ประยุกต์ใช้ โพสล่าสุด โพสสำคัญ เครื่องมือ สมาชิก สถิติฟอรั่ม ธนาคาร
หัวข้อ : เก็งข้อสอบตำแหน่ง Call Center ธ.ก.ส. 2554
Thaionline1 ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ดูแลระบบ
รายละเอียดผู้ใช้ 

เก็งข้อสอบตำแหน่ง Call Center ธ.ก.ส. 2554

แนวข้อสอบเฉพาะตำแหน่ง call center ของ ธกส. หน้าที่ ปฏิบัติงานด้านการให้บริการข้อมูล/นำเสนอขายผลิตภัณฑ์_และบริการต่างๆ ของธนาคารแก่ลูกค้า รวมถึงการประชาสัมพันธ์_เผยแพร่งานธนาคารแก่ลูกค้าทางโทรศัพท์_ และช่องทางอื่นๆ1.แม้ว่าการรับโทรศัพท์จะเป็น การสื่อสารที่ไม่เห็นหน้ากันสำหรับงานโอเปอเรเตอร์นั้นในการรับโทรศัพท์ เราต้องทำอย่างไรให้กับคู่สนทนาของเราให้มากที่สุด 

                ก. การพูดจาไพเราะ                                            ข. สร้างความประทับใจ 

                ค. ไม่พูดเสียงดังเกินไป                                      ง. รับฟังความคิดเห็นของอีกฝ่าย 

ตอบ ข้อ ข. สร้างความประทับใจ
2. ข้อใดไม่ใช่เทคนิคการรับโทรศัพท์ 

ก.       ต้องเตรียมอุปกรณ์ที่จำเป็นต้องใช้ ไม่ว่าจะเป็น ปากกา กระดาษ 

ข.   ควรแจ้งให้ปลายสายทราบถึง ชื่อองค์กร ตำแหน่งหน้าที่ และชื่อของเรา 

ค.       น้ำเสียงที่ใช้ในการสนทนา ถ้ามีเวลาน้อยก็ควรพูดให้เร็วขึ้น 

ง.       การรับโทรศัพท์ เราควรรับฟังด้วยความตั้งใจ 

ตอบ ข้อ ค.น้ำเสียงที่ใช้ในการสนทนา ถ้ามีเวลาน้อยก็ควรพูดให้เร็วขึ้น 

3. เมื่อการสนทนาสิ้นสุดลง เราควรทำอย่างไรกับคู่สนทนา 

ก.       รอให้ปลายสายเป็นผู้วางสายจบก่อน 

ข.       เมื่อสนทนาจบก็รีบวางสายก่อนเพราะอีกสายจะรอนาน 

ค.       วางโทรศัพท์อย่างแรงเมื่อสนทนาจบ 

ง.       กล่าวคำขอบคุณ ก่อนวางสายก่อน 

ตอบ ข้อ  ก.รอให้ปลายสายเป็นผู้วางสายจบก่อน
4. ควรรักษาความประทับใจในการรับโทรศัพท์ตั้งแต่เมื่อไร 

                ก.  ตั้งแต่วินาทีแรกของการพูดคุย 

ข.  ตั้งแต่วินาทีแรกจนกระทั่งวินาทีกลางๆของการพูดคุย 

ค.       ตั้งแต่วินาทีสุดท้ายของการพูดคุย 

ง.       ตั้งแต่วินาทีแรกจนกระทั่งวินาทีสุดท้ายของการพูดคุย 

ตอบ ข้อ  ง. ตั้งแต่วินาทีแรกจนกระทั่งวินาทีสุดท้ายของการพูดคุย 5.ข้อใดคือการรับโทรศัพท์ของตัวผู้ใช้โทรศัพท์ 

ก.       มีความกระตือ รือร้น พอใจกับงานเจรจา 

ข.       ระมัดระวังในการวางหูโทรศัพท์อย่างเบามือ   

ค.       บอกชื่อผู้พูด/ผู้รับสาย   

ง.       ไม่มีคำตอบ 

ตอบ ข้อ ข.ระมัดระวังในการวางหูโทรศัพท์อย่างเบามือ 

6. หากต้องวางหูโทรศัพท์รอเพื่อหยุดไปดำเนินการใดๆ ให้วางหูโทรศัพท์อย่างไร 

                ก. วางคว่ำลง                                                         ข. วางหงายขึ้น 

                ค. วางข้างๆ มือ                                                    ง. วางคว่ำหรือหงายก็ได้ 

ตอบ ข้อ ก.วางคว่ำลง
7. ข้อใดคือ การเลือกผู้ทำหน้าที่รับโทรศัพท์ 

ก.      มีความกระตือ รือร้น พอใจกับงานเจรจา 

ข.       ระมัดระวังในการวางหูโทรศัพท์อย่างเบามือ   

ค.       บอกชื่อผู้พูด/ผู้รับสาย 

ง.       ไม่มีคำตอบ 

ตอบ ข้อ ก. มีความกระตือ รือร้น พอใจกับงานเจรจา 

8. ข้อใดคือ ขั้นตอนการรับโทรศัพท์ 

ก.      มีความกระตือ รือร้น พอใจกับงานเจรจา 

ข.       ระมัดระวังในการวางหูโทรศัพท์อย่างเบามือ   

ค.       บอกชื่อผู้พูด/ผู้รับสาย 

ง.       ไม่มีคำตอบ 

ตอบ ข้อ ค. บอกชื่อผู้พูด/ผู้รับสาย 
9. ตั้งใจฟังอย่างสนใจหากผู้ ที่โทรฯมามีข้อมูลมากต้องจดบันทึกช่วย เป็นเทคนิคใดของการรับโทรศัพท์ 

                ก.  ขั้นตอนรับโทรศัพท์                                                      ข. การเลือกผู้มีหน้าที่รับโทรศัพท์ 

                ค.  ตัวผู้ใช้โทรศัพท์                                                             ง. การตอบรับโทรศัพท์ 

ตอบ ข้อ  ก.ขั้นตอนรับโทรศัพท์
10. มีเทคนิคในการเจรจาต่อรอง   สามารถอธิบายด้วยความสุภาพนุ่มนวลเป็นเทคนิคใดของการรับโทรศัพท์ 

                ก.  ขั้นตอนรับโทรศัพท์                                                      ข. การเลือกผู้มีหน้าที่รับโทรศัพท์ 

                ค.  ตัวผู้ใช้โทรศัพท์                                                             ง. การตอบรับโทรศัพท์ 

ตอบ ข้อ  ข. การเลือกผู้มีหน้าที่รับโทรศัพท์
11. ควรเริ่มสนทนาด้วยเสียงนุ่มนวลควรกล่าวคำว่าอะไร 

                ก. ฮัลโล                                                                 ข. ไฮ  ดิฉันชื่อ.... 

                ค. สวัสดีค่ะ(ครับ)                             ง. ไม่ทราบใครโทรมาค่ะ(ครับ)  

ตอบ ข้อ ค. สวัสดีค่ะ(ครับ) 

12.กรณีสอบถามชื่อผู้ที่โทรศัพท์มา  ควรกล่าวคำว่าอย่างไร

                ก. “ขอโทษค่ะ  ดิฉัน/ผมกำลังเรียน (พูด) สายกับใครค่ะ/ครับ”

ข.       “สวัสดีค่ะ  ดิฉัน/ผมกำลังเรียน (พูด) สายกับใครค่ะ/ครับ”

ค.       “ขอโทษค่ะ  กำลังเรียน (พูด) สายกับใครค่ะ/ครับ”

ง.       “  ดิฉัน/ผมกำลังเรียน (พูด) สายกับใครค่ะ/ครับ”

ตอบ ข้อ ก. “ขอโทษค่ะ  ดิฉัน/ผมกำลังเรียน (พูด) สายกับใครค่ะ/ครับ”

13. หลังจากทักทายแล้ว ควรกล่าวคำว่าอย่างไรต่อ 

                ก. “ สวัสดีค่ะ  มนตรีรับสายค่ะ”                       ข. “สวัสดีค่ะ  หน่วยสินเชื่อ มนตรีรับสายค่ะ”

                ค. “ มรตรีรับสายค่ะ”                                          ง. “ ธกส. มนตรีรับสายค่ะ”

ตอบ ข้อ ข. “สวัสดีค่ะ  หน่วยสินเชื่อ มนตรีรับสายค่ะ”

14. เมื่อ ตนเองไม่รู้จักผู้ที่โทรศัพท์มา   ควรถามว่า

                ก. “ต้องการพูดสายกับใคร(ค่ะ/”      ข. “คุณต้องการสอบถามกับใคร (ค่ะ/ครับ)”

                ค. “คุณต้องการอะไร (ค่ะ/ครับ)       ง. “คุณต้องการสอบถาม/ต้องการพูดสายกับใคร(ค่ะ/ครับ)”

ตอบ ข้อ ง. “คุณต้องการสอบถาม/ต้องการพูดสายกับใคร(ค่ะ/ครับ)”

15. เมื่อจบ การสนทนาควรกล่าวด้วยคำว่าอะไร
                ก.  สวัสดีค่ะ(ครับ)                                               ข. ขอบคุณค่ะ (ครับ) 

                ค. ลาก่อนค่ะ (ครับ)                                            ง. ขอบคุณที่ใช้บริการ 

ตอบ ข้อ ก. สวัสดีค่ะ(ครับ)
จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบผู้ช่วยพนักงานปฏิบัติงานกลุ่มงานศูนย์บริการลูกค้าทางโทรศัพท์
(Call Center) ธ.ก.ส.ใหม่ล่าสุด
 
รวมทุกอย่างที่ออกข้อสอบ รวมแนวข้อสอบเก่าเด็ดๆๆ  และข้อสอบที่ออกบ่อยมาก 
 รายละเอียดประกอบด้วย

- แนวข้อสอบ ธ.ก.ส._ภาค ก_ ความรู้ความสามารถทั่วไป
- แนวข้อสอบ วิชาภาษาไทย
- แนวข้อสอบความละเอียดแม่นยำ
- แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับธนาคาร ธกส. 
- แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับเศรษฐกิจ สังคม การเมือง 
- แนวข้อสอบความรู้รอบตัว เหตุบ้านการเมืองในปัจจุบัน


- แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับ

การขายสินค้า

- แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับ

Call
Center
  และการขายสินค้า

- แนวข้อสอบเฉพาะตำแหน่ง call center ของ ธกส. 100  ข้อ

- แนวข้อสอบคอมพิวเตอร์เบื้องต้นเบื้องต้น Microsoft Word และ Microsoft Excel
- แนวข้อสอบจริยธรรม  จรรยาบรรณ

จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบ เป็นไฟล์เอกสารส่งทางอีเมล์ ในราคาเพียงชุดละ  399 บาท
สนใจสั่งซื้อมาที่   083-067-4168, 086-369-0688, 080-604-2510
(เปิดบริการทุกวัน เวลา 8.00 - 22.00 น.)

กรุณาชำระค่าสินค้าและบริการ
1. ธ.กรุงเทพ สาขาเซ็นทรัลพระราม 3 ออมทรัพย์ เลขที่บัญชี 048-0-17796-3  Sumalee Thongyot
2. ธ.กรุงไทย สาขาบิ๊กซีสะพานควาย ออมทรัพย์ เลขที่บัญชี 980-6-40570-6  Sumalee Thongyot
3. ธ.กรุงศรีอยุธยา ออมทรัพย์ สาขาอุรุพงษ์ เลขที่บัญชี 130-1-28490-7 ชื่อบัญชี Pisitchai Kimchai
4. ธ.ไทยพาณิชย์ ออมทรัพย์ สาขาบิ๊กซี รามอินทรา เลขที่บัญชี 402-398830-4 ชื่อบัญชี  Pisitchai & Sumalee

โอนเงินแล้วแจ้งมาที่อีเมล์ iamaom5@hotmail.comจำหน่ายเอกสารคู่มือเตรียมสอบ  083-067-4168
รายละเอียดไฟล์แนบ
กล่องตอบกลับด่วน

สามารถอัพโหลดไฟล์แนบ สำหรับโพสได้
กด "Ctrl+Enter" เพื่อตั้งกระทู้ได้