ประยุกต์ใช้ โพสล่าสุด โพสสำคัญ เครื่องมือ สมาชิก สถิติฟอรั่ม ธนาคาร
หัวข้อ : ข้อสอบ แนวข้อสอบ คู่มือสอบ สำนักงานศาลปกครอง ทุกตำแหน่ง ใหม่ล่าสุด
Thaionline1 ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ดูแลระบบ
รายละเอียดผู้ใช้ 

ข้อสอบ แนวข้อสอบ คู่มือสอบ สำนักงานศาลปกครอง ทุกตำแหน่ง ใหม่ล่าสุด

อ้างอิง: ดันกระทู้ โดย admin เมื่อเวลา(2015-10-17)
เปิดรับสมัครสอบเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ สำนักงานศาลปกครอง จำนวน 10 อัตรา รับสมัครทางอินเทอร์เน็ต 
ตั้งแต่วันที่ 27 ตุลาคม - 16 พฤศจิกายน 2558

ประกาศสำนักงานศาลปกครอง เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันบุคคลทั่วไป เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการ สังกัดสำนักงานศาลปกครอง ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัครสอบ
ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

จำนวน 10 อัตรา

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
1. เป็นผู้ที่ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ในสาขาวิชาทางบัญชี บริหารธุรกิจ พาณิชยการ เลขานุการ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ จากสถาบันการศึกษา ที่ ก.พ. รับรอง
2. เป็นผู้ที่สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช) หรือที่สูงกว่านี้ของสำนักงาน ก.พ. หรือที่สำนักงานศาลปกครองจัดทดสอบ

การรับสมัครสอบ
ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 27 ตุลาคม - 16 พฤศจิกายน 2558 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ ที่เว็บไซต์ http://job.admincourt.go.th/

รายละเอียดเพิ่มเติม
ไฟล์ประกาศรับสมัครสอบ


ข้อสอบกฎหมาย ชุดที่ 10 พรบ.จัดตั้งศาลปกครองฯ พ.ศ.2542


1. พรบ.จัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีทางปกครอง พ.ศ.2542 ประกาศใช้วันที่เท่าไร
ก. 10 ตุลาคม 2542
ข. 11 ตุลาคม 2542
ค. 12 ตุลาคม 2542
ง. 13 ตุลาคม 2542
ตอบ ก.

2. พรบ.จัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีทางปกครอง พ.ศ.2542 มีกี่หมวดกี่มาตรา
ก. 5 หมวด 102 มาตรา
ข. 5 หมวด 103 มาตรา
ค. 6 หมวด 102 มาตรา
ง. 6 หมวด 103 มาตรา
ตอบ ข.

3. ก.ศป. หมายความว่าอย่างไร
ก. คณะกรรมการวินิจฉัยข้อพิพาทศาลปกครอง
ข. คณะกรรมการตุลาการศาลปกครอง
ค. คณะกรรมการตุลาการศาลปกครองสูงสุด
ง. คณะกรรมการตุลาการศาลปกครองชั้นต้น
ตอบ ค.

4. ศาลปกครองแบ่งออกเป็นกี่ชั้น
ก. 2
ข. 3
ค. 4
ง. 5
ตอบ ก.

5. ข้อใด ไม่ใช่ ชั้นของศาลปกครอง
ก. ศาลปกครองสูงสุด
ข. ศาลปกครองชั้นต้น
ค. ศาลปกครองกลาง
ง. ศาลปกครองจังหวัด
ตอบ ง.6. ในศาลปกครองสูงสุด ให้มีตำแหน่งตุลาการศาลปกครองกี่ตำแหน่ง
ก. 3
ข. 4
ค. 5
ง. 6
ตอบ ข.

7. ข้อใด ไม่ใช่ ตำแหน่งตุลาการศาลปกครองสูงสุด
ก. อธิบดีศาลปกครองสูงสุด
ข. รองประธานศาลปกครองสูงสุด
ค. ตุลาการหัวหน้าคณะศาลปกครองสูงสุด
ง. ตุลาการศาลปกครองสูงสุด
ตอบ ก.

8. ผู้ที่จะได้รับแต่งตั้งเป็นตุลาการในศาลปกครองสูงสุดต้องมีอายุเท่าใด
ก. 35 ปี
ข. ไม่ต่ำกว่า 35 ปี
ค. 45 ปี
ง. ไม่ต่ำกว่า 45 ปี
ตอบ ง.

9. ผู้ทรงคุณวุฒิในตุลาการศาลปกครองสูงสุดต้องเป็นผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาทุกข้อยกเว้นข้อใด
ก. นิติศาสตร์
ข. รัฐศาสตร์
ค. เศรษฐศาสตร์
ง. มนุษยศาสตร์
ตอบ ง.

10. ข้อใด ไม่ใช่ ตำแหน่งในตุลาการศาลปกครองชั้นต้น
ก. อธิบดีศาลปกครองชั้นต้น
ข. รองประธานศาลปกครองชั้นต้น
ค. ตุลาการหัวหน้าคณะศาลปกครองชั้นต้น
ง. ตุลาการศาลปกครองชันต้น
ตอบ ข.
11. ตุลาการในศาลปกครองชั้นต้นต้องมีอายุตามข้อใด
ก. 30 ปี
ข. ไม่ต่ำกว่า 35 ปี
ค. 40 ปี
ง. ไม่ต่ำกว่า 45 ปี
ตอบ ง.

12. ข้อใด ไม่ใช่ เหตุผลที่ตุลาการศาลปกครองต้องพ้นจากตำแหน่ง
ก. ลาออก
ข. สิ้นปีงบประมาณอายุครบหกสิบปีพอดี
ค. เป็นบุคคลล้มละลาย
ง. ถูกสั่งให้ออกตามมาตรา 22
ตอบ ข.

13. คณะกรรมการตุลาการศาลปกครอง (ก.ศป.) อาจมีมติไล่ตุลาการศาลปกครองออกได้ ยกเว้นข้อใด
ก. ทุจริตต่อหน้าที่ราชการ
ข. กระทำผิดวินัยร้ายแรงตามตุลาการศาลปกครองกำหนด
ค. ได้รับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุด
ง. คณะกรรมการตุลาการมีมติให้ออกสองในสาม
ตอบ ง.

14. ข้อใด ไม่จำเป็นต้องมีในคำฟ้อง
ก. ชื่อและที่อยู่ของผู้ฟ้องคดี
ข. ชื่อและชื่อที่อยู่ของเจ้าหน้าที่ของรัฐที่เกี่ยวข้องอันเป็นเหตุแห่งการฟ้องคดี
ค. คำขอของผู้ฟ้องคดี
ง. ลายมือชื่อของผู้ฟ้องคดี
ตอบ ข.

15. คำฟ้องที่ส่งฟ้องทางไปรษณีย์ให้ถือวันใดเป็นวันที่ยื่นฟ้องต่อศาลปกครอง
ก. วันที่ไปรษณีย์รับส่ง
ข. วันที่ส่งคำฟ้องแก่เจ้าหน้าที่ไปรษณีย์
ค. วันที่เจ้าหน้าที่ศาลรับคำฟ้อง
ง. วันที่คำฟ้องส่งถึงศาล
ตอบ ข.16. การดำเนินคดีปกครองต้องมีตุลาการในศาลปกครองสูงสุดอย่างน้อยกี่คน จึงจะเป็นองค์คณะพิจารณาพิพากษาได้
ก. 3 คน
ข. ไม่น้อยกว่า 3 คน
ค. 5 คน
ง. ไม่น้อยกว่า 5 คน
ตอบ ง.

17. เมื่อมีการละเมิดอำนาจศาลทุกข้อคือบทลงโทษยกเว้นข้อใด
ก. ตักเตือน
ข. ไล่ออกจากบริกเวณศาล
ค. เสียค่าปรับ
ง. ลงโทษไม่เกิน 1 เดือน หรือปรับไม่เกิน 5 หมื่นบาทหรือทั้งจำทั้งปรับ
ตอบ ค.

แนวข้อสอบ พนักงานคดีปกครองปฏิบัติการ สำนักงานศาลปกครอง ใหม่ล่าสุด
รวมทุกอย่างที่ออกข้อสอบ 
ประกอบด้วย 
- แนวข้อสอบความรู้เรื่องเกี่ยวกับฎหมายรัฐธรรมนูญ
- สรุปแนวข้อสอบของกฎหมายปกครอง พร้อมคำอธิบาย
สรุปแนวข้อสอบกฎหมายว่าด้วยวิธีปฎิบัติราชการทางปกครอง 2539
- แนวข้อสอบกฎหมายว่าด้วยความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่
- แนวข้อสอบกฎหมายว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของราชการ 


จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบ พนักงานธุรการ สำนักงานศาลปกครอง ใหม่ล่าสุด
รวมทุกอย่างที่ออกข้อสอบ 
ประกอบด้วย
- แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. 2542
- แนวข้อสอบรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย

- แนวข้อสอบ ระเบียบงานสารบัญ พ.ศ.2548
- แนวข้อสอบระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยลูกจ้างประจำ พ.ศ.2537
- แนวข้อสอบคอมพิวเตอร์เบื้องต้น 

เลขานุการประจำองค์คณะ สำนักงานศาลปกครอง
- ความรู้เกี่ยวกับเกี่ยวกับศาลปกครอง
- ความรู้เกี่ยวกับระเบียบงานสารบรรณ
- ความรู้เกี่ยวกับงานเลขานุการ
- กฎหมายทางการปกครอง
- แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับกฎหมายปกครอง
- แนวข้อสอบความรู้งานธุรการ
- แนวข้อสอบการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำนักงา
- เทคนิคการสอบสัมภาษณ์
- แนวข้อสอบระเบียบงานสารบรรณ พ.ศ.2526 และแก้ไขเพิ่มเติม
- แนวข้อสอบความรู้การเมือง การเมือง เศรษฐกิจ สังคม ประชาคมอาเซียน
- ถาม -ตอบ แนวข้อสอบ พรบ.วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ.2539


++อัพเดทตามประกาศสอบ ครบทุกเนื้อหา เน้นๆ!! 
ทั้งหมดนี้ถูกรวบรวมไว้ให้เเล้ว รวมสาระสำคัญ+แนวข้อสอบพร้อมเฉลย 

>>เเนวข้อสอบเก่าที่นี่ จะกระชับเวลาในการอ่านหนังสือ 
>>หนังสือและไฟล์เตรียมสอบทำเล่มต่อเล่ม มั่นใจได้ว่าอัพเดทแน่นอน
>>ไม่ต้องอ่านเเบบเดาสุ่มอีกต่อไป เล่มเดียวรวมสอบครบ
>>หนังสือปริ้นเข้าปกกันน้ำ ใช้กระดาษ 70 แกรม ไม่ยุ่ยง่าย ไม่มีฝุ่น 
>>จะอ่านหนังสือเป็นกองๆ ทำไมในเมื่อมีสรุปรวมเเนวข้อสอบเก่า

++แม่นๆ ชัวร์!!! ++แนวข้อสอบ สรุปรวมเเนวข้อสอบเก่า
กระชับเวลาในการอ่าน ไฟล์ pdf คู่มือเตรียมสอบ
มั่นใจได้ว่า อัพเดท! แน่นอน ไม่ต้องอ่านเเบบเดาสุ่มอีกต่อไป 
e-book รวมข้อสอบครบถ้วน จะอ่านหนังสือเป็นกองๆ ทำไม 
ในเมื่อ มีสรุปรวมเเนวข้อสอบเก่า ครบที่สุดในเมืองไทย

แนวข้อสอบ เเบ่งออกเป็น 2 เเบบ
1. ไฟล์ E-Book (pdf) ราคา 399 บาท
ส่งทางอีเมลล์ (รอรับได้ไม่เกิน 3 ชม.)
2. หนังสือ ราคา 699 บาท รวมจัดส่ง EMS 
( รอรับได้ ไม่เกิน 3-4 วัน ทั่วประเทศ)

ธนาคารกสิกรไทย 748-266-1860 
ออมทรัพย์ สาขาเซ็นทรัลพระราม3  
ชื่อบัญชี พิสิทธิ์ชัย กิมชัย

สั่งซื้อมาที่/สอบถามมาที่
โทร 083-0674168
LineID : 0830674168
จำหน่ายเอกสารคู่มือเตรียมสอบ  083-067-4168
Thaionline1 ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ดูแลระบบ
รายละเอียดผู้ใช้ 
แนวข้อสอบ  ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยลูกจ้างประจำ
ของส่วนราชการ พ.ศ. 2537
1.    ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยลูกจ้างประจำของส่วนราชการ พ.ศ. 2537  มีผลบังคับตามข้อใด
ก.    วันที่ 1 เมษายน 2537
ข.    ทันทีที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษา
ค.    วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา
ง.    วันพ้นกำหนด 90 วัน นับตั้งแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษา
ตอบ    ก.  วันที่ 1 เมษายน 2537
    ข้อ 2  ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2537  เป็นต้นไป
2.    ผู้รักษาการตามระเบียบนี้คือ
ก.    สำนักนายกรัฐมนตรี
ข.    นายกรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง
ค.    ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร
ง.    ปลัดกระทรวงการคลัง
ตอบ    ง.  ปลัดกระทรวงการคลัง
    ข้อ 5  ให้ปลัดกระทรวงการคลังรักษาการตามระเบียบนี้
3.    การปฏิบัติตามข้อใดถือเป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรง
ก.    การรักษาความลับของทางราชการ
ข.    ปฏิบัติหน้าที่ราชการให้เป็นไปตามกฎหมาย
ค.    การประมาทเลินเล่อในหน้าที่ราชการ
ง.    สนับสนุนการปกครองระบอบประชาธิปไตย
ตอบ    ค.  การประมาทเลินเล่อในหน้าที่ราชการ
    ข้อ 32  ลูกจ้างประจำต้องปฏิบัตหน้าที่ราชการด้วยความอุตสาหะ  เอาใจใส่  ระมัดระวังรักษาประโยชน์ของทางราชการ  และต้องไม่ประมาทเลินเล่อในหน้าที่ราชการ
    การประมาทเลินเล่อในหน้าที่ราชการ  อันเป็นเหตุให้เสียหายแก่ราชการอย่างร้ายแรง  เป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรง
4.    ลูกจ้างประจำที่มีสิทธิอุทธรณ์ได้ภายในสามสิบวัน  ได้ถูกสั่งลงโทษตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการลูกจ้างประจำของส่วนราชการ พ.ศ. ใด  
ก.    พ.ศ. 2515
ข.    พ.ศ. 2525
ค.    พ.ศ. 2535
ง.    พ.ศ. 2545
ตอบ    ข.  พ.ศ. 2515
    ข้อ 70  ลูกจ้างประจำผู้ใดถูกสั่งลงโทษ  ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยลูกจ้างประจำของส่วนราชการ พ.ศ. 2525  ให้ผู้นั้นมีสิทธิอุทธรณ์ได้ตาม ข้อ 64
5.    ข้อใดต่อไปนี้มิใช่คุณสมบัติของผู้ที่จะเข้ารับราชการเป็นลูกจ้างประจำ
ก.    มีอายุไม่ต่ำกว่าสิบแปดปี
ข.    อาศัยอยู่ในประเทศไทยไม่น้อยกว่า 5 ปี
ค.    ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งข้าราชการการเมือง
ง.    ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
ตอบ    ข.  อาศัยอยู่ในประเทศไทยไม่น้อยกว่า 5 ปี
    ข้อ 6  ผู้ที่จะเข้ารับราชการเป็นลูกจ้างประจำต้องมีคุณสมบัติทั่วไป  ดังต่อไปนี้
(1)    มีสัญชาติไทย
(2)    มีอายุไม่ต่ำกว่าสิบแปดปี
(3)    เป็นผู้เสื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข  ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยด้วยความบริสุทธิ์ใจ
(4)    ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งกำนัน  แพทย์ประจำตำบล  สารวัตรกำนัน  ผู้ใหญ่บ้าน  และผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน
(5)    ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งข้าราชการการเมือง
ฯลฯ

6.    ในระหว่างที่ยังมิได้กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการเพื่อปฏิบัติการตามระเบียบนี้  ให้นำหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนดไว้แล้วตามข้อใดมาบังคับใช้
ก.    ระเบียบสำนักนายกว่าด้วยลูกจ้างประจำ พ.ศ. 2525
ข.    ระเบียบสำนักนายกว่าด้วยลูกจ้างประจำ พ.ศ. 2530
ค.    ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยลูกจ้างประจำของส่วนราชการ พ.ศ. 2525
ง.    ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยลูกจ้างประจำของส่วนราชการ พ.ศ. 2530
ตอบ    ค.  ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยลูกจ้างประจำของส่วนราชการ พ.ศ. 2525
    ข้อ 68  ในระหว่างที่ยังมิได้กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการเพื่อปฏิบัติการตามระเบียบนี้  ให้นำหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนดไว้แล้ว  ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยลูกจ้างประจำของส่วนราชการ พ.ศ. 2525  มาใช้บังคับโดยอนุโลม
7.    การลงโทษลูกจ้างประจำให้ดำเนินการตามข้อใด
ก.    ทำเป็นคำสั่ง
ข.    ทำเป็นหนังสือ
ค.    ทำเป็นประกาศกระทรวงการคลัง
ง.    ทำเป็นคำสั่งและประกาศในราชกิจจานุเบกษา
ตอบ    ก.  ทำเป็นคำสั่ง
    ข้อ 49  การลงโทษลูกจ้างประจำให้ทำเป็นคำสั่ง  ผู้สั่งลงโทษต้องสั่งลงโทษให้เหมาะสมกับความผิด  และมิให้เป็นไปโดยความพยาบาท  โดยอคติหรือโดยโสทะจริต  หรือลงโทษผู้ไม่มีความผิด  ในคำสั่งลงโทษให้แสดงว่าผู้ถูกลงโทษได้กระทำผิดวินัยในการกรณีใดตามข้อใด
8.    หน่วยงานใดเป็นผู้กำหนดคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งของลูกจ้างประจำ
ก.    สำนักนายกรัฐมนตรี
ข.    กระทรวงการคลัง
ค.    ปลัดกระทรวงการคลัง
ง.    คณะรัฐมนตรี
ตอบ    ข.  กระทรวงการคลัง
    ข้อ 7  คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งของลูกจ้างประจำให้เป็นไปตามที่กระทรวงการคลังกำหนด
    ในกรณีที่มีเหตุผลและความจำเป็นเพื่อประโยชน์แก่ราชการ  กระทรวงการคลังอาจอนุมัติให้แต่งตั้งลูกจ้างประจำที่มีคุณสมบัติต่างไปจากคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งตามที่กำหนดไว้ก็ได้
9.    ลูกจ้างประจำผู้ใดปฏิบัติตนเหมาะสมกับการเป็นลูกจ้างประจำ  และปฏิบัติราชการมีประสิทธิภาพเป็นที่พึงพอใจของทางราชการถือว่าผู้นั้นมีความชอบ  จะได้รับบำเหน็จความชอบในรูปแบบต่างๆตามแก่กรณี  ยกเว้นข้อใด
ก.    คำชมเชย
ข.    เครื่องเชิดชูเกียรติ
ค.    การได้เลื่อนขั้นตำแหน่ง
ง.    รางวัล
ตอบ    ค.  การได้เลื่อนขั้นตำแหน่ง
    ข้อ 22  ลูกจ้างประจำผู้ใดปฏิบัติตนเหมาะสมกับการเป็นลูกจ้างประจำ  และปฏิบัติราชการมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลในระดับอันเป็นที่พึงพอใจของทางราชการ  ถือว่าผู้นั้นมีความชอบ  จะได้รับบำเหน็จความชอบซึ่งอาจเป็นคำชมเชย  เครื่องเชิดชูเกียรติ  รางวัล  หรือการได้เลื่อนขั้นค่าจ้าง  ตามควรแก่กรณี
10.    การปฏิบัติหรือการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ราชการตามข้อใด  ถือว่าเป็นการผิดวินัยอย่างร้ายแรง
ก.    ลูกจ้างประจำต้องรักษาวินัยโดยเคร่งครัดอยู่เสมอ
ข.    ลูกจ้างประจำต้องสนับสนุนการปกครองระบอบประชาธิปไตย
ค.    ลูกจ้างประจำต้องปฏิบัติหน้าที่ราชการด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและเที่ยงธรรม
ง.    ลูกจ้างประจำต้องตั้งใจปฏิบัติหน้าที่ราชการให้เกิดผลดีหรือความความก้าวหน้าแก่ราชการ
ตอบ    ค.  ลูกจ้างประจำต้องปฏิบัติหน้าที่ราชการด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและเที่ยงธรรม
    ข้อ 30  ลูกจ้างประจำต้องปฏิบัติหน้าที่ราชการด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและเที่ยงธรรม
    ห้ามมิให้อาศัยหรือยอมให้ผู้อื่นอาศัยอำนาจหน้าที่ราชการของตน  ไม่ว่าจะโดยทางตรงหรือทางอ้อมหาประโยชน์ให้แก่ตนเองหรือผู้อื่น  การปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ราชการโดยมิชอบ  เพื่อให้ตนเองหรือผู้อื่นได้ประโยชน์ที่มิควรได้เป็นการทุจริตต่อหน้าที่ราชการและเป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรง


แนวข้อสอบ  ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยลูกจ้างประจำ
ของส่วนราชการ พ.ศ. 2537
1.    ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยลูกจ้างประจำของส่วนราชการ พ.ศ. 2537  มีผลบังคับตามข้อใด
ก.    วันที่ 1 เมษายน 2537
ข.    ทันทีที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษา
ค.    วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา
ง.    วันพ้นกำหนด 90 วัน นับตั้งแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษา
ตอบ    ก.  วันที่ 1 เมษายน 2537
    ข้อ 2  ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2537  เป็นต้นไป
2.    ผู้รักษาการตามระเบียบนี้คือ
ก.    สำนักนายกรัฐมนตรี
ข.    นายกรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง
ค.    ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร
ง.    ปลัดกระทรวงการคลัง
ตอบ    ง.  ปลัดกระทรวงการคลัง
    ข้อ 5  ให้ปลัดกระทรวงการคลังรักษาการตามระเบียบนี้
3.    การปฏิบัติตามข้อใดถือเป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรง
ก.    การรักษาความลับของทางราชการ
ข.    ปฏิบัติหน้าที่ราชการให้เป็นไปตามกฎหมาย
ค.    การประมาทเลินเล่อในหน้าที่ราชการ
ง.    สนับสนุนการปกครองระบอบประชาธิปไตย
ตอบ    ค.  การประมาทเลินเล่อในหน้าที่ราชการ
    ข้อ 32  ลูกจ้างประจำต้องปฏิบัตหน้าที่ราชการด้วยความอุตสาหะ  เอาใจใส่  ระมัดระวังรักษาประโยชน์ของทางราชการ  และต้องไม่ประมาทเลินเล่อในหน้าที่ราชการ
    การประมาทเลินเล่อในหน้าที่ราชการ  อันเป็นเหตุให้เสียหายแก่ราชการอย่างร้ายแรง  เป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรง
4.    ลูกจ้างประจำที่มีสิทธิอุทธรณ์ได้ภายในสามสิบวัน  ได้ถูกสั่งลงโทษตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการลูกจ้างประจำของส่วนราชการ พ.ศ. ใด  
ก.    พ.ศ. 2515
ข.    พ.ศ. 2525
ค.    พ.ศ. 2535
ง.    พ.ศ. 2545
ตอบ    ข.  พ.ศ. 2515
    ข้อ 70  ลูกจ้างประจำผู้ใดถูกสั่งลงโทษ  ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยลูกจ้างประจำของส่วนราชการ พ.ศ. 2525  ให้ผู้นั้นมีสิทธิอุทธรณ์ได้ตาม ข้อ 64
5.    ข้อใดต่อไปนี้มิใช่คุณสมบัติของผู้ที่จะเข้ารับราชการเป็นลูกจ้างประจำ
ก.    มีอายุไม่ต่ำกว่าสิบแปดปี
ข.    อาศัยอยู่ในประเทศไทยไม่น้อยกว่า 5 ปี
ค.    ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งข้าราชการการเมือง
ง.    ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
ตอบ    ข.  อาศัยอยู่ในประเทศไทยไม่น้อยกว่า 5 ปี
    ข้อ 6  ผู้ที่จะเข้ารับราชการเป็นลูกจ้างประจำต้องมีคุณสมบัติทั่วไป  ดังต่อไปนี้
(1)    มีสัญชาติไทย
(2)    มีอายุไม่ต่ำกว่าสิบแปดปี
(3)    เป็นผู้เสื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข  ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยด้วยความบริสุทธิ์ใจ
(4)    ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งกำนัน  แพทย์ประจำตำบล  สารวัตรกำนัน  ผู้ใหญ่บ้าน  และผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน
(5)    ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งข้าราชการการเมือง
ฯลฯ

6.    ในระหว่างที่ยังมิได้กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการเพื่อปฏิบัติการตามระเบียบนี้  ให้นำหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนดไว้แล้วตามข้อใดมาบังคับใช้
ก.    ระเบียบสำนักนายกว่าด้วยลูกจ้างประจำ พ.ศ. 2525
ข.    ระเบียบสำนักนายกว่าด้วยลูกจ้างประจำ พ.ศ. 2530
ค.    ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยลูกจ้างประจำของส่วนราชการ พ.ศ. 2525
ง.    ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยลูกจ้างประจำของส่วนราชการ พ.ศ. 2530
ตอบ    ค.  ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยลูกจ้างประจำของส่วนราชการ พ.ศ. 2525
    ข้อ 68  ในระหว่างที่ยังมิได้กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการเพื่อปฏิบัติการตามระเบียบนี้  ให้นำหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนดไว้แล้ว  ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยลูกจ้างประจำของส่วนราชการ พ.ศ. 2525  มาใช้บังคับโดยอนุโลม
7.    การลงโทษลูกจ้างประจำให้ดำเนินการตามข้อใด
ก.    ทำเป็นคำสั่ง
ข.    ทำเป็นหนังสือ
ค.    ทำเป็นประกาศกระทรวงการคลัง
ง.    ทำเป็นคำสั่งและประกาศในราชกิจจานุเบกษา
ตอบ    ก.  ทำเป็นคำสั่ง
    ข้อ 49  การลงโทษลูกจ้างประจำให้ทำเป็นคำสั่ง  ผู้สั่งลงโทษต้องสั่งลงโทษให้เหมาะสมกับความผิด  และมิให้เป็นไปโดยความพยาบาท  โดยอคติหรือโดยโสทะจริต  หรือลงโทษผู้ไม่มีความผิด  ในคำสั่งลงโทษให้แสดงว่าผู้ถูกลงโทษได้กระทำผิดวินัยในการกรณีใดตามข้อใด
8.    หน่วยงานใดเป็นผู้กำหนดคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งของลูกจ้างประจำ
ก.    สำนักนายกรัฐมนตรี
ข.    กระทรวงการคลัง
ค.    ปลัดกระทรวงการคลัง
ง.    คณะรัฐมนตรี
ตอบ    ข.  กระทรวงการคลัง
    ข้อ 7  คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งของลูกจ้างประจำให้เป็นไปตามที่กระทรวงการคลังกำหนด
    ในกรณีที่มีเหตุผลและความจำเป็นเพื่อประโยชน์แก่ราชการ  กระทรวงการคลังอาจอนุมัติให้แต่งตั้งลูกจ้างประจำที่มีคุณสมบัติต่างไปจากคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งตามที่กำหนดไว้ก็ได้
9.    ลูกจ้างประจำผู้ใดปฏิบัติตนเหมาะสมกับการเป็นลูกจ้างประจำ  และปฏิบัติราชการมีประสิทธิภาพเป็นที่พึงพอใจของทางราชการถือว่าผู้นั้นมีความชอบ  จะได้รับบำเหน็จความชอบในรูปแบบต่างๆตามแก่กรณี  ยกเว้นข้อใด
ก.    คำชมเชย
ข.    เครื่องเชิดชูเกียรติ
ค.    การได้เลื่อนขั้นตำแหน่ง
ง.    รางวัล
ตอบ    ค.  การได้เลื่อนขั้นตำแหน่ง
    ข้อ 22  ลูกจ้างประจำผู้ใดปฏิบัติตนเหมาะสมกับการเป็นลูกจ้างประจำ  และปฏิบัติราชการมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลในระดับอันเป็นที่พึงพอใจของทางราชการ  ถือว่าผู้นั้นมีความชอบ  จะได้รับบำเหน็จความชอบซึ่งอาจเป็นคำชมเชย  เครื่องเชิดชูเกียรติ  รางวัล  หรือการได้เลื่อนขั้นค่าจ้าง  ตามควรแก่กรณี
10.    การปฏิบัติหรือการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ราชการตามข้อใด  ถือว่าเป็นการผิดวินัยอย่างร้ายแรง
ก.    ลูกจ้างประจำต้องรักษาวินัยโดยเคร่งครัดอยู่เสมอ
ข.    ลูกจ้างประจำต้องสนับสนุนการปกครองระบอบประชาธิปไตย
ค.    ลูกจ้างประจำต้องปฏิบัติหน้าที่ราชการด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและเที่ยงธรรม
ง.    ลูกจ้างประจำต้องตั้งใจปฏิบัติหน้าที่ราชการให้เกิดผลดีหรือความความก้าวหน้าแก่ราชการ
ตอบ    ค.  ลูกจ้างประจำต้องปฏิบัติหน้าที่ราชการด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและเที่ยงธรรม
    ข้อ 30  ลูกจ้างประจำต้องปฏิบัติหน้าที่ราชการด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและเที่ยงธรรม
    ห้ามมิให้อาศัยหรือยอมให้ผู้อื่นอาศัยอำนาจหน้าที่ราชการของตน  ไม่ว่าจะโดยทางตรงหรือทางอ้อมหาประโยชน์ให้แก่ตนเองหรือผู้อื่น  การปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ราชการโดยมิชอบ  เพื่อให้ตนเองหรือผู้อื่นได้ประโยชน์ที่มิควรได้เป็นการทุจริตต่อหน้าที่ราชการและเป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรง


จำหน่ายเอกสารคู่มือเตรียมสอบ  083-067-4168
admin ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ดูแลระบบ
รายละเอียดผู้ใช้ 
ข้อสอบ คู่มือสอบ แนวข้อสอบ พนักงานคดีปกครองปฏิบัติการ สำนักงานศาลปกครอง ล่าสุด
แนวข้อสอบ พนักงานคดีปกครองปฏิบัติการ สำนักงานศาลปกครอง
1.วิธีการชดใช้ค่าเสียหายที่เกิดจากการละเมิดของเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติความผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ.2539ข้อใดถูกต้อง
ก ชดใช้เป็นเงิน
ข ซ่อมแซมทรัพย์สินที่เสียหายให้คงสภาพเดิม
ค ชดใช้เป็นทรัพย์สินที่มีคุณภาพ สภาพและปริมาณอย่างเดียวกับที่เสียหาย
ง ทุกข้อ


2.คณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริงความผิดทางละเมิดที่หัวหน้าส่วนราชการแต่งตั้งมีกี่คน
ก ไม่น้อยกว่า 5 คน
ข ไม่เกินกว่า 5 คน
ค ไม่น้อยกว่า 7 คน
ง ไม่เกินกว่า 7 คน


3.การ ฟ้องของบุคคลภายนอกที่ได้รับการละเมิดจากเจ้าหน้าที่รัฐที่เกิดจากการ ปฏิบัติหน้าที่และเจ้าหน้าที่รัฐคนนั้นไม่ได้สังกัดหน่วยงานใด บุคคลภายนอกจะฟ้องหน่วยงานใด
ก ฟ้องเจ้าหน้าที่คนนั้น
ข ฟ้องหน่วยงานรัฐ
ค ฟ้องนายกรัฐมนตรี
ง ฟ้องกระทรวงการคลัง


4.การ ฟ้องร้องกรณีที่เกิดละเมิดขึ้นแก่เอกชน โดยเจ้าหน้าที่รัฐได้ปฏิบัติไปตามหน้าที่ ผู้เสียหายจะฟ้องร้องต่อใครได้เพื่อให้ชดใช้ค่าสินไหมทดแทน
ก ฟ้องเจ้าหน้าที่ของรัฐ
ข ฟ้องหน่วยงานของรัฐที่เจ้าหน้าที่สังกัด
ค ฟ้องกระทรวงการคลังเท่านั้น
ง ไม่สามารถฟ้องร้องได้


5.กรณี ที่เกิดละเมิดขึ้นแก่หน่วยงานของรัฐ โดยเจ้าหน้าที่รัฐกระทำต่อเอกชนโดยจงใจหรือประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง ผู้ใดเป็นผู้รับผิดชอบค่าสินไหมทดแทน
ก เจ้าหน้าที่รัฐ
ข หน่วยงานของรัฐ
ค กระทรวงการคลัง
ง เจ้าหน้าที่ของรัฐและหน่วยงานของรัฐในฐานะเจ้าหนี้ร่วม


6.ผู้ใดเป็นผู้มีอำนาจในการแต่งตั้งคณะกรรมการสืบข้อเท็จจริง หากโรงเรียนเกิดไฟไหม้
ก ผอ.โรงเรียน
ข ผอ.เขตฯ
ค เลขาฯสพฐ.
ง บุคคลตามมาตรา 53 ของพรบ.ครู


7.จุดประสงค์หลักของพระราชบัญญัติความผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ ข้อใดเป็นจริงที่สุด
ก ต้องการคุ้มครองหน่วยงานรัฐ
ข ต้องการคุ้มครองหน่วยงานเอกชน
ค ต้องการคุ้มครองเจ้าหน้าที่รัฐที่ปฏิบัติหน้าที่อย่างสุจริตรอบคอบ
ง ต้องการคุ้มครองหน่วยงานของรัฐที่ได้รับผลกระทบจากการฟ้องร้องของเอกชน


8.ผู้เสียหายสามารถยื่นฟ้องร้องเมื่อถูกละเมิด กรณีที่มิได้เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ ต่อหน่วยงานใด
ก หน่วยงานรัฐ
ข ศาลยุติธรรม
ค กระทรวงการคลัง
ง ศาลปกครอง


9.ถ้าผู้เสียหายได้ยื่นคำขอให้หน่วยงานรัฐพิจารณาชดใช้ค่าสินไหมทดแทน หน่วยงานรัฐต้องพิจารณาให้แล้วเสร็จภายในกี่วัน
ก 60
ข 90
ค 120
ง 180


10.หากหน่วยงานของรัฐได้ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนแก่ผู้เสียหาย โดยเจ้าหน้าที่รัฐผู้รับผิดชอบค่าสินไหม สิทธิของหน่วยงานรัฐที่จะเรียกให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบค่าสินไหมทดแทนมี อายุความกี่ปี
ก ภายในครึ่งปี
ข ภายใน 1 ปี
ค ภายใน 2 ปี
ง ภายใน 5 ปี


แนวข้อสอบ พนักงานคดีปกครองปฏิบัติการ สำนักงานศาลปกครอง ใหม่ล่าสุด
ประกอบด้วย
- แนวข้อสอบความรู้เรื่องเกี่ยวกับฎหมายรัฐธรรมนูญ
- สรุปแนวข้อสอบของกฎหมายปกครอง พร้อมคำอธิบาย
- สรุปแนวข้อสอบกฎหมายว่าด้วยวิธีปฎิบัติราชการทางปกครอง
- แนวข้อสอบกฎหมายว่าด้วยความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่  
- แนวข้อสอบกฎหมายว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของราชการ 

จำหน่ายเอกสารคู่มือเตรียมสอบราชการทุกหน่วยงาน     083-067-4168
admin ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ดูแลระบบ
รายละเอียดผู้ใช้ 
ผมสอบตอน ก.พ.51 ข้อสอบมี 3 ข้อคับ ( 100 คะแนน ) กระดาบคำตอบมี 3 เล่ม 3 สี เล่มละ 8 หน้า
ข้อ 1 ออกเรื่อง กม.ว่าด้วยจัดตั้งฯ และวิธีพิจารณาคดีปกครอง (ข้อสอบแบบตุ๊กตา ยากมาก ) ( 40 คะแนน)
ข้อ 2 ออกเรื่อง ระบบไต่สวนหมายถึงอะไร เหมาะสมกับศาลปกครองยังไง (30 คะแนน)
ข้อ 3 ออกเรื่อง กม.วิธีปฎิบัติราชการทางปกครอง 2539 ( ข้อสอบความถามความเข้าใจเกียวกับสิทธิโต้แย้งของคู่กรณี )(ไม่แน่ใจ) (30 คะแนน )
คนสอบผ่านข้อเขียน ประมาณ 70 คน แล้วไปสอบสัมภาษณ์ ตกสัมภาษณ์เหลือประมาณ 59 คน สอบสัมภาษณ์ยากมากข้อสอบ
ข้อที่ 1 จะเป็นปัญหาตุ๊กตา ถามเกี่ยวกับอำนาจศาลปกครอง ว่าข้อเท็จจริงที่ยกมา จะนำมาฟ้องต่อศาลปกครองได้หรือไม่ กฎหมายที่ต้องดู คือพรบ.จัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ.2542 มาตราที่สำคัญๆ ม.9 วรรคหนึ่ง ม.40 ม.42 ม.72 เป็นต้น
ข้อ 2 จะเป็นปัญหาความจำ เช่น คำสั่งทางปกครองที่หน่วยงานของรัฐออกมา ชอบด้วยกฎหมายหรือไม่ สามารถฟ้องเพิกถอนได้หรือไม่ กฎหมายที่ต้องดู คือ พรบ.วิธีปฎิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ.2539
ข้อ3 พรบ.ว่าด้วยความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ.2542

แนะให้ 1 ข้อ นะ ลองดูอำนจศาลตามมาตรา 9 ให้ดี ๆ ออกข้อสอบได้หลายประเด็นเลย ใคร ฟ้อง ใคร ด้วยเหตุอะไร ขออะไร ข้อสอบน่าจะเป็นปัญหาตุ๊กตาให้วินิจฉัยว่าศาลมีอำนาจรับคำฟ้องไว้พิจารณาหรือเปล่า อันแรกเลยดูว่าใครฟ้อง ก็คือคนนั้นเขาเป็นผู้เดือดร้อนหรือเสียหายมั้ย หรืออาจจะเดือดร้อนเสียหายมั้ย ตามมาตรา 42 ต่อไปคือใครถูกฟ้อง ก็ดูว่าผู้ถูกฟ้องเป็นหน่วยงานทางปกครอง เจ้าหน้าที่ของรัฐ หรือเปล่า ในส่วนนี้ก็ไปดูนิยามศัพท์ มาตรา 3 ต่อไปก็ดูว่าเหตุอะไร ก็คือ ไปดูว่าเป็นเหตุตาม (1) - (6) หรือเปล่า (1) กระทำการ(ออกกฏ คำสั่ง การกระทำอื่นใด)ไม่ชอบ เนื่องมาจากเหตุต่างๆ (ต้องเป็นการกระทำการที่อาศัยอำนาจทางปกครองเท่านั้นนะ ถ้าเป็นอำนาจอื่นๆ เช่น ตำรวจใช้อำนาจตามป วิ.อาญาค้นบ้าน เช่นนี้ไม่ใช่อำนาจทางปกครองแต่เป็นอำนาจตาม ป.วิอาญา อยู่ในอำนาจของศาลยุติธรรม) (2) ละเลยหน้าที่/ปฏิบัติหน้าที่ล่าช้า (3) ละเมิด/ความรับผิดอย่างอื่น ที่เกิดจากการใช้อำนาจทางปกครอง หรือจากการละเลย/ปฏิบัติล่าช้า (ตรงนี้ต้องเกิดจากการใช้อำนาจทางปกครองนะ เช่น หมอใน รพ.ของรัฐฉีดยาคนไข้ผิด หรือคนขับรถของราชการขับรถราชการไปราชการแล้วไปชนคนเดินถนน ดังนี้ แม้ว่าจะเป็นการกระทำของเจ้าหน้าที่ของรัฐ แต่ไม่ได้ใช้อำนาจทางปกครอง จึงไม่อยู่ในอำนาจศาลปกครอง เป็นต้น (4) สัญญาทางปกครอง (ดู คำนิยาม ม.3 คือ ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเป็นหน่วยงานทางปกครอง เป็นสัญญาสัมปทาน /ให้จัดทำบริการสาธารณะ/จัดสิ่งสาธาณูปโภค/แสวงประโยชน์ทรัพยากรธรรมชาติ มีลักษณะสัญญาที่ให้เอกสิทธิ์แก่ฝ่ายรัฐในการใช้สิทธิตามสัญญาเหนือเอกชนซึ่งไม่ปรากฎในสัญญาทางเอกชนทั่วไป) (5) กฎหมายกำหนดให้ฝ่ายรัฐฟ้องบังคับบุคคลให้กระทำการหรือละเว้นกระทำการ (6) มีกฎหมายกำหนดให้อยู่ในเขตอำนาจ จากนั้นก็ไปดูข้อยกเว้น คือ ม.9 วรรคสอง (1) - (3) คือทั้ง 3 เป็นคดีปกครอง แต่กฎหมายยกเว้น เพราะมีศาลอื่นที่มีเขตอำนาจอยู่แล้ว อ้อดูแถมไปด้วยว่า คดีอะไรอยู่ในเขตอำนาจศาลปกครองสูงสุดบ้าง คือ ม.11 จากนั้นก็ไปดู ม.42 วรรคสองว่าได้มีการดำเนินการตามขั้นตอนหรือวิธีการเยียวยาเบื้องต้นหรือยัง (ต้องมีกฎหมายกำหนดว่าต้องใช้สิทธินั้นก่อน เช่น ข้าราชการถูกลงโทษวินัย ต้องอุทธรณ์ต่อผู้มีอำนาจก่อน เมื่อมีผลอุทธรณ์ หรือไม่ได้รับการพิจารณาตามกำหนดแล้ว และไม่พอใจจึงฟ้องได้) จากนั้นก็ไปดูคำขอให้ศาลปกครองบังคับให้ว่าเป็นไปตาม ม.72 หรือเปล่า เท่านี้ก็น่าจะพิจารณาได้ว่าควรจะรับฟ้องหรือเปล่านะ เอาแค่นี้ก่อนนะ ถ้ามีเวลาจะมาเติมให้อีก ขอให้โชคดีครับ (ข้อมูลจากเวปไทยจัสติก)


ข้อสอบให้วิเคราะห์..แยกประเด็น
1.ปรับเข้ากับกฏหมาย พรบ ถูก
2.วินิจฉัยเข้ากับตัวบท
3.สรุปคำตอบฟันธง
ส่วนคำถามที่เป็น ทฤษฎี อาจจะมี 1ข้อ แต่ก็ยากเพราะจะแยกเป็นข้อย่อย
หมายเหตุ..........การเขียนตอบนี่อย่าลืมเรื่องตัวหนังสือเขียนให้อ่านออกสวยงามเพราะท่าน บางคนเขาไม่ยอมเสียเวลาตรวจจำหน่ายเอกสารคู่มือเตรียมสอบราชการทุกหน่วยงาน     083-067-4168
admin ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ดูแลระบบ
รายละเอียดผู้ใช้ 
แนวข้อสอบสำนักงานศาลปกครองจังหวัดนครพนม
แนวข้อสอบสำนักงานศาลปกครองจังหวัดสกลนคร 
แนวข้อสอบสำนักงานศาลปกครองจังหวัดมุกดาหาร 
แนวข้อสอบสำนักงานศาลปกครองจังหวัดอุบลราชธานี 
แนวข้อสอบสำนักงานศาลปกครองจังหวัดหนองคาย 
แนวข้อสอบสำนักงานศาลปกครองจังหวัดอำนาจเจริญ 
แนวข้อสอบสำนักงานศาลปกครองจังหวัดหนองบัวลำภู 
แนวข้อสอบสำนักงานศาลปกครองจังหวัดศรีสะเกษ 
แนวข้อสอบสำนักงานศาลปกครองจังหวัดอุดรธานี 
แนวข้อสอบสำนักงานศาลปกครองจังหวัดยโสธร 
แนวข้อสอบสำนักงานศาลปกครองจังหวัดเลย 
แนวข้อสอบสำนักงานศาลปกครองจังหวัดกาฬสินธุ์ 
แนวข้อสอบสำนักงานศาลปกครองจังหวัดร้อยเอ็ด 
แนวข้อสอบสำนักงานศาลปกครองจังหวัดมหาสารคาม 
แนวข้อสอบสำนักงานศาลปกครองจังหวัดสุรินทร์ 
แนวข้อสอบสำนักงานศาลปกครองจังหวัดขอนแก่น 
แนวข้อสอบสำนักงานศาลปกครองจังหวัดบุรีรัมย์ 
แนวข้อสอบสำนักงานศาลปกครองจังหวัดเพชรบูรณ์ 
แนวข้อสอบสำนักงานศาลปกครองจังหวัดชัยภูมิ 
แนวข้อสอบสำนักงานศาลปกครองจังหวัดนครราชสีมา 
แนวข้อสอบสำนักงานศาลปกครองจังหวัดเชียงใหม่ 
แนวข้อสอบสำนักงานศาลปกครองจังหวัด-เชียงราย 
แนวข้อสอบสำนักงานศาลปกครองจังหวัดแม่ฮ่องสอน 
แนวข้อสอบสำนักงานศาลปกครองจังหวัดพะเยา 
แนวข้อสอบสำนักงานศาลปกครองจังหวัดลำพูน 
แนวข้อสอบสำนักงานศาลปกครองจังหวัดน่าน 
แนวข้อสอบสำนักงานศาลปกครองจังหวัดลำปาง 
แนวข้อสอบสำนักงานศาลปกครองจังหวัดแพร่ 
แนวข้อสอบสำนักงานศาลปกครองจังหวัดอุตรดิตถ์ 
แนวข้อสอบสำนักงานศาลปกครองจังหวัดตาก 
แนวข้อสอบสำนักงานศาลปกครองจังหวัดพิษณุโลก 
แนวข้อสอบสำนักงานศาลปกครองจังหวัดกำแพงเพชร 
แนวข้อสอบสำนักงานศาลปกครองจังหวัดพิจิตร 
แนวข้อสอบสำนักงานศาลปกครองจังหวัดนครสวรรค์ 
แนวข้อสอบสำนักงานศาลปกครองจังหวัดอุทัยธานี 
แนวข้อสอบสำนักงานศาลปกครองจังหวัดชัยนาท 
แนวข้อสอบสำนักงานศาลปกครองจังหวัดลพบุรี 
แนวข้อสอบสำนักงานศาลปกครองจังหวัดสิงห์บุรี 
แนวข้อสอบสำนักงานศาลปกครองจังหวัดปราจีนบุรี 
แนวข้อสอบสำนักงานศาลปกครองจังหวัดสระบุรี 
แนวข้อสอบสำนักงานศาลปกครองจังหวัดนครนายก 
แนวข้อสอบสำนักงานศาลปกครองจังหวัดอ่างทอง 
แนวข้อสอบสำนักงานศาลปกครองจังหวัดราชบุรี 
แนวข้อสอบสำนักงานศาลปกครองจังหวัดสุพรรณบุรี 
แนวข้อสอบสำนักงานศาลปกครองจังหวัดอยุธยา 
แนวข้อสอบสำนักงานศาลปกครองจังหวัดสมุทรสงคราม 
แนวข้อสอบสำนักงานศาลปกครองจังหวัดสมุทรสาคร 
แนวข้อสอบสำนักงานศาลปกครองจังหวัดสระแก้ว 
แนวข้อสอบสำนักงานศาลปกครองจังหวัดตราด 
แนวข้อสอบสำนักงานศาลปกครองจังหวัดจันทบุรี 
แนวข้อสอบสำนักงานศาลปกครองจังหวัดระยอง 
แนวข้อสอบสำนักงานศาลปกครองจังหวัดชลบุรี 
แนวข้อสอบสำนักงานศาลปกครองจังหวัดฉะเชิงเทรา 
แนวข้อสอบสำนักงานศาลปกครองจังหวัดเพชรบุรี 
แนวข้อสอบสำนักงานศาลปกครองจังหวัดชุมพร 
แนวข้อสอบสำนักงานศาลปกครองจังหวัดระนอง 
แนวข้อสอบสำนักงานศาลปกครองจังหวัดสุราษฎร์ธานี 
แนวข้อสอบสำนักงานศาลปกครองจังหวัดนครศรีธรรมราช 
แนวข้อสอบสำนักงานศาลปกครองจังหวัดพังงา 
แนวข้อสอบสำนักงานศาลปกครองจังหวัดกระบี่ 
แนวข้อสอบสำนักงานศาลปกครองจังหวัดตรัง 
แนวข้อสอบสำนักงานศาลปกครองจังหวัดพัทลุง 
แนวข้อสอบสำนักงานศาลปกครองจังหวัดภูเก็ต 
แนวข้อสอบสำนักงานศาลปกครองจังหวัดสงขลา

จำหน่ายเอกสารคู่มือเตรียมสอบราชการทุกหน่วยงาน     083-067-4168
รายละเอียดไฟล์แนบ
กล่องตอบกลับด่วน

กรุณาใช้ข้อความที่สุภาพ คุณสามารถบันทึกฉบับร่างได้
กด "Ctrl+Enter" เพื่อตั้งกระทู้ได้