ประยุกต์ใช้ โพสล่าสุด โพสสำคัญ เครื่องมือ สมาชิก สถิติฟอรั่ม ธนาคาร
หัวข้อ : กรมการบินพลเรือน เปิดรับสมัครสอบข้าราชการ 2 -20 มิ.ย. 2557  วิศวกรไฟฟ้า,วิศวกรโยธา,นักประช
admin ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ดูแลระบบ
รายละเอียดผู้ใช้ 

กรมการบินพลเรือน เปิดรับสมัครสอบข้าราชการ 2 -20 มิ.ย. 2557  วิศวกรไฟฟ้า,วิศวกรโยธา,นักประช

กรมการบินพลเรือน เปิดรับสมัครสอบข้าราชการ 2 -20 มิ.ย. 2557  วิศวกรไฟฟ้า,วิศวกรโยธา,นักประชาสัมพันธ์,นักวิเทศสัมพันธ์,เจ้าพนักงานโสตทัศนศึกษา


[backcolor=transparent]“กรมการบินพลเรือน เปิดรับสมัครสอบข้าราชการ 2 -20 มิ.ย. 2557  วิศวกรไฟฟ้า,วิศวกรโยธา,นักประชาสัมพันธ์,นักวิเทศสัมพันธ์,เจ้าพนักงานโสตทัศนศึกษา”

ตำแหน่ง: วิศวกรไฟฟ้า,วิศวกรโยธา,นักประชาสัมพันธ์,นักวิเทศสัมพันธ์,เจ้าพนักงานโสตทัศนศึกษา
ระดับการศึกษา: ปวส.  ปริญญาตรี  
อัตราเงินเดือน: 11,280-16,500
อัตราว่าง: 5
ปฏิบัติงานที่: 
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 2 – 20 มิ.ย. 2557
[backcolor=transparent]**เฉพาะผู้สอบผ่านภาค ก. ก.พ.**


ชื่อตำแหน่ง :[backcolor=transparent]วิศวกรไฟฟ้า
อัตราเงินเดือน :[backcolor=transparent]15,000 – 16,500 บาท
ประเภท :[backcolor=transparent]วิชาการ ระดับปฏิบัติการ
จำนวนตำแหน่งว่าง :[backcolor=transparent]1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา :[backcolor=transparent]ปริญญาตรี
[backcolor=transparent]รายละเอียดวุฒิ :[backcolor=transparent]1. ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชา วิศวกรรมศาสตร์ ทางวิศวกรรมไฟฟ้า และได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมด้านไฟฟ้า และ
2. ต้องเป็นผู้สอบผ่านความรู้ความสามารถทั่วไป ระดับปริญญาตรี ขึ้นไป ของ ก.พ.
[backcolor=transparent]ลักษณะงานที่ปฏิบัติ :[backcolor=transparent]รายละเอียดตามประกาศรับสมัครที่แนบ
[backcolor=transparent]ความรู้ที่จำเป็น(วิชาที่สอบ) :[backcolor=transparent]- ความรู้ทั่วไปทางด้านวิศวกรรมไฟฟ้า สื่อสาร อิเล็กทรอนิกส์ 150 คะแนน
- ความรู้ความสามารถทางด้านภาษาอังกฤษที่เกี่ยวกับไฟฟ้าสนามบิน 50 คะแนน
[backcolor=transparent]ทักษะ/สมรรถนะ :[backcolor=transparent]รายละเอียดตามประกาศรับสมัครที่แนบ
[backcolor=transparent]เงื่อนไข :[backcolor=transparent]ไม่รับโอน

ชื่อตำแหน่ง :[backcolor=transparent]วิศวกรโยธา (ด้านมาตรฐานสนามบิน)
อัตราเงินเดือน :[backcolor=transparent]15,000 – 16,500 บาท
ประเภท :[backcolor=transparent]วิชาการ ระดับปฏิบัติการ
จำนวนตำแหน่งว่าง :[backcolor=transparent]1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา :[backcolor=transparent]ปริญญาตรี
[backcolor=transparent]รายละเอียดวุฒิ :[backcolor=transparent](1) ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชา วิศวกรรมศาสตร์ ทางวิศวกรรมโยธา ทางวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม หรือทางวิศวกรรมโครงสร้าง และต้องได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมด้านโยธา หรือด้านสิ่งแวดล้อม และ
(2) ต้องเป็นผู้สอบผ่านความรู้ความสามารถทั่วไป ระดับปริญญาตรี ขึ้นไป ของ ก.พ.
[backcolor=transparent]ลักษณะงานที่ปฏิบัติ :[backcolor=transparent]รายละเอียดตามประกาศรับสมัครที่แนบ
[backcolor=transparent]ความรู้ที่จำเป็น(วิชาที่สอบ) :[backcolor=transparent]- ความรู้ทางวิศวกรรมโยธาและความรู้เบื้องต้นด้านการขนส่งทางอากาศ 100 คะแนน
- ความรู้ความสามารถทางด้านภาษาอังกฤษที่เกี่ยวกับสนามบินและสิ่งแวดล้อมและการบิน 100 คะแนน
[backcolor=transparent]ทักษะ/สมรรถนะ :[backcolor=transparent]รายละเอียดตามประกาศรับสมัครที่แนบ
[backcolor=transparent]เงื่อนไข :[backcolor=transparent]ไม่รับโอน

ชื่อตำแหน่ง :[backcolor=transparent]นักประชาสัมพันธ์
อัตราเงินเดือน :[backcolor=transparent]15,000 – 16,500 บาท
ประเภท :[backcolor=transparent]วิชาการ ระดับปฏิบัติการ
จำนวนตำแหน่งว่าง :[backcolor=transparent]1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา :[backcolor=transparent]ปริญญาตรี
[backcolor=transparent]รายละเอียดวุฒิ :[backcolor=transparent](1) ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชานิเทศศาสตร์ และ
(2) ต้องเป็นผู้สอบผ่านความรู้ความสามารถทั่วไป ระดับปริญญาตรี ขึ้นไป ของ ก.พ.
[backcolor=transparent]ลักษณะงานที่ปฏิบัติ :[backcolor=transparent]รายละเอียดตามประกาศรับสมัครที่แนบ
[backcolor=transparent]ความรู้ที่จำเป็น(วิชาที่สอบ) :[backcolor=transparent]- ความรู้ทางการสื่อสารและการประชาสัมพันธ์ ความรู้ความสามารถในการเขียนแผนประชาสัมพันธ์
- ความรู้เกี่ยวกับเหตุการณ์ปัจจุบัน นโยบายรัฐบาล
- ความรู้ความสามารถทางด้านภาษาอังกฤษ (การแปลบทความจากภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทย หรือจากภาษาไทยเป็นภาษาอังกฤษ)
[backcolor=transparent]ทักษะ/สมรรถนะ :[backcolor=transparent]รายละเอียดตามประกาศรับสมัครที่แนบ
[backcolor=transparent]เงื่อนไข :[backcolor=transparent]ไม่รับโอน

ชื่อตำแหน่ง :[backcolor=transparent]นักวิเทศสัมพันธ์
อัตราเงินเดือน :[backcolor=transparent]15,000 – 16,500 บาท
ประเภท :[backcolor=transparent]วิชาการ ระดับปฏิบัติการ
จำนวนตำแหน่งว่าง :[backcolor=transparent]1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา :[backcolor=transparent]ปริญญาตรี
[backcolor=transparent]รายละเอียดวุฒิ :[backcolor=transparent](1) ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชา ใดวิชาหนึ่งทางภาษาอังกฤษ หรือสาขาวิชารัฐศาสตร์ ทางความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ และ
(2) ต้องเป็นผู้สอบผ่านความรู้ความสามารถทั่วไป ระดับปริญญาตรี ขึ้นไป ของ ก.พ.
[backcolor=transparent]ลักษณะงานที่ปฏิบัติ :[backcolor=transparent]รายละเอียดตามประกาศรับสมัครที่แนบ
[backcolor=transparent]ความรู้ที่จำเป็น(วิชาที่สอบ) :[backcolor=transparent]- ความรู้เกี่ยวกับภาษาอังกฤษ 200 คะแนน
1. Structure, Vocabulary
2. Reading Comprehension
3. Writing and Translation
[backcolor=transparent]ทักษะ/สมรรถนะ :[backcolor=transparent]รายละเอียดตามประกาศรับสมัครที่แนบ
[backcolor=transparent]เงื่อนไข :[backcolor=transparent]ไม่รับโอน

ชื่อตำแหน่ง :[backcolor=transparent]เจ้าพนักงานโสตทัศนศึกษา
อัตราเงินเดือน :[backcolor=transparent]11,500 – 12,650 บาท
ประเภท :[backcolor=transparent]ทั่วไป ระดับปฏิบัติงาน
จำนวนตำแหน่งว่าง :[backcolor=transparent]1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา :[backcolor=transparent]ปวส.
[backcolor=transparent]รายละเอียดวุฒิ :[backcolor=transparent](1) ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับ เดียวกันในสาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์ สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์กราฟฟิก หรือสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ และ
(2) ต้องเป็นผู้สอบผ่านความรู้ความสามารถทั่วไป ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ขึ้นไป ของ ก.พ.
[backcolor=transparent]ลักษณะงานที่ปฏิบัติ :[backcolor=transparent]รายละเอียดตามประกาศรับสมัครที่แนบ
[backcolor=transparent]ความรู้ที่จำเป็น(วิชาที่สอบ) :[backcolor=transparent]- ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการใช้โปรแกรมด้านการจัดทำสื่อวิดีทัศน์ การถ่ายภาพ การถ่ายวิดีโอ การพิมพ์ การออกแบบโฆษณาและสื่อสิ่งพิมพ์
- ความรู้ทั่วไปในการใช้ การบำรุงรักษาเครื่องโสตทัศนูปกรณ์ประเภทต่าง ๆ เช่น เครื่องขยายเสียง เครื่องบันทึกเสียง ไมโครโฟนลำโพง เครื่องฉายภาพ เป็นต้น
[backcolor=transparent]ทักษะ/สมรรถนะ :[backcolor=transparent]รายละเอียดตามประกาศรับสมัครที่แนบ
[backcolor=transparent]เงื่อนไข :[backcolor=transparent]ไม่รับโอน
[backcolor=transparent]สมัครงาน กรมการบินพลเรือน งานราชการ กรมการบินพลเรือน รับสมัคร สอบ กรมการบินพลเรือน 2557 สอบ กรมการบินพลเรือน 57 กรมการบินพลเรือน เปิดสอบ


วิธีการสมัครงานข้าราชการ กรมการบินพลเรือน :อินเตอร์เน็ต  
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ: 10 ก.ค. 2557
สอบวันที่: 
ประกาศผลสอบ: 
ดาวน์โหลดรายละเอียด/ประกาศรับสมัครสอบ คลิกที่นี่!!
เว็บไซต์สมัครสอบงานราชการ กรมการบินพลเรือน คลิกที่นี่
จำหน่ายเอกสารคู่มือเตรียมสอบราชการทุกหน่วยงาน     083-067-4168
admin ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ดูแลระบบ
รายละเอียดผู้ใช้ 
คู่มือเตรียมสอบกรมการบินพลเรือน ทุกตำแหน่ง ใหม่ล่าสุด

จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบกรมการบินพลเรือน ใหม่ล่าสุด
รวมทุกอย่างที่ออกข้อสอบ รวมแนวข้อสอบเก่าเด็ดๆๆ และข้อสอบที่ออกบ่อยมาก 
เลือกตามตำแหน่งที่สอบ
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ 
นักวิชาการขนส่งปฏิบัติการ (ด้านเศรษฐกิจ) 
นักวิชาการขนส่งปฏิบัติการ (ด้านการจราจรทางอากาศ) 
ตำแหน่งวิศวกรโยธาปฏิบัติการ 
ตำแหน่งนักตรวจสอบความปลอดภัยด้านการบินปฏิบัติการ 
นายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน 

สนใจสั่งซื้อมาที่   083-067-4168
ส่งเป็นไฟล์เอกสารส่งทางอีเมล์ สามารถนำไปปริ้นเพื่นอ่านได้เลย ในราคาเพียงชุดละ   399 บาท 
(เปิดบริการทุกวัน เวลา 8.00 - 22.00 น.) 
ชำระค่าสินค้าและบริการ 
1. ธ.กรุงเทพ สาขาเซ็นทรัลพระราม 3 ออมทรัพย์ เลขที่บัญชี 048-0-17796-3  Sumalee Thongyot 
2. ธ.กรุงไทย สาขาบิ๊กซีสะพานควาย ออมทรัพย์ เลขที่บัญชี 980-6-40570-6  Sumalee Thongyot 
3. ธ.กรุงศรีอยุธยา ออมทรัพย์ สาขาอุรุพงษ์ เลขที่บัญชี 130-1-28490-7 ชื่อบัญชี Pisitchai Kimchai 
4. ธ.ไทยพาณิชย์ ออมทรัพย์ สาขาบิ๊กซี รามอินทรา เลขที่บัญชี 402-398830-4 ชื่อบัญชี  Pisitchai & Sumalee
 
โอนเงินแล้วแจ้งมาที่อีเมล์  
lek.pisi@hotmail.com รายละเอียดเพิ่มเติม  http://www.thaionline1.com/read.php?tid=10064


จำหน่ายเอกสารคู่มือเตรียมสอบราชการทุกหน่วยงาน     083-067-4168
รายละเอียดไฟล์แนบ
กล่องตอบกลับด่วน

กรุณาใช้ข้อความที่สุภาพ คุณสามารถบันทึกฉบับร่างได้
กด "Ctrl+Enter" เพื่อตั้งกระทู้ได้