ประยุกต์ใช้ โพสล่าสุด โพสสำคัญ เครื่องมือ สมาชิก สถิติฟอรั่ม ธนาคาร
หัวข้อ : คู่มือเตรียมสอบ คู่มือสอบ แนวข้อสอบ ศึกษานิเทศก์ ทั่วประเทศ ใหม่ล่าสุด
Thaionline1 ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ดูแลระบบ
รายละเอียดผู้ใช้ 

คู่มือเตรียมสอบ คู่มือสอบ แนวข้อสอบ ศึกษานิเทศก์ ทั่วประเทศ ใหม่ล่าสุด

อ้างอิง: ดันกระทู้ โดย admin เมื่อเวลา(2013-01-31)

แนวข้อสอบ ศึกษานิเทศก์ ใช้สอบทั่วประเทศ

1. ข้อใดไม่ใช่จุดประสงค์ของการบริหารงานทั่วไปของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

             ก. เพื่อให้บริการสนับสนุนส่งเสริมให้การปฏิบัติงานของสถานศึกษาดำเนินการไปด้วยความเรียบร้อย

             ข. เพื่อประสานและอำนวยการอันจะนำสู่ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการปฏิบัติงานสถานศึกษา

             ค. บริหารมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ มีส่วนร่วมโปร่งใส รับผิดชอบ ตรวจสอบได้

             ง. เพื่อประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของสถานศึกษา


2. ไม่ใช่ขอบข่ายการบริหารงานทั่วไปของสถานศึกษา

             ก. งานสารบรรณ                                                         ข. การจัดทำทะเบียนครูและบุคลากร

             ค. งานประชาสัมพันธ์                                                ง. การจัดระบบและบริหารองค์กร


3. งานอาคารสถานที่จัดอยู่ในขอบข่ายการบริหารงานสถานศึกษาขั้นพื้นฐานข้อใด

             ก. งานวิชาการ                                                             ข. งานบุคลากร

             ค. งานแผนและงบประมาณ                                     ง. งานบริหารทั่วไป


4. รับนักเรียนตามแผนและประกาศการส่งเด็กเข้าเรียนจัดอยู่ในงานใด

             ก. การจัดทำสำมะโนผู้เรียน                                      ข. การรับนักเรียน

             ค. การส่งเสริมกิจการนักเรียน                                  ง. การประชาสัมพันธ์

5. งานที่ไม่ได้ระบุผู้รับผิดชอบหรือหน่วยงานที่รับผิดชอบไว้โดยเฉพาะมักจะจัดไว้ที่กลุ่มใด

             ก. กลุ่มวิชาการ                                                             ข. กลุ่มบริหารบุคคล

             ค. กลุ่มแผนและงบประมาณ                                     ง. กลุ่มบริหารงานทั่วไป


6. เป็นนโยบายรัฐบาลอิเลคทรอนิกส์

             ก. e-Government                                                        ข. e-Citizen

             ค. e-Service                                                                  ง. e-gprocument


7. GFMIS เกี่ยวข้องกับเรื่องใดมากที่สุด

             ก. เรื่องงานบุคคล                                                        ข. เรื่องเทคโนโลยีสารสนเทศ

             ค. การจัดการองค์กร                                                    ง. การบริหารการเงิน


8. หนังสือราชการมีกี่ชนิด

             ก. 4 ชนิด                                                                       ข. 5 ชนิด

             ค. 6 ชนิด                                                                       ง. 7 ชนิด


9. หนังสือที่ใช้ในกิจการไปมาภายในกระทรวงหรือส่วนราชการเดียวกันเรียกว่าหนังสือชนิดใด

             ก. หนังสือภายนอก                                                     ข. หนังสือภายใน

             ค. หนังสือสั่งการ                                                        ง. หนังสือประชาสัมพันธ์


10. ข้อใดที่จัดอยู่ในประเภทหนังสือสั่งการ

             ก. ระเบียบ                                                                     ข. ประกาศ

             ค. ข่าว                                                                            ง. แถลงการณ์


11. ข้อใดไม่ใช่การเก็บรักษาหนังสือราชการ

             ก. การเก็บระหว่างปฏิบัติ                                           ข. การเก็บเมื่อปฏิบัติเสร็จแล้ว

             ค. การเก็บไว้เพื่อใช้ในการวิจัย                                ง. การเก็บไว้เพื่อใช้ในการตรวจสอบ


12. หนังสือราชการที่ต้องปฏิบัติโดยเร็วได้แก่

             ก. หนังสือด่วนที่สุด                                                    ข. หนังสือด่วนมาก

             ค. หนังสือด่วน                                                            ง. หนังสือปกติ


13. ข้อใดเป็นกำหนดเวลาที่เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบจะทำการสำรวจหนังสือที่ครบอายุการเก็บรักษาเพื่อขอทำลายในแต่ละปีเมื่อไร

             ก. ภายใน 30 วันหลังจากวันสิ้นปีปฏิทิน               ข. ภายใน 60 วันหลังจากวันสิ้นปีปฏิทิน

             ค. ภายใน 90 วันหลังจากวันสิ้นปีปฏิทิน               ง. ภายใน 120 วันหลังจากสิ้นปีปฏิทิน


14. ประเภทของหนังสือราชการที่กำหนดขึ้นใหม่ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสาร

บรรณ (ฉบับที่2) พ.ศ.2548

             ก. หนังสือภายนอก                                                     ข. หนังสือภายใน

             ค. บันทึก                                                                       ง. หนังสืออิเลคทรอนิกส์


15. ข้อใดหมายถึงหนังสือราชการตามข้อ 14

             ก. e-Government                                                        ข. e-Citizen

ค. e-Service                                                                  ง. e-Office


16. การรักษาความปลอดภัยเกี่ยวกับสถานที่ ในข้อใดที่สถานศึกษาละเลยแล้วจะเกิดความเสียหายแก่ทาง

ราชการที่สุด

             ก. การสร้างรั้วรอบบริเวณโรงเรียน                         ข. แสงสว่างโดยรอบอาคารเรียน

             ค. ประตูเข้าออกของโรงเรียน                                   ง. จัดเวรยามดูแลอาคารสถานที่


17. ข้อใดคือประโยชน์ของงานประชาสัมพันธ์

             ก. ความเข้าใจผิดกัน                                                    ข. การขัดแย้งกัน

             ค. การนินทาวาร้าย                                                      ง. สัมพันธ์ที่ดีต่อกัน


18. หลักที่ควรยึดในการประชาสัมพันธ์คือข้อใด

             ก. ประโยชน์ร่วมกัน                                                   ข. ความต้องการของทั้งสองฝ่าย

             ค. ความสอดคล้องกับนโยบายที่วางไว้                    ง. ถูกทั้งข้อ ก. ข. และ ค.


19. ข้อใดไม่ใช่องค์ประกอบของการจัดสำนักงานของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

             ก. เงิน                                                                            ข. งาน

             ค. บุคคล                                                                        ง. สถานที่


20. ในการวางแผนงาน อาคารสถานที่ของสถานศึกษาขั้นตอนใดสำคัญที่สุด

             ก. ขั้นสำรวจสภาพปัจจุบันปัญหาความต้องการ              

             ข. ขั้นวางแผน

             ค. ขั้นดำเนินงานตามแผน

             ง. ขั้นวัดและประเมินผล

21. สิ่งแวดล้อมของสถานศึกษาข้อใดที่ไม่ใช่สิ่งแวดล้อมที่มนุษย์ประดิษฐ์ขึ้น

             ก. นันทนาการ                                                             ข. พลังงาน

             ค. การปกครอง                                                             ง. วัฒนธรรม


22. การจัดสิ่งแวดล้อมในสถานศึกษาหมายถึงข้อใด

             ก. บริเวณโรงเรียน                                                      ข. จัดให้มีแสงสว่างเพียงพอ

             ค. การจัดบรรยากาศในห้องเรียน                             ง. ถูกทุกข้อ


23.ไม่ใช่สาเหตุที่ทำให้เกิดอุบัติเหตุในสถานศึกษา

             ก. สภาพอาคารที่กำลังก่อสร้าง                                 ข. สภาพสนามที่เป็นหลุมบ่อ

             ค. นักเรียนเล่นกีฬาโดยขาดความรู้                          ง. ความระมัดระวังหรือความรู้เท่าถึงการณ์


24. สิ่งใดที่มีส่วนช่วยในการดำเนินงานอาคารสถานที่เป็นไปโดยสะดวก ราบรื่น มากที่สุด

             ก. การปลูกฝังให้บุคลากรและบุคคลในชุมชนมีความรู้สึกเป็นเจ้าของและหวงแหนโรงเรียน

             ข. ความเข้มงวดกวดขันในการควบคุมดูแลสถานที่ให้เป็นไปตามระเบียบอย่างเคร่งครัด

             ค. การแบ่งหน้าที่ให้นักเรียนในโรงเรียนทุกชิ้นได้มีส่วนรับผิดชอบในการควบคุมอาคารสถานที่

             ง. การควบคุมการก่อสร้างอาคารเรียนอย่างเข้มงวดรัดกุมที่สุด เท่าที่จะทำได้


25. การบริหารอาคารสถานที่ของสถานศึกษาเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามเป้าหมายที่กำหนด

ไว้ได้ดีที่สุด ควรเริ่มต้นด้วยกระบวนการใด

             ก. การกำหนดผังแม่บทของสถานศึกษา

             ข. ขอตั้งงบประมาณค่าที่ดินและค่าก่อสร้าง

             ค. ศึกษาสภาพปัจจุบันปัญหาความต้องการ
          ง. การมอบหมายให้มีผู้รับผิดชอบอย่างชัดเจน

26. การจัดเวรยามดูแลสถานที่อยู่ในขอบข่ายงานใด

             ก. การควบคุมดูแลสถานที่                                         ข. การประเมินผลการใช้อาคารสถานที่

             ค. การบำรุงรักษาอาคารสถานที่                               ง. การจัดสร้างอาคารสถานที่


27. บทบาทที่สำคัญที่สุดของผู้บริหารการศึกษาในการบริหารงานอาคารสถานที่ คือข้อใด

             ก. กำหนดนโยบายการจัดหา การใช้การบำรุงรักษา การควบคุมและการประเมินผล

             ข. การดุแลจัดหาบุคลากรเพื่อการรักษาความสะอาดความเป็นระเบียบเรียบร้อย

             ค. ส่งเสริมให้การใช้อาคารสถานที่เกิดประโยชน์สูงสุด และมีประสิทธิภาพ

             ง. ส่งเสริมให้นักเรียนและชุมชนมีส่วนร่วมในการใช้อาคารสถานที่


28. การส่งเสริมให้นักเรียนมีส่วนรับผิดชอบอาคารสถานที่จะช่วยสนับสนุนการปฏิบัติงานใดมากที่สุด

             ก. การจัดสร้างอาคารสถานที่                                    ข. การประเมินผลการใช้อาคารสถานที่

             ค. การบำรุงรักษาอาคารสถานที่                               ง. การใช้อาคารสถานที่


29. ข้อใดเป็นบทบาทหน้าที่ของผู้บริหารสถานศึกษาที่เกี่ยวข้องกับการดูแลอาคารสถานที่

             ก. จัดให้มีแผนผังบริเวณโรงเรียน

             ข. ดำเนินการตามระเบียบที่เกี่ยวข้องเมื่อมีผู้มาขอใช้อาคารสถานที่

             ค. ตรวจสภาพของอาคารอย่างสม่ำเสมอ

             ง. จัดให้มีการซ่อมแซมอาคารสถานที่ที่ชำรุด

30. ผู้บริหารสถานศึกษาควรกำหนดห้องอำนวยการหรือห้องทำงานของผู้บริหารโรงเรียนไว้ใน

อาคารตามข้อใด

             ก. อาคารหน้าสุดเพื่อความสะดวกในการติดต่อ

             ข. อาคารที่สง่างามและปลอดภัยในการเก็บทรัพย์สินมีค่า

             ค. ห้องหรืออาคารที่อยู่ใจกลางของบริเวณพื้นที่

             ง. อาคารที่มีเสาธงของโรงเรียนตั้งแต่ด้านหน้าอาคารนั้น


แนวข้อสอบ ศึกษานิเทศก์ ใหม่ล่าสุด

รายละเอียดประกอบด้วย

- ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการนิเทศการศึกษา

- นโยบายของรัฐบาลที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษา

- ถาม - ตอบ งานของเขตพื้นที่การศึกษา

- ถาม -ตอบ งานในหน้าที่ศึกษานิเทศก์

- แนวข้อสอบ พรบ.การศึกษาแห่งชาติ

- แนวข้อสอบ พรบ.ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

- แนวข้อสอบ พรบ.เงินเดือน เงินวิทยฐานะ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

- แนวข้อสอบ พรบ.ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540

- แนวข้อสอบ พรบ.วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539

- คุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ

- จิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว

- สรุป ข่าวเด่น สถานการณ์ปัจจุบัน ข่าวไทย และทั่วโลก

- การศึกษาไทยกับประชาคมอาเซียน


ส่งเป็นไฟล์ PDF ทาง E-MAIL ในราคาชุดละ 399  บาท
* ส่งด่วนภายใน 3 ชม. ส่งช้าไม่เกิน 24:00 น. วันที่โอนเงิน * ( ควรดูที่ JUNK MAIL )
สั่งซื้อมาที่   083-067-4168  หรือ ส่ง  SMS  /  LINE : busthai01
โอนเงินแล้วแจ้งที่     lek.pisi@hotmail.com     **แจ้งรายละเอียดให้ชัดเจน**
1. ธ. กรุงเทพ  ออมทรัพย์ สาขา เซ็นทรัลพระราม 3 เลขที่บัญชี  048-0-17796-3  ชื่อบัญชี Sumalee Thongyot
2. ธ. กรุงไทย  ออมทรัพย์ สาขา บิ๊กซีสะพานควาย เลขที่บัญชี  980-6-40570-6  ชื่อบัญชี  Sumalee Thongyot
3. ธ. กสิกรไทย  ออมทรัพย์  สาขา เซ็นทรัลพระราม 3  เลขที่บัญชี  748-2-66186-0  ชื่อบัญชี  Pisitchai Kimchai
4. ธ.ไทยพาณิชย์ ออมทรัพย์ สาขา บิ๊กซีรามอินทรา เลขที่บัญชี  402-3-98830-4  ชื่อบัญชี  Pisitchai & Sumalee
5. ธ. กรุงศรีอยุธยา ออมทรัพย์ สาขา อุรุพงษ์ เลขที่บัญชี  130-1-28490-7  ชื่อบัญชี  Pisitchai Kimchai

จำหน่ายเอกสารคู่มือเตรียมสอบ  083-067-4168
admin ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ดูแลระบบ
รายละเอียดผู้ใช้ 
สพฐ. ตั้งงบปี 2559 รับ เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน เพิ่ม 3,000 อัตรา ทุกเขตพื้นที่ ทั่วประเทศ
สพฐ.ตั้งงบปี 59 จ้าง ธุรการโรงเรียน เพิ่ม 3,000 อัตรา 
สำหรับอัตราจ้างอื่นๆ ก็ขอตั้งงบประมาณไปครบทุกตำแหน่ง
สพฐ.ตั้งงบปี 59 จ้าง ธุรการโรงเรียน เพิ่ม 3,000 อัตรา สำหรับอัตราจ้างอื่นๆ ก็ขอตั้งงบประมาณไปครบทุกตำแหน่ง


          เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2558 ดร.รังสรรค์ มณีเล็ก รองเลขธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กล่าวว่า ขณะนี้ งบประมาณ ปี พ.ศ.2559 ได้ผ่านการพิจารณาวาระที่ 1 ไปแล้ว เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม ที่ผ่านมา จากนี้ไปอีกประมาณ 70 วัน ก็เป็นช่วงการพิจารณารายละเอียดของคณะกรรมาธิการงบประมาณ จากนั้นก็จะเป็นการพิจารณา วาระ 2 และวาระ 3 สิ้นสุดการพิจารณา วาระ 3 ในวันที่ 27 สิงหาคม 2558  ปี 2559 สพฐ. ขอตั้งงบประมาณไป จำนวน 320,449.4969 ล้านบาท เพิ่มจากปี 2558  จำนวน 5,261.1543 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 1.67 ซึ่งเป็นเงินเดือนและค่าจ้างที่เพิ่มขึ้น สพฐ. ขอตั้งงบอัตราจ้างธุรการประจำโรงเรียนอีก 3,000 อัตรา จากเดิมที่มีอยู่ 14,532 อัตรา หวังว่า จะให้ไปช่วยแบ่งเบาภาระครูด้วย จะให้ครูทำหน้าที่จัดกิจกรรมการเรียนการสอนอย่างเดียว ไม่ต้องมาทำเรื่องอื่นที่ไม่ใช่เรื่องการเรียนการสอน 


 ดร.รังสรรค์ มณีเล็ก กล่าวต่อว่า "สำหรับอัตราจ้างอื่นๆ ก็ขอตั้งงบประมาณไปครบทุกตำแหน่งครับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ก็ขอไปหลายครั้ง อดใจรอนิดนึง พิจารณาวาระ 3 แล้ว ก็จะทราบครับ ว่าเราจะถูกตัดรายการใดไปบ้าง ขณะนี้ผ่านวาระ 1 ไปแล้ว ยังได้ครบตามที่ขอไปครับ ผมคิดว่าคงไม่มียุคไหนอีกแล้วที่รัฐบาลจะให้งบประมาณเรามากมายขนาดนี้ ดังนั้น เมื่อได้มาแล้วก็พยายามนำมาใช้ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดนะครับ"


แนวข้อสอบ เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน สพฐ. ทุกเขตพื้นที่ ทั่วประเทศ
เนื้อหาประกอปด้วย 
แนวข้อสอบวิชาความรู้ความสามารถทั่วไป
แนวข้อสอบ ข่าว และเหตุการณ์ปัจจุบัน การเมืองเศรษฐกิจและ สังคม
แนวข้อสอบภาษาไทย 
สรุปสาระสำคัญของประชาคมอาเซียน
ความรู้เกี่ยวกับระเบียบงานสารบรรณ
ความรู้เกี่ยวกับการเขียนหนังสือหนังสือราชการและโต้ตอบเอกสาร
สรุประเบียบกฎหมายเกี่ยวกับการพัสดุ
แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับงานธุรการ
แนวข้อสอบเก่าเจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน
แนวข้อสอบความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ _office
แนวข้อสอบเทคโนโลยีสารสนเทศเบื้องต้น
เทคนิคการสอบสัมภาษณ์

จำหน่ายเอกสารคู่มือเตรียมสอบราชการทุกหน่วยงาน     083-067-4168
admin ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ดูแลระบบ
รายละเอียดผู้ใช้ 
เปิดสอบบรรจุ ศึกษานิเทศก์ ปี 2558 จำนวน 760 อัตรา ทั่วประเทศ  งานราชการ สพฐ.
งานราชการ สพฐ. เปิดสอบบรรจุศึกษานิเทศก์ ปี 2558 จำนวน 760 อัตรา ทั่วประเทศ


ไฟล์ >> การคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งศึกษานิเทศก์ ประจำปี 2558


จำหน่ายเอกสารคู่มือเตรียมสอบราชการทุกหน่วยงาน     083-067-4168
รายละเอียดไฟล์แนบ
กล่องตอบกลับด่วน

กรุณาใช้ข้อความที่สุภาพ คุณสามารถบันทึกฉบับร่างได้
กด "Ctrl+Enter" เพื่อตั้งกระทู้ได้