ประยุกต์ใช้ โพสล่าสุด โพสสำคัญ เครื่องมือ สมาชิก สถิติฟอรั่ม ธนาคาร
หัวข้อ : คู่มือเตรียมสอบ คู่มือสอบ แนวข้อสอบ ตำวรวจสายอำนวยการ วุฒิ ปวช. 2557 ล่าสุด
admin ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ดูแลระบบ
รายละเอียดผู้ใช้ 

คู่มือเตรียมสอบ คู่มือสอบ แนวข้อสอบ ตำวรวจสายอำนวยการ วุฒิ ปวช. 2557 ล่าสุด

อ้างอิง: หัวข้อนี้ถูกเน้น โดย admin เมื่อเวลา(2014-07-03)
1. ข้อใดต่อไปนี้ที่ไม่อยู่ในแบบหนังสือภายใน 
 ก. อ้างถึง ข. สิ่งที่ส่งมาด้วย 
 ค. คำลงท้าย ง. ทุกข้อไม่อยู่ในแบบ 
 ตอบ ง. 
2. โดยปกติถ้าส่วนราชการที่ออกหนังสืออยู่ในระดับกรมขึ้นไป ให้ลงชื่อส่วนราชการเจ้าของเรื่องในระดับใด 
 ก. กองและแผนก ข. กรมและแผนก 
 ค. กรมและหน่วยงาน ง. กรมและกอง 
 ตอบ ง. 
3. ถ้าส่วนราชการที่ออกหนังสืออยู่ในระดับต่ำกว่ากรมลงมาให้ลงชื่อส่วนราชการเจ้าของเรื่องเพียงระดับใด 
 ก. กอง ข. กรม 
 ค. แผนก ง. กระทรวง 
 ตอบ ก. 
4. ข้อใดต่อไปนี้เป็นหนังสือที่อยู่ในส่วนที่ 2 ของงานสารบรรณฯ 
 ก. หนังสือภายนอก 
 ข. หนังสือภายใน 
 ค. หนังสือราชการที่เป็นแบบพิธีน้อยกว่าหนังสือภายนอก 
 ง. ถูกทั้งข้อ ข. และ ค. 
 ตอบ ข. 
5. หนังสือรับรองเป็นเรื่องสำคัญที่ออกให้แก่บุคคลให้ติดรูปถ่ายของผู้ที่ได้รับการรับรอง มีขนาดเท่าไร 
 ก. 2 ´ 3 ซ.ม. ข. 4 ´ 6 ซ.ม. 
 ค. 5 ´ 9 ซ.ม. ง. 6 ´ 9 ซ.ม. 
 ตอบ ข. 
6. หนังสือเวียนคือหนังสือที่มาถึงผู้รับจำนวนมากมีข้อความอย่างเดียวกันให้เพิ่มเติมรหัสพยัญชนะตัว ว ไว้ที่ใด 
 ก. มุมของด้านขวา ข. หน้าเลขทะเบียนหนังสือส่ง 
 ค. บริเวณใดก็ได้ ขอให้ผู้รับเห็นชัดเจน ง. หลังเลขทะเบียนหนังสือส่ง 
 ตอบ ข. 
7. มท. เป็นรหัสพยัญชนะประจำกระทรวงที่มีหน้าที่หลักในเรื่องใด 
 ก. ดูแลความสงบเรียบร้อยภายในประเทศ 
 ข. ป้องกันการรุกรานจากต่างประเทศ 
 ค. การคมนาคมทั้งทางบก-เรือ และอากาศ 
 ง. การแพทย์-พยาบาล และสุขภาพอนามัยของประชาชน 
 ตอบ  ก. 
8. กห. เป็นรหัสตัวพยัญชนะประจำกระทรวงที่มีหน้าที่หลักในเรื่องใด 
 ก. ป้องกันการรุกรานจากต่างประเทศ 
 ข. ให้การศึกษาแก่ประชาชนในชาติระดับอุดมศึกษา 
 ค. ให้ความเป็นธรรมและยุติธรรม 
 ง. การแพทย์-พยาบาล และสุขภาพอนามัยของประชาชน 
 ตอบ ก. 
9. รย. เป็นรหัสพยัญชนะประจำจังหวัดซึ่งอยู่ทางภาคไหนของประเทศไทย 
 ก. ภาคเหนือ ข. ภาคกลาง 
 ค. ภาคตะวันออก ง. ภาคใต้ 
 ตอบ ค. 
10. ภก. เป็นรหัสพยัญชนะประจำจังหวัดซึ่งอยู่ทางไหนของประเทศไทย 
 ก. ภาคเหนือ ข. ภาคกลาง 
 ค. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ง. ภาคใต้ 
 ตอบ ง. 
11. ชม. เป็นรหัสพยัญชนะประจำจังหวัดซึ่งอยู่ทางไหนของประเทศไทย 
 ก. ภาคเหนือ ข. ภาคกลาง 
 ค. ภาคใต้ ง. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
 ตอบ ก. 
12. หนังสือราชการถึงประธานสภาผู้แทนราษฎร ใช้คำขึ้นต้นว่าอย่างไร 
 ก. ถึง ข. เรียน 
 ค. กราบเรียน ง. ขึ้นต้นตามข้อใดก็ได้ 
  ตอบ ค. 
13. หนังสือราชการถึงสมเด็จพระสังฆราชเจ้า ใช้คำขึ้นต้นว่าอย่างไร 
 ก. ทูล ข. กราบทูล 
 ค. นมัสการ ง. ขอประทานกราบทูล 
 ตอบ ง. 
14. หนังสือราชการถึงบุคคลธรรมดาใช้สรรพนามอย่างไร 
 ก. ข้าพเจ้า ข. กระผม ผม 
 ค. ดิฉัน ท่าน ง. ถูกทุกข้อ 
 ตอบ ง. 
15. หนังสือที่ใช้สำหรับยืนยันข้อความในเรื่องที่ได้สนทนา คือหนังสือชนิดใด 
 ก. บันทึก (Memorandum) ข. บันทึกช่วยจำ (Aide Memories) 
 ค. หนังสือกลาง (Note Verbal) ง. ไม่มีข้อใดถูก 
 ตอบ ข. 
16. หนังสือราชการภาษาอังกฤษที่ลงชื่อ คือหนังสือตามข้อใด 
 ก. หนังสือราชการที่เป็นพิธี (First Person Formal Note) 
 ข. หนังสือราชการที่ไม่เป็นแบบพิธี (First Person Informal Note) 
 ค. หนังสือกลาง (Third Person Note หรือ Note Verbal)
 ง. ถูกทุกข้อที่กล่าวมา
 ตอบ ง. 
17. งานสารบรรณ คือข้อใดต่อไปนี้ 
 ก. งานที่ว่าด้วยหนังสือ ข. งานที่ว่าด้วยการเก็บหลักฐาน 
 ค. งานที่ว่าด้วยการรับส่งหนังสือ ง. งานที่หน่วยงานราชการจำเป็นต้องมีขึ้น 
  ตอบ ก. 
18. หนังสือราชการมี 
 ก. 4 ชนิด ข. 5 ชนิด 
 ค. 6 ชนิด ง. 7 ชนิด 
 ตอบ ค. 
19. การจดบันทึกหรือรายงานการประชุม จะกระทำได้กี่วิธี 
 ก. 4 ชนิด ข. 5 ชนิด 
 ค. 6 ชนิด ง. 7 ชนิด 
 ตอบ ข. 
20. หนังสือราชการ คือ 
 ก. หนังสือสั่งราชการ ข. หนังสือที่ประทับตราแทนชื่อ 
 ค. เอกสารที่เป็นหลักฐานในราชการ ง. หนังสือที่ลง วัน เวลา ตามแบบสากล 
 ตอบ ค.


จำหน่ายเอกสารข้อสอบพลตำรวจ กลุ่มงานอำนวยการและสนับสนุน
รวมทุกอย่างที่ออกข้อสอบ รวมแนวข้อสอบเก่าเด็ดๆ 
ความรู้เกี่ยวกับสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
ถาม – ตอบ งานอำนวยการ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
ความสามารถด้านการคิดคำนวณ
ความสามารถด้านภาษา
(สูตรและเทคนิคการจำ)ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ
แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ
แนวข้อสอบจริยธรรมที่เกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวัน 
แนวข้อสอบวิชาภาษาอังกฤษ
แนวข้อสอบความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์
แนวข้อสอบเก่าตำรวจสายอำนวยการ ปี พ.ศ.2554
แนวข้อสอบเก่าตำรวจสายอำนวยการ ปี พ.ศ.2555
แนวข้อสอบเก่าตำรวจสายอำนวยการ ปี พ.ศ.2556 


ส่งเป็นไฟล์ PDF ทาง E-MAIL 
สามารถนำไปปริ้นได้เลย ในราคาชุดละ 399 บาท 
*ส่งด่วนภายใน 3 ชม.*
*ส่งช้าไม่เกิน 24:00 น. วันที่โอนเงิน*( ควรดูที่ JUNK MAIL ) 
สั่งซื้อมาที่ 083-067-4168 หรือ ส่ง SMS /  LINE : busthai01
โอนเงินแล้วแจ้งที่ lek.pisi@hotmail.com  **แจ้งรายละเอียดให้ชัดเจน** 
ธนาคารกสิกรไทย ออมทรัพย์ สาขา เซ็นทรัลพระราม 3 
เลขที่บัญชี 748-2-66186-0 ชื่อบัญชี Pisitchai Kimchai 
** เปิดบริการทุกวัน เวลา 8.00 - 24.00 น. **


รูปภาพ: ตร อก - Copy.jpg
จำหน่ายเอกสารคู่มือเตรียมสอบราชการทุกหน่วยงาน     083-067-4168
admin ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ดูแลระบบ
รายละเอียดผู้ใช้ 
1.    ผู้บุกรุกเข้าไปในระบบคอมพิวเตอร์ของคนอื่น เรียกว่าอะไร
    1.     Networker    2.    Hacker 
    3.    Cracker    4.    Superman
2.    เครื่องที่ทำหน้าที่ให้บริการด้านการสื่อสาร เรียกว่าอะไร
    1.    Communication Server    2.    Server Communication
    3.    File Communication    4.    file server
3.    อุปกรณ์ที่ทำหน้าที่แปลงสัญญาณติดตั้งคั่นกลางระหว่างเครื่องคอมพิวเตอร์และสายโทรศัพท์ 
    เรียกว่า         
    1.    แคช    2.    ปาล์ม
    3.    โมเดล    4.    ซีพียู
4.    leased line  คืออะไร
    1.    สายโทรศัพท์ธรรมดา    2.    สายเคเบิ้ล
    3.    ระบบดาวเทียมสื่อสาร    4.    สายเช่า
5.    TCP/IP เป็นมาตรฐานในการเชื่อมต่อระบบ Internet  คำนี้ย่อมาจากอะไร
    1.    ไม่มีคำย่อเป็นเพียงชื่อเท่านั้น
    2.    Transmission Control Protocal / Internet Protocal
    3.    Top Control Process / Internet Protocal
    4.    Tree Communication Protocal / Integrated Protocal
6.    PROCESS หมายถึงอะไร
    1.    หน่วยความจำสำรอง    
    2.    ระบบปฏิบัติการ
    3.    คำสั่งในโปรแกรมที่ถูกประมวลผลด้วยหน่วยประมวลผลกลาง
    4.    การกระจายอำนาจ
7.    เครือข่าย คืออะไร
    1.    ระบบควบคุมการทำงานของระบบเครือข่าย
    2.    การเชื่อมต่อกันระหว่างอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์สื่อสาร
    3.    ระบบส่งข่าวสารภายในเครือข่าย
    4.    เป็นศูนย์กลางของการเก็บแฟ้มข้อมูล

8.    การซื้อสิทธิในการเป็นสมาชิกเพื่อเชื่อมต่อไปยังระบบอินเตอร์เน็ตเรียกว่าเป็นการซื้ออะไร
    1.    Internet    2.    Internet hourse
    3.    cs    4.    Internet Account
9.    Web Server คืออะไร
    1.    ส่วนประกอบคอมพิวเตอร์ในการทำงาน    2.    เป็นส่วนหนึ่งของอินเตอร์เน็ต
    3.    เครื่องคอมพิวเตอร์ที่จัดสร้างข้อมูลข่าวสาร    4.    การค้นหาข้อมูล
10.    Network Address คืออะไร
    1.    ระบบเครือข่าย    2.    ชื่อเครือข่าย
    3.    ที่อยู่เครือข่าย    4.    หมายเลขเครือข่าย
11.    IP Address  คืออะไร
    1.    คือ วิธีกำหนดการทำงาน    2.    คือ วิธีกำหนดชื่อที่อยู่คอมพิวเตอร์
    3.    คือ ระบบคอมพิวเตอร์อย่างหนึ่ง    4.    คือ อุปกรณ์ในการทำงาน
12.    Groupware  คืออะไร
    1.    กลุ่มของข้อมูลที่ถูกประมวลผลแล้ว    
    2.    ซอฟต์แวร์ที่ใช้จัดการกับงานที่มีความหลากหลาย
    3.    กลุ่มของโปรแกรมที่ต้องใช้เป็นประจำ
    4.    โปรแกรมสำเร็จรูปที่อำนวยความสะดวกในสำนักงาน
จำหน่ายเอกสารคู่มือเตรียมสอบราชการทุกหน่วยงาน     083-067-4168
admin ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ดูแลระบบ
รายละเอียดผู้ใช้ 
. ผู้ให้บริการอินเตอร์เน็ต (ISP) ย่อมาจากอะไร  


ก. Internet  System Integrated  ค. Internet  Service  Provider


ข. Internet  System  Provider ง. Internet
Service  Integratedตอบ   ค. Internet Service
Provider2. Alt+F4
 คือเมนูลัดในข้อใด   ก. ปิดโปรแกรมที่ใช้งานอยู่


ข. เปิดใช้งานแถบพรีวิว   


ค. สร้างโฟลเดอร์ใหม่


ง. การปิดเอกสารที่เปิดอยู่ภายในแอพพลิเคชันที่สนับสนุนการเปิดเอกสารได้หลายไฟล์ภายในโปรแกรม


ตอบ   ก. ปิดโปรแกรมที่ใช้งานอยู่


3. Encoding
หมายถึงอะไรก. กระบวนการย้อนกลับในการแปลงข้อมูลที่ได้รับมา
ให้เป็นสารสนเทศที่ผู้รับสามารถเข้าใจได้ข. กระบวนการที่ผู้ให้ข้อมูลทำการแปลงสารสนเทศให้กลายเป็นข้อมูล ที่จะถูกส่งไปยังผู้รับ  


ค. กระบวนการที่ผู้ให้ข้อมูลทำการแปลงสารสนเทศให้กลายเป็นข้อมูล ให้เป็นข้อมูลที่ผู้รับสามารถเข้าใจได้


ง. กระบวนการย้อนกลับในการแปลงข้อมูลที่ได้รับมา
ให้เป็นข้อมูลที่ผู้รับสามารถเข้าใจได้ตอบ   ข. กระบวนการที่ผู้ให้ข้อมูลทำการแปลงสารสนเทศให้กลายเป็นข้อมูล ที่จะถูกส่งไปยังผู้รับ


4. เครื่องหมายดำเนินการเปรียบเทียบ  ก.  != ค. &&


ข.   * ง.
=ตอบ   ง.  =

5. Extract to drive D: 


ตอบ   การแตกไฟล์ที่ถูกบีบอัดไปยังไดร์ D


6. ฟังก์ชันการค้นหาข้อมูลจากคอลัมภ์แรก
 คืออะไรก. HLOOKUP ค. OFFSET


จำหน่ายเอกสารคู่มือเตรียมสอบราชการทุกหน่วยงาน     083-067-4168
รายละเอียดไฟล์แนบ
กล่องตอบกลับด่วน

กรุณาใช้ข้อความที่สุภาพ คุณสามารถบันทึกฉบับร่างได้
กด "Ctrl+Enter" เพื่อตั้งกระทู้ได้