ประยุกต์ใช้ โพสล่าสุด โพสสำคัญ เครื่องมือ สมาชิก สถิติฟอรั่ม ธนาคาร
หัวข้อ : ข้อสอบ คู่มือสอบ แนวข้อสอบ กรมพัฒนาที่ดิน ทุกตำแหน่ง งานราชการ ข่าวล่าสุด
Thaionline1 ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ดูแลระบบ
รายละเอียดผู้ใช้ 

ข้อสอบ คู่มือสอบ แนวข้อสอบ กรมพัฒนาที่ดิน ทุกตำแหน่ง งานราชการ ข่าวล่าสุด

อ้างอิง: หัวข้อนี้ปักหมุด โดย admin เมื่อเวลา(2014-08-22)
1.     ข้อใดกล่าวถูกต้องที่สุด

ก.    การเกษตร หมายถึง ผลผลิตของพืชที่มนุษย์นำไปขายในท้องตลาด

       ข.    การเกษตร หมายถึง ผลผลิตที่เกิดจากมนุษย์โดยใช้ประโยชน์จากดินเป็นหลัก

        ค.    การเกษตร หมายถึง ผลผลิตที่เกิดจากมนุษย์โดยนำไปใช้ประโยชน์ในการเลี้ยงสัตว์

        ง.     การเกษตร หมายถึง ผลผลิตจากพืชที่เกิดขึ้นเองในธรรมชาติและมนุษย์นำมาใช้ประโยชน์             
        ตอบ ข.    การเกษตร หมายถึง ผลผลิตที่เกิดจากมนุษย์โดยใช้ประโยชน์จากดินเป็นหลัก

2.     ประโยชน์ของการเกษตรกับการพัฒนาประเทศมีความสำคัญอย่างไร            

        ก.    ผลผลิตทางการเกษตรเป็นรายได้หลักของประเทศ

ข.      ผลผลิตทางด้านการเกษตรเป็นปัจจัยส่งเสริมธุรกิจและบริการ

ค.      ผลผลิตทางการเกษตรเป็นปัจจัยสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจให้แก่ประเทศ

ง.      ถูกทุกข้อ

       ตอบ  ง. ถูกทุกข้อ

3.     สินค้าเกษตรในข้อใดจัดเป็นสินค้าส่งออกที่สำคัญ

        ก.    อ้อย ข้าวโพด                                                                        ข.    ข้าว ยางพารา

        ค.    สัตว์น้ำ ผลไม้                                                                       ง.     มันสำปะหลัง อาหารแปรรูป
       ตอบ   ข.  ข้าว ยางพารา

4.     ถ้านักท่องเที่ยวสนใจมาชมและซื้อผลไม้ในประเทศไทย จะส่งผลดีต่ออาชีพใด

        ก.    การส่งออกสินค้าเกษตร

ข.       การจัดการท่องเที่ยวและบริการ

ค.       การทำการเกษตรแบบผสมผสาน

ง.       การจัดตั้งโรงงานแปรรูปสินค้าเกษตร

ตอบ   ค.  การทำการเกษตรแบบผสมผสาน

5.     มนุษย์นำผลผลิตจากการเกษตรมาใช้ประโยชน์ในเรื่องใดมากที่สุด

        ก.    เป็นแหล่งให้ความร่มรื่นสวยงาม

        ข.    เป็นงานที่ทำรายได้ให้แก่เกษตรกร

        ค.    นำมาเป็นวัตถุดิบในการผลิตปัจจัยสี่

        ง.     ส่งเสริมการใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์
ตอบ   ค.  นำมาเป็นวัตถุดิบในการผลิตปัจจัยสี่

6.     ข้อใดจัดเป็นประโยชน์ทางอ้อมของพืชที่มีต่อมนุษย์

        ก.    ฝ้ายนำเส้นใยมาทำเป็นเสื้อผ้า

        ข.    ดอกไม้ให้ความสดชื่นสวยงาม

        ค.    ข้าวนำมาบริโภคเป็นอาหารหลัก

        ง.     สมุนไพรนำมาสกัดเป็นสารกำจัดแมลง
ตอบ ง.  สมุนไพรนำมาสกัดเป็นสารกำจัดแมลง

7.     พืชชนิดใดที่มนุษย์นำมาผลิตเป็นเครื่องนุ่งห่ม

        ก.    งา                                                                                            ข.    ป่าน

        ค.    ขมิ้น                                                                                        ง.    ระหุ่ง
ตอบ   ง.    ระหุ่ง

8.     สัตว์ในข้อใดที่มนุษย์เลี้ยงไว้เพื่อใช้แรงงาน

        ก.    ช้าง  ม้า  วัว  ควาย                                                                ข.    สุนัข  แมว  เป็ด  ไก่

ค.       สุกร โค กระบือ นก                                                            ง.    ควาย  สุกร  เป็ด  สุนัข

ตอบ ก.  ช้าง  ม้า  วัว  ควาย               

9.     ข้อใด  ไม่ใช่  ประโยชน์ที่ได้จากสัตว์

        ก.    เป็นอาหาร                                                                            ข.    ทำเครื่องประดับ

        ค.    ให้ความเพลิดเพลิน                                                            ง.    ให้ความสมดุลในธรรมชาติ
ตอบ ข.    ทำเครื่องประดับ

10.  ข้อใดกล่าวผิด

        ก.    มนุษย์บริโภคพืชและสัตว์เป็นอาหารหลัก

        ข.    พืชและสัตว์มีประโยชน์ต่อมนุษย์ทั้งทางตรงและทางอ้อม

        ค.    มนุษย์นำวัตถุดิบจากพืชและสัตว์มาใช้ในการผลิตเครื่องนุ่งห่ม

       ง.      พืชและสัตว์ที่อยู่ตามธรรมชาติมีประโยชน์มากกว่าพืชและสัตว์ที่ขยายพันธุ์โดยมนุษย์
ตอบ ง.  พืชและสัตว์ที่อยู่ตามธรรมชาติมีประโยชน์มากกว่าพืชและสัตว์ที่ขยายพันธุ์โดยมนุษย์11. ข้อใดหมายถึงวิธีการเกษตรแบบผสมผสาน

ก.    การเลี้ยงวัวไต้ถุนบ้าน

       ข.    การเลี้ยงไก่บนบ่อเลี้ยงปลา

        ค.    การเลี้ยงหมูในคอกที่สะอาด

        ง.     การเลี้ยงเป็ดกับไก่ไว้ในเล้าเดียวกัน                               
ตอบ  ข.    การเลี้ยงไก่บนบ่อเลี้ยงปลา

12.  ข้อใด  ไม่ใช่  ผลดีของการทำการเกษตรแบบผสมผสาน    

        ก.    เกษตรกรมีรายได้เพิ่มขึ้น

ข.    นำทรัพยากรมาใช้ได้อย่างคุ้มค่า

ค.    ทำให้สภาพแวดล้อมเกิดความสมดุล

ง.    พืชและสัตว์เจริญเติบโตดีไม่เจ็บป่วย

ตอบ ก.  เกษตรกรมีรายได้เพิ่มขึ้น

13.  ประโยชน์ของการเกษตรแบบผสมผสานคือข้อใด

        ก.    เกษตรกรมีรายจ่ายเพิ่มขึ้น                                                 

       ข.     รักษาสมดุลของสภาพแวดล้อม

        ค.    มีการใช้ทรัพยากรอย่างสิ้นเปลือง

        ง.     ราคาผลผลิตทางการเกษตรตกต่ำ

ตอบ ข.  รักษาสมดุลของสภาพแวดล้อม

14.  ข้อใดเป็นการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ

        ก.    การนำมูลไก่ไปใช้สำหรับเลี้ยงปลา

       ข.    การนำเศษผักคลุมแปลงปลูกไม้ดอก

       ค.    การนำมูลวัวไปแจกจ่ายแก่เกษตรกรรายอื่น

ง.    การนำฟางข้าวเป็นปุ๋ยสำหรับปลูกผักสวนครัว
ตอบ ก. การนำมูลไก่ไปใช้สำหรับเลี้ยงปลา

15.  การปลูกข้าวโพดให้วัวกินเป็นอาหาร แล้วนำมูลวัวมาใส่เป็นปุ๋ยให้แก่พืชสวนครัว เป็นวิธีการเกษตรผสมผสานแบบใด

        ก.    พืชกับพืช                                                                              ข.    พืชกับปลา

        ค.    พืชกับสัตว์                                                                            ง.    สัตว์กับสัตว์
ตอบ ค.    พืชกับสัตว์

16.  ข้อใดจัดเป็นการเกษตรผสมผสานแบบพืชกับพืช

        ก.    การปลูกส้มโอสลับกับปลูกเงาะ

        ข.    การปลูกข้าวโพดระหว่างต้นกล้วย

        ค.    การปลูกกะเพราระหว่างต้นมะม่วง

        ง.     การปลูกถั่วเขียวสลับกับมันสำปะหลัง

ตอบ  ง.  การปลูกถั่วเขียวสลับกับมันสำปะหลัง

17.  ข้อใด ไม่ใช่ ปัจจัยสำคัญ ในการจัดทำระบบเกษตรแบบผสมผสาน

        ก.    แหล่งน้ำ                                                                                ข.    สภาพดิน

ค.    สภาพอากาศ                                                                         ง.    ภาวะเศรษฐกิจ
ตอบ ง.    ภาวะเศรษฐกิจ

18.  การศึกษาสภาพดินมีความสำคัญในการจัดทำระบบเกษตรแบบผสมผสานอย่างไร

        ก.    ทำให้ทราบว่าควรปลูกพืชชนิดใด

       ข.    ทำให้ทราบปัญหาความเสื่อมโทรมของดิน

       ค.    ทำให้ทราบว่าดินมีความอุดมสมบูรณ์มากน้อยเพียงใด

ง.       ถูกทุกข้อ

ตอบ      ง. ถูกทุกข้อ

19.  เครื่องมือที่ใช้สำหรับเตรียมดินก่อนปลูกพืชคือข้อใด

        ก.    จอบ                                                                                        ข.    เสียม

        ค.    คราด                                                                                      ง.    ช้อนปลูก
       
ตอบ ค.                                                                                                คราด                                        

20.  ถ้าต้องการจับปลาจำนวนมากควรเลือกใช้อุปกรณ์ในข้อใด

        ก.    เบ็ด                                                                                         ข.    แห

        ค.    สวิง                                                                                        ข.    แหง.    ตะแกรงเหล็ก

ตอบ ข.    แห


21.  ก่อนทำการเกษตรแบบผสมผสาน ท่านควรปฏิบัติอย่างไร

        ก.    ศึกษาหาข้อมูล                                                                      ข.    วางแผนการทำงาน

        ค.    เตรียมวัสดุอุปกรณ์ ง.    กำหนดวัตถุประสงค์
ตอบ ก.  ศึกษาหาข้อมูล                            

22.  ถ้าท่านเป็นเกษตรกรที่จะทำการเกษตรผสมผสาน จะเลือกทำการเกษตรแบบใด

ก.      เลี้ยงกุ้งกุลาดำ                                                                      ข.  ปลูกพืชตระกูลถั่ว

       ค.    เลี้ยงสัตว์ประเภทสวยงาม                                             ง.  ปลูกพืชหลายชนิดในพื้นที่เดียวกัน

ตอบ  ข.  ปลูกพืชตระกูลถั่ว

23. การนำเทคโนโลยีมาใช้ในการเกษตรก่อให้เกิดผลดีอย่างไร

ก.    ช่วยลดปัญหาสินค้าล้นตลาด

       ข.    ช่วยขยายตลาดแรงงานเกษตร

        ค.    ช่วยให้ผลผลิตออกตามฤดูกาล

        ง.     ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิต
ตอบ       ง.  ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิต

24.  ข้อใด  ไม่ใช่  เทคโนโลยีทางการเกษตร                                

        ก.    การโคลนนิ่งสัตว์

ข.    การตัดต่อพันธุกรรม

ค.    การปรับปรุงพันธุ์พืช

ง.    การปลูกพืชผสมผสาน

ตอบ ก. การโคลนนิ่งสัตว์

25.  เทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับพืชในข้อใดต้องทำในห้องปฏิบัติการ (Laboratory) เป็นส่วนใหญ่

        ก.    การคัดเลือกพันธุ์                                                                

       ข.     การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ

        ค.    การปลูกพืชโดยไม่ใช้ดิน

        ง.     การเลือกพื้นที่ในการปลูกพืช
ตอบ ข.  การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ

26.  เทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับการปลูกพืชและการดูแลรักษาพืชจนถึงการเก็บเกี่ยว เรียกว่าอย่างไร

        ก.    เทคโนโลยีการขยายพันธุ์พืช

       ข.    เทคโนโลยีการป้องกันศัตรูพืช

       ค.    เทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับการเขตกรรม

ง.    เทคโนโลยีการปฏิบัติหลังการเก็บเกี่ยว
ตอบ ง.    เทคโนโลยีการปฏิบัติหลังการเก็บเกี่ยว

27.  ขั้นตอนใดจัดอยู่ในเทคโนโลยีการปฏิบัติหลังการเก็บเกี่ยว

        ก.    การผลิต                                                                                 ข.    การบรรจุ

        ค.    การวางแผน                                                                          ง.    การดูแลรักษา
ตอบ ข.    การบรรจุ

28.  ถ้าต้องการให้สัตว์เลี้ยงมีลักษณะพันธุ์ดีและเจริญเติบโตอย่างรวดเร็ว เราควรเลือกใช้เทคโนโลยีในข้อใด

        ก.    การผสมเทียม                                                                        ข.    การใช้ฮอร์โมน

        ค.    การถ่ายฝากตัวอ่อน                                                             ง.    ถูกทุกข้อ
ตอบ ง.    ถูกทุกข้อ

29.  ภูมิปัญญาท้องถิ่นก่อให้เกิดเทคโนโลยีในการเพิ่มผลผลิตพืชอย่างไร

        ก.    เป็นการนำสิ่งประดิษฐ์ที่ทันสมัยมาใช้ในการเพิ่มผลผลิต         

       ข.    เป็นการนำข้อมูลที่ศึกษาจากแหล่งค้นคว้าต่างๆ มาใช้ในการเพิ่มผลผลิต

ค.    มีการนำเทคนิคต่างๆ ที่คนอื่นค้นพบมาประยุกต์ใช้รวมกันในการเพิ่มผลผลิต

ง.    เป็นการนำความรู้จากประสบการณ์ที่ถ่ายทอดสืบต่อกันมา เพื่อนำมาพัฒนาเป็นวิธีการ

       ต่างๆ ในการเพิ่มผลผลิต

ตอบ ง.    เป็นการนำความรู้จากประสบการณ์ที่ถ่ายทอดสืบต่อกันมา เพื่อนำมาพัฒนาเป็นวิธีการ

       ต่างๆ ในการเพิ่มผลผลิต

30.  ข้อใดจัดเป็นพืชสมุนไพร

        ก.    อัญชัน                                                                                   ข.    ละหุ่ง            

       ค.   หางไหล                                                                                  ง.    พริกไทย
ตอบ  ก.  อัญชัน                                                   

31.  การทำสารสกัดสมุนไพรป้องกันและกำจัดแมลง ต้องคำนึงถึงเรื่องใด

        ก.    ความสะอาด                                                                         ข.    อุปกรณ์และเครื่องมือ

        ค.    ความปลอดภัยต่อผู้ใช้งาน                                                 ง.    ประสิทธิภาพในการใช้งาน
ตอบ ค. ความปลอดภัยต่อผู้ใช้งาน             

        

32.  วิธีการควบคุมแมลงวิธีใด ที่ทำได้ง่ายและเหมาะสมกับท่าน

        ก.    การใช้กับดักแสงไฟ                               

       ข.    การใช้ยาฆ่าแมลงฉัดพ่น

        ค.    การใช้ตาข่ายไนล่อนคลุม

       ง.    การใช้กับดักสีเหลืองเคลือบวัสดุเหนียว
ตอบ ง.    การใช้กับดักสีเหลืองเคลือบวัสดุเหนียว

33.  ไม้ยืนต้นประเภทใด ที่สามารถนำน้ำยางมาสกัดเป็นสารฆ่าแมลงได้

        ก.    ไม้สัก  ไม้โกงกาง                                    

       ข.    ไม้มะขาม  ไม้แดง

        ค.    ไม้ยางพารา

  ง.    ไม้สะเดา ไม้ยูคาลิปตัส
ตอบ ง.    ไม้สะเดา ไม้ยูคาลิปตัส

34.  พืชในข้อใด  ไม่ใช่  พืชที่นำมาสกัดเป็นสารกำจัดแมลง

ก.    สะเดา                                                       

ข.    ตะไคร้หอม

ค.    สาบเสือ

       ง.     หนอนตายหยาก

ตอบ ค.  สาบเสือ

35.  การใช้ฮอร์โมนเพื่อเพิ่มอัตราการเจริญเติบโตของสัตว์คือข้อใด

ก.    ควรใช้ในปริมาณน้อยเพราะมีราคาสูง

ข.    ควรศึกษาวิธีใช้ให้ละเอียดเพราะอาจเกิดอันตรายต่อผู้ใช้

ค.    ควรใช้กับสัตว์ที่มีขนาดใหญ่เพราะจะเป็นอันตรายต่อสัตว์ขนาดเล็ก

 ง.   ควรใช้เมื่อจำเป็นและในปริมาณที่พอเหมาะ เพราะถ้าสะสมอยู่ในเนื้อสัตว์มากจะเป็น

       อันตรายต่อผู้บริโภค
ตอบ ง.   ควรใช้เมื่อจำเป็นและในปริมาณที่พอเหมาะ เพราะถ้าสะสมอยู่ในเนื้อสัตว์มากจะเป็น

       อันตรายต่อผู้บริโภค

36.  เทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับพืช มีความสำคัญต่อการเพาะปลูกพืชอย่างไร

ก.    สามารถเลือกพื้นที่ที่เหมาะสมต่อการปลูกพืชชนิดต่างๆ

ข.    ผลิตพืชที่มีคุณภาพ ลักษณะพันธุ์ดีและทนทานต่อศัตรูพืช

ค.    มีความรู้ในการนำเทคนิคและวิธีการต่างๆ มาใช้ในการเพิ่มผลผลิตพืช                                                      ง.    ถูกทุกข้อ
ตอบ ง.    ถูกทุกข้อ

37.  เทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับพืชในข้อใด ที่ช่วยบำรุงรักษาดินให้อุดมสมบูรณ์

ก.    การปลูกไม้ยืนต้น

ข.    การปลูกหญ้าแพรก

ค.    การปลูกพืชที่มีรากแก้ว

ง.    มีความรู้ในการนำเทคนิคและวิธีการต่างๆ มาใช้ในการเพิ่มผลผลิตพืช                                                      จ.    การปลูกพืชโดยไม่ใช้ดิน

ตอบ ค.    การปลูกพืชที่มีรากแก้ว


38. การขยายพันธุ์พืชหมายถึงข้อใด

ก.    การขยายสายพันธุ์พืชและการผสมพันธุ์พืช

       ข.    การเพิ่มปริมาณผลผลิตทั้งด้านคุณภาพและราคา

        ค.    การขยายต้นพืชให้เติบโตและเร่งผลผลิต

        ง.     การเพิ่มจำนวนต้นพืชและอนุรักษ์สายพันธุ์เดิม          
ตอบ   ง. การเพิ่มจำนวนต้นพืชและอนุรักษ์สายพันธุ์เดิม          

39.  เราทำการขยายพันธุ์พืชเพื่ออะไร                                           

        ก.    เพื่อใช้ในการค้า

ข.    เพื่อให้ได้พืชจำนวนมาก

ค.    เพื่อให้ได้พืชหลายๆ ชนิด

ง.    เพื่อให้ผลผลิตออกตามฤดูกาล
ตอบ  ข.    เพื่อให้ได้พืชจำนวนมาก

40.  ส่วนใดของพืชที่  ไม่   นิยมนำมาขยายพันธุ์พืช

        ก.    ก้าน                                                                                        ข.    ดอก

        ค.    ราก                                                                                         ง.     เมล็ด
ตอบ   ข.  ดอก


แนวข้อสอบอัตนัย

(1) ท่านมีความรู้เกี่ยวกับกรมพัฒนาที่ดินอย่างไรบ้าง จงอธิบายมาให้เข้าใจ 
(2)  ยุทธศาสตร์เร่งรัดการพัฒนาพื้นที่ทำการเกษตรให้มีความอุดมสมบูรณ์  มีแนวทางการดำเนินงาน อย่างไรบ้าง
(3)  จงอธิบายความแตกต่างระหว่างโครงการประกันราคาข้าวของรัฐบาลชุดก่อนกับโครงการรับจำนำข้าวของรัฐบาลชุดปัจจุบัน
(4) จงอธิบายเกี่ยวกับแนวคิดปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
(5)ให้ยกตัวอย่างและอธิบายเกี่ยวสถาบันเกี่ยวกับการตลาดสินค้าเกษตรในภาครัฐบาลและเอกชน (อธิบายมาโดยละเอียด) 
(6) จงอธิบายการใช้ประโยชน์ที่ดินตามแนวทฤษฎีใหม่
(7) กรมพัฒนาที่ดินทำหน้าที่หลักอะไรบ้าง 
(8)  จงอธิบายเกี่ยวกับความหมายและความสำคัญของการอนุรักษ์ดินและน้ำ
(9)  การทำปุ๋ยหมักทางการเกษตร มีปุ๋ยหมักประเภทใดบ้าง 


จำหน่ายเอกสาร แนวข้อสอบ กรมพัฒนาที่ดิน ทุกตำแหน่ง ใหม่ล่าสุด
รวมทุกอย่างที่ออกข้อสอบ

แนวข้อสอบความเหมาะสมกับตำแหน่ง
- เตรียมสอบเจ้าพนักงานการเกษตร
- แนวข้อสอบพระราชบัญญัติพัฒนาที่ดิน พ.ศ. 2551
- ความรู้เี่กี่ยวกับเอกสารสิทธิที่ดิน
- แนวข้อสอบบเจ้าพนักงานการเกษตร กรมพัฒนาที่ดิน_อัตนัย
- แนวข้อสอบพนักงานการเกษตร
- แนวข้อสอบ  พืชไร  การปรับปรุงพันธ์พืช  วิจัยงานการเกษตร
เลือกตามตำแหน่งที่สอบ
วิศวกรการเกษตรปฏิบัติการ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ
นักสำรวจดินปฏิบัติการ
เศรษฐกรปฏิบัติการ
นิติกรจำหน่ายเอกสารคู่มือเตรียมสอบ  083-067-4168
admin ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ดูแลระบบ
รายละเอียดผู้ใช้ 
เปิดรับสมัครสอบ งานราชการ กรมพัฒนาที่ดิน ตั้งแต่: 26 มิถุนายน - 2 กรกฎาคม 2558

กรมพัฒนาที่ดิน เปิดรับสมัครพนักงานราชการ จำนวน 5 อัตรา สมัครทางอินเตอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 26 มิถุนายน - 2 กรกฎาคม 2558

ประกาศกรมพัฒนาที่ดิน เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร
1.ตำแหน่งนิติกร
จำนวน 1 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
-ได้รับปริญญาตรี สาขาวิชานิติศาสตร์

2.ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์
จำนวน 1 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
-ได้รับปริญญาตรี ในสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ หรือสาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์

3.ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี
จำนวน 2 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
-ได้รับปริญญาตรีในสาขาวิชาการบัญชี หรือสาขาวิชาการบริหารธุรกิจ

4.ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์
จำนวน 1 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
-ได้รับปริญญาตรี ในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ภายภาพ ทางเคมี หรือในสาขาวิชาเกษตรศาสตร์ ทางปฐพีวิทยา ทางปฐพีศาสตร์ ทางปฐพีศาสตร์และอนุรักษ์ศาสตร์ ทางารจัดการทรัพยากรดิน

การรับสมัคร
ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครได้ทางอินเตอร์เน็ต ที่เว็บไซต์ http://ldd.thaijobjob.comตั้งแต่วันที่ 26 มิถุนายน - 3 กรกฎาคม 2558

รายละเอียดเพิ่มเติม
-ไฟล์ประกาศรับสมัคร
จำหน่ายเอกสารคู่มือเตรียมสอบราชการทุกหน่วยงาน     083-067-4168
admin ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ดูแลระบบ
รายละเอียดผู้ใช้ 
คู่มือเตรียมสอบ นิติกร กรมพัฒนาที่ดิน ใหม่ล่าสุด
                
1. พระราชบัญญัติพัฒนาที่ดิน พ.ศ. ๒๕๕๑ ประกาศใช้ในราชกิจจนุเบกษาเมื่อใด
ก. 4  กุมภาพันธ์  2551     ค. 4  มีนาคม  2551 
ข. กุมภาพันธ์  2551     ง. 5  มีนาคม  2551 
2. “การพัฒนาที่ดิน” หมายความว่า
ก. การปรับปรุงดินหรือที่ดินที่ขาดความอุดมสมบูรณ์ตามธรรมชาติ
ข. การกระทำใด ๆ ต่อดินหรือที่ดินเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและคุณภาพของดินหรือที่ดิน
ค. การกระทำใด ๆ ต่อดินหรือที่ดินเพื่อเพิ่มผลผลิตทางการเกษตรให้สูงขึ้น
ง. ถูกทุกข้อ
3. “ดิน” ตามพระราชบัญญัติพัฒนาที่ดิน พ.ศ. ๒๕๕๑ หมายความรวมถึง
ก. อินทรีย์วัตถุต่าง ๆ ที่เจือปนกับเนื้อดิน ค. แร่ธาตุ น้ำ
ข. หิน กรวด ทราย ง. ถูกทุกข้อ
4. ใครคือประธานใน คณะกรรมการพัฒนาที่ดิน” 
ก. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ข. ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ค. อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร
ง. อธิบดีกรมที่ดิน
5. กรรมการและเลขานุการใน  “คณะกรรมการพัฒนาที่ดิน” คือใคร
ก. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ข. ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ค. อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร
ง. อธิบดีกรมที่ดิน
6. ข้อใด ไม่ใช่ อำนาจและหน้าที่ของ คณะกรรมการพัฒนาที่ดิน” 
ก. กำหนดการจำแนกประเภทที่ดินเสนอต่อคณะรัฐมนตรี
ข. วางแผนการใช้ที่ดิน การพัฒนาที่ดิน การกำหนดบริเวณการใช้ที่ดินและการกำหนดเขตการอนุรักษ์ดินและน้ำ
ค. กำหนดมาตรการเพื่อการปรับปรุงดินหรือที่ดิน หรือกำหนดมาตรการเพื่อการอนุรักษ์ดินและน้ำ
ง. สำรวจและวิเคราะห์ ตรวจสอบดิน หรือที่ดินเพื่อให้ทราบถึงความอุดมสมบูรณ์ตามธรรมชาติ
7. พนักงานเจ้าหน้าที่มีอำนาจเข้าไปในที่ดินเพื่อทำการสำรวจที่ดินและน้ำในเวลาใด
ก. 6  โมงเช้า ถึง  6 โมงเย็น ค. พระอาทิตย์ขึ้นถึงพระอาทิตย์ตก
ข. 8  โมงเช้า ถึง  6  โมงเย็น ง. เวลาใดก็ได้ตามที่สมควร
8. ในการเข้าไปสำรวจที่ดินและน้ำพนักงานเจ้าหน้าที่ต้องแจ้งเป็นหนังสือให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองทราบล่วงหน้ากี่วัน
ก. ไม่น้อยกว่า   10 วัน ค. ไม่น้อยกว่า   5  วัน
ข. ไม่น้อยกว่า   15  วัน ง. ไม่น้อยกว่า   7  วัน
9. ผู้ใดทำให้เสียหาย ทำลาย ดัดแปลง เคลื่อนย้าย หรือถอดถอนเครื่องหมายสำรวจซึ่งพนักงานเจ้าหน้าที่ทำไว้ จะต้องระวางโทษอย่างไร
ก. จำคุกไม่เกิน  1 เดือน หรือปรับไม่เกิน  1,000  บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ
ข. จำคุกไม่เกิน  1 เดือน หรือปรับไม่เกิน  3,000  บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ
ค. จำคุกไม่เกิน  3 เดือน หรือปรับไม่เกิน  1,000  บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ
ง. จำคุกไม่เกิน  3  เดือน หรือปรับไม่เกิน  3,000  บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ
10. เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้คือข้อใด
ก. พรบ.ฉบับเดิมใช้บังคับมาเป็นเวลานานแล้ว
ข. พรบ.ฉบับเดิมมีบทบัญญัติบางประการไม่เหมาะสมกับสภาวการณ์ในปัจจุบัน
ค. พรบ.ฉบับเดิมไม่มีบทบัญญัติให้หน่วยงานของรัฐสามารถเข้าไปดำเนินการป้องกันรักษาสภาพพื้นที่ที่มีความเสี่ยงต่อการเกิดแผ่นดินถล่มและเกิดการชะล้างพังทลายของดินอย่างรุนแรง
ง. ถูกทุกข้อ

จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบ นิติกร กรมพัฒนาที่ดิน ใหม่ล่าสุด
รวมทุกอย่างที่ออกข้อสอบ 
ประกอบด้วย


การตรวจร่างสัญญา พิจารณาสัญญา
พ.ร.บ.พัฒนาที่ดิน พ.ศ.2551
ข้อสอบ พระราชบัญญัติพัฒนาที่ดิน  พ.ศ. 2551
สรุปกฎหมายเกี่ยวกับที่ดิน
สรุป พรบ. ประมวลกฎหมายที่ดิน  
ความรู้เกี่ยวกับเอกสารสิทธิที่ดิน

คำถาม-คำตอบที่ควรรู้เกี่ยวกับที่ดิน
มติคณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับวินัย การรักษาวินัย การอุทธรณ์ และการร้องทุกข์ส่งเป็นไฟล์ PDF ทาง E-MAIL ราคา 399 บาท 
หนังสือ+mp3 ราคา 899 บาท
สั่งซื้อมาที่ 083-067-4168 หรือ ส่ง SMS/LINE : busthai01
ธนาคารกสิกรไทย  ชื่อบัญชี  Pisitchai Kimchai 
ออมทรัพย์  สาขา เซ็นทรัลพระราม 3  
เลขที่บัญชี 748-2-66186-0  
โอนเงินแล้วแจ้งที่ lek.pisi@hotmail.com 
**แจ้งรายละเอียด หน่วยงาน ตำแหน่ง อีเมล ให้ครบถ้วน**
จำหน่ายเอกสารคู่มือเตรียมสอบราชการทุกหน่วยงาน     083-067-4168
รายละเอียดไฟล์แนบ
กล่องตอบกลับด่วน

กรุณาใช้ข้อความที่สุภาพ คุณสามารถบันทึกฉบับร่างได้
กด "Ctrl+Enter" เพื่อตั้งกระทู้ได้