ประยุกต์ใช้ โพสล่าสุด โพสสำคัญ เครื่องมือ สมาชิก สถิติฟอรั่ม ธนาคาร
หัวข้อ : สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 10 -28 เม.ย. 2557
admin ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ดูแลระบบ
รายละเอียดผู้ใช้ 

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 10 -28 เม.ย. 2557


“สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 10 -28 เม.ย. 2557  พนักงานเทคนิค,พนักงานบริการ,พนักงานบริหารทั่วไป”

ตำแหน่ง: พนักงานเทคนิค,พนักงานบริการ,พนักงานบริหารทั่วไป
ระดับการศึกษา: ปวส.  ปริญญาตรี  
อัตราเงินเดือน: 13,800-18,000
อัตราว่าง: 15
ปฏิบัติงานที่: 
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 10 – 28 เม.ย. 2557
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**


ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรและจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป
ด้วยสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรและจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
  กลุ่มงานที่ 1 กลุ่มงาน เทคนิค
   ตำแหน่ง พนักงานเทคนิค (ด้านโยธา) จำนวน 1 อัตรา
  กลุ่มงานที่ 2 กลุ่มงาน บริการ
   ตำแหน่ง พนักงานบริการ (ด้านสารสนเทศ) จำนวน 1 อัตรา
  กลุ่มงานที่ 3 กลุ่มงาน บริหารทั่วไป
   ตำแหน่ง พนักงานบริหารทั่วไป (ด้านบริหารงานทั่วไป) จำนวน 4 อัตราตำแหน่ง พนักงานบริหารทั่วไป (ด้านบริหารงานบุคคล) จำนวน 1 อัตราตำแหน่ง พนักงานบริหารทั่วไป (ด้านการเงินและบัญชี) จำนวน 1 อัตราตำแหน่ง พนักงานบริหารทั่วไป (ด้านสารสนเทศ) จำนวน 2 อัตราตำแหน่ง พนักงานบริหารทั่วไป (ด้านวิชาการศึกษา) จำนวน 1 อัตราตำแหน่ง พนักงานบริหารทั่วไป (ด้านกฎหมาย) จำนวน 4 อัตรา

ชื่อตำแหน่ง : พนักงานเทคนิค (ด้านโยธา)
อัตราเงินเดือน : 13800 บาท
ประเภท : เทคนิค
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปวส.
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ๑) ผู้สมัครต้องเป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือคุณวุฒิอย่างอื่น ที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาโยธา สาขาวิชาสำรวจ หรือสาขาวิชาการก่อสร้าง สาขาใดสาขาวิชาหนึ่ง
๒) มีความรู้ความสามารถในการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์เกี่ยวกับงานที่ปฏิบัติ
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : ๑) ปฏิบัติงานด้านการสำรวจ ออกแบบ เขียนแบบ ก่อสร้าง บำรุงรักษาโครงการก่อสร้างต่าง ๆ เพื่อให้ตรงตามหลักวิชาช่าง ความต้องการของหน่วยงานและงบประมาณที่ได้รับ เป็นต้น
๒) ปฏิบัติงานให้ตรงกับแบบรูปและรายการเพื่อให้ การดำเนินงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
๓) ปฏิบัติงานด้านการถอดแบบ เพื่อสำรวจปริมาณวัสดุที่ใช้ตามหลักวิชาช่าง เพื่อประมาณราคา ค่าก่อสร้าง
๔) ปฏิบัติงานด้านการควบคุมงานก่อสร้าง งานปรับปรุง และซ่อมแซม หรือตรวจการจ้างตามที่ได้รับมอบหมาย พร้อมรายงานความก้าวหน้าของงาน เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบที่กำหนด
๕) ปฏิบัติงานรวบรวมและจัดเก็บข้อมูล เพื่อการศึกษา วิเคราะห์ วิจัยในงานด้านช่าง
๖) ประสานงานให้คำปรึกษา แนะนำ ตอบปัญหา และชี้แจงเรื่องต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับงานโยธา แก่บุคคลอื่นหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
๗) ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย


ชื่อตำแหน่ง : พนักงานบริการ (ด้านสารสนเทศ)
อัตราเงินเดือน : 13800 บาท
ประเภท : บริการ
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปวส.
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ๑) ผู้สมัครต้องเป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือคุณวุฒิอื่น ๆ ที่เทียบได้ในระดับเดียวกันทางคอมพิวเตอร์ สารสนเทศ พาณิชยกรรม บริหารธุรกิจ หรือสาขาอื่น ๆ ที่มีวิชาเกี่ยวข้องกับลักษณะงานตามตำแหน่ง (ไม่น้อยกว่า ๙ หน่วยกิต)
๒) มีความรู้ความสามารถในการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์เกี่ยวกับงานที่ปฏิบัติ
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : ๑) ปฏิบัติงานเกี่ยวกับระบบคอมพิวเตอร์ในระดับเบื้องต้นของหน่วยงาน เช่น การจัดระบบ การใช้งานชุดคำสั่งระบบ ชุดคำสั่งประยุกต์ เป็นต้น
๒) ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดการฐานข้อมูลในระดับเบื้องต้นของหน่วยงาน เช่น การจัดทำฐานข้อมูล การบันทึกข้อมูลลงฐานข้อมูล การถ่ายโอนข้อมูล การใช้ระบบเครือข่ายในหน่วยงาน การแก้ไขข้อมูล การประมวลผลข้อมูล การพัฒนาข้อมูล เป็นต้น
๓) ปฏิบัติงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศในระดับเบื้องต้นของหน่วยงาน เช่น การออกแบบ และจัดทำสื่อสารสนเทศ รวบรวม เผยแพร่ และให้บริการด้านสารสนเทศ รวมทั้งการออกแบบ จัดทำปรับปรุง พัฒนาเว็บไซต์ เป็นต้น
๔) การติดตามความก้าวหน้าของเทคโนโลยีใหม่ ๆ เพื่อนำมาใช้ปฏิบัติงาน
๕) ประสานงาน การให้บริการข้อมูล ให้คำปรึกษา แนะนำ ตอบปัญหา และชี้แจงเรื่องต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับงานในหน้าที่แก่บุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

๖) ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

ชื่อตำแหน่ง : พนักงานบริหารทั่วไป (ด้านบริหารงานทั่วไป)
อัตราเงินเดือน : 18000 บาท
ประเภท : บริหารทั่วไป
จำนวนตำแหน่งว่าง : 4 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ๑) ผู้สมัครต้องเป็นผู้สำเร็จการศึกษาปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอื่น ๆ ที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน

๒) มีความรู้ความสามารถในการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์เกี่ยวกับงานสำนักงาน

ชื่อตำแหน่ง : พนักงานบริหารทั่วไป (ด้านบริหารงานบุคคล)
อัตราเงินเดือน : 18000 บาท
ประเภท : บริหารทั่วไป
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ๑) ผู้สมัครต้องเป็นผู้สำเร็จการศึกษาปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอื่นๆที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ที่ ก.พ. พิจารณารับรองแล้ว ทางรัฐศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ บริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์ บริหารงานบุคคล การบริหารทรัพยากรมนุษย์
๒) มีความรู้ความสามารถในการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์เกี่ยวกับงานที่ปฏิบัติ
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : ๑) ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการวางแผนงานบุคคลและระบบงาน
๒) ปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานมาตรฐานตำแหน่งและอัตรากำลัง
๓) ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการสรรหา บรรจุ และแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ของรัฐประเภทต่างๆ
๔) ปฏิบัติงานในการดำเนินการต่าง ๆ เกี่ยวกับตำแหน่งและอัตราเงินเดือน การควบคุม และส่งเสริมสมรรถภาพในการปฏิบัติราชการ
๕) ปฏิบัติงานสารสนเทศเกี่ยวกับงานบุคคล
๖) ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการใช้โปรแกรม ชุดคำสั่ง ในการดำเนินการทางข้อมูลของคอมพิวเตอร์เกี่ยวกับงานบุคคล เช่น การบันทึกข้อมูลลงในสื่อบันทึกทางคอมพิวเตอร์หรือที่มีลักษณะการใช้งานที่คล้ายคลึงกัน การตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล การแก้ไขการบันทึกข้อมูล การพัฒนาข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล การประมวลผลข้อมูล การรายงานข้อมูล เป็นต้น
๗) ติดต่อประสานงาน ให้บริการข้อมูล ให้คำปรึกษา แนะนำ ตอบปัญหา และชี้แจงเรื่องต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับงานในหน้าที่แก่บุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

๘) ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย


ชื่อตำแหน่ง : พนักงานบริหารทั่วไป (ด้านสารสนเทศ)
อัตราเงินเดือน : 18000 บาท
ประเภท : บริหารทั่วไป
จำนวนตำแหน่งว่าง : 2 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ๑) ผู้สมัครต้องเป็นผู้สำเร็จการศึกษาปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอื่นๆที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ที่ ก.พ. พิจารณารับรองแล้ว ทางคอมพิวเตอร์ สารสนเทศ บริหารธุรกิจ หรือสาขาอื่นๆที่มีวิชาเกี่ยวข้องกับลักษณะงานตามตำแหน่ง (ไม่น้อยกว่า ๙ หน่วยกิต)
๒) มีความรู้ความสามารถในการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์เกี่ยวกับงานที่ปฏิบัติ
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : ๑) ปฏิบัติงานเกี่ยวกับระบบคอมพิวเตอร์ของหน่วยงาน เช่น การศึกษา วิเคราะห์ กำหนดคุณลักษณะของเครื่อง การจัดระบบ ติดตั้ง เชื่อมโยงระบบคอมพิวเตอร์ การใช้งาน การเขียนโปรแกรม เพื่อการบริหารจัดการ การพัฒนาโปรแกรมอย่างง่าย การออกแบบวางแผนวิเคราะห์ระบบเครือข่าย เป็นต้น
๒) ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดการฐานข้อมูลของหน่วยงาน เช่น การศึกษา วิเคราะห์ ออกแบบ จัดทำฐานข้อมูล การบันทึกข้อมูลลงฐานข้อมูล การถ่ายโอนข้อมูล การประมวลผลข้อมูล การพัฒนาข้อมูล การวิเคราะห์ จัดทำรายงานในรูปแบบต่าง ๆ เป็นต้น
๓) ปฏิบัติงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของหน่วยงาน เช่น การออกแบบและจัดทำสื่อสารสนเทศ รวบรวม เผยแพร่ และให้บริการด้านสารสนเทศ รวมทั้งการออกแบบ จัดทำ ปรับปรุงพัฒนาเว็บไซต์ เป็นต้น
๔) ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการใช้โปรแกรม ชุดคำสั่ง ในการบันทึกข้อมูลของคอมพิวเตอร์ เช่น การบันทึกข้อมูลลงในสื่อบันทึกทางคอมพิวเตอร์หรือที่มีลักษณะการใช้งานที่คล้ายคลึงกัน การตรวจสอบ ความถูกต้องของข้อมูล การแก้ไข การบันทึกข้อมูล การพัฒนาข้อมูล การประมวลผลข้อมูล เป็นต้น
๕) การติดตามความก้าวหน้าของเทคโนโลยีใหม่ๆ เพื่อนำมาใช้ปฏิบัติงาน
๖) ติดต่อประสานงาน ให้บริการข้อมูล ให้คำปรึกษา แนะนำ ตอบปัญหา และชี้แจงเรื่องต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับงานในหน้าที่แก่บุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

๗) ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

ชื่อตำแหน่ง : พนักงานบริหารทั่วไป (ด้านวิชาการศึกษา)
อัตราเงินเดือน : 18000 บาท
ประเภท : บริหารทั่วไป
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ๑) ผู้สมัครต้องเป็นผู้สำเร็จการศึกษาปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอื่นๆที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน
๒) มีความรู้ความสามารถในการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์เกี่ยวกับงานที่ปฏิบัติ
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : ๑) ศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลที่เกี่ยวข้องเพื่อเป็นข้อมูลประกอบการวางแผนพัฒนา ส่งเสริม สนับสนุนการดำเนินงานโครงการความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน องค์กรอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ในการพัฒนาการอาชีวศึกษา ตลอดจนการติดตาม ประเมินผล ปรับปรุงแก้ไขเพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามวัตถุประสงค์และมีประสิทธิภาพ
๒) ส่งเสริม สนับสนุนและประสานงานความร่วมมือกับฝ่ายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่อดำเนินการแก้ไขปัญหา ให้คำแนะนำ ออกแบบและพัฒนากระบวนการทำงานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
๓) ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการใช้โปรแกรม ชุดคำสั่ง ในการดำเนินทางการข้อมูลของคอมพิวเตอร์เกี่ยวกับงานที่ปฏิบัติ เช่น การบันทึกข้อมูลลงในสื่อบันทึกทางคอมพิวเตอร์หรือที่มีลักษณะการใช้งาน ที่คล้ายคลึงกัน การตรวจสอบ ความถูกต้องของข้อมูล การแก้ไขการบันทึกข้อมูล การพัฒนาข้อมูล การรายงานข้อมูล เป็นต้น
๔) ให้บริการข้อมูล ให้คำปรึกษา แนะนำ ตอบปัญหา และชี้แจงเรื่องต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับงานในหน้าที่แก่บุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
๕) เป็นผู้แทนกลุ่มหรือสำนักในคณะกรรมการ หรือคณะทำงาน เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

๖) ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

ชื่อตำแหน่ง : พนักงานบริหารทั่วไป (ด้านกฎหมาย)
อัตราเงินเดือน : 18000 บาท
ประเภท : บริหารทั่วไป
จำนวนตำแหน่งว่าง : 4 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ๑) ได้รับคุณวุฒิปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอื่น ๆ ที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ที่ ก.พ.พิจารณารับรองแล้วสาขานิติศาสตร์
๒) มีความรู้ความสามารถในการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์เกี่ยวกับงานสำนักงาน
๓) สามารถเดินทางไปปฏิบัติราชการต่างจังหวัดได้
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : ๑) ดำเนินการสืบสวนหาข้อเท็จจริง สอบสวนวินัยข้าราชการ สอบข้อเท็จจริงความรับผิด ทางละเมิดของลูกจ้างและข้าราชการ
๒) ดำเนินการฟ้องคดีแพ่งเรียกค่าเสียหายในกรณีเกิดความเสียหายแก่ทรัพย์สินของทางราชการ เรียกค่าเสียหาย ตามสัญญา ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
๓) ดำเนินการในการดำเนินคดีชั้นอนุญาโตตุลาการ ตามพระราชบัญญัติอนุญาโตตุลาการ ตามพระราชบัญญัติอนุญาโตตุลาการ พ.ศ. ๒๕๔๕
๔) เป็นผู้ตรวจสำนวนการสืบสวนหาข้อเท็จจริง สำนวนการสอบวินัยข้าราชการพลเรือน ข้าราชการครู และลูกจ้าง และเสนอความเห็นให้ผู้บังคับบัญชาพิจารณาโทษทางวินัย
๕) เป็นผู้ตรวจสำนวนการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ และเสนอความเห็นให้ผู้บังคับบัญชาพิจารณา และรายงานกระทรวงการคลังตามระเบียบกฎหมาย
๖) ดำเนินการบังคับคดีทางปกครองในการยึด อายัด ทรัพย์ของผู้กระทำผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ ตามพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙
๗) ดำเนินการตรวจสอบสัญญาการลาศึกษาของข้าราชการไปฝึกอบรม ณ ต่างประเทศ
๘) ดำเนินการเบิกความในชั้นศาลเกี่ยวกับการดำเนินการในชั้นศาลแพ่ง ศาลอาญา ศาลปกครอง และในชั้นอนุญาโตตุลาการ
๙) ให้คำปรึกษา เสนอแนะ การแก้ปัญหาทางกฎหมายของส่วนราชการสำนักงานคณะกรรมการ การอาชีวศึกษา
๑๐) ดำเนินการพิจารณาการอุทธรณ์ ร้องทุกข์ (เฉพาะเรื่องวินัย/ละเมิด) ของข้าราชการที่ไม่ได้รับ ความเป็นธรรม

๑๑) การปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

ชื่อตำแหน่ง : พนักงานบริหารทั่วไป (ด้านการเงินและบัญชี)
อัตราเงินเดือน : 18000 บาท
ประเภท : บริหารทั่วไป
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ๑) ผู้สมัครต้องเป็นผู้สำเร็จการศึกษาปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอื่นๆที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ที่ ก.พ. พิจารณารับรองแล้ว ทางการบัญชี การเงิน บริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์ หรือสาขาวิชาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับลักษณะงานตามตำแหน่ง (ไม่น้อยกว่า ๙ หน่วยกิต)
๒) มีความรู้ความสามารถในการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์เกี่ยวกับงานสำนักงาน
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : ๑) จัดทำงานด้านบัญชี บันทึกรายการเกี่ยวกับการรับ-จ่ายเงิน การนำส่งเงิน ทั้งเงินในและเงินนอกงบประมาณ
๒) สามารถวิเคราะห์รายการข้อมูลทางบัญชีได้อย่างถูกต้องตามหลักการทางบัญชี
๓) ตรวจสอบข้อมูลการบันทึกบัญชีด้านรับ-จ่ายเงิน และนำส่งเงิน ได้อย่างถูกต้อง
๔) ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการใช้โปรแกรมที่เกี่ยวข้อง เช่น โปรแกรมสำเร็จรูป ได้อย่างรวดเร็ว ถูกต้อง และมีประสิทธิภาพ
๕) บันทึกข้อมูลการรับ-จ่ายเงินในระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐเข้าสู่ระบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS)
๖) จัดทำรายงานทางการเงินของส่วนราชการได้อย่างถูกต้อง และมีประสิทธิภาพ
๗) ติดต่อประสานงาน ให้บริการโดยให้คำปรึกษา แนะนำ สามารถตอบปัญหา และแก้ไขเกี่ยวกับงานในหน้าที่แก่บุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้เป็นอย่างดี
๘) ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

สมัครงาน สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา งานราชการ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา รับสมัคร สอบ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 2557 สอบ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 57 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เปิดสอบ


วิธีการสมัครงานพนักงานราชการ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา :สมัครด้วยตนเอง  สำนักอำนวยการ (ชั้น 1) สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ตั้งอยู่ที่กระทรวงศึกษาธิการ ถ.ราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร
ดาวน์โหลดประกาศรับสมัครสอบ+ใบสมัคร คลิกที่นี่ (อยู่ส่วนท้ายประกาศรับสมัครสอบ)
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ: 20 พ.ค. 2557
สอบวันที่: 
ประกาศผลสอบ: 
 ดาวน์โหลดรายละเอียด/ประกาศรับสมัครสอบ คลิกที่นี่!!

จำหน่ายเอกสารคู่มือเตรียมสอบราชการทุกหน่วยงาน     083-067-4168
admin ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ดูแลระบบ
รายละเอียดผู้ใช้ 
จำหน่าย คู่มือสอบ แนวข้อสอบพนักงานบริหารทั่วไป พนักงานเทคนิค,พนักงานบริการ,สน.การอาชีวศึกษา
1. พ.ร.บ.การอาชีวศึกษา พ.ศ.2551  ให้ไว้ ณ วันที่เท่าใด


ก. ๒๖ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๑                                   ค.  ๒๖ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๑
ข. ๒๗ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๑                                   ง.  ๒๗ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๑
2. ใครเป็นผู้รักษาการตามพ.ร.บ.การอาชีวศึกษา พ.ศ.2551 
ก. นายกรัฐมนตรี                                                              ค. คณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ข. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ                       ง. ผู้ที่พระมหากษัตริย์ทรงแต่งตั้ง
3. พ.ร.บ.การอาชีวศึกษา พ.ศ.2551  มีกี่หมวด กี่มาตรา กี่บทเฉพาะกาล
ก. 5  หมวด  63  มาตรา  1 บทเฉพาะกาล                     ค. 6  หมวด  63  มาตรา  1 บทเฉพาะกาล
ข. 5 หมวด  65  มาตรา  1 บทเฉพาะกาล                      ง. 6  หมวด  65  มาตรา  1 บทเฉพาะกาล
4. ใครเป็นผู้ลงนามรับสนองพระบรมราชโองการในพ.ร.บ.การอาชีวศึกษา พ.ศ.2551 
ก. พ.ต.ท.ทักษิณ  ชินวัตร                                                ค. นายสมัคร  สุนทรเวช
ข. นายอภิสิทธิ์  เวชชาชีวะ                                            ง. พลเอก สุรยุทธ์ จุลานนท์
5. ข้อใดคือเหตุผลในการประกาศใช้พ.ร.บ.การอาชีวศึกษา พ.ศ.2551 
ก. กฎหมายว่าด้วยการศึกษาแห่งชาติได้บัญญัติให้มีคณะกรรมการการอาชีวศึกษาเพื่อควบคุมดูแลการจัดการอาชีวศึกษา
ข. กฎหมายว่าด้วยการศึกษาแห่งชาติได้บัญญัติให้มีการดำเนินการจัดการอาชีวศึกษาและการฝึกอบรมวิชาชีพให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการอาชีวศึกษา
ค. ให้มีการจัดการอาชีวศึกษาและการฝึกอบรมวิชาชีพในทุกระดับมีคุณภาพและประสิทธิภาพเกิดผลสำเร็จแก่ประชาชนโดยเฉพาะนักเรียนและนักศึกษา เป็นการสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติและแผนการศึกษาแห่งชาติ
ง. ถูกทุกข้อ
6.  “การอาชีวศึกษา” หมายความว่าอย่างไร
ก. กระบวนการศึกษาเพื่อผลิตและพัฒนากำลังคนในด้านวิชาชีพระดับฝีมือ
ข. กระบวนการศึกษาเพื่อผลิตและพัฒนากำลังคนในด้านวิชาชีพระดับเทคนิค
ค. กระบวนการศึกษาเพื่อผลิตและพัฒนากำลังคนในด้านวิชาชีพระดับเทคโนโลยี
ง. ถูกทุกข้อ
7. การจัดการอาชีวศึกษาและการฝึกอบรมวิชาชีพ มีกี่รูปแบบ
ก. รูปแบบเดียว                                                                 ค. 3  รูปแบบ
ข. 2  รูปแบบ                                                                      ง. 4 รูปแบบ
8. การจัดการอาชีวศึกษาและการฝึกอบรมวิชาชีพต้องเป็นการจัดการศึกษาในด้านวิชาชีพที่สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติและแผนการศึกษาแห่งชาติ ได้ถูกกล่าวไว้ในมาตราใดของพ.ร.บ.การอาชีวศึกษา พ.ศ.2551 
ก. มาตรา  6                                                                        ค. มาตรา  12
ข. มาตรา 10                                                                       ง. มาตรา  7
9. ข้อใด ไม่ใช่ รูปแบบการจัดการอาชีวศึกษาและการฝึกอบรมวิชาชีพ
ก. การศึกษาในระบบ                                                    ค. การศึกษาตลอดชีวิต
ข. การศึกษานอกระบบ                                   ง. การศึกษาระบบทวิภาคี
10. การจัดการศึกษาวิชาชีพที่เน้นการศึกษาในสถานศึกษาอาชีวศึกษาหรือสถาบันเป็นหลัก โดยมีการกำหนดจุดมุ่งหมาย วิธีการศึกษา หลักสูตร ระยะเวลาการวัดและการประเมินผลที่เป็นเงื่อนไขของการสำเร็จการศึกษาที่แน่นอน คือ
ก. การศึกษาในระบบ                                                    ค. การศึกษาตลอดชีวิต
ข. การศึกษานอกระบบ                                   ง. การศึกษาระบบทวิภาคี
11. การจัดการศึกษาวิชาชีพที่มีความยืดหยุ่นในการกำหนดจุดมุ่งหมาย รูปแบบ วิธีการศึกษา ระยะเวลา การวัดและการประเมินผลที่เป็นเงื่อนไขของการสำเร็จการศึกษา โดยเนื้อหาและหลักสูตรจะต้องมีความเหมาะสมและสอดคล้องกับสภาพปัญหาและความต้องการของบุคคลแต่ละกลุ่ม  คือ
ก. การศึกษาในระบบ                                                    ค. การศึกษาตลอดชีวิต
ข. การศึกษานอกระบบ                                   ง. การศึกษาระบบทวิภาคี
12. การจัดการศึกษาวิชาชีพที่เกิดจากข้อตกลงระหว่างสถานศึกษาอาชีวศึกษาหรือสถาบันกับสถานประกอบการ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานของรัฐ ในเรื่องการจัดหลักสูตร การเรียนการสอน การวัดและการประเมินผล โดยผู้เรียนใช้เวลาส่วนหนึ่งในสถานศึกษาอาชีวศึกษาหรือสถาบัน และเรียนภาคปฏิบัติในสถานประกอบการ รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานของรัฐ  คือ
ก. การศึกษาในระบบ                                                    ค. การศึกษาตลอดชีวิต
ข. การศึกษานอกระบบ                                   ง. การศึกษาระบบทวิภาคี
13. ข้อใดคือหลักสูตรที่คณะกรรมการการอาชีวศึกษากำหนดในการจัดการอาชีวศึกษาและการฝึกอบรมวิชาชีพ
ก. ประกาศนียบัตรวิชาชีพ                             ค. ปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ
ข. ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง                  ง. ถูกทุกข้อ
14. ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้องเกี่ยวกับสิ่งที่ต้องคำนึงถึงในการจัดการอาชีวศึกษาและการฝึกอบรมวิชาชีพ
ก. การมีเอกภาพด้านนโยบายและมีความหลากหลายในทางปฏิบัติโดยมีการกระจายอำนาจจากส่วนกลางไปสู่สถานศึกษาอาชีวศึกษาและสถาบัน
ข. การศึกษาในด้านวิชาชีพสำหรับประชาชนวัยเรียนและวัยทำงานตามความถนัดและความสนใจอย่างทั่วถึงและต่อเนื่องจนถึงระดับปริญญาตรี
ค. การศึกษาที่มีความแน่นอน  และมีระบบเทียบโอนผลการเรียนและระบบเทียบประสบการณ์การทำงานของบุคคลเพื่อเข้ารับการศึกษาและการฝึกอบรมวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง
ง. การมีระบบการพัฒนาครูและคณาจารย์ของการอาชีวศึกษาอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ทันต่อความเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี
15. คณะกรรมการการอาชีวศึกษามีอำนาจหน้าที่อย่างไร
ก. พิจารณาเสนอแนะนโยบาย เป้าหมายการผลิตและแผนการพัฒนากำลังคนด้านวิชาชีพต่อรัฐมนตรี
ข. กำหนดหลักเกณฑ์ในการรับเข้าสมทบ การยกเลิกการสมทบ และการควบคุมดูแลสถานศึกษาอื่นหรือสถานประกอบการ
ค. ส่งเสริม สนับสนุน กำกับ และดูแลระบบการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาอาชีวศึกษา สถาบันหรือสถานประกอบการเพื่อพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการอาชีวศึกษา
ง. ถูกทุกข้อ


จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบพนักงานบริหารทั่วไป พนักงานเทคนิค,พนักงานบริการ,สน.การอาชีวศึกษา
 อาชีวศึกษา ใหม่ล่าสุด
รวมทุกอย่างที่ออกข้อสอบ

แนวข้อสอบคณิตศาสตร์ _ความสามารถทางด้านตัวเลข

แนวข้อสอบภาษาไทย_เฉลยละเอียด
แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ  2547
- แนวข้อสอบสังคม เศรษฐกิจ การเมือง และเหตุการณ์ปัจจุบัน
- แนวข้อสอบ พ.ร.บ.การอาชีวศึกษา พ.ศ.2551
- แนวข้อสอบ พรบ.รบ. ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547
- ระเบียบ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 2552
แนวข้อสอบคอมพิวเตอร์เบื้องต้น
- แนวข้อสอบเกี่ยวกับการปฏิบัติงานสำนักงาน
- แนวข้อสอบระเบียบงานสารบรรณ พ.ศ.2526 และแก้ไขเพิ่มเติม
แนวข้อสอบเรื่องงบประมาณและการจัดซื้อจัดจ้าง
ส่งเป็นไฟล์ PDF ทาง E-MAIL สามารถนำไปปริ้นได้เลย ในราคาชุดละ 399 บาท 
* ส่งด่วนภายใน 3 ชม. ส่งช้าไม่เกิน 24:00 น. วันที่โอนเงิน * ( ควรดูที่ JUNK MAIL ) 
สั่งซื้อมาที่ 083-067-4168 หรือ ส่ง SMS / WhatsApp , LINE 
ชำระค่าสินค้าและบริการ โอนเงินแล้วแจ้งที่ lek.pisi@hotmail.com **แจ้งรายละเอียดให้ชัดเจน** 
1. ธ. กรุงเทพ ออมทรัพย์ สาขา เซ็นทรัลพระราม 3 เลขที่บัญชี 048-0-17796-3 ชื่อบัญชี Sumalee Thongyot 
2. ธ. กรุงไทย ออมทรัพย์ สาขา บิ๊กซีสะพานควาย เลขที่บัญชี 980-6-40570-6 ชื่อบัญชี Sumalee Thongyot 
3. ธ. กสิกรไทย ออมทรัพย์ สาขา เซ็นทรัลพระราม 3 เลขที่บัญชี 748-2-66186-0 ชื่อบัญชี Pisitchai Kimchai 
4. ธ.ไทยพาณิชย์ ออมทรัพย์ สาขา บิ๊กซีรามอินทรา เลขที่บัญชี 402-398830-4 ชื่อบัญชี Pisitchai & Sumalee 
5. ธ. กรุงศรีอยุธยา ออมทรัพย์ สาขา อุรุพงษ์ เลขที่บัญชี 130-1-28490-7 ชื่อบัญชี Pisitchai Kimchai 
* ดูรายละเอียด หนังสือ พิมพ์รูปเล่ม + VCD + MP3 
http://www.thaionline1.com/read.php?tid=13075
** เปิดบริการทุกวัน เวลา 8.00 - 24.00 น. ** จำหน่ายเอกสารคู่มือเตรียมสอบราชการทุกหน่วยงาน     083-067-4168
รายละเอียดไฟล์แนบ
กล่องตอบกลับด่วน

สามารถอัพโหลดไฟล์แนบ สำหรับโพสได้
กด "Ctrl+Enter" เพื่อตั้งกระทู้ได้