ประยุกต์ใช้ โพสล่าสุด โพสสำคัญ เครื่องมือ สมาชิก สถิติฟอรั่ม ธนาคาร
หัวข้อ : ข้อสอบ คู่มือสอบ แนวข้อสอบ กรมทรัพยากรน้ำบาดาล ทุกตำแหน่ง งานราชการ ข่าวล่าสุด
admin ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ดูแลระบบ
รายละเอียดผู้ใช้ 

ข้อสอบ คู่มือสอบ แนวข้อสอบ กรมทรัพยากรน้ำบาดาล ทุกตำแหน่ง งานราชการ ข่าวล่าสุด

อ้างอิง: หัวข้อนี้ถูกเน้น โดย admin เมื่อเวลา(2014-04-09)
1.      สมอ. คืออะไร


ก.       สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม


ข.       สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์ด้านอุตสาหกรรม


ค.       สำนักงานส่งเสริมผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม


ง.       สำนักงานรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม


ตอบ  ก. สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม


2.      สมอ. ทำหน้าที่อะไร


ก.       กำหนดมาตรฐาน


ข.       รับรองผลิตภัณฑ์และระบบการจัดการตามมาตรฐานที่ สมอ. กำหนด


ค.       รับรองผลิตภัณฑ์ตามมาตรฐานต่างประเทศและมาตรฐานระหว่างประเทศ


ง.       ถูกทุกข้อ


ตอบ  ง. ถูกทุกข้อ


3.      หน่วยงานที่ดำเนินการทดสอบ สอบเทียบ ตรวจสอบ รับรอง และจดทะเบียน คือ


ก.       หน่วยตรวจสอบ                                                          ข. หน่วยรับรองระบบงาน


ค.   หน่วยตรวจสอบและรับรอง                       ง. หน่วยทดสอบ


ตอบ  ค.   หน่วยตรวจสอบและรับรอง


4.      หน่วยตรวจสอบและรับรอง มีชื่อย่อว่าอะไร


ก.       AB                                                                                  ข. CAB


ค.   BCA                                                                                ง.  BA


ตอบ  ข. CAB   ย่อมาจาก  Conformity Assessment Body


5.      หน่วยงานที่ให้การรับรองระบบงานแก่หน่วยตรวจสอบและรับรองคือข้อใด


ก.       หน่วยตรวจสอบ                                                          ข. หน่วยรับรองระบบงาน


ค.   หน่วยตรวจสอบและรับรอง                       ง. หน่วยทดสอบ


ตอบ  ข. หน่วยรับรองระบบงาน


6.      หน่วยรับรองระบบงานมีชื่อย่อว่าอะไร


ก.       AB                                                                                  ข. CAB


ค.   BCA                                                                                ง.  BA


ตอบ   ก. AB  ย่อมาจาก      Accreditation  Body


7.      CASCO   คืออะไร


ก.       คณะกรรมการด้านประเทศกำลังพัฒนา


ข.       คณะกรรมการด้านนโยบายผู้บริโภค


ค.       คณะกรรมการด้านการตรวจสอบและรับรอง


ง.       ไม่มีข้อถูก


ตอบ  ค. คณะกรรมการด้านการตรวจสอบและรับรอง


8.      ข้อใด ไม่ใช่ บทบาทหน้าที่ของ  CASCO


ก.       ศึกษาวิธีการตรวจประเมินความสอดคล้องของผลิตภัณฑ์ กระบวนการ บริการ และระบบการจัดการ ตามมาตรฐานหรือข้อกำหนดทางวิชาการที่เกี่ยวข้อง


ข.       จัดทำข้อแนะนำหรือมาตรฐานระหว่างประเทศที่เกี่ยวกับ การทดสอบ การตรวจ การรับรองผลิตภัณฑ์ กระบวนการ และบริการ


ค.       ส่งเสริมการยอมรับร่วมและการยอมรับระบบการตรวจสอบและรับรองในประเทศและภูมิภาคต่างๆ และการใช้มาตรฐานระหว่างประเทศที่เหมาะสมสำหรับการทดสอบ การตรวจ การรับรอง การตรวจประเมิน


ง.       การจัดทำ ร่างมาตรฐานเพื่อใช้ในการทดสอบ การตรวจ การรับรองผลิตภัณฑ์


ตอบ   ง. การจัดทำ ร่างมาตรฐานเพื่อใช้ในการทดสอบ การตรวจ การรับรองผลิตภัณฑ์
9.      ข้อใด ไม่ใช่ อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการวิชาการด้านการตรวจสอบและรับรอง


ก.       จัดทำมาตรฐานด้านการตรวจสอบและรับรองของประเทศ


ข.       พิจารณาให้ข้อคิดเห็นร่างมาตรฐานด้านการตรวจสอบและรับรองของ ISO/CASCO


ค.       ศึกษาข้อปัญหาด้านวิชาการและเสนอข้อคิดเห็นเกี่ยวกับมาตรฐานด้านการตรวจสอบและรับรอง  ในการเตรียมความพร้อมเพื่อปฏิบัติงานให้เป็นไปตามข้อกำหนด


ง.       ปฏิบัติงานทางวิชาการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่อเสนอคณะกรรมการมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (กมอ.)


ตอบ    ค. ศึกษาข้อปัญหาด้านวิชาการและเสนอข้อคิดเห็นเกี่ยวกับมาตรฐานด้านการตรวจสอบและรับรอง  ในการเตรียมความพร้อมเพื่อปฏิบัติงานให้เป็นไปตามข้อกำหนด


10.  การตรวจสอบและรับรอง – หลักการพื้นฐานของการรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์  อยู่ในมาตรฐาน มอก. เลขที่เท่าใด


ก.       มอก.17021 – 2550                                                      ข. มอก. 5067 – 2549          


ค.   มอก.5066 – 2542                                                         ง. มอก.17040 – 2549


ตอบ  ข. มอก. 5067 – 2549


11.  การรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์ของ สมอ. ประกอบด้วยการดำเนินการใด


ก.       การตรวจสอบเพื่อพิจารณาออกใบอนุญาต


ข.       การตรวจติดตามภายหลังการออกใบอนุญาต


ค.       การตรวจสอบการยื่นคำขอใบอนุญาต


ง.       ถูกเฉพาะ ก  และ  ข


ตอบ   ง. ถูกเฉพาะ ก  และ  ข


12.  ข้อใด ไม่ใช่ หลักการทางเทคนิคการรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์ของ สมอ.


ก.       ผลิตภัณฑ์ได้รับใบรับรองคุณภาพและราคาถูก


ข.       ผลิตภัณฑ์มีคุณภาพเป็นไปตามที่มาตรฐานกำหนด


ค.       ผู้ผลิตมีระบบการควบคุมคุณภาพเพียงพอที่จะรักษาคุณภาพผลิตภัณฑ์ให้เป็นไปตามมาตรฐานได้อย่างสม่ำเสมอ


ง.       เป็นหลักการทางเทคนิคการรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์ของ สมอ. ทุกข้อ


ตอบ   ก. ผลิตภัณฑ์ได้รับใบรับรองคุณภาพและราคาถูก


จำหน่ายเอกสาร แนวข้อสอบ กรมทรัพยากรน้ำบาดาล ใหม่ล่าสุด

รวมทุกอย่างที่ออกข้อสอบ

- ความรู้เกี่ยวกับกรมทรัพยากรน้ำบาดาล
- แนวข้อสอบเกี่ยวกับกรมทรัพยากรน้ำบาดาล
เเนวข้อสอบ พรบ.ระเบียบข้าราชการพลเรือน
- แนวข้อสอบ พรบ.ระเบียบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.2534 และแก้ไขเพิ่มเติม
- แนวข้อสอบพระราชบัญญัติน้ำบาดาล 2520 และแก้ไขเพิ่มเติม
แนวข้อสอบสังคม เศรษฐกิจ การเมืองและเหตุการณ์ปัจจุบัน  
- เทคนิคการสอบสัมภาษณ์
ความรู้เกี่ยวกับตำแหน่งที่สอบ
นายช่างเครื่องกล
- นายช่างเทคนิค
- ช่างเจาะบ่อบาดาล
นักทรัพยากรบุคคล
นักจัดการงานทั่วไป
พนักงานการเงินและบัญชี
วิศวกร
นักวิชาการพัสดุ
ส่งเป็นไฟล์ PDF ทาง E-MAIL ราคา 399 บาท 
*ส่งด่วนภายใน 3 ชม.*
*ส่งช้าไม่เกิน 24:00 น. วันที่โอนเงิน*( ควรดูที่ JUNK MAIL ) 
สั่งซื้อมาที่ 083-067-4168 หรือ ส่ง SMS /  LINE : busthai01
โอนเงินแล้วแจ้งที่ lek.pisi@hotmail.com  **แจ้งรายละเอียดให้ชัดเจน**
1. ธ. กรุงเทพ  ออมทรัพย์ สาขา เซ็นทรัลพระราม 3 เลขที่บัญชี  048-0-17796-3  ชื่อบัญชี Sumalee Thongyot 
2. ธ. กรุงไทย  ออมทรัพย์ สาขา บิ๊กซีสะพานควาย เลขที่บัญชี  980-6-40570-6  ชื่อบัญชี  Sumalee Thongyot 
3. ธ. กสิกรไทย  ออมทรัพย์  สาขา เซ็นทรัลพระราม 3  เลขที่บัญชี  748-2-66186-0  ชื่อบัญชี  Pisitchai Kimchai 
4. ธ.ไทยพาณิชย์ ออมทรัพย์ สาขา บิ๊กซีรามอินทรา เลขที่บัญชี  402-3-98830-4  ชื่อบัญชี  Pisitchai & Sumalee
5. ธ. กรุงศรีอยุธยา ออมทรัพย์ สาขา อุรุพงษ์ เลขที่บัญชี  130-1-28490-7  ชื่อบัญชี  Pisitchai Kimchai 
** เปิดบริการทุกวัน เวลา 8.00 - 24.00 น. **


จำหน่ายเอกสารคู่มือเตรียมสอบราชการทุกหน่วยงาน     083-067-4168
admin ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ดูแลระบบ
รายละเอียดผู้ใช้ 
เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ กรมทรัพยากรน้ำ 11 -25 พ.ค. 2558 เจ้าพนักงานธุรการ
“กรมทรัพยากรน้ำ”

ตำแหน่ง: เจ้าพนักงานธุรการ
ระดับการศึกษา: ปวส.  
อัตราเงินเดือน: 13,800
อัตราว่าง: 3
ปฏิบัติงานที่: 
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 11 – 25 พ.ค. 2558
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**


คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือเทียบได้ในระดับเดียวกัน ทางบริหารธุรกิจ การตลาด บัญชี คอมพิวเตอร์ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ เลขานุการ การจัดการทั่วไป การจัดการสำนักงาน
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : (1) ปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานธุรการ งานสารบรรณ งานบริหารทั่วไป เช่น การรับส่งลงทะเบียน
ร่างหนังสือโต้ตอบ จัดเตรียมการประชุม การบันทึกข้อมูล ตรวจทานหนังสือ
(2) รวบรวมข้อมูล จัดเก็บข้อมูลสถิติ เอกสาร หลักฐานหนังสือ ตามระเบียบวิธีปฏิบัติ
(3) จัดทำทะเบียนและควบคุมการเบิกจ่ายพัสดุ ครุภัณฑ์สำนักงาน
(4) ติดต่อประสานงานทั้งภายในและภายนอกหน่วยงาน
(5) ปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้องและตามที่ได้รับมอบหมาย
วิธีการเลือกสรร : – ความรู้ความสามารถ
ความรู้ทั่วไป (ทุกตำแหน่ง) ได้แก่ 1. ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการบริหารจัดการน้ำ 2. ความรู้เกี่ยวกับกรมทรัพยากรน้ำ 3. กฎ ระเบียบเกี่ยวกับพนักงานราชการ 4. อื่นๆ ความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง – ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 และแก้ไขเพิ่มเติม – ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 และแก้ไขเพิ่มเติม – ความรู้เกี่ยวกับงานตาม “ลักษณะงานที่ปฏิบัติ”
วิธีการประเมิน : สอบข้อเขียน (ปรนัย)
– ทักษะ

วิธีการประเมิน : –
– สมรรถนะ

วิธีการประเมิน : –
เกณฑ์การประเมิน : 1. ผู้ที่ถือว่าเป็นผู้ที่ผ่านการเลือกสรรจะต้องเป็นผู้ที่ได้คะแนนในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ แต่ละครั้งไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60 2. ผู้ที่ถือว่าเป็นผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 2 (สอบสัมภาษณ์) จะต้องเป็นผู้ที่สอบได้คะแนนการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 (สอบข้อเขียน) ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60 3. การจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป จะเป็นไปตามลำดับคะแนนที่สอบได้ ตามการขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร
วิธีการสมัครงานพนักงานราชการ กรมทรัพยากรน้ำ :ตนเอง  
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ: 
สอบวันที่: 
ประกาศผลสอบ: 
 ดาวน์โหลดประกาศรับสมัครสอบ คลิกที่นี่

“กรมทรัพยากรน้ำบาดาล”

ตำแหน่ง: นายช่างเทคนิค,เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป,เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน,เจ้าพนักงานธุรการ
ระดับการศึกษา: ปวส.  ปริญญาตรี  
อัตราเงินเดือน: 13,800-18,000
อัตราว่าง: 10
ปฏิบัติงานที่: 
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 11 – 25 พ.ค. 2558
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**

ชื่อตำแหน่ง : เจ้าพนักงานธุรการ
อัตราเงินเดือน : 13800 บาท
ประเภท : บริการ
จำนวนตำแหน่งว่าง : 3 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปวส.
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือเทียบได้ในระดับเดียวกัน ทางบริหารธุรกิจ การตลาด บัญชี คอมพิวเตอร์ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ เลขานุการ การจัดการทั่วไป การจัดการสำนักงาน
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : (1) ปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานธุรการ งานสารบรรณ งานบริหารทั่วไป เช่น การรับส่งลงทะเบียน ร่างหนังสือโต้ตอบ จัดเตรียมการประชุม การบันทึกข้อมูล ตรวจทานหนังสือ
(2) รวบรวมข้อมูล จัดเก็บข้อมูลสถิติ เอกสาร หลักฐานหนังสือ ตามระเบียบวิธีปฏิบัติ
(3) จัดทำทะเบียนและควบคุมการเบิกจ่ายพัสดุ ครุภัณฑ์สำนักงาน
(4) ติดต่อประสานงานทั้งภายในและภายนอกหน่วยงาน
(5) ปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้องและตามที่ได้รับมอบหมาย

วิธีการเลือกสรร : – ความรู้ความสามารถ
ความรู้ทั่วไป ได้แก่ 1. ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการบริหารจัดการน้ำ 2. ความรู้เกี่ยวกับกรมทรัพยากรน้ำ 3. กฎ ระเบียบเกี่ยวกับพนักงานราชการ 4. อื่นๆ ความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง – ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 และแก้ไขเพิ่มเติม – ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 และแก้ไขเพิ่มเติม – ความรู้เกี่ยวกับงานตาม “ลักษณะงานที่ปฏิบัติ”
วิธีการประเมิน : สอบข้อเขียน (ปรนัย)


ชื่อตำแหน่ง : นายช่างเทคนิค
อัตราเงินเดือน : 13,800 บาท
ประเภท : เทคนิค
จำนวนตำแหน่งว่าง : 2 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปวส.
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือเทียบได้ในระดับเดียวกันทางช่างอุตสาหกรรม สาขาช่างยนต์ ช่างกลโรงงาน ช่างไฟฟ้า ช่างโลหะ เทคนิคอุตสาหกรรม
ช่างอิเล็กทรอนิกส์ ช่างวิทยุและโทรคมนาคม ช่างก่อสร้าง
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : (1) ปฏิบัติงานเกี่ยวกับช่างเทคนิคของหน่วยงาน โดยปฏิบัติงานด้านเครื่องจักรกล ระบบไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ และด้านการสื่อสาร
(2) ติดต่อประสานงานทั้งภายในและภายนอกหน่วยงาน
(3) ปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้องและตามที่ได้รับมอบหมาย

วิธีการเลือกสรร : – ความรู้ความสามารถ
ความรู้ทั่วไป ได้แก่ 1. ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการบริหารจัดการน้ำ 2. ความรู้เกี่ยวกับกรมทรัพยากรน้ำ 3. กฎ ระเบียบเกี่ยวกับพนักงานราชการ 4. อื่นๆ ความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง 1. ความรู้ด้านคณิตศาสตร์เบื้องต้น 2. ความรู้เกี่ยวกับด้านช่างเทคนิค 3. ความรู้เกี่ยวกับงานตาม “ลักษณะงานที่ปฏิบัติ”
วิธีการประเมิน : 1. ผู้ที่ถือว่าเป็นผู้ที่ผ่านการเลือกสรรจะต้องเป็นผู้ที่ได้คะแนนในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ แต่ละครั้งไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60 2. ผู้ที่ถือว่าเป็นผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 2 (สอบสัมภาษณ์) จะต้องเป็นผู้ที่สอบได้คะแนนการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 (สอบข้อเขียน) ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60 3 . การจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป จะเป็นไปตามลำดับคะแนนที่สอบได้ ตามการขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร


ชื่อตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
อัตราเงินเดือน : 18,000 บาท
ประเภท : บริหารทั่วไป
จำนวนตำแหน่งว่าง : 3 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ได้รับวุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในทุกสาขาวิชา
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : (1) ศึกษา รวบรวมข้อมูล สถิติ สรุปรายงาน เพื่อสนับสนุนการบริหารสำนักงานในด้านต่างๆ เช่น งานบริหารทรัพยากรบุคคล งานบริหารงบประมาณ งานการเงินและบัญชี
งานพัสดุ งานบริหารแผนปฏิบัติราชการ งานธุรการ งานสารบรรณ งานประชาสัมพันธ์ งานบริหารอาคารสถานที่ เป็นต้น
(2) ปฏิบัติงาน ร่าง โต้ตอบหนังสือ เตรียมเรื่องและเตรียมการสำหรับประชุม บันทึกเรื่องเสนอที่ประชุม จดบันทึกและเรียบเรียงรายงานการประชุม และรายงานอื่นๆ
(3) ปฏิบัติงานเลขานุการของผู้บริหาร เช่น การกลั่นกรองเรื่อง การจัดเตรียมเอกสารสำหรับการประชุม เป็นต้น
(4) ติดต่อประสานงานทั้งภายในและภายนอกหน่วยงาน
(5) ปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้องและตามที่ได้รับมอบหมาย

วิธีการเลือกสรร : – ความรู้ความสามารถ
ความรู้ทั่วไป ได้แก่ 1. ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการบริหารจัดการน้ำ 2. ความรู้เกี่ยวกับกรมทรัพยากรน้ำ 3. กฎ ระเบียบเกี่ยวกับพนักงานราชการ 4. อื่นๆ ความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง – ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 และแก้ไขเพิ่มเติม – ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 และแก้ไขเพิ่มเติม – ความรู้เกี่ยวกับการเบิกจ่ายงบประมาณ – ความรู้เกี่ยวกับงานตาม “ลักษณะงานที่ปฏิบัติ”
วิธีการประเมิน : 1. ผู้ที่ถือว่าเป็นผู้ที่ผ่านการเลือกสรรจะต้องเป็นผู้ที่ได้คะแนนในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ แต่ละครั้งไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60 2. ผู้ที่ถือว่าเป็นผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 2 (สอบสัมภาษณ์) จะต้องเป็นผู้ที่สอบได้คะแนนการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 (สอบข้อเขียน) ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60 3. การจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป จะเป็นไปตามลำดับคะแนนที่สอบได้ ตามการขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร


ชื่อตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน
อัตราเงินเดือน : 18,000 บาท
ประเภท : บริหารทั่วไป
จำนวนตำแหน่งว่าง : 2 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ได้รับวุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในทุกสาขาวิชา
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : (1) รวบรวมข้อมูล ศึกษาวิเคราะห์นโยบายแผนงานของหน่วยงาน ตลอดจนเสนอ ข้อคิดเห็น เพื่อช่วยจัดทำแผนปฏิบัติงาน แผนงาน โครงการ หรือกิจกรรมได้ตามวัตถุประสงค์
(2) ปฏิบัติงานตามโครงการต่างๆ ของหน่วยงาน
(3) ศึกษาวิเคราะห์ แผนงานการติดตามและประเมินผล การจัดทำรายงาน เพื่อนำเสนอผู้บริหาร
(4) ติดต่อประสานงานทั้งภายในและภายนอกหน่วยงาน
(5) ปฏิบัติงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับมอบหมาย

วิธีการเลือกสรร : – ความรู้ความสามารถ
ความรู้ทั่วไปได้แก่ 1. ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการบริหารจัดการน้ำ 2. ความรู้เกี่ยวกับกรมทรัพยากรน้ำ 3. กฎ ระเบียบเกี่ยวกับพนักงานราชการ 4. อื่นๆ ความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง – ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับนโยบายและแผนงาน การจัดทำแผนงานหรือโครงการ การบริหารแผนงานหรือโครงการ การติดตามประเมินผลนโยบายหรือโครงการ – ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับพระราชบัญญัติบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 และที่แก้ไขเพิ่มเติม แนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐ นโยบายรัฐ แผนบริหารราชการแผ่นดิน แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ – ความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาและคอมพิวเตอร์อย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติหน้าที่ – ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมาย กฎ ระเบียบ และข้อบังคับอื่นที่ใช้ในการปฏิบัติงานในหน้าที่ และงานด้านนโยบายและแผนอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินชีวิต และที่เป็นปัญหาสังคมในขณะนี้
วิธีการประเมิน : 1. ผู้ที่ถือว่าเป็นผู้ที่ผ่านการเลือกสรรจะต้องเป็นผู้ที่ได้คะแนนในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ แต่ละครั้งไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60 2. ผู้ที่ถือว่าเป็นผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 2 (สอบสัมภาษณ์) จะต้องเป็นผู้ที่สอบได้คะแนนการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 (สอบข้อเขียน) ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60 3. การจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป จะเป็นไปตามลำดับคะแนนที่สอบได้ ตามการขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร

วิธีการสมัครงานพนักงานราชการ กรมทรัพยากรน้ำบาดาล :online  

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ: 
สอบวันที่: 
ประกาศผลสอบ: 
 ดาวน์โหลดประกาศรับสมัครสอบ คลิกที่นี่ | เว็บไซต์สมัครสอบ กรมทรัพยากรน้ำบาดาล คลิกที่นี่
จำหน่ายเอกสารคู่มือเตรียมสอบราชการทุกหน่วยงาน     083-067-4168
admin ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ดูแลระบบ
รายละเอียดผู้ใช้ 
1. ข้อใดคือเว็ปไซด์ของกรมทรัพยากรน้ำ
ก. http://www.dpt.go.th ค. http://www.dwr.go.th
ข. http://www.dgr.go.th ง. http:// www. customs.go.th
2. อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำคนปัจจุบันคือใคร
ก. นายจตุพร บุรุษพัฒน์ ค. นายอุดม พัวสกุล
ข. นายสมชัย สัจจพงษ์ ง. นายอุทิศ ธรรมวาทิน

3. ปัจจุบันรองอธิบดีกรมทรัพยากรน้ำมีกี่คน

ก. 1 คน ค. 3 คน

ข. 2 คน ง. 4 คน

4. กรมทรัพยากรน้ำก่อตั้งขึ้นเมื่อใด

ก. 3 ตุลาคม พ.ศ. 2542 ค. 5 กรกฎาคม พ.ศ. 2456

ข. 3 ตุลาคม พ.ศ. 2545 ง. 5 กรกฎาคม พ.ศ. 2417

(ก่อตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. 2545)

5. ข้อใดคือชื่อภาษาอังกฤษกรมทรัพยากรน้ำ

ก. Department of Labour Protection and Welfare

ข. Department of Public Works and Town & Country Planning

ค. Department of Water Resources

ง. Department The Customs

6. กรมทรัพยากรน้ำตั้งอยู่ที่เขตใดของกรุงเทพมหานคร

ก. มีนบุรี ค. คลองเตย

ข. ลาดพร้าว ง. พญาไท

7. ข้อใดกล่าวถูกต้องเกี่ยวกับนโยบายของกรมทรัพยากรน้ำ

ก. มุ่งเน้นการบริหาร อนุรักษ์ ฟื้นฟู พัฒนา และแก้ไขปัญหาทรัพยากรน้ำอย่างมีประสิทธิภาพ เป็นธรรมอย่างยั่งยืน
ภายใต้หลักธรรมาภิบาล


ข. เน้นการมีส่วนร่วมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ชุมชนประชาคม เครือข่ายภาคเอกชน ตลอดจนทุกภาคส่วนของสังคม เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน

ค. บริหารจัดการ พัฒนา อนุรักษ์ ฟื้นฟุแหล่งน้ำทั่วประเทศ เพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชน  

ง. ถูกทั้ง ก และ ข

8. ข้อใดคือวิสัยทัศน์ของกรมทรัพยากรน้ำ

ก. เป็นองค์กรที่มุ่งสู่การเป็นผู้นำในด้านการจัดการน้ำ เพื่อความอยู่ดีมีสุขของประชาชน

ข. บริหารจัดการทรัพยากรน้ำ ให้บริการที่เป็นเลิศ มีคุณภาพ มีมาตรฐาน และมีความเป็นมืออาชีพ

ค. บริหารจัดการทรัพยากรน้ำเป็นระบบลุ่มน้ำแบบบูรณาการ โดยมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน อย่างมีประสิทธิภาพ เป็นธรรม และยั่งยืน

ง. เป็นองค์กรแกนนำของประเทศ ในด้านการจัดการน้ำ ให้มีความปลอดภัย รักษาสภาพแวดล้อม ประหยัดพลังงาน และมีอัตลักษณ์

9. ข้อใดคือพันธกิจของกรมทรัพยากรน้ำ

ก. แก้ไขปัญหาเกี่ยวกับทรัพยากรน้ำ พัฒนาวิชาการ กำหนดมาตรฐาน และถ่ายทอด เทคโนโลยีด้านทรัพยากรน้ำ ทั้งระดับภาพรวม และระดับลุ่มน้ำ

ข. การเสนอแนะการจัดทำนโยบาย แผน และมาตรการที่เกี่ยวข้องกับทรัพยากรน้ำ

ค. การบริหารจัดการ พัฒนา อนุรักษ์ ฟื้นฟู รวมทั้งควบคุม ดูแลกำกับ ประสาน ติดตาม ประเมินผล

ง. ถูกทุกข้อ

10. ยุทธศาสตร์กรมทรัพยากรน้ำมีกี่ข้อ

ก. 5 ข้อ ค. 3 ข้อ

ข. 4 ข้อ ง. 2 ข้อ

11. ข้อใดคือยุทธศาสตร์ของกรมทรัพยากรน้ำ

ก. บริหารจัดการ พัฒนา อนุรักษ์ ฟื้นฟุแหล่งน้ำทั่วประเทศ เพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชน ควบคู่ในการบริหารการจัดการเพื่อการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน รวมถึงการป้องกัน บรรเทา และแก้ไขปัญหาวิกฤตน้ำ

ข. จัดทำข้อเสนอแนะ นโยบาย แผน ข้อกำหนด และมาตรการเพื่อการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำแบบบูรณาการเชิงรุก ภายใต้กระบวนการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในพื้นที่ลุ่มน้ำ เพื่อการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน

ค. ส่งเสริมและสนับสนุนการเสริมสร้างความเข้มแข็งและขีดความสามารถของประชาชนผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย องค์กรท้องถิ่นและภาคีเครือข่ายการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ ด้วยการประชาสัมพันธ์ การเสริมสร้างความรู้ การถ่ายทอดเทคโนโลยี เพื่อการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำอย่างยั่งยืน

ง. ถูกทุกข้อ

12. ปัจจุบันเกรมทรัพยากรน้ำเป็นกรมสังกัดกระทรวงใด

ก. กระทรวงการคลัง

ข. กระทรวงมหาดไทย

ค. กระทรวงแรงงาน

ง. กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

13. ข้อใดคือเว็ปไซด์ของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ก. http:// [url]www.moac.go.th[/url] ค. http://www.moi.go.th  

ข. http://www. mof.go.th ง. http:// www.mnre.go.th

14. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม คนปัจจุบันคือใคร

ก. นายปรีชา เร่งสมบูรณ์สุข ค.นายยงยุทธ วิชัยดิษฐ์

ข. นายณัฐวุฒิ ใสยเกื้อ ง. พลตำรวจเอก โกวิท วัฒนะ

15. ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม คนปัจจุบันคือใคร

ก. นายปีติพงศ์ พึ่งบุญ ณ อยุธยา ค. นายโชติ ตราชู

ข. นายศักดิ์สิทธิ์ ตรีเดช ง. นายปลอดประสพ สุรัสวดี

16. ข้อใดคือชื่อภาษาอังกฤษของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ก. Ministry of Interior

ข. Ministry of Finance

ค. Ministry of Defense

ง. Ministry of Natural Resources and Environment

17. กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ก่อตั้งขึ้นเมื่อใด

ก. 3 เมษายน พ.ศ. 2444 ค 2 เมษายน พ.ศ. 2435

ข. 3 ตุลาคม พ.ศ. 2545 ง. 1 เมษายน พ.ศ. 2416

18. ข้อใด ไม่ใช่ อำนาจหน้าที่ของกรมทรัพยากรน้ำ

ก. เสนอแนะการจัดทำนโยบาย แผน และมาตรการที่เกี่ยวข้องกับทรัพยากรน้ำ

ข. พัฒนาวิชาการ กำหนดมาตรฐาน และถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านทรัพยากรน้ำ ทั้งระดับภาพรวมและระดับลุ่มน้ำ

ค. บริหารจัดการ พัฒนา อนุรักษ์ ฟื้นฟู รวมทั้งควบคุม ดูแลกำกับ ประสาน ติดตาม ประเมินผล และแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับทรัพยากรน้ำ

ง. เป็นอำนาจหน้าที่ของกรมทรัพยากรน้ำทุกข้อ


19. ข้อใด ไม่ใช่ หน่วยงานในสังกัดกรมทรัพยากรน้ำ

ก. กองวิเคราะห์น้ำบาดาล ค. ศูนย์สารสนเทศทรัพยากรน้ำ

ข. สำนักบริหารจัดการน้ำ ง. ศูนย์ป้องกันวิกฤติน้ำ

20. ศูนย์ป้องกันวิกฤตน้ำ มีอำนาจหน้าที่อย่างไร

ก. ศึกษาวิเคราะห์และกำหนดพื้นที่เสี่ยงภัยเกี่ยวกับน้ำ

ข. เสนอแนะแนวทาง แผนแม่บทมาตรการ รวมทั้งประสานการนำแผนไปสู่การปฏิบัติในการป้องกันและแก้ไขวิกฤตน้ำ

ค. สร้างระบบเฝ้าระวัง ป้องกันและเตือนภัย

ง. ถูกทุกข้อ

21. ศูนย์เมขลา คือ

ก. ศูนย์สารสนเทศทรัพยากรน้ำ ค. สำนักอนุรักษ์และฟื้นฟูแหล่งน้ำ

ข. ศูนย์ป้องกันวิกฤติน้ำ ง. สำนักพัฒนาแหล่งน้ำจำหน่ายเอกสาร แนวข้อสอบ กรมทรัพยากรน้ำ ใหม่ล่าสุด
รวมทุกอย่างที่ออกข้อสอบ

- แนวข้อสอบเกี่ยวกับกรมทรัพยากรน้ำ

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการบริหารจัดการน้ำ
แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ 2547
- สรุปสาระสำคัญของร่างพระราชบัญญัติน้ำ
แนวข้อสอบเฉพาะตำแหน่ง (เลือกตามที่สอบ)
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
- เจ้าพนักงานธุรการ
- นายช่างเทคนิค
- พนักงานวัดระดับน้ำ

ส่งเป็นไฟล์ PDF ทาง E-MAIL ราคา 399 บาท 
* ส่งด่วนภายใน 3 ชม. ส่งช้าไม่เกิน 24:00 น. วันที่โอนเงิน * ( ควรดูที่ JUNK MAIL ) 
สั่งซื้อมาที่ 083-067-4168 หรือ ส่ง SMS / LINE ; busthai01
โอนเงินแล้วแจ้งที่ lek.pisi@hotmail.com  **แจ้งรายละเอียดให้ชัดเจน** 
1. ธ. กรุงเทพ ออมทรัพย์ สาขา เซ็นทรัลพระราม 3 เลขที่บัญชี 048-0-17796-3 ชื่อบัญชี Sumalee Thongyot 
2. ธ. กรุงไทย ออมทรัพย์ สาขา บิ๊กซีสะพานควาย เลขที่บัญชี 980-6-40570-6 ชื่อบัญชี Sumalee Thongyot 
3. ธ. กสิกรไทย ออมทรัพย์ สาขา เซ็นทรัลพระราม 3 เลขที่บัญชี 748-2-66186-0 ชื่อบัญชี Pisitchai Kimchai 
4. ธ.ไทยพาณิชย์ ออมทรัพย์ สาขา บิ๊กซีรามอินทรา เลขที่บัญชี 402-398830-4 ชื่อบัญชี Pisitchai & Sumalee 
5. ธ. กรุงศรีอยุธยา ออมทรัพย์ สาขา อุรุพงษ์ เลขที่บัญชี 130-1-28490-7 ชื่อบัญชี Pisitchai Kimchai 
** เปิดบริการทุกวัน เวลา 8.00 - 24.00 น. **
จำหน่ายเอกสารคู่มือเตรียมสอบราชการทุกหน่วยงาน     083-067-4168
รายละเอียดไฟล์แนบ
กล่องตอบกลับด่วน

สามารถอัพโหลดไฟล์แนบ สำหรับโพสได้
กด "Ctrl+Enter" เพื่อตั้งกระทู้ได้