ประยุกต์ใช้ โพสล่าสุด โพสสำคัญ เครื่องมือ สมาชิก สถิติฟอรั่ม ธนาคาร
หัวข้อ : ธนาคารกรุงไทย เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ บัดนี้ -30 มี.ค. 2557
admin ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ดูแลระบบ
รายละเอียดผู้ใช้ 

ธนาคารกรุงไทย เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ บัดนี้ -30 มี.ค. 2557“ธนาคารกรุงไทย เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ บัดนี้ -30 มี.ค. 2557 ฝ่ายบริหารสินทรัพย์และหนี้สิน,ฝ่ายวางแผนและงบประมาณ,ฝ่ายวิจัยความเสี่ยงธุรกิจ”

ตำแหน่ง: ฝ่ายบริหารสินทรัพย์และหนี้สิน,ฝ่ายวางแผนและงบประมาณ,ฝ่ายวิจัยความเสี่ยงธุรกิจ
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก
อัตราเงินเดือน:
อัตราว่าง:
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพ
เปิดรับสมัครตั้งแต่: บัดนี้ – 30 มี.ค. 2557
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**


ฝ่ายวิจัยความเสี่ยงธุรกิจ
Share

หน้าที่และความรับผิดชอบ
เพื่อศึกษา วิเคาระห์ วิจัย จัดทำรายงานและเผยแพร่บทวิเคราะห์ / วิจัยเกี่ยวกับธุรกิจ
วิเคราะห์ข้อมูลสถิติ และข้อมูลภาวะแวดล้อมในการดำเนินธุรกิจ
พยากรณ์แนวโน้มภาวะเศรษฐกิจไทย ภาวะการเงินการธนาคารภายในประเทศ รวมทั้งทั้งติดตามภาวะเศรษฐกิจโลกและปัจจัยต่างๆ
จัดทำรายงานวิจัย/สำรวจ และให้คำปรึกษาในการทำงานวิจัย / สำรวจแก่หน่วยงานต่างๆ ของธนาคาร
จัดระบบ และพัฒนาศูนย์ข้อมูลของฝ่ายงาน รวมทั้งรวมรวบรายงานวิเคราะห์/วิจัย และประสานงานในการเผยแพร่ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

คุณสมบัติและประสบการณ์ที่จำเป็น
วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป ด้านบริหารธุรกิจ การบัญชี การเงิน เศรษฐศาสตร์ การตลาด สถิติ หรือ สาขาที่เกี่ยวข้อง
มีความรู้ด้านการวิเคราะห์ปัจจัยทางธุรกิจ ตัวแปรที่มีผลต่อภาวะเศรษฐกิจ
สามารถใช้ภาษาอังกฤษได้ในระดับดี
มีทักษะในการเขียนบทความ และการวิเคราะห์ข้อมูล
มีความใส่ใจในการพัฒนาตนเอง
มีภูมิลำเนาในกรุงเทพมหานครหรือสามารถปฎิบัติงานประจำในกรุงเทพมหานครได้

ธนาคารจะพิจารณาคัดเลือกผู้สมัครตามเกณฑ์เบื้องต้นของธนาคาร หากผ่านการคัดเลือกเบื้องต้นจะจัดส่งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณาเป็นลำดับต่อไป
เปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ – 30 มี.ค. 2557
การประกาศผลการคัดเลือก
ธนาคารจะติดต่อผู้สมัครเป็นรายบุคคล ทางโทรศัพท์ หรือ Email ตามที่ผู้สมัครให้ข้อมูลไว้ข้อมูลการสมัครงาน มีกำหนดไว้ 6 เดือน นับตั้งแต่วันที่สมัคร
คุณสมบัติของผู้สมัครตามประกาศรับสมัคร เป็นคุณสมบัติขั้นต่ำที่กำหนดไว้เท่านั้น ธนาคารจึงสงวนสิทธิ์ในการคัดเลือกผู้สมัครที่มีคุณสมบัติเหมาะสมกับตำแหน่งงานที่สุดเข้ารับการสอบ ซึ่งผู้สมัครรับทราบและยินดีปฏิบัติตามเงื่อนไขของธนาคารทุกประการและจะไม่เรียกร้องใด ๆ ทั้งสิ้น


ฝ่ายบริหารสินทรัพย์และหนี้สิน
Share

หน้าที่และความรับผิดชอบ
เพื่อวิเคราะห์โครงสร้างสินทรัพย์ของธนาคาร พร้อมทั้งจัดทำรายงานการบริหารสินทรัพย์และหนี้สิน
วางแผนเสนอกลยุทธ์ในการบริหารจัดการเงินกองทุน และให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการบริหารจัดการกองทุนรูปแบบใหม่
เพื่อกำหนดและจัดทำโครงสร้างของข้อมูลสินทรัพย์และหนี้สินของธนาคารในระบบงานบริหารสินทรัพย์และหนี้สิน
จัดเตรียมข้อมูล กระบวนการจัดทำและแบบจำลองที่เข้ากันได้กับเครื่องมือ/ระบบทางการเงินอื่นๆ ที่หน่วยงานจะนำมาใช้เพื่อให้ผลของรายงานมีความถูกต้อง
ประสานงานกับหน่วยงานธุรกิจของธนาคาร เพื่อทำการประมาณความต้องการใช้เงินทุนของธนาคาร

คุณสมบัติและประสบการณ์ที่จำเป็นวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป ด้านบริหารธุรกิจ การบัญชี การเงิน เศรษฐศาสตร์ การตลาด หรือ สาขาที่เกี่ยวข้อง
มีความรู้ด้านบริหารความเสี่ยง มีทักษะในการติดต่อประสานงาน
มีประสบการณ์ทำงานด้านบริหารความเสี่ยง
สามารถใช้ภาษาอังกฤษได้ในระดับดี
มีภูมิลำเนาในกรุงเทพมหานครหรือสามารถปฎิบัติงานประจำในกรุงเทพมหานครได้

การคัดเลือก
ธนาคารจะพิจารณาคัดเลือกผู้สมัครตามเกณฑ์เบื้องต้นของธนาคาร หากผ่านการคัดเลือกเบื้องต้นจะจัดส่งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณาเป็นลำดับต่อไป
เปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ – 30 มี.ค. 2557
การประกาศผลการคัดเลือก
ธนาคารจะติดต่อผู้สมัครเป็นรายบุคคล ทางโทรศัพท์ หรือ Email ตามที่ผู้สมัครให้ข้อมูลไว้ข้อมูลการสมัครงาน มีกำหนดไว้ 6 เดือน นับตั้งแต่วันที่สมัคร
คุณสมบัติของผู้สมัครตามประกาศรับสมัคร เป็นคุณสมบัติขั้นต่ำที่กำหนดไว้เท่านั้น ธนาคารจึงสงวนสิทธิ์ในการคัดเลือกผู้สมัครที่มีคุณสมบัติเหมาะสมกับตำแหน่งงานที่สุดเข้ารับการสอบ ซึ่งผู้สมัครรับทราบและยินดีปฏิบัติตามเงื่อนไขของธนาคารทุกประการและจะไม่เรียกร้องใด ๆ ทั้งสิ้น


ฝ่ายวางแผนและงบประมาณ
Share

หน้าที่และความรับผิดชอบ
กำหนดทิศทางและเป้าหมายองค์กร โดยวิเคราะห์สภาพแวดล้อม คู่แข่ง และศักยภาพของธนาคาร
วิเคราะห์ และติดตามผลการดำเนินงานของธนาคารและคู่แข่ง
จัดทำข้อมูลเกี่ยวกับผลประกอบการของธนาคารให้แก่ผู้บริหาร หน่วยงานภายในและภายนอก
ประสานงานในการจัดทำตัวชี้วัด เป้าหมาย และแผนการเงินของสายงาน ดูแลการจัดทำงบประมาณทั้งในภาพรวมและหน่วยงาน

คุณสมบัติและประสบการณ์ที่จำเป็น
วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป ด้านบริหารธุรกิจ การบัญชี การเงิน เศรษฐศาสตร์ การตลาด หรือ สาขาที่เกี่ยวข้อง
มีทักษะด้านการวิเคราะห์ข้อมูล และการนำเสนอ
มีความรู้ด้านหลักการงบประมาณ
มีความรู้ความเข้าใจในผลิตภัณฑ์ของธนาคาร
มีความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์ และโปรแกรม MS Office ได้เป็นอย่างดี
มีภูมิลำเนาในกรุงเทพมหานครหรือสามารถปฎิบัติงานประจำในกรุงเทพมหานครได้

การคัดเลือก
ธนาคารจะพิจารณาคัดเลือกผู้สมัครตามเกณฑ์เบื้องต้นของธนาคาร หากผ่านการคัดเลือกเบื้องต้นจะจัดส่งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณาเป็นลำดับต่อไป
เปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ – 30 มี.ค. 2557
การประกาศผลการคัดเลือก
ธนาคารจะติดต่อผู้สมัครเป็นรายบุคคล ทางโทรศัพท์ หรือ Email ตามที่ผู้สมัครให้ข้อมูลไว้ข้อมูลการสมัครงาน มีกำหนดไว้ 6 เดือน นับตั้งแต่วันที่สมัคร
คุณสมบัติของผู้สมัครตามประกาศรับสมัคร เป็นคุณสมบัติขั้นต่ำที่กำหนดไว้เท่านั้น ธนาคารจึงสงวนสิทธิ์ในการคัดเลือกผู้สมัครที่มีคุณสมบัติเหมาะสมกับตำแหน่งงานที่สุดเข้ารับการสอบ ซึ่งผู้สมัครรับทราบและยินดีปฏิบัติตามเงื่อนไขของธนาคารทุกประการและจะไม่เรียกร้องใด ๆ ทั้งสิ้น

สมัครงาน ธนาคารกรุงไทย งานราชการ กรุงเทพ ธนาคารกรุงไทย รับสมัคร สอบ ธนาคารกรุงไทย 2557 สอบ ธนาคารกรุงไทย 57 ธนาคารกรุงไทย เปิดสอบ


วิธีการสมัครงานพนักงานราชการ ธนาคารกรุงไทย :อินเตอร์เน็ต
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ:
สอบวันที่:
ประกาศผลสอบ:
จำหน่ายเอกสารคู่มือเตรียมสอบราชการทุกหน่วยงาน     083-067-4168
admin ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ดูแลระบบ
รายละเอียดผู้ใช้ 
จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบเข้าทำงานธนาคารกรุงไทย
http://www.thaionline1.com/read.php?tid=5759

1. ข้อสอบเชิงวิเคราห์ (ความรู้ความสามารถทั่วไป คณิตศาสตร์ ภาษาไทย)
2. ความถนัดภาษาอังกฤษ
3. Psychometric Test (วัดเชิงจิตวิทยา)

- แบบทดสอบความฉลาดทางอารมณ์และลักษณะนิสัย
- ความรู้เกี่ยวกับธนาคารกรุงไทย
- แนวข้อสอบความถนัดคิดวิเคราะห์
- แนวข้อสอบความถนัดภาษาไทย
- แนวข้อสอบความรู้ความสามารถทั่วไปคณิตศาสตร์ _เฉลยละเอียด
- แนวข้อสอบ ความสามารถในการเรียนรู้
- แนวข้อสอบ วิชาภาษาอังกฤษ
- แบบทดสอบความฉลาดทางอารมณ์และลักษณะนิสัย

ส่งเป็นไฟล์ PDF ทาง E-MAIL สามารถนำไปปริ้นได้เลย ในราคาชุดละ 399 บาท
* ส่งด่วนภายใน 3 ชม. ส่งช้าไม่เกิน 24:00 น. วันที่โอนเงิน * ( ควรดูที่ JUNK MAIL )
สั่งซื้อมาที่ 083-067-4168 หรือ ส่ง SMS / WhatsApp , LINE
ชำระค่าสินค้าและบริการ โอนเงินแล้วแจ้งที่
[email=lek.pisi@hotmail.com][url=mailto:lek.pisi@hotmail.com]lek.pisi@hotmail.com[/email] **แจ้งรายละเอียดให้ชัดเจน**
1. ธ. กรุงเทพ ออมทรัพย์ สาขา เซ็นทรัลพระราม 3 เลขที่บัญชี 048-0-17796-3 ชื่อบัญชี Sumalee Thongyot
2. ธ. กรุงไทย ออมทรัพย์ สาขา บิ๊กซีสะพานควาย เลขที่บัญชี 980-6-40570-6 ชื่อบัญชี Sumalee Thongyot
3. ธ. กสิกรไทย ออมทรัพย์ สาขา เซ็นทรัลพระราม 3 เลขที่บัญชี 748-2-66186-0 ชื่อบัญชี Pisitchai Kimchai
4. ธ.ไทยพาณิชย์ ออมทรัพย์ สาขา บิ๊กซีรามอินทรา เลขที่บัญชี 402-398830-4 ชื่อบัญชี Pisitchai & Sumalee
5. ธ. กรุงศรีอยุธยา ออมทรัพย์ สาขา อุรุพงษ์ เลขที่บัญชี 130-1-28490-7 ชื่อบัญชี Pisitchai Kimchai
* ขั้นตอนแตกไฟล์ PDF
[/url]http://www.thaionline1.com/read.php?tid=10604 *
** เปิดบริการทุกวัน เวลา 8.00 - 24.00 น. **

จำหน่ายเอกสารคู่มือเตรียมสอบราชการทุกหน่วยงาน     083-067-4168
รายละเอียดไฟล์แนบ
กล่องตอบกลับด่วน

กรุณาใช้ข้อความที่สุภาพ คุณสามารถบันทึกฉบับร่างได้
กด "Ctrl+Enter" เพื่อตั้งกระทู้ได้