ประยุกต์ใช้ โพสล่าสุด โพสสำคัญ เครื่องมือ สมาชิก สถิติฟอรั่ม ธนาคาร
หัวข้อ : ข้อสอบ คู่มือสอบ แนวข้อสอบ พนักงานสรรพสามิต กรมสรรพสามิต ทุกจังหวัด งานราชการ ข่าวล่าสุด
Thaionline1 ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ดูแลระบบ
รายละเอียดผู้ใช้ 

ข้อสอบ คู่มือสอบ แนวข้อสอบ พนักงานสรรพสามิต กรมสรรพสามิต ทุกจังหวัด งานราชการ ข่าวล่าสุด

อ้างอิง: ดันกระทู้ โดย admin เมื่อเวลา(2016-11-17)
แนวข้อสอบ พนักงานสรรพสามิต ทุกจังหวัด


1. กรมสรรพสามิต สังกัดกระทรวงใด
ก. กระทรวงการคลัง
ข. กระทรวงมหาดไทย
ค. สำนักนายกรัฐมนตรี
ง. เป็นส่วนราชการอิสระไม่สังกัดกระทรวง
2. ข้อใดมิใช่ที่มาแห่งรายได้ของรัฐ
ก. เงินกู้จากต่างประเทศ ข. ภาษีอากร
ค. เงินได้จากการบริการของรัฐ ง. รัฐพาณิชย์
3. แหล่งเงินได้ที่สำคัญมากที่สุดของรัฐคือ
ก. รัฐพาณิชย์ ข. เงินคงคลัง
ค. เงินได้จากค่าปรับและค่าธรรมเนียม ง. ภาษีอากร
4. ภาษีที่จัดเก็บโดยกรมสรรพาสามิตมีกี่ประเภท
ก. 3 ประเภท ข. 4 ประเภท
ค. 5 ประเภท ง. 6 ประเภท
5. ข้อใดเป็นภาษีที่จัดเก็บโดยกฎหมายว่าด้วยภาษีสรรพสามิต
ก. ภาษีมูลค่าเพิ่ม ข. ภาษีสุรา
ค. ภาษีธุรกิจเฉพาะ ง. ภาษีโรงเรือนและที่ดิน
6. ข้อใดไม่เป็นภาษีที่จัดเก็บโดยกฎหมายว่าด้วยภาษีสรรพสามิต
ก. ภาษีบุหรี่ ข. ภาษีไพ่
ค. ภาษีสุรา ง. ภาษีโรงเรือน
7. ประเทศไทยใช้หลักเกณฑ์ความสัมพันธ์ระหว่างผู้เสียภาษีกับรัฐประเภทใดในการจัดเก็บภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา
ก. หลักถิ่นที่อยู่
ข. หลักแหล่งเงินได้
ค. หลักถิ่นที่อยู่และหลักสัญชาติ
ง. หลักถิ่นที่อยู่และหลักแหล่งเงินได้

8. นางสาวกุลสตรี ได้รับแจ้งการประเมินภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาจากเจ้าพนักงานประเมิน สำนักตรวจสอบภาษีกรมสรรพสามิต แต่เห็นว่าการประเมินของเจ้าพนักงานประเมินไม่ถูกต้อง ได้มาปรึกษาท่านจะให้คำแนะนำอย่างไร
ก. ให้ฟ้องศาลภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งการประเมิน
ข. ให้อุทธรณ์การประเมินต่ออธิบดีกรมสรรพาสามิตภายใน 30 วัน นับแต่วันได้รับแจ้งการประเมิน
ค. ให้อุทธรณ์การประเมินต่อเจ้าพนักงานประเมินภายใน 30 วัน นับแต่วันได้รับแจ้งการประเมิน
ง. ให้อุทธรณ์ต่อคณะกรรมการการพิจารณาอุทธรณ์ภายใน 30 วัน นับแต่วันได้รับแจ้งการประเมิน
9. วัตถุประสงค์ในการจัดเก็บภาษีของรัฐ เพื่อ
ก. เป็นรายได้ให้พอกับค่าใช้จ่ายของรัฐ
ข. เป็นเครื่องมือของรัฐในการกระจายรายได้
ค. เป็นเครื่องมือของรัฐในการช่วยควบคุมการบริโภค
ง. ถูกทุกข้อ
10. ข้อใดเป็นภาษีอากรประเภทภาษีทางตรงทั้งหมด
ก. ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา และภาษีธุรกิจเฉพาะ
ข. ภาษีมรดก และภาษีสรรพสามิต
ค. ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา และภาษีเงินได้นิติบุคคล
ง. ภาษีมูลค่าเพิ่ม และภาษีนำเข้าและส่งออก
11. ภาษีที่กรมสรรพสามิต จัดเก็บได้มากที่สุดคือภาษีใด
ก. ภาษีไพ่
ข. ภาษีน้ำมัน
ค. ภาษีสุรา
ง. ภาษีบุหรี่1. กรมสรรสามิตจัดตั้งขึ้น เมื่อใด

ก. 17 กุมภาพันธ์ 2485 ข. 17 กุมภาพันธ์ 2475

ค. 17 กุมภาพันธ์ 2502     ง. 17 กุมภาพันธ์ 2474

2. โรงงานในข้อใดไม่ได้สังกัดกรมสรรสามิต

ก. โรงงานสุรา                   ข. โรงงานยาสูบ

       ค. โรงงานไพ่                  ง. โรงงานปุ๋ย

3. กรมสรรสามิตสังกัดกระทรวงใด

ก. กระทรวงคมนาคม                                         

ข. กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ค.  กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร   

ง. กระทรวงการคลัง

4. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังคนปัจจุบันคือใคร

ก. 
ธีระชัย ภูวนาถนรานุบาล                            ข. น.อ. อนุดิษฐ์ นาครทรรพ

ค. 
กรณ์ จาติกวณิช                                              ง.  จุติ ไกรฤกษ์

5.  อธิบดีกรมสรรสามิตคนปัจจุบัน คือใคร

ก. นาย ธรรมศักดิ์ ลออเอี่ยม                             ข. นาย บุญทรง เตริยาภิรมย์

ค. นาย พงษ์ภาณุ เศวตรุนทร์                           ง. นาง รัตนา กิจวรรณ

6. การคืนเงินภาษีรถยนต์คันแรกเริ่มประกาศใช้เมื่อใด

            ก. 9 สิงหาคม 2554                  ข. 16 กันยายน 2554

            ค. 1 ตุลาคม 2554                                ง. 4 ธันวาคม 2554

7. รถยนต์ที่ได้คืนเงินภาษี(อีโคคาร์)ต้องมีขนาดเครื่องยนต์ไม่เกินเท่าใด

. 1,500 ซีซี               ข. 1,600 ซีซี

ค. 1,800 ซีซี                         ง. 2,000 ซีซี

8. ข้อใดคือพันธกิจของกรมสรรสามิต

ก. จัดเก็บภาษีอย่างมีประสิทธิภาพ เป็นธรรมและโปร่งใส       

ข. สนับสนุนการพัฒนาสังคม ชุมชน สิ่งแวดล้อมและพลังงาน

ค. บริหารจัดการองค์กรให้มีประสิทธิถาพ                          

ง. ถูกทุกข้อ

9. ภาษีสรรพสามิต จะจัดเก็บในสินค้ากลุ่มใด

ก. สินค้าที่บริโภคแล้วอาจก่อให้เกิดผลเสียต่อสุขภาพและศีลธรรมอันดี                               

ข. สินค้าที่มีลักษณะฟุ่มเฟือย

ค.  สินค้าและบริการที่ได้รับผลประโยชน์เป็นพิเศษจากกิจการของรัฐ

ง. ถูกทุกข้อ

10. ที่ทำการกรมสรรพสามิต ตั้งอยู่ในเขตใดของกรุงเทพมหานคร 

ก.เขตพระนคร

ข. เขตบางเขน

ค. เขตบางรัก

ง. เขตดุสิต

11. เว็บไซต์ของกรมสรรสามิต มีชื่อว่าอะไร

.  [url]www.excise.net[/url]                         

.  [url]www.excise.com[/url]

.  [url]www.excise.go.th[/url]     

. [url]www.excise.org[/url] 

ตอบ     [url]www.tmd.go.th[/url] 

12.  เว็บไซต์ของกระทรวงการคลังมีชื่อว่าอะไร

. [url]www.mict[/url] thai.go.th                                 

. [url]www.mof.org[/url]

.[url]www.mict.org[/url]                               

. [url]www.mof.go.th[/url]           
13. กรมสรรสามิตมีชื่อภาษาอังกฤษว่า

ก. The Customs Department                          ข. The Revenue Department

ค. The Excise Department               ง. Public Debt Management Office

ตอบ     ค. The Excise Department

14. หน่วยงานใดสังกัดกระทรวงการคลัง

ก. กรมธนารักษ์   

ข. กรมศุลกากร

ค. กรมสรรพสามิต

ง. ถูกทุกข้อ

15.  สินค้าใดต่อไปนี้ที่กรมสรรสามิตไม่ได้จัดเก็บภาษี

ก.  น้ำมันและผลิตภัณฑ์น้ำมัน  ยาสูบ             ข.  แก้วเลดคริสตัล  รถจักรยานยนต์

ค.  แบตเตอรี่  น้ำหอม                                       ง.  เทียนไข  ยากันยุง

16. สถานที่ใดต่อไปนี้ที่ไม่ได้อยู่ภายใต้การดูแลของกรมสรรสามิต

ก. สนามแข่งม้า                   

ข. สนามกอล์ฟ

ค.โรงงานยาสูบ  

ง. สถานบันเทิง

17 . ถ้าตรวจพบผู้ประกอบอุตสาหกรรม / สถานบริการ หากไม่จดทะเบียนสรรพสามิตมีความผิดปรับไม่เกินเท่าใด

ก.  5,000 บาท                       ข.  10,000 บาท

ค.  50,000 บาท                     ง.   100ม000  บาท

18. พ.ร.บ.ภาษีสรรพสามิต เริ่มประกาศใช้เมื่อใด

ก.  พ.ศ. 2502                        ข.  พ.ศ. 2520

ค. พ.ศ. 2527                         ง. พ.ศ. 2530

19. แผนพัฒนาเศรษฐกิจแห่งชาติฉบับที่ 11  จะเริ่มประกาศใช้ตั้งแต่ช่วงเวลาใด
            ก.  2554-2556          ข.  2556-2558      

            ค.  2555-2559          ง.  2555-256020. ข้อใดมิใช่ที่มาแห่งรายได้ของรัฐ
           ก.  เงินกู้จากต่างประเทศ                  ข.  ภาษีอากร
           ค.  เงินได้จากการบริการของรัฐ       ง.  ภาษีสรรพสามิต
  


จำหน่ายเอกสาร แนวข้อสอบ กรมสรรพสามิต ล่าสุด
รวมทุกอย่างที่ออกข้อสอบ

- แนวข้อสอบเกี่ยวกับกรมสรรพสามิต
- ข้อสอบ กฎหมาย ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ.2547
- เทคนิคการสอบสัมภาษณ์

เลือกตามตำแหน่งที่สอบ
พนักงานการเงินและบัญชี
พนักงานประจำสำนักงาน
พนักงานสื่อสาร
นักตรวจสอบภาษี
อื่นๆ
นักวิชาการสรรพสามิต กรมสรรพสามิต
1. ความรู้เกี่ยวกับกรมสรรพสามิต
2. แนวข้อสอบเกี่ยวกับกรมสรรสามิต

3. หลักการจัดเก็บภาษีเบื้องต้น
4. แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติ ยาสูบ  พ.ศ. 2509 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
5. แนวข้อสอบความรู้การเมือง การเมือง เศรษฐกิจ สังคม ประชาคมอาเซียน
6. แนวข้อสอบพระราชบัญญัติไพ่ พ.ศ.2486
7. แนวข้อสอบพระราชบัญญัติสุรา พ.ศ.2493
8. แนวข้อสอบภาษีสรรพสามิต
9. พรบ.ภาษีสรรพสามิต พ.ศ.2527
10. สรุปกฎหมายที่กรมสรรพสามิตใช้สอบ
11. สรุปสาระสำคัญของประชาคมอาเซียน
12. หน้าที่ความรับผิดชอบของกรมสรรพสามิต และ สรุป พรบ.ภาษีสรรพสามิต

นักจัดการงานทั่วไป กรมสรรพสามิต
1. ความรู้เกี่ยวกับกรมสรรพสามิต
2. แนวข้อสอบกรมสรรพสามิต
3. แนวข้อสอบภาษีสรรพสามิต
4. การจัดการตามหลักการจัดการทั่วไป
5. แนวข้อสอบด้านการบริหารงานการจัดการทั่วไป
6. สรุปกฎหมายที่กรมสรรพสามิตใช้สอบ
7. แนวข้อสอบระเบียบงานสารบรรณ พ.ศ.2526 และแก้ไขเพิ่มเติม
8. แนวข้อสอบระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ พ.ศ. 2544
9. พรบ.ว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ 2544
10. สรุป + แนวข้อสอบพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540
11. สรุปสาระสำคัญระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ _สูตรและเทคนิคการจำ

นักวิทยาศาสตร์ กรมสรรพสามิต
1. ความรู้เกี่ยวกับกรมสรรพสามิต
2 หน้าที่ความรับผิดชอบของกรมสรรพสามิต และ สรุป พรบ.ภาษีสรรพสามิต
3 พรบ.ภาษีสรรพสามิต พ.ศ.2527
4 แนวข้อสอบภาษีสรรพสามิต
5 พรบ.ภาษีสรรพสามิต พ.ศ.2527
6 สรุปกฎหมายที่กรมสรรพสามิตใช้สอบ
5 สรุป ข่าวเด่น สถานการณ์ปัจจุบัน ข่าวไทย และทั่วโลก ใน ปี 2558
6 สรุปสาระสำคัญของประชาคมอาเซียน
7 แนวข้อสอบความรู้การเมือง การเมือง เศรษฐกิจ สังคม ประชาคมอาเซียน
8 แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติ ยาสูบ  พ.ศ. 2509 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
9 แนวข้อสอบพระราชบัญญัติไพ่ พ.ศ.2486
10 แนวข้อสอบพระราชบัญญัติสุรา พ.ศ.2493

นิติกร กรมสรรพสามิต
1 ความรู้เกี่ยวกับกรมสรรพสามิต
2 แนวข้อสอบภาษีสรรพสามิต
3 หน้าที่ความรับผิดชอบของกรมสรรพสามิต และ สรุป พรบ.ภาษีสรรพสามิต
4 พรบ.ภาษีสรรพสามิต พ.ศ.2527
5 สรุปสาระสำคัญของประชาคมอาเซียน
6 สรุปกฎหมายที่กรมสรรพสามิตใช้สอบ
7 สรุป ข่าวเด่น สถานการณ์ปัจจุบัน ข่าวไทย และทั่วโลก ใน ปี 2558
8 แนวข้อสอบพระราชบัญญัติสุรา พ.ศ.2493
9 แนวข้อสอบพระราชบัญญัติไพ่ พ.ศ.2486
10 แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติ ยาสูบ  พ.ศ. 2509 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

นักวิชาการพัสดุ กรมสรรพสามิต
1 ความรู้เกี่ยวกับกรมสรรพสามิต
2 แนวข้อสอบกรมสรรพสามิต
3 ความรู้เกี่ยวกับงานพัสดุ
4 แนวข้อสอบนักวิชาการพัสดุ
5 ถาม -ตอบปัญหาในการปฏิบัติงานด้านพัสดุตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ
6 ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ.2535 และแก้ไขเพิ่มเติม
7 แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ.2535 และแก้ไขเพิ่มเติม
8 พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539
9 แนวข้อสอบ พรบ.ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ.2539
10 แนวข้อสอบพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540

เจ้าพนักงานสรรพสามิต กรมสรรพสามิต
1 ความรู้เกี่ยวกับกรมสรรพสามิต
2 แนวข้อสอบกรมสรรพสามิต
3 แนวข้อสอบภาษีสรรพสามิต
4 พรบ.ภาษีสรรพสามิต พ.ศ.2527
5 สรุปกฎหมายที่กรมสรรพสามิตใช้สอบ
6 สรุปสาระสำคัญของประชาคมอาเซียน
7 หน้าที่ความรับผิดชอบของกรมสรรพสามิต และ สรุป พรบ.ภาษีสรรพสามิต
8 หลักการจัดเก็บภาษีเบื้องต้น
9 แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติ ยาสูบ  พ.ศ. 2509 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
10 แนวข้อสอบความรู้การเมือง การเมือง เศรษฐกิจ สังคม ประชาคมอาเซียน
11 แนวข้อสอบพระราชบัญญัติไพ่ พ.ศ.2486
12 แนวข้อสอบพระราชบัญญัติสุรา พ.ศ.2493

++อัพเดทตามประกาศสอบ ครบทุกเนื้อหา เน้นๆ!! 
ทั้งหมดนี้ถูกรวบรวมไว้ให้เเล้ว รวมสาระสำคัญ+แนวข้อสอบพร้อมเฉลย 

>>เเนวข้อสอบเก่าที่นี่ จะกระชับเวลาในการอ่านหนังสือ 
>>หนังสือและไฟล์เตรียมสอบทำเล่มต่อเล่ม มั่นใจได้ว่าอัพเดทแน่นอน
>>ไม่ต้องอ่านเเบบเดาสุ่มอีกต่อไป เล่มเดียวรวมสอบครบ
>>หนังสือปริ้นเข้าปกกันน้ำ ใช้กระดาษ 70 แกรม ไม่ยุ่ยง่าย ไม่มีฝุ่น 
>>จะอ่านหนังสือเป็นกองๆ ทำไมในเมื่อมีสรุปรวมเเนวข้อสอบเก่า

++แม่นๆ ชัวร์!!! ++แนวข้อสอบ สรุปรวมเเนวข้อสอบเก่า
กระชับเวลาในการอ่าน ไฟล์ pdf คู่มือเตรียมสอบ
มั่นใจได้ว่า อัพเดท! แน่นอน ไม่ต้องอ่านเเบบเดาสุ่มอีกต่อไป 
e-book รวมข้อสอบครบถ้วน จะอ่านหนังสือเป็นกองๆ ทำไม 
ในเมื่อ มีสรุปรวมเเนวข้อสอบเก่า ครบที่สุดในเมืองไทย

แนวข้อสอบ เเบ่งออกเป็น 2 เเบบ
1. ไฟล์ E-Book (pdf) ราคา 399 บาท
ส่งทางอีเมลล์ (รอรับได้ไม่เกิน 3 ชม.)
2. หนังสือ ราคา 699 บาท รวมจัดส่ง EMS 
( รอรับได้ ไม่เกิน 3-4 วัน ทั่วประเทศ)

ธนาคารกสิกรไทย 748-266-1860 
ออมทรัพย์ สาขาเซ็นทรัลพระราม3  
ชื่อบัญชี พิสิทธิ์ชัย กิมชัย

สั่งซื้อมาที่/สอบถามมาที่
โทร 083-0674168
LineID : 0830674168
จำหน่ายเอกสารคู่มือเตรียมสอบ  083-067-4168
admin ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ดูแลระบบ
รายละเอียดผู้ใช้ 

คู่มือเตรียมสอบ นักวิชาการสรรพสามิตปฏิบัติการ กรมสรรพสามิต ล่าสุด
http://www.thaionline1.com/read.php?tid=1343

คู่มือเตรียมสอบ เจ้าพนักงานธุรการ กรมสรรพสามิต ล่าสุด
http://www.thaionline1.com/read.php?tid=12351

คู่มือเตรียมสอบ นักตรวจสอบภาษีปฏิบัติการ กรมสรรพสามิต ล่าสุด
http://www.thaionline1.com/read.php?tid=1390

คู่มือเตรียมสอบ พนักงานการเงินและบัญชี กรมสรรพสามิต ล่าสุด
http://www.thaionline1.com/read.php?tid=12642

คู่มือเตรียมสอบ นักวิชาการภาษี กรมสรรพสามิต ล่าสุด
http://www.thaionline1.com/read.php?tid=12688

คู่มือเตรียมสอบ เจ้าพนักงานธุรการ กรมสรรพสามิต ล่าสุด
http://www.thaionline1.com/read.php?tid=12351
จำหน่ายเอกสารคู่มือเตรียมสอบราชการทุกหน่วยงาน     083-067-4168
admin ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ดูแลระบบ
รายละเอียดผู้ใช้ 
กรมสรรพสามิต รับสมัครพนักงานราชการ


กรมสรรพสามิต รับสมัครพนักงานราชการ


จำหน่ายเอกสารคู่มือเตรียมสอบราชการทุกหน่วยงาน     083-067-4168
รายละเอียดไฟล์แนบ
กล่องตอบกลับด่วน

กรุณาใช้ข้อความที่สุภาพ คุณสามารถบันทึกฉบับร่างได้
กด "Ctrl+Enter" เพื่อตั้งกระทู้ได้