ประยุกต์ใช้ โพสล่าสุด โพสสำคัญ เครื่องมือ สมาชิก สถิติฟอรั่ม ธนาคาร
หัวข้อ : ข้อสอบ คู่มือสอบ แนวข้อสอบ นักตรวจสอบภาษีปฏิบัติการ กรมสรรพสามิต งานราชการ ข่าวล่าสุด
Thaionline1 ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ดูแลระบบ
รายละเอียดผู้ใช้ 

ข้อสอบ คู่มือสอบ แนวข้อสอบ นักตรวจสอบภาษีปฏิบัติการ กรมสรรพสามิต งานราชการ ข่าวล่าสุด

อ้างอิง: ดันกระทู้ โดย admin เมื่อเวลา(2016-11-17)

แนวข้อสอบ นักตรวจสอบภาษีปฏิบัติการ กรมสรรพสามิต

http://www.thaionline1.com/read.php?tid=1390

1. การตรวจสอบภาษี หมายความว่า

ก. การตรวจสอบไต่สวนตามหนังสือเรียก

ข. การตรวจสอบการปฏิบัติการเกี่ยวกับการเสียภาษีสรรพสามิต

ค. การตรวจค้น อายัดตามพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต

ง. ถูกทุกข้อ

ตอบ ง. ถูกทุกข้อ

ความหมายของการตรวจสอบภาษีสรรพสามิต

 การตรวจสอบภาษี หมายความว่า การตรวจสอบไต่สวนตามหนังสือเรียก การตรวจสอบการปฏิบัติการเกี่ยวกับการเสียภาษีสรรพสามิต และการตรวจค้น การยึดหรืออายัดตามพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. ๒๕๒๗

2. ข้อใดมิใช่ขั้นตอนในการเตรียมการตรวจสอบภาษีสรรพสามิต

ก. การรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูล

ข. การวางแนวทางการตรวจสอบภาษี

ค. การออกหนังสือเชิญเกี่ยวกับภาษีสรรพสามิต

ง. การออกหนังสือเตือนให้ปฏิบัติตามหนังสือเรียก

ตอบ ข. การวางแนวทางการตรวจสอบภาษี

 ขั้นตอนการเตรียมการก่อนการตรวจสอบ มีดังนี้

๑. การรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูล

๒. การออกหนังสือเชิญเกี่ยวกับภาษีสรรพสามิต

๓. การขออนุมัติออกหนังสือเรียกและการออกหนังสือเรียก

๔. การออกหนังสือเตือนให้ปฏิบัติตามหนังสือเรียก

๕. การส่งหนังสือเชิญ หนังสือเรียก และหนังสือเตือนให้ปฏิบัติตามหนังสือเรียก

 

 

3. การย้าย การเลิกหรือโอนกิจการให้ผู้ประกอบอุตสาหกรรมแจ้งเลิกหรือโอนกิจการตามที่อธิบดีกำหนดจะต้องกระทำก่อนวันเลิกหรือโอนกิจการไม่น้อยกว่ากี่วัน

ก. ไม่น้อยกว่า ๕ วัน

ข. ไม่น้อยกว่า ๑๐ วัน

ค. ไม่น้อยกว่า ๑๕ วัน

ง. ไม่น้อยกว่า ๒๐ วัน

ตอบ ค. ไม่น้อยกว่า ๑๕ วัน

การย้าย การเลิก หรือการโอนกิจการ

 การย้าย การเลิกหรือโอนกิจการให้ผู้ประกอบอุตสาหกรรมแจ้งเลิกหรือโอนกิจการ ตามแบบที่อธิบดีกำหนด (แบบ ภษ. ๐๑-๐๕) ณ สถานที่ที่จดทะเบียนสรรพสามิตก่อนวันเลิกหรือโอนกิจการไม่น้อยกว่า ๑๕ วัน โดยให้คืนใบทะเบียนสรรพสามิตเดิมแก่เจ้าพนักงานสรรพสามิต (โทษปรับ มาตรา ๑๔๘ ปรับไม่เกิน ๕,๐๐๐ บาท)

4. เมื่อเสียภาษีมาพบพนักงานเจ้าหน้าที่ตามกำหนดวัน เวลาที่นัดหมายในหนังสือเรียกจะต้องมีการตรวจสอบหนังสือมอบอำนาจ อาทิ การปิดอากรแสตม์ในหนังสือมอบอำนาจ ในกรณีที่มาให้ถ้อยคำครั้งเดียวจะต้องปิดอากรแสตมป์ตามข้อใด

ก. ปิดอากร ๑๐.๐๐ บาท

ข. ปิดอากร ๒๐.๐๐ บาท

ค. ปิดอากร ๓๐.๐๐ บาท

ง. ปิดอากร ๔๐.๐๐ บาท

ตอบ ก. ปิดอากร ๑๐.๐๐ บาท

การดำเนินการตรวจสอบภาษี

 กรณีผู้เสียภาษีมาพบพนักงานเจ้าหน้าที่ตามกำหนดวัน เวลาที่นัดหมายในหนังสือเรียก หนังสือเชิญ หรือหนังสือเตือนให้ปฏิบัติตามหนังสือเรียก พนักงานเจ้าหน้าที่จะต้องพิจารณาก่อนว่าบุคคลนั้นเป็นผู้มีหน้าที่เสียภาษี หรือเป็นผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลซึ่งเป็นผู้มีหน้าที่เสียภาษีหรือไม่ หรือกรณีเป็นผู้รับมอบอำนาจให้พิจารณาความสมบูรณ์ และความถูกต้องของหนังสือมอบอำนาจนั้นด้วย ดังนี้

(๑) ใช้หนังสือมอบอำนาจ ตามแบบ ภษ.๐๔-๐๖ หรือไม่ ถ้าไม่ใช่ขอให้พิจารณาสาระสำคัญในการมอบอำนาจซึ่งต้องครอบคลุมทุกเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบภาษี

(๒) ต้องเป็นการมอบอำนาจจากผู้มีอำนาจกระทำการแทนกิจการ หรือเจ้าของ

(๓) มีการลงลายมือชื่อของผู้มอบอำนาจ ผู้รับมอบอำนาจและพยานอย่างครบถ้วน

(๔) การปิดอากรแสตมป์ และต้องมีการขีดฆ่าอากรแสตมป์ด้วยดังนี้

- กรณีมาให้ถ้อยคำครั้งเดียว ปิดอากร ๑๐.๐๐ บาท

- กรณีมาให้ถ้อยคำหลายครั้ง ปิดอากร ๓๐.๐๐ บาท

(๕) ความครบถ้วนของเอกสารที่แนบมาพร้อมกับหนังสือมอบอำนาจ ซึ่งประกอบด้วย

๑) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน ของผู้มอบอำนาจและผู้รับมอบอำนาจ

๒) สำเนาทะเบียนบ้านของผู้มอบอำนาจและผู้รับมอบอำนาจ

๓) หนังสือรับรองกระทรวงพาณิชย์ ลงวันที่ไม่เกิน ๖ เดือน กรณีเป็นนิติบุคคล

5. เมื่อผู้เสียภาษีมาพบพนักงานเจ้าหน้าที่ตามกำหนดวัน เวลาที่นัดหมายในหนังสือเรียก แต่เป็นผู้รับมอบอำนาจให้พิจารณาความสมบูรณ์ และความถูกต้องของหนังสือมอบอำนาจจากสิ่งใด

ก. หนังสือมอบอำนาจ ตามแบบ ภษ.๐๔-๐๖

ข. การลงลายมือชื่อของผู้มอบอำนาจ ผู้รับมอบอำนาจและพยานอย่างครบถ้วน

ค. เอกสารที่แนบมาพร้อมกับหนังสือมอบอำนาจ

ง. ถูกทุกข้อ

ตอบ ง. ถูกทุกข้อ

 ดูคำอธิบายข้อข้างต้น

6. ตามพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. ๒๕๒๗ กำหนดให้ผู้อำนวยการสำนักตรวจสอบป้องกันและปราบปรามมีอำนาจหน้าที่ตามข้อใด

ก. มีอำนาจออกหนังสือเรียกผู้มีหน้าที่เสียภาษีได้ทั่วราชอาณาจักร

ข. มีอำนาจออกหนังสือเรียกผู้มีหน้าที่เสียภาษีในเขตท้องที่กรุงเทพมหานคร

ค. มีอำนาจออกหนังสือเรียกผู้มีหน้าที่เสียภาษีในเขตท้องที่ที่รับผิดชอบของภาคนั้นๆ

ง. มีอำนาจออกหนังสือเรียกผู้มีหน้าที่เสียภาษีในเขตท้องที่ที่รับผิดชอบของพื้นที่นั้นๆ

ตอบ ก. มีอำนาจออกหนังสือเรียกผู้มีหน้าที่เสียภาษีได้ทั่วราชอาณาจักร

 

ขอบเขตอำนาจในการออกหนังสือเรียก

 ตามระเบียบกรมสรรพสามิต ว่าด้วยการตรวจสอบภาษีสรรพสามิต ตามพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. ๒๕๒๗ ให้บุคคลต่อไปนี้มีอำนาจในการออกหนังสือเรียกเกี่ยวกับการตรวจสอบภาษีในท้องที่ที่รับผิดชอบ ดังนี้

๑. ผู้อำนวยการสำนักตรวจสอบป้องกันและปราบปราม มีอำนาจออกหนังสือเรียกผู้มีหน้าที่เสียภาษีได้ทั่วราชอาณาจักร

๒. ผู้อำนวยการสำนักงานสรรพสามิตกรุงเทพมหานคร มีอำนาจออกหนังสือเรียกผู้มีหน้าที่เสียภาษีในเขตท้องที่กรุงเทพมหานคร

๓. ผู้อำนวยการสำนักงานสรรพสามิตภาค มีอำนาจออกหนังสือเรียกผู้มีหน้าที่เสียภาษีในเขตท้องที่ที่รับผิดชอบของภาคนั้นๆ

๔. สรรพสามิตกรุงเทพมหานครพื้นที่ ๑-๕ และสรรพสามิตพื้นที่ มีอำนาจออกหนังสือเรียกผู้มีหน้าที่เสียภาษีในเขตท้องที่ที่รับผิดชอบของพื้นที่นั้นๆ

7. ผู้ที่มีอำนาจหน้าที่ในการออกหนังสือเรียกผู้มีหน้าที่เสียภาษีในเขตท้องที่ที่รับผิดชอบของพื้นที่นั้นๆ คือ

ก. ผู้อำนวยการสำนักงานสรรพสามิตกรุงเทพมหานคร

ข. สรรพสามิตพื้นที่

ค. กรมสรรพสามิตพื้นที่

ง. ผู้อำนวยการสำนักงานสรรพสามิตภาค

ตอบ ข. สรรพสามิตพื้นที่

 ดูคำอธิบายข้อข้างต้น

8. ตามพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ การแจ้งโดยวิธีส่งทางไปรษณีย์ตอบรับ ให้ถือว่าได้รับแจ้งเมื่อครบกำหนดกี่วันกรณีภายในประเทศ

ก. เจ็ดวันนับแต่วันส่ง

ข. สิบสี่วันนับแต่วันส่ง

ค. สิบห้าวันนับแต่วันส่ง

ง. ยี่สิบสองวันนับแต่วันส่ง

ตอบ ก. เจ็ดวันนับแต่วันส่ง

การส่งหนังสือเชิญ หนังสือเรียก และหนังสือเตือนให้ปฏิบัติตามหนังสือเรียก

 พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ มาตรา ๗๑ บัญญัติว่า การแจ้งโดยวิธีส่งทางไปรษณีย์ตอบรับ ให้ถือว่าได้รับแจ้งเมื่อครบกำหนดเจ็ดวันนับแต่วันส่งสำหรับกรณีภายในประเทศหรือเมื่อครบกำหนดสิบห้าวันนับแต่วันส่งสำหรับกรณีส่งไปยังต่างประเทศ เว้นแต่จะมีการพิสูจน์ได้ว่าไม่มีการได้รับ หรือได้รับก่อนหรือหลังจากวันนั้น

9. ตามพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ การแจ้งโดยวิธีส่งทางไปรษณีย์ตอบรับ ให้ถือว่าได้รับแจ้งเมื่อครบกำหนดกี่วันกรณีต่างประเทศ

ก. เจ็ดวันนับแต่วันส่ง

ข. สิบสี่วันนับแต่วันส่ง

ค. สิบห้าวันนับแต่วันส่ง

ง. ยี่สิบสองวันนับแต่วันส่ง

ตอบ ค. สิบห้าวันนับแต่วันส่ง


แนวข้อสอบ นักตรวจสอบภาษีปฏิบัติการ 


1. แดง ไปเสียภาษีอากร ณ ที่ว่าการอำเภอ การเสียภาษีอากรของแดงดังกล่าวจะเสร็จสมบูรณ์เมื่อใด
ก.เมื่อจ่ายเงินภาษีอากรให้กับเจ้าหน้าที่
ข. เมื่อได้รับใบเสร็จรับเงินเรียบร้อยแล้วแต่เจ้าหน้าที่ยังไม่ลงลายมือชื่อ
ค.  เมื่อได้รับใบเสร็จรับเงินเรียบร้อยพร้อมกับเจ้าหน้าที่ลงลายมือชื่อรับเงินแล้ว
ง.เมื่อแดงลงลายมือชื่อในใบเสร็จรับเงินว่าได้จ่ายภาษีอากรแล้ว
2. เมื่อมีเหตุอันควรเชื่อว่ามีการหลีกเลี่ยงภาษีอากรใครมีอำนาจเข้าไปหรือออกคำสั่งเป็นหนังสือให้เจ้าพนักงานสรรพกรเข้าไปในสถานที่หรือยานพาหนะใดเพื่อทำการตรวจค้น ยึดหรืออายัดบัญชี เอกสารหรือหลักฐานอื่น
ก.  อธิบดี                           ข. ผู้ว่าราชการจังหวัด
ค.สรรพากรเขต                     ง. ถูกทุกข้อ
3.การตรวจสอบและการรับรองบัญชีของบุคคลจะกระทำได้จะต้องได้รับใบอนุญาตจากใคร
ก. อธิบดี                                                                            
ข. ผู้ว่าราชการจังหวัด
ค.   สรรพากรเขต                                                
ง. นายอำเภอ
4. ผู้ใดรู้อยู่แล้วไม่อำนวยความสะดวกหรือขัดขวางเจ้าพนักงานผู้กระทำหน้าที่เพื่อทำการตรวจค้นยึดหรืออายัดบัญชี เอกสารหรือหลักฐานอื่นที่เกี่ยวกับการเสียภาษีอากร จะต้องมีโทษอย่างไร
ก.ปรับไม่เกิน 3,000 บาท หรือจำคุกไม่เกิน 1 เดือน หรือทั้งจำทั้งปรับ
ข.ปรับไม่เกิน 5,000 บาท หรือจำคุกไม่เกิน 1 เดือน หรือทั้งจำทั้งปรับ
ค.ปรับไม่เกิน 1,000 บาท หรือจำคุกไม่เกิน 1 เดือน หรือทั้งจำทั้งปรับ
ง.ปรับไม่เกิน 2,000 บาท หรือจำคุกไม่เกิน 1 เดือน หรือทั้งจำทั้งปรับ
5. ผู้รักษาการตามประมวลรัษฎากรคือใคร
ก.นายกรัฐมนตรี                          ข. อธิบดี
ค.   ผู้ว่าราชการจังหวัด                 ง. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง
 
6. คนต่างด้าวซึ่งจะเดินทางออกจากประเทศไทยจะต้องยื่นคำร้องตามแบบที่อธิบดีกำหนดเพื่อขอรับใบผ่านภาษีอาการภายในกำหนดเวลาเท่าใด
ก.เกิน  15 วันก่อนออกเดินทาง           ข. ไม่เกิน  30 วันก่อนออกเดินทาง
ค.ไม่เกิน  7 วันก่อนออกเดินทาง         ง. ไม่เกิน  10 วันก่อนออกเดินทาง
7. กรณีที่คนต่างด้าวผู้ใดไม่ยื่นคำร้องขอรับใบผ่านภาษีอากรหรือยื่นคำร้องแล้วแต่ยังไม่ได้รับใบผ่านภาษีอากรเดินทางออกจากประเทศไทย ให้คนต่างด้าวผู้นั้นเสียเงินเพิ่มร้อยละเท่าใดของเงินเสียภาษีอากร
ก. ร้อยละ  20                                 ข. ร้อยละ 30
ค.   ร้อยละ  40                               ง. ร้อยละ 50
8. ใบผ่านภาษีอากรให้มีอายุใช้ได้กี่วันนับแต่วันออก
ก. 5  วัน                      ข. 7 วัน
ค.   15 วัน                   ง. 20 วัน
9. คนต่างด้าวผู้ใดเดินทางออกจากประเทศไทยโดยไม่มีใบผ่านภาษีอากรต้องระวางโทษอย่างไร
ก.ปรับไม่เกิน 5,000 บาท หรือจำคุกไม่เกิน 1 เดือน หรือทั้งปรับทั้งจำ
ข.ปรับไม่เกิน 4,000 บาท หรือจำคุกไม่เกิน 1 เดือน หรือทั้งปรับทั้งจำ
ค.ปรับไม่เกิน 2,000 บาท หรือจำคุกไม่เกิน 1 เดือน หรือทั้งปรับทั้งจำ
ง.ปรับไม่เกิน 1,000 บาท หรือจำคุกไม่เกิน 1 เดือน หรือทั้งปรับทั้งจำ
10.อธิบดีมีอำนาจเปิดเผยรายละเอียดใดต่อไปนี้เพื่อประโยชน์ในการจัดเก็บภาษีอากร
ก. ชื่อผู้เสียภาษีอากรและจำนวนภาษีอากรที่เสีย
ข. ชื่อผู้ประกอบการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มหรือจำนวนภาษีมูลค่าเพิ่มที่ถูกประเมินเพิ่มเติมของผู้ประกอบการจดทะเบียนนั้น
ค. ชื่อผู้สอบบัญชีและพฤติการณ์ของผู้สอบบัญชีเกี่ยวกับการตรวจสอบและรับรองบัญชี
ง.  ถูกทุกข้อ
11.ถ้าผู้เสียภาษีอากรต้องการขอใบเสร็จที่เจ้าพนักงานได้ออกให้ไปแล้ว ให้ขอรับได้ ณ ที่ว่าการอำเภอ โดยเสียค่าธรรมเนียมฉบับละเท่าใด
ก.ฉบับละ  1  บาท                          ข. ฉบับละ  5 บาท
ค.  ฉบับละ 50 สตางค์                    ง. ฉบับละ 25 สตางค์
12.สรรพกรจังหวัดมีอำนาจตามข้อใด
ก.  ออกหมายเรียกผู้ต้องรับผิดชำระภาษีอากรค้างและบุคคลใดๆที่มีเหตุอันควรเชื่อว่าจะเป็นประโยชน์แก่การจัดเก็บภาษีอากรค้างมาให้ถ้อยคำ
ข.  สั่งบุคลดังกล่าวให้นำบัญชีเอกสาร หรือหลักฐานอื่นอันจำเป็นแก่การจัดเก็บภาษีอากรค้างมาตรวจสอบ
ค.  ออกคำสั่งเป็นหนังสือให้เจ้าพนักงานสรรพากรทำการตรวจค้นหรือยึดบัญชี เอกสาร หรือหลักฐานอื่นของบุคคลดังกล่าว
ง.   ถูกทุกข้อ
13.ใครคือประธานในคณะกรรมการวินิจฉัยภาษีอากร
ก. อธิบดีกรมสรรพกร                  ข. ปลัดกระทรวงการคลัง
ค.  อธิบดีกรมศุลกากร                ง. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง
14. คณะกรรมการวินิจฉัยภาษีอากรมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละกี่ปี
ก. 2  ปี                      ข. 3  ปี
ค.  4  ปี                     ง.  5  ปี
15. คณะกรรมการวินิจฉัยภาษีอากรจะพ้นจากตำแหน่งเมื่อใด
ก. ตาย                               ข. ลาออก
ค. รัฐมนตรีให้ออก                ง. ถูกทุกข้อ
16.ข้อใด ไม่ใช่ อำนาจของคณะกรรมการวินิจฉัยภาษีอากร
ก. ออกหมายเรียกผู้ต้องรับผิดชำระภาษีอากรค้างและบุคคลใดๆที่มีเหตุอันควรเชื่อว่าจะเป็นประโยชน์แก่การจัดเก็บภาษีอากรค้างมาให้ถ้อยคำ
ข.  กำหนดขอบเขตในการใช้อำนาจของเจ้าพนักงานประเมินและพนักงานเจ้าหน้าที่
ค. วินิจฉัยปัญหาเกี่ยวกับภาษีอากรที่สรรพากรขอความเห็น
ง.  ให้คำปรึกษาหรือเสนอแนะแก่รัฐมนตรีในการจัดเก็บภาษีอากร
17. ในกรณีเจ้าพนักงานประเมินได้ประเมินให้เสียภาษี บุคคลผู้มีหน้าที่เสียภาษีจะต้องชำระภาษีนั้นพร้อมทั้งเบี้ยปรับและเงินเพิ่มตามที่บัญญัติไว้ในหมวดนี้ ภายในกี่วันนับแต่วันได้รับแจ้งการประเมิน
ก.  20  วัน        ข. 30  วัน
ค. 45 วัน          ง. 60 วัน
18. เจ้าพนักงานประเมินมีอำนาจออกหมายเรียกผู้ยื่นรายการตามแบบที่ยื่นไม่ถูกต้องตามความจริงหรือไม่บริบูรณ์และออกหมายเรียกพยานกับสั่งให้ผู้ยื่นรายการหรือพยานนั้นนำบัญชี เอกสารหรือหลักฐานอื่นอันควรแก่เรื่องมาแสดงได้แต่ต้องให้เวลาล่วงหน้าไม่น้อยกว่ากี่วันนับแต่วันส่งหมาย
ก. 3  วัน                   ข. 5 วัน
ค.   7  วัน                 ง. 14 วัน
19.จากข้อ 18  การออกหมายเรียกดังกล่าวจะต้องกระทำภายในเวลาเท่าใดนับแต่วันที่ได้ยื่นรายการ
ก.  1  ปี                                      ข.  2 ปี
ค.   3   ปี                                    ง.  4  ปี
20. กรณีปรากฏหลักฐานหรือเหตุอันควรสงสัยว่า ผู้ยื่นรายการมีเจตนาหลีกเลี่ยงภาษีอากรหรือเป็นกรณีจำเป็นเพื่อประโยชน์ในการคืนภาษีอากร อธิบดีจะอนุมัติให้ขยายเวลาการออกหมายเรียกดังกล่าวเกินกว่า  2  ปีก็ได้ แต่ต้องไม่เกินกี่ปีนับแต่วันที่ได้ยื่นรายการ
ก.  5  ปี                                            ข. 4  ปี
ค.   3  ปี                                           ง.  2  ปี

 

1. การระดมความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญสาขาต่างๆที่เป็นอิสระแล้วนำความมากำหนดในการวางแผนเรียกว่าอะไร
ก.  Brain  Storming
ข. 
Delphi

ค.  Planning
ง.  Analysis

2. การกำหนดการปฏิบัติงานในระยะสั้น ระยะยาว ในการจัดเก็บภาษีอากร
ก.  การวางแผนภาษีอาการ ( Tax Planning)
ข. นโยบายภาษีอากร
ค.  ปฏิบัติการภาษี
ง.  นโยบายการปฏิการ

3. ถ้าคุณสอบบรรจุเป็นข้าราชการสรรพกรต้องมีบัตรประจำตัวเสียภาษีในระยะเวลาเท่าใด
                ก. ภายใน 60 วัน  นับตี่วันที่ทำงาน
                ข.  ภายใน 60 วัน นับแต่วันที่มีเงินได้
                ค.  ภายใน 60 วัน นับแต่วันที่ทำงาน
                ง.  ภายใน 30 วัน  นับแต่วันมีเงินได้

4.  เด็กชายทักษิณได้รับเงินจากการชิงโชค 50,000 บาท และจับสลากได้ของเล่นเป็นจักรยานมูลค่า 10,000 บาท เด็กชายทักษิณต้องเสียภาษีหรือไม่เท่าใด
                ก.  เสียภาษีเฉพาะรางวัล เป็นเงินสด
                ข.  ไม่ต้องเสียภาษีเนื่องจากได้รับการยกเว้น
                ค.  เสียภาษีเงินได้เนื่องจากเป็นรายได้ตาม มาตรา 40(8)
                ง.  เสียภาษีจากเงินได้ 50,000 บาท และ 10,000 บาทโดยบิดาเป็นผู้ยื่นแทน
 
5. สามีมีเงินได้จากเงินเดือนประจำ ภรรยามีเงินได้จากค่านายหน้า และเงินปันผล  มีวิธีอื่นแสดงภาษีอย่างไร
                ก.  ยื่นแยกระหว่าง สามีและภรรยา
                ข.  รวมกันยื่น
                ค.  แยกยื่นโดยนำเฉพาะรายได้จากค่านายหน้ามารวมกันสามี ภรรยา ยื่นส่วนที่เหลือ
                ง.  ร่วมกันยื่น  หรือแยกยื่นก็ได้

6. บริษัทปลูกต้นยูคาลิปต์ ให้กับผู้รับซื้อทั่วไป คุณจะแนะนำให้เขาเสียภาษีโดยวิธีใด
                ก.  ภาษีเงินได้นิติบุคคล
                ข.  ภาษีเงินได้นิติบุคคล  และภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา
                ค.  ภาษีมูลค่าเพิ่ม  และภาษีเงินได้นิติบุคคล
                ง.  ภาษีมูลค่าเพิ่ม และภาษีธุรกิจเฉพาะ

7. การตรวจสอบภาษีมีวัตถุประสงค์เพื่ออะไร
                ก.  เพื่อแนะนำการเสียภาษีให้แก่ผู้ประเมินตนไม่ถูกต้อง
                ข.  เพื่อตรวจสอบความถูกต้องของการเสียภาษี
                ค. เพื่อป้องกันการทุจริตในการจัดเก็บภาษี
                ง.  เพื่อป้อมปราบการหลีกเลี่ยงการเสียภาษี

8. กรมสรรพากรมีวิธีการค้นหาแหล่งภาษีใหม่ๆ จากแหล่งใด
                ก.  ทางหนังสือพิมพ์
                ข.  ทางสื่อโฆษณา
                ค.  ทางระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์
                ง.  ส่งเจ้าหน้าที่สรรพากรออกสำรวจ

9.  หากไม่พอใจการประเมินภาษีของเจ้าพนักงาน  สามารถยื่นอุทธรณ์ไปที่ใด
                ก.  ศาลอุทธรณ์
                ข.  คณะกรรมการการอุทธรณ์
                ค. คณะกรรมการการร้องทุกข์
                ง. อธิบดีกรมสรรพากร
10.กรมสรรพกรมีนโยบายจัดเก็บภาษีมูลค่าเพิ่มที่การส่งเสริมการท่องเที่ยวข้อใด
                ก.  นักท่องเที่ยวมาเที่ยวแล้วซื้อสินค้ากลับออกไปนอกประเทศจะได้คืนภาษี

                ข.  นักท่องเที่ยวซื้อสินค้าจะได้รับภาษี
                ค.  นักท่องเที่ยวทุกคนจะได้รับคืนภาษี
                ง.  นักท่องเที่ยวไม่ต้องเสียภาษี

11.  การบริจาคที่ใดต่อไปนี้ที่สามารถนำไปลดหย่อนได้
                ก.  การบริจาคที่ดินให้สำนักงานตำรวจ
                ข.  การบริจาคเงินช่วยชาติหลวงตาบัว
                ค.  การบริจาคให้สภากาชาด
                ง.  การบริจาคเครื่องมือแพทย์ให้โรงพยาบาล

12. การจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มต้องมีรายได้เท่าใด
                ก. 40,000 บาทขึ้นไป
                ข.  50,000 บาทขึ้นไป
                ค.  1,200,000 บาทขึ้นไป
                ง.  1,800,000 บาทขึ้นไป

13. เลยเวลามาสามเดือน นาย ก. นึกได้ว่าไม่ได้ยื่นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา นาย ก. รับโทษใด
                ก.  ค่าปรับ 1 เท่า เงินเพิ่มร้อยละ 1.5
                ข.  ค่าปรับ 2 เท่า เงินเพิ่มร้อยละ 1.5
                ค.  ค่าปรับ 2,000 บาท จำคุก 2 เดือน
                ง.  เงินเพิ่มร้อยละ 1.5

14.  การขอเงินชำระภาษีที่เกินไว้ต้องขอคืนภายในระยะเวลา
                ก.  ภายใน 3 ปี นับจากวันที่สิ้นสุดการชำระภาษี
                ข.  ภายใน 3 ปี นับจากวันยื่นภาษี
                ค.  ภายใน 10 ปี  นับจากวันสิ้นสุดการชำระภาษี
                ง.  ภายใน 10 ปี นับจากวันยื่นภาษี

15.  นาย ก. มีเงินได้จากค่าเช่าอาคารระหว่างปี นาย ก. เสียชีวิต นาย ก. ต้องยื่นภาษีในปีนั้นหรือไม่
                ก.  นาย ก. ไม่ต้องยื่นภาษี
                ข.  ทายาทหรือผู้จัดการมรดกของนาย ก.  ต้องยื่นเสียภาษีในนามมรดกของนาย ก.
                ค.  ทายาทหรือผู้จัดการมรดกของนาย ก. ต้องยื่นเสียภาษีในนามของ นาย ก. ระหว่างเดือนที่มีชีวิตอยู่
                ง. ยื่นเฉพาะขณะที่มีชีวิตอยู่

16. ข้อใดเป็นการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างทางภาษีอากร
                ก.  การขยายฐานภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่ายให้กว้างขึ้น
                ข.  เปลี่ยนแปลงอัตราภาษีเงินได้
                ค.  การเก็บภาษีมรดก
                ง.  ถูกทุกข้อ

17. ที่ตั้งหน่วยงานจัดเก็บภาษีควรมีลักษณะ
                ก. มีความสะอาด
                ข. มีความสะอาด รวดเร็ว กว้างขวาง
                ค.  ความหนาแน่นของประชากร  และแหล่งภาษี
                ง.  อยู่ใกล้ชุมชนธุรกิจ

18.  หลักความประหยัดในการจัดเก็บภาษีในแง่ใด
                ก.  ผู้เสียภาษีประหยัด
                ข.  ผู้จัดเก็บภาษีประหยัด
                ค.  ผู้เสียภาษี และผู้จัดเก็บภาษีประหยัด
                ง.  ประหยัดโดยการเสียภาษีน้อยที่สุด

19.  ภาษีเงินได้นิติบุคคลเก็บฐานภาษีในเกณฑ์ใด
                ก.  เกณฑ์กำไรสุทธิ
                ข. เกณฑ์สิทธิ์
                ค.  เกณฑ์รายได้
                ง.  เกณฑ์รายได้หักด้วยค่าใช้จ่าย

20.  บุคคลธรรมดาเสียภาษีกรณีแหล่งเงินได้จากต่างประเทศ
                ก. การนำเงินได้ในปีภาษีจากต่างประเทศเข้ามาในประเทศในปีภาษีนั้น
                ข.  การนำเงินได้ในปีภาษีจากต่างประเทศ เข้ามาในประเทศ
                ค.  ทันทีที่มีเงินได้จากต่างประเทศ
                ง.  ได้รับการยกเว้น

21. จุดประสงค์ของการหักภาษี ณ ที่จ่าย
                ก. เป็นการนำรายได้เข้ารัฐอย่างสม่ำเสมอ
                ข.  เป็นการป้องกันการโกงภาษี
                ค.  เป็นการป้องกันหลีกเลี่ยงภาษี
                ง. เป็นการบรรเทาภาระภาษีแก่ผู้จ่าย

22.  นาย เอ ได้รับที่ดินจำนวน 5 ไร่ ในเขตกรุงเทพฯ จะต้องครอบครองนานเท่าไร จึงได้รับการยกเว้นภาษีธุรกิจเฉพาะ
                ก.  2  ปี
                ข.  3 ปี
                ค.  4 ปี
                ง.  5 ปี
23.นางกรรณิกามีอาคารห้องพักพร้อมเฟอร์นิเจอร์และที่จอดรถให้เช้าจะต้องนำรายได้ใดมาเสียภาษี
                ก. เสียภาษีรายได้ค่าเช่าห้องพัก
                ข. เสียภาษีรายได้ค่าเช่าห้องพัก ค่าเช่าเฟอร์นิเจอร์
                ค.  เสียภาษีรายได้ค่าเช่าห้องพัก ค่าเช่าเฟอร์นิเจอร์ ค่าเช่าที่จอดรถ
                ง.เสียภาษีรายได้ค่าเช่าห้องพัก ค่าเช่าที่จอดรถ

24. เดือนที่เราไม่มีรายการภาษีขาย เราจะยื่นแบบแสดงรายการเสียภาษีหรือไม่
                ก. ไม่ต้องยาน เนื่องจากไม่มีรายได้
                ข. ไม่ต้องยื่น เนื่องจากจะยื่นในกรณีที่มีรายการภาษีขายเท่านั้น
                ค.  ต้องยื่นแบบแสดงรายการทุกเดือน
                ง. ยื่น หรือ ไม่ยื่นก็ได้

25.  ภาษีซื้อมากกว่าภาษีขาย เราสามารถได้รับภาษีคือแบบใด
                ก.  คืนเป็นเงินสด
                ข.  คืนโดยการนำไปหักภาษีเดือนถัดไป
                ค. ไม่ต้องยื่นแบบแสดงรายการเสียภาษี
                ง.  ถูกทั้ง 1 และ 2

26. ข้อใดเป็นเครื่องมือใช้ในการวางแผน
                ก.  CPM
                ข.  PERT
                ค.  Grant  Chart
                ง.  ถูกทุกข้อ

27. ข้อใดต่อไปนี้เป็นลำดับขั้นของการวางแผน
                ก. การวางแผน การปฏิบัติ การควบคุม
                ข. การปฏิบัติ  การประเมินผล  การควบคุม
                ค.  การวางแผน  การปฏิบัติ  การประเมินผล
                ง.  การวางแผน การประเมินผล การควบคุม

28. หน่วยงานใดมีหน้าที่ในการจัดเก็บอากรแสตมป์
                ก.  กรมสรรพาสามิต
                ข.  . กรมศุลกากร
                ค. กรมสรรพากร
                ง.  ถูกทุกข้อ

29. หน่วยงานใดมีหน้าที่ในการจัดเก็บอากรแสตมป์
                ก. กรมสรรพาสามิต
                ข.  กรมศุลกากร
                ค.  กรมสรรพากร
                ง.  ถูกทุกข้อ

30.  ท่านสามารถยื่นชำระภาษีได้ที่หน่วยงานใดต่อไปนี้
                ก.  สรรพากรภาค
                ข.   สรรพากรพื้นที่ (เดิมมีเฉพาะในเขตกรุงเทพมหานคร)
                ค.  สรรพากรเขต  (ปัจจุบัน “สรรพากรพื้นที่สาขา”)
                ง.  สรรพกรจังหวัด ( ปัจจุบันเรียก “สรรพากรพื้นที่”) ด้วยจำหน่ายแนวข้อสอบ นักตรวจสอบภาษีปฏิบัติการ กรมสรรพสามิต ใหม่ล่าสุด

รวมทุกอย่างที่ออกข้อสอบ 

- ความรู้เกี่ยวกับกรมสรรพสามิต 
- แนวข้อสอบภาษาอังกฤษ
ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับภาษีอากร
หลักการจัดเก็บภาษีเบื้องต้น
- ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับภาษีอากร 
- แนวข้อสอบ ภาษีสรรพสามิต 
หลักการบัญชีเบื้องต้น

- แนวข้อสอบการเงินและบัญชี
- แนวข้อสอบ ข่าว และเหตุการณ์ปัจจุบัน การเมืองเศรษฐกิจและ สังคม 


รูปภาพ: 8_2_1f2f7c8854351a7.jpg
จำหน่ายเอกสารคู่มือเตรียมสอบ  083-067-4168
admin ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ดูแลระบบ
รายละเอียดผู้ใช้ 
เปิดรับสมัครสอบ พนักงานราชการ (ว่าง 50 อัตรา) นักตรวจสอบภาษีปฏิบัติการ กรมสรรพสามิต 8 – 29 ธ.ค. 2557
กรมสรรพสามิต รับสมัครพนักงานราชการ 

“กรมสรรพสามิต”


ตำแหน่ง: นักตรวจสอบภาษีปฏิบัติการ
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี  
อัตราเงินเดือน: 15,000-16,500
อัตราว่าง: 50
ปฏิบัติงานที่: 
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 8 – 29 ธ.ค. 2557
**เฉพาะผู้สอบผ่านภาค ก. ก.พ.**

รายละเอียดวุฒิ : 1. เป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ระดับปริญญาตรีหรือสูงกว่าของ ก.พ.
2. ได้รับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาการบัญชี หรือสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ หรือสาขาวิชาบริหารธุรกิจ
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้นที่ต้องใช้ความรู้ ความสามารถทางวิชาการในการทํางานปฏิบัติงานด้านตรวจสอบภาษี ภายใต้การกํากับ แนะนํา ตรวจสอบและปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่างๆ ดังนี้
1. ด้านการปฏิบัติการ
1.1 ตรวจสอบผู้เสียภาษีที่เป็นผู้ประกอบการที่อยู่ในความดูแลในเรื่องต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดเก็บภาษี เช่น ตรวจสภาพกิจการ วิเคราะห์ข้อมูลการยื่นแบบชำระภาษี ตรวจสอบ ยันใบกำกับภาษี ฯลฯ เพื่อให้การบริการจัดเก็บภาษีเป็นไปอย่างถูกต้องตามสภาพข้อเท็จจริง เกิดความเสมอภาคครบถ้วนและไม่ก่อให้เกิดหนี้ภาษีอากรค้าง
1.2 ประมวลผลที่ได้จากการศึกษา วิเคราะห์และตรวจสอบข้อมูล เพื่อนำเสนอต่อผู้บังคับบัญชาและขอพิจารณาลงนามอนุมัติผลการตรวจสอบต่อไป
1.3 สืบสวน ป้องกัน ปราบปราม และจับกุมการหลีกเลี่ยง และลักลอบการหนีภาษี เพื่อให้การจ่ายภาษีอากรเป็นไปตามกฎหมายกำหนด
2. ด้านการวางแผน
วางแผนการทํางานที่รับผิดชอบ ร่วมดำเนินการวางแผนการทำงานของหน่วยงานหรือโครงการ เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ที่กำหนด
3. ด้านการประสานงาน
3.1 ประสานการทํางานรวมกันทั้งภายในและภายนอกทีมงานหรือหน่วยงานเพื่อให้เกิดความร่วมมือและผลสัมฤทธิ์ตามที่กําหนด
3.2 ชี้แจงและให้รายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูล ข้อเท็จจริง แก่บุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อสร้างความเข้าใจหรือความร่วมมือในการดำเนินงานตามที่ได้รับมอบหมาย
4. ด้านการบริการ
ให้คำปรึกษาแนะนำเกี่ยวกับงานด้านภาษีอากรแก่ผู้ประกอบการในความดูแลเพื่อสร้างความเข้าใจในนโยบายของส่วนราชการ รวมถึงข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และให้ผู้ประกอบการสามารถดำเนินธุรกิจและเสียภาษีไปในแนวทางที่ถูกต้องและเหมาะสมได้
ความรู้ที่จำเป็น(วิชาที่สอบ) : 1. การสอบแข่งขันเพื่อวัดความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง
(คะแนนเต็ม 200 คะแนน) ทดสอบความรู้ความสามารถโดยวิธีสอบข้อเขียน แบบปรนัย ดังนี้
1.1 ภาษาอังกฤษ จำนวน 25 ข้อ (คะแนน 50 คะแนน)
– Grammar
– Reading
– vocabulary
1.2 ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับตำแหน่งนักตรวจสอบภาษีปฏิบัติการตามเนื้อหาวิชา
จำนวน 75 ข้อ (คะแนน 150 คะแนน) ดังนี้
– หลักการบัญชี
– ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับภาษีอากร
– ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับภารกิจกรมสรรพสามิตและภาษีสรรพสามิต
– ความรู้เกี่ยวกับหลักการตรวจสอบภาษี
– ความรู้เกี่ยวกับสังคม เศรษฐกิจ และการเมืองในปัจจุบัน
2. การสอบแข่งขันเพื่อวัดความเหมาะสมกับตำแหน่ง (คะแนนเต็ม 100 คะแนน)
โดยวิธีการสอบสัมภาษณ์
ประเมินบุคคลเพื่อพิจารณาความเหมาะสมกับตำแหน่งหน้าที่จากประวัติส่วนตัวประวัติการศึกษา ประวัติการทำงาน จากการสังเกตพฤติกรรมที่ปรากฏของผู้เข้าสอบ และจากการสัมภาษณ์ เพื่อพิจารณาความเหมาะสมในด้านต่างๆ เช่น ความรู้ที่อาจใช้เป็นประโยชน์ในการปฏิบัติงานในหน้าที่ ความสามารถ ประสบการณ์ ท่วงทีวาจา อุปนิสัย อารมณ์ ทัศนคติ จรรยาบรรณของข้าราชการพลเรือน คุณธรรม จริยธรรม การปรับตัวเข้ากับผู้ร่วมงาน รวมทั้งสังคม และสิ่งแวดล้อม ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ปฏิภาณไหวพริบ และบุคลิกภาพอย่างอื่น เป็นต้น และรวมถึงสมรรถนะหลัก สมรรถนะที่จำเป็นของตำแหน่ง
ทักษะ/สมรรถนะ : -


เงื่อนไข : ไม่รับโอน


สมัครงาน กรมสรรพสามิต งานราชการ กรมสรรพสามิต รับสมัคร สอบ กรมสรรพสามิต 2557 สอบ กรมสรรพสามิต 57 กรมสรรพสามิต เปิดสอบ
วิธีการสมัครงานข้าราชการ กรมสรรพสามิต :online  
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ: 
สอบวันที่: 
ประกาศผลสอบ: 
 ดาวน์โหลดประกาศรับสมัครสอบ คลิกที่นี่ | เว็บไซต์สมัครสอบ กรมสรรพสามิต คลิกที่นี่
----------------------------------------------------------------------------------

นักวิชาการสรรพสามิตปฏิบัติการ กรมสรรพสามิต ล่าสุด

เจ้าพนักงานธุรการ กรมสรรพสามิต ล่าสุด

นักวิชาการเงินและบัญชี กรมสรรพสามิต ล่าสุด

นักวิชาการภาษี กรมสรรพสามิต ล่าสุด

นักตรวจสอบภาษีปฏิบัติการ กรมสรรพสามิต ล่าสุด


จำหน่ายเอกสารคู่มือเตรียมสอบราชการทุกหน่วยงาน     083-067-4168
รายละเอียดไฟล์แนบ
กล่องตอบกลับด่วน

กรุณาใช้ข้อความที่สุภาพ คุณสามารถบันทึกฉบับร่างได้
กด "Ctrl+Enter" เพื่อตั้งกระทู้ได้