ประยุกต์ใช้ โพสล่าสุด โพสสำคัญ เครื่องมือ สมาชิก สถิติฟอรั่ม ธนาคาร
หัวข้อ : เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ กรมทางหลวงชนบท 28 ก.ค. -1 ส.ค. 2557
admin ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ดูแลระบบ
รายละเอียดผู้ใช้ 

เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ กรมทางหลวงชนบท 28 ก.ค. -1 ส.ค. 2557


“กรมทางหลวงชนบท เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 28 ก.ค. -1 ส.ค. 2557  เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป”
ตำแหน่ง: เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี  
อัตราเงินเดือน: 18,000
อัตราว่าง: 2
ปฏิบัติงานที่: 
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 28 ก.ค. – 1 ส.ค. 2557
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**

ชื่อตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
อัตราเงินเดือน : 18000 บาท
ประเภท : บริหารทั่วไป
จำนวนตำแหน่งว่าง : 2 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ได้รับวุฒิการศึกษาปริญญาตรีทุกสาขาวิชา
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : 1.ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการบริหารงานทั่วไป โดยควบคุมการจัดการงานด้านธุรการ งานการเจ้าหน้าที่เบื้องต้น งานการเงินและบัญชี พัสดุ
2.ศึกษา รวบรวมข้อมูล สถิติ สรุปรายงานเพื่อสนับสนุนการบริหารสำนักงานในด้านต่าง ๆ เช่น บริหารทรัพยากรบุคคล งาบริหารงบประมาณ งานบริหารแผนปฏิบััติราชการ งานบริหารอาคารสถานที่ และงานสัญญาต่าง ๆ
3.ปฏิบัติงานเลขานุการของผู้บริหาร เช่น กลั่นกรองเรื่อง การจัดเตรียมเอกสารสำหรับการประชุม เป็นต้น เพื่อไม่ได้เกิดข้อผิดพลาดในการวินิจฉัยสั่งการของผู้บริหาร
4.จัดเตรียมการประชุม บันทึกและเรียบเรียงรายงานการประชุม และรายงานอื่น ๆ เพื่อให้การบริหารการประชุมมีประสิทธิภาพและบรรลุวัตถุประสงค์ของหน่วยงาน
5.ติดต่อประสานงานทั้งภายในและภายนอก
6.ปฏิิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้องและตามที่ได้รับมอบหมาย
สมัครงาน กรมทางหลวงชนบท งานราชการ กรมทางหลวงชนบท รับสมัคร สอบ กรมทางหชนบท 2557 สอบ กรมทางหลวงชนบท 57 กรมทางหลวงชนบท เปิดสอบ วิธีการสมัครงานพนักงานราชการ กรมทางหลวงชนบท :ตนเอง  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ: 
สอบวันที่: 
ประกาศผลสอบ:  ดาวน์โหลดรายละเอียด/ประกาศรับสมัครสอบ คลิกที่นี่!!

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป กรมทางหลวงชนบท

1. กรมทางหลวงชนบทจัดตั้งขึ้น เมื่อใด

3 ตุลาคม พ.ศ. 2530 3 ตุลาคม พ.ศ. 2540

3 ตุลาคม พ.ศ. 2543 3 ตุลาคม พ.ศ. 2545

2. หน่วยงานใดไม่ได้สังกัดกรมทางหลวงชนบท

สำนักการบิน สำนักก่อสร้างทาง

.สำนักเครื่องกลและสื่อสาร สำนักสำรวจและออกแบบ

3กรมทางหลวงชนบทสังกัดกระทรวงใด

กระทรวงคมนาคม 

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

. กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

กระทรวงมหาดไทย

4. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมคนปัจจุบันคือใคร

. พล.ต.ท. ชัจจ์ กุลดิลก น.อ.อนุดิษฐ์ นาครทรรพ

. พล.อ.อ. สุกำพล สุวรรณทัต . จุติ ไกรฤกษ์

5. อธิบดีกรมทางหลวงชนบทคนปัจจุบัน คือใคร

ฤทธิรงค์ จัยสิน อาทร เทียนตระกูล

ชาติชาย ทิพย์สุนาวี ง. กฤชเทพ สิมลี

6. ตราสัญลักษณ์ของกรมทางหลวงชนบท คือข้อใด

พระอิศวร พระนารายณ์

พระศิวะ ไม่มีข้อถูก

7. กรมทางหลวงชนบทมีชื่อภาษาอังกฤษว่า

. Waterworks of Rural Roads Department of Rural Roads 

Department of Rural Roads . Authority Meteorological of Rural Roads 

8. ข้อใดคือวิสัยทัศน์ ของกรมทางหลวงชนบท

. พัฒนาและยกระดับมาตรฐานทางหลวงชนบท เพื่อสนับสนุนการคมนาคมขนส่ง 

พัฒนา เพิ่มคุณค่า เติมต่อโครงข่ายทางให้สมบูรณ์ อย่างพอเพียงและยั่งยืน

ให้การเชื่อมต่อแก่ประชาชนครอบคลุมพื้นที่ทั่วประเทศ

ไม่มีข้อใดถูก

9. ทางหลวงชนบทที่อยู่ในความรับผิดชอบ ของกรมทางหลวงชนบทมีระยะทางเท่าใด 

15,000 กิโลเมตร 

25,000 กิโลเมตร 

. 35,000 กิโลเมตร 

45,000 กิโลเมตร

10. พระราชบัญญัติทางหลวงฉบับแรกเริ่มประกาศใช้เมื่อ พ.ศ. ใด

.พ.ศ. 2530

พ.ศ. 2533

พ.ศ. 2535

พ.ศ. 2549

11. เว็บไซต์ของกรมทางหลวงชนบท มีชื่อว่าอะไร

. [url]www.drr.go.th[/url] 

. [url]www.drr.org[/url]

. [url]www.drr.com[/url]

. [url]www.drr.ac.th[/url] 

12. สำนักงานที่ทำการของกรมทางหลวงชนบทอยู่ที่เขตใดในกรุงเทพมหานคร

บางกะปิ 

ประเวศ

.พระนคร 

บางเขน 

13. ข้อใดคือเหตุผลขอการพัฒนา และยกระดับมาตรฐานทางหลวงชนบท

. เพื่อสนับสนุนการคมนาคมขนส่ง . การท่องเที่ยว

. แก้ไขปัญหาการจราจร . ถูกทุกต้อง

14. โครงการถนนไร้ฝุ่นเป็นโครงการของพรรคการเมืองพรรคใด

พรรคเพื่อแผ่นดิน

พรรคเพื่อไทย

พรรคชาติไทย

พรรคภูมิใจไทย

15. ข้อใดไม่ใช่พื้นที่ของสำนักทางหลวงชนบทที่ 1

. พระนครศรีอยุธยา . ปทุมธานี

. อ่างทอง . สมุทรสาคร

16. ผู้ลงนามรับสนองพระบรมราชโองการในการแต่งตั้งนายกรัฐมนตรีคือใคร

ประธานสภาบัญญัติแห่งชาติ 

ประธานวุฒิสภา

.ประธานคณะมนตรีความมั่นคงแห่งชาติ 

ประธานสภาผู้แทนราษฎร

17 . จังหวัดบึงกาฬแยกออกมาจากจังหวัดใด

. อุบลราชธานี . สกลนคร

. หนองคาย . อุดรธานี

18. ประธานสภาผู้แทนราษฎร คนปัจจุบัน (ณ วันที่ สิงหาคม 2554) คือ

นายยงยุทธ ติยะไพรัช . นายสมศักดิ์ เกียรติสุรนนท์

นายมีชัย ฤชุพันธุ์ นายชัย ชิดชอบ

19. แผนพัฒนาเศรษฐกิจแห่งชาติฉบับที่ 11 จะเริ่มประกาศใช้ตั้งแต่ช่วงเวลาใด
ก. 
2554-2556 ข. 2556-2558 

ค. 2555-2559 ง. 2555-2560

20. ตามรัฐธรรมนูญ พ 2550 คณะองคมนตรี มีทั้งหมดกี่คน

. 17 คน มีประธาน คน และองคมนตรีอื่นอีก 16 คน 

. 18 คน มีประธาน คน และองคมนตรีอื่นอีก 17 คน 

. 19 คน มีประธาน คน และองคมนตรีอื่นอีก 18 คน 

. 20 คน มีประธาน คน และองคมนตรีอื่นอีก 19 คน 

จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบกรมทางหลวงชนบท ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปใหม่ล่าสุด 
รวมทุกอย่างที่ออกข้อสอบ รวมแนวข้อสอบเก่าเด็ดๆๆ และข้อสอบที่ออกบ่อยมาก

ประกอบด้วย

- แนวข้อสอบความเหมาะสมกับตำแหน่ง_กรมทางหลวงชนบท

- ข้อสอบความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์

- ข้อสอบภาษาไทย_ ความรู้ความสามารถทั่วไปคณิตศาสตร์
- แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พศ 2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

- แนวข้อสอบการบริหารและการจัดการ 
- เจาะข้อสอบ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 2550

- ข้อสอบ พ.ร.ก ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ 2546
- ข้อสอบ กฎหมาย ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ.2547


ส่งเป็นไฟล์ PDF ทาง E-MAIL 
สามารถนำไปปริ้นได้เลย ในราคาชุดละ 399 บาท 
*ส่งด่วนภายใน 3 ชม.*
*ส่งช้าไม่เกิน 24:00 น. วันที่โอนเงิน*( ควรดูที่ JUNK MAIL ) 
สั่งซื้อมาที่ 083-067-4168 หรือ ส่ง SMS /  LINE : busthai01
โอนเงินแล้วแจ้งที่ lek.pisi@hotmail.com  **แจ้งรายละเอียดให้ชัดเจน** 
ธนาคารกสิกรไทย ออมทรัพย์ สาขา เซ็นทรัลพระราม 3 
เลขที่บัญชี 748-2-66186-0 ชื่อบัญชี Pisitchai Kimchai 

** เปิดบริการทุกวัน เวลา 8.00 - 24.00 น. **

จำหน่ายเอกสารคู่มือเตรียมสอบราชการทุกหน่วยงาน     083-067-4168
รายละเอียดไฟล์แนบ
กล่องตอบกลับด่วน

กรุณาใช้ข้อความที่สุภาพ คุณสามารถบันทึกฉบับร่างได้
กด "Ctrl+Enter" เพื่อตั้งกระทู้ได้