ประยุกต์ใช้ โพสล่าสุด โพสสำคัญ เครื่องมือ สมาชิก สถิติฟอรั่ม ธนาคาร
หัวข้อ : เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 22 -28 ก.ค. 2557  ครูผู้สอน สพฐ
admin ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ดูแลระบบ
รายละเอียดผู้ใช้ 

เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 22 -28 ก.ค. 2557  ครูผู้สอน สพฐ“สพฐ เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 22 -28 ก.ค. 2557  ครูผู้สอน “

ตำแหน่ง: ครูผู้สอน 
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี  
อัตราเงินเดือน: 18,000
อัตราว่าง: 1
ปฏิบัติงานที่: บุรีรัมย์
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 22 – 28 ก.ค. 2557
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**


คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ชื่อตำแหน่ง ตำแหน่งครูผู้สอน วุฒิปริญญาตรี วิชาเอก คอมพิวเตอร์ กลุ่มงาน บริหารงานทั่วไป
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : ๑.๒ ขอบข่ายงานที่จะให้ปฏิบัติ ปฏิบัติงานเกี่ยวกับ
๑. ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน และส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียนด้วยวิธีการที่หลากหลาย โดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
๒. จัดอบรมสั่งสอนและจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์
๓. ปฏิบัติงานวิชาการของสถานศึกษา
๔. ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดระบบผู้ปกครอง และระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
๕. ปฏิบัติงานประสานความร่วมมือกับผู้ปกครองและบุคคลในชุมชนเพื่อร่วมพัฒนาผู้เรียนตามศักยภาพ
๖. ปฏิบัติงานประสานงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
วิธีการเลือกสรร : – ความรู้ความสามารถ
๒. ความสามารถทั่วไป ( คะแนนเต็ม ๒๕ คะแนน ) ให้ทดสอบด้วยวิธีการสอบข้อเขียนแบบปรนัยในเรื่องต่อไปนี้ ๒.๑ ความสามารถด้านตัวเลข ให้ทดสอบโดยการวัดความสามารถในการคิดเลข สรุปเหตุผลเกี่ยวกับตัวเลข และ ข้อมูลต่างๆ ๒.๒ ความสามารถด้านภาษาไทย ให้ทดสอบความเข้าใจภาษา การอ่านจับใจความ การสรุปความ การตีความ การขยายความ การเรียงข้อความ การสะกดคำ การแต่งประโยค และคำศัพท์ ๒.๓ ความสามารถด้านเหตุผล ให้ทดสอบโดยการวัดความสามารถในการคิดสรุปหาเหตุผล และอุปมาอุปมัย ๓. ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับความประพฤติและการปฏิบัติเกี่ยวกับวิชาชีพครู ( คะแนนเต็ม 25 คะแนน) ให้ทดสอบด้วยวิธีการสอบข้อเขียนแบบปรนัย ในเรื่องต่อไปนี้ ๓.๑ วินัยและการรักษาวินัย ๓.๒ คุณธรรม จริยธรรม และค่านิยม ๓.๓ มาตรฐานวิชาชีพ ๓.๔ จรรยาบรรณวิชาชีพ ๓.๕ สมรรถนะวิชาชีพ
วิธีการประเมิน : ภาค ก ความรอบรู้ ความสามารถทั่วไป ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับความประพฤติและการปฏิบัติของวิชาชีพครู ( คะแนนเต็ม ๗๕ คะแนน ) ให้ทดสอบความรอบรู้ ความสามารถทั่วไป ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับความประพฤติและการปฏิบัติของวิชาชีพครูด้วยวิธีการสอบข้อเขียนแบบปรนัย โดยคำนึงถึงระดับความรู้ ความสามารถที่ต้องการของตำแหน่งตามที่กำหนดไว้ในมาตรฐานตำแหน่ง ๑. ความรอบรู้ ( คะแนนเต็ม ๒๕ คะแนน )ให้ทดสอบโดยวิธีการสอบข้อเขียนแบบปรนัยในเรื่องต่อไปนี้ ๑.๑ สังคม เศรษฐกิจการเมือง และเหตุการณ์ปัจจุบัน ๑.๒ นโยบายของรัฐบาลที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา ๑.๓ วัฒนธรรมไทย และขนบธรรมเนียมประเพณีไทย ๑.๔ กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติราชการ ๑.๔.๑ พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ๑.๔.๒พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๔๖ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ๑.๔.๓พระราชบัญญัติสภาครู และบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๖ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ๑.๔.๔พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ๑.๔.๕พระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ. ๒๕๔๖ ๑.๔.๖พระราชบัญญัติการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการ พ.ศ. ๒๕๕๑

- ทักษะ
ภาค ข ความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแน่ง ( คะแนนเต็ม ๗๕ คะแนน ) ๑. ความรู้ความสามารถเกี่ยวกับวิชาการศึกษา ( คะแนนเต็ม ๒๕ คะแนน )
วิธีการประเมิน : ให้ทดสอบโดยวิธีการสอบข้อเขียนแบบปรนัย ในเรื่องต่อไปนี้ ๑.๑ หลักสูตรและการพัฒนาหลักสูตร ๑.๒ หลักการสอนที่เน้นการสอนคิดวิเคราะห์และการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ๑.๓ จิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว ๑.๔ การพัฒนาผู้เรียน ๑.๕ การบริหารจัดการชั้นเรียน ๑.๖ การวิจัยทางการศึกษา ๑.๗ สื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีทางการศึกษา ๑.๘ การวัดและประเมินผลการศึกษา ๒. ความรู้เกี่ยวกับวิชาเอกคอมพิวเตอร์ ( คะแนนเต็ม ๕๐ คะแนน )
- สมรรถนะ
ภาค ค ความเหมาะสมกับตำแหน่งและวิชาชีพ ( คะแนนเต็ม ๕๐ คะแนน )
วิธีการประเมิน : ให้ประเมินโดยวิธีการสัมภาษณ์ สังเกต ตรวจสอบเอกสาร หรือวิธีอื่นที่เหมาะสม โดยประเมินจาก ๑. ประวัติส่วนตัวและการศึกษา ๒. การประกอบคุณความดี ๓. บุคลิกภาพ ท่วงที วาจา และการแต่งกาย ๔. การมีปฏิภาณไหวพริบ สุภาพเรียบร้อย เหมาะสมกับการเป็นครูที่ดี ๕. เจตคติและอุดมการณ์ ต่ออาชีพครู
เกณฑ์การประเมิน : เกณฑ์การตัดสิน ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้ผ่านการเลือกสรรจะต้องได้คะแนนการสอบข้อเขียน การสัมภาษณ์ ผ่านแต่ละภาครวมแล้วไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๖๐ โดยจะจัดลำดับที่เรียงจากผู้ได้คะแนนรวมสูงสุดลงมาตามลำดับ ในกรณีที่คะแนนรวมเท่ากันทุกภาค ให้ดูคะแนนภาค ข ถ้าคะแนนภาค ข เท่ากันอีก ให้ดูคะแนนภาค ก หากคะแนนเท่ากันอีก ให้ดูลำดับที่การมาสมัครสอบ 
สมัครงาน สพฐ งานราชการ บุรีรัมย์ สพฐ รับสมัคร สอบ สพฐ 2557 สอบ สพฐ 57 สพฐ เปิดสอบ


วิธีการสมัครงานพนักงานราชการ สพฐ :ตนเอง  
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ: 
สอบวันที่: 
ประกาศผลสอบ: 
ดาวน์โหลดรายละเอียด/ประกาศรับสมัครสอบ คลิกที่นี่!!
จำหน่ายเอกสารคู่มือเตรียมสอบราชการทุกหน่วยงาน     083-067-4168
admin ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ดูแลระบบ
รายละเอียดผู้ใช้ 
ติวสอบ คู่มือสอบ พนักงานราชการ (ครูผู้สอน)
ส่วนที่ 1  ความรู้ความสามารถทั่วไป

     - ความรู้ความสามารถทั่วไป

      -  ความความสามารถด้านตัวเลข

     - ความรู้เกี่ยวกับภาษาไทย

     - ความสามารถทางด้านเหตุผล

     - ความรู้เกี่ยวกับงานสารบรรณ

     - ความรู้เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์เบื้องต้นและอินเตอร์เน็ตส่วนที่ 2  ความรู้เกี่ยวกับพนักงานราชการ

      - ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ.2547

      - หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไขการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการ             

      - ค่าตอบแทนและสิทธิประโยชน์ของพนักงานราชการ      

      - แนวทางการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานราชการ     

      - เครื่องแบบพิธีการของพนักงานราชการ        

      - อัตราค่าตอบแทนและสิทธิประโยชน์ของพนักงานราชการ     

 

ส่วนที่ 3  ความรู้เกี่ยวกับงานพนักงานราชการ(ครูผู้สอน

       - ขอบข่ายภารกิจสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน(โรงเรียน

       - การจัดการศึกษาตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ

       -  แนวคิดพื้นฐานในการจัดการศึกษาตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ

       -  แนวทางการจัดการศึกษาตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ

       - ระบบการศึกษาตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ 

       -  บทบาทของผู้เกี่ยวข้องในการจัดการศึกษาตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ

       - หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2544

       - การจัดการเรียนรู้

       - หลักการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ   รูปแบบกระบวนการเรียนรู้ของผเรียน

       -  รูปแบบกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญแบบต่างๆ

   - สื่อ เทคโนโลยีและนวัตกรรมการศึกษา

        - การวัดและประเมินผลทางการศึกษา      

 ส่วนที่ 4 กฎหมายการศึกษา

       - พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่2) พ.ศ. 2545

        - พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546

        - พระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2546

        - พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547และแก้ไขเพิ่มเติม

       - พระราชบัญญัติเงินเดือน เงินวิทยฐานะ และเงินประจำตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากร

    ทางการศึกษา พ.ศ.2547  

ส่วนที่ 5 ความรอบรู้

     - รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยุทธศักราช 2550 

     - แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

     - เศรษฐกิจพอเพียง

     - นโยบายของรัฐบาล(นายอภิสิทธิ์   เวชชาชีวะ

     - นโยบายการศึกษาของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

     - นโยบายและการขับเคลื่อนปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ

     - นโยบายและการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาของ สพฐ 

     - วาระแห่งชาติด้านการศึกษา

     - คุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ.

     - จิตวิทยาและการแนะแนว

     - จิตวิทยาการเรียนรู้

     - จิตวิทยาพัฒนาการ 

     - การแนะแนว


ส่วนที่ 6  แนวข้อสอบพนักงานราชการ


             แนวข้อสอบพนักงานราชการ ชุดที่ 1  - 6 พร้อมเฉลย
จำหน่ายเอกสารคู่มือเตรียมสอบราชการทุกหน่วยงาน     083-067-4168
รายละเอียดไฟล์แนบ
กล่องตอบกลับด่วน

กรุณาใช้ข้อความที่สุภาพ คุณสามารถบันทึกฉบับร่างได้
กด "Ctrl+Enter" เพื่อตั้งกระทู้ได้