ประยุกต์ใช้ โพสล่าสุด โพสสำคัญ เครื่องมือ สมาชิก สถิติฟอรั่ม ธนาคาร
หัวข้อ : กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เปิดรับสมัครสอบข้าราชการ 10 ก.พ. -2 มี.ค. 2558
admin ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ดูแลระบบ
รายละเอียดผู้ใช้ 

กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เปิดรับสมัครสอบข้าราชการ 10 ก.พ. -2 มี.ค. 2558

กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เปิดรับสมัครสอบข้าราชการ 10 ก.พ. -2 มี.ค. 2558  นักวิชาการประมง,นักวิเทศสัมพันธ์“กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง”

ตำแหน่ง: นักวิชาการประมง,นักวิเทศสัมพันธ์
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี  
อัตราเงินเดือน: 15,000-16,500
อัตราว่าง: 5
ปฏิบัติงานที่:
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 10 ก.พ. – 2 มี.ค. 2558
**เฉพาะผู้สอบผ่านภาค ก. ก.พ.**

ชื่อตำแหน่ง : นักวิชาการประมง
อัตราเงินเดือน : 15000-16500 บาท
ประเภท : วิชาการ ระดับปฏิบัติการ
จำนวนตำแหน่งว่าง : 3 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
รายละเอียดวุฒิ : ปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบเท่า
สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ ทางการประมง การประมง ทางวิทยาศาสตร์ทางทะเล
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ ทางชีววิทยา ทางวิทยาศาสตร์ทางทะเล
สาขาวิชาวิทยาศาตร์กายภาพ ทางวาริชศาสตร์ ทางวิทยาศาสตร์ทางทะเล
สาขาวิชาวิทยาการสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ ทางเทคโนโลยีการจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
และ เป็นผู้สอบผ่าน ภาค ก ในระดับปริญยาตรีขึ้นไป ของสำนักงาน ก.พ.
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้น ที่ต้องใช้ความรุ้ ความสามารถทางวิชาการในการปฏิบัติงาน ปฏิบัติงานด้านวิชาการ ภายใต้การกำกับ แนะนำ ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
ความรู้ที่จำเป็น(วิชาที่สอบ) : 1.กฏหมายและระเบียบและระเบียบที่เกี่ยวข้องในการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
2.การส่งเสริมและการเผ่ยเพร่ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
3.การอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
4.สมุทรศาสตร์และสิ่งแวดล้อมทางทะเล
5.ทรัพยากรและความหลากหลายทางชีวภาพทางทะเล
ทักษะ/สมรรถนะ : สอบข้อเขียน (คะแนนเต็ม 200 คะแนน)

เงื่อนไข : ไม่มีเงื่อนไข

ชื่อตำแหน่ง : นักวิเทศสัมพันธ์
อัตราเงินเดือน : 15000-16500 บาท
ประเภท : วิชาการ ระดับปฏิบัติการ
จำนวนตำแหน่งว่าง : 2 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
รายละเอียดวุฒิ : ปริญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบเท่าในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาใดวิชาหนึ่งทางภาาาอังกฤษ
และต้องเป็นผู้ผ่าน ภาค ก ในระดับปริญาตรีขึ้นไปของสำนักงาน ก.พ.
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้น ที่ต้องใช้ความรุ้ ความสามารถทางวิชาการในการปฏิบัติงาน ปฏิบัติงานด้านวิชาการ ภายใต้การกำกับ แนะนำ ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
ความรู้ที่จำเป็น(วิชาที่สอบ) : 1.ความสามารถในการร่าง โต้ตอบหนังสือเป็นภาษาต่างประเทศ
2.ความสามารถในการแปลความ ตีความ และสรุปความภาษาอังกฤษ (ไทยเป็นอังกฤษ)
3.อ่านและแปลความหมายจากข้อความภาษาอังกฤษ (อังกฤษเป็นไทย)
4.การเขียนเรียงความภาษาอังกฤษ
ทักษะ/สมรรถนะ : สอบข้อเขียน (คะแนนเต็ม 200 คะแนน)

เงื่อนไข : ไม่มีเงื่อนไข

สมัครงาน กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง งานราชการ กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง รับสมัคร สอบ กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง 2557 สอบ กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง 57 กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เปิดสอบ
วิธีการสมัครงานข้าราชการ กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง :online  
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ:
สอบวันที่:
ประกาศผลสอบ:
เว็บไซต์สมัครสอบ กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง คลิกที่นี่
จำหน่ายเอกสารคู่มือเตรียมสอบราชการทุกหน่วยงาน     083-067-4168
admin ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ดูแลระบบ
รายละเอียดผู้ใช้ 
คู่มือสอบ เก็งข้อสอบ แนวข้อสอบกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ใหม่ล่าสุด
แนวข้อสอบกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ทุกตำแหน่ง
1. กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งจัดตั้งขึ้นเป็น เมื่อใด
พ.ศ. 2515  ข. พ.ศ. 2530
. พ.ศ. 2540 ง. พ.ศ. 2545
2. ข้อใดไม่ใช่รูปภาพในตราสัญลักษณ์ของกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
. คลื่นสีฟ้า   ข. ต้นโกงกาง
. โลมาคู่สีขาว  ง. ฉลามขาว
3. กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งสังกัดกระทรวงใด
. กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
. กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
. กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
. กระทรวงมหาดไทย
4. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมคนปัจจุบันคือใคร
. โชติ ตราชู ข. ปรีชา เร่งสมบูรณ์สุข
. สุวิทย์ คุณกิตติ ง. จุติ ไกรฤกษ์
5.  อธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งคนปัจจุบัน คือใคร
. นางสาวสุทธิลักษณ์ ระวิวรรณ  ข. นายนิทัศน์ ภู่วัฒนกุล
. นายเกษมสันต์ จิณณวาโส  ง. นายวรรณเกียรติ ทับทิมแสง
6. ศูนย์บริหารจัดการทรัพยากรป่าชายเลนที่ 2 ตั้งอยู่ที่จังหวัดใด
. ภูเก็ต  ข. พังงา
. นครศรีธรรมราช  ง. กระบี่
7. กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งมีชื่อย่อว่า
ททช.   ข. ทชฝ.
ทช. กท.
8. ข้อใดคือพันธกิจของกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
. ให้บริการสารสนเทศและองค์ความรู้ด้านทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
. วางแผนจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งโดยยึดหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
. ให้ข้อมูลเกี่ยวกับทรัพยากรทางทะเลแก่ประชาชนครอบคลุมพื้นที่ทั่วประเทศ   
  ง. ทรัพยากรทางทะเลคือความยั่งยืนของมนุษย์
9. ข้อใดคือทรัพยากรทางทะเล
. กรวด หิน
.  ดิน ทราย พืช ป่าชายเลน
. น้ำทะเล ปากการัง
.  ถูกทุกข้อ
10. ข้อใดคือวิสัยทัศน์ของกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
ก.วางแผนและบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
. เสนอความเห็นเพื่อจัดทำนโยบายและแผนเพื่อประโยชน์
. สร้างความเข้าใจและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการอนุรักษ์
. ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งได้รับการจัดการเพื่อความสมบูรณ์และยั่งยืน

11. เว็บไซต์ของกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง มีชื่อว่าอะไร
. www.dmcr.com
. www.dmcr.org
. www.dmcr.go.th
[url]www.tmd.org[/url]
12. เว็บไซต์ของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมีชื่อว่าอะไร
. www.mnre.com
. www.mnre.net
. www.mnre.org
. www.mnre.go.th
13. ประเทศไทยมีจังหวัดที่ติดชายฝั่งทะเลกี่จังหวัด
. 15 จังหวัด   ข. 18 จังหวัด
. 20 จังหวัด ง. 23 จังหวัด
14. ข้อใดคือความหมายของป่าชายเลน
. Mangrove forest
. mangrove matties
. mangrove benefits
. ผิดทุกข้อ
15.  เหตุการณ์ใดต่อไปนี้ไม่ใช่ภัยธรรมชาติ
. แผ่นดินไหวที่ประเทศเฮติ  ข. สึนามิที่ประเทศไทย
. พายุถล่มที่ปร้ะทศสหรัฐอเมริกา ง. โรงไฟฟ้าระเบิดที่ญี่ปุ่น
16. มาตรการปิดอ่าวไทยเป็นมาตรการในพื้นที่ใด
. จังหวัดประจวบคีรีขันธ์  ข.จังหวัดชุมพร
. จังหวัดสุราษฎร์ธานี  ง. ถูกทุกข้อ
17 . ประตูระบายน้ำอุทกวิภาชประสิทธิ” ตั้งอยู่ที่ใด
. แม่น้ำปากพนัง จ.นครศรีธรรมราช  ข. แม่น้ำตาปี จ.สุราษฎร์ธานี
. แม่น้ำโก-ลก จ.นราธิวาส ง. แม่น้ำปราณบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์
18. สิ่งมีชีวิตใดต่อไปนี้ที่มีอันตรายต่อชีวิต 
   ก. แส้ทะเล   ข. ปะการังหนามขนุน

. หอยเต้าปูน ง. ปูก้ามดาบ
19. กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง จัดงานสัมมนาป่าชายเลนแห่งชาติ ครั้งที่ 14 ภายใต้หัวข้อใด
ก. มาช่วยกันรักษาป่าชายเลนกันเถะ   ข. เราเตรียมตัวกับภาวะโลกร้อนไว้อย่างไร
ค. ชุมชนเข้มแข็ง ป้องกันภัยพิบัติ ขจัดโลกร้อน ง. ผิดทุกข้อ


20. หอยงวงช้าง (นอติลุส) ถูกจัดอยู่ในกลุ่มใด
. หอยฝาเดียว   ข. หมึก
. หอยสองฝา ง. ทากทะเลจำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ใหม่ล่าสุด
รวมทุกอย่างที่ออกข้อสอบ (เลือกตามตำแหน่งที่สอบ)
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 
เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน 
เจ้าพนักงานธุรการ 
เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล 
เจ้าหน้าที่ตรวจป่า 


ส่งเป็นไฟล์ PDF ทาง E-MAIL 
สามารถนำไปปริ้นได้เลย ในราคาชุดละ 399 บาท 
*ส่งด่วนภายใน 3 ชม.*
*ส่งช้าไม่เกิน 24:00 น. วันที่โอนเงิน*( ควรดูที่ JUNK MAIL ) 
สั่งซื้อมาที่ 083-067-4168 หรือ ส่ง SMS /  LINE : busthai01
โอนเงินแล้วแจ้งที่ lek.pisi@hotmail.com  **แจ้งรายละเอียดให้ชัดเจน** 
ธนาคารกสิกรไทย ออมทรัพย์ สาขา เซ็นทรัลพระราม 3 
เลขที่บัญชี 748-2-66186-0 ชื่อบัญชี Pisitchai Kimchai 
** เปิดบริการทุกวัน เวลา 8.00 - 24.00 น. **
จำหน่ายเอกสารคู่มือเตรียมสอบราชการทุกหน่วยงาน     083-067-4168
admin ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ดูแลระบบ
รายละเอียดผู้ใช้ 
ข้อสอบ
กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
*****************

1.    ข้อใดคือเว็ปไซด์ของกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
ก.    www.sso.go.th                ค. www.dmcr.go.th
ข.    www.forest.go.th                ง. www. customs.go.th
2.    อธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง คนแรกคือใคร
ก.    นายนพพล ศรีสุข                 ค.นายเกษมสันต์ จิณณวาโส        
ข.    นายอดิศักดิ์ ทองไข่มุกต์            ง.นายปลอดประสพ สุรัสวดี
3.    อธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง คนปัจจุบันคือใคร
ก.    นายนพพล ศรีสุข                 ค. นางสาวสุทธิลักษณ์ ระวิวรรณ
ข.    นายวิฑูรย์ ชลายนนาวิน            ง. นายเกษมสันต์ จิณณวาโส
4.    ปัจจุบันรองอธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง มีกี่คน
ก.    1  คน                    ค. 3  คน
ข.    2  คน                    ง. 4  คน
5.    กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ก่อตั้งขึ้นเมื่อปีใด
ก.    พ.ศ. 2439                    ค. พ.ศ. 2548
ข.    พ.ศ. 2543                    ง. พ.ศ. 2545        

6.    ข้อใดคือชื่อภาษาอังกฤษกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
ก.    Department of  Labour  Protection and Welfare
ข.    Department of  Fisheries
ค.    Department of Marine and Coastal Resources
ง.    Department of  Livestock  Development
7.    ข้อใดคือชื่อย่อของกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
ก.    กทช.                    ค. ทฝ.
ข.    ทช.                        ง. ททช.
8.    กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ตั้งอยู่ที่เขตใดของกรุงเทพมหานคร
ก.    มีนบุรี                    ค. คลองเตย
ข.    ลาดพร้าว                    ง. หลักสี่
9.    ข้อใดคือวิสัยทัศน์ของกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
ก.    เป็นองค์กรหลักในการบริหารจัดการทรัพยากรป่าไม้เพื่อประโยชน์สูงสุดของประเทศชาติ 
ข.    เป็นองค์กรหลักในการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ให้มีความอุดมสมบูรณ์
ค.    เป็นองค์กรหลักในการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ให้มีความอุดมสมบูรณ์และยั่งยืน
ง.    เป็นองค์กรหลักที่มุ่งมั่นให้บริการที่เป็นเลิศ มีคุณภาพ มีมาตรฐาน และปกป้องทรัพยากรธรรมชาติ
10.    ข้อใดคือคือพันธกิจของกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
ก.    ป้องกันรักษาป่า
ข.    ส่งเสริมการปลูกป่าในเชิงเศรษฐกิจ
ค.    วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีที่เหมาะสมในการจัดการ และใช้ประโยชน์ทรัพยากรป่าไม้
ง.    กำหนดนโยบาย วางแผน และบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
จำหน่ายเอกสารคู่มือเตรียมสอบราชการทุกหน่วยงาน     083-067-4168
รายละเอียดไฟล์แนบ
กล่องตอบกลับด่วน

กรุณาใช้ข้อความที่สุภาพ คุณสามารถบันทึกฉบับร่างได้
กด "Ctrl+Enter" เพื่อตั้งกระทู้ได้