ประยุกต์ใช้ โพสล่าสุด โพสสำคัญ เครื่องมือ สมาชิก สถิติฟอรั่ม ธนาคาร
หัวข้อ : ข้อสอบ คู่มือสอบ แนวข้อสอบ นายช่างโยธา กรมโยธาธิการและผังเมือง งานราชการ ข่าวล่าสุด 2559
Thaionline1 ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ดูแลระบบ
รายละเอียดผู้ใช้ 

ข้อสอบ คู่มือสอบ แนวข้อสอบ นายช่างโยธา กรมโยธาธิการและผังเมือง งานราชการ ข่าวล่าสุด 2559

อ้างอิง: ดันกระทู้ โดย admin เมื่อเวลา(2016-11-17)
แนวข้อสอบนาย ช่างโยธาปฏิบัติงาน กรมโยธาธิการและผังเมือง


1. ความละเอียดของซีเมนต์ Fineness วัดได้โดย

                ก. ใช้กล้องจุลทรรศน์                                                         ข. ใช้ตะแกรงล่อน 

                ค.ไฮโดรมิเตอร์                                                                    ง. Crusking Test (การบดบี้)

ตอบ ค. ไฮโดรมิเตอร์ 

2. สารที่เป็นตัวหน่วงของซีเมนต์คือ 

                ก. Sulphate                                                                           ข. Silica

                ค. Alumine                                                                            ง. Gypaum

ตอบ ง. Gypaum

3. จงเปรียบเทียบปูนซีเมนต์ของบริษัทผู้ผลิตต่อไปนี้ที่มีคุณภาพเทียบเท่ากัน

                ก. ตราเพชรกับตรางูเห่า                                                     ข. ตราเอราวัณกับนกอินทรีย์ 

                ค. ตราช้างกับตราอินทรีย์                                                   ง. ตราเสือกับตรางูเห่า 

ตอบ ง. ตราเสือกับตรางูเห่า 

4. การถอดแบบข้างคานปกติจะถอดได้เมื่อหล่อคอนกรีตไปแล้วนานเท่าใด ถ้าใช้ปูนเอราวัณ 

                ก. 1 วัน                                                                                  ข. 2 วัน 

                ค. 5 วัน                                                                                  ง. 7 วัน 

ตอบ ข. 2 วัน 

5. Concrete Covering มีระยะห่างเท่าไร

                ก. 1 นิ้ว                                                                                  ข. 1.5 นิ้ว 

                ค. 2 นิ้ว                                                                                  ง. 2.5 นิ้ว 

ตอบ ก. 1 นิ้ว 

6. เมื่อเทคอนกรีตแล้ว คอนกรีตจะเริ่มแข็งตัวเมื่อไร 

                ก. 30 นาที                                                                             ข. 45 นาที 

                ค. 60 นาที                                                                             ง. 75 นาที 

ตอบ ข. 45 นาที 

7. ชื่อใดที่ไม่ใช่เครื่องปรับอากาศ 

                ก. Careers                                                                             ข. Boston

                ค. kelvinator                                                                         ง. Westinghouse

ตอบ ข. Boston

8. คอนกรีตที่ผสมแล้วควรเทให้หมดภายใน

                ก. 30 นาที                                                                             ข. 45 วัน 

                ค. 60 นาที                                                                             ง. 1 วัน 

ตอบ ก. 30 นาที 

9. เหล็กปลอก (stirup) มีหน้าที่อะไร

                ก. ทำหน้าที่ต้านแรงเฉือน 

                ข. ช่วยบังคับเหล็กยืนให้ทำงานร่วมกัน 

                ค. ช่วยบังคับเหล็กยืนให้ได้รูปร่าง 

                ง. ถูกทุกข้อ 

ตอบ ง. ถูกทุกข้อ 

10. ทรายที่ใช้ในการก่อสร้างโดยทั่วไปเป็นทรายจากไหน 

                ก. ทรายทะเล                                                                        ข. ทรายแม่น้ำ 

                ค. ทรายบก                                                                            ง. ถูกหมดทุกข้อ 

ตอบ ข. ทรายแม่น้ำ 

11. หินเบอร์ 2 ที่ใช้ในงานก่อสร้าง จะมีขนาดเท่าไร 

                ก. 0 – 2.5 ซม.                                                                       ข. 2.5 – 5 ซม.

                ค. 5 – 7 ซม.                                                                           ง. 7 – 10 ซม.

ตอบ ข. 2.5 – 5 ซม.

12. หินเบอร์ 2 ที่ใช้งานก่อสร้าง จะมีขนาดเท่าไร 

                ก. 5 %                                                                                    ข. 10 % 

                ค. 15 %                                                                                  ง. 20 %

ตอบ ข. 10 % 

13. Shut Fipe คืออะไร

                ก. เข็มพืด                                                                               ข. เข็มเจาะ 

                ค. เข็มไม้                                                                                ง. เข็มหล่อกับที 

ตอบ ก. เข็มพืด 

14. เข็มคอนกรีตที่เขียนว่า 5N 30 x 30 ซม. หมายความว่า

                ก. เข็มรูปตัวไอ (x) ขนาด 30 x 30 ซม.

                ข. เข็มรูปตัววาย (x) ขนาด 30 x 30 ซม. 

                ค. เข็มรูปพระจันทร์เสี้ยว ขนาด 30 x 30 ซม. 

                ง. เข็มสี่เหลี่ยมตัน ขนาด 30 x 30 ซม. 

ตอบ ค. เข็มรูปพระจันทร์เสี้ยว ขนาด 30 x 30 ซม.

15. ถ้าต้องการหยุดงานคอนกรีตเสริมเหล็กไปเป็นเวลานาน แล้วตัดเผือเหล็กโครงสร้างไว้ จะต้องทำอย่างไร 

                ก. เอาสีทาไว้                                                                         ข. เอาน้ำมันทา

                ค. เอาน้ำปูนทาไว้                                                                ง. ปล่อยไว้เฉยๆ 

ตอบ ค. เอาน้ำปูนทาไว้ 

16. แชคแลค ผสมด้วย 

                ก. ทินเนอร์                                                                           ข. น้ำมันสน 

                ค. แอลกอฮอล์                                                                      ง. น้ำมันซักแห้ง 

ตอบ ค. แอลกอฮอล์ 

17. สีพ่นแห้งเร็วผสมด้วย 

                ก. น้ำมันสน                                                                          ข. น้ำมันลินสีด 

                ค. ทินเนอร์                                                                           ง. แอลกอฮอล์ 

ตอบ ค. น้ำมันสน 

18. สีน้ำมันผสมด้วย 

                ก. แอลกอฮอล์                                                                      ข. ทินเนอร์ 

                ค. น้ำมันสน                                                                          ง. น้ำมันทีดอยส์ 

ตอบ ข. ทินเนอร์ 

19. Bulldozer คือ รถชนิดใด

                ก. รถผสมคอนกรีต                                                              ข. รถบดถนน 

                ค. รถปราบที่                                                                         ง. รถปั้นจั่น 

ตอบ ค. รถปราบที่ 

20. ชื่อใดที่ไม่ใช่ชื่อสี 

                ก. Vinavil                                                                              ข. A.M.

                ค. Armastrong                                                                     ง. Adelphi

ตอบ ก. Vinavil

21. น้ำมันลินสีดที่ใช้ผสมน้ำมันมีประโยชน์อย่างไร

                ก. ละลายเนื้อสี                                                                     ข. ทำให้ทาง่าย 

                ค. ทำให้มีเงา                                                                        ง. ทำให้แข็งเร็ว 

ตอบ ข. ทำให้มีเงา 

22. Glass Block คือ

                ก. กระจก 2 ชั้น                                                                    ข. อิฐแก้ว 

                ค. กระจกขนาดใหญ่                                                           ง. หญ้าอัดเป็นก้อนก่อสร้างแทนอิฐ 

ตอบ ข. อิฐแก้ว 


จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบ นายช่างโยธาปฏิบัติงาน กรมโยธาธิการและผังเมือง
รวมทุกอย่างที่ออกข้อสอบ  
แนวข้อสอบ นายช่างโยธา กรมโยธาธิการและผังเมือง
1 ความรู้เกี่ยวกับกรมโยธาธิการและผังเมือง
2 แนวข้อสอบเกี่ยวกับกรมโยธาธิการและผังเมือง
3 การวิเคราะห์โครงสร้าง Structural Analysis
4 ความรู้ด้านปฐพีกลศาสตร์
5 ความรู้เกี่ยวกับวิศวกรรมฐานราก
6 ความรู้เกี่ยวกับงานโยธา
7 แนวข้อสอบพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.2522 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
8 แนวข้อสอบนายช่างโยธา
mp3 เทคนิคการสอบสัมภาษณ์

แนวข้อสอบนักผังเมืองปฎิบัติการ กรมโยธาธิการและผังเมือง
1 ความรู้เกี่ยวกับกรมโยธาธิการและผังเมือง
2 แนวข้อสอบเกี่ยวกับกรมโยธาธิการและผังเมือง
3 พระราชบัญญัติจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ พ.ศ. 2547
4 พระราชบัญญัติผังเมือง พ.ศ.2518
5 แนวข้อสอบพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ.2518 และแก้ไขเพิ่มเติม
6 แนวข้อสอบพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.2522 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
7 การจัดทำผังเมือ ความรู้ด้านผังเมือง การพัฒนาผังเมือง
8 แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับการวางผังเมือง
9 แนวข้อสอบนักผังเมืองปฎิบัตรการ
10 การเตรียมตัวสอบภาค ค.กรมโยธาธิการและผังเมือง

mp3 เทคนิคการสอบสัมภาษณ์

แนวข้อสอบนายช่างสำรวจ กรมโยธาธิการและผังเมือง
1 ความรู้เกี่ยวกับกรมโยธาธิการและผังเมือง
2 แนวข้อสอบเกี่ยวกับกรมโยธาธิการและผังเมือง
3 ภาพถ่ายทางอากาศการรังวัดด้วยดาวเทียม
4 ความรู้ด้านแผนที่ การสำรวจรังวัดแผนที่และความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีสมัยใหม่
5 แนวข้อสอบการสำรวจรังวัดแผนที่และความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีสมัยใหม่
6 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับภูมิศาสตร์และการทำแผนที่
7 แนวข้อสอบความรู้เบื้องต้นของระบบภูมิสารสนเทศ
8 หลักการสำรวจและทำแผนที่
9 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการสำรวจ
10 แนวข้อสอบนายช่างสำรวจ
11 การเตรียมตัวสอบภาค ค.กรมโยธาธิการและผังเมือง

mp3 เทคนิคการสอบสัมภาษณ์

พนักงานผังเมือง กรมโยธาธิการและผังเมือง
1 ความรู้เกี่ยวกับกรมโยธาธิการและผังเมือง
2 แนวข้อสอบเกี่ยวกับกรมโยธาธิการและผังเมือง
3 ผังเมืองและการวางผังเมือง
4 พระราชบัญญัติผังเมือง พ.ศ.2518
5 พระราชบัญญัติการผังเมือง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2558
6 แนวข้อสอบพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ.2518 และแก้ไขเพิ่มเติม
7 แนวข้อสอบพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.2522 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
8 สรุปสาระสำคัญแนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ.2547
9 สาระสำคัญพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.2534
10 สรุปสาระสำคัญของประชาคมอาเซียน
11 แนวข้อสอบความรู้เหตุการณ์ปัจจุบัน การเมือง เศรษฐกิจและสังคม
12 แนวข้อสอบเก่ากรมโยธาและผังเมือง
mp3 เทคนิคการสอบสัมภาษณ์

วิศวกรโยธา กรมโยธาธิการและผังเมือง
1 ความรู้เกี่ยวกับกรมโยธาธิการและผังเมือง
2 แนวข้อสอบเกี่ยวกับกรมโยธาธิการและผังเมือง
3 การวิเคราะห์โครงสร้าง Structural Analysis
4 ความรู้ด้านปฐพีกลศาสตร์
5 ความรู้เกี่ยวกับวิศวกรรมฐานราก
6 การออกแบบโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก RC Design
7 พื้นฐานด้านวิศวกรรมชลศาสตร์
8 ความรู้ด้านวิศวกรรมผังเมือง
9 แนวข้อสอบพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.2522 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
10 แนวข้อสอบวิศวกรโยธา อัตนัย
mp3 เทคนิคการสอบสัมภาษณ์


จำหน่ายเอกสารคู่มือเตรียมสอบ  083-067-4168
admin ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ดูแลระบบ
รายละเอียดผู้ใช้ 
เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ กรมโยธาธิการและผังเมือง
กรมโยธาธิการและผังเมือง เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 

“กรมโยธาธิการและผังเมือง”

จำหน่ายเอกสารคู่มือเตรียมสอบราชการทุกหน่วยงาน     083-067-4168
รายละเอียดไฟล์แนบ
กล่องตอบกลับด่วน

กรุณาใช้ข้อความที่สุภาพ คุณสามารถบันทึกฉบับร่างได้
กด "Ctrl+Enter" เพื่อตั้งกระทู้ได้