ประยุกต์ใช้ โพสล่าสุด โพสสำคัญ เครื่องมือ สมาชิก สถิติฟอรั่ม ธนาคาร
หัวข้อ : แนวข้อสอบเพื่อใช้ในการสอบ อบจ. อ.บ.ต. และเทศบาล
admin ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ดูแลระบบ
รายละเอียดผู้ใช้ 

แนวข้อสอบเพื่อใช้ในการสอบ อบจ. อ.บ.ต. และเทศบาล

เป็นแนวข้อสอบทั้งเก่า และใหม่  เพื่อใช้ในการสอบ  อบจ.  อ.บ.ต.  และเทศบาลครับ
เพราะที่ผ่านมาผมก็ได้อ่านแนวข้อสอบชุดนี้ล่ะครับที่ไปสอบ  อ่านมากๆ นะครับ
หวังเป็นอย่างยิ่งว่า  คงจะเป็นประโยชน์ต่อเพื่อนๆ นะครับ  ( มี 2 ชุดอาจจะซ้ำกันบ้างนะครับ)  
    
http://www.ziddu.com/download/11070429/.1.doc.html

http://www.ziddu.com/download/11070430/..2.doc.html

แนวข้อเก่า ข้อสอบจริง รวบรวมโดยประพันธ์ เวารัมย์ จนท.วิเคราะห์นโยบายและแผน
1. พ.ร.บ. ภาษีโรงเรือนและที่ดินใช้บังคับเมื่อ
ก. 1 มกราคม พ.ศ. 2475
ข. 1 เมษายน พ.ศ. 2475
ค. 31 ธันวาคม พ.ศ. 2475
ง. 1 มกราคม พ.ศ. 2476
2. ผู้รับประเมิน? หมายความว่า
ก. ผู้เสียภาษี
ข. ผู้ให้เช่าทรัพย์สิน
ค. ผู้เช่าทรัพย์สิน
ง. บุคคลผู้พึงชำระค่าภาษี
3. พนักงานเก็บภาษี? ตาม พ.ร.บ. ภาษีโรงเรือน หมายถึง
ก. พนักงานประเมินภาษี
ข. พนักงานเร่งรัดภาษี
ค. พนักงานจัดเก็บเร่งรัดให้ชำระค่าภาษี
ง. พนักงานจัดเก็บรับชำระรวมทั้งเร่งรัดให้ชำระค่าภาษี
4. ทรัพย์สินต่อไปนี้ ข้อใดต้องเสียภาษีโรงเรือนฯ
ก. แพที่คนใช้อยู่อาศัย
ข. ตึกแถวอาคารพาณิชย์
ค. โกดังเก็บสินค้าไม่มีคนอยู่อาศัย
ง. ถูกทุกข้อ
5. ข้อต่อไปนี้มีโรงเรือนประเภทใดบ้าง ที่ได้รับยกเว้นไม่ต้องเสียภาษีโรงเรือน
ก. โรงเรือนที่ให้ญาติอยู่อาศัยไม่เก็บค่าเช่า
ข. โรงเรือนที่ใช้เป็นสถานที่ประกอบการค้า
ค. โรงเรือนที่ใช้เก็บสินค้า
ง. ไม่มีข้อใดถูก
6. ตามพระราชบัญญัติภาษีโรงเรือนและที่ดิน ให้แบ่งทรัพย์สินออกเป็น
ก. 1 ประเภท ข. 2 ประเภท ค. 3 ประเภท ง. 4 ประเภท
7. รัฐมนตรีผู้รักษาการตาม พ.ร.บ. ภาษีโรงเรือน คือ
~ 2 ~
แนวข้อเก่า ข้อสอบจริง รวบรวมโดยประพันธ์ เวารัมย์ จนท.วิเคราะห์นโยบายและแผน
ก. รมต. การคลัง
ข. รมต. มหาดไทย
ค. รมต. การคลังและมหาดไทย
ง. ไม่มีข้อใดถูก
*****************
38. คำร้องขอให้มีการพิจารณาการประเมินภาษีโรงเรือนและที่ดิน (การอุทธรณ์) ใช้แบบพิมพ์ใด
ก. ภ.ร.ด. 4 ข. ภ.ร.ด. 8 ค. ภ.ร.ด. 9
ง. ภ.ร.ด. 10 จ. ภ.ร.ด. 12
39. ใบเสร็จรับเงินเสร็จตาม พ.ร.บ.ภาษีโรงเรือนและที่ดิน คือแบบพิมพ์ใด
ก. ภ.ร.ด. 8 ข. ภ.ร.ด. 9 ค. ภ.ร.ด. 10
ง. ภ.ร.ด. 11 จ. ภ.ร.ด. 12
40. ผู้ มีหน้าที่เสียภาษีโรงเรือนและที่ดิน มิได้ยื่นแบบแสดงรายการเพื่อเสียภาษี พนักงานเจ้าหน้าที่มีอำนาจ
การประเมินย้อนหลังได้ไม่เกินกี่ปี
ก. 2 ปี ข. 5 ปี ค. 10 ปี ง. 15 ปี จ. 20 ปี
41. ผู้ มีหน้าที่เสียภาษีโรงเรือนและที่ดิน มิได้ยื่นแบบแสดงรายการเพื่อเสียภาษี แต่ยื่นแบบพิมพ์ไม่ถูกต้อง
ตรงความเป็นจริงหรือไม่บริบูรณ์ พนักงานเจ้าหน้าที่มีอำนาจแจ้งการประเมินย้อ นหลังไม่ได้เกินกี่ ปี
ก. 2 ปี ข. 5 ปี ค. 10 ปี ง. 15 ปี จ. 20 ปี
42. สิทธิเรียกร้องของรัฐบาลเพื่อเอาค่าภาษีฯ มีอายุความกี่ปี
ก. 2 ปี ข. 5 ปี ค. 10 ปี ง. 15 ปี จ. 20 ปี
43. โรงเรือนที่ติดตั้งส่วนควบที่สำคัญที่มีลักษณะเป็นเครื่องจักรก ลไกเครื่องกระทำหรืu3629 .กำเนิดสินค้า เพื่อ
ใช้การดำเนินอุตสาหกรรมบางอย่าง ในการประเมินให้ลดค่ารายปีลงเหลือ
ก. 1 ใน 2 ข. 1 ใน 3 ค. 1 ใน 4
ง. 1 ใน 5 จ. ไม่สามารถลดค่ารายปีได้
44. เงินค่าภาษีโรงเรือนและที่ดินค้างชำระเมื่อพ้นกำหนดระยะเวลาเท่ าใด นับแต่แจ้งความการประเมิน
ก. 15 วัน ข.30 วัน ค. 1 เดือน
ง.60 วัน จ. 90 วัน
45. ที่ดินที่ปลูกต้นไม้ประเภท พริก มะเขือ มะละกอ ซึ่งเป็นการประกอบกสิกรรม จะเสียภาษีไร่ละไม่เกิน
ก. ไม่เกิน 5 บาท ข. ไม่เกิน 10 บาท ค. 1 เดือน
ง. ไม่เกิน 50 บาท จ. ไม่เกิน 100 บาท
46. ใบเสร็จรับเงินภาษีบำรุงท้องที่ข้อใดถูกต้อง
ก. ภ.บ.ท. 8 ข. ภ.บ.ท. 9 ค. ภ.บ.ท. 10
ง. ภ.บ.ท. 11 จ. ภ.บ.ท. 17
~ 3 ~
แนวข้อเก่า ข้อสอบจริง รวบรวมโดยประพันธ์ เวารัมย์ จนท.วิเคราะห์นโยบายและแผน
47. ข้อใดถูกต้อง
ก. ที่ดินที่ใช้ในการรถไฟ การประปา การไฟฟ้า ได้รับการยกเว้นภาษีบำรุงท้องที่
ข. ที่ดินที่ใช้ต่อเนื่องกับโรงเรือนที่ได้เสียภาษีโรงเรือนและที่ ดินแล้ว ได้รับการยกเว้นภาษีบำรุงท้องที่
ค. ที่ดินที่เป็นสนามบินของรัฐ ที่ตั้งสถานฑูต สถานกงสุล ได้รับการยกเว้นภาษี
ง. ถูกทั้งข้อ ก, ข, ค จ. ถูกเฉพาะ ข้อ ข, ค
48. เจ้าของที่ดินไม่ต้องเสียภาษีบำรุงท้องที่สำหรับที่ดิน
ก. ที่ดินให้เช่า ข. ที่ดินว่างเปล่า ค. ที่ดีที่ไม่ได้ทำประโยชน์
ง. บ่อเลี้ยงกุ้ง จ. ไม่มีข้อใดถูกต้อง
49. หนังสือเตือนผู้ค้างชำระภาษีบำรุงท้องที่สำหรับที่ดิน
ก. ภ.บ.ท. 12 ข. ภ.บ.ท. 13 ค. ภ.บ.ท. 14 ง. ภ.บ.ท. 15 จ. ภ.บ.ท. 16
50. การไม่ยื่นแบบแสดงรายการที่ดินเพื่อเสียภาษีบำรุงท้องที่ภายในร ะยะเวลาที่กฎหมายกำหนดเสียเงิน
เพิ่มขึ้นเท่าใดของจำนวนที่ต้องเ สียภาษีฯ
ก. ร้อยละ 1 ข. ร้อยละ 2.5 ค. ร้อยละ 5 ง. ร้อยละ 10 จ. ร้อยละ 20
จำหน่ายเอกสารคู่มือเตรียมสอบราชการทุกหน่วยงาน     083-067-4168
admin ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ดูแลระบบ
รายละเอียดผู้ใช้ 


ครบทุกหลักสูตร ที่ใช้สอบ ส่วนท้องถิ่น ภาค ก.+ ภาค ข. (เฉพาะตำแหน่ง)

สอบท้องถิ่น 56 เปิดสอบ 4 ภาค 10 เขต ทั่วประเทศ 15 ก.ย. 2556 นี้ !!!


ข้อสอบบรรจุเป็น พนักงาน อบต. อปท. อบจ. ใช้สอบทั่วประเทศ ทุกตำแหน่ง

ผู้นำท้องถิ่นหมายถึงใคร
ตอบ กำนัน / ผู้ใหญ่บ้าน / ครู / พระ


นายกเทศมนตรีที่มาจากการเลือกตั้งโดยตรงของประชาชนต้องมีอายุไม่ต่ำกว่ากี่ปี
ตอบ 30 ปี


นายกเทศมนตรีแต่งตั้ง โดย
ตอบ ผู้ว่าราชการจังหวัดโดยความเห็นชอบของสภาเทศบาล


ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีจำนวนกี่คน
ตอบ จำนวน 12 คน


สำนักงาน ก.ถ. อยู่ในสังกัดใด
ตอบ สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย


ใครเป็นเลขานุการคณะกรรมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ?
ตอบ หัวหน้าสำนักงานกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น


9. การเข้าชื่อเพื่อให้มีการถอดถอนผู้บริหารท้องถิ่น ให้ยื่นต่อ
ตอบ ผู้ว่าราชการจังหวัด


10. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 11 มุ่งเน้นอะไร?
ตอบ พ.ศ.2555- 2559 เน้นการฟื้นฟูเศรษฐกิจของประเทศโดยมุ่งขยายการผลิต สาขาเกษตร


11. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใด ที่จัดตั้งขึ้นหลังการปฏิรูปการปกครอง พ.ศ.2475?
ตอบ เทศบาล


12. หน่วยการปกครองท้องถิ่นระดับรากหญ้าหรือหน่วยพื้นฐานของไทยคือ
ตอบ องค์การบริหารส่วนตำบล เทศบาลระดับชุมชนเมือง อบจ.ระดับจังหวัด
13. ตามกฎหมายใครมีหน้าที่ในการจัดทำแผนพัฒนาตำบล?
ตอบ คณะผู้บริหารท้องถิ่น


14. กรณีถอดถอนคณะผู้บริหารท้องถิ่น ต้องดำเนินการอย่างไร?
ตอบ ราษฎรผู้มีสิทธิเลือกตั้งในเขต อบต. ได้ลงคะแนนเสียงให้พ้นจากตำแหน่งตามกฎหมาย กำหนด

15. ตามกฎหมายใครมีอำนาจในการยุบ อบต.?
ตอบ ผู้ว่าราชการจังหวัดตามความเห็นของนายอำเภอ


16. อบต.ที่มีสมาชิกสภาอบต.น้อยที่สุด มีสมาชิกสภาอบต.กี่คน?
ตอบ 6 คน
17. อำนาจหน้าที่ใดที่ อบต.สามารถที่จัดทำได้เอง ?
ตอบ การจัดหาประโยชน์จากทรัพย์สิน
18. ข้อใดคืออำนาจหน้าที่ของอบต.?


ตอบ พัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม
19. ข้อใดไม่ใช่รายได้ของ อบต.
ตอบ ภาษีการค้า


20. คลื่นลูกที่สาม หมายถึงอะไร?
ตอบ ข้อมูลข่าวสารและสารสนเทศ


21. การจัดตั้งเทศบาลให้กระทำได้โดย
ตอบ ตราเป็นพระราชกฤษฎีกา


22. วัน อบต. วันที่เท่าไร ?
ตอบ 2 มีนาคม ของทุกปี


23. รัฐธรรมนูญ ฉบับปี พ.ศ.2550 ที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน เป็นรัฐธรรมนูญฉบับที่เท่าไรของประเทศไทย
ตอบ ฉบับที่ 18


25. การให้อำนาจทางการบริหารให้แก่หน่วยงานราชการส่วนภูมิภาค ใช้หลักการใดในการบริหาร?
ตอบ การแบ่งอำนาจ
26. องค์กรบริหารงานบุคคลของอบต.ในจังหวัด คือหน่วยงานใด?
ตอบ คณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัด


27. สมาชิกสภาเทศบาลเมือง มีสมาชิกจำนวน
ตอบ 18 คน


28. อบต.มีฐานะเป็นนิติบุคคลตามกฏหมายใด
ตอบ กฏหมายมหาชน
29. ค่าปรับกรณีทำผิดข้อบัญญัติท้องถิ่น ปรับได้สูงสุดเท่าไร?
ตอบ 1,000 บาท


30. ข้อใดเป็นหน่วยงานขึ้นตรงต่อนายกรัฐมนตรี?
ตอบ กพ.


31. หน่วยงานใดที่ตั้งขึ้นหลังที่มีการปรับปรุงกระทรวงทบวงกรม ปี พ.ศ.2545
ตอบ กพร.


32. แผนพัฒนาตำบล ที่เหมาะสมที่สุด คือแผนใด ?
ตอบ แผนพัฒนาตำบล 3 ปี


33. กชช.2 ค คืออะไร?
ตอบ ข้อมูลพื้นฐานครัวเรือนระดับหมู่บ้าน


34. พัสดุ คืออะไร?
ตอบ วัสดุ ครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้าง


35. ถ้าอบต.จ้างบริษัท มาตักสิ่งปฏิกูลที่อบต. จะเบิกเงินเป็นค่าใช้จ่ายในหมวดใด
ตอบ ค่าใช้สอย


38. คำสั่งทางปกครอง ไม่ได้ครอบคลุมถึงคำสั่งใด
ตอบ การออกระเบียบโดยเจ้าหน้าที่ผู้มีอำนาจในเรื่องนั้นๆ


39. การละเมิดที่เกิดจากการกระทำความผิดของเจ้าหน้าที่หลายคนจะต้องชดใช้สินไหมค่าทดแทนใน
ลักษณะใด?
ตอบ รับผิดชอบร่วมกันแต่แยกเฉพาะส่วนของตน


40. เจ้าหน้าที่ในข้อใดจะทำการพิจารณาทางปกครองไม่ได้?
ตอบ เป็นคู่หมั้นหรือคู่สมรสของคู่กรณี ,เป็นญาติของคู่กรณี,เป็นนายจ้างของคู่กรณีและเป็น

คู่กรณีเอง


สอบท้องถิ่น 56 เปิดสอบ 4 ภาค 10 เขต ทั่วประเทศ 15 ก.ย. 2556 นี้ !!!

ครบทุกหลักสูตร ที่ใช้สอบ ส่วนท้องถิ่น ภาค ก.+ ภาค ข. (เฉพาะตำแหน่ง)

จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบ กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น อปท. ใหม่ล่าสุด
รวมทุกอย่างที่ออกข้อสอบ

- แนวข้อสอบความสามารถทางด้านเหตุผล (คณิตศาสตร์)
- แนวข้อสอบวิชาภาษา
ไทย
- แนวข้อสอบ เหตุการณ์ การเมืองเศรษฐกิจและ สังคมในปัจจุบัน

ความรู้พื้นฐานในการปฎิบัติราชการ
- แนวข้อสอบ พรบ. ระเบียบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 แก้ไขเพิ่มเติม
- แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
- แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล
- แนวข้อสอบ พ.ร.ก ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
- แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบัญ


ภาค ข. เลือกตามตำแหน่งที่สอบ
แนวข้อสอบ อบจ.เทศบาล อบต. ระดับ 1
แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี
แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่ประปา
แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่จัดเก็บรายได้
แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่ธุรการ
แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล
แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่พัสดุ
แนวข้อสอบช่างไฟฟ้า
แนวข้อสอบช่างโยธา
แนวข้อสอบช่างสำรวจ
และตำแหน่งอื่นๆ

แนวข้อสอบ อบจ.เทศบาล อบต. ระดับ 2
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานประปา
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานธุรการ
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานพัสดุ
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานส่งเสริมสุขภาพ
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานสาธารณสุขชุมชน
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานสุขาภิบาล
แนวข้อสอบนายท่างเขียนแบบ
แนวข้อสอบนายช่างไฟฟ้า
แนวข้อสอบนายช่างโยธา
แนวข้อสอบนายช่างสำรวจ
และตำแหน่งอื่นๆ

แนวข้อสอบ อบจ.เทศบาล อบต. ระดับ 3
แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน
แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่ระบบคอมพิวเตอร์
แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน
แนวข้อสอบนักพัฒนาชุมชน
แนวข้อสอบนักวิชาการเกษตร
แนวข้อสอบนักวิชาการคลัง
แนวข้อสอบนักวิชาการเงินและบัญชี
แนวข้อสอบนักวิชาการจัดเก็บรายได้
แนวข้อสอบนักวิชาการศึกษา
แนวข้อสอบนักวิชาการส่งเสริมสุขภาพ
แนวข้อสอบนักวิชาการสุขาภิบาล
แนวข้อสอบนักสังคมสงเคราะห์
แนวข้อสอบนิติกร
แนวข้อสอบบุคลากร
แนวข้อสอบวิศวโยธา
แนวข้อสอบสถาปนิก
แนวข้อสอบสันทนาการ
ส่งเป็นไฟล์ PDF ทาง E-MAIL สามารถนำไปปริ้นได้เลย ในราคาชุดละ 399 บาท
* ส่งด่วนภายใน 3 ชม. ส่งช้าไม่เกิน 24:00 น. วันที่โอนเงิน * ( ควรดูที่ JUNK MAIL )
สั่งซื้อมาที่ 083-067-4168 หรือ ส่ง SMS / WhatsApp , LINE
ชำระค่าสินค้าและบริการ โอนเงินแล้วแจ้งที่ lek.pisi@hotmail.com **แจ้งรายละเอียดให้ชัดเจน**
1. ธ. กรุงเทพ ออมทรัพย์ สาขา เซ็นทรัลพระราม 3 เลขที่บัญชี 048-0-17796-3 ชื่อบัญชี Sumalee Thongyot
2. ธ. กรุงไทย ออมทรัพย์ สาขา บิ๊กซีสะพานควาย เลขที่บัญชี 980-6-40570-6 ชื่อบัญชี Sumalee Thongyot
3. ธ. กสิกรไทย ออมทรัพย์ สาขา เซ็นทรัลพระราม 3 เลขที่บัญชี 748-2-66186-0 ชื่อบัญชี Pisitchai Kimchai
4. ธ.ไทยพาณิชย์ ออมทรัพย์ สาขา บิ๊กซีรามอินทรา เลขที่บัญชี 402-398830-4 ชื่อบัญชี Pisitchai & Sumalee
5. ธ. กรุงศรีอยุธยา ออมทรัพย์ สาขา อุรุพงษ์ เลขที่บัญชี 130-1-28490-7 ชื่อบัญชี Pisitchai Kimchai
* ขั้นตอนแตกไฟล์ PDF
http://www.thaionline1.com/read.php?tid=10604 *
** เปิดบริการทุกวัน เวลา 8.00 - 24.00 น. **
การสอบ ส่วนท้องถิ่น 2556 นี้
สามารถเลือกสอบได้ตามความสมัครใจ ไม่ได้บังคับสมัครสอบตามภูมิลำเนาครับ
คาดว่าศูนย์สอบ จะมีอยู่ในทุกจังหวัด
- ภาคกลาง (ยกเว้น กรุงเทพมหานคร)
- ภาคเหนือ
- ภาคใต้
- ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

[img]http://www.thaionline1.com/attachment/Mon_1307/29_1_4f5dc6335231b58.jpg[/img] 

จำหน่ายเอกสารคู่มือเตรียมสอบราชการทุกหน่วยงาน     083-067-4168
รายละเอียดไฟล์แนบ
กล่องตอบกลับด่วน

สามารถอัพโหลดไฟล์แนบ สำหรับโพสได้
กด "Ctrl+Enter" เพื่อตั้งกระทู้ได้