -
ข้อ๑๒ คำแนะนำและข้อพึงระมัดระวัง
๑๒.๑ อ่านเอกสารแนะนำฉบับนี้ให้ชัดเจนทั้งผู้สมัคร และผู้รับรองก่อนตัดสินใจสมัครสอบหากมีข้อสงสัยให้สอบถามกับคณะกรรมการของศูนย์การทหารปืนใหญ่ ท่านจะได้คำตอบและรายละเอียดที่ถูกต้องอย่าหลงเชื่อคาหลอกลวงในการวิ่งเต้นช่วยเหลือเพื่อให้ได้บรรจุเข้ารับราชการ ศูนย์การทหารปืนใหญ่จะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายใดๆ ที่เกิดขึ้น
๑๒.๒ การเดินทางไปติดต่อในสถานที่ราชการทั้งการสมัครสอบการสอบภาควิชาการต้องแต่งกายสุภาพเรียบร้อย เสื้อมีปก สีสุภาพ สอดชายเสื้อในกางเกง สวมรองเท้าหุ้มส้น มิฉะนั้นศูนย์การทหารปืนใหญ่ จะไม่รับสมัครหรือพิจารณาไม่ให้เข้าห้องสอบแล้วแต่กรณี
๑๒.๓ จดจำกำหนดเวลาและสถานที่ในการสอบตามตารางเวลาให้แน่ชัดมิฉะนั้นอาจจะเสียสิทธิในการสอบ
๑๒.๔บัตรประจำตัวสอบต้องเก็บรักษาไว้ให้ดีที่สุด และต้องนำมาแสดงต่อกรรมการทุกขั้นตอนที่มี
การสอบ(พร้อมบัตรประจำตัวประชาชน) จะออกบัตรประจำตัวสอบแทนฉบับเดิมให้กับผู้สมัครที่ทำบัตรประจำตัวชำรุดหรือสูญหายแต่ผู้สมัครจะต้องเสียค่าใช้จ่ายในการออกบัตร และ ต้องติดต่อด้วยตนเองเท่านั้น
๑๒.๕ อย่าใช้เอกสารหรือหลักฐานใดๆที่ปลอมแปลงหรือเป็นเท็จหากตรวจสอบพบนอกจากท่านจะไม่ได้บรรจุเข้ารับราชการแล้วยังจะต้องถูกดำเนินคดีอาญาอีกด้วย
๑๒.๖ หากมีข้อสงสัยประการใด สามารถติดต่อสอบถามที่ กองกำลังพล ศูนย์การทหารปืนใหญ่ ค่ายพหลโยธินอำเภอเมือง จังหวัดลพบุรีหมายเลขโทรศัพท์หมายเลขโทรศัพท์ ๐ – ๓๖๔๘ –๖๔๓๓ – ๔, ต่อ ๓๙๐๒๓ หรือ ๐๘ ๕๔๐๗ ๒๙๔๖
สมัครงาน ศูนย์การทหารปืนใหญ่ งานราชการ ลพบุรี ศูนย์การทหารปืนใหญ่ รับสมัคร สอบ ศูนย์การทหารปืนใหญ่ 2557 สอบ ศูนย์การทหารปืนใหญ่ 57 ศูนย์การทหารปืนใหญ่ เปิดสอบ


วิธีการสมัครงานข้าราชการ ศูนย์การทหารปืนใหญ่ :ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเอง
  • ขอรับใบสมัครและระเบียบการได้ที่ศูนย์การทหารปืนใหญ่ ค่ายพหลโยธิน อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี
  • สมัครที่สโมสรนายทหารปืนใหญ่ ค่ายพหลโยธิน อำเภอเมืองจังหวัดลพบุรี ต้องสมัครด้วยตนเองเท่านั้นไม่รับสมัครทางไปรษณีย์
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ:
สอบวันที่: 09 ก.พ. 2557
ประกาศผลสอบ: 14 ก.พ. 2557
ดาวน์โหลดรายละเอียด/ประกาศรับสมัครสอบ คลิกที่นี่!!
จำหน่ายเอกสารคู่มือเตรียมสอบราชการทุกหน่วยงาน     083-067-4168
admin ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ดูแลระบบ
รายละเอียดผู้ใช้ 
คู่มือเตรียมสอบ คู่มือสอบ แนวข้อสอบ ศูนย์การทหารปืนใหญ่ ปี 2557
แนวข้อสอบ เหล่าทหารปืนใหญ่ ทหารกองหนุน

1. เครื่องหมายเหล่าทหารปืนใหญ่ทำด้วยโลหะสีทองติดที่คอเสื้อด้านขวาเป็นรูปอะไร
ก.รูปปืนเล็กไขว้ประกอบกับตับกระสุน ข. รูปสายฟ้าประกอบกับจักร
ค.รูปลูกระเบิดมีเปลว ง. รูปปืนใหญ่โบราณไขว้ประกอบกับลูกระเบิดมีเปลว

2. ข้อใดกล่าวถึงภารกิจของทหารปืนใหญ่ได้อย่างถูกต้อง
ก.ยิงสนับสนุนหน่วยดำเนินกลยุทธอย่างต่อเนื่อง แม่นยำ ทันเวลา
ข.ประสานการยิงสนับสนุนอาวุธยิงทั้งปวง
ค.ประสานการยิงให้กับอาวุธยิงที่อยู่บนพื้นดิน , บนอากาศ , ในทะเล
ง. ถูกทุกข้อ
3. ระบบอาวุธของทหารปืนใหญ่ มี ๔ ระบบคือ ระบบค้นหาเป้าหมาย ,ระบบอำนวยการยิง,ระบบอาวุธ
กระสุนและระบบควบคุมบังคับบัญชาระบบใดที่เปรียบเสมือนดวงตาของทหารปืนใหญ่
ก. ระบบค้นหาเป้าหมาย ข. ระบบอำนวยการยิง
ค. ระบบอาวุธและกระสุน ง. ระบบควบคุมบังคับบัญชา
4. การแบ่งประเภทปืนใหญ่สนามตามวิธีการขนส่ง สามารถแบ่งออกเป็น ๒ ประเภทคือ
ก. ปืนใหญ่ประเภทลากจูง และอาวุธส่ง ข. ปืนใหญ่ประเภทอัตตาจร และอาวุธส่ง
ค. ปืนใหญ่ประเภทนำวิถี และอาวุธส่ง ง. ปืนใหญ่ประเภทลากจูง และอัตตาจร
5. ข้อใดไม่ใช่ขีดความสามารถของทหารปืนใหญ่สนาม
ก. สามารถยิงด้วยชนวน – กระสุนหลายชนิดผสมกันได้
ข. ส่องสว่างสนามรบได้
ค. สามารถยิงสนับสนุนได้อย่างต่อเนื่อง
ง. ทำลายเป้าหมายเคลื่อนที่และเป้าหมายเป็นจุดได้อย่างจำกัด
6.ข้อใดไม่ใช่ขีดจำกัดของทหารปืนใหญ่สนาม
ก. ป้องกันตนเองทั้งทางพื้นดินและทางอากาศได้อย่างจำกัด

ข. การยิง ป. เป็นจุดอ่อนให้ข้าศึกตรวจจับที่ตั้งได้
ค. การยิงเป้าหมายเป็นจุดและเป้าหมายเคลื่อนที่ได้อย่างจำกัด
ง. เคลื่อนที่ได้ทุกสภาพภูมิประเทศ
7. ในหน่วยทหารระดับกองพลดำเนินกลยุทธ์จะมีหน่วยทหารปืนใหญ่ให้การสนับสนุนคือ ๑ กรม
ทหารปืนใหญ่ ซึ่งปกติจะมีหน่วยทหารปืนใหญ่เป็นหน่วยขึ้นตรงคือ
ก. ๓ พัน. ป. ขนาด ๑๐๕ มม.และ ๑ พัน.ป. ขนาด ๑๕๕ มม.
ข. ๒ พัน. ป. ขนาด ๑๐๕ มม.และ ๓ พัน.ป. ขนาด ๑๕๕ มม.
ค. ๑ พัน. ป. ขนาด ๑๐๕ มม.และ ๓ พัน.ป. ขนาด ๑๕๕ มม.
ง. ๓ พัน. ป. ขนาด ๑๐๕ มม.และ ๓ พัน.ป. ขนาด ๑๕๕ มม.
8. ปบค.๙๕ ขนาด ๑๐๕ มม. แบบ เอ็ม ๑๐๑ (ปรับปรุง) จัดเป็นป. ขนาดใด
ก. ปืนใหญ่เบา ข. ปืนใหญ่กลาง
ค. ปืนใหญ่หนัก ง. ปืนใหญ่หนักมาก
9.ปืนใหญ่กลางกระสุนวิถีโค้ง ๓๗ ขนาด ๑๕๕ มม. แบบ M ๑๐๙ A๕(อจ.) มีระยะยิงไกล
สุดเท่าไร
ก. ๑๑,๐๐๐ เมตร ข. ๑๔,๖๐๐ เมตร
ค. ๓๐,๐๐๐ เมตร ง. ๓๒,๐๐๐ เมตร

แนวข้อสอบวิชา ภาษาอังกฤษ

1. A : Do you have any plan for tonight?
B : ___________________________
A : That’s a good idea.
a. How about having dinner with me at my house?
b. I’m afraid not, I’ve to work overtime.
c. If you want me to.
d. Sorry, I haven’t time.
2. A : The weather is fine today. How about a game of tennis?
B : ____________________________
a. I’m afraid so. b. I wish to do it.
c. All right. d. You’re welcome.
3. At home
A : I’m bored.
B : ____________________
a. How about it? b. Let’s go out then.
c. Let’s stay home. d. What did you do?
4. A : I don’t know what to do over the weekend.
B : _________________________
a. Is it really? b. How about going to the zoo?
c. You’ll have a good time. d. What have you decided to do?
5. A : You look tired : Why don’t you go out and stretch your legs for a while?
B : ______________________________
a. Yes, that’ll do me good. b. Because I want to sit there.
c. Because of the hot weather. d. My legs are all right.
6. A : I don’t know what to do after the entrance exam is over.
B : ______________________________
a. You’ll have a good time. b. Let’s do something together.
c. How did you make your decision? d. Is it really?
7. Husband : “Shall we go round to that Italian restaurant?
Wife : “___________________”
a. Let’s have some Italian food. b. It doesn’t matter.
c. That’s a good idea. d. Well, perhaps I will.
8. Nipa : “Would you like to come to dinner at my house tonight?”
Malee : “______________________”
a. No, thanks, I’m afraid I have to do my homework.
b. No, thanks, I’m full.
c. No, thanks, I’m afraid I have to go by bus to your house.
d. No, thanks, I’d like it.
9. Teacher : “You came so late today.”
Student : “________________________”
a. Pardon, I’m late. b. It’s terrible.
c. Oh, dear. d. I’m sorry.
10. Niwat : “ Would you mind lending me your camera?
Sak : “_______________________”
a. Yes, I would be pleased to. b. Yes, for tomorrow.
c. No, not at all. d. No, I have to use it.
11. A : Thank you for what you’ve done for me.
B : ________________________
a. What a pity! b. Not at all.
c. Don’t mention. d. That sound good.
12. On the street. Decha is talking to a foreign tourist on a street in Bangkok.
Decha : How do you find traveling on our buses?
Tourist : ______________________________
a. It’s terrible and the bus drivers aren’t careful.
b. I think the taxis and cars travel much too fast.
c. Sometimes I can’t read the numbers or signs on them.
d. They’re not difficult to find since there are so many.
13. At the airport.
A : Welcome back from England_______________
B : Very cold.
C : Too bad! It’s been very warm here.

a. How was the weather there?
b. How was the temperature?
c. How did the weather look?
d. How did you feel there?
14. At a meeting
A : There’s a new picture at the Siam, isn’t there?
B : Oh yes. I saw that one last week.
A : ___________________________
B : It wasn’t bad
a. How about it? b. What show did you go to?
c. What was it about? d. What did you think of it?
15. At a meeting.
A : ___________________________
B : Pretty bad. It’s too hot and humid.
a. Are you enjoying our holiday? b. Do you like the weather today?
c. How did it get so sick? d. How’s the weather this year?

16. ____________your homework yet?
a. Have you finished b. Were you finished
c. Are you finished d. Do you finish
17. When water ____________ it becomes ice.
a. froze b. froze
c. had froze d. freezes
18. We _________________ in Chiangmai from 1980 to 1984.
a. lived b. are living
c. have lived d. had living
19. While Jane _________ letters I ____________ television.
a. write, watched b. is writing, was watching
c. was writing, was watching d. writes, was watching

20. While I was reading books he ____________ in.
a. will come b. have come
c. is coming d. came
21. Paul ______________ me this car next Sunday.
a. is going to lend b. lent
c. has lent d. lents
22. John ____________ football since last November.
a. isn’t playing b. didn’t play
c. hasn’t played d. doesn’t play
23. My plane ____________ at 10.45 next Monday morning.
a. will leave b. was leaving
c. left d. has left
24. People _________________ English in the England.
a. speak b. speaks
c. spoke d. speaking
25. The girls __________________ dinner when their father arrived.
a. are having b. were having
c. have d. will have
26. Paul has just drunk whisky.
a. Whisky has just been drunk by Paul.
b. Whisky have drunk just by Paul.
c. Whisky has been drunk by Paul.
d. Whisky have just been drunk by Paul.
27. The servant polished their shoes.
a. The shoes was polished by the servant.
b. The shoes has polished by the servant.
c. Their shoes were polished by the servant.
d. Their shoes were polishing by the servant.
28. The janitors were cleaning the floor.
a. The floor was being cleaned by the janitors.
b. The floor were being cleaned by the janitors.
c. The floor was been cleaned by the janitors.
d. The floor has been cleaned by the janitors.

29. Mother had cooked the food.
a. The food had been cook by my mother.
b. The food has been cooked by my mother.
c. The food had been cooked by my mother.
d. The food have been cook by my mother.
30. I ran _________ than she.
a. more quickies b. quickest
c. more quickly d. more quick
31. Her English is ________ most of student here.
a. the fastest b. the most fast
c. faster d. more fast
32. This problem is the ____________ of all.
a. hard b. harder
c. hardest d. harder than
33. Alice has been _____________ than anyone else.
a. happy b. happily
c. happiest d. more happy
34. Helen works _______________ than her friend.
a. quick b. quickly
c. more quickly d. most
35. Maria is _____________ daughter in the family.
a. charming b. more charming
c. most charming d. the most charming
36. Physics __________________ John’s major file of study.
a. is b. are
37. The people ______________ early for the lectures.
a. arrive b. arrives
38. The report of your grades _____________ in the abroad.
a. is b. are
39. Jim and Bill ______________ a white suit.
a. wears b. wear


จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบศูนย์การทหารปืนใหญ่ ใหม่ล่าสุด
รวมทุกอย่างที่ออกข้อสอบ
- ความรู้เกี่ยวกับการทหาร

- แนวข้อสอบทหารปืนใหญ่

- แนวข้อสอบความรู้ทั่วไป การเมือง เศรษฐกิจ การทหาร
- แนวข้อสอบภาษาไทย
- แนวข้อสอบภาษาอังกฤษพื้นฐาน
- แนวข้อสอบวิชาคณิตศาสตร์ _เฉลยละเอียด

ส่งเป็นไฟล์ PDF ทาง E-MAIL สามารถนำไปปริ้นได้เลย ในราคาชุดละ 399 บาท
* ส่งด่วนภายใน 3 ชม. ส่งช้าไม่เกิน 24:00 น. วันที่โอนเงิน * ( ควรดูที่ JUNK MAIL )
สั่งซื้อมาที่ 083-067-4168 หรือ ส่ง SMS / WhatsApp , LINE
ชำระค่าสินค้าและบริการ โอนเงินแล้วแจ้งที่ lek.pisi@hotmail.com **แจ้งรายละเอียดให้ชัดเจน**
1. ธ. กรุงเทพ ออมทรัพย์ สาขา เซ็นทรัลพระราม 3 เลขที่บัญชี 048-0-17796-3 ชื่อบัญชี Sumalee Thongyot
2. ธ. กรุงไทย ออมทรัพย์ สาขา บิ๊กซีสะพานควาย เลขที่บัญชี 980-6-40570-6 ชื่อบัญชี Sumalee Thongyot
3. ธ. กสิกรไทย ออมทรัพย์ สาขา เซ็นทรัลพระราม 3 เลขที่บัญชี 748-2-66186-0 ชื่อบัญชี Pisitchai Kimchai
4. ธ.ไทยพาณิชย์ ออมทรัพย์ สาขา บิ๊กซีรามอินทรา เลขที่บัญชี 402-398830-4 ชื่อบัญชี Pisitchai & Sumalee
5. ธ. กรุงศรีอยุธยา ออมทรัพย์ สาขา อุรุพงษ์ เลขที่บัญชี 130-1-28490-7 ชื่อบัญชี Pisitchai Kimchai
* ดูรายละเอียด หนังสือ พิมพ์รูปเล่ม + VCD + MP3
http://www.thaionline1.com/read.php?tid=13075 *
** เปิดบริการทุกวัน เวลา 8.00 - 24.00 น. **


จำหน่ายเอกสารคู่มือเตรียมสอบราชการทุกหน่วยงาน     083-067-4168
รายละเอียดไฟล์แนบ
กล่องตอบกลับด่วน

สามารถอัพโหลดไฟล์แนบ สำหรับโพสได้
กด "Ctrl+Enter" เพื่อตั้งกระทู้ได้