ประยุกต์ใช้ โพสล่าสุด โพสสำคัญ เครื่องมือ สมาชิก สถิติฟอรั่ม ธนาคาร
หัวข้อ : ข้อสอบ คู่มือสอบ แนวข้อสอบ ครูผู้ช่วย  อบจ.ชัยภูมิ งานราชการครู ข่าวล่าสุด
admin ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ดูแลระบบ
รายละเอียดผู้ใช้ 

ข้อสอบ คู่มือสอบ แนวข้อสอบ ครูผู้ช่วย  อบจ.ชัยภูมิ งานราชการครู ข่าวล่าสุด

อ้างอิง: หัวข้อนี้ถูกเน้น โดย admin เมื่อเวลา(2014-07-08)

เปิดรับสมัครสอบเข้ารับราชการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ ตำแหน่งครูผู้ช่วย จำนวน 65 อัตรา สมัครทางอินเตอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 21 กันยายน - 12 ตุลาคม 2558

ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครู องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ ตำแหน่งครูผู้ช่วย

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร
ตำแหน่งครูผู้ช่วย จำนวรน 16 สาขาวิชาเอก รวม 65 อัตรา ดังนี้
1.สาขาวิชาเอกภาษาไทย จำนวน 19 อัตรา
2.สาขาวิชาเอกภาษาอังกฤษ จำนวน 9 อัตรา
3.สาขาวิชาเอกภาษาจีน จำนวน 1 อัตรา
4.สาขาวิชาเอกวิทยาศาสตร์ทั่วไป จำนวน 2 อัตรา
5.สาขาวิชาเอกดนตรี จำนวน 3 อัตรา
6.สาขาวิชาเอกดนตรีพื้นเมือง(อิสาน) จำนวน 2 อัตรา
7.สาขาวิชาเอกดนตรีสากล จำนวน 1 อัตรา
8.สาขาวิชาเอกเคมี จำนวน 1 อัตรา
9.สาขาวิชาเอกแนะแนว จำนวน 1 อัตรา
10.สาขาวิชาเอกวัดผลการศึกษา จำนวน 1 อัตรา
11.สาขาวิชาเอกคณิตศาสตร์ จำนวน 14 อัตรา
12.สาขาวิชาเอกคอมพิวเตอร์ จำนวน 3 อัตรา
13.สาขาวิชาเอกชีววิทยา จำนวน 1 อัตรา
14.สาขาวิชาเอกสังคมศึกษา จำนวน 4 อัตรา
15.สาขาวิชาเอกนาฏศิลป์ จำนวน 1 อัตรา
16.สาขาวิชาเอกฟิสิกส์ จำนวน 2 อัตรา

อัตราเงินเดือน
-ตำแหน่งครูผู้ช่วย ผู้มีวุฒิปริญญาตรี หลักสูตร 4 ปี ให้ได้รับอัตราเดือนอันดับครูผู้ช่วย 15,050 บาท
-ตำแหน่งครูผู้ช่วย ผู้มีวุฒิปริญญาตรี หลักสูตร 5 ปี ให้ได้รับอัตราเดือนอันดับครูผู้ช่วย 15,800 บาท
-ตำแหน่งครูผู้ช่วย ผู้มีวุฒิปริญญาตรี ผู้มีประกาศนียบัตรบัณฑิตที่มีหลักสูตรการศึกษาไม่น้อยกว่า 1 ปีต่อจากวุฒปริญญาตรี หลักสูตร 4 ปี ให้ได้รับอัตราเดือนอันดับครูผู้ช่วย 15,800 บาท
-ตำแหน่งครูผู้ช่วย ผู้มีวุฒิปริญญาตรี หลักสูตร 6 ปี ให้ได้รับอัตราเดือนอันดับครูผู้ช่วย ขั้น 17,690 บาท

การรับสมัคร
ผู้ประสงค์จะสมัครสอบแข่งขัน สมัครทางอินเตอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 21 กันยายน - 12 ตุลาคม 2558 ที่เว็บไซต์http://chpao.thaijobjob.com ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ

รายละเอียดเพิ่มเติม
-ไฟล์ประกาศรับสมัคร
ภาค ก. ชุดละ 399 รวม แนวข้อสอบ ครูผู้ช่วย อบจ.

จำหน่ายเอกสาร แนวข้อสอบ ภาค ก. ครูผู้ช่วย อบจ ใหม่ล่าสุด

รวมทุกอย่างที่ออกข้อสอบ

ความรู้ความสามารถทั่วไป

-  แนวข้อสอบการวิเคราะห์และสรุปเหตผล

-  ความสามารถในการใช้ภาษาไทย

-  แนวข้อสอบ ข่าว และเหตุการณ์ปัจจุบัน  การเมืองเศรษฐกิจและ สังคม

-  สรุปสาระสำคัญของประชาคมอาเซียน

(พระราชบัญญัติ) ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติราชการ

-  แนวข้อสอบพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และแก้ไขเพิ่มเติม

-  แนวข้อสอบ พ.ร.บ.สภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2546

-  แนวข้อสอบกฎหมายว่าด้วยสภาครูและบุคลากรทำงการศึกษา

-  แนวข้อสอบระเบียบงานสารบรรณ พ.ศ.2526 และแก้ไขเพิ่มเติม

-  แนวข้อสอบพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

-  สาระสำคัญ+แนวข้อสอบพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ.2540 และแก้ไขเพิ่ม

- แนวข้อสอบวินัยและการรักษาวินัย

- แนวข้อสอบจรรยาบรรณและมาตรฐานวิชาชีพครู


ภาค ข. ชุดละ 399 รวม แนวข้อสอบ ครูผู้ช่วย อบจ.

จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบ ภาค ข. ครูผู้ช่วย อบจ. ใหม่ล่าสุด

รวมทุกอย่างที่ออกข้อสอบ

ความรู้ความสามารถเกี่ยวกับวิชาการศึกษา

-  แนวข้อสอบหลักสูตรและการพัฒนาหลักสูตร 

-  แนวข้อสอบการจัดการเรียนรู้ 

-  แนวข้อสอบจิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว 

-  แนวข้อสอบการพัฒนาผู้เรียน 

-  แนวข้อสอบการบริหารจัดการชั้นเรียน 

-  แนวข้อสอบการวิจัยทางการศึกษา 

-  แนวข้อสอบสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทำงการศึกษา 

-  แนวข้อสอบการวัดและประเมินผลการศึกษา

-  ความรู้เกียวกับวิชาการศึกษา

ความรู้ความสามารถเกี่ยวกับวิชาเอก (เลือกวิชาเอกที่จะสอบ) 

สาขาวิชาเอกภาษาไทย

สาขาวิชาเอกภาษาอังกฤษ

สาขาวิชาเอกภาษาจีน

สาขาวิชาเอกภาษาญี่ปุ่น

สาขาวิชาเอกวิทยาศาสตร์ทั่วไป

สาขาวิชาเอกอุตสาหกรรมศิลป์

สาขาวิชาเอกดนตรีศึกษา

สาขาวิชาเอกดนตรีไทย

สาขาวิชาเอกฟิสิกส์ 

สาขาวิชาเอกแนะแนว 

สาขาวิชาเอกเคมี

สาขาวิชาเอกคณิตศาสตร์

สาขาวิชาเอกคอมพิวเตอร์ 

สาขาวิชาเอกชีววิทยา 

สาขาวิชาเอกคหกรรม

สาขาวิชาเอกศิลปศึกษา

สาขาวิชาเอกสังคมศึกษา 

สาขาวิชาเอกนาฏศิลป์

สาขาวิชาเอกพลศึกษา

สาขาวิชาเอกเกษตรกรรม


ภาค ก. ชุดละ 399 รวมแนวข้อสอบครูผู้ช่วย อบจ.

ภาค ข. ชุดละ 399 รวมแนว ข้อสอบครูผู้ช่วย อบจ. 

ส่งเป็นไฟล์ PDF ทาง E-MAIL 

สามารถนำไปปริ้นได้เลย ในราคาชุดละ 399 บาท 

*ส่งด่วนภายใน 3 ชม.* 

*ส่งช้าไม่เกิน 24:00 น. วันที่โอนเงิน*( ควรดูที่ JUNK MAIL ) 

สั่งซื้อมาที่ 083-067-4168 หรือ ส่ง SMS / LINE : busthai01 

โอนเงินแล้วแจ้งที่ lek.pisi@hotmail.com **แจ้งรายละเอียดให้ชัดเจน** 

ธนาคารกสิกรไทย ออมทรัพย์ สาขา เซ็นทรัลพระราม 3 

เลขที่บัญชี 748-2-66186-0 ชื่อบัญชี Pisitchai Kimchai 

** เปิดบริการทุกวัน เวลา 8.00 - 24.00 น. **


จำหน่ายเอกสารคู่มือเตรียมสอบราชการทุกหน่วยงาน     083-067-4168
รายละเอียดไฟล์แนบ
กล่องตอบกลับด่วน

กรุณาใช้ข้อความที่สุภาพ คุณสามารถบันทึกฉบับร่างได้
กด "Ctrl+Enter" เพื่อตั้งกระทู้ได้