ประยุกต์ใช้ โพสล่าสุด โพสสำคัญ เครื่องมือ สมาชิก สถิติฟอรั่ม ธนาคาร
หัวข้อ : คู่มือเตรียมสอบ นิติกร อบต. เทศบาล
admin ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ดูแลระบบ
รายละเอียดผู้ใช้ 

คู่มือเตรียมสอบ นิติกร อบต. เทศบาล

ก่อนจะไปสอบครับลองดูในระเบียบว่าสอบอะไรบ้าง เค้าประกาศไว้ดังนี้

1.กฎหมายล้มละลาย

2.กฎหมายวิธิพิจารณาความแพ่งภาคบังคับคดี

3.กฎหมายลักษณะพยาน

4.กฎหมายแพ่งและพาณิชย์

---กระผมก็ไม่ได้สอบวิอาญาเทอมที่แล้วก็อุส่าห์กลับไปนั่งอ่านทั้งพยานวิแพ่งและพยานวิอาญา ปรากฏว่าไม่ออกครับพี่น้อง ออกล้มละลาย 2 ข้อ วิแพ่ง 2 ข้อ แพ่ง 1 ข้อ

ณ สนามสอบ มหาวิทยาลัยสยาม ห้องสอบ อาคาร 12 (อาคารเฉลิมพระเกียรติ) ห้อง 12-1002 วันที่ 17 พฤษภาคม 2552

สอบข้อเขียนข้อสอบจำนวน 5 ข้อ เวลาในการทำข้อสอบตั้งแต่เวลา 13.30-16.30 น.

ชื่อตัวละครในโจทก์อาจจะไม่ตรงกับโจทก์จริงๆในห้องสอบเพราะจำข้อสอบมาเขียนอะ ไม่ได้นำข้อสอบออกมาเค้าไม่ให้เอาออกมา แต่ประเด็นคำถามก็ประมาณนี้แหล่ะนะ ใครตอบได้ลองโพสตอบดูนะเผื่อจะเป็นแนวทางให้ผมรู้ว่าที่ตอบไปผิดหรือเปล่า

ข้อ 1. ตามพระราชบัญญัติล้มละลาย พุทธศักราช 2483 เมื่อศาลมีคำสั่งพิทักษ์ทรัพย์ของลูกหนี้เด็ดขาดแล้วจะมีผล

ก. เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์มีอำนาจเกี่ยวกับทรัพย์สินของลูกหนี้อย่างไร

ข. ลูกหนี้มีอำนาจเกี่ยวกับทรัพย์สินของลูกหนี้อย่างไร

ค. เจ้าหนี้ผู้เป็นโจทก์จะขอรับชำระหนี้อย่างไรข้อ 2. ศาลล้มละลายพิพากษาให้นายเขียวล้มละลายเมื่อวันที่ 5 มกราคม 2552 และเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ได้โฆษณาคำสั่งพิทักษ์ทรัพย์ในราชกิจจานุเบกษาและหนังสือพิมพ์รายวัน “สยามรัฐ” เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2552

ก. นายแดงเจ้าหนี้ ขอรับชำระหนี้โดยให้โอนกรรมสิทธิ์ในที่ดินคืนให้แก่ตน หากคืนไม่ได้ให้ใช้ราคา เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2552

ข. นายชมพูเจ้าหนี้ ขอรับชำระหนี้ในมูลหนี้สัญญา-ู้ยืมจำนวน 250,000 บาท เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2552

ค. ธนาคารเงินจำกัด ขอรับชำรับหนี้ในมูลหนี้ซื้อขายลดตั๋วเงิน จำนวน 1,2500,000 บาท เมื่อวันที่ 1พฤษภาคม 2552

ดังนี้ ถ้าท่านเป็นเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ท่านจะพิจารณาคำขอรับชำระหนี้ของนายแดง นายชมพู ธนาคารเงิน จำกัด อย่างไร เพราะเหตุใดข้อ 3. นายบีโจกท์ตามคำพิพากษาได้ำดำเนินการบังคับคดีและได้แถลงต่อศาลว่านายเอไม่มีทรัพย์สินอย่างใดที่จะบังคับคดีได้ แต่นายเอมีนาง จ. เป็นภริยา นาง จ. มีรถยนต์ 1 คันและเงินเดือน เดือนละ 50,000 บาท รถยนต์คันดังกล่าวได้มาระหว่างสมรส โจทก์ตามคำพิพากษาจึงแถลงต่อศาลดังนี้

ก. ยึดรถยนต์คันดังกล่าวขายทอดตลาดนำเงินที่ได้มาชำระหนี้

ข. อายัดเงินเดือนของนาง จ. ไว้ที่บริษัท ก. ร้อยละ 30 ของค่าจ้างแต่ละเดือน

ดังนี้ถ้าท่านเป็นเจ้าพนักงานพิทักษทรัพย์ท่านจะดำเนินการตามคำแถลงทั้งสองของโจทก์หรือไม่ อย่างไรข้อ 4. เจ้าหนี้ตามคำพิพากษา มีนา ก. และนาย ข. เป็นลูกหนี้ตามคำพิพากษา เจ้าหนี้ตามคำพิพากษาได้ให้เจ้าพนักงานบังคับคดียึดทรัพย์ของนาย ก. ออกขายทอดตลาด เจ้าพนักงานบังคับคดีได้ดำเนินการขายทอดตลาดทรัพย์ของนาย ก.และมีนาย ค. เป็นผู้ซื้อทรัพย์จากการขายทอดตลาดแต่ไม่ชำระเงินให้ครบถ้วน เจ้าพนักงานบังคับคดีจึงได้ดำเนินการขายทอดตลาดครั้งใหม่

ก. เจ้าพนักงานบังคับคดีต้องประกาศแจ้งการขายทอดตลาดครั้งใหม่ให้บุคคลผู้มีส่วนได้เสียคนใดบ้างทราบ

ข. บุคคลผู้มีส่วนได้เสียในการขายทอดตลาดเห็นว่าการขายทอดตลาดของเจ้าพนักงานบัคับคดีมิได้เป็นไปโดยชอบด้วยกฎหมาย ใครบ้างที่จะเป็นผู้มีสิทธิร้องขอต่อศาลให้เพิกถอนการขายทอดตลาด

ข้อ 5. นายบีนำที่ดินของตนไปจำนองหนี้เงิน-ู้ของตนต่อนายเอ โดยจำนองเป็นเงิน 245,000 บาท พร้อมดอกเบี้ยร้อยละ 12 ต่อปี ต่อมานายบีไม่ชำระหนี้ นายเอจึงฟ้องศาล ศาลพิพากษาให้นายเอชนะคดี แต่นายเอไม่บังคับคดีภายใน 10 ปี นับแต่วันที่มีคำพิพากษา หลังจากนนั้นนายบีได้ไปชำระหนี้จำนองเพื่อไถ่ถอนจำนองจำนวน 245,000 บาท พร้อมดอกเบี้ยร้อยละ 12 ต่อปี ในจำนวน 5 ปี แต่นาย เอ ปฏิเสธไม่ยอมรับและอ้างว่ายายบี ต้องชำระดอกเบี้ยตามคำพิพากษาจนกว่าจะชำระหนี้เสร็จ นายบีไม่แน่ใจในข้อกฎหมายจึงมาปรึกษาท่าน นิติกร กรมบังคับคดี ดังนี้

ก. นายบีต้องจะต้องชำระดอกเบี้ยจำนองให้แก่นายเอตามคำพิพากษาตามที่นายเออ้าง หรือตามที่ตนเสนอชำระ

ข. นายบีจะวางทรัพย์ได้หรือไม่ และผลทางกฎหมายจะเป็นอย่างไร


ข้อสอบที่เกี่ยวข้องมีดังนี้
1. พ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม พ.ศ.2543
2. พ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการศาลยุติธรรม พ.ศ.2543
3. พ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2535,2551
4. ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526
5. ประมวลกฎหมายอาญา
6. ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
7. ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
8. ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง
9. ระเบียบงานสารบรรณ พ.ศ.2526จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบ กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น อปท. ใหม่ล่าสุด
รวมทุกอย่างที่ออกข้อสอบ

- แนวข้อสอบความสามารถทางด้านเหตุผล (คณิตศาสตร์)

- แนวข้อสอบวิชาภาษา
ไทย
- แนวข้อสอบ เหตุการณ์ การเมืองเศรษฐกิจและ สังคมในปัจจุบัน

ความรู้พื้นฐานในการปฎิบัติราชการ

- แนวข้อสอบ พรบ. ระเบียบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 แก้ไขเพิ่มเติม

- แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

- แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล

- แนวข้อสอบ พ.ร.ก ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
- แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบัญ


ภาค ข. เลือกตามตำแหน่งที่สอบ

แนวข้อสอบ อบจ.เทศบาล อบต. ระดับ 1
แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี
แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่ประปา
แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่จัดเก็บรายได้
แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่ธุรการ
แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล
แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่พัสดุ
แนวข้อสอบช่างไฟฟ้า
แนวข้อสอบช่างโยธา
แนวข้อสอบช่างสำรวจ
และตำแหน่งอื่นๆ

แนวข้อสอบ อบจ.เทศบาล อบต. ระดับ 2
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานประปา
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานธุรการ
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานพัสดุ
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานส่งเสริมสุขภาพ
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานสาธารณสุขชุมชน
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานสุขาภิบาล
แนวข้อสอบนายท่างเขียนแบบ
แนวข้อสอบนายช่างไฟฟ้า
แนวข้อสอบนายช่างโยธา
แนวข้อสอบนายช่างสำรวจ
และตำแหน่งอื่นๆ

แนวข้อสอบ อบจ.เทศบาล อบต. ระดับ 3
แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน
แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่ระบบคอมพิวเตอร์
แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน
แนวข้อสอบนักพัฒนาชุมชน
แนวข้อสอบนักวิชาการเกษตร
แนวข้อสอบนักวิชาการคลัง
แนวข้อสอบนักวิชาการเงินและบัญชี
แนวข้อสอบนักวิชาการจัดเก็บรายได้
แนวข้อสอบนักวิชาการศึกษา
แนวข้อสอบนักวิชาการส่งเสริมสุขภาพ
แนวข้อสอบนักวิชาการสุขาภิบาล
แนวข้อสอบนักสังคมสงเคราะห์
แนวข้อสอบนิติกร
แนวข้อสอบบุคลากร
แนวข้อสอบวิศวโยธา
แนวข้อสอบสถาปนิก
แนวข้อสอบสันทนาการ
ส่งเป็นไฟล์ PDF ทาง E-MAIL สามารถนำไปปริ้นได้เลย ในราคาชุดละ 399 บาท
* ส่งด่วนภายใน 3 ชม. ส่งช้าไม่เกิน 24:00 น. วันที่โอนเงิน * ( ควรดูที่ JUNK MAIL )
สั่งซื้อมาที่ 083-067-4168 หรือ ส่ง SMS / WhatsApp , LINE
ชำระค่าสินค้าและบริการ โอนเงินแล้วแจ้งที่
lek.pisi@hotmail.com **แจ้งรายละเอียดให้ชัดเจน**
1. ธ. กรุงเทพ ออมทรัพย์ สาขา เซ็นทรัลพระราม 3 เลขที่บัญชี 048-0-17796-3 ชื่อบัญชี Sumalee Thongyot
2. ธ. กรุงไทย ออมทรัพย์ สาขา บิ๊กซีสะพานควาย เลขที่บัญชี 980-6-40570-6 ชื่อบัญชี Sumalee Thongyot
3. ธ. กสิกรไทย ออมทรัพย์ สาขา เซ็นทรัลพระราม 3 เลขที่บัญชี 748-2-66186-0 ชื่อบัญชี Pisitchai Kimchai
4. ธ.ไทยพาณิชย์ ออมทรัพย์ สาขา บิ๊กซีรามอินทรา เลขที่บัญชี 402-398830-4 ชื่อบัญชี Pisitchai & Sumalee
5. ธ. กรุงศรีอยุธยา ออมทรัพย์ สาขา อุรุพงษ์ เลขที่บัญชี 130-1-28490-7 ชื่อบัญชี Pisitchai Kimchai
* ขั้นตอนแตกไฟล์ PDF
http://www.thaionline1.com/read.php?tid=10604 *
** เปิดบริการทุกวัน เวลา 8.00 - 24.00 น. **


จำหน่ายเอกสารคู่มือเตรียมสอบราชการทุกหน่วยงาน     083-067-4168
admin ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ดูแลระบบ
รายละเอียดผู้ใช้ 
จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบ กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น อปท. ใหม่ล่าสุด
รวมทุกอย่างที่ออกข้อสอบ

- แนวข้อสอบความสามารถทางด้านเหตุผล (คณิตศาสตร์)
- แนวข้อสอบวิชาภาษา
ไทย
- แนวข้อสอบ เหตุการณ์ การเมืองเศรษฐกิจและ สังคมในปัจจุบัน

ความรู้พื้นฐานในการปฎิบัติราชการ
- แนวข้อสอบ พรบ. ระเบียบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 แก้ไขเพิ่มเติม
- แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
- แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล
- แนวข้อสอบ พ.ร.ก ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
- แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบัญ


ภาค ข. เลือกตามตำแหน่งที่สอบ
แนวข้อสอบ อบจ.เทศบาล อบต. ระดับ 1
แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี
แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่ประปา
แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่จัดเก็บรายได้
แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่ธุรการ
แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล
แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่พัสดุ
แนวข้อสอบช่างไฟฟ้า
แนวข้อสอบช่างโยธา
แนวข้อสอบช่างสำรวจ
และตำแหน่งอื่นๆ

แนวข้อสอบ อบจ.เทศบาล อบต. ระดับ 2
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานประปา
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานธุรการ
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานพัสดุ
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานส่งเสริมสุขภาพ
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานสาธารณสุขชุมชน
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานสุขาภิบาล
แนวข้อสอบนายท่างเขียนแบบ
แนวข้อสอบนายช่างไฟฟ้า
แนวข้อสอบนายช่างโยธา
แนวข้อสอบนายช่างสำรวจ
และตำแหน่งอื่นๆ

แนวข้อสอบ อบจ.เทศบาล อบต. ระดับ 3
แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน
แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่ระบบคอมพิวเตอร์
แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน
แนวข้อสอบนักพัฒนาชุมชน
แนวข้อสอบนักวิชาการเกษตร
แนวข้อสอบนักวิชาการคลัง
แนวข้อสอบนักวิชาการเงินและบัญชี
แนวข้อสอบนักวิชาการจัดเก็บรายได้
แนวข้อสอบนักวิชาการศึกษา
แนวข้อสอบนักวิชาการส่งเสริมสุขภาพ
แนวข้อสอบนักวิชาการสุขาภิบาล
แนวข้อสอบนักสังคมสงเคราะห์
แนวข้อสอบนิติกร
แนวข้อสอบบุคลากร
แนวข้อสอบวิศวโยธา
แนวข้อสอบสถาปนิก
แนวข้อสอบสันทนาการ
ส่งเป็นไฟล์ PDF ทาง E-MAIL สามารถนำไปปริ้นได้เลย ในราคาชุดละ 399 บาท
* ส่งด่วนภายใน 3 ชม. ส่งช้าไม่เกิน 24:00 น. วันที่โอนเงิน * ( ควรดูที่ JUNK MAIL )
สั่งซื้อมาที่ 083-067-4168 หรือ ส่ง SMS / WhatsApp , LINE
ชำระค่าสินค้าและบริการ โอนเงินแล้วแจ้งที่
lek.pisi@hotmail.com **แจ้งรายละเอียดให้ชัดเจน**
1. ธ. กรุงเทพ ออมทรัพย์ สาขา เซ็นทรัลพระราม 3 เลขที่บัญชี 048-0-17796-3 ชื่อบัญชี Sumalee Thongyot
2. ธ. กรุงไทย ออมทรัพย์ สาขา บิ๊กซีสะพานควาย เลขที่บัญชี 980-6-40570-6 ชื่อบัญชี Sumalee Thongyot
3. ธ. กสิกรไทย ออมทรัพย์ สาขา เซ็นทรัลพระราม 3 เลขที่บัญชี 748-2-66186-0 ชื่อบัญชี Pisitchai Kimchai
4. ธ.ไทยพาณิชย์ ออมทรัพย์ สาขา บิ๊กซีรามอินทรา เลขที่บัญชี 402-398830-4 ชื่อบัญชี Pisitchai & Sumalee
5. ธ. กรุงศรีอยุธยา ออมทรัพย์ สาขา อุรุพงษ์ เลขที่บัญชี 130-1-28490-7 ชื่อบัญชี Pisitchai Kimchai
* ขั้นตอนแตกไฟล์ PDF
http://www.thaionline1.com/read.php?tid=10604 *
** เปิดบริการทุกวัน เวลา 8.00 - 24.00 น. **


จำหน่ายเอกสารคู่มือเตรียมสอบราชการทุกหน่วยงาน     083-067-4168
รายละเอียดไฟล์แนบ
กล่องตอบกลับด่วน

กรุณาใช้ข้อความที่สุภาพ คุณสามารถบันทึกฉบับร่างได้
กด "Ctrl+Enter" เพื่อตั้งกระทู้ได้