ประยุกต์ใช้ โพสล่าสุด โพสสำคัญ เครื่องมือ สมาชิก สถิติฟอรั่ม ธนาคาร
หัวข้อ : กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เปิดรับสมัครสอบข้าราชการ 3 -17 ก.พ. 2558
admin ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ดูแลระบบ
รายละเอียดผู้ใช้ 

กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เปิดรับสมัครสอบข้าราชการ 3 -17 ก.พ. 2558

กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เปิดรับสมัครสอบข้าราชการ 3 -17 ก.พ. 2558  นักวิเคราะห์นโยบาลและแผนปฏิบัติการ,นักสังคมสงเคราะห์ปฏิบัติการ

“กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ”
 
ตำแหน่ง: นักวิเคราะห์นโยบาลและแผนปฏิบัติการ,นักสังคมสงเคราะห์ปฏิบัติการ
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี  
อัตราเงินเดือน: 15,000-16,500
อัตราว่าง: 6
ปฏิบัติงานที่: 


เปิดรับสมัครตั้งแต่: 3 – 17 ก.พ. 2558
**เฉพาะผู้สอบผ่านภาค ก. ก.พ.**


ชื่อตำแหน่ง : นักวิเคราะห์นโยบาลและแผนปฏิบัติการ
อัตราเงินเดือน : 15,000-16,500 บาท
ประเภท : วิชาการ ระดับปฏิบัติการ
จำนวนตำแหน่งว่าง : 3 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
รายละเอียดวุฒิ : ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาใดวิชาหนึ่ง ดังนี้
1. สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์
2. สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
3. สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
4. สาขาวิชาการบัญชี
5. สาขาวิชานิเทศศาสตร์
และเป็นผู้ที่สอบผ่านภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ระดับปริญญาตรีขึ้นไปของสำนักงาน ก.พ.
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : 1. รวบรวม วิเคราะห์ และประมวลนโยบายของรัฐบาลและสถานการณ์เศรษฐกิจการเมือง และสังคม ทั้งในและต่างประเทศเพื่อนำมาสรุปเสนอประกอบการกำหนดนโยบายและเป้าหมายของส่วนราชการ หรือนโยบาย แผนงาน และโครงการทางเศรษฐกิจสังคม การเมือง การบริหารหรือความมั่นคง
2. รวบรวมข้อมูล และศึกษาวิเคราะห์เบื้องต้น เกี่ยวกับภารกิจหลักและแผนกลยุทธ์ของส่วนราชการ หรือทิศทางการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม การเมือง เพื่อวางแผนกำหนดแผนการปฏิบัติงาน หรือโครงการให้สามารถบรรลุภารกิจที่กำหนดไว้
3. วิเคราะห์นโยบายของส่วนราชการ หรือนโยบาย แผนงาน และโครงการทางเศรษฐกิจ สังคม การเมือง การบริหาร หรือความมั่นคง และเสนอความคิดเห็น เพื่อช่วยจัดทำแผนการปฏิบัติงาน แผนงาน โครงการ หรือกิจกรรมได้ตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
4. สำรวจ รวบรวม และประมวลผลข้อมูลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาลและประเด็นปัญหาทางเศรษฐกิจ การเมือง และสังคม ทั้งในและต่างประเทศ เพื่อเป็นข้อมูลสำหรับการจัดทำแผนงาน หรือกำหนดยุทธศาสตร์
5. ศึกษาวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างยุทธศาสตร์และนโยบายของรัฐบาล เพื่อประกอบการเสนอแนะแนวทางการประสานผลักดันยุทธศาสตร์และนโยบาย ตลอดจนการติดตามประเมินผลให้สอดคล้องไปในแนวทางเดียวกัน
6. เขียนและวิเคราะห์ประเมินข้อเสนอโครงการ/วิจัย การสื่อสารสาธารณะหรือการเสริมพลังในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ เพื่อประเมินความคุ้มทุนในเบื้องต้น และจัดทำข้อเสนอเพื่อการตัดสินใจของผู้บริหารได้
ความรู้ที่จำเป็น(วิชาที่สอบ) : 1. วิธีการสอบแข่งขันเพื่อวัดความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง โดยวิธีสอบข้อเขียน คะแนนเต็ม 200 คะแนน
– ความรู้ทางด้านการวิเคราะห์นโยบายและแผนของรัฐบาลและสถานการณ์เศรษฐกิจ
การเมือง และสังคม ทั้งในและต่างประเทศ
– ความรู้ด้านการวิเคราะห์และวางแผนงาน การประสานงาน การสื่อสารเพื่อสร้างการมีส่วน
ร่วมของภาคส่วนต่างๆ ในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ และการจัดการองค์การ
– ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ
– ความรู้ด้านการบริหารยุทธศาสตร์ และการประเมินความคุ้มค่า
2. การสอบแข่งขันเพื่อวัดความเหมาะสมกับตำแหน่ง (คะแนนเต็ม 200 คะแนน)
เป็นการทดสอบเพื่อวัดความเหมาะสมกับตำแหน่งที่จะบรรจุและแต่งตั้ง โดยวิธีการสัมภาษณ์หรือวิธี อื่นใดเพิ่มเติม เพื่อประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งที่จะบรรจุและแต่งตั้ง
ทักษะ/สมรรถนะ : 1. มีความรู้ด้านการบริหารยุทธศาสตร์ การวิเคราะห์แผนงานโครงการและงบประมาณ การคิดเชิงวิเคราะห์ การวิเคราะห์ปัญหาและสรุปเหตุผล
2. มีความรู้ด้านการพัฒนาและบริหารโครงการ
3. มีความรู้ความสามารถด้านคอมพิวเตอร์ (Word, Excel, Power point, E-mail, Internet) ในระดับที่ใช้งานได้ดี
4. มีความรู้และทักษะในการพูด อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษได้
5. มีมนุษยสัมพันธ์ ใช้ทักษะในการเจรจาประสานงานกับผู้อื่นได้ดี และสามารถทำงานเป็นทีม
เงื่อนไข : ไม่รับโอน

ชื่อตำแหน่ง : นักสังคมสงเคราะห์ปฏิบัติการ
อัตราเงินเดือน : 15,000-16,500 บาท
ประเภท : วิชาการ ระดับปฏิบัติการ
จำนวนตำแหน่งว่าง : 3 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
รายละเอียดวุฒิ : ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาใดวิชาหนึ่ง ดังนี้
1. สาขาวิชาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์
2. สาขาวิชาสังคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์ ทางสังคมวิทยา
3. สาขาวิชารัฐศาสตร์ ทางสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา หรือ
4. สาขาวิชาทางจิตวิทยา
และเป็นผู้ที่สอบผ่านภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ระดับปริญญาตรีขึ้นไปของสำนักงาน ก.พ.
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : 1. ค้นหาข้อเท็จจริง สัมภาษณ์ สอบประวัติ เยี่ยมบ้าน ติดตาม สืบเสาะหาข้อเท็จจริง รวมทั้งศึกษาชุมชน และประเมินสภาวะทางสังคมเบื้องต้นเพื่อวินิจฉัย และให้บริหารทางสังคมแก่กลุ่มเป้าหมาในระดับบุคคล ครอบครัว กลุ่ม และชุมชน
2. ให้บริการการปรึกษา แนะนำ ช่วยเหลือ บำบัด ฟื้นฟู ป้องกัน ปกป้อง คุ้มครองพัฒนากลุ่มเป้าหมาย เพื่อให้สามารช่วยเหลือตนเองได้
3. รวบรวม ประมวล สรุป จัดลำดับความสำคัญและความรุนแรงของปัญหา รวมทั้งวิเคราะห์สาเหตุและผลกระทบของปัญหา เพื่อประกอบการวางแผนให้ความช่วยเหลือ พิทักษ์สิทธิ และพัฒนาคุณภาพชีวิตกลุ่มเป้าหมาย
4. สำรวจ รวบรวม ศึกษา สรุปจัดทำรายงาน รวมทั้งประมวล และวิเคราะห์ข้อมูลทางวิชาการสถานการณ์และปัญหาด้านสังคม เพื่อประกอบการวิจัย การจัดทำฐานข้อมูล การวางแผน การจัดทำหลักเกณฑ์มาตรฐาน และการพัฒนาระบบสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์
5. รวบรวม จัดเก็บข้อมูล สถิติเกี่ยวกับการดำเนินงานด้านสังคมสงเคราะห์เพื่อประกอบการจัดทำเครื่องมือทางสังคมสงเคราะห์ คู่มือ แนวทางปฏิบัติ เอกสารวิชาการ สื่อเพื่อนำไปใช้ในการดำเนินการด้านสังคมสงเคราะห์
6. จัดทำข้อมูลเกี่ยวกับสถานการณ์และปัญหาของกลุ่มเป้าหมาย เพื่อประกอบการพัฒนาและวางแผนสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ และด้านอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
ความรู้ที่จำเป็น(วิชาที่สอบ) : 1. วิธีการสอบแข่งขันเพื่อวัดความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง โดยวิธีสอบข้อเขียน คะแนนเต็ม 200 คะแนน
– ความรู้ทางด้านสังคมสงเคราะห์และด้านการจัดสวัสดิการสังคม
– ความรู้ด้านการวิเคราะห์และวางแผนงาน การประสานงาน และการจัดการองค์การ
– ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ
2. การสอบแข่งขันเพื่อวัดความเหมาะสมกับตำแหน่ง (คะแนนเต็ม 100 คะแนน)
เป็นการทดสอบเพื่อวัดความเหมาะสมกับตำแหน่งที่จะบรรจุและแต่งตั้ง โดยวิธีการสัมภาษณ์หรือวิธี อื่นใดเพิ่มเติม เพื่อประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งที่จะบรรจุและแต่งตั้ง
ทักษะ/สมรรถนะ : -
เงื่อนไข : ไม่รับโอนมัครงาน กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ งานราชการ กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ รับสมัคร สอบ กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ 2557 สอบ กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ 57 กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เปิดสอบ

วิธีการสมัครงานข้าราชการ กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ :ตนเอง  
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ: 
สอบวันที่: 
ประกาศผลสอบ: 
 ดาวน์โหลดประกาศรับสมัครสอบ คลิกที่นี่
จำหน่ายเอกสารคู่มือเตรียมสอบราชการทุกหน่วยงาน     083-067-4168
admin ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ดูแลระบบ
รายละเอียดผู้ใช้ 
ข้อสอบ คู่มือสอบ แนวข้อสอบ กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ ทุกตำแหน่ง งานราชการ ข่าวล่าสุด 
รายละเอียดเพิ่มเติม http://www.thaionline1.com/read.php?tid=12917
---------------------------------------------------------------------------------- 
1. ข้อใดคือเว็ปไซด์ของกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ 


ก. http://www.dsdw.co.th ค. www.bsd.dsdw.in.th http:// 


ข. http://www.dsdw.go.th ง. www.bsd.dsdw.go.th http:// 


2. ข้อใดคือชื่อย่อของกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ 


ก. กพส. ค. พส. 


ข. กสก. ง. กส. 


3. สพส. คือ 


ก. สำนักบริหารกลาง ค. สำนักคุ้มครองสวัสดิภาพชุมชน 


ข. สำนักบริการสวัสดิการสังคม ง. สำนักพัฒนาสังคม 


4. ข้อใดคือชื่อภาษาอังกฤษของกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ 


ก. Metropoutan Waterwork Authority 


ข. Department of Labour Protection and Welfare 


ค. Department of Development Social and Welfare 


ง. Department of Social Development and Welfare 


5. ข้อใดคือวิสัยทัศน์ของกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ 


ก. "มุ่งมั่น พัฒนาตน พัฒนาระบบงาน อย่างยึดมั่นในประโยชน์ของผู้ใช้บริการ ด้วยความรับผิดชอบ" 


ข. เป็นองค์กรหลักในการพัฒนาสังคมและจัดสวัสดิการ โดยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน ภายใต้ระบบการจัดการที่มีประสิทธิภาพ ได้มาตรฐาน เพื่อให้กลุ่มเป้าหมายพึ่งตนเองได้ 


ค. เป็นองค์กรหลักในการพัฒนาสังคมและจัดสวัสดิการ เพื่อให้กลุ่มเป้าหมายพึ่งตนเองได้ 


ง. ส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดระบบเครือข่าย และประสานให้มีการพัฒนาสังคมและ 
จัดสวัสดิการที่เหมาะสมในแต่ละพื้นที่ 


6. ข้อใด ไม่ใช่ พันธกิจของกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ 


ก. "มุ่งมั่น พัฒนาตน พัฒนาระบบงาน อย่างยึดมั่นในประโยชน์ของผู้ใช้บริการ ด้วยความรับผิดชอบ" 


ข. กำหนด และพัฒนาระบบการจัดบริการทางสังคมให้มีมาตรฐาน 


ค. ป้องกัน แก้ไข ฟื้นฟู คุ้มครอง และพัฒนาศักยภาพแก่กลุ่มเป้าหมาย 


ง. พัฒนาระบบการจัดการที่มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และได้มาตรฐาน 


7. ข้อใด ไม่ใช่ ค่านิยมของกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ 


ก. ส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดระบบเครือข่าย และประสานให้มีการพัฒนาสังคมและจัดสวัสดิการที่เหมาะสมในแต่ละพื้นที่ 


ข. การพัฒนาอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน 


ค. เป็นศูนย์กลางในการให้บริการ 


ง. ความรับผิดชอบต่อสังคม 


8. ข้อใดคือภารกิจของกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ 


ก. การให้บริการสวัสดิการสังคมการสังคมสงเคราะห์แก่ผู้ด้อยโอกาส ผู้ยากไร ้คนไร้ที่พึ่ง โดยการประสานงานส่งต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 


ข. การให้บริการสวัสดิการสังคมการสังคมสงเคราะห์แก่ผู้ประสบปัญหาทางสังคมโดยการช่วยเหลือและแก้ไขปัญหาในรูปแบบของสถาน สงเคราะห์ 


ค. การส่งเสริมสนับสนุนให้ชุมชนและท้องถิ่นจัดสวัสดิการสังคม เพื่อ ให้กลุ่มเป้าหมายที่มีปัญหาทางสังคมสามารถดำรงชีวิตและ พึ่งตนเองได้อย่างมีศักดิ์ศรีของ ความเป็นมนุษย์ 


ง. ถูกทุกข้อ 9. ข้อใดคืออำนาจหน้าที่ของกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ 


ก. พัฒนารูปแบบและวิธีการในการให้บริการสวัสดิการและการสังคมสงเคราะห์ในแต่ละกลุ่มเป้าหมายให้สอดคล้อง กับ มาตรฐานที่กำหนด 


ข. ส่งเสริมและประสานการดำเนินงานของเครือข่ายบริการสวัสดิการสังคมของแต่ละกุล่ม เป้าหมายและแต่ละพื้นที่ 


ค. จัดบริการสวัสดิการสังคม การให้คำปรึกษาแนะนำ การให้ความช่วยเหลือ การแก้ไขปัญหาแก่ผู้ประสบปัญหาทาง สังคม กลุ่มเป้าหมายเฉพาะที่มีปัญหาทางสังคม รวมทั้ง การประสานส่งต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 


ง. ถูกทุกข้อ 


10. ข้อใดคือนโยบายสวัสดิการสังคม และความมั่นคงของมนุษย์ 


ก. แก้ไขปัญหาความยากจนอย่างครบวงจรมุ่งให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีศักยภาพในการแก้ไขปัญหาความยากจนมีหลักประกันความมั่นคงในการดำรงชีวิต 


ข. เด็ก สตรี และคนพิการที่ด้อยโอกาส ไม่ถูกเลือกปฏิบัติและละเมิดสิทธิอันพึงได้ ไม่ตกเป็นเหยื่อของขบวนการค้ามนุษย์ 


ค. ถูกทั้ง ก และ ค 


ง. ไม่มีข้อถูก 


11. ข้อใดคือ มิติการขับเคลื่อนภารกิจ ปี 2555 ของกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ 


ก. มิติเชิงประเด็น ค. มิติกลุ่มเป้าหมาย 


ข. มิติเชิงพื้นที่ ง. ถูกทุกข้อ 


12. มิติเชิงประเด็นมีจำนวนกี่ข้อ 


ก. 3 ข้อ ค. 5 ข้อ 


ข. 4 ข้อ ง. 6 ข้อ 


13. ข้อใด ไม่ใช่ มิติเชิงประเด็น 


ก. ส่งเสริมและสนับสนุนศูนย์บริการทางสังคมแบบมีส่วนร่วม 


ข. การป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ 


ค. การป้องกันและแก้ไขปัญหาความรุนแรง 


ง. การพัฒนาศักยภาพศูนย์ประชาบดี 1300 


14. มิติเชิงพื้นที่มีจำนวนกี่ข้อ 


ก. 5 ข้อ ค. 7 ข้อ 


ข. 6 ข้อ ง. 8 ข้อ 


15. ข้อใด ไม่ใช่ มิติเชิงพื้นที่ 


ก. สถานีสวัสดิการ 


ข. ตำบลต้นแบบการพัฒนาสังคมและสวัสดิการ 


ค. สนับสนุนกิจกรรมผู้สูงวัยใส่ใจลูกหลาน 


ง. พัฒนาสังคมและสวัสดิการบนพื้นที่สูง (Highland Model) 

จำหน่ายเอกสาร แนวข้อสอบ กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ ใหม่ล่าสุด 
รวมทุกอย่างที่ออกข้อสอบ 
- ความรู้เกี่ยวกับกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ 
- แนวข้อสอบ กฎหมาย ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ.2547 
- แนวข้อสอบเกี่ยวกับสมาคมอาเซียน 
- แนวข้อสอบข่าวเหตุการณ์ปัจจุบัน การเมืองเศรษฐกิจและสังคม 
- เทคนิคการสอบสัมภาษณ์ 

แนวข้อสอบเฉพาะตำแหน่ง (เลือกตามตำแหน่งที่สอบ) 
เจ้าพนักงานพัฒนาสังคม 
นักพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
พนักงานบริการ 
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
นักสังคมสงเคราะห์ 
เจ้าหน้าที่พัฒนาสังคม 
พี่เลี้ยง 
นักวิชาการเกษตร 
นักพัฒนาการเด็ก 
นักจิตวิทยา 
ครูฝึกอาชีพสงเคราะห์ 
พนักงานพิมพ์ดีด 
เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล 
เจ้าหน้าที่ธุรการ 
พนักงานช่วยการพยาบาล 
เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี 

คู่มือสอบ นักพัฒนาสังคม กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ 
จำหน่ายเอกสาร แนวข้อสอบ นักพัฒนาสังคม กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ ใหม่ล่าสุด 
รวมทุกอย่างที่ออกข้อสอบ 
- เกี่ยวกับของกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ 
- ข้อสอบ กฎหมาย ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ.2547 
- ข้อสอบความรู้ความสามารถทั่วไป _ภาค ก 
- แนวข้อสอบนักพัฒนาสังคม 
- แนวข้อสอบข่าวและเหตุการณ์ปัจจุบัน การเมือง สังคม 
- แนวข้อสอบความรู้รอบตัว 
- แนวข้อสอบระเบียบงานสารบรรณ พ.ศ.2526 และแก้ไขเพิ่มเติม 

ข้อสอบเฉพาะตำแหน่งนักสังคมสงเคราะห์ 
- ข้อสอบ พรบ.จัดตั้งศาลเยาวชนและครอบครัว และวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว 
- ข้อสอบกฎหมาย พรบ.คุ้มครองเด็ก พ.ศ.2546 
- แนวข้อสอบพ.ร.บ. ศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว 2553 
- สรุปสาระสำคัญพระราชบัญญัติศาลเยาวชนและครอบครัว 
- แนวข้อสอบระเบียบงานสารบรรณ พ.ศ.2526 และแก้ไขเพิ่มเติม 

ส่งเป็นไฟล์ PDF ทาง E-MAIL ราคา 399 บาท 
*ส่งด่วนภายใน 3 ชม.* 
*ส่งช้าไม่เกิน 24:00 น. วันที่โอนเงิน*( ควรดูที่ JUNK MAIL ) 
สั่งซื้อมาที่ 083-067-4168 หรือ ส่ง SMS / LINE : busthai01 
โอนเงินแล้วแจ้งที่ lek.pisi@hotmail.com **แจ้งรายละเอียดให้ชัดเจน** 
1. ธ. กรุงเทพ ออมทรัพย์ สาขา เซ็นทรัลพระราม 3 เลขที่บัญชี 048-0-17796-3 ชื่อบัญชี Sumalee Thongyot 
2. ธ. กรุงไทย ออมทรัพย์ สาขา บิ๊กซีสะพานควาย เลขที่บัญชี 980-6-40570-6 ชื่อบัญชี Sumalee Thongyot 
3. ธ. กสิกรไทย ออมทรัพย์ สาขา เซ็นทรัลพระราม 3 เลขที่บัญชี 748-2-66186-0 ชื่อบัญชี Pisitchai Kimchai 
4. ธ.ไทยพาณิชย์ ออมทรัพย์ สาขา บิ๊กซีรามอินทรา เลขที่บัญชี 402-398830-4 ชื่อบัญชี Pisitchai & Sumalee 
5. ธ. กรุงศรีอยุธยา ออมทรัพย์ สาขา อุรุพงษ์ เลขที่บัญชี 130-1-28490-7 ชื่อบัญชี Pisitchai Kimchai 
** เปิดบริการทุกวัน เวลา 8.00 - 24.00 น. **
จำหน่ายเอกสารคู่มือเตรียมสอบราชการทุกหน่วยงาน     083-067-4168
รายละเอียดไฟล์แนบ
กล่องตอบกลับด่วน

สามารถอัพโหลดไฟล์แนบ สำหรับโพสได้
กด "Ctrl+Enter" เพื่อตั้งกระทู้ได้