ประยุกต์ใช้ โพสล่าสุด โพสสำคัญ เครื่องมือ สมาชิก สถิติฟอรั่ม ธนาคาร
หัวข้อ : ข้อสอบ แนวข้อสอบ คู่มือสอบ กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ ใหม่ล่าสุด
Thaionline1 ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ดูแลระบบ
รายละเอียดผู้ใช้ 

ข้อสอบ แนวข้อสอบ คู่มือสอบ กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ ใหม่ล่าสุด

อ้างอิง: ดันกระทู้ โดย admin เมื่อเวลา(2015-10-17)
แนวข้อสอบกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ


1.อะไร เป็นสิ่งที่ติดตัวมนุษย์มาแต่กำเนิดและติดตัวไปจนตาย 

          1. กลไกคุ้มครอง                          2. สิทธิมนุษยชน 

          3. กฎหมาย                                 4. บัญญัติ ระเบียบ 

ตอบ ข้อ 2. 

2. กลไกการคุ้มครองสิทธิ คือ อะไร 

1.     เครื่องมือสำหรับประชาชนหรือบุคคลใดๆที่ถูกละเมิดสิทธิ 

2.      กฏหมายสำหรับประชาชน เพื่อรักษาซึ่งไว้ความยุติธรรม 
3.      บทบัญญัติของสังคม เพื่อให้สังคมรักษาสิทธิซึ่งกันและกัน
4.      สนธิสัญญาของประชาชน และรัฐ เพื่อการรักษาสิทธิ
ตอบ ข้อ 1. 

3. ข้อใดคือประเภทของกลไกการคุ้มครองสิทธิ  

          1. ประเภทที่เป็นทางการ                 2.ประเภทที่ไม่เป็นทางการ 

 3. ประเภทจารีตประเพณี                                   4. ประเภทสนธิสัญญา

ตอบ ข้อ 2.

4.ด้านสิทธิมนุษยชน เป็นกฎหมายที่กำหนดความสัมพันธ์ระหว่างใครกับใคร โดยไม่จำกัดเขตแดน 

1.รัฐกับประชาชน                          2.รัฐกับสิทธิ 

3.รัฐกับปัจเจกบุคคล                      4. ประชาชนกับสิทธิ 

ตอบ ข้อ 3. 

5.ข้อใดไม่ใช่ กลไกคุ้มครองสิทธิอยู่ในรูปของคณะกรรมการประจำสนธิสัญญานั้น 

1. คณะกรรมการสิทธิทางเศรษฐกิจ สังคม     2.คณะกรรมการสิทธิมนุษยชน 

3.ข้อร้องเรียนตามกระบวนการ 1503 4.คณะกรรมการว่าด้วยการขจัดการเลือกปฏิบัติต่อคน

ตอบ ข้อ 4. 

6.คณะกรรมการข้อใด มีฐานะเป็นหน่วยงานในเครือ ECOSOC มีความเป็นอิสระและไม่ได้เป็นตัวแทนของภาคีในกติกา

1. คณะกรรมการสิทธิทางเศรษฐกิจ สังคม     2.คณะกรรมการสิทธิมนุษยชน 

3.ข้อร้องเรียนตามกระบวนการ 1503 4.คณะกรรมการว่าด้วยการขจัดการเลือกปฏิบัติต่อคน

ตอบ ข้อ 1.

7. ข้อใด จัดตั้งขึ้นตามสมัชชาที่ประชุมใหญ่สหประชาชาติเมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2006 แทนที่ Human Rights Commission

1. คณะกรรมการสิทธิทางเศรษฐกิจ สังคม     2.คณะกรรมการสิทธิมนุษยชน 

3.ข้อร้องเรียนตามกระบวนการ 1503 4.คณะกรรมการว่าด้วยการขจัดการเลือกปฏิบัติต่อคน

ตอบ ข้อ 3.

8. ข้อใดไม่ใช่ กลไกคุ้มครองตามกฎหมายภายในประเทศ

1.     กลไกที่จัดตั้งขึ้นตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550  

2.     คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.)

3.     คณะกรรมการแรงงานสัมพันธ์ 

4.     คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน 

ตอบ ข้อ 3. 

9. ข้อใด คือ กลไกการคุ้มครองสิทธิที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายอื่น 

1.     กลไกที่จัดตั้งขึ้นตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550  

2.     คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.)

3.     คณะกรรมการแรงงานสัมพันธ์ 

4.     คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน 

ตอบ ข้อ 3. 

10. รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 มาตราใด ระบุว่าบุคคลย่อมมีสิทธิที่จะได้รับการคุ้มครองตามกระบวนการยุติธรรมได้โดยง่าย สะดวก รวดเร็ว และเข้าถึง

          1. มาตรา 39                               2. มาตรา 40 

          3. มาตรา 41                               4. มาตรา 42 

ตอบ ข้อ 2. 

11. บุคคลที่เกี่ยวข้องกับการอำนวยความยุติธรรมประกอบด้วย ข้อใด

          1. ทหาร ตำรวจ อัยการ ศาล           2. ประชาชน  เจ้าหน้าที่ราชทัณฑ์ ศาล ตำรวจ 

          3. ทนายความ นักจิตวิทยา  ศาล ตำรวจ      4. ตำรวจ ทหาร  อัยการ ศาล 

ตอบ ข้อ 3. 

12. ผู้ตรวจการแผ่นดินอาจเสนอเรื่องต่อศาลรัฐธรรมนูญหรือศาลปกครองได้  เมื่อเห็นว่ามีกรณีในข้อใด 

1.     บทบัญญัติแห่งกฎหมายใดมีปัญหาเกี่ยวกับความชอบด้วยรัฐธรรมนูญ 

2.     กฎ คำสั่ง หรือการกระทำอื่นใดของบุคคล มีปัญหาเกี่ยวกับประชาชน 

3.     เห็นว่าการพิจารณาและสอบสวนหาข้อเท็จจริงตามคำร้องเรียนไม่เป็นธรรม 

4.     การปฏิบัติหรือละเลยไม่ปฏิบัติหน้าที่ของข้าราชการ 

ตอบ ข้อ 1. 

13. การร้องเรียนต่อผู้ตรวจการแผ่นดินของรัฐสภาต้องทำเป็นหนังสือดังนี้ ข้อใดไม่ใช่ 

          1. ระบุชื่อและที่อยู่ของผู้ร้องเรียน     2. ระบุเหตุที่ทำให้ต้องร้องเรียน 

          3. ใช้ถ้อยคำตามที่เข้าใจ                4. ลงลายมือชื่อผู้ร้องเรียน 

ตอบ ข้อ 3. 

14. การร้องเรียนต่อผู้ตรวจการแผ่นดินของรัฐสภาสามารถโทรไปได้ที่เบอร์ใด 

          1. 1660                                     2. 1676 

          3. 1543                                     4. 1221 

ตอบ ข้อ 2. 

15. ผู้เสียหายจากการกระทำอันเป็นเหตุให้เจ้าหน้าที่ของรัฐร่ำรวยผิดปกติ การกระทำความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ราชการตามประมวลกฎหมายอาญา หรือกระทำความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่หรือทุจริตต่อหน้าที่ตามกฎหมายอื่น หมายถึงข้อใด 

          1. ผู้เสียหาย                                2. ผู้ถูกล่าวหา 

          3. ผู้ทุจริต                                   4. ผู้ถูกใส่ความ 

ตอบ ข้อ 1. 

16. ผู้ซึ่งถูกกล่าวหาหรือมีพฤติการณ์ปรากฏแก่คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติว่า ได้กระทำการอันเป็นมูลที่จะนำไปสู่การถอดถอนจากตำแหน่ง การดำเนินคดีอาญา การขอให้ทรัพย์สินตกเป็นของแผ่นดิน หรือการดำเนินการทางวินัย ตามที่บัญญัติในพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้ และให้หมายความรวมถึงตัวการ ผู้ใช้หรือผู้สนับสนุนในการกระทำดังกล่าวด้วย หมายถึง ข้อใด 

          1. ผู้เสียหาย                                2. ผู้ถูกล่าวหา 

          3. ผู้ทุจริต                                   4. ผู้ถูกใส่ความ 

ตอบ ข้อ 2. 

17. ข้อใดไม่ใช่ อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการ ป.ป.ช.  

1.     ไต่สวนและวินิจฉัยว่าเจ้าหน้าที่ของรัฐร่ำรวยผิดปกติ 

2.     ตรวจสอบความถูกต้องและความมีอยู่จริงของทรัพย์สินและหนี้สินของเจ้าหน้าที่ของรัฐ 

3.     ให้ความเห็นชอบในการแต่งตั้งเลขาธิการ 

4.     ยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินของเจ้า หน้าที่เอกชน 

ตอบ ข้อ 4. 

18. กระบวนการร้องเรียนจะต้องทำหนังสือถึง " เลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ช." หรือ "ตู้ ปณ.ใด 

          1. ตู้ ปณ. 99                               2. ตู้ ปณ. 100 

          2. ตู้ ปณ. 101                                       4. ตู้ ปณ.102 

ตอบ ข้อ 4. 

19. ทรัพย์สินที่จะแสดงให้เห็นว่าร่ำรวยผิดปกติฯ มีอะไรบ้าง 

          1. บ้าน                                       2. ที่ดิน

          3. รถยนต์                                   4. ถูกทุกข้อ 

ตอบ ข้อ 4. 

20. คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน จัดตั้งขึ้นตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 มาตรา 252 - 254 และ พระราชบัญญัติ ประกอบรัฐธรรมนูญว่า ด้วยคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน พ.ศ. ใด

          1. พ.ศ.2542                                        2. พ.ศ.2543  

          3. พ.ศ.2544                                        4. พ.ศ.2545

ตอบ ข้อ  1.

พนักงานคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กรมคุ้มครองสิทธิเสรีภาพ
1 ความรู้เกี่ยวกับกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ
2 ความรู้เกี่ยวกับกระทรวงยุติธรรม
3 พรบ. อำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาติทางราชการ พศ. 2558
4 สรุปสาระสำคัญระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ
5 แนวข้อสอบระเบียบงานสารบรรณ พ.ศ.2526 และแก้ไขเพิ่มเติม
6 แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 และแก้ไขเพิ่มเติม
7 สรุป+แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ.2547
8 แนวข้อสอบความรู้การเมือง การเมือง เศรษฐกิจ สังคม ประชาคมอาเซียน
9 ความรู้เกี่ยวกับการคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ
10 แนวข้อสอบพนักงานคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ
11 เทคนิคการสอบสัมภาษณ์
++อัพเดทตามประกาศสอบ ครบทุกเนื้อหา เน้นๆ!! 
ทั้งหมดนี้ถูกรวบรวมไว้ให้เเล้ว รวมสาระสำคัญ+แนวข้อสอบพร้อมเฉลย 

>>เเนวข้อสอบเก่าที่นี่ จะกระชับเวลาในการอ่านหนังสือ 
>>หนังสือและไฟล์เตรียมสอบทำเล่มต่อเล่ม มั่นใจได้ว่าอัพเดทแน่นอน
>>ไม่ต้องอ่านเเบบเดาสุ่มอีกต่อไป เล่มเดียวรวมสอบครบ
>>หนังสือปริ้นเข้าปกกันน้ำ ใช้กระดาษ 70 แกรม ไม่ยุ่ยง่าย ไม่มีฝุ่น 
>>จะอ่านหนังสือเป็นกองๆ ทำไมในเมื่อมีสรุปรวมเเนวข้อสอบเก่า

++แม่นๆ ชัวร์!!! ++แนวข้อสอบ สรุปรวมเเนวข้อสอบเก่า
กระชับเวลาในการอ่าน ไฟล์ pdf คู่มือเตรียมสอบ
มั่นใจได้ว่า อัพเดท! แน่นอน ไม่ต้องอ่านเเบบเดาสุ่มอีกต่อไป 
e-book รวมข้อสอบครบถ้วน จะอ่านหนังสือเป็นกองๆ ทำไม 
ในเมื่อ มีสรุปรวมเเนวข้อสอบเก่า ครบที่สุดในเมืองไทย

แนวข้อสอบ เเบ่งออกเป็น 2 เเบบ
1. ไฟล์ E-Book (pdf) ราคา 399 บาท
ส่งทางอีเมลล์ (รอรับได้ไม่เกิน 3 ชม.)
2. หนังสือ ราคา 699 บาท รวมจัดส่ง EMS 
( รอรับได้ ไม่เกิน 3-4 วัน ทั่วประเทศ)

ธนาคารกสิกรไทย 748-266-1860 
ออมทรัพย์ สาขาเซ็นทรัลพระราม3  
ชื่อบัญชี พิสิทธิ์ชัย กิมชัย

สั่งซื้อมาที่/สอบถามมาที่
โทร 083-0674168
LineID : 0830674168
จำหน่ายเอกสารคู่มือเตรียมสอบ  083-067-4168
admin ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ดูแลระบบ
รายละเอียดผู้ใช้ 
คู่มือเตรียมสอบพนักงานคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ
1. เมื่อวันใดได้มีการประกาศบังคับใช้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๕๐

ก. วันที่ ๒๔ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๐


ข. วันที่ ๒๔ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๐


ค. วันที่ ๒๔ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๐


ง. วันที่ ๒๔ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๐


ตอบ ข. วันที่ ๒๔ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๐


คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติตามรัฐธรรมนูญ ๒๕๕๐


เมื่อวันที่ ๒๔ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๐ มีการประกาศใช้บังคับรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ และรัฐธรรมนูญฉบับนี้ได้บัญญัติเกี่ยวกับคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติไว้ใน มาตรา ๒๕๖ มาตรา ๒๕๗


2. รัฐธรรมนูญ ๒๕๕๐ ได้แบ่งองค์กรตามรัฐธรรมนูญออกเป็นกี่ประเภท


ก. แปดประเภท


ข. หกประเภท


ค. สี่ประเภท


ง. สองประเภท


ตอบ ง. สองประเภท


รัฐธรรมนูญ ๒๕๕๐ ได้แบ่งองค์กรตามรัฐธรรมนูญเป็น ๒ ประเภท ดังนี้


๑. องค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญ มี ๔ องค์กร ดังนี้


๑.๑ คณะกรรมการการเลือกตั้ง


๑.๒ ผู้ตรวจการแผ่นดิน


๑.๓ คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ


๑.๔ คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน

๒. องค์กรอื่นตามรัฐธรรมนูญ มี ๓ องค์กร ดังนี้


๒.๑ องค์กรอัยการ


๒.๒ คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ


๒.๓ สภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ


รัฐธรรมนูญ ๒๕๔๐
มิได้กำหนดไว้อย่างชัดเจน

3. องค์กรใดต่อไปนี้คือองค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญ


ก. คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ


ข. คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน


ค. คณะกรรมการการเลือกตั้ง


ง. ถูกทุกข้อ


ตอบ ง. ถูกทุกข้อ


ดูคำอธิบายข้อข้างต้น


4. องค์กรใดต่อไปนี้คือองค์กรอื่นตามรัฐธรรมนูญ


ก. คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ


ข. คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน


ค. คณะกรรมการการเลือกตั้ง


ง. คณะกรรมการส่วนราชการ


ตอบ ก. คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ


ดูคำอธิบายข้อข้างต้น

5. ผู้ใดต่อสู้หรือขัดขวางการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการต้องระวางโทษตามข้อใด


ก. ปรับไม่เกินสามหมื่นบาท


ข. ปรับไม่เกินสี่หมื่นบาท


ค. จำคุกไม่เกินหนึ่งปี


ง. จำคุกไม่เกินสองปี


ตอบ ค. จำคุกไม่เกินหนึ่งปี


มาตรา ๓๕ ผู้ใดต่อสู้หรือขัดขวางการปฏิบัติหน้าที่ตามมาตรา ๓๒ (๒) ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินสองหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ


6. คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ มีชื่อย่อว่าอย่งไร


ก. คกช.


ข. กสม.


ค. กมช.


ง. คกม.


ตอบ ข. กสม.


คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ มีชื่อย่อว่า กสม.


7. จากเดิมคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติมีจำนวนคณะกรรมการทั้งหมด ๑๑ คน ปัจจุบันได้มีการปรับให้เหลือเพียงเท่าใด


ก. ห้าคน


ข. เจ็ดคน


ค. เก้าคน


ง. สิบเอ็ดคน


ตอบ ข. เจ็ดคน


องค์ประกอบคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (กสม.)


กำหนดใคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติมีจำนวนลดลง จากเดิมที่มีรวมทั้งสิ้น ๑๑ คน ให้เหลือเพียงเจ็ดคน ประกอบด้วยประธานกรรมการหนึ่งคน และกรรมการอื่นอีกหกคน

8. กระบวนการสรรหาและเลือกคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (กสม.) ตามรัฐธรรมนูญ ๒๕๕๐ แตกต่างจาก รัฐธรรมนูญ ๒๕๔๐ ในขั้นตอนใด


ก. องค์ประกอบของคณะกรรมการสรรหา


ข. วิธีการสรรหาและคัดเลือก


ค. จำนวนผู้ได้รับเลือกเพื่อเสนอชื่อให้วุฒิสภา


ง. ถูกทุกข้อ


ตอบ ง. ถูกทุกข้อ


กระบวนการสรรหาและการเลือกคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (กสม.) ตามรัฐธรรมนูญ ๒๕๕๐ แตกต่างจากรัฐธรรมนูญ ๒๕๔๐ ทั้งในขั้นตอนของคณะกรรมการสรรหา คือองค์ประกอบของคณะกรรมการสรรหา วิธีการสรรหาและคัดเลือก รวมทั้งจำนวนผู้ได้รับเลือกเพื่อเสนอชื่อให้วุฒิสภา และในขั้นตอนของวุฒิสภาจากเดิมที่ต้องมีมติเพื่อคัดเลือกผู้ได้รับการเสนอชื่อจากจำนวนยี่สิบสองคนให้เหลือสิบเอ็ดคน เป็นมีมติให้ความเห็นชอบผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อจากคณะกรรมการสรรหาจำนวนเจ็ดคน

9. บุคคลใดต่อไปนี้ที่สามารถเป็นคณะกรรมการสรรหากรรมการได้


ก. รองประธานศาลฎีกา


ข. รองประธานศาลปกครองสูงสุด


ค. อัยการสูงสุด


ง. ทนายความ


ตอบ ค. อัยการสูงสุด


คณะกรรมการสรรหากรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ มีจำนวนเจ็ดคน ประกอบด้วย


๑. ประธานศาลฎีกา


๒. ประธานศาลรัฐธรรมนูญ


๓. ประธานศาลปกครองสูงสุด


๔. ประธานสภาผู้แทนราษฎร


๕. ผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎร


๖. บุคคลซึ่งที่ประชุมใหญ่ศาลฎีกาคัดเลือก จำนวนหนึ่งคน


๗. บุคคลซึ่งที่ประชุมใหญ่ตุลาการในศาลปกครองสูงสุดคัดเลือก จำนวนหนึ่งคน


ทำหน้าที่สรรหาและคัดเลือกคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (กสม.) จำนวนเจ็ดคน ด้วยมติที่มีการลงคะแนนโดยเปิดเผยและมีคะแนนไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนกรรมการทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ แล้วเสนอรายชื่อผู้ได้รับเลือกพร้อมความยินยอมของผู้นั้นต่อประธานวุฒิสภาเพื่อให้วุฒิสภามีมติให้ความเห็นชอบด้วยคะแนนเสียงข้างมากโดยวิธีลงคะแนนลับ

10. การพ้นจากตำแหน่งของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติคือข้อใด


ก. การลาออก


ข. ลาพักร้อนเกินกำหนด


ค. อายุครบเจ็ดสิบปีบริบูรณ์


ง. หยุดงานเกินสามวัน


ตอบ ค. อายุครบเจ็คสิบปีบริบูรณ์


การพ้นตำแหน่ง


นอกจากคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติจะพ้นจากตำแหน่งตามวาระและเหตุอื่นแล้ว รัฐธรรมนูญ ๒๕๕๐ ได้กำหนดเพิ่มเติมให้คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติต้องพ้นจากตำแหน่งเมื่อมีอายุครบเจ็ดสิบปีบริบูรณ์ด้วย


11. อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติคือข้อใด


ก. การเสนอเรื่องพร้อมด้วยความเห็นต่อศาลรัฐธรรมนูญ


ข. การเสนอเรื่องพร้อมด้วยความเห็นต่อศาลยุติธรรม


ค. การเสนอเรื่องพร้อมด้วยความเห็นต่อศาลแรงงาน


ง. การเสนอเรื่องพร้อมด้วยความเห็นต่อศาลฎีกา


ตอบ ก. การเสนอเรื่องพร้อมด้วยความเห็นต่อศาลรัฐธรรมนูญ


อำนาจหน้าที่


กำหนดให้คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติมีอำนาจหน้าที่เพิ่มเติมจากรัฐธรรมนูญ ๒๕๔๐ ใน ๓ เรื่อง ดังนี้


๑. การเสนอเรื่องพร้อมด้วยความเห็นต่อศาลรัฐธรรมนูญ ในกรณีเห็นชอบตามที่มีผู้ร้องเรียนว่าบทบัญญัติแห่งกฎหมายใดกระทบต่อสิทธิมนุษยชนและมีปัญหาเกี่ยวกับความชอบด้วย รัฐธรรมนูญ


สำหรับบทบัญญัติแห่งกฎหมายที่คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติจะเสนอให้ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาตามวรรคหนึ่งนั้น หมายถึงกฎหมายในระดับพระราชบัญญัติซึ่งตราขึ้นโดยองค์กรที่ใช้อำนาจนิติบัญญัติหรือรัฐสภา หรือกฎหมายที่ใช้บังคับดังเช่นพระราชบัญญัติ เช่น พระราชกำหนดที่ได้รับการพิจารณาอนุมัติจากรัฐสภาแล้ว เป็นต้น


๒. การเสนอเรื่องพร้อมด้วยความเห็นต่อศาลปกครอง ในกรณีที่เห็นชอบตามที่มีผู้ร้องเรียนว่ากฎ คำสั่ง หรือการกระทำอื่นใดในทางปกครองกระทบต่อสิทธิมนุษยชนและมีปัญหาที่เกี่ยวกับความชอบด้วยรัฐธรรมนูญหรือกฎหมาย


๓. การฟ้องคดีต่อศาลยุติธรรมแทนผู้เสียหาย เมื่อได้รับการร้องขอจากผู้เสียหายและเป็นกรณีที่เห็นสมควรเพื่อแก้ไขปัญหาการละเมิดสิทธิมนุษยชนเป็นส่วนรวม


รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ จึงเป็นรัฐธรรมนูญฉบับแรกที่บัญญัติให้คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติมีอำนาจหน้าที่ในการเสนอเรื่องพร้อมความเห็นต่อศาลรัฐธรรมนูญและศาลปกครอง รวมทั้งการฟ้องคดีต่อศาลยุติธรรมแทนผู้เสียหายได้ โดยให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง และที่กฎหมายบัญญัติตามลำดับ

12. รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราชใด ที่เป็นฉบับแรกที่บัญญัติให้คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติมีอำนาจหน้าที่ในการเสนอเรื่องพร้อมความเห็นต่อศาลรัฐธรรมนูญและศาลปกครอง รวมทั้งการฟ้องคดีต่อศาลยุติธรรมแทนผู้เสียหายได้


ก. รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๙


ข. รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐


ค. รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๑


ง. รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๒


ตอบ ข. รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐


ดูคำอธิบายข้อข้างต้น


13. คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติชุดแรกมีตำแหน่งครบวาระเมื่อวันที่เท่าใด


ก. วันที่ ๑๒ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๐


ข. วันที่ ๑๒ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๐


ค. วันที่ ๑๒ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๐


ง. วันที่ ๑๒ กรกฎาคม พ.ศ. ๑๕๕๐


ตอบ ง. วันที่ ๑๒ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๐

14. คณะกรรมการสรรหา ตำแหน่งประธานศาลฎีกาคือใคร


ก. นายวิรัช สิ้มวิชัย


ข. นายชัช ชลวร


ค. นายอัขราทร จุฬารัตน


ง. นายชัย ชิดชอบ


ตอบ ก. นายวิรัช ลิ้มวิชัย


องค์ประกอบคณะกรรมการสรรหา


1. ประธานศาลฎีกา นายวิรัช ลิ้มวิชัย

2. ประธานศาลรัฐธรรมนูญ นายชัช ชลวร

3. ประธานศาลปกครองสูงสุด นายอักขราทร จุฬารัตน

4. ประธานสภาผู้แทนราษฎร นายชัย ชิดชอบ

5. ผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎร -

6. บุคคลซึ่งที่ประชุมใหญ่ศาลฎีกาคัดเลือก นายประยูร มูลศาสตร์

7. บุคคลซึ่งที่ประชุมใหญ่ตุลาการในศาลปกครองสูงสุดคัดเลือก นายธงชัย ลำดับวงศ์

15. บุคคลใดต่อไปนี้มิใช่คณะกรรมการสรรหา


ก. นายชัย ชิดชอบ


ข. นายชัช ชลวร


ค. นายแท้จริง ศิริพานิช


ง. นายธงชัย ลำดับวงศ์


ตอบ ค. นายแท้จริง ศิริพานิชจำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบพนักงานคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ ล่าสุด
รวมทุกอย่างที่ออกข้อสอบ
- เกี่ยวกับกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ
- แนวข้อสอบ อำนาจหน้าที่และภารกิจของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พ.ศ.2550
- ความรู้เกี่ยวกับระเบียบงานสารบรรณ
- ถาม - ตอบ เกี่ยวกับระเบียบงานสารบัญ
- แนวข้อสอบ ข่าว และเหตุการณ์ปัจจุบัน การเมืองเศรษฐกิจและ สังคม
- ข้อสอบ กฎหมาย ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ.2547
- สรุปแนวข้อสอบคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
- แนวข้อสอบพนักงานคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ

ส่งเป็นไฟล์ PDF ทาง E-MAIL สามารถนำไปปริ้นได้เลย ในราคาชุดละ 399 บาท
* ส่งด่วนภายใน 3 ชม. ส่งช้าไม่เกิน 24:00 น. วันที่โอนเงิน * ( ควรดูที่ JUNK MAIL )
สั่งซื้อมาที่ 083-067-4168 หรือ ส่ง SMS / WhatsApp , LINE
ชำระค่าสินค้าและบริการ โอนเงินแล้วแจ้งที่ lek.pisi@hotmail.com  **แจ้งรายละเอียดให้ชัดเจน**
1. ธ. กรุงเทพ ออมทรัพย์ สาขา เซ็นทรัลพระราม 3 เลขที่บัญชี 048-0-17796-3 ชื่อบัญชี Sumalee Thongyot
2. ธ. กรุงไทย ออมทรัพย์ สาขา บิ๊กซีสะพานควาย เลขที่บัญชี 980-6-40570-6 ชื่อบัญชี Sumalee Thongyot
3. ธ. กสิกรไทย ออมทรัพย์ สาขา เซ็นทรัลพระราม 3 เลขที่บัญชี 748-2-66186-0 ชื่อบัญชี Pisitchai Kimchai
4. ธ.ไทยพาณิชย์ ออมทรัพย์ สาขา บิ๊กซีรามอินทรา เลขที่บัญชี 402-398830-4 ชื่อบัญชี Pisitchai & Sumalee
5. ธ. กรุงศรีอยุธยา ออมทรัพย์ สาขา อุรุพงษ์ เลขที่บัญชี 130-1-28490-7 ชื่อบัญชี Pisitchai Kimchai
* ดูรายละเอียด หนังสือ พิมพ์รูปเล่ม + VCD + MP3 
http://www.thaionline1.com/read.php?tid=13075 *
** เปิดบริการทุกวัน เวลา 8.00 - 24.00 น. **
จำหน่ายเอกสารคู่มือเตรียมสอบราชการทุกหน่วยงาน     083-067-4168
admin ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ดูแลระบบ
รายละเอียดผู้ใช้ 
กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งพนักงานคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ และนิติกร รวม 4 อัตรา รับสมัครทางอินเตอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 9 - 16 พฤษภาคม 2556


กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ รับสมัครพนักงานราชการ

ตำแหน่ง
  • พนักงานคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ
  • นิติกร
รวม 4 อัตรา

รับสมัครทางอินเตอร์เน็ต ที่เว็บไซต์
http://job.rlpd.moj.go.th ตั้งแต่วันที่ 9 - 16 พฤษภาคม 2556

>>>
รายละเอียดเพิ่มเติม<<<
----------------------------------------------------------------------------------
จำหน่ายเอกสารคู่มือเตรียมสอบราชการทุกหน่วยงาน     083-067-4168
รายละเอียดไฟล์แนบ
กล่องตอบกลับด่วน

กรุณาใช้ข้อความที่สุภาพ คุณสามารถบันทึกฉบับร่างได้
กด "Ctrl+Enter" เพื่อตั้งกระทู้ได้