ประยุกต์ใช้ โพสล่าสุด โพสสำคัญ เครื่องมือ สมาชิก สถิติฟอรั่ม ธนาคาร
หัวข้อ : ข้อสอบ คู่มือสอบ แนวข้อสอบ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ทุกตำแหน่ง ข่าวล่าสุด
admin ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ดูแลระบบ
รายละเอียดผู้ใช้ 

ข้อสอบ คู่มือสอบ แนวข้อสอบ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ทุกตำแหน่ง ข่าวล่าสุด

1. พ.ร.บ.การอาชีวศึกษา พ.ศ.2551  ให้ไว้ ณ วันที่เท่าใด


ก. ๒๖ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๑                                   ค.  ๒๖ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๑


ข. ๒๗ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๑                                   ง.  ๒๗ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๑


2. ใครเป็นผู้รักษาการตามพ.ร.บ.การอาชีวศึกษา พ.ศ.2551 


ก. นายกรัฐมนตรี                                                              ค. คณะกรรมการการอาชีวศึกษา


ข. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ                       ง. ผู้ที่พระมหากษัตริย์ทรงแต่งตั้ง


3. พ.ร.บ.การอาชีวศึกษา พ.ศ.2551  มีกี่หมวด กี่มาตรา กี่บทเฉพาะกาล


ก. 5  หมวด  63  มาตรา  1 บทเฉพาะกาล                     ค. 6  หมวด  63  มาตรา  1 บทเฉพาะกาล


ข. 5 หมวด  65  มาตรา  1 บทเฉพาะกาล                      ง. 6  หมวด  65  มาตรา  1 บทเฉพาะกาล


4. ใครเป็นผู้ลงนามรับสนองพระบรมราชโองการในพ.ร.บ.การอาชีวศึกษา พ.ศ.2551 


ก. พ.ต.ท.ทักษิณ  ชินวัตร                                                ค. นายสมัคร  สุนทรเวช


ข. นายอภิสิทธิ์  เวชชาชีวะ                                            ง. พลเอก สุรยุทธ์ จุลานนท์


5. ข้อใดคือเหตุผลในการประกาศใช้พ.ร.บ.การอาชีวศึกษา พ.ศ.2551 


ก. กฎหมายว่าด้วยการศึกษาแห่งชาติได้บัญญัติให้มีคณะกรรมการการอาชีวศึกษาเพื่อควบคุมดูแลการจัดการอาชีวศึกษา


ข. กฎหมายว่าด้วยการศึกษาแห่งชาติได้บัญญัติให้มีการดำเนินการจัดการอาชีวศึกษาและการฝึกอบรมวิชาชีพให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการอาชีวศึกษา 


ค. ให้มีการจัดการอาชีวศึกษาและการฝึกอบรมวิชาชีพในทุกระดับมีคุณภาพและประสิทธิภาพเกิดผลสำเร็จแก่ประชาชนโดยเฉพาะนักเรียนและนักศึกษา เป็นการสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติและแผนการศึกษาแห่งชาติ


ง. ถูกทุกข้อ


6.  “การอาชีวศึกษา” หมายความว่าอย่างไร


ก. กระบวนการศึกษาเพื่อผลิตและพัฒนากำลังคนในด้านวิชาชีพระดับฝีมือ 


ข. กระบวนการศึกษาเพื่อผลิตและพัฒนากำลังคนในด้านวิชาชีพระดับเทคนิค


ค. กระบวนการศึกษาเพื่อผลิตและพัฒนากำลังคนในด้านวิชาชีพระดับเทคโนโลยี


ง. ถูกทุกข้อ


7. การจัดการอาชีวศึกษาและการฝึกอบรมวิชาชีพ มีกี่รูปแบบ


ก. รูปแบบเดียว                                                                 ค. 3  รูปแบบ


ข. 2  รูปแบบ                                                                      ง. 4 รูปแบบ


8. การจัดการอาชีวศึกษาและการฝึกอบรมวิชาชีพต้องเป็นการจัดการศึกษาในด้านวิชาชีพที่สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติและแผนการศึกษาแห่งชาติ ได้ถูกกล่าวไว้ในมาตราใดของพ.ร.บ.การอาชีวศึกษา พ.ศ.2551 


ก. มาตรา  6                                                                        ค. มาตรา  12


ข. มาตรา 10                                                                       ง. มาตรา  7


9. ข้อใด ไม่ใช่ รูปแบบการจัดการอาชีวศึกษาและการฝึกอบรมวิชาชีพ


ก. การศึกษาในระบบ                                                    ค. การศึกษาตลอดชีวิต


ข. การศึกษานอกระบบ                                   ง. การศึกษาระบบทวิภาคี


10. การจัดการศึกษาวิชาชีพที่เน้นการศึกษาในสถานศึกษาอาชีวศึกษาหรือสถาบันเป็นหลัก โดยมีการกำหนดจุดมุ่งหมาย วิธีการศึกษา หลักสูตร ระยะเวลาการวัดและการประเมินผลที่เป็นเงื่อนไขของการสำเร็จการศึกษาที่แน่นอน คือ


ก. การศึกษาในระบบ                                                    ค. การศึกษาตลอดชีวิต


ข. การศึกษานอกระบบ                                   ง. การศึกษาระบบทวิภาคี


11. การจัดการศึกษาวิชาชีพที่มีความยืดหยุ่นในการกำหนดจุดมุ่งหมาย รูปแบบ วิธีการศึกษา ระยะเวลา การวัดและการประเมินผลที่เป็นเงื่อนไขของการสำเร็จการศึกษา โดยเนื้อหาและหลักสูตรจะต้องมีความเหมาะสมและสอดคล้องกับสภาพปัญหาและความต้องการของบุคคลแต่ละกลุ่ม  คือ


ก. การศึกษาในระบบ                                                    ค. การศึกษาตลอดชีวิต


ข. การศึกษานอกระบบ                                   ง. การศึกษาระบบทวิภาคี


12. การจัดการศึกษาวิชาชีพที่เกิดจากข้อตกลงระหว่างสถานศึกษาอาชีวศึกษาหรือสถาบันกับสถานประกอบการ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานของรัฐ ในเรื่องการจัดหลักสูตร การเรียนการสอน การวัดและการประเมินผล โดยผู้เรียนใช้เวลาส่วนหนึ่งในสถานศึกษาอาชีวศึกษาหรือสถาบัน และเรียนภาคปฏิบัติในสถานประกอบการ รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานของรัฐ  คือ


ก. การศึกษาในระบบ                                                    ค. การศึกษาตลอดชีวิต


ข. การศึกษานอกระบบ                                   ง. การศึกษาระบบทวิภาคี


13. ข้อใดคือหลักสูตรที่คณะกรรมการการอาชีวศึกษากำหนดในการจัดการอาชีวศึกษาและการฝึกอบรมวิชาชีพ


ก. ประกาศนียบัตรวิชาชีพ                             ค. ปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ


ข. ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง                  ง. ถูกทุกข้อ


14. ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้องเกี่ยวกับสิ่งที่ต้องคำนึงถึงในการจัดการอาชีวศึกษาและการฝึกอบรมวิชาชีพ


ก. การมีเอกภาพด้านนโยบายและมีความหลากหลายในทางปฏิบัติโดยมีการกระจายอำนาจจากส่วนกลางไปสู่สถานศึกษาอาชีวศึกษาและสถาบัน


ข. การศึกษาในด้านวิชาชีพสำหรับประชาชนวัยเรียนและวัยทำงานตามความถนัดและความสนใจอย่างทั่วถึงและต่อเนื่องจนถึงระดับปริญญาตรี


ค. การศึกษาที่มีความแน่นอน  และมีระบบเทียบโอนผลการเรียนและระบบเทียบประสบการณ์การทำงานของบุคคลเพื่อเข้ารับการศึกษาและการฝึกอบรมวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง


ง. การมีระบบการพัฒนาครูและคณาจารย์ของการอาชีวศึกษาอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ทันต่อความเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี


15. คณะกรรมการการอาชีวศึกษามีอำนาจหน้าที่อย่างไร


ก. พิจารณาเสนอแนะนโยบาย เป้าหมายการผลิตและแผนการพัฒนากำลังคนด้านวิชาชีพต่อรัฐมนตรี


ข. กำหนดหลักเกณฑ์ในการรับเข้าสมทบ การยกเลิกการสมทบ และการควบคุมดูแลสถานศึกษาอื่นหรือสถานประกอบการ


ค. ส่งเสริม สนับสนุน กำกับ และดูแลระบบการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาอาชีวศึกษา สถาบันหรือสถานประกอบการเพื่อพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการอาชีวศึกษา
ง. ถูกทุกข้อ
1.  ข้อสอบความรอบรู้  
         1.1  นโยบายของรัฐบาลที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา
         1.2  กฎหมาย (พระราชบัญญัติ) ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติราชการ
                1.2.1  กฎหมายว่าด้วยการศึกษาชาติ
                1.2.2  กฎหมายว่าดัวยระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ
                1.2.3  กฎหมายว่าด้วยสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา
                1.2.4  กฎหมายว่าดัวยระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
                1.2.4  กฎหมายการบริหารและการจัดการศึกษาของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
2.  ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับความประพฤติ การปฏิบัติของวิชาชีพครู
         2.1  วินัยและการรักษาวินัย
         2.2  คุณธรรมจริยธรรม  และค่านิยม
         2.3  มาตรฐานวิชาชีพ
         2.4  จรรยาบรรณวิชาชีพ
         2.5  สมรรถนะวิชาชีพ


จำหน่ายเอกสาร แนวข้อสอบ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ทุกตำแหน่ง ใหม่ล่าสุด
ประกอบด้วย
- ความสามารถทางด้านเหตุผล
- ความสามารถด้านการคิดคำนวณ
- แนวข้อสอบการใช้ภาษาไทย- แนวข้อสอบความสามารถด้านภาษา
- แนวข้อสอบพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
- ถาม - ตอบ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11
- แนวข้อสอบระเบียบว่าด้วยการลาของข้าราชการ พ.ศ. 2555
- แนวข้อสอบระเบียบงานสารบรรณ พ.ศ.2526 และแก้ไขเพิ่มเติม
- แนวข้อสอบ พ.ร.บ.การอาชีวศึกษา พ.ศ.2551
- นโยบายด้านการศึกษาของรัฐบาล
- การใช้คอมพิวเตอร์เบื้องต้น
ข้อสอบวิชาเฉพาะตำแหน่ง(เลือกตำแหน่งที่สอบ)
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน
พนักงานบริหารทั่วไป (ด้านการเงินและบัญชี) (ด้านบริหารงานทั่วไป) (ด้านการบริหารงานบุคคล) (ด้านพัสดุ) (ด้านเลขานุการ) (ด้านวิชาการศึกษา)


จำหน่ายเอกสารคู่มือเตรียมสอบราชการทุกหน่วยงาน     083-067-4168
admin ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ดูแลระบบ
รายละเอียดผู้ใช้ 
เปิดรับสมัครพนักงานราชการ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ตั้งแต่วันที่ 12 - 18 มิถุนายน 2558
สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เปิดรับสมัครพนักงานราชการ รวม 12 อัตรา สมัครด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่ 12 - 18 มิถุนายน 2558

ประกาศสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 4 และ ภาคกลาง 5 เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร ภาคเหนือ 4
1.ตำแหน่งพนักงานบริหารทั่วไป (ด้านการเงินและบัญชี) 
จำนวน 1 อัตรา
-ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอื่น ๆ ที่เทียบได้ในระดับเดียวกันที่ ก.พ. พิจารณารับรองแล้ว ในสาขาวิชาการการบัญชี, บริหารธุรกิจ(การบัญชี), การจัดการทั่วไป(การบัญชี)

2.ตำแหน่งพนักงานบริหารทั่วไป (ด้านบริหารงานทั่วไป)
จำนวน 1 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
-ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอื่น ๆ ที่เทียบได้ในระดับเดียวกันที่ ก.พ. พิจารณารับรองแล้ว ในสาขาวิชาการบริหารธุรกิจ, เลขานุการ, บริหารธุรกิจบัณฑิต (บริหารการตลาด)

3. ตำแหน่งพนักงานบริหารทั่วไป (ด้ารการบริหารงานบุคคล)
จำนวน 1 อัตรา
-ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอื่น ๆ ที่เทียบได้ในระดับเดียวกันที่ ก.พ. พิจารณารับรองแล้ว ในสาขาวิชาการจัดการทั่วไป, เลขานุการ, การบริหารธุรกิจ, คอมพิวเตอร์ธุรกิจ, เทคโนโลยีสารสนเทศ

4.ตำแหน่งบริหารทั่วไป (ด้านพัสดุ)
จำนวน 1 อัตรา
-ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอื่น ๆ ที่เทียบได้ในระดับเดียวกันที่ ก.พ. พิจารณารับรองแล้ว ในสาขาวิชาการการบัญชี, บริหารธุรกิจ(การบัญชี), การจัดการทั่วไป(การบัญชี)

5.ตำแหน่งบริหารทั่วไป (ด้านเลขานุการ)
จำนวน 1 อัตรา
-ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอื่น ๆ ที่เทียบได้ในระดับเดียวกันที่ ก.พ. พิจารณารับรองแล้ว ในสาขาวิชาเลขานุการ, คอมพิวเตอร์ธุรกิจ, เทคโนโลยีสารสนเทศ, การจัดการทั่วไป

6.ตำแหน่งบริหารทั่วไป (ด้านวิชาการศึกษา)
จำนวน 1 อัตรา
-ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอื่น ๆ ที่เทียบได้ในระดับเดียวกันที่ ก.พ. พิจารณารับรองแล้ว ในสาขาวิชาวิจัย, ศิลปศาสตรบัณฑิต(การวิจัยทางสังคม), ศึกษาศาสตรบัณฑิต(วิจัย), ครุศาสตรบัณฑิต(วิจัย)

การรับสมัคร
ผู้ประสงค์จะสมัคร ให้ยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ณ วิทยาลัยเทคนิคอุทัยธานี ตั้งแต่วันที่ 12 - 18 มิถุนายน 2558 (ในวันเวลาราชการ)

รายละเอียดเพิ่มเติม
- ไฟล์ประกาศรับสมัคร
............................................................................................................................................

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร ภาคกลาง 5
1. ตำแหน่งพนักงานบริหารทั่วไป (ด้านการเงินและบัญชี)
จำนวน 2 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
-ได้รับปริญญาตรีหรือคุฯวุฒิอื่น ๆ ที่เทียบได้ในระดับเดียวกันที่ ก.พ. พิจารณารับรองแล้ว ในสาขาวิชาารบัญชี, พาณิชยศาสตร์, การเงิน, บริหารธุรกิจ และเศรษฐศาสตร์

2.ตำแหน่งพนักงานบริหารทั่วไป (ด้านบริหารงานทั่วไป)
จำนวน 2 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
-ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอื่น ๆ ที่เทียบได้ในระดับเดียวกันที่ ก.พ. พิจารณารับรองแล้ว ในทุกสาขา

3.ตำแหน่งพนักงานบริหารทั่วไป (ด้านพัสดุ)
จำนวน 1 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
-ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอื่น ๆ ที่เทียบได้ในระดับเดียวกันที่ ก.พ. พิจารณารับรองแล้ว ในทุกสาขา

4.ตำแหน่งพนักงานบริหารทั่วไป (ด้านสารสนเทศ)
จำนวน 1 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
-ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอื่น ๆ ที่เทียบได้ในระดับเดียวกันที่ ก.พ. พิจารณารับรองแล้ว ในสาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์, คอมพิวเตอร์ศึกษา, คอมพิวเตอร์สารสนเทศ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ และสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง

การรับสมัคร
ผู้สนใจจะสมัครให้ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ได้ที่สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 5 วิทยาลัยเทคนนิคสมุทรสงคราม ที่ตั้ง 89 หมู่ 12 ต.ลาดใหญ่ อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม ตั้งแต่วันที่ 12 - 18 มิถุนายน 2558 ในวันและเวลาราชการ

รายละเอียดเพิ่มเติม
ไฟล์ประกาศรับสมัคร
จำหน่ายเอกสารคู่มือเตรียมสอบราชการทุกหน่วยงาน     083-067-4168
รายละเอียดไฟล์แนบ
กล่องตอบกลับด่วน

กรุณาใช้ข้อความที่สุภาพ คุณสามารถบันทึกฉบับร่างได้
กด "Ctrl+Enter" เพื่อตั้งกระทู้ได้