ประยุกต์ใช้ โพสล่าสุด โพสสำคัญ เครื่องมือ สมาชิก สถิติฟอรั่ม ธนาคาร
หัวข้อ : เปิดรับสมัครสอบ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) วุฒิป.ตรี-เอก รับ 45 อัตรา
admin ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ดูแลระบบ
รายละเอียดผู้ใช้ 

เปิดรับสมัครสอบ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) วุฒิป.ตรี-เอก รับ 45 อัตรา

สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)

    สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) เป็นหน่วยงานในกำกับของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดตั้งขึ้นตาม พ.ร.บ.พัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พ.ศ. 2534 สวทช. มุ่งผลักดันให้ประเทศไทยแข็งแกร่งและเจริญรุ่งเรืองบนเวทีเศรษฐกิจระดับโลก โดยการนำความสามารถอันเหนือชั้นด้าน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมาช่วยให้ภาคการเกษตรและภาคอุตสาหกรรมสามารถดำเนินงานได้ดี มีประสิทธิภาพสูงขึ้น ทั้งนี้ ทาง สวทช. ได้เปิดรับสมัครบุคลากรเข้าร่วมงานดังต่อไปนี้

1. ที่ปรึกษา (งานธุรกิจทรัพย์สินทางปัญญา)
- ไม่จำกัดเพศ อายุ 25-35 ปี
- วุฒิปริญญาตรี สาขาวิทยาศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ และปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ บริหารเทคโนโลยี หรือการจัดการเทคโนโลยี หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง 
- หากมีประสบการณ์ด้านการบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญาจะพิจารณาเป็นพิเศษ

2. เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการ (หน่วยบริการทดสอบ) ประจำที่ลาดกระบัง     
- เพศชาย/หญิง อายุ 25 ปีขึ้นไป
- วุฒิปริญญาตรี สาขาวิทยาศาสตร์ หรือวิศวกรรมศาสตร์
- มีประสบการณ์ 3 ปีขึ้นไปตามสายงาน
- สามารถใช้เครื่อง SEM ได้
- สื่อสารภาษาอังกฤษได้ดี

3. เจ้าหน้าที่วิเทศสัมพันธ์ 
- มีทักษะการบริหารจัดการสูง มีความคิดเชิงระบบ มีความสามารถในการประสานงานสื่อสารเป็นอย่างดี
- มีความรับผิดชอบและภาวะผู้นำสูง
- มีความสามารถในการใช้ทักษะภาษาอังกฤษอยู่ในระดับดี
- มีทักษะการใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมพื้นฐานเป็นอย่างดี

4. วิศวกรไฟฟ้า งานวิศวกรรมและบริการอาคาร อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย     
- ไม่จำกัดเพศ อายุ 30 ปีขึ้นไป
- วุฒิปริญญาตรีขึ้นไป สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมไฟฟ้ากำลัง หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
- มีประสบการณ์ 5 ปีขึ้นไป ประสบการณ์ตรงตามสายงาน 

5. เจ้าหน้าที่กลยุทธ์บุคคล 2 อัตรา    
- ความรู้ด้านองค์กรและการบริหารเชิงกลยุทธ์ 
- ความรู้ประสบการณ์ในการบริหารทรัพยากรบุคคลเชิงกลยุทธ์ 
- ความรู้ด้านการบริหารงานบุคคลภาครัฐ 
- ความรู้ด้านนโยบาย กฎหมาย ระเบียบปฏิบัติ โครงสร้างและมาตรฐานที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานบุคคลที่เกี่ยวข้อง 
- ความรู้ด้านระบบ IT ในงานที่เกี่ยวข้อง 
- ทักษะการวางแผนและการนำเสนอ 
- ทักษะในการสื่อสารภาษาอังกฤษระดับปานกลาง6. ที่ปรึกษา (ที่ปรึกษาเทคโนโลยี) งานอุตสาหกรรมอาหาร เกษตร และสุขภาพ     
- เพศชาย/หญิง อายุ 25-35 ปี
- วุฒิปริญญาเอก-โท ทางวิทยาศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ หรือเทียบเท่า 
- มีประสบการณ์ตรงตามสายงาน 2 ปีขึ้นไป หรือมีประสบการณ์ทางด้านอุตสาหกรรมไม่น้อยกว่า 2 ปี
- ถ้ามีประสบการณ์ด้านอุตสาหกรรมยา ผลิตภัณฑ์ด้านสุขภาพ และเครื่องมือแพทย์ หรืออุตสาหกรรมใกล้เคียง จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
- สามารถพูด อ่าน เขียนภาษาอังกฤษได้ดี
- มีความรู้ระบบคุณภาพ ISO 9000
- มีทักษะในการติดต่อประสานงานและทำงานเป็นทีมได้ดี
- สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้ดี
- สามารถเดินทางออกต่างจังหวัดได้

7. ผู้ช่วยวิจัย (ห้องปฏิบัติการวิจัยเทคโนโลยีโฟโทนิกส์) 
- วุฒิปริญญาตรี สาขาวิทยาศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้องกับงานทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
- ความรู้ด้านทักษะงานวิจัยเบื้องต้นในงานที่เกี่ยวข้อง
- ความรู้ด้านการใช้เครื่องมือที่เกี่ยวข้องกับงานวิจัย
- ความรู้ด้านระบบ IT ในงานที่เกี่ยวข้อง
- ทักษะในการสื่อสารภาษาอังกฤษระดับต้น
- ด้านวงจรอิเล็กทรอนิกส์ ไมโครคอนโทรลเลอร์ และโปรแกรมคอมพิวเตอร์เช่น C หรือ LabVIEW พร้อมทั้งมีความตั้งใจในการทำงานและเรียนรู้สิ่งใหม่ ๆ

8. วิศวกร (หน่วยวิจัยเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ช่วย MTEC) 
- วุฒิปริญญาโท สาขา Computer science, Computer Engineering, Computer graphic, Mechanical engineering, Plastics engineering, Meshing, Computer visualization
- มีประสบการณ์ 1-2 ปี ด้านการเขียนคอมพิวเตอร์โปรแกรม
- มีทักษะการพูดและการเขียนภาษาอังกฤษได้ดี เขียนภาษา C, C++, Visual C.net, Fortran, Visual Fortran ได้ 

9. นักวิเคราะห์ (วิศวกรรมดิจิทัล) 2 อัตรา
- วุฒิปริญญาโท สาขาวิทยาศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง หรือปริญญาตรีสาขาดังกล่าวที่มีประสบการณ์ตรงตามลักษณะงานที่ต้องการมาแล้ว 3 ปีขึ้นไป
- ความรู้ด้านกลยุทธ์องค์กร/กลยุทธ์ Cluster
- ความรู้ด้านธุรกิจ (Business Concept)
- ความรู้ในลักษณะงาน/ธุรกิจของ สวทช.
- ความรู้ด้านนโยบายและขอบเขตการวิจัยของ สวทช.
- ความรู้ด้านกฎระเบียบของ สวทช. ที่เกี่ยวข้องกับการสนับสนุนงานวิจัย
- ความรู้เกี่ยวกับผลประโยชน์จากโครงการวิจัย
- ความรู้ด้านการจัดเก็บข้อมูล
- ความรู้ด้านระบบ IT ในงานที่เกี่ยวข้อง
- ทักษะการวิเคราะห์/ประเมินผลกระทบของโครงการวิจัยที่มีต่อประเทศ
- ทักษะในการสื่อสารภาษาอังกฤษระดับปานกลาง
- มีความรู้ความสามารถในการวิเคราะห์โครงการ ติดตามความก้าวหน้าตามแผนงาน และเสนอแนะแนวทางแก้ไข และแผนงานในอนาคตที่เหมาะสมได้
- มีความสามารถในการติดตามความก้าวหน้าของเทคโนโลยีขั้นสูง
- มีมนุษยสัมพันธ์ดี มีความสามารถในการติดต่อประสานงานได้ดี
- มีความรู้ด้านภาษาอังกฤษ สามารถสืบค้นข้อมูลจากแหล่งข้อมูลต่างประเทศได้
- มีทักษะด้านคอมพิวเตอร์ในการจัดเก็บและวิเคราะห์ข้อมูลและนำเสนองานได้ดี

10. เจ้าหน้าที่บริหารทรัพยากรบุคคล (Performance Management)
- เพศชาย/หญิง อายุ 25 ปีขึ้นไป 
- วุฒิขั้นต่ำปริญญาตรี สาขารัฐศาสตร์ สังคมศาสตร์ จิตวิทยา บริหารธุรกิจ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง 
- มีประสบการณ์การทำงานบริหารผลการปฏิบัติงานรายบุคคลเชื่อมโยงกับผลงานองค์กร (Performance Management) เป็นเวลา 5 ปี สามารถประมวลผลเชิงสถิติข้อมูลด้านบุคคลได้ 
- มีความสามารถด้านการคิดเชิงวิเคราะห์ 
- สามารถทำงานขั้นพื้นฐาน (Ground Job) ไปจนถึงการทำงานไปสู่เป้าหมาย โดยเป็นการทำงานเบ็ดเสร็จได้ด้วยตนเอง 
- สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์พื้นฐานได้

11. ที่ปรึกษา (ที่ปรึกษาเทคโนโลยี)     
- เพศชาย/หญิง อายุ 25-35 ปี
- วุฒิปริญญาโท-เอก ทางวิทยาศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
- มีประสบการณ์ตรงตามสายงาน 2 ปีขึ้นไป หรือมีประสบการณ์ทางด้านอุตสาหกรรมไม่น้อยกว่า 2 ปี
- หากมีประสบการณ์ด้านอุตสาหกรรมเครื่องจักรกลและวัสดุก้าวหน้า หรืออุตสาหกรรมใกล้เคียงจะพิจารณาเป็นพิเศษ
- สามารถพูด อ่าน เขียนภาษาอังกฤษได้ดี
- มีความรู้ระบบคุณภาพ ISO 9000
- มีทักษะในการติดต่อประสานงานและทำงานเป็นทีมได้ดี
- สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้ดี
- สามารถเดินทางออกต่างจังหวัด

12. ที่ปรึกษา (งานจัดการทรัพย์สินทางปัญญา)     
- เพศชาย/หญิง อายุ 25 ปีขึ้นไป
- วุฒิปริญญาโทขึ้นไป สาขาอิเล็กทรอนิกส์ไฟฟ้า หรือฟิสิกส์ เครื่องกล วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ พลังงาน วิศวกรรมเครื่องกล
- หากมีประสบการณ์ด้านการสืบค้นข้อมูลสิทธิบัตรหรือการเขียนคำขอสิทธิบัตรจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

13. ผู้อำนวยการฝ่าย (ฝ่ายประเมินผลองค์กร)     
- มีประสบการณ์ในการวางแผน ประเมินผลงาน บริหารโครงการ 
- ความรู้ในลักษณะงาน/ธุรกิจของ สวทช. 
- ความรู้/ความเข้าใจและสามารถประยุกต์ใช้ในหลักการบริหารของ สวทช.
- ความรู้/ความเข้าใจและสามารถประยุกต์ใช้ในหลักการบริหารธุรกิจ 
- ความรู้/ความเข้าใจและสามารถประยุกต์ใช้ในหลักการบริหารคน 
- ความรู้/ความเข้าใจด้านกลยุทธ์และแผนงานของ สวทช. 
- ความรู้ทางด้าน IT เกี่ยวกับการบริหารจัดการ การสื่อสาร และการนำเสนองาน 
- ทักษะการใช้ Software เพื่อการบริหาร 
- ความรู้เกี่ยวกับเครื่องมือขององค์กรสมัยใหม่ 
- ทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษตั้งแต่ระดับดีขึ้นไป

14. ผู้จัดการ (งานสื่อสารภายในองค์กร) 
- ความรู้/ความเข้าใจในลักษณะงาน/ธุรกิจของ สวทช.
- ความรู้/ความเข้าใจในพื้นฐานทางด้านธุรกิจ 
- ความรู้/ความเข้าใจในการบริหารคน 
- ความรู้/ความเข้าใจด้านกลยุทธ์และแผนงานของ สวทช. 
- ความรู้ทางด้าน IT เกี่ยวกับการบริหารจัดการ การสื่อสาร และการนำเสนองาน 
- ความรู้เกี่ยวกับเครื่องมือขององค์กรสมัยใหม่ 
- ทักษะการใช้ Software เพื่อการบริหาร 
- ทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษตั้งแต่ระดับปานกลางขึ้นไป

15. นักวิเคราะห์/เจ้าหน้าที่พัฒนาธุรกิจ (ปฏิบัติงานที่อาคารซอฟต์แวร์พาร์ค แจ้งวัฒนะ)     
- เพศหญิง อายุ 25 ปีขึ้นไป
- วุฒิปริญญาตรีขึ้นไป สาขาวิชาบริหารธุรกิจการตลาด หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
- มีประสบการณ์ 2 ปีขึ้นไป งานสนับสนุนทางการตลาด ดูแลบริหารจัดการองค์กร 

16. นักวิเคราะห์ (ฝ่ายบริหารเขตอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์)     
- ไม่จำกัดเพศ อายุ 25-35 ปี 
- วุฒิปริญญาตรีขึ้นไป สาขาวิชาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ การตลาด การบริหารเทคโนโลยี เกรดเฉลี่ย 2.50
- มีประสบการณ์ 3-6 ปี ด้านการพัฒนาบุคลากรหรือการบริการด้านฝึกอบรม 

17. ผู้จัดการงานพัฒนาความร่วมมือกลุ่มพันธมิตร (ฝ่ายการตลาด) 
- ไม่จำกัดเพศ อายุ 30 ปีขึ้นไป
- วุฒิปริญญาโทขึ้นไป สาขาวิศวกรรมศาสตร์ วิทยาศาสตร์ บริหารธุรกิจ การตลาด หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
- มีประสบการณ์ 3 ปีขึ้นไป ด้านหลักการธุรกิจ อุตสาหกรรม เทคโนโลยี ทรัพย์สินทางปัญญา และหลักการตลาด
- สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ดี

18. ผู้จัดการงานส่งเสริมธุรกิจซอฟต์แวร์ 
- ไม่จำกัดเพศ อายุ 30 ปีขึ้นไป
- วุฒิปริญญาตรีขึ้นไป สาขาการตลาด บริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
- มีประสบการณ์ 3 ปีขึ้นไป ด้านการการประสานงานและการจัดการโครงการ
- มีทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษและทักษะในการวิเคราะห์ข้อเสนอโครงการ และการบริหารทีมงาน 

19. เจ้าหน้าที่พัสดุ (NECTEC)
- เพศชาย/หญิง อายุ 25-35 ปี
- วุฒิปริญญาตรีขึ้นไป สาขาการเงิน บัญชี บริหารธุรกิจ  สังคมศาสตร์ นิติศาสตร์ หรือสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
- มีประสบการณ์ 3-5 ปี ด้านจัดซื้อสินค้า บริการต่างประเทศ นำเข้าส่งออกสินค้าจากต่างประเทศ หรืองานให้บริการภายในสำนักงาน
- การประสานงานภายใน-ภายนอก การเจรจาต่อรอง และมีทักษะการใช้ภาษาอังกฤษในการติดต่อสื่อสารได้ในระดับดี
- สามารถใช้โปรแกรมสำเร็จรูปในสำนักงานได้
- สามารถใช้โปรแกรมจัดซื้อ เช่น SAP

20. เจ้าหน้าที่พัฒนาธุรกิจ (งานขายและบริการคีย์แอคเคานต์)     
- เพศชาย/หญิง อายุ 25 ปีขึ้นไป
- วุฒิปริญญาตรี-โท สาขาวิทยาศาสตร์ วิศวกรรม บริหารธุรกิจ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
- มีประสบการณ์ด้านการขาย การตลาด และบริการลูกค้า
- ผ่านการดูแลด้าน Corporate Sales และ Key Account
- สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ดี
- มีทักษะการใช้คอมพิวเตอร์

21. เจ้าหน้าที่วิเทศสัมพันธ์ 
- ไม่จำกัดเพศ อายุ 23-35 ปี
- วุฒิปริญญาโท สาขารัฐศาสตร์ อักษรศาสตร์ ศิลปศาสตร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
- มีประสบการณ์ 1-3 ปี ด้านความร่วมมือระหว่างประเทศ
- มีความสามารถในการใช้ภาษาต่างประเทศ โดยเฉพาะภาษาอังกฤษ ได้เป็นอย่างดี 

22. ผู้ช่วยผู้จัดการงานขายและบริการคีย์แอคเคานต์     
- เพศชาย/หญิง อายุ 25 ปีขึ้นไป
- วุฒิปริญญาตรีขึ้นไป สาขาวิทยาศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ บริหารธุรกิจ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
- มีประสบการณ์ตามสายงาน 3 ปีขึ้นไป ด้านการตลาดและบริการลูกค้า
- ผ่านการดูแล Corporate Sales และ Key Account
- สามารถใช้ภาษาอังกฤษพูด อ่าน เขียนได้ในระดับดี
- มีทักษะการใช้คอมพิวเตอร์พื้นฐาน

23. นักวิจัย (ห้องปฏิบัติการความปลอดภัยทางนาโนเทคโนโลยี)
- อายุ 28-35 ปี 
- วุฒิปริญญาเอก สาขาวิชาพิษวิทยาระดับโมเลกุล พิษวิทยาสิ่งแวดล้อม ชีววิทยา ชีวเคมี และเคมีวิเคราะห์
- มีประสบการณ์ 0-2 ปี ในการทำวิจัยที่เกี่ยวข้องกับกับการศึกษากลไกเชิงลึกของการเกิดพิษในระดับโมเลกุล การวิเคราะห์คุณสมบัติทางเคมี/กายภาพของอนุภาคระดับนาโนเมตรที่มีอยู่ในตัวกลางชนิดต่าง ๆ และสามารถใช้เครื่องมือวิเคราะห์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องได้ 

24. ผู้ช่วยวิจัย (ห้องปฏิบัติการวิจัยคลังอนุพันธ์ความรู้) 
- ไม่จำกัดเพศ อายุไม่เกิน 35 ปี
- วุฒิปริญญาตรี-โท สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ วิทยาศาสตร์/วิทยาการคอมพิวเตอร์ 
- มีความสามารถในการเขียนภาษา C/C++ และ Python ได้คล่อง 
- สามารถใช้ graphic tools ต่าง ๆ ได้ เช่น PCL, Windows SDK และอื่น ๆ สามารถเขียนโปรแกรมแบบขนานด้วย CUDA ได้

25. เจ้าหน้าที่สนับสนุน (งานบริการและให้คำปรึกษาด้านสารสนเทศ) 
- เพศชาย/หญิง อายุ 25-35 ปี  
- วุฒิปริญญาตรี ด้านวิทยาศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ สาขาคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ
- มีประสบการณ์ 2 ปี ด้าน Helpdesk
- มีความรู้เกี่ยวกับกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับ ICT
- มีประสบการณ์ในการดูแล แก้ไขปัญหาเครื่องคอมพิวเตอร์ และมีใจรักการบริการ

26. ผู้ช่วยวิจัย (ห้องปฏิบัติการอิเล็กทรอนิกส์สำหรับนวัตกรรมไร้สาย) 
- เพศชาย/หญิง อายุ 20-35 ปี  
- วุฒิปริญญาตรี-โท สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ วิศวกรรมโทรคมนาคม
- มีความสามารถในการออกแบบและพัฒนาวงจรอิเล็กทรอนิกส์สำหรับอุปกรณ์ด้านการสื่อสารต่าง ๆ
- มีความสามารถในการออกแบบและพัฒนาอุปกรณ์ด้านการสื่อสาร เช่น อุปกรณ์ขยายสัญญาณ สายอากาศ

27. ผู้ช่วยวิจัย (ห้องปฏิบัติการวิจัยสารสนเทศสื่อประสม) 
- เพศชาย/หญิง อายุไม่เกิน 35 ปี
- วุฒิปริญญาตรี/โท  ด้านวิศวกรรมศาสตร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาการคอมพิวเตอร์ หรือสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
- มีประสบการณ์ด้านการวิจัยพัฒนาระบบ/โปรแกรมคอมพิวเตอร์
- พัฒนาระบบด้วยภาษา PHP, ASP, MET, JAVA, Mobile Application

28. ผู้ช่วยวิจัย (ห้องปฏิบัติการเทคโนโลยีพลังงานแสงอาทิตย์) 
- เพศชาย อายุ 35 ปีขึ้นไป
- วุฒิปริญญาโทขึ้นไป สาขา semiconductor device, solar cells fabrication 
- มีประสบการณ์ไม่น้อยกว่า 5 ปี ด้าน solar cell fabrication, thin film deposition by sputtering evaporator, PECVD
- มีทักษะด้านการควบคุมเครื่องจักรด้วยคอมพิวเตอร์แบบ opto22, เทคโนโลยีการสร้างเซลล์แสงอาทิตย์

29. นักวิเคราะห์เชิงธุรกิจ (งานส่งเสริมธุรกิจซอฟต์แวร์)     
- ไม่จำกัดเพศ อายุ 25-35 ปี 
- วุฒิปริญญาตรีขึ้นไป สาขาวิชาการตลาด บริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์ หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง เกรดเฉลี่ย 2.50
- มีประสบการณ์ 3-6 ปี ด้านวิเคราะห์ข้อเสนอโครงการ และการประสานงาน และการทำงานเป็นทีม 

30. เจ้าหน้าที่พัฒนาธุรกิจ     
- เพศชาย/หญิง อายุ 25 ปีขึ้นไป
- วุฒิปริญญาตรีขึ้นไป สาขาวิทยาศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ บริหารธุรกิจ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
- มีประสบการณ์ตามสายงาน 3 ปีขึ้นไป
- มีทักษะด้านการประสานงาน การติดต่อสื่อสาร การเจรจาต่อรอง การบริหารจัดการโครงการ
- สามารถใช้ภาษาอังกฤษได้ดี 

31. นักพัฒนาองค์กร/งานพัฒนาบุคลากรและองค์กร 
- การสื่อสาร การติดต่อประสานงาน
- การถ่ายทอดความรู้ การนำเสนอทั้งด้านการพูดและการเขียน
- การวิเคราะห์ข้อมูล
- การบริหารจัดการโครงการ
- ความรู้เกี่ยวกับเครื่องมือการพัฒนาองค์กรต่าง ๆ
- ความรู้ทางด้าน IT เกี่ยวกับการบริหารจัดการ การสื่อสาร และการนำเสนองาน

32. ผู้ช่วยวิจัย/หน่วยธุรกิจโครงการเทคโนโลยีชีวภาพกุ้ง 
- การพัฒนาชุดตรวจสอบโรคไวรัสในกุ้งหรือสัตว์น้ำ มีความสามารถทางด้าน PCR, Histopathology, Immunochromatography

33. นักวิเคราะห์/ ฝ่ายประสานงานหน่วยวิจัย 
- การสื่อสาร วิเคราะห์ สังเคราะห์ข้อมูลอย่างเป็นระบบ การจัดทำแผนงานวิจัย การทำงานเป็นทีมและทักษะด้านภาษาอังกฤษ

34. เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการ (ห้องปฏิบัติการเคมีพอลิเมอร์ MTEC) 2 อัตรา
- วุฒิปริญญาตรี-โท สาขาวิทยาศาสตร์ เคมี เกษตร วัสดุศาสตร์
- มีทักษะการใช้เครื่องมือวิเคราะห์ทดสอบ
- มีความสามารถในการแปรผลการวิเคราะห์
- มีทักษะการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์พื้นฐานต่าง ๆ
- มีความรู้ด้านภาษาอังกฤษอยู่ในระดับดี ทั้งการอ่าน เขียน พูด

35. วิศวกร (อาคารสถานที่)     
- เพศชาย อายุ 30 ปีขึ้นไป
- วุฒิปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า/เครื่องกล              
- มีประสบการณ์ 5 ปีขึ้นไป ด้านงานบริหารระบบวิศวกรรมอาคาร
- สามารถใช้โปรแกรม AutoCAD ได้

36. วิศวกร (หน่วยบริการทดสอบ) ประจำลาดกระบัง     
- เพศชาย อายุ 22 ปีขึ้นไป
- วุฒิปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมศาสตร์ วิทยาศาสตร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
- มีประสบการณ์ 2 ปีขึ้นไป ด้านไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์ 
- มีความรู้เทคนิค IT เครื่องมือห้องปฏิบัติการ ระบบคุณภาพ

37. ผู้อำนวยการฝ่าย/ฝ่ายพัฒนากำลังคนและสร้างความสามารถเทคโนโลยีฐาน (BIOTEC)
- มีความรอบรู้ในวิทยาการ ความก้าวหน้าด้านเทคโนโลยีสมัยใหม่
- มีความรู้ความสามารถด้านการสืบค้นข้อมูล วิเคราะห์ สังเคราะห์ข้อมูล และสามารถสรุปผล/ข้อเสนอแนะได้
- มีความสามารถในการฟัง ประมวลผล และเขียนสรุปประเด็น/รายงานต่าง ๆ ได้เป็นอย่างดี
- มีทักษะการคิดที่เป็นระบบ เป็นเหตุเป็นผล มีหลักการเชิงบริหาร
- มีทักษะสื่อสารภาษาอังกฤษตั้งแต่ระดับดีขึ้นไป

38. นักวิเคราะห์ (ฝ่ายประเมินผลองค์กร)
- อายุไม่น้อยกว่า 30 ปี 
- วุฒิปริญญาโท สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ รัฐศาสตร์ วิทยาศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง 
- มีประสบการณ์ 5 ปี ด้านบริหารความเสี่ยงและตรวจสอบภายใน 
- ความรู้ตามลักษณะงานที่เกี่ยวข้อง เช่น การวิเคราะห์นโยบาย แผน ประเมินผล และการงบประมาณภาครัฐ 
- ความรู้ด้านการบริหารจัดการเทคโนโลยี 
- ความรู้ด้านระบบ IT ในงานที่เกี่ยวข้อง 
- ทักษะในการเขียนรายงาน หนังสือราชการ
- ทักษะในการบันทึกการประชุม 
- ทักษะในการเขียนสรุปความ 
- ทักษะในการสื่อสารภาษาอังกฤษระดับปานกลาง

39. นักพัฒนาองค์กร 
- เพศชาย/หญิง อายุ 25 ปีขึ้นไป 
- วุฒิปริญญาโท สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ บริหารธุรกิจ การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และองค์กร จิตวิทยาอุตสาหกรรม หรือสาขาวิชาอื่นที่เกี่ยวข้อง 
- มีประสบการณ์ด้านการพัฒนาองค์กรหรืออื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะหากมีประสบการณ์ด้านการประยุกต์ใช้ intervention/เครื่องมือด้านการพัฒนาองค์กรต่าง ๆ จะพิจารณาเป็นพิเศษ

40. เจ้าหน้าที่บริหารทรัพยากรบุคคล
- วุฒิปริญญาโท สาขารัฐศาสตร์ สังคมศาสตร์ จิตวิทยา บริหารธุรกิจ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง หรือปริญญาตรี ในสาขาดังกล่าว ที่มีประสบการณ์ตามลักษณะงานที่ต้องการมาแล้ว 3 ปี 
- มีความรู้ด้านองค์กรและการบริหารเชิงกลยุทธ์ของ สวทช. (NSTDA Acumen and Strategic Management) 
- ความรู้ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลเชิงกลยุทธ์ (Strategic Human Resource Management) 
- ความรู้ด้านนโยบาย กฎหมาย ระเบียบปฏิบัติ โครงสร้างและมาตรฐานที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานบุคคลที่เกี่ยวข้อง (HR Legal Literacy) 
- ความรู้ด้านงานบริหารงานบุคคลที่เกี่ยวข้อง เช่น ระบบ Competency/ระบบการบริหารผลการปฏิบัติงาน (Performance Based Management)/การบริหารเงินเดือน ค่าจ้างและสวัสดิการ/ หลักการบริหารคุณภาพชีวิตและบุคลากรสัมพันธ์/การวางแผนทรัพยากรบุคคลและบริหารทรัพยากรบุคคล 
- ความรู้ด้านระบบ IT ในงานที่เกี่ยวข้อง 
- มีทักษะในการสื่อสารภาษาอังกฤษระดับปานกลาง

41. นักกฎหมาย 2 อัตรา    
- เพศชาย/หญิง อายุ 25-35 ปี 
- วุฒิปริญญาตรี หรือสูงกว่า สาขานิติศาสตร์ 
- มีประสบการณ์การทำงานด้านกฎหมาย 2 ปีขึ้นไป 
- สามารถใช้งานโปรแกรมคอมพิวเตอร์พื้นฐานสำหรับการปฏิบัติงานได้เป็นอย่างดี 
- สามารถใช้ภาษาอังกฤษในการปฏิบัติงานได้ 
- มีความรู้ความสามารถในการใช้ฐานข้อมูลที่เกี่ยวข้องได้

42. นักวิเคราะห์นโยบายและแผน     
- เพศชาย/หญิง อายุ 25 ปีขึ้นไป
- วุฒิปริญญาโท สาขาวิทยาศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ บริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง 
- มีประสบการณ์การทำงานด้านนโยบาย แผน และงบประมาณ อย่างน้อย 2 ปี 
- มีทักษะในการประสานงานกับหน่วยงานราชการ 
- สามารถจัดการข้อมูลด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์พื้นฐานได้ 
- หากมีประสบการณ์ด้านการจัดทำงบประมาณจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

วิธีการสมัครงาน
1. สมัครด้วยตนเอง หรือส่งจดหมายพร้อมเอกสารประกอบการสมัคร ได้ที่
งานสรรหาและคัดเลือก ฝ่ายบริการทรัพยากรบุคคล ชั้น 3 อาคารสำนักงานกลาง สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
เลขที่ 111 อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120
โทรศัพท์ 0-2564-7100 ต่อ 71103 - 71106
Email : recruit@nstda.or.th 

หรือ
2.กรอกใบสมัครออนไลน์ได้ที่ https://www.nstda.or.th/recruit/hrms/recruit.phpจำหน่ายเอกสาร แนวข้อสอบ สวทช. ทุกตำแหน่ง ใหม่ล่าสุด
รวมทุกอย่างที่ออกข้อสอบ
- ความรู้เกี่ยวกับสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
ความสามารถด้านการคิดคำนวณ 
ความสามารถด้านภาษา
แนวข้อสอบการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำนักงาน
เทคนิคการสอบสัมภาษณ์
(เลือกตามตำแหน่งที่สอบ)

ส่งเป็นไฟล์ PDF ทาง E-MAIL ราคา 399 บาท 
*ส่งด่วนภายใน 3 ชม.*
*ส่งช้าไม่เกิน 24:00 น. วันที่โอนเงิน*( ควรดูที่ JUNK MAIL ) 
สั่งซื้อมาที่ 083-067-4168 หรือ ส่ง SMS /  LINE : busthai01
โอนเงินแล้วแจ้งที่ lek.pisi@hotmail.com  **แจ้งรายละเอียดให้ชัดเจน** 
1. ธ. กรุงเทพ  ออมทรัพย์ สาขา เซ็นทรัลพระราม 3 เลขที่บัญชี  048-0-17796-3  ชื่อบัญชี Sumalee Thongyot 
2. ธ. กรุงไทย  ออมทรัพย์ สาขา บิ๊กซีสะพานควาย เลขที่บัญชี  980-6-40570-6  ชื่อบัญชี  Sumalee Thongyot 
3. ธ. กสิกรไทย  ออมทรัพย์  สาขา เซ็นทรัลพระราม 3  เลขที่บัญชี  748-2-66186-0  ชื่อบัญชี  Pisitchai Kimchai 
4. ธ.ไทยพาณิชย์ ออมทรัพย์ สาขา บิ๊กซีรามอินทรา เลขที่บัญชี  402-398830-4  ชื่อบัญชี  Pisitchai & Sumalee
5. ธ. กรุงศรีอยุธยา ออมทรัพย์ สาขา อุรุพงษ์ เลขที่บัญชี  130-1-28490-7  ชื่อบัญชี  Pisitchai Kimchai 
** เปิดบริการทุกวัน เวลา 8.00 - 24.00 น. **


จำหน่ายเอกสารคู่มือเตรียมสอบราชการทุกหน่วยงาน     083-067-4168
รายละเอียดไฟล์แนบ
กล่องตอบกลับด่วน

กรุณาใช้ข้อความที่สุภาพ คุณสามารถบันทึกฉบับร่างได้
กด "Ctrl+Enter" เพื่อตั้งกระทู้ได้