ประยุกต์ใช้ โพสล่าสุด โพสสำคัญ เครื่องมือ สมาชิก สถิติฟอรั่ม ธนาคาร
หัวข้อ : คู่มือสอบ พนักงานคุมประพฤติ สำนักงานคุมประพฤติ ทุกจังหวัด ทุกตำแหน่ง ใหม่ล่าสุด 2559
Thaionline1 ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ดูแลระบบ
รายละเอียดผู้ใช้ 

คู่มือสอบ พนักงานคุมประพฤติ สำนักงานคุมประพฤติ ทุกจังหวัด ทุกตำแหน่ง ใหม่ล่าสุด 2559

อ้างอิง: ดันกระทู้ โดย admin เมื่อเวลา(2016-11-17)
แนวข้อสอบพนักงานคุมประพฤติ สำนักงานคุมประพฤติ ล่าสุด

1.       พระราชบัญญัติวิธีดำเนินการคุมประพฤติตามประมวลกฎหมายอาญา พ.ศ.  2522  ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป  หมายความว่าบังคับใช้ตั้งแต่เมื่อไร
ก.  บังคับใช้ตั้งแต่วันที่  18  มีนาคม  พ.ศ.  2522                  
ข.  บังคับใช้ตั้งแต่วันที่  19  มีนาคม  พ.ศ.  2522
ค.  บังคับใช้ตั้งแต่วันที่  20  มีนาคม  พ.ศ.  2522
ง.  บังคับใช้ตั้งแต่วันที่  21  มีนาคม  พ.ศ.  2522

2.       คำว่า “ศาล”  พระราชบัญญัติวิธีดำเนินการคุมประพฤติตามประมวลกฎหมายอาญา  พ.ศ. 2522  หมายความว่าศาลที่มีอำนาจพิจารณาพิพากษาคดีอาญา  แต่ไม่รวมถึงศาลใด
ก.  ศาลเยาวชนและครอบครัว                                                  ข.  ศาลรัฐธรรมนูญ
ค.  ศาลยุติธรรม                                                                            ง.  ศาลปกครอง

3.       รัฐมนตรีผู้รักษาการตามพระราชบัญญัติวิธีดำเนินการคุมประพฤติตามประมลกฎหมายอาญา  พ.ศ.  2522  หมายถึงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงใด
ก.  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ                                 ข.  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม
ค.  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย                                   ง.  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม

4.       พนักงานคุมประพฤติมีอำนาจหน้าที่ตามข้อใด
ก.  สืบเสาะและพินิจเรื่องอายุ  ประวัติ  และความประพฤติของจำเลย
ข.  สืบเสาะและพินิจสติปัญญา  การศึกษาอบรม  และสิ่งแวดล้อมของจำเลย
ค.  สืบเสาะและพินิจเรื่องภาวะแห่งจิต  นิสัย  อาชีพ  และสิ่งแวดล้อมของจำเลย
ง.  พนักงานคุมประพฤติมีอำนาจหน้าที่ทุกข้อใน  ก,ข  และ  ค 

5.       การที่พนักงานคุมประพฤติใช้อำนาจหน้าที่ตามข้อ 4  นั้นเพื่ออะไร
ก.  เพื่อรายงานต่อศาล                                                               
ข.  เพื่อรายงานต่อผู้บังคับบัญชา
ค.  เพื่อรายงานต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม
ง.  เพื่อรายงานต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย

6.       ในระหว่างเวลาใดที่เจ้าหน้าที่คุมประพฤติจะเข้าไปในสถานที่ที่จำเลยหรือผู้ถูกคุมประพฤติอาศัยหรือทำงานอยู่  จะกระทำได้ต่อเมื่อมีคำสั่งของศาล
ก.  ระหว่างเวลาพระอาทิตย์ขึ้นถึงพระอาทิตย์ตก                ข.  ระหว่างเวลา 09.00-12.00 น.
ค.  ระหว่างเวลาพระอาทิตย์ตกถึงพระอาทิตย์ขึ้น                ง.  ระหว่างเวลา 13.00-16.00 น.

7.       ในการปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานคุมประพฤติตามพระราชบัญญัตินี้  ต้องใช้เอกสารใดแสดงต่อบุคคลที่เกี่ยวข้อง
ก.  ต้องแสดงบัตรประจำตัวประชาชนต่อผู้ที่เกี่ยวข้อง
ข.  ต้องแสดงทะเบียนบ้านต่อผู้ที่เกี่ยวข้อง
ค.  ต้องแสดงบัตรประจำตัวต่อผู้ที่เกี่ยวข้อง
ง.  ต้องแสดงเอกสารของผู้บังคับบัญชาต่อผู้เกี่ยวข้อง 

8.       เมื่อศาลสั่งให้พนักงานคุมประพฤติสืบเสาะและพินิจข้อเท็จจริง  ให้พนักงานคุมประพฤติสืบเสาะและพินิจโดยไม่ชักช้า  และให้รายงานพร้อมกับความเห็นเสนอต่อศาลภายในเวลากี่วัน  นับตั้งแต่วันที่ศาลสั่ง
ก.  ภายใน  10  วัน  นับแต่วันที่ศาลสั่ง                                    ข.  ภายใน  15  นับแต่วันที่ศาลสั่ง
ค.  ภายใน  20  วัน  นับแต่วันที่ศาลสั่ง                                    ง.  ภายใน  25  นับแต่วันที่ศาลสั่ง

9.       ในกรณีตามข้อ 8  ถ้าไม่อาจทำให้แล้วเสร็จภายในกำหนดเวลา  ศาลจะอนุญาตให้ขยายเวลาออกไปอีกเท่าที่จำเป็นแต่
ไม่เกินกี่วัน
ก.  ไม่เกิน  20  วัน                                                                       ข.  ไม่เกิน  25  วัน
ค.  ไม่เกิน  30  วัน                                                                       ง.  ไม่เกิน  45  วัน

10.   ผู้ใดเป็นเจ้าของหรือครอบครองสถานที่ที่จำลองหรือผู้ที่ถูกคุมประพฤติอาศัยหรือทำงาน  หรือมีความเกี่ยวข้องด้วย  ขัดขืนไม่ยอมให้พนักงานคุมประพฤติเข้าไปในสถานที่นั้น  หรือไม่ยอมตอบคำถามของพนักงานคุมประพฤติ  ต้องระวางโทษปรับไม่เกินจำนวนเงินเท่าไร
ก.  ต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 500  บาท                                ข.  ต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 1,000  บาท
ค.  ต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 1,500  บาท                            ง.  ต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 2,000  บาท

11.   สมเกียรติไม่ปฏิบัติตามคำสั่งของพนักงานคุมประพฤติ  โดยไม่มาพบพนักงานคุมประพฤติ  หรือไม่ยอมสาบานหรือปฏิบัติตน  หรือไม่ยอมให้ถ้อยคำ  หรือไม่ยอมส่งวัตถุหรือเอกสารอันจะใช้เป็นพยาน  สมเกียรติต้องถูกระวางโทษปรับไม่เกินจำนวนเงินเท่าไร
ก.  ต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 1,000  บาท                            ข.  ต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 1,500  บาท
ค.  ต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 2,000  บาท                            ง.  ต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 2,500  บาท

12.   สมศรีเป็นเจ้าพนักงานมีตำแหน่งหน้าที่ปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้  และได้ล่วงรู้หรือได้มาซึ่งความลับของผู้อื่นเพราะการปฏิบัติการตามตำแหน่งหน้าที่  นำความลับนั้นไปเปิดเผยนอกอำนาจหน้าที่ของตน  โดยประการที่จะก่อให้เกิดความเสียหายแก่ผู้อื่น  สมศรีต้องระวางโทษตามข้อใด
ก.  จำคุกไม่เกิน  6  เดือน                                                            ข.  ปรับไม่เกิน  1,000 บาท
ค.  ทั้งจำทั้งปรับ                                                                           ง.  ข้อ  ก, ข และข้อ ค  เป็นคำตอบ

13.       ถ้ามีใครถามท่าว่า  กรมคุมประพฤติมีภารกิจอะไรบ้าง  ท่านจะตอบอย่างไร
ก.  มีการกิจเกี่ยวกับการคุมประพฤติผู้กระทำผิดที่เป็นเด็ก
ข.  มีภารกิจเกี่ยวกับการคุมประพฤติผู้กระทำผิดที่เป็นเยาวชน
ค.  มีภารกิจเกี่ยวกับการคุมประพฤติผู้กระทำผิดที่เป็นผู้ใหญ่
ง.  การประพฤติมีภารกิจทุกข้อใน ก, ข และข้อ ค 

14.       ท่าราบหรือไม่ว่า ข้อใดไม่ใช่อำนาจหน้าที่ของกรมคุมประพฤติ
ก.  ดำเนินการสืบเสาะและพินิจ                                        ข.  ควบคุมและสอดส่อง แก้ไข
ค.  ตัดสินคดีผู้กระทำผิด                                                      ง.  ฟื้นฟูและสงเคราะห์ผู้กระทำผิด 

15.       ท่านทราบหรือไม่ว่า  กรมคุมประพฤติแบ่งส่วนราชการอย่างไร
ก.  ราชการบริหารส่วนกลาง                                             
ข.  ราการบริหารส่วนภูมิภาค
ค.  ราชการบริหารส่วนท้องถิ่น                                         
ง.  ข้อ ก และข้อ ข เป็นส่วนราชการของกรมคุมประพฤติ 

16.       ท่านว่าข้อใดไม่ใช่ส่วนราชการของกรมคุมประพฤติในส่วนกลาง
ก.  กองแผนงานและสารสนเทศ                                       ข.  สำนักงานคุมประพฤติธนบุรี
ค.  สำนักงานคุมประพฤติจังหวัด                                      ง.  กองกิจการชุมชนและบริการสังคม 

17.       ถ้าสุชาติเป็นข้าราชการในกลุ่มพัฒนาระบบบริหารของกรมคุมประพฤติ  สุชาติจะมีความสัมพันธ์กับงานใด
น้อยที่สุด
ก.  ดำเนินการเกี่ยวกับการตรวจสอบด้านการบริหารการเงินและการบัญชีของกรม
ข.  เสนอแนะให้คำปรึกษาแก่หัวหน้าส่วนราชการภายในกรมเกี่ยวกับยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบราชการ
ค.  ติดตามประเมินผล  และจัดทำรายงานเกี่ยวกับการพัฒนาระบบราชการในกรม
ง.  ประสานการดำเนินการเกี่ยวกับการพัฒนาระบบราชการร่วมกับหน่วยงานกลางต่างๆ และส่วนราชการภายในกรม 

18.       สุชีพทำงานอยู่ในสำนักงานเลขานุการ  ในกรมคุมประพฤติ  เข้าจะมีอำนาจหน้าที่สำคัญดังต่อไปนี้ยกเว้นข้อใด
ก.  การปฏิบัติงานสารบรรณ
ข.  จัดระบบงานและบริหารงานบุคคลของกรม
ค.  ดำเนินการเกี่ยวกับการตรวจสอบด้านการบริหาร  การเงิน  และการบัญชีของกรม
ง.  ดำเนินการเป็นศูนย์รวมด้านวิทยุและการสื่อสาร 

19.       ในฐานะที่ท่านจะสอบบรรจุเข้ารับราชการในกรมคมประพฤติ  ท่านรู้หรือไม่ว่าหน้าที่ต่อไปนี้คือ “พัฒนาระบบและวิธีการทำงานในลักษณะการเข้ามามีส่วนร่วมของชุมชนเครือข่ายและภาคประชาสังคมในการปฏิบัติต่อผู้กระทำผิดและป้องกันสังคมจากอาชญากรรม”  เป็นอำนาจหน้าที่ของหน่วยงานใด
ก.  กองกิจการชุมชนและบริการสังคม                             ข.  สำนักงานเลขานุการกรม
ค.  กลุ่มตรวจสอบภายใน                                                    ง.  กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร 

20.       สุชนเป็นข้าราชการของกองแผนและสารสนเทศ  กรมคุมประพฤติ  หน้าที่ของเขาต้องผูกพันกับงานด้านต่อไปนี้ยกเว้นข้อใด
ก.  ศูนย์กลางการบริหารจัดการฐานข้อมูลในด้านต่างๆของกรม
ข.  ติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนงาน  และโครงการของหน่วยงานในสังกัด
ค. พัฒนาระบบและวิธีการทำงานบริการสังคมในรูปแบบต่างๆ ให้เหมาะสมกับผู้กระทำผิด
ง.  ประสานงานกับหน่วยงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของกระทรวงและกรมอื่น
 

จำหน่ายเอกสาร แนวข้อสอบพนักงานคุมประพฤติ  สำนักงานคุมประพฤติ ทุกจังหวัด ทุกตำแหน่ง ใหม่ล่าสุด
รวมทุกอย่างที่ออกข้อสอบ 


กรมคุมประพฤติ
แนวข้อสอบพนักงานควบคุม กรมคุมประพฤติ
1 ความรู้เกี่ยวกับกรมคุมประพฤติ
2 แนวข้อสอบเกี่ยวกับกรมคุมประพฤติ
3 อาชญาวิทยาและทัณฑวิทยา
4 แนวข้อสอบอาชญาวิทยาและทัณฑวิทยา
5 หลักการปฏิบัติต่อผู้ต้องขัง
7 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายและ กระบวนการยุติธรรม
8 แนวข้อสอบ พรบ.วิธีการดำเนินการคุมความประพฤติตามประมวลกฎหมายอาญา พ.ส.2522 และแก้ไขเพิ่มเติม
9 พรบ.ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด พ.ศ.2545
10 แนวข้อสอบ พรบ.ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด พ.ศ.2545
11 ความรู้เกี่ยวกับอาสาสมัครคุมประพฤติ
12 ความรู้ด้านงานคุมประพฤติ
13 แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ.2547
13 แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ.2547

แนวข้อสอบเจ้าพนักงานธุรการ กรมคุมประพฤติ
1 ความรู้เกี่ยวกับกรมคุมประพฤติ
2 แนวข้อสอบเกี่ยวกับกรมคุมประพฤติ
3 ความรู้เกี่ยวกับงานสารบรรณและธุรการทั่วไป
4 สรุปสาระสำคัญระเบียบงานสารบรรณ (สูตรและเทคนิคการจำ)
5 แนวข้อสอบกฎหมายระเบียบงานสารบรรณ ชุด1
6 แนวข้อสอบกฎหมายระเบียบงานสารบรรณ ชุด2
7 แนวข้อสอบการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำนักงาน
8 แนวข้อสอบความรู้งานธุรการ
9 การเตรียมตัวสอบภาค ค. และสอบสัมภาษณ์เข้าทำงานกรมคุมประพฤติ

แนวข้อสอบพนักงานคุมประพฤติ กรมคุมประพฤติ
1 ความรู้เกี่ยวกับกรมคุมประพฤติ
2 แนวข้อสอบเกี่ยวกับกรมคุมประพฤติ
3 อาชญาวิทยาและทัณฑวิทยา
4 แนวข้อสอบอาชญาวิทยาและทัณฑวิทยา
5 พรบ.ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด พ.ศ.2545
6 แนวข้อสอบ พรบ.ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด พ.ศ.2545
7 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายและ กระบวนการยุติธรรม
8 แนวข้อสอบ พรบ.วิธีการดำเนินการคุมความประพฤติตามประมวลกฎหมายอาญา พ.ส.2522 และแก้ไขเพิ่มเติม
9 สรุปสาระสำคัญ พรบ.ราชทัณฑ์ พ.ศ. 2479 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
10 หลักการปฏิบัติต่อผู้ต้องขัง
11 ความรู้เกี่ยวกับอาสาสมัครคุมประพฤติ
12 ความรู้ด้านงานคุมประพฤติ
13 การเตรียมตัวสอบภาค ค. และสอบสัมภาษณ์เข้าทำงานกรมคุมประพฤติ


จำหน่ายเอกสารคู่มือเตรียมสอบ  083-067-4168
admin ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ดูแลระบบ
รายละเอียดผู้ใช้ 
แนวข้อสอบเก่า

1 กรมที่อยู่ในภารกิจเดียวกับกรมคุมประพฤติ ตอบ ราชทัณ
2 วันสถาปนากรม 15 มีค 35
3 ลาดหลุมแก้ว จำโจทย์ไม่ได้ แต่ชัวร์
4 บำบัดไม่เสร็จ ต่อได้อีก 6 เดือนแต่ไม่เกิน3 ปี
5 ยาเสพติดที่พึ่งประกาศในราชกิจจา สารระเหย
6เยาวชนมีอายุตั้งแต่ 14-18
7คุมประพฤติแบ่งเป็น ส่วนกล่วง และภูมืภาค
8 วิสัยทัศ คือ น่าจะได้ทุกคน
9ศาลสั่งให้พนักงานคุมประพฤตทำรายงาน ในกี่วัน ตอบ 15วัน
10 ถ้าไม่เสร็จ ขออนุญาติต่อศาล ขยายเวลา ได้อีกแต่ไม่เกิน30 วัน
11 ศาลคุมประพฤติได้ไม่เกิน 5ปี
12 ผู้ที่เพิกถอน อาสา สมัครคุมประพฤติ รัฐมรตรี ว่าการยุติธรรม
13 ใครคือผู้ช่วยพนักงานคุมประพฤติ ตอบ อาสา
14 พนักงานคุมประพฤติเข้าไปสอดส่อง ในสถานบันเทิงตอน21.30 ต้องขอศาล
15 ผู้ที่พักการลงโทษต้องไปรายงานตัวภายในกี่วัน ตอบ สามวัน
16 นาย d ติดคุกมา 6 ปี ต้องรับโทษเท่าไรแล้ว... ตอบ1ใน3
17 ข้อใดไม่ใช่ประโยชน์ ต่อการทำงานบริการสังคม ตอบ ทำให้ครอบครัวร่ำรวย
18 ข้อใดไม่ใช่การทำงานบริการสังคม ตอบ บริจาคทรัพย์สิน
19 งานที่บริการสังคมต้องปรับไม่เกิน 800000
20 และต้องทำในระยะเวลาไม่เกิน 2 ปี

21 การขอสงเคราะห์ต้องทำภายในกี่ปี ตอบ 1 ปี
22 เครือข่ายยุติธรรมชุมชน
23 ซิกมันฟรอยต์ id ego superEgo คือกลไกการป้องกันตัวเอง(ใครเถียงผมมีหลักฐานยืนยัน)
24 free will เจตจำนงเสรี ตอบที่ค้ายาเพราอยากรวย แต่ที่เหลือมีเหตุบังคับเพราะจนบ้างอะไรบ้างอย่างนั้น
25 คดีที่ไม่ได้รับการบำบัดฟื้นฟู คือ มียาไว้ครอบครองอย่างเดียว ถ้ามีเสพอยู่ด้วยต้องบำบัด
26ข้อใดไม่ใช่ผล การทำงานบริการสังคมของผู้กระทำผิด คืออะไรสักอย่างที่ตอบแปลกเค้าน่ะครับ
27 จำโจทย์ไม่ได้แต่ ตอบว่า ต้องสืบประวัติทางสังคม และพนักงานคุมประพฤติ ทำความเห็นต่อศาล
28 นักโทษ เด็ดขาด เป็นการพิจารณาหลังมีคำพิพากษา
29 คุมประพฤติใช้ครั้งแรกกับ เด้กและเยาวชน
30คุมประพฤติกลางเป็นหน่วยงานแรกที่ ใช้คุมประพฤติผู้ใหญ่ (ถ้าสงสัยสองข้อนี้ไปอ่านเล่มฟ้าของกรมหน้าแรกๆ)
31คุณธรรมเกี่ยวกับการปฎิบัติงานของคุมประพฤติตอบข้อที่เค้ารพผู้อาวุโส
32 สืบเสาะและพินิจคือ
33 สอดส่อง
34 ที่ถามว่าหน่วยงานใดทำงานเกี่ยวกับฟื้นฟูผู้ติดยาเสฟติด ตอบ ในข้อสอบบอกสำนัก ในหนังสือเรียกว่าศูนย์
35 วข้อใดไม่ใช่วิธีบังคับบำบัด ตอบ ข้อที่ปราบปรามให้สิ้นอะไรเนี้ยเพราะเค้าแค่ต้องการแยกผู้เสฟจากผู้ค้าและอะไรอีกสองอย่าง
36ทำผิด ฐานอื่นที่ไม่รอลงอาญาเอามาฟื้นฟูไม่ได้
37 การทำงานบริการสังคมกลุ่มที่ทำไม่ได้ ผมเดาว่าน่าจะเด้กและเยาวชน เพราะเยาวชนทำได้ แต่ต้องให้ผู้ปกครองเซ้นแต่เด็กต่ำกว่า15 ปี เค้าว่าไม่ควนรทำนะ
38 การทำอะไรจำโจทย์ไม่ได้ คือต้องให้ประชาชนมีความร่วมมือ
40 อำนาจคณะกรรมการฟื้นฟู
41 บ้านกึ่งวิถี คือ สำหรับผู้ไม่มีที่ไปหรือไม่มีงาน
42 พนักงานคุมประพฤติ เป็นเจ้าหน้าที่ตาม กฎหมายอาญา
43 ผู้ที่ฟื้นฟูอุทรภายใน14วัน
44 คณะกรรมการมี นักสังคม แพทย์ ผู้ทรงคุณวุฒิไม่มีนักอาชญาวิทยา
45 อัยการไม่ต้องผัดฟ้อง
46 คุมประพฤติมีหน้าที่คัดกรองผู้ฟื้นฟู
47 ขั้นตอนการอุทรของผู้ฟื้นฟูว่าอุทรเรื่องใดไม่ได้ ตอบ ที่ได้ก็เรื่องเสพไม่เสฟ และเรื่องขยายเวลา
48 วัตุประสงค์การฟื้นฟูคือให้กลับตัวเป็นคนดี
49 after care ผมจำโจทย์ไม่ได้
50 ผู้มีอำนาจอนุมัติสถานบำบัด หรือสถานอะไรเนี้ยผมตอบรมว ยุติธรรม
51 จำโจทย์ไม่ได้แต่ตอบ neo classic
52 พนักงานคุมประพฤติ ที่ไม่จำเป็นอะไรเนี้ย ผมตอบ เป็นคนที่มีท่าทางศรัธทา
53 อีกข้อ เป็นผู้ดูมีอายุ
54 การฟังทีดีคือ ผมตอบฟังอย่างสงบ
55 การพบกันครั้งแรกของพนักงานคุมประพฤติกับผู้ที่มาหา ต้องสร้างสัมพันธภาพรึเปล่า
56 สัมพันธภาพ และเรียงไปผมว่าแก้ไขปัญหา
57 อีกข้อที่ถามเกี่ยวกับคุมประพฤติผมตอบว่าคุมอย่างเคร่งครัดไม่น่าใช่
58 ประเภทผู้รับการสงเคราะห์ในกรณีใดบ้างผมว่าค่าปลงศพเมียไม่มีในกฎหมายนะ
59 คุมประพฤติต้องไปที่เรือนจำเพื่อสืปประวัตินักโทษไหมผมตอบว่าต้องไปนะ
60 อายเด็กนับตั้งแต่วันไหน ที่มีการจับกุม

จำหน่ายเอกสารคู่มือเตรียมสอบราชการทุกหน่วยงาน     083-067-4168
admin ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ดูแลระบบ
รายละเอียดผู้ใช้ 
เปิดรับสมัครสอบ พนักงานราชการ สำนักงานคุมประพฤติสำนักงานคุมประพฤติ 
จำหน่ายเอกสารคู่มือเตรียมสอบราชการทุกหน่วยงาน     083-067-4168
รายละเอียดไฟล์แนบ
กล่องตอบกลับด่วน

สามารถอัพโหลดไฟล์แนบ สำหรับโพสได้
กด "Ctrl+Enter" เพื่อตั้งกระทู้ได้