ประยุกต์ใช้ โพสล่าสุด โพสสำคัญ เครื่องมือ สมาชิก สถิติฟอรั่ม ธนาคาร
หัวข้อ : กองบัญชาการกองทัพไทย เปิดรับพนักงานบริการ รับ ม.ต้น 21-30 ก.ค.57
admin ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ดูแลระบบ
รายละเอียดผู้ใช้ 

กองบัญชาการกองทัพไทย เปิดรับพนักงานบริการ รับ ม.ต้น 21-30 ก.ค.57

อ้างอิง: ดันกระทู้ โดย admin เมื่อเวลา(2014-07-13)

“กองบัญชาการกองทัพไทย เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 21 -30 ก.ค. 2557  พนักงานบริการ”

ตำแหน่ง: พนักงานบริการ
ระดับการศึกษา: ม.ต้น  
อัตราเงินเดือน: 
อัตราว่าง: 3
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพ
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 21 – 30 ก.ค. 2557
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**


สมัครงาน กองบัญชาการกองทัพไทย งานราชการ กรุงเทพ กองบัญชาการกองทัพไทย รับสมัคร สอบ กองบัญชาการกองทัพไทย 2557 สอบ กองบัญชาการกองทัพไทย 57 กองบัญชาการกองทัพไทย เปิดสอบ

วิธีการสมัครงานพนักงานราชการ กองบัญชาการกองทัพไทย :ตนเอง  
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ: 
สอบวันที่: 1,4 ส.ค. 2557
ประกาศผลสอบ: 06 ส.ค. 2557
ดาวน์โหลดรายละเอียด/ประกาศรับสมัครสอบ คลิกที่นี่!!
จำหน่ายเอกสารคู่มือเตรียมสอบราชการทุกหน่วยงาน     083-067-4168
admin ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ดูแลระบบ
รายละเอียดผู้ใช้ 
แนวข้อสอบ นายทหารประทวน นายทหารสัญญาบัตร กองบัญชาการกองทัพไทย 2557 ล่าสุด

เรื่อง1 ศาสนา ศีลธรรม และจริยธรรม 
1. มูลเหตุของการกำเนิดศาสนาคือความกลัว “ความกลัว” ที่ว่านี้คือความกลัวในเรื่องใด 
ก. กลัวความอดยาก            ข. กลัวไม่ปลอดภัย         
ค. กลัวไม่มีคนยอมรับ            ง. กลัวภัยธรรมชาติ* 
2. ความเชื่อ ขั้นต่ำสุดของมนุษย์คือความเชื่อเรื่องใด 
ก. เชื่อเรื่องภูตผีปีศาจ            ข. เชื่อในเทพเจ้าว่ามีตัวตนจริง     
ค. เชื่อในเรื่องความเป็นจริงของธรรมชาติ*    ง. เชื่อเรื่องวิญญาณของมนุษย์ที่ตายไปแล้ว 
3. ข้อใดให้คำจำกัดความของ “คำสอนของศาสดาเพื่อให้มนุษย์บรรลุจุดมุ่งหมายสูงสุดในชีวิตโดยปฏิบัติตามวิธีหรือพิธีกรรมตามความเชื่อที่สืบทอดกันมา”
ก. ความเชื่อ         ข. ลัทธิ        ค. ศาสนา*        ง. ลัทธิและความเชื่อ 
4. ศาสนามีประโยชน์และความสำคัญในฐานะเป็นสถาบันหลักสำหรับยึดเหนี่ยวจิตใจ ยกเว้นข้อใด 
    ก. ศาสนาเป็นบ่อเกิดลัทธิทางการเมือง* 
    ข. ช่วยให้สังคมมีความสันติสุขและราบรื่น 
    ค. ช่วยให้สังคมเกิดความสามัคคีและมีเอกภาพ 
    ง. เป็นหลักควบคุมควบประพฤติของคนในสังคม 
5. ศาสนาใดต่อที่เป็นศาสนาที่ปรากฏว่าไม่มีศาสดาเป็นผู้ให้กำเนิดศาสนา 
ก. ศาสนาคริสต์         ข. ศาสนาฮินดู*         ค. ศาสนาซิกส์         ง. ศาสนาอิสลาม 
6. ศาสนาในข้อใดที่จัดเป็นประเภท “อเทวนิยม” 
ก. ศาสนาพราหมณ์-ฮินดู    ข. ศาสนาอิสลาม    ค. ศาสนาพุทธ*        ง. ศาสนาคริสต์ 
7. ตามหลักความเชื่อของศาสนาคริสต์พระเยซูมีหน้าที่สำคัญใดต่อมนุษย์ 
ก. ไถ่บาปให้เพื่อนมนุษย์*         ข. สร้างโลกให้มีแต่ความสุข 
ค. ล้างโลกให้บริสุทธิ์ทั้งหมด         ง. นำวิญญาณบริสุทธิ์ไปอยู่กับพระเจ้า 
8. ถ้าท่านต้องไปศึกษาสถานที่อันเป็นที่ประสูติของพระพุทธเจ้าท่านต้องไปประเทศใด 
ก. ประเทศอินเดีย    ข. ประเทศเนปาล* ค. ประเทศปากีสถาน    ง. ประเทศบังคลาเทศ 
9.  “มหาสถูปบุโรพุทโธ” เป็นปูชนียวัตถุที่สำคัญของศาสนาพุทธอยู่ในประเทศใดต่อไปนี้ 
ก. ประเทศอินเดีย            ข. ประเทศศรีลังกา 
ค. ประเทศเวียดนาม            ง. ประเทศอินโดนีเซีย* 
10.  ความหมายของคำว่า “สมาธิ” ตรงกับข้อใดมากที่สุด 
ก. การตั้งมั่นของจิตใจ*            ข. การทำใจให้สบาย                ค. การตั้งจิตอธิษฐาน            ง. การตั้งใจในการทำสิ่งใดสิ่งหนึ่ง 
11. การที่ท่านทำสมาธิจะช่วยประโยชน์ในด้านใดมากที่สุด 
ก. ประโยชน์ต่อการพัฒนาสังคม        ข. ประโยชน์ต่อชีวิตประจำวัน*     
ค. ประโยชน์ต่อการพัฒนาสังคม        ง. ประโยชน์ต่อการอยู่ร่วมกันในสังคม 
12. ในฐานะที่ท่านเป็นคนไทยสามารถมีส่วนในการจรรโลงพระพุทธศาสนาอย่างไร 
1. บวชสามเณรและบวชชีพราหมณ์         
2. เป็นอาสาสมัครออกเผยแผ่พระพุทธศาสนา     
3. พิมพ์เผยแผ่ตำราพระพุทธศาสนาให้หลากหลายภาษา 
4. ศึกษาพระพุทธศาสนาให้ถ่องแท้และนำไปปฏิบัติเป็นตัวอย่างแก่ผู้อื่นได้*     
เรื่อง2 สาระที่ 2 หน้าที่พลเมือง วัฒนธรรมและการดำเนินชีวิตในสังคม 
13. ข้อใดให้ความหมายของคำว่า “วัฒนธรรม” ถูกต้องมากที่สุด 
ก. พฤติกรรมของบุคคลเปลี่ยนแปลงได้และสืบทอดได้         
ข. ลักษณะนิสัยของคนในสังคมที่ได้รับแบบอย่างมาจากบรรพบุรุษ 
ค. แบบแผนความประพฤติที่สั่งสมมาแต่บรรพบุรุษเปลี่ยนแปลงยาก     
ง. วิถีชีวิตของคนในสังคมที่ได้รับถ่ายทอดสืบต่อกันมายากต่อการเปลี่ยนแปลง* 
14. ข้อใดต่อไปนี้ ไม่ใช่ การเสียสละเพื่อส่วนรวม 
ก. การแต่งกายถูกระเบียบของโรงเรียน*         
ข. การรวบรวมการบ้านของเพื่อนส่งครู     
ค. การช่วยเหลืองานของโรงเรียนในโอกาสต่าง ๆ 
ง. การเป็นผู้นำท่านช่วยเหลือดูแลงานของห้อง 
15. ข้อใดให้ความหมายการปกครองระบอบประชาธิปไตยได้ตรงความหมายมากที่สุด 
ก. การปกครองที่ยึดหลักนิติธรรม 
ข. การปกครองที่ทุกคนมีสิทธิและเสรีภาพอย่างเต็มที่ 
ค. การปกครองที่ประชาชนมีความเสมอภาคทางกฎหมาย     
ง. การปกครองที่ประชาชนเป็นเจ้าของอำนาจสูงสุดในการปกครอง* 
16. ในปัจจุบันประเทศไทยใช้รูปแบบการปกครองรูปแบบใด 
ก. แบบรัฐสภา*    ข. แบบแบ่งอำนาจ    ค. แบบรวมอำนาจ  ง. แบบกระจายอำนาจ     
17. ข้อใดคือพื้นฐานของการพัฒนาการปกครองระบบอบประชาธิปไตยให้เจริญก้าวหน้า 
ก. รูปแบบของการบริหารประเทศ        ข. การศึกษาของประชาชน*     
ค. การมีกฎหมายรัฐธรรมนูญ        ง. การเลือกตั้งผู้แทนราษฎร 
18. หัวใจสำคัญของการปกครองระบอบประชาธิปไตยคือข้อใด 
ก. การเลือกตั้ง*                ข. การมีเหตุและผล     
ค. การลงมติของรัฐสภา            ง.  การยอมรับเสียงข้างมาก 
19. ข้อใดให้ความหมายของคำว่า “สิทธิ” ได้ชัดเจนที่สุด 
ก. ข้อห้ามมิให้บุคคลประพฤติปฏิบัติ     
ข. ภาระที่บุคคลพึงกระทำตามกฎหมาย 
ค. ข้อกำหนดบทบาทหน้าที่ในฐานะพลเมืองของประเทศ 
ง. อำนาจอันชอบธรรมที่กฎหมายรับรองและให้ความคุ้มครอง* 
20. สิ่งสำคัญที่กำหนดบทบาทของบุคคลในสังคมคืออะไร 
ก. สิทธิ        ข. หน้าที่*    ค. สถานภาพ    ง. ความเสมอภาค 
21. การใช้เสรีภาพของบุคคลในข้อใดที่ละเมิดสิทธิของผู้อื่น 
ก. นายโอมและพวกชุมนุมประท้วงรัฐบาลโดยสงบ         
ข. นายทองก้อนนับถือศาสนาที่แตกต่างจากญาติพี่น้อง     
ค. นายดอกไม้เผยแพร่ภาพอนาจารของนางสาวสีในอินเตอร์เนท*     
ง. นายสดใสแต่งเพลงให้นายพรส่องร้องจนได้รับรางวัลกุ้งทองคำ 
22.  ความหมายของคำว่า “กฎหมาย” ที่ถูกต้องที่สุดคือข้อใด 
ก. ข้อบังคับของรัฐาธิปัตย์*        ข. ข้อห้ามของประชาชน             
ค. ข้อกำหนดให้ประชาชนปฏิบัติ        ง. ข้อกำหนดบทบาทสมาชิกของรัฐ 
23. หลักกฎหมายมีความแตกต่างจากหลักศีลธรรมของศาสนาข้อใดสำคัญที่สุด 
ก. รายละเอียดของเนื้อหา            ข. การได้รับโทษเมื่อฝ่าฝืน*     
ค. การยอมรับของคนในสังคม        ง. ความรุนแรงของโทษ     
24. กฎหมายในข้อใดที่เป็นกฎหมายที่เกี่ยวข้องระหว่างรัฐกับประชาชน 
ก. กฎหมายอาญา            ข. กฎหมายแพ่ง     
ค. กฎหมายมหาชน*            ง. กฎหมายเอกชน 
เรื่อง3 สาระที่ 3 เศรษฐศาสตร์ 
25. ปัญหาที่เป็นพื้นฐานของสังคมทุกสังคม ยกเว้นข้อใด 
ก. ประชากรยากจน            ข. ขาดแคลนทรัพยากร     
ค. ประชากรมีมากขึ้น            ง. ประชากรมีการศึกษาสูงขึ้น* 
26. ผู้ใดต่อไปนี้แสดงถึงการเป็นผู้มีประสิทธิภาพในการผลิตทางเศรษฐกิจ 
ก. นายสด เป็นเจ้าของบริษัทที่ทำกำไรได้สูงสุด*     
ข. นางใส เป็นเจ้าของร้านเสริมสวยที่มีลูกค้ามากที่สุด 
ค. นายดี เป็นนักธุรกิจส่งออกผ้าไหมนำรายได้เข้าสู่ประเทศมากมาย         
ง. นายเด่น เป็นพนักงานขับรถที่เข้ารวดเร็วถึงที่หมายได้อย่างปลอดภัย 
27. การที่รัฐบาลส่งเสริมการผลิตสินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์เพื่อการส่งออกถือว่าเป็นการผลิตขั้นใด 
    ก. การผลิตขั้นปฐมภูมิ*            ข. การผลิตขั้นทุติยภูมิ     
ค. การผลิตขั้นตติยภูมิ            ง. การผลิตตั้งแต่ขั้นปฐมภูมิถึงตติยภูมิ 
28. คำถามที่เกี่ยวกับปัญหาพื้นฐานของการผลิต ข้อใดไม่ถูกต้อง 
ก. จะผลิตอะไร        ข. จะผลิตทำไม*        ค. จะผลิตเท่าไร    ง. จะผลิตอย่างไร 
29. ข้อใด ไม่ใช่ หน้าที่ของสหกรณ์การเกษตร 
ก. เป็นกลุ่มผลประโยชน์ต่อรองกับรัฐบาล     
ข. บริการสินเชื่อการเกษตรในอัตราดอกเบี้ยต่ำ 
ค. บริการหาวัสดุและอุปกรณ์บริการแก่สมาชิก 
ง. ส่งเสริมความรู้เรื่องสหกรณ์และความรู้ต่าง ๆ แก่สมาชิก* 
30. เป้าหมายสำคัญของหลักเศรษฐกิจแบบพอเพียงคือข้อใด 
ก. เพื่อให้ชาติสามารถพึ่งตนเองได้ในระยะยาว*     
ข. เพื่อให้ชาติร่ำรวยมั่งคั่งทัดเทียมนานาประเทศ     
ค. เพื่อให้ประชาชนหลุดพ้นจากความทุกมีความสุขกันทุกคน 
ง. เพื่อให้ประชาชนมีฐานะทางเศรษฐกิจดีร่ำรวยเท่าเทียมกันทุกคน     
31. ในฐานะที่เป็นคนไทยควรน้อมนำกระแสพระราชดำริเรื่องเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นแนวทางในการประพฤติปฏิบัติตามข้อใด 
ก. การประกอบสัมมาอาชีวะ        ข. การขวนขวายหาความรู้อยู่เสมอ     
ค. ประหยัด ลดละความฟุ่มเฟือยในชีวิต*    ง. การละเลิกการแก่งแย่งแข่งขันกันด้านการค้า 
32. “การที่เอกชนมีเสรีภาพในการผลิตอย่างมากรัฐไม่เข้าไปแทรกแซงปล่อยให้เป็นไปตามกลไกราคา” คือการใช้ระบบเศรษฐกิจแบบใด 
ก. แบบผสม    ข. แบบทุนนิยม*        ค. แบบสังคมนิยม    ง. แบบคอมมิวนิสต์ 
33.ข้อใด ไม่ใช่ สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ   
ก. การสื่อสาร                ข. การค้าระหว่างประเทศ    * 
ค. การคมนาคมขนส่ง            ง. การไฟฟ้า การประปา 
34. ข้อใด ไม่ใช่ สถาบันการเงิน     
ก. ธนาคาร    ข. สหกรณ์การเษตร    ค. โรงรับจำนำ    ง. ร้านสะดวกซื้อ* 
35. ธนาคารแห่งประเทศไทยมีหน้าที่สำคัญ ยกเว้นข้อใด 
ก. พิมพ์ธนบัตร                ข. รับฝาก-ถอนเงินจากประชาชน*     
ค. รักษาทุนสำรองเงินระหว่างประเทศ    ง. ควบคุมการตรวจธนาคารพาณิชย์ 
36. เมื่อพิจารณาประเภทและการให้บริการของสถาบันการเงินแล้ว สถาบันการเงินในข้อใด แตกต่างไปจากข้ออื่น 
ก. ธนาคารออมสิน        ข. ธนาคารอาคารสงเคราะห์     
ค. บริษัทเงินทุนหลักทรัพย์*    ง. ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์ 
เรื่อง4 สาระที่ 4 ประวัติศาสตร์ 
37. เกณฑ์ใดที่ใช้ในการแบ่งยุคสมัยทางประวัติศาสตร์เป็นยุคก่อนประวัติศาสตร์และประวัติศาสตร์ 
    ก. เครื่องมือเครื่องใช้ของมนุษย์         ข. การประดิษฐ์ตัวอักษรใช้*         
ค. การเกิดขึ้นของศาสนา              ง. การเกิดขึ้นของอาณาจักร 
38. “ยุคที่มนุษย์มีสภาพสังคมแบบเร่ร่อนและพึ่งพาธรรมชาติในด้านความเป็นอยู่และอาหารยังชีพ เครื่องมือส่วนใหญ่ก็ทำจากหินกะเทาะ ไม้ กระดูก เขาสัตว์” คือยุคสมัยใด 
    ก. ยุคหินเก่า*              ข. ยุคหินกลาง              ค. ยุคหินใหม่            ง. ยุคโลหะ 
39. หลักฐานประวัติศาสตร์ที่ค้นพบในประเทศเวียดนามคือ “กลองมโหระทึก” เป็นหลักฐานที่บ่งบอกให้รู้ว่าเกิดขึ้นในยุคสมัยใด     
    ก. ยุคหินเก่า              ข. ยุคหินกลาง                 ค. ยุคหินใหม่           ง. ยุคโลหะ* 
40. ข้อใด ไม่ถูกต้อง เกี่ยวกับลักษณะความเจริญของอาณาจักรทวารวดี 
ก. เป็นอาณาจักรของชาวมอญ* 
ข. นับถือพระพุทธศาสนานิกายมหายาน 
ค. รับอิทธิพลด้านการปกครองจากอินเดีย 
ง. เป็นศูนย์กลางในการเผยแพร่พระพุทธศาสนา 


จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบนายทหารประทวน กองบัญชาการกองทัพไทย 
รวมทุกอย่างที่ออกข้อสอบ รวมแนวข้อสอบเก่าเด็ดๆๆ  และข้อสอบที่ออกบ่อยมาก 
ประกอบด้วย
 
-  ข้อสอบวิชาสังคม 
- ข้อสอบวิชาภาษาไทย 
- ข้อสอบวิชาภาษาอังกฤษ 
- ข้อสอบความรู้ทั่วไป ด้านการเมือง สังคม เศรษฐกิจ ทหาร วิทยาศาสตร์ 
ข้อสอบวิชาเฉพาะตำแหน่ง 
- กลุ่มงานงบประมาณและการเงิน 
- กลุ่มงานสารบัญ 
- กลุ่มงานคอมพิวเตอร์ 
- กลุ่มงานพลขับรถยนต์ 
- กลุ่มงานรถจักรกล 
- กลุ่มงานพยาบาล 1.  ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ชายจีน แทนการถูกเกณฑ์แรงงานสมัยรัตนโกสินทร์เรียกว่า

1. ส่วยแทนแรง

2. เงินค่าราชการ

3. เงินรัชชูปการ

4. ค่าผูกปี้

2.  หลังจากเปลี่ยนแปลงการปกครอง พ.ศ. 2475 เป็นต้นมาพระมหากษัตริย์ทรงใช้อำนาจนิติบัญญัติผ่านทางใด

1. ทางรัฐสภา

2. ทางคณะรัฐมนตรี

3. ทางศาล

4. ทางสมาชิกวุฒิสภา

3.  แหล่งกำเนิดศาสดาของศาสนา และภาษาที่สำคัญของโลกคือทวีปใด

1. เอเชีย 

2. อัฟริกา

3. ยุโรป 

4. อเมริกาเหนือ

4.  ทวีปเอเชียมีขนาดใหญ่กว่าทวีปที่เล็กที่สุดประมาณกี่เท่า

1. 3 เท่า 

 2. 4 เท่า

3. 5 เท่า 

  4. 6 เท่า5.  ประเทศบรูไนเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาซีเกมส์ ครั้งที่ 20 ข้อใดต่อไปนี้กล่าวผิดเกี่ยวกับประเทศบรูไน

 1. เคยเป็นอาณานิคมของอังกฤษ ปัจจุบันเป็นสมาชิกของสมาคมอาเซียน

 2. ตั้งอยู่บนเกาะบอร์เนียว มีภูมิอากาศประเภทป่าฝนเมืองร้อน

 3. ทรัพยากรน้ำมันมีมากทำให้มีการพัฒนาอุตสาหกรรมก้าวหน้ากว่าประเทศ

 อื่นๆในภูมิภาค

4. มีประมุขเป็นพระมหากษัตริย์เช่นเดียวกับประเทศไทย มาเลเซีย และกัมพูชา

6.  ข้อใดเป็นแม่น้ำนานาชาติของทวีปยุโรป

  1.  แม่น้ำเทมส์ แม่น้ำเชน

  2. แม่น้ำไรน์ แม่น้ำดานูบ

  3. แม่น้ำโวลกา แม่น้ำอูราล

  4. แม่น้ำโรน แม่น้ำโอเดอร์

7.  คลองที่ช่วยย่นระยะทางการเดินทางจากทวีปยุโรป กับทวีปเอเชียคือข้อใด

  1. คลองปานามา

  2. คลองศีล

  3. คลองสุเอช

  4. คลองคอรินธ์

8.  ช่องแคบที่กั้นระหว่างทวีปเอเชียกับทวีปแอฟริกาคือข้อใด

  1. บอสฟอรัส  3. เบริง

  2. ยิบรอลตา 4. คุก

9.  กลุ่มประเทศใดของทวีปที่ไม่เหมือนกับกลุ่มอื่น

  1. ลักแชมเบิร์ก สวิตเซอร์แลนด์

  2. กัวเตมาลา ฮอนดูรัส

  3. โบลิเวีย ปารากวัย

  4. ไนเจอร์ ชาด
10.   แหล่งทรัพยากรแร่ธาตุข้อใดที่ไม่สัมพันธ์กับประเทศ

  1. เม็กซิโก – เงิน

  2. เอธิโอเปีย – น้ำมัน

  3. ชิลี – ทองแดง

  4. สวีเดน – เหล็ก

11. ถ้าท่านอยากจะชมสถาปัตยกรรมแบบไบเซนไทม์ท่านควรไปดูที่เมืองใด

 1. อิสตันบูล 3. ลอนดอน 

 2. ปารีส 4. เอเธนส์

12. ผลประโยชน์ที่ชาวยุโรปได้รับจากการเดินทางไปยังทวีปแอฟริกามากที่สุดคือเรื่องใด

 1. การตั้งสถานีการค้า

 2. กอบโกยแร่ธาตุกลับไปเมืองแม่

 3. การลงทุนทางการเกษตร

 4. การค้าทาส

13. กิจกรรมทางเศรษฐกิจใดที่ขยายตัวเป็นอย่างมากในสมัยรัชกาลที่ 5

 1. อุตสาหกรรมน้ำตาล – เหมืองแร่

 2. การค้าของป่า – การทำป่าไม้

 3. อุตสาหกรรมน้ำตาล – การทำนา

 4. การทำนา – การทำป่าไม้

14. ข้อใดไม่ใช่พระราชกรณียกิจในการพัฒนาเศรษฐกิจในสมัยรัชกาลที่ 4 

 1. เลิกพระคลังสินค้า

 2. เก็บภาษีขาเข้าในอัตราร้อยละ 3 

 3. ยกเลิกภาษีปากเรือ 1700 บาท และ 1500 บาท

 4. สถาปนากรมพระคลังข้างที่

15. ข้อใดต่อไปนี้มีความสัมพันธ์กันอย่างไม่ถูกต้อง

 1. สงครามโลกครั้งที่ 1 - ธงไตรรงค์

 2. พระราชบัญญัติประถมศึกษา - พ.ศ. 2464

 3. การใช้พุทธศักราชเป็นศักราชทางการ - รัชกาลที่ 6

 4. ข้าราชการสวมเสื้อราชประแตนท์ - รัชกาลที่ 4 
16. เพราะเหตุใดจึงต้องมีกฎหมายเกี่ยวกับสิทธิและเสรีภาพของประชาชน

1. เพื่อความสงบเรียบร้อย

2. เพื่อความเป็นเอกภาพของสังคม

2. เพื่อความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน

3. เพื่อป้องกันการละเมิดสิทธิเสรีภาพของผู้อื่น

17. สภาพธรรมชาติของทวีปเอเชียที่แตกต่างจากทวีปอื่นอย่างเด่นชัดคือข้อใด

 1. มีเปลือกโลกที่ยังไม่สงบ คือภูเขาไฟระเบิดและแผ่นดินไหว

 2. มีเนื้อที่อยู่บริเวณซีกโลกเหนือเกือบทั้งหมด

 3.  มีชายฝั่งทะเลเว้าแหว่ง และมีหมู่เกาะมากกว่าทวีปอื่น

 4.  มีลักษณะอากาศหลายแบบ และมีภูมิอากาศแบบมรสุมพัดผ่านเสมอ

18. การพัฒนาสร้างสรรค์ความรู้ความคิดของคนรุ่นหนึ่งถ่ายทอดไปให้คนรุ่นหนึ่งและสืบ

 ทอดกันต่อมาเป็นระยะเวลานานพอสมควรนั้น ก่อให้เกิดสิ่งใดต่อไปนี้

 1.  กฎหมาย

 2.  จารีตประเพณี

 3.  ความเหลื่อมล้ำทางวัฒนธรรม

 4.  วัฒนธรรมที่เป็นเอกลักษณ์ของชนชาตินั้น 

19. กลุ่มประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้มีกี่ประเทศ

 1.  9 ประเทศ

 2.  10 ประเทศ

 3.  11 ประเทศ

 4. 12  ประเทศ

20. ฤดูอากาศร้อนและแห้งแล้ง ฤดูหนาวมีฝนตก เป็นลักษณะอากาศแบบใด

 1.  ไทก้า

 2.  อบอุ่นชื้น

 3.  อบอุ่นชื้นภาคพื้นทวีป

 4.  เมดิเตอร์เรเนียน
21. ดินแดนใดที่ไทยต้องทำสัญญายกให้ฝรั่งเศส เพื่อแลกเปลี่ยนเมืองตราดและเกาะต่าง ๆใต้แหลมสิงห์จนถึงเกาะกูด

 1. ไทรบุรี กลันตัน ตรังกานู

 2. มะริด ทวาย ตะนาวศรี

 3. พระตะบอง เสียมราฐ ศรีโสภณ

 4. อาณาจักรล้านนา

22. การปฏิรูปการปกครองในสมัยรัชกาลที่ 5 ทรงครองราชย์ แบ่งออกเป็น 2 ระยะ

 ข้อใดเป็นการปฏิรูปในระยะเริ่มต้นที่พระองค์ทรงกระทำ

 1. จัดตั้งกระทรวง 12  กระทรวง

 2. ตั้งสภาที่ปรึกษาราชการแผ่นดินและสภาที่ปรึกษาในพระองค์

 3. ปรับปรุงเขตการปกครองส่วนภูมิภาค ตั้งมณฑลเป็นภาค

 4. ยกเลิกเมือง เอก โท ตรี จัตวา เป็น มณฑล เมือง อำเภอ ตำบล และ

หมู่บ้าน

23. ข้อใดเป็นพระราชกุศโลบายของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ที่ตรงเตรียม เปลี่ยนแปลงการปกครองซึ่งเป็นวิธีการเผยแพร่ประชาธิปไตย

 1. พระราชทานรัฐธรรมนูญให้ประชาชน

 2. ทรงตั้งดุสิตธานี เมืองจำลองประชาธิปไตย

 3. ปล่อยนักโทษกบฏ ร.ศ. 130 ให้เป็นอิสระ

 4. ริเริ่มการศึกษาภาคบังคับให้เข้าถึงประชาชน

24. การเสด็จประพาสยุโรปของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ถึง 2 ครั้ง

 เพื่อทรงปฏิบัติภารกิจเจริญพระราชไมตรีกับนานาประเทศ มีผลดีต่อประเทศไทย

 อย่างไรสำคัญที่สุด

 1. ไทยสามารถทำการค้ากับขายกับต่างประเทศได้สะดวกขึ้น

 2. ถ่วงดุลอำนาจจนไทยสามารถรักษาเอกราชได้

 3. นำความเจริญกลับมาพัฒนาประเทศ

 4. เพื่อรักษาพระองค์
25. การเปลี่ยนแปลงสังคมและวัฒนธรรมมีผลมาจากอะไรมากที่สุด

 1. การเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ 

  2. การเปลี่ยนแปลงทางคมนาคม

 3. การเปลี่ยนแปลงทางการเมือง  

 4. การเปลี่ยนแปลงทางศาสนา

26. ข้อใดเป็นสาเหตุสำคัญที่ทำให้เศรษฐกิจประเทศไทยต้องเผชิญกับปัญหา ต้องขอความ

 ช่วยเหลือจาก IMF

1. รายได้ลดลง เพราะตลาดต่างประเทศรับซื่อผลผลิตทางการเกษตรของไทยน้อยลง

2. มีการลงทุนระยะยาวจำนวนมาก ได้ผลตอบแทนทีละน้อยอย่างช้าๆ

3. มีการกู้เงินจากต่างประเทศ และการซื้อสินค้าจากประเทศมากเกินไป ทำให้เงินไหลออกมาก

4. มีการกู้เงินลงทุนในกิจกรรมที่มีความเสี่ยง และไม่ได้ผลตอบแทนมากมาย

27. ปัจจัยใดที่ทำให้สังคมไม่สามารถพัฒนาหรือเปลี่ยนแปลงไปได้อย่างรวดเร็ว

 1. การยึดมั่นในความเชื่อ ค่านิยมละวัฒนธรรมประเภณี

 2. ความเจริญก้าวหน้าทางเทคโนโลยีและการสื่อสาร

 3. การติดต่อกับสังคมภายนอก

 4. ไม่มีข้อใดถูก

28. หลักธรรมพื้นฐานในศาสนาพุทธ คือ...........

  1. การรักษาศีล สมาธิเป็นนิจ 

  2. พระไตรปิฎก

  3. พระอริยสัจสี่ 

 4. ธัมมจักกัปปวัตนสูตร

29.  ระบบจตุสดมภ์ ซึ่งประกอบด้วยเวียง วัง คลัง นา เป็นระบบการปกครองที่ได้รับอิทธิพลมาจาก อาณาจักรใด

 1. อาณาจักรขอม  

 2. อาณาจักรละโว้

 3. อาณาจักรจักรทวารวดี  

  4. อาณาจักรศรีวิชัย
30. “เศรษฐกิจในสมัยกรุงศรีอยุธยาขึ้นอยู่กับการเกษตรกรรม” ด้วยเหตุผลใด

 1. เป็นอาชีพและรายได้หลักของประเทศ

 2. มีระบบการชลประทานมากมายในเขตเพาะปลูก

 3. มีดินที่อุดมสมบูรณ์

 4. มีการแปรรูป
เอกสารแนวข้อสอบกองบัญชาการกองทัพไทย
รวมทุกอย่างที่ออกข้อสอบ (เลือกตามระดับที่สอบ) 
นายทหารสัญญาบัตร 
นายทหารประทวน
ประกอบด้วย
- ความรู้เกี่ยวกับกองบัญชาการกองทัพไทย
- แนวข้อสอบวิชาคณิตศาสตร์
- แนวข้อสอบวิชาภาษาไทย
- แนวข้อสอบวิชาภาษาอังกฤษ
- แนวข้อสอบความรู้ทั่วไป ด้านการเมือง สังคม เศรษฐกิจ ทหาร
ข้อสอบวิชาเฉพาะตำแหน่ง(เลือกตำแหน่งที่สอบ)
- กลุ่มงานคอมพิวเตอร์
- กลุ่มงานการเงิน
- กลุ่มงานสารบรรณ
- กลุ่มงานการสัตว์
- กลุ่มงานพลขับรถ
- กลุ่มงานบริการ
- กลุ่มงานอื่นๆ


ส่งเป็นไฟล์ PDF ทาง E-MAIL สามารถนำไปปริ้นได้เลย ในราคาชุดละ 399 บาท 
* ส่งด่วนภายใน 3 ชม. ส่งช้าไม่เกิน 24:00 น. วันที่โอนเงิน * ( ควรดูที่ JUNK MAIL ) 
สั่งซื้อมาที่ 083-067-4168 หรือ ส่ง SMS / WhatsApp , LINE 
ชำระค่าสินค้าและบริการ โอนเงินแล้วแจ้งที่ lek.pisi@hotmail.com  **แจ้งรายละเอียดให้ชัดเจน** 
1. ธ. กรุงเทพ ออมทรัพย์ สาขา เซ็นทรัลพระราม 3 เลขที่บัญชี 048-0-17796-3 ชื่อบัญชี Sumalee Thongyot 
2. ธ. กรุงไทย ออมทรัพย์ สาขา บิ๊กซีสะพานควาย เลขที่บัญชี 980-6-40570-6 ชื่อบัญชี Sumalee Thongyot 
3. ธ. กสิกรไทย ออมทรัพย์ สาขา เซ็นทรัลพระราม 3 เลขที่บัญชี 748-2-66186-0 ชื่อบัญชี Pisitchai Kimchai 
4. ธ.ไทยพาณิชย์ ออมทรัพย์ สาขา บิ๊กซีรามอินทรา เลขที่บัญชี 402-398830-4 ชื่อบัญชี Pisitchai & Sumalee 
5. ธ. กรุงศรีอยุธยา ออมทรัพย์ สาขา อุรุพงษ์ เลขที่บัญชี 130-1-28490-7 ชื่อบัญชี Pisitchai Kimchai 
* ขั้นตอนแตกไฟล์ PDF 
http://www.thaionline1.com/read.php?tid=10604 * 
** เปิดบริการทุกวัน เวลา 8.00 - 24.00 น. **
 
จำหน่ายเอกสารคู่มือเตรียมสอบราชการทุกหน่วยงาน     083-067-4168
รายละเอียดไฟล์แนบ
กล่องตอบกลับด่วน

สามารถอัพโหลดไฟล์แนบ สำหรับโพสได้
กด "Ctrl+Enter" เพื่อตั้งกระทู้ได้