ประยุกต์ใช้ โพสล่าสุด โพสสำคัญ เครื่องมือ สมาชิก สถิติฟอรั่ม ธนาคาร
หัวข้อ : คู่มือเตรียมสอบ คู่มือสอบ แนวข้อสอบ ศึกษานิเทศก์ ทั่วประเทศ ใหม่ล่าสุด
Thaionline1 ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ดูแลระบบ
รายละเอียดผู้ใช้ 

คู่มือเตรียมสอบ คู่มือสอบ แนวข้อสอบ ศึกษานิเทศก์ ทั่วประเทศ ใหม่ล่าสุด

อ้างอิง: ดันกระทู้ โดย admin เมื่อเวลา(2018-01-23)

แนวข้อสอบ ศึกษานิเทศก์ ใช้สอบทั่วประเทศ

1. ข้อใดไม่ใช่จุดประสงค์ของการบริหารงานทั่วไปของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

             ก. เพื่อให้บริการสนับสนุนส่งเสริมให้การปฏิบัติงานของสถานศึกษาดำเนินการไปด้วยความเรียบร้อย

             ข. เพื่อประสานและอำนวยการอันจะนำสู่ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการปฏิบัติงานสถานศึกษา

             ค. บริหารมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ มีส่วนร่วมโปร่งใส รับผิดชอบ ตรวจสอบได้

             ง. เพื่อประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของสถานศึกษา


2. ไม่ใช่ขอบข่ายการบริหารงานทั่วไปของสถานศึกษา

             ก. งานสารบรรณ                                                         ข. การจัดทำทะเบียนครูและบุคลากร

             ค. งานประชาสัมพันธ์                                                ง. การจัดระบบและบริหารองค์กร


3. งานอาคารสถานที่จัดอยู่ในขอบข่ายการบริหารงานสถานศึกษาขั้นพื้นฐานข้อใด

             ก. งานวิชาการ                                                             ข. งานบุคลากร

             ค. งานแผนและงบประมาณ                                     ง. งานบริหารทั่วไป


4. รับนักเรียนตามแผนและประกาศการส่งเด็กเข้าเรียนจัดอยู่ในงานใด

             ก. การจัดทำสำมะโนผู้เรียน                                      ข. การรับนักเรียน

             ค. การส่งเสริมกิจการนักเรียน                                  ง. การประชาสัมพันธ์

5. งานที่ไม่ได้ระบุผู้รับผิดชอบหรือหน่วยงานที่รับผิดชอบไว้โดยเฉพาะมักจะจัดไว้ที่กลุ่มใด

             ก. กลุ่มวิชาการ                                                             ข. กลุ่มบริหารบุคคล

             ค. กลุ่มแผนและงบประมาณ                                     ง. กลุ่มบริหารงานทั่วไป


6. เป็นนโยบายรัฐบาลอิเลคทรอนิกส์

             ก. e-Government                                                        ข. e-Citizen

             ค. e-Service                                                                  ง. e-gprocument


7. GFMIS เกี่ยวข้องกับเรื่องใดมากที่สุด

             ก. เรื่องงานบุคคล                                                        ข. เรื่องเทคโนโลยีสารสนเทศ

             ค. การจัดการองค์กร                                                    ง. การบริหารการเงิน


8. หนังสือราชการมีกี่ชนิด

             ก. 4 ชนิด                                                                       ข. 5 ชนิด

             ค. 6 ชนิด                                                                       ง. 7 ชนิด


9. หนังสือที่ใช้ในกิจการไปมาภายในกระทรวงหรือส่วนราชการเดียวกันเรียกว่าหนังสือชนิดใด

             ก. หนังสือภายนอก                                                     ข. หนังสือภายใน

             ค. หนังสือสั่งการ                                                        ง. หนังสือประชาสัมพันธ์


10. ข้อใดที่จัดอยู่ในประเภทหนังสือสั่งการ

             ก. ระเบียบ                                                                     ข. ประกาศ

             ค. ข่าว                                                                            ง. แถลงการณ์


11. ข้อใดไม่ใช่การเก็บรักษาหนังสือราชการ

             ก. การเก็บระหว่างปฏิบัติ                                           ข. การเก็บเมื่อปฏิบัติเสร็จแล้ว

             ค. การเก็บไว้เพื่อใช้ในการวิจัย                                ง. การเก็บไว้เพื่อใช้ในการตรวจสอบ


12. หนังสือราชการที่ต้องปฏิบัติโดยเร็วได้แก่

             ก. หนังสือด่วนที่สุด                                                    ข. หนังสือด่วนมาก

             ค. หนังสือด่วน                                                            ง. หนังสือปกติ


13. ข้อใดเป็นกำหนดเวลาที่เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบจะทำการสำรวจหนังสือที่ครบอายุการเก็บรักษาเพื่อขอทำลายในแต่ละปีเมื่อไร

             ก. ภายใน 30 วันหลังจากวันสิ้นปีปฏิทิน               ข. ภายใน 60 วันหลังจากวันสิ้นปีปฏิทิน

             ค. ภายใน 90 วันหลังจากวันสิ้นปีปฏิทิน               ง. ภายใน 120 วันหลังจากสิ้นปีปฏิทิน


14. ประเภทของหนังสือราชการที่กำหนดขึ้นใหม่ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสาร

บรรณ (ฉบับที่2) พ.ศ.2548

             ก. หนังสือภายนอก                                                     ข. หนังสือภายใน

             ค. บันทึก                                                                       ง. หนังสืออิเลคทรอนิกส์


15. ข้อใดหมายถึงหนังสือราชการตามข้อ 14

             ก. e-Government                                                        ข. e-Citizen

ค. e-Service                                                                  ง. e-Office


16. การรักษาความปลอดภัยเกี่ยวกับสถานที่ ในข้อใดที่สถานศึกษาละเลยแล้วจะเกิดความเสียหายแก่ทาง

ราชการที่สุด

             ก. การสร้างรั้วรอบบริเวณโรงเรียน                         ข. แสงสว่างโดยรอบอาคารเรียน

             ค. ประตูเข้าออกของโรงเรียน                                   ง. จัดเวรยามดูแลอาคารสถานที่


17. ข้อใดคือประโยชน์ของงานประชาสัมพันธ์

             ก. ความเข้าใจผิดกัน                                                    ข. การขัดแย้งกัน

             ค. การนินทาวาร้าย                                                      ง. สัมพันธ์ที่ดีต่อกัน


18. หลักที่ควรยึดในการประชาสัมพันธ์คือข้อใด

             ก. ประโยชน์ร่วมกัน                                                   ข. ความต้องการของทั้งสองฝ่าย

             ค. ความสอดคล้องกับนโยบายที่วางไว้                    ง. ถูกทั้งข้อ ก. ข. และ ค.


19. ข้อใดไม่ใช่องค์ประกอบของการจัดสำนักงานของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

             ก. เงิน                                                                            ข. งาน

             ค. บุคคล                                                                        ง. สถานที่


20. ในการวางแผนงาน อาคารสถานที่ของสถานศึกษาขั้นตอนใดสำคัญที่สุด

             ก. ขั้นสำรวจสภาพปัจจุบันปัญหาความต้องการ              

             ข. ขั้นวางแผน

             ค. ขั้นดำเนินงานตามแผน

             ง. ขั้นวัดและประเมินผล

21. สิ่งแวดล้อมของสถานศึกษาข้อใดที่ไม่ใช่สิ่งแวดล้อมที่มนุษย์ประดิษฐ์ขึ้น

             ก. นันทนาการ                                                             ข. พลังงาน

             ค. การปกครอง                                                             ง. วัฒนธรรม


22. การจัดสิ่งแวดล้อมในสถานศึกษาหมายถึงข้อใด

             ก. บริเวณโรงเรียน                                                      ข. จัดให้มีแสงสว่างเพียงพอ

             ค. การจัดบรรยากาศในห้องเรียน                             ง. ถูกทุกข้อ


23.ไม่ใช่สาเหตุที่ทำให้เกิดอุบัติเหตุในสถานศึกษา

             ก. สภาพอาคารที่กำลังก่อสร้าง                                 ข. สภาพสนามที่เป็นหลุมบ่อ

             ค. นักเรียนเล่นกีฬาโดยขาดความรู้                          ง. ความระมัดระวังหรือความรู้เท่าถึงการณ์


24. สิ่งใดที่มีส่วนช่วยในการดำเนินงานอาคารสถานที่เป็นไปโดยสะดวก ราบรื่น มากที่สุด

             ก. การปลูกฝังให้บุคลากรและบุคคลในชุมชนมีความรู้สึกเป็นเจ้าของและหวงแหนโรงเรียน

             ข. ความเข้มงวดกวดขันในการควบคุมดูแลสถานที่ให้เป็นไปตามระเบียบอย่างเคร่งครัด

             ค. การแบ่งหน้าที่ให้นักเรียนในโรงเรียนทุกชิ้นได้มีส่วนรับผิดชอบในการควบคุมอาคารสถานที่

             ง. การควบคุมการก่อสร้างอาคารเรียนอย่างเข้มงวดรัดกุมที่สุด เท่าที่จะทำได้


25. การบริหารอาคารสถานที่ของสถานศึกษาเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามเป้าหมายที่กำหนด

ไว้ได้ดีที่สุด ควรเริ่มต้นด้วยกระบวนการใด

             ก. การกำหนดผังแม่บทของสถานศึกษา

             ข. ขอตั้งงบประมาณค่าที่ดินและค่าก่อสร้าง

             ค. ศึกษาสภาพปัจจุบันปัญหาความต้องการ
          ง. การมอบหมายให้มีผู้รับผิดชอบอย่างชัดเจน

26. การจัดเวรยามดูแลสถานที่อยู่ในขอบข่ายงานใด

             ก. การควบคุมดูแลสถานที่                                         ข. การประเมินผลการใช้อาคารสถานที่

             ค. การบำรุงรักษาอาคารสถานที่                               ง. การจัดสร้างอาคารสถานที่


27. บทบาทที่สำคัญที่สุดของผู้บริหารการศึกษาในการบริหารงานอาคารสถานที่ คือข้อใด

             ก. กำหนดนโยบายการจัดหา การใช้การบำรุงรักษา การควบคุมและการประเมินผล

             ข. การดุแลจัดหาบุคลากรเพื่อการรักษาความสะอาดความเป็นระเบียบเรียบร้อย

             ค. ส่งเสริมให้การใช้อาคารสถานที่เกิดประโยชน์สูงสุด และมีประสิทธิภาพ

             ง. ส่งเสริมให้นักเรียนและชุมชนมีส่วนร่วมในการใช้อาคารสถานที่


28. การส่งเสริมให้นักเรียนมีส่วนรับผิดชอบอาคารสถานที่จะช่วยสนับสนุนการปฏิบัติงานใดมากที่สุด

             ก. การจัดสร้างอาคารสถานที่                                    ข. การประเมินผลการใช้อาคารสถานที่

             ค. การบำรุงรักษาอาคารสถานที่                               ง. การใช้อาคารสถานที่


29. ข้อใดเป็นบทบาทหน้าที่ของผู้บริหารสถานศึกษาที่เกี่ยวข้องกับการดูแลอาคารสถานที่

             ก. จัดให้มีแผนผังบริเวณโรงเรียน

             ข. ดำเนินการตามระเบียบที่เกี่ยวข้องเมื่อมีผู้มาขอใช้อาคารสถานที่

             ค. ตรวจสภาพของอาคารอย่างสม่ำเสมอ

             ง. จัดให้มีการซ่อมแซมอาคารสถานที่ที่ชำรุด

30. ผู้บริหารสถานศึกษาควรกำหนดห้องอำนวยการหรือห้องทำงานของผู้บริหารโรงเรียนไว้ใน

อาคารตามข้อใด

             ก. อาคารหน้าสุดเพื่อความสะดวกในการติดต่อ

             ข. อาคารที่สง่างามและปลอดภัยในการเก็บทรัพย์สินมีค่า

             ค. ห้องหรืออาคารที่อยู่ใจกลางของบริเวณพื้นที่

             ง. อาคารที่มีเสาธงของโรงเรียนตั้งแต่ด้านหน้าอาคารนั้น


สุดยอด!!! แนวข้อสอบ ศน. ศึกษานิเทศก์ สำนักงาน สพฐ. อัพเดทใหม่ล่าสุด ปี2561
ตะลุยโจทย์แนวข้อสอบปีล่าสุด ศน. ศึกษานิเทศก์ สำนักงาน สพฐ. ออกบ่อยๆ update แล้ววันนี้
เทคนิคการทำข้อสอบและติวให้ผ่าน 100% ครบทุกวิชา ศน. ศึกษานิเทศก์ สำนักงาน สพฐ. คัดสรรมาเพื่อคุณ
------------------------------------------------
------------------------------------------------
ฉบับสมบูรณ์ หนังสือสอบ สำนักงาน สพฐ. ศน. ศึกษานิเทศก์ อัพเดทตรงประเด็นที่ใช้สอบครั้งนี้
ฉบับครบเครื่อง เจาะลึกทุกรายละเอียดสอบติด ศน. ศึกษานิเทศก์ สำนักงาน สพฐ. สรุปเนื้อหาอ่านเข้าใจง่ายพร้อมเฉลย
สรุปกระชับสอบติด ทำได้  คู่มือสอบศน. ศึกษานิเทศก์ สำนักงาน สพฐ. เหมาะสำหรับผู้ที่มีเวลาเตรียมตัวน้อย
------------------------------------------------
 
 
 
แนวข้อสอบ ศน. ศึกษานิเทศก์ สำนักงาน สพฐ. 2561
1 ความรู้เกี่ยวกับสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
2 ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการนิเทศการศึกษา
3 แนวข้อสอบงานในหน้าที่ศึกษานิเทศก์
4 แนวข้อสอบหน้าที่ความรู้ศน. ศึกษานิเทศก์ศึกษานิเทศก์
5 นโยบายของรัฐบาลที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษา
6 แนวข้อสอบ คุณธรรม จริยธรรมและค่านิยม
7 แนวข้อสอบ นโยบาย คสช. มาตรา 44
8 สรุปสาระสำคัญของประชาคมอาเซียน
9 สรุปข่าวเด่น-ความรู้ทั่วไป-เกี่ยวกับสังคม-เศรษฐกิจ-การเมือง-การกีฬา
10 แนวข้อสอบภาษาต่างประเทศ ภาษาอังกฤษ
11 พระราชบัญญัติเงินเดือน เงินวิทยฐานะ และเงินประจำศน. ศึกษานิเทศก์ข้าราชการครูและบุคคลากรทางการศึกษา
12 แนวข้อสอบ พ.ร.บ.สภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2546
13 แนวข้อสอบ พรบ.ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
14 แนวข้อสอบ พรบ.ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
15 แนวข้อสอบพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
MP3- P011 สรุปสาระสำคัญพ.ร.บ.สภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2546
 
** รายละเอียดแนวข้อสอบ มี 3 แบบ **
1. ไฟล์ PDF ชุดละ 399 บาท (ได้ภายในวัน 1.รอบเช้า 2.รอบบ่าย 3.รอบค่ำ รวดเร็วทันใจ) 
2. หนังสือ+แผ่น MP3 ราคา 699 บาท (ส่งฟรี EMS พร้อม MP3 ด้านล่างหน้าปกหนังสือ) 
3. สุดยอดชุดติว หนังสือ+แผ่น DVD ราคา 2500 บาท ( DVD มี MP3 VCD  เจาะลึก)
**ชุดที่ 2-3 ราคารวมส่ง EMS** เช็คเลข http://www.ebooksheet.com/c/17  **
 
สั่งซื้อและชำระค่าไฟล์ Pdf, หนังสือสอบ, ชุดติว #โอนเงินเข้ามาได้เลยครับ
ธนาคารกสิกรไทย 748-266-1860 
ออมทรัพย์ สาขาเซ็นทรัลพระราม 3  
ชื่อบัญชี พิสิทธิ์ชัย กิมชัย
>>แจ้งรายการสั่งซื้อ ได้ที่ Line ID : 0830674168 (EbookSheet)<<
#โทรสอบถามรายละเอียดเบื้องต้นได้ที่เบอร์AIS : 083-0674168 (พิสิทธิ์ชัย) 
 
แนวข้อสอบสำนักงาน สพฐ. ศน. ศึกษานิเทศก์ Top Seller หนังสือสอบครบมากที่สุดในไทย
งานราชการ งานรัฐวิสาหกิจ งานธนาคาร ตำรวจ ทหาร ครู สำนักงาน สพฐ. ทุกสำนักงาน สพฐ.ที่มี
 
* ขอขอบพระคุณลูกค้าที่ไว้วางใจ #หนังสือสอบสำนักงาน สพฐ. ศน. ศึกษานิเทศก์ อัพเดทปี 2561 
#แนวข้อสอบศน. ศึกษานิเทศก์ สำนักงาน สพฐ. ได้เป็นส่วนหนึ่งในการสอบแข่งขันครั้งนี้ *
 
#ข้อสอบเก่าสำนักงาน สพฐ., #สุดยอดแนวข้อสอบศน. ศึกษานิเทศก์, 
#Best Sellerร้านหนังสือออนไลน์ขายดี, #แนวข้อสอบมีครบที่สุดในไทย,
 
Top10ข้อสอบราชการไทย, แนวข้อสอบงานราชการไทย, สุดยอดเหมาะสำหรับผู้ที่มีเวลาเตรียมตัวน้อย, 
วิธีการออกตรงประเด็นที่สอบ, รีวิวลูกค้าสรุปเนื้อหาอ่านเข้าใจง่ายพร้อมเฉลย, เปิดสอบงานราชการไทยในปี2561, 
จำหน่ายเอกสารคู่มือเตรียมสอบ  083-067-4168
admin ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ดูแลระบบ
รายละเอียดผู้ใช้ 
สุดยอด!!! แนวข้อสอบ ศน. ศึกษานิเทศก์ สำนักงาน สพฐ. อัพเดทใหม่ล่าสุด ปี2561
สุดยอด!!! แนวข้อสอบ ศน. ศึกษานิเทศก์ สำนักงาน สพฐ. อัพเดทใหม่ล่าสุด ปี2561
ตะลุยโจทย์แนวข้อสอบปีล่าสุด ศน. ศึกษานิเทศก์ สำนักงาน สพฐ. ออกบ่อยๆ update แล้ววันนี้
เทคนิคการทำข้อสอบและติวให้ผ่าน 100% ครบทุกวิชา ศน. ศึกษานิเทศก์ สำนักงาน สพฐ. คัดสรรมาเพื่อคุณ
------------------------------------------------
รีวิวคุณลูกค้าจริง thaionline1 มาถึง ebooksheet
http://www.ebooksheet.com/c/159
------------------------------------------------
ฉบับสมบูรณ์ หนังสือสอบ สำนักงาน สพฐ. ศน. ศึกษานิเทศก์ อัพเดทตรงประเด็นที่ใช้สอบครั้งนี้
ฉบับครบเครื่อง เจาะลึกทุกรายละเอียดสอบติด ศน. ศึกษานิเทศก์ สำนักงาน สพฐ. สรุปเนื้อหาอ่านเข้าใจง่ายพร้อมเฉลย
สรุปกระชับสอบติด ทำได้  คู่มือสอบศน. ศึกษานิเทศก์ สำนักงาน สพฐ. เหมาะสำหรับผู้ที่มีเวลาเตรียมตัวน้อย
------------------------------------------------
ครบถ้วน!!! แนวข้อสอบ สำนักงาน สพฐ. ในปี2561
http://www.ebooksheet.com/p/1479

จำหน่ายออนไลน์ 100% ศน. ศึกษานิเทศก์ สำนักงาน สพฐ. ครบที่สุดในเมืองไทย
http://www.ebooksheet.com/p/1479

กด Like และกดติดตาม แฟนเพจ แนวข้อสอบ สำนักงาน สพฐ. 2561 ได้ที่
https://www.facebook.com/teacherlnw


แนวข้อสอบ ศน. ศึกษานิเทศก์ สำนักงาน สพฐ. 2561
1 ความรู้เกี่ยวกับสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
2 ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการนิเทศการศึกษา
3 แนวข้อสอบงานในหน้าที่ศึกษานิเทศก์
4 แนวข้อสอบหน้าที่ความรู้ศน. ศึกษานิเทศก์ศึกษานิเทศก์
5 นโยบายของรัฐบาลที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษา
6 แนวข้อสอบ คุณธรรม จริยธรรมและค่านิยม
7 แนวข้อสอบ นโยบาย คสช. มาตรา 44
8 สรุปสาระสำคัญของประชาคมอาเซียน
9 สรุปข่าวเด่น-ความรู้ทั่วไป-เกี่ยวกับสังคม-เศรษฐกิจ-การเมือง-การกีฬา
10 แนวข้อสอบภาษาต่างประเทศ ภาษาอังกฤษ
11 พระราชบัญญัติเงินเดือน เงินวิทยฐานะ และเงินประจำศน. ศึกษานิเทศก์ข้าราชการครูและบุคคลากรทางการศึกษา
12 แนวข้อสอบ พ.ร.บ.สภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2546
13 แนวข้อสอบ พรบ.ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
14 แนวข้อสอบ พรบ.ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
15 แนวข้อสอบพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
MP3- P011 สรุปสาระสำคัญพ.ร.บ.สภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2546

** รายละเอียดแนวข้อสอบ มี 3 แบบ **
1. ไฟล์ PDF ชุดละ 399 บาท (ได้ภายในวัน 1.รอบเช้า 2.รอบบ่าย 3.รอบค่ำ รวดเร็วทันใจ) 
2. หนังสือ+แผ่น MP3 ราคา 699 บาท (ส่งฟรี EMS พร้อม MP3 ด้านล่างหน้าปกหนังสือ) 
3. สุดยอดชุดติว หนังสือ+แผ่น DVD ราคา 2500 บาท ( DVD มี MP3 VCD  เจาะลึก)
**ชุดที่ 2-3 ราคารวมส่ง EMS** เช็คเลข http://www.ebooksheet.com/c/17  **

สั่งซื้อและชำระค่าไฟล์ Pdf, หนังสือสอบ, ชุดติว #โอนเงินเข้ามาได้เลยครับ
ธนาคารกสิกรไทย 748-266-1860 
ออมทรัพย์ สาขาเซ็นทรัลพระราม 3  
ชื่อบัญชี พิสิทธิ์ชัย กิมชัย
>>แจ้งรายการสั่งซื้อ ได้ที่ Line ID : 0830674168 (EbookSheet)<<
#โทรสอบถามรายละเอียดเบื้องต้นได้ที่เบอร์AIS : 083-0674168 (พิสิทธิ์ชัย) 


แนวข้อสอบสำนักงาน สพฐ. ศน. ศึกษานิเทศก์ Top Seller หนังสือสอบครบมากที่สุดในไทย
งานราชการ งานรัฐวิสาหกิจ งานธนาคาร ตำรวจ ทหาร ครู สำนักงาน สพฐ. ทุกสำนักงาน สพฐ.ที่มี

* ขอขอบพระคุณลูกค้าที่ไว้วางใจ #หนังสือสอบสำนักงาน สพฐ. ศน. ศึกษานิเทศก์ อัพเดทปี 2561 
#แนวข้อสอบศน. ศึกษานิเทศก์ สำนักงาน สพฐ. ได้เป็นส่วนหนึ่งในการสอบแข่งขันครั้งนี้ *

#ข้อสอบเก่าสำนักงาน สพฐ., #สุดยอดแนวข้อสอบศน. ศึกษานิเทศก์, 
#Best Sellerร้านหนังสือออนไลน์ขายดี, #แนวข้อสอบมีครบที่สุดในไทย,

Top10ข้อสอบราชการไทย, แนวข้อสอบงานราชการไทย, สุดยอดเหมาะสำหรับผู้ที่มีเวลาเตรียมตัวน้อย, 
วิธีการออกตรงประเด็นที่สอบ, รีวิวลูกค้าสรุปเนื้อหาอ่านเข้าใจง่ายพร้อมเฉลย, เปิดสอบงานราชการไทยในปี2561, 
จำหน่ายเอกสารคู่มือเตรียมสอบราชการทุกหน่วยงาน     083-067-4168
admin ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ดูแลระบบ
รายละเอียดผู้ใช้ 
สุดยอด!!! แนวข้อสอบ ศน. ศึกษานิเทศก์ สำนักงาน สพฐ. อัพเดทใหม่ล่าสุด ปี2561
สุดยอด!!! แนวข้อสอบ ศน. ศึกษานิเทศก์ สำนักงาน สพฐ. อัพเดทใหม่ล่าสุด ปี2561
รูปภาพ: แนวข้อสอบ ครูผู้สอน ครูผู้ช่วย สพฐ..jpg
จำหน่ายเอกสารคู่มือเตรียมสอบราชการทุกหน่วยงาน     083-067-4168
รายละเอียดไฟล์แนบ
กล่องตอบกลับด่วน

กรุณาใช้ข้อความที่สุภาพ คุณสามารถบันทึกฉบับร่างได้
กด "Ctrl+Enter" เพื่อตั้งกระทู้ได้