ประยุกต์ใช้ โพสล่าสุด โพสสำคัญ เครื่องมือ สมาชิก สถิติฟอรั่ม ธนาคาร
หัวข้อ : คู่มือเตรียมสอบ คู่มือสอบ แนวข้อสอบ ตำรวจชั้นประทวน สายเทคนิค ล่าสุด
admin ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ดูแลระบบ
รายละเอียดผู้ใช้ 

คู่มือเตรียมสอบ คู่มือสอบ แนวข้อสอบ ตำรวจชั้นประทวน สายเทคนิค ล่าสุด

แนวข้อสอบจริยธรรมและกฎหมายที่ประชาชนควรรู้
1. ความสุขของมนุษย์คือข้อใด
                1. ความร่ำรวย
                2. มีบริวารคอยรับใช้
                3. ความหลุดพ้นจากกิเลส
                4. การบริจาคทรัพย์


2. จิตจะมีพลังอำนาจสูงเมื่อใด
                1. จิตฟุ้งซ่าน
                2. เมื่อจิตถูกบีบคั้น
                3. เมื่อจิตใจสบาย
                4. เมื่อควบคุมจิตได้


3. วันสำคัญทางพระพุทธศาสนาวันใดที่มีสาระสำคัญเน้นหลักเกี่ยวกับเรื่อง
   “  ความรักและสันติ”
                1. วันวิสาขบูชา
                2. วันมาฆบูชา
                3. วันอาสาฬหบูชา
                4.วั นเข้าพรรษา


4. คนที่ชอบเอารัดเอาเปรียบผู้อื่นต้องแก้ด้วยจริยธรรมในข้อใด
                1. เมตตา
                2. กรุณา
                3. เสียสละ
                4. มีวินัย


5. การควบคุมตัวเองให้เสมอต้นเสมอปลายควรยึดจริยธรรมในข้อใดเป็น
หลักปฏิบัติ
                1. มีวินัย                                                                3. ซื่อสัตย์สุจริต
                2. กตัญญูกตเวที                                  4. ความรับผิดชอบ             


6. ข้อใดเป็นหลักธรรมคล้องกันทุกศาสนา
                1. ห้ามฆ่าสัตว์
                2. ห้ามลักทรัพย์ผู้อื่น
                3. ห้ามรับประทานอาหารก่อนดวงอาทิตย์ตก
                4. ห้ามชายแต่งงานกับหญิงเกิน 1 คน


7. หมวดธรรมใดที่มีชื่อว่า “  โลกบาล”
                1. ขันติ – โสรัจจะ
                2. หิริ – โอตัปปะ
                3. ฉันทะ – วิริยะ
                4. เมตตา – กรุณา


8. การกระทำในข้อใดตรงกับหลักธรรมข้อจาคะที่แท้จริง
                1. ฉวีให้เงินเพื่อนไปเล่นการพนัน
                2. สมรเอาบุหรี่มาแจกให้เพื่อน
                3. สุธีแบ่งอาหารให้เด็กยากจนโดยไม่หวังสิ่งตอบแทน
                4. ศรีสุดาให้ของขวัญเพื่อนและคิดว่าเพื่อนต้องให้ตนบ้าง


9. ทำไมจึงกล่าวว่า “  การได้เห็นสมณะเป็นมงคลอันอุดม”
                1. เพราะได้เห็นผู้มีบุญทำให้ใจสบาย
                2. เพราะจะได้ฝึกสมาธิจากท่าน
                3. เพราะได้รับคำสั่งสอนจากท่าน
                4. เพราะจะได้วัตถุมงคลของดีจากท่าน
10. “ มหาสมุทรที่กว้างใหญ่แต่ก็ยังอยู่ต่ำกว่าห้วยหนองคลองบึง”คำกล่าวข้างต้นนี้มีความหมายใกล้เคียงกับมงคลสูตรข้อใด
                1. ความอ่อนน้อมถ่อมตน
                2. ความเป็นผู้ว่าง่าย
                3. ความอดทน
                4. การพบปะสมณะ


11. การที่ท่านตั้งใจจะเป็นตำรวจท่านควรจะต้องเสียสละในเรื่องใดต่อไปนี้มากที่สุด
                1. สละทรัพย์เพื่อรักษาอวัยวะ
                2. สละอวัยวะเพื่อรักษาชีวิต
                3. ความอดทน
                4. การพบปะสมณะ
12. ตามหลักพุทธศาสนาสิ่งทั้งปวงในโลกย่อมมีสามัญลักษณะเป็น 3 เรียกว่าไตรลักษณ์ได้แก่อะไร
                1. สุขเวทนา   ทุกเวทนา   อทุกขมสุขเวทนา
                2. เวทนา    สัญญา    สังขาร
                3. วิญญาณ    กุศล   อกุศล
                4. อนิจจัง   ทุกขัง   อนัตตตา


13. ตามหลักพุทธศาสนาเหตุให้เกิดทุกข์คืออะไร
                1. ตัณหา 3   ได้แก่   กามตัณหา   ภวตัณหา   และวิภวตัณหา
                2. กิเลส   2   คือ   กิเลสกาม   และวัตถุกาม
                3. ขันธ์ 3   คือ   เวทนา   สัญญา   และสังขาร
                4. มิจฉาทิฏฐิ   พยาบาท   และอกุศลกรรม


14.ศีลที่คริสต์ชนถือปฏิบัติเพื่อเป็นเครื่องระลึกว่าพระเยซูเสด็จกลับมาอีกได้แก่ศีลอะไร
                1. ศีลมหาสนิท                                                   
2. ศีลแก้บาปหรืออภัยบาป
                3. ศีลล้างบาป                                                      
4. ศีลบรรพชาหรือศีลบวช


15. ธรรมกลุ่มใดที่ไม่ใช่ธรรมของผู้นำ
                1. ทาน   ศีล   บริจาค
                2. มัทวะ   ตบะ   อักโกธะ
                3. อาชวะ   อวิโรธนะ   ขันติ
                4. สมณทัสสนะ    โสวจตัสสตา   คารวะ


จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบตำรวจสายเทคนิค ใหม่ล่าสุด 
รวมทุกอย่างที่ออกข้อสอบ 
ประกอบด้วย
ความรู้เกี่ยวกับสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
ความรู้เรื่องการพิสูจน์หลักฐานของตำรวจ
ความสามารถด้านการคิดคำนวณ+แนวข้อสอบ
ความสามารถด้านภาษา+แนวข้อสอบ
แนวข้อสอบจริยธรรมและกฎหมายที่ประชาชนควรรู้
แนวข้อสอบเทคโนโลยีสารสนเทศเบื้องต้น
แนวข้อสอบวิชาภาษาอังกฤษ
แนวข้อสอบเก่าตำรวจสายปราบปราม
ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์
โครงสร้างของบทสนทนา Conversations  Structure


ส่งเป็นไฟล์ PDF ทาง E-MAIL 
สามารถนำไปปริ้นได้เลย ในราคาชุดละ 399 บาท 
*ส่งด่วนภายใน 3 ชม.*
*ส่งช้าไม่เกิน 24:00 น. วันที่โอนเงิน*( ควรดูที่ JUNK MAIL ) 
สั่งซื้อมาที่ 083-067-4168 หรือ ส่ง SMS /  LINE : busthai01
โอนเงินแล้วแจ้งที่ lek.pisi@hotmail.com  **แจ้งรายละเอียดให้ชัดเจน** 
ธนาคารกสิกรไทย ออมทรัพย์ สาขา เซ็นทรัลพระราม 3 
เลขที่บัญชี 748-2-66186-0 ชื่อบัญชี Pisitchai Kimchai 
** เปิดบริการทุกวัน เวลา 8.00 - 24.00 น. **

จำหน่ายเอกสารคู่มือเตรียมสอบราชการทุกหน่วยงาน     083-067-4168
รายละเอียดไฟล์แนบ
กล่องตอบกลับด่วน

กรุณาใช้ข้อความที่สุภาพ คุณสามารถบันทึกฉบับร่างได้
กด "Ctrl+Enter" เพื่อตั้งกระทู้ได้