ประยุกต์ใช้ โพสล่าสุด โพสสำคัญ เครื่องมือ สมาชิก สถิติฟอรั่ม ธนาคาร
หัวข้อ : เปิดรับสมัครสอบข้าราชการ กรมการแพทย์ 22 -28 ส.ค. 2557
admin ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ดูแลระบบ
รายละเอียดผู้ใช้ 

เปิดรับสมัครสอบข้าราชการ กรมการแพทย์ 22 -28 ส.ค. 2557


“กรมการแพทย์ เปิดรับสมัครสอบข้าราชการ 22 -28 ส.ค. 2557  นายแพทย์ปฏิบัติการ,ทันตแพทย์ปฏิบัติการ”


ตำแหน่ง: นายแพทย์ปฏิบัติการ,ทันตแพทย์ปฏิบัติการ
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี  
อัตราเงินเดือน: 18,020
อัตราว่าง: 54
ปฏิบัติงานที่: 
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 22 – 28 ส.ค. 2557
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**


ชื่อตำแหน่ง : นายแพทย์ปฏิบัติการ
อัตราเงินเดือน : 18020 บาท
ประเภท : วิชาการ ระดับปฏิบัติการ
จำนวนตำแหน่งว่าง : 44 ตำแหน่ง

ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี


ชื่อตำแหน่ง : ทันตแพทย์ปฏิบัติการ
อัตราเงินเดือน : 18020 บาท
ประเภท : วิชาการ ระดับปฏิบัติการ
จำนวนตำแหน่งว่าง : 8 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี

สมัครงาน กรมการแพทย์ งานราชการ กรมการแพทย์ รับสมัคร สอบ กรมการแพทย์ 2557 สอบ กรมการแพทย์ 57 กรมการแพทย์ เปิดสอบ


วิธีการสมัครงานข้าราชการ กรมการแพทย์ :ตนเอง  
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ: 
สอบวันที่: 
ประกาศผลสอบ: 
 ดาวน์โหลดรายละเอียด/ประกาศรับสมัครสอบ คลิกที่นี่!!

คู่มือเตรียมสอบ คู่มือสอบ แนวข้อสอบ กรมการแพทย์ ทุกตำแหน่ง ล่าสุด 

http://www.thaionline1.com/read.php?tid=12063


1. ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ.2547 ประกาศใช้วันใด 
ก. 14 มกราคม 2546 ข. 14 มกราคม 2547 
ค. 15 มกราคม 2547 ง. 16 มกราคม 2547 

2. ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ.2547 ใช้บังคับวันใด 
ก. 15 มกราคม 2546 ข. 15 มกราคม 2546 
ค. 
1 มกราคม 2547 ง. 2 มกราคม 2547 
3. ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ.2547 ใครเป็นผู้ลงนาม 
ก. นายบรรหาร ศิลปอาชา ข. พลเอกชวลิต ยงใจยุทธ
 
ค. พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร ง. พลเอกสุรยุทธ์ จุลานนท์
 

4. ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ.2547 ใครเป็นผู้รักษาการตาม ระเบียบนี้ 

ก. นายกรัฐมนตรี ข. รองนายกรัฐมนตรีที่ได้รับมอบหมาย
 

ค. เลขาธิการ ก.พ. ง. เลขาธิการ ก.ค.ศ.
 

5. ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ.2547 มีกี่หมวด 

ก. 3 ข. 4 

ค. 5 ง. 6 

6. พนักงานราชการมีกี่ประเภท 

ก. 
2 ข. 3 

ค. 
4 ง. 6 

7. ข้อใด ไม่ใช่ ประเภทของพนักงานราชการ 

ก. พนักงานราชการทั่วไป ข. พนักงานราชการเชี่ยวชาญ
 

ค. พนักงานราชการพิเศษ ง. พนักงานราชการประจำ
 

8. ตำแหน่งของพนักงานราชการมีกี่กลุ่มงาน 

ก. 2 ข. 4 

ค. 5 ง. 6 

9. ข้อใด ไม่ใช่ กลุ่มงานของตำแหน่งพนักงานราชการ 

ก. กลุ่มงานชำนาญการ ข. กลุ่มงานเทคนิค
 

ค. กลุ่มงานทั่วไป ง. กลุ่มงานวิชาชีพเฉพาะ
 

10. ข้อใด ไม่ใช่ คุณสมบัติของผู้ที่จะเข้าเป็นพนักงานราชการ 

ก. มีสัญชาติไทย ข. อายุไม่ต่ำกว่า 
20 ปีบริบูรณ์ 

ค. ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย ง. ไม่เป็นข้าราชการหรือลูกจ้างประจำ
 

11. การจ้างพนักงานราชการให้จ้างได้ตามข้อใด 

ก. 
4 ปี ข. ไม่เกิน 4 ปี 

ค. ไม่เกินคราวละ 
4 ปี ง. ไม่เกินกว่าคราวละ 4 ปี 

12. การแต่งกายของพนักงานราชการเป็นไปตามข้อใด 

ก. ตามระเบียบ ก.พ. ข. ตามระเบียบ คพก.
 

ค. สากลนิยม ง. ข้อกำหนดของกฎกระทรวง
 

13. ให้ส่วนราชการรายงานผลการดำเนินงานของพนักงานราชการ ปัญหาอุปสรรคต่อคณะกรรมการภายในเดือนใด 

ก. มีนาคม ข. พฤษภาคม
 

ค. มิถุนายน ง. ธันวาคม
 

14. การละทิ้งหรือทอดทิ้งาชการเป็นเวลาเท่าไรถือเป็นความผิดวินัยร้ายแรงของพนักงานราชการ 

ก. 
7 วัน ข. ติดต่อกัน 7 วัน 

ค. 
15 วัน ง. 15 วันติดต่อกันโดยไม่มีเหตุผลอันสมควร 

15. พนักงานประเมินไม่ผ่านการปฏฺบัติงาน ถือว่าสิ้นสุดสัญญาและให้ส่วนราชการแจ้งให้ทราบตามข้อใด 

ก. 
5 วัน ข. 5 วันทำการ 

ค. ภายใน 
7 วัน ง. ล่วงหน้า ไม่น้อยกว่า 7 วันทำการ 

16. ข้อใด คือความผิดวินัยสูงสุดของพนักงานราชการ 

ก. ภาคทัณฑ์ ข. ตัดเงินค่าตอบแทน
 

ค. ปลดออก ง. ไล่ออก
 

17. คณะกรรมการบริหารพนักงานราชการมีชื่อย่อว่าอย่างไร 

ก. ค.พ.ร. ข. คพร.
 

ค. คพ.ร. ง. ค.พร.
 

18. ใครเป็นประานคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ 

ก. นายกรัฐมนตรี ข. รองนายกรัฐมนตรี/รมต.ที่ได้รับมอบหมาย
 

ค. เลขาธิการ ก.พ. ง. เลขาธิการ ก.พ.ร.
 

19. กรรมการและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการอยู่ในวาระคราวละกี่ปี 

ก. 
1 ข. 2 

ค. 3 ง. 4 

20. ข้อใด กล่าวไม่ถูกต้องเกี่ยวกับพนักงานราชการ 

ก. ลาป่วยได้ค่าตอบแทน ไม่เกิน 
30 วัน 

ข. ลากิจได้ค่าตอบแทน ไม่เกิน 
10 วัน 

ค. ลาพักผ่อน ได้ค่าตอบแทน ไม่เกิน 
10 วัน 

ง. ลาเพื่อรับราชการทหารได้ค่าตอบแทน ไม่เกิน 
30 วัน 

21. พนักงานราชการมีกี่ประเภท
 
ก. 2 ประเภท
 ข. 4 ประเภท 
ค. 6 ประเภท ง. 8 ประเภท 

22. ข้อใด ไม่ใช่ ประเภทของพนักงานราชการ
 
ก. ทั่วไป ข. พิเศษ 
ค. บริการ ง. วิชาชีพเฉพาะ 

23. ข้อใด ไม่ใช่ คุณสมบัติของผู้ที่จะสมัครเป็นพนักงานราชการ
 
ก. มีสัญชาติไทย ข. อายุไม่ต่ำกว่ายี่สิบปีบริบูรณ์ 
ค. ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย ง. ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง 

24. ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้องเกี่ยวกับความผิดวินัยร้ายแรงของพนักงานราชการ
 
ก. กระทำความผิดฐานทุจริตต่อหน้าที่ราชการ 
ข. จงใจไม่ปฏิบัติตามกฏ ระเบียบข้อบังคับของทางราชการ 
ค. ไม่ปฏิบัติตามเลื่อนไขที่กำหนดในสัญญา 
ง. ละทิ้งหรือทอดทิ้งการทำงานเป็นเวลาติดต่อกันเกินกว่าสิบห้าวัน 

25. 
ข้อใดไม่ใช่โทษทางวินัยของพนักงานราชการ 
ก. 
ภาคทัณฑ์ ข. ตัดเงินเดือน 
ค. ลดเงินค่าตอบแทน ง. ไล่ออก 

26. ข้อใด หมายถึง คณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ
 
ก. คพร. ข. ค.พ.ร. 
ค. ค.พร. ง. คพ.ร 

27. ข้อใดเป็นประธานกรรมการ คณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ
 
ก. 
นายกรัฐมนตรี ข. รองนายกรัฐมนตรี 
ค. รองนายกรัฐมนตรี ง. เลขาธิการข้าราชการพลเรือน 


จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบกรมการแพทย์ ใหม่ล่าสุด 
รวมทุกอย่างที่ออกข้อสอบ

- ความรู้เกี่ยวกับกรมการแพทย์ 
แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ 2547 
แนวข้อสอบเฉพาะตำแหน่ง (เลือกตามที่สอบ) 
นักจัดการงานทั่วไป
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
- นักทรัพยากรบุคคล

- นักจัดการงานทั่วไป

- นักวิชาการเงินและบัญชี

- นักวิชาการพัสดุ

- นักเทคนิคการแพทย์

- นักวิชาการสาธารณสุข

- นักจิตวิทยา

- นักจัดการงานทั่วไป

ส่งเป็นไฟล์ PDF ทาง E-MAIL สามารถนำไปปริ้นได้เลย ในราคาชุดละ 399 บาท 
* ส่งด่วนภายใน 3 ชม. ส่งช้าไม่เกิน 24:00 น. วันที่โอนเงิน * ( ควรดูที่ JUNK MAIL )
สั่งซื้อมาที่ 083-067-4168 หรือ ส่ง SMS / WhatsApp , LINE
ชำระค่าสินค้าและบริการ โอนเงินแล้วแจ้งที่ 
lek.pisi@hotmail.com **แจ้งรายละเอียดให้ชัดเจน**
1. ธ. กรุงเทพ ออมทรัพย์ สาขา เซ็นทรัลพระราม 3 เลขที่บัญชี 048-0-17796-3 ชื่อบัญชี Sumalee Thongyot 
2. ธ. กรุงไทย ออมทรัพย์ สาขา บิ๊กซีสะพานควาย เลขที่บัญชี 980-6-40570-6 ชื่อบัญชี Sumalee Thongyot 
3. ธ. กสิกรไทย ออมทรัพย์ สาขา เซ็นทรัลพระราม 3 เลขที่บัญชี 748-2-66186-0 ชื่อบัญชี Pisitchai Kimchai 
4. ธ.ไทยพาณิชย์ ออมทรัพย์ สาขา บิ๊กซีรามอินทรา เลขที่บัญชี 402-3-98830-4 ชื่อบัญชี Pisitchai & Sumalee
5. ธ. กรุงศรีอยุธยา ออมทรัพย์ สาขา อุรุพงษ์ เลขที่บัญชี 130-1-28490-7 ชื่อบัญชี Pisitchai Kimchai 
* ขั้นตอนแตกไฟล์ PDF 
http://www.thaionline1.com/read.php?tid=10604 *
** เปิดบริการทุกวัน เวลา 8.00 - 24.00 น. **

จำหน่ายเอกสารคู่มือเตรียมสอบราชการทุกหน่วยงาน     083-067-4168
รายละเอียดไฟล์แนบ
กล่องตอบกลับด่วน

กรุณาใช้ข้อความที่สุภาพ คุณสามารถบันทึกฉบับร่างได้
กด "Ctrl+Enter" เพื่อตั้งกระทู้ได้