ประยุกต์ใช้ โพสล่าสุด โพสสำคัญ เครื่องมือ สมาชิก สถิติฟอรั่ม ธนาคาร
หัวข้อ : คู่มือเตรียมสอบ ผู้ช่วยพนักงานธุรกิจ ธกส. ล่าสุด
Thaionline1 ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ดูแลระบบ
รายละเอียดผู้ใช้ 

คู่มือเตรียมสอบ ผู้ช่วยพนักงานธุรกิจ ธกส. ล่าสุด

อ้างอิง: หัวข้อนี้ถูกเน้น โดย Thaionline1 เมื่อเวลา(2011-10-31)


แนวข้อสอบการให้บริการที่ดี

1. ยุคข้อมูลข่าวสารไร้พรมแดนเกี่ยวข้องกับการสื่อสารเพื่อการประชาสัมพันธ์ในข้อใด

. ศูนย์กลางการให้ข้อมูลข่าวสารอยู่ที่องค์กรของรัฐ                                 

.  การสื่อสาร 2 จังหวะจากรัฐบาลสู่มวลชน

. ได้รับข้อมูลข่าวสารรวดเร็วถูกต้อง

. การสำรวจประชามติประชาชน

ตอบข้อ  ง. การประชาสัมพันธ์ ถือว่ามีความสำคัญในสังคมข่าวสารหรือยุคการสื่อสารและกระทำต่อเนื่องกันไป ในอันที่จะรักษาหรือสร้างไว้ซึ่งปฏิสัมพันธ์อันดีกับกลุ่มประชาชนเพื่อให้สถาบันกับกลุ่มประชาชนที่เกี่ยวข้องมีความรู้ความเข้าใจและให้ความสนับสนุนร่วมมือซึ่งกันและกัน เพื่อให้งานของสถาบันดำเนินไปด้วยดี โดยมีการสำรวจประชามติของประชาชนเป็นแนวบรรทัดฐาน


2. ต่อไปนี้กิจการในข้อใดเป็นกิจการขายบริการ ไม่สมบูรณ์

. กรมประชาสัมพันธ์                                                        ข.  สถานีโทรทัศน์ช่อง 5

. ธนาคารเพื่อการเกษตร                                                  ง. บริการที่จอดรถ

ตอบข้อ ง.  ธุรกิจบริการแล่งออกเป็น
2 ประเภทใหญ่ๆ คือ

               
1. บริการสมบูรณ์ เป็นบริการที่เกิดขึ้นจากองค์กรธุรกิจที่ตั้งขึ้นเพื่อขายบริการโดยเฉพาะซึ่งมีหลายประเภทได้แก่ บริการด้านการติดต่อสื่อสาร เช่น สถานีวิทยุ โทรทัศน์ บริการด้านการศึกษา เช่น โรงเรียน มหาวิทยาลัย บริการด้านการเงิน เช่น ธนาคาร

               
2. บริการไม่สมบูรณ์ เป็นบริการที่เกิดขึ้นประกอบการขายสินค้า เช่น บริการที่จอดรถ  บริการติดตั้ง บริการซ่อมแซม เป็นต้น

3. งานประชาสัมพันธ์เกี่ยวข้องกับข้อใด

. หมิวได้รับรางวัลดารานำดีเด่นฝ่ายหญิงในเรื่องตลก ,69                                      

.  การแจก แถมอย่างห้าวหาร

. ฮอนด้าสนับสนุนการรณรงค์แก้ปัญหาจราจร                                         

. เกิดผลตอบสนองรวดเร็วทันใน

ตอบข้อ  ค. กิจกรรมส่วนย่อยของงานประชาสัมพันธ์ประการหนึ่ง คือ การเผยแพร่ (
Publicity) หรือการโฆษณาเผยแพร่ข่าวสาร ความรู้ความเข้าใจ การชักจูงใจให้ประชาชนเกิดความสนใจ นิยมเลื่อมใส และเพื่อความสนับสนุนร่วมมือจากประชาชน เช่น การชักชวนให้อนุรักษ์ธรรมชาติ , ชักชวนให้ร่วมใจกันประหยัดน้ำมัน , การรณรงค์ให้ช่วยกันแก้ปัญหาจราจร ฯลฯ

4. การที่ธนาคารไทยพาณิชย์จำกัด จัดให้มีบริการเงินด่วนขึ้นเป็นแห่งแรก เป็นการเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงบริการในด้านใด

. ผลิตภัณฑ์ใหม่                                 ข.  ตั้งราคาใหม่

. การประชาสัมพันธ์ใหม่                                ง. บริการพิเศษ

ตอบข้อ  ก.  การพัฒนาผลิตภัณฑ์บริการมีลักษณะเช่นเดียวกับด้านการขายสินค้า ความต้องการของผู้บริโภคหรือผู้ใช้มีความเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา ดังนั้น การพัฒนาผลิตภัณฑ์ในแต่ละด้านผู้ให้บริการจะต้องคิดค้นบริการใหม่ๆอยู่ตลอดเวลา เช่น บริการด้านการเงินให้เกิดขึ้นใหม่ คือบริการเงินด่วนของธนาคารไทยพาณิชย์ เป็นต้น


5. ภาระหน้าที่ของนักประชาสัมพันธ์ คือ … ก่อนที่จะเผยแพร่สิ่งพิมพ์ขององค์กรควรแก้ไขให้ถูกต้องเหมาะสม

. การเขียน                                                          ข.  การแก้ไขตกแต่งต้นฉบับ

. การติดต่อสื่อสาร                                             ง.  การโฆษณาองค์กร

ตอบข้อ  ข. ภาระหน้าที่ของนักประชาสัมพันธ์ คือ การแก้ไขตกแต่งต้นฉบับ โดยก่อนที่จะเผยแพร่สิ่งพิมพ์ควรจะแก้ไขให้ถูกต้องก่อน


6. ข้อใด มิใช่ ปัญหาของการประชาสัมพันธ์ภายใน

. พนักงานขาดความสามัคคี                                           

.  ผลิตผลตกต่ำ

.  พนักงานนำเรื่องไม่ดีไปพูดกับคนภายนอก                                            

. ลูกค้าวิจารณ์งานบริการของพนักงาน

ตอบข้อ  ง. ปัญหาของการขาดประชาสัมพันธ์ภายในสถาบันจะเกิดขึ้น เมื่อปรากฏว่า


               
1. พนักงานขาดความรู้ความเข้าใจในนโยบาย กิจกรรม และผลงานของสถาบัน

               
2. พนักงานแตกแยกไม่สามัคคีกัน

               
3. เกิดการนัดหยุดงาน

                4. ขาดความยุติธรรม

               
5. มาทำงานน้อย ขาดงานกันมาก

               
6. ไม่รักงาน ทำงานอย่างเสียไม่ได้

               
7. ผลิตผลตกต่ำ

               
8. ขาดการติดต่อสัมพันธ์ ระหว่างฝ่ายบริหารงานกับคนงาน

               
9. พนักงานเอาเรื่องไม่ดีงามไปพูดกับคนภายนอก

               
10. พนักงานไม่รู้สึกว่าตนเป็นเจ้าของสถาบัน

7. เพราะเหตุใดผู้นำทางความคิดจึงมีบทบาทสำคัญในการสื่อสารเพื่องานประชาสัมพันธ์

. เข้ากับสังคมในเมืองได้ดี                                               ข.  มีการศึกษาระดับมาตรฐาน

. บุคลิกภาพดี พูดเก่ง                                                        ง. ประชาชนยอมรับนับถือ

ตอบข้อ  ง.  ผู้นำทางความคิด (
Opinion Leaders ) เป็นผู้มีบทบาทสำคัญมากในกระบวนการติดต่อสื่อสาร เพราะเป็นผู้ที่มีประชาชนให้การยอมรับนับถือ ได้แก่ ผู้นำทางความคิดทางการเมือง เศรษฐกิจ สังคม การศึกษา สื่อสารมวลชน และผู้นำทางศาสนา เช่น พระ ครู กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน เป็นต้น

8. ข้อใด มิใช่ ลักษณะของบริการ

. ไม่สามารถจับต้องได้                                                      ข.  สามารถแบ่งแยกได้

. แตกต่างกันไปไม่คงที่                                                    ง.  ไม่มีข้อถูก

ตอบข้อ ข.  ลักษณะของบริการ มี
4 ประการ ดังนี้

1. บริการไม่สามารถจับต้องได้                                          2. บริการไม่สามารถแบ่งแยกได้

3. บริการจะมีลักษณะแตกต่างกันไปไม่คงที่  4. บริการมีลักษณะความต้องการที่สูญเสียได้ง่าย

9.  …........ ช่วยทำประโยชน์ให้กับสังคมด้วยคุณธรรม ซึ่งตรงต่อประชาชน

. นักโฆษณา                                                                       ข.  ผู้โฆษณาเผยแพร่

. ผู้ส่งเสริมการจำหน่าย                                                    ง.  นักประชาสัมพันธ์

ตอบข้อ  ง. การประชาสัมพันธ์เป็นการทำดีทั้งองค์การ โดยจะเน้นพัฒนาคนและงานสู่ความเป็นเลิศ ดังนั้น นักประชาสัมพันธ์จึงต้องช่วยทำประโยชน์ให้กับสังคมด้วยคุณธรรม มีความรับผิดชอบ และซื่อตรงต่อประชาชน ดังที่ปราชญ์ทางด้านประชาสัมพันธ์เคยกล่าวว่า ปรัชญาการบริหารงานประชาสัมพันธ์นั้นเน้นเรื่องจิตใจที่เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ นึกถึงผู้อื่นมากกว่าตนเอง ให้ความสนใจต่อประชาชนเป็นอันดับแรกอยู่บนพื้นฐานของจิตสำนึกที่มีคุณธรรม ย่อมสำคัญที่สุดในการตัดสินใจดำเนินงานของสถาบันที่มีประสิทธิภาพ


10. ข้อใด ไม่ถูกต้อง เมื่อเกี่ยวข้องกับการประชาสัมพันธ์

.  การประชาสัมพันธ์สิ่งร้ายให้กลายเป็นดี                                 

.  ให้ประชาชนสนใจให้ความร่วมมือ

.  มุ่งหวังขายชื่อเสียง เกียรติคุณ ภาพพจน์ที่ดี                                            

.  แก้ไขปัญหาได้เพียงเฉพาะอย่างเท่านั้น

ตอบข้อ  ก.  งานประชาสัมพันธ์ต้องอาศัยการให้ข้อเท็จจริงกับประชาชนเท่านั้น ดังนั้น นักประชาสัมพันธ์จึงไม่ควรลำเอียงในการเผยแพร่ข่าวสาร หรือบิดเบือนสิ่งร้ายให้กลายเป็นดี โดยจงใจที่จะช่วยปกปิดความผิดที่มีผลเสียต่อผลประโยชน์ของมวลชน มิฉะนั้น จะดูเหมือนว่าเป็นงานโฆษณาขายตัวเอง โดยใช้อุบายบิดเบือน ความจริงดังเช่นการโฆษณาสินค้า (
Advertising)

11. การทำหน้าที่ของนักประชาสัมพันธ์รัฐบาล ควนอยู่ในตำแหน่งใด

. รัฐมนตรีสำนักนายกรัฐมนตรี                                      ข.  ประธานองค์กรสื่อสารมวลชนของรัฐ

.  โฆษณารัฐบาล                                                               ง.  ประธาน กสช.

ตอบข้อ  ค.  โฆษณารัฐบาล ( 
Press Secretary) คือ ผู้ที่อยู่ในฐานะนักประชาสัมพันธ์ของรัฐบาล โดยจะทำหน้าที่เป็นผู้แถลงข่าว เผยแพร่ข่าวสาร ผลงาน และเสนอนโยบายของรัฐบาลผ่านสื่อมวลชนไปให้ประชาชนได้รับทราบตามที่นายกรัฐมนตรีได้มอบหมาย ทั้งนี้ มีจุดประสงค์เพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับประชาชนให้เกิดความเข้าใจและให้การสนับสนุนรับรอง

12. องค์ประกอบที่สำคัญยิ่งของนักประชาสัมพันธ์ คือประสบการณ์ในด้านใด

. การเขียน – สื่อข่าว                                                          ข.  การพูด – การแสดง

. การโฆษณาชวนเชื่อ                                                      ง. ถูกทุกข้อ

ตอบข้อ  ก.  ศาสตราจารย์
Canfield นักประชาสัมพันธ์ผู้มีชื่อเสียงท่านหนึ่งได้ให้ความเห็นไว้ว่าผู้ที่จะเป็นนักประชาสัมพันธ์นั้นจะต้องมีประสบการณ์ในด้านการเขียน การสื่อข่าว การตกแต่งต้นฉบับและการพูดซึ่งองค์ประกอบเหล่านี้ถือเป็นสิ่งที่สำคัญยิ่งของนักประชาสัมพันธ์

118. วัตถุประสงค์ของการประชาสัมพันธ์มีวัตถุประสงค์เพื่อที่จะสร้างและดำรงไว้ซึ่งความเข้าใจอันดีระหว่างสถาบันกับมวลชน ตลอดจนสร้างความเลื่อมใส ความไว้เนื้อเชื่อใจและความสามัคคีปรองดองให้เกิดกับประชาชน หรือผู้ที่บริษัทและองค์การต้องการ

13
. ความสัมพันธ์อันดีได้แก่ความเกี่ยวข้องระหว่างผู้ใด

. รัฐบาล – นักการเมือง                                                    ข.  นักธุรกิจ – ผู้สื่อข่าว

. นักแสดง – สถาบันสื่อมวลชน                                     ง.  พลเมือง – องค์กร

ตอบข้อ   ง. ความสัมพันธ์อันดี (
Good Relationship ) ได้แก่ ความเกี่ยวข้องสัมพันธ์ระหว่างสถาบันหรือองค์กร กับกลุ่มประชาชนพลเมืองหรือสังคมของตน โดยกิจการใดๆ ที่สถาบันได้จัดทำขึ้นก็ควรจะให้กลุ่มประชาชนมีความนิยม เกิดความพออกพอใจในนโยบายและดำเนินงานของสถาบัน และเต็มใจให้ความสนับสนุนร่วมมือ

14. การสื่อสารที่พยายามปิดซ่อนที่มาของแหล่งข่าวคืออะไร

. การโฆษณาประชาสัมพันธ์                                          ข.  การป้องกันตนเอง

. กิจการสาธารณะ                                                             ง. การโฆษณาชวนเชื่อ

ตอบข้อ  ง . การโฆษณาชวนเชื่อ (
Information Service ) คือ การโฆษณาเผยแพร่ประเทศให้ชาวต่างประเทศได้รู้จัก เช่น การให้ข่าวสาร นโยบายของรัฐบาลรวมทั้งผู้สัมพันธ์ไมตรี ปลูกความนิยมในอุดมการณ์และศิลปวัฒนธรรมของชาติตนด้วย ซึ่งองค์กรของประเทศไทยที่ทำหน้าที่ได้แก่ สำนักแถลงข่าวไทยในสังกัดของกรมประชาสัมพันธ์ ส่วนต่างประเทศที่ทำการสารนิเทศในประเทศไทย ได้แก่ สำนักงานแถลงข่าวอังกฤษ ( British Information Service : BIS ) , สำนักข่าวสารอเมริกัน ( United States Information Service : USIS ) ฯลฯ

15. องค์ประกอบพื้นฐานของการประชาสัมพันธ์เกี่ยวข้องกับข้อใด

. การกระทำที่ต่อเนื่องมาจากการกำหนดนโยบายที่ดี                                               

.  วิธีการขายในโอกาสพิเศษ

. การรณรงค์ชักจูงให้ประชาชนเกิดความสนใจ                                       

. ถูกทุกข้อ

ตอบข้อ  ก.  องค์ประกอบพื้นฐานของการประชาสัมพันธ์มีเนื้อหาสำคัญ
4 ประการ คือ

               
1. เป็นพื้นฐานของปรัชญาการบริหารสังคม หรือปรัชญาสังคมแห่งการจัดการ

               
2. เป็นปรัชญาทางสังคมที่แสดงออกถึงการตัดสินใจเพื่อกำหนดนโยบายที่ดี

               
3. เป็นกากระทำที่ต่อเนื่องมาจากการกำหนดนโยบายที่ดี

               
4. เป็นการติดต่อสื่อสาร

จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบผู้ช่วยพนักงานธุรกิจธนาคารชุมชน  ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ล่าสุด
รวมทุกอย่างที่ออกข้อสอบ รวมแนวข้อสอบเก่าเด็ดๆๆ  และข้อสอบที่ออกบ่อยมาก 
รายละเอียดประกอบด้วย

-ข้อสอบธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร _ภาค ก_ ความรู้ความสามารถทั่วไป
-แนวข้อสอบ วิชาภาษาไทย
-แนวข้อสอบความละเอียดแม่นยำ

ความรู้ในการปฎิบัติงาน
- แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับธนาคาร ธกส. (พร้อมเฉลยละเอียด)
- แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับเศรษฐกิจ สังคม การเมือง   (พร้อมเฉลยละเอียด)
- แนวข้อสอบการพัฒนาชนบท  ชุมชน (พร้อมเฉลยละเอียด)
- แนวข้อสอบการตลาดเศรษฐศาสตร์และการจัดการสมัยใหม่ (พร้อมเฉลยละเอียด)
- แนวข้อสอบการให้บริการที่ดี (พร้อมเฉลยละเอียด)
- แนวข้อสอบหลักการบริหารเบื้องต้น (พร้อมเฉลยละเอียด)
- แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับสินเชื่อ (พร้อมเฉลยละเอียด)
- แนวข้อสอบการบัญชีเบื้องต้น (พร้อมเฉลยละเอียด)
- แนวข้อสอบจริยธรรม  จรรยาบรรณ (พร้อมเฉลยละเอียด)

ส่งเป็นไฟล์ PDF ทาง E-MAIL  สามารถนำไปปริ้นได้เลย  ในราคาชุดละ 399  บาท
* ส่งด่วนภายใน 3 ชม. ส่งช้าไม่เกิน 24:00 น. วันที่โอนเงิน * ( ควรดูที่ JUNK MAIL )
สั่งซื้อมาที่   083-067-4168  ,  080-604-2510  หรือ ส่ง  SMS  /  WhatsApp  ,  LINE
ชำระค่าสินค้าและบริการ  โอนเงินแล้วแจ้งที่    
lek.pisi@hotmail.com     **แจ้งรายละเอียดให้ชัดเจน**
1. ธ. กรุงเทพ  ออมทรัพย์ สาขา เซ็นทรัลพระราม 3 เลขที่บัญชี  048-0-17796-3  ชื่อบัญชี Sumalee Thongyot
2. ธ. กรุงไทย  ออมทรัพย์ สาขา บิ๊กซีสะพานควาย เลขที่บัญชี  980-6-40570-6  ชื่อบัญชี  Sumalee Thongyot
3. ธ. กสิกรไทย  ออมทรัพย์  สาขา เซ็นทรัลพระราม 3  เลขที่บัญชี  748-2-66186-0  ชื่อบัญชี  Pisitchai Kimchai
4. ธ.ไทยพาณิชย์ ออมทรัพย์ สาขา บิ๊กซีรามอินทรา เลขที่บัญชี  402-398830-4  ชื่อบัญชี  Pisitchai & Sumalee
5. ธ. กรุงศรีอยุธยา ออมทรัพย์ สาขา อุรุพงษ์ เลขที่บัญชี  130-1-28490-7  ชื่อบัญชี  Pisitchai Kimchai
* ขั้นตอนแตกไฟล์ PDF 
http://www.thaionline1.com/read.php?tid=10604  *
** เปิดบริการทุกวัน เวลา 8.00 - 24.00 น. **


คู่มือเตรียมสอบ ธกส. ธอส. ออมสิน กรุงไทย กรุงเทพ กสิกร และนายธนาคาร ฯลฯ

จำหน่ายเอกสารคู่มือเตรียมสอบ  083-067-4168
Thaionline1 ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ดูแลระบบ
รายละเอียดผู้ใช้ 
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อปฏิบัติงานสำนักโครงการธนาคารชุมชน ประจำศูนย์ภูมิภาค ปี 2554

1. ประมาณการการรับสมัครและสถานที่ปฏิบัติงาน ผู้ช่วยพนักงานปฏิบัติงานสำนัก
โครงการธนาคารชุมชน

1.ฝ่ายกิจการสาขาภาคเหนือตอนบน
จำนวน 1 อัตรา
จังหวัดในเขตดำเนินงานของฝ่ายกิจการสาขาที่ผู้สมัครสอบไปปฏิบัติงานประจำศูนย์เชียงใหม่ประกอบด้วยจังหวัดเชียงใหม่ ประกอบด้วยจังหวัด เชียงใหม่ ลำปาง ลำพูน แม่ฮ่องสอน,ประจำศูนย์พะเยา ประกอบด้วยจังหวัด เชียงราย พะเยา แพร่ น่าน
สถานที่สอบ จังหวัดเชียงใหม่ (รับจำนวนผู้สมัครประมาณ 100 คน)


2.ฝ่ายกิจการสาขาภาคเหนือตอนล่าง
จำนวน 7 อัตรา
จังหวัดในเขตดำเนินงานของฝ่ายกิจการสาขาที่ผู้สมัครสอบไปปฏิบัติงาน ประจำศูนย์พิษณุโลก ประกอบด้วยจังหวัด พิษณุโลก อุตรดิตถ์ สุโขทัย เพชรบูรณ์ ,ประจำศูนย์กำแพงเพชร ประกอบด้วยจังหวัด กำแพงเพชร ตาก นครสวรรค์ อุทัยธานี
สถานที่สอบ จังหวัดพิษณุโลก (รับจำนวนผู้สมัครประมาณ 250 คน)


3.ฝ่ายกิจการสาขาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน
จำนวน 9 อัตรา
จังหวัดในเขตดำเนินงานของฝ่ายกิจการสาขาที่ผู้สมัครสอบไปปฏิบัติงาน ประจำศูนย์ขอนแก่น ประกอบด้วยจังหวัด ขอนแก่น กาฬสินธุ์,ประจำศูนย์อุดรธานี ประกอบด้วยจังหวัด อุดรธานี หนองคาย,ประจำศูนย์เลย ประกอบด้วยจังหวัดเลย หนองบัวลำภู,ประจำศูนย์สกลนคร ประกอบด้วยจังหวัด สกลนคร นครพนม บึงกาฬ,ประจำศูนย์ร้อยเอ็ด ประกอบด้วยจังหวัดร้อยเอ็ด มหาสารคาม มุกดาหาร
สถานที่สอบ จังหวัดพิษณุโลก (รับจำนวนผู้สมัครประมาณ 300 คน)

4.ฝ่ายกิจการสาขาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง
จำนวน 6 อัตรา
จังหวัดในเขตดำเนินงานของฝ่ายกิจการสาขาที่ผู้สมัครสอบไปปฏิบัติงาน ประจำศูนย์นครราชสีมา ประกอบด้วยจังหวัด นครราชสีมา ชัยภูมิ,ประจำศูนย์อุบลราชธานี ประกอบด้วยจังหวัด อุบลราชธานี อำนาจเจริญ ยโสธร ,ประจำศูนย์สุรินทร์ ประกอบด้วยจังหวัด สุรินทร์ ศรีสะเกษ บุรีรัมย์
สถานที่สอบ จังหวัดนครราชสีมา (รับจำนวนผู้สมัครประมาณ 250 คน)


5.ฝ่ายกิจการสาขาภาคกลาง
จำนวน 5 อัตรา
จังหวัดในเขตดำเนินงานของฝ่ายกิจการสาขาที่ผู้สมัครสอบไปปฏิบัติงาน ประจำศูนย์พระนครศรีอยุธยา ประกอบด้วยจังหวัด พระนครศรีอยุธยา ลพบุรี สระบุรี อ่างทอง สองห์บุรี ,ประจำศูนย์กรุงเทพมหานครและปริมณฑล ประกอบด้วยจังหวัด กรุงเทพมหานคร นนทบุรี ปทุมธานี สถานที่สอบ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา (รับจำนวนผู้สมัครประมาณ 200 คน)


6.ฝ่ายกิจการสาขาภาคตะวันออก
จำนวน 3 อัตรา
จังหวัดในเขตดำเนินงานของฝ่ายกิจการสาขาที่ผู้สมัครสอบไปปฏิบัติงาน ประจำศูนย์ชลบุรี ประกอบด้วยจังหวัด ชลบุรี ระยอง จันทบุรี ตราด สมุทรปราการ,ประจำศูนย์ปราจีนบุรี ประกอบด้วยจังหวัด ปราจีนบุรี ฉะเชิงเทรา นครนายก สระแก้ว
สถานที่สอบ จังหวัดชลยบุรี (รับจำนวนผู้สมัครประมาณ 120 คน)


7.ฝ่ายกิจการสาขาภาคตะวันตก
จำนวน 6 อัตรา
จังหวัดในเขตดำเนินงานของฝ่ายกิจการสาขาที่ผู้สมัครสอบไปปฏิบัติงาน ประจำศูนย์ราชบุรี ประกอบด้วยจังหวัด ราชบุรี นครปฐม เพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์,ประจำศูนย์สุพรรณบุรี ประกอบด้วยจังหวัด สุพรรณบุรี กาญจนบุรี สมุทรสาคร สมุทครสงคราม
สถานที่สอบ จังหวัดราชบุรี(รับจำนวนผู้สมัครประมาณ 200 คน)


8.ฝ่ายกิจการสาขาภาคใต้ตอนบน
จำนวน 4 อัตรา
จังหวัดในเขตดำเนินงานของฝ่ายกิจการสาขาที่ผู้สมัครสอบไปปฏิบัติงาน ประจำศูนย์สุราษฎร์ธานี ประกอบด้วยจังหวัด สุราษฎร์ธานี ชุมพร พังงา กระบี่ ระนอง ภูเก็ต
สถานที่สอบ จังหวัดสุราษฎร์ธานี (รับจำนวนผู้สมัครประมาณ 150 คน)9.ฝ่ายกิจการสาขาภาคใต้ตอนล่าง
จำนวน 5 อัตรา
จังหวัดในเขตดำเนินงานของฝ่ายกิจการสาขาที่ผู้สมัครสอบไปปฏิบัติงาน ประจำศูนย์สงขลา ประกอบด้วยจังหวัด สงขลา ตรัง พัทลุง สตูล
สถานที่สอบ จังหวัดสงขลา (รับจำนวนผู้สมัครประมาณ 200 คน)


คุณสมบัติเฉพาะของผู้สมัคร ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า สาขาเศรษฐศาสตรทุกสาขา บริหารธุรกิจ การจัดการทั่วไป การเงิน การเงินการธนาคาร บริหารการเงิน การบัญชี การตลาด ธุรกิจค้าปลีก จากสถาบันการศึกษาทีี่ ก.พ.รับรอง หรือ ปริญญาตรีอื่นๆที่เคยสำเร็จการศึกษา ระดับ ปวส. ปวท. หรืออนุปริญญาวิชาเอกการบัญชี จากสถาบันที่ ก.พ.รับรอง หรือลงทะเบียนเรียนวิชาบัญชีในระดับปริญญาไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต ต้องมีภูมิลำเนาหรือมีถิ่นที่อยู่ของตนเองหรือคู่สมรสหรือของบิดามารดาในพื้นที่ที่ประสงค์จะสมัครไปปฏิบัติงานไม่น้อยกว่า 1 ปี

การรับสมัครสมัครได้ทางอินเตอร์เน็ตที่เว็บไซต์ http://www.baac.or.th/content-job.php ตั้งแต่วันที่ 7-9 กันยายน 2554หรือจนกว่าจะได้จำนวนผู้สมัครตามที่ธนาคารต้องการ

ขอบคุณข่าวรับสมัครงานจาก www.baac.or.th
จำหน่ายเอกสารคู่มือเตรียมสอบ  083-067-4168
รายละเอียดไฟล์แนบ
กล่องตอบกลับด่วน

สามารถอัพโหลดไฟล์แนบ สำหรับโพสได้
กด "Ctrl+Enter" เพื่อตั้งกระทู้ได้