ประยุกต์ใช้ โพสล่าสุด โพสสำคัญ เครื่องมือ สมาชิก สถิติฟอรั่ม ธนาคาร
หัวข้อ : เเนวข้อสอบพนักงาน อบต. เทศบาล วิชาเฉพาะตำเเหน่งประชาสัมพันธ์
admin ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ดูแลระบบ
รายละเอียดผู้ใช้ 

เเนวข้อสอบพนักงาน อบต. เทศบาล วิชาเฉพาะตำเเหน่งประชาสัมพันธ์

โปรดทำเครื่องหมาย X ลงหน้าข้อที่ถูกต้อง
1. ข้อใดเป็นเอกลักษณ์ที่เด่นชัดที่สุดของคนไทย
(ก)   ขยันขันแข็ง
(ข)   ค้นคว้าหาความรู้อยู่เสมอ
(ค)   ยิ้มแย้มแจ่มใสโกรธใครไม่นาน
(ง)    นอบน้อมถ่อมตนโดยเฉพาะผู้มีอาวุโส
2. ข้อใดไม่ใช่วัฒนธรรมประจำท้องถิ่น
        (ก)  บายศรี
        (ข)  โนห์รา
        (ค)  เซิ้งบั้งไฟ
        (ง)  รดน้ำดำหัว
3. วัฒนธรรม หมายความว่าอย่างไร
         (ก)  ความเจริญงอกงามของสังคม
         (ข)  ความเป็นผู้มีการศึกษาดีรู้ดี
         (ค)  กฎเกณฑ์ของสังคมในอดีต
         (ง)  แบบแผนแห่งการครองชีวิตของมนุษย์ในสังคม
4. ข้อใดไม่ใช่เนื้อหาของวัฒนธรรมไทย
         (ก)  คติธรรม
         (ข)  เนติกรรม
         (ค)  นามธรรม
         (ง)  สหธรรม
5. การเล่น “หนังใหญ่” เป็นศิลปวัฒนธรรมของภาคใด
          (ก)  ภาคเหนือ
          (ข)  ภาคใต้
          (ค)  ภาคอีสาน
          (ง)  ภาคกลาง
6. สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรปัจจุบันมีจำนวนกี่คน
         (ก)  357 คน
         (ข)  358 คน
         (ค)  359 คน
         (ง)  360 คน
7. สัญลักษณ์ของกรุงเทพมหานครคือ
         (ก)  พระอินทร์ทรงช้างเอราวัณ
          (ข)  พระที่นั่งจักรีมหาปราสาท
          (ค)  ภูเขาทอง
          (ง)  วัดพระศรีรัตนศาสดาราม8. การแสดงอะไรต่อไปนี้ที่ได้รับอิทธิพลจากตะวันตก

          (ก)  ลิเก

          (ข)  โขน

          (ค)  ละครดึกดำบรรพ์

          (ง)  ละครหญิง

9. “ถมนคร” ที่รัชกาลที่ 2 โปรดให้ฟื้นฟูฝึกหัดช่างถมขึ้นใหม่อยู่ที่จังหวัด

          (ก)  นครศรีธรรมราช

          (ข)  นครราชสีมา

          (ค)  นครสวรรค์

          (ง)  นครพนม

10. ข้อต่อไปนี้ข้อใดคือคุณธรรม 4 ประการที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระราชดำรัสเมื่อวันที่ 5 เมษายน 2525

          (ก)  สัจจะ ทมะ ขันติ จาคะ

          (ข)  เมตตา กรุณา มุทิตา อุเบกขา

          (ค)  ทาน ปิยะวาจา สมานัตตา  อุตถจริยา

          (ง)  ฉันทะ วิริยะ จิตตะ วิมังสา

11. วันสถาปนากรุงเทพมหานคร คือวันที่

           (ก)  1   เมษายน

           (ข)  16 มกราคม

           (ค)  14 ธันวาคม

           (ง)   9  สิงหาคม

12. สถาบันที่มีความสำคัญในการกำหนดสถานภาพของปัจเจกบุคคลตั้งแต่เริ่ม คือ

           (ก)  สถาบันการศึกษา

           (ข)  สถาบันเศรษฐกิจ

           (ค)  สถาบันครอบครัว

           (ง)  สถาบันการปกครอง

13. ประเพณีการลงแขกที่ปฏิบัติกันอยู่ในสังคมชนบทนั้นจัดว่าเป็น

           (ก)  บรรทัดฐานของสังคมชนบท

           (ข)  ความเอื้อเฟื้อเห็นอกเห็นใจ

           (ค)  การต่อรองในทางเศรษฐกิจ

           (ง)  วิธีการควบคุมของสังคมชนบท

14. ในรัชกาลใดที่เริ่มนำศิลปะจีนเข้ามาผสมผสานกับศิลปะไทยอย่างเห็นได้ชัดเป็นครั้งแรก

           (ก) รัชกาลที่ 1

           (ข)  รัชกาลที่ 2

           (ค)  รัชกาลที่ 3

           (ง)  รัชการที่ 4

15. ข้อใดไม่แสดงให้เห็นอย่างเด่นชัดถึงการเกิดขึ้นแห่งพฤติกรรมรวมหมู่ประเภทฝูงชน

           (ก)  บุคคลแต่ละคนไม่สนใจมีความสัมพันธ์กันเพียงชั่วคราว 

           (ข)  บุคคลแต่ละคนพร้อมที่จะทำบางสิ่งบางอย่างเมื่อถูกชักจูง

           (ค)  กลุ่มคนที่รวมตัวกันมีจำนวนแน่นอนตายตัวเสมอ

           (ง)  กลุ่มคนที่มารวมกันต่างมุ่งความ

16. พระธรรมจักรขนาดใหญ่ที่ประดิษฐานไว้ที่พุทธมณฑล จ.นครปฐมจัดเป็นพุทธเจดีย์ประเภทใด

           (ก)  อุทเทสิกะเจดีย์

           (ข)  ธรรมเจดีย์

           (ค)  บริโภคเจดีย์

           (ง)  ธาตุเจดีย์

17. ประเพณีก่อพระเจดีย์ทรายช่วยปลูกฝังคุณธรรมในข้อใด

           (ก)  มีมานะอดทน

           (ข)  ความขยันหมั่นเพียร

           (ค)  เสียสละประโยชน์ส่วนตนเพื่อส่วนรวม

            (ง)  ความรับผิดชอบต่อหน้าที่

18. อะไรเป็นปัจจัยที่สำคัญที่ทำให้สังคมไทยมีลักษณะพิเศษด้านวัฒนธรรม

            (ก)  ทำเลที่ตั้งของประเทศต่างจากประเทศอื่น

            (ข)  มีประเทศเพื่อนบ้านซึ่งมีลักษณะวัฒนธรรมต่างกัน

             (ค)  มีขนบธรรมเนียมประเพณีตลอดจนถึงการสร้างสมความเจริญต่าง ๆ กันเป็นเวลานาน

             (ง)  ประชาชนไม่มากไม่น้อยเกินไป

19. “การฟ้อนเทียน” เป็นศิลปะของภาคใด

           (ก)  ภาคเหนือ

           (ข)  ภาคใต้

           (ค)  ภาคตะวันออก

           (ง)  ภาคกลาง

20. จำนวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรในกรุงเทพมหานครมีจำนวนทั้งสิ้น..........คน

            (ก)  24 คน

            (ข)  37 คน

            (ค)  35 คน

            (ง)  36 คน

21. จังหวัดที่จัดประเพณี “บุญบั้งไฟ” จนมีชื่อเสียงในปัจจุบัน

           (ก)  อุบลราชธานี

           (ข)  หนองคาย

           (ค)  อุดรธานี

           (ง)  ยโสธร

22. ปัจจุบันกรุงเทพมหานครใช้ “แผนพัฒนากรุงเทพมหานคร” ฉบับที่

          (ก)  ฉบับที่ 2

          (ข)  ฉบับที่ 3

          (ค)  ฉบับที่ 4

          (ง)  ฉบับที่ 5

23. แผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ฉบับปัจจุบันคือแผนที่ใช้ในปี

          (ก)  พ.ศ. 2536 – 2540

          (ข)  พ.ศ. 2534 – 2539

          (ค)  พ.ศ. 2535 – 2539

          (ง)  พ.ศ. 2533 – 2537

24. ปัจจุบันประเทศไทยใช้แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่

            (ก)  ฉบับที่ 4

            (ข)  ฉบับที่ 5

            (ค)  ฉบับที่ 6

            (ง)  ฉบับที่ 7

25. แผนพัฒนากรุงเทพมหานครฉบับปัจจุบันประกอบด้วยแผนสาขาทั้งสิ้น

             (ก)  4 สาขา

             (ข)  5 สาขา

             (ค)  6 สาขา

             (ง)  7 สาขา

26. คณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ ได้จัดให้มีการดำเนินการฟื้นฟูและพัฒนาจิตใจของประชาชนด้านค่านิยม ซึ่งรัฐบาลได้กำหนดเป็นนโยบาย เรียกว่า

             (ก)  คุณธรรม 4 ประการ

             (ข)  ค่านิยมพื้นฐาน 5 ประการ

             (ค)  ค่านิยมพื้นฐาน 4 ประการ

             (ง)  ไม่มีข้อใดถูก

27. ศิลปะ “ศรีวิชัย” เป็นศิลปะที่ปรากฏมากในภาค

             (ก)  ภาคเหนือ

             (ข)  ภาคใต้

             (ค)  ภาคตะวันออก

             (ง)  ภาคกลาง

28. ข้อต่อไปนี้ ข้อใดคือนโยบายของ ร.อ.กฤษฎา อรุณวงษ์ ณ อยุธยา

           (ก)  สะอาด เขียวสด ลดมลพิษ

           (ข)  ช่วยชุมชนแออัด ขจัดมลพิษแก้ปัญหารถติด ทำให้ทุกชีวิตรื่นรมย์

           (ค)  โรงงานร่วมพัฒนา รักษาสิ่งแวดล้อม

           (ง)  ไม่มีข้อใดถูก

29. กรุงเทพมหานครเป็นรูปการปกครองท้องถิ่นรูปพิเศษจัดตั้งมาแล้วเริ่มตั้งแต่ปี

          (ก)  พ.ศ. 2515

          (ข)  พ.ศ. 2518

          (ค)  พ.ศ. 2528  

          (ง)  พ.ศ. 2525

30. ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครมาจากการเลือกตั้งอยู่ในตำแหน่ง คราวละ

         (ก)  4 ปี

         (ข)  5 ปี   

         (ค)  6 ปี

         (ง)  8 ปี
31. การประชาสัมพันธ์ การโฆษณาขายสินค้า การโฆษณาชวนเชื่อ

         (ก)  วิธีดำเนินการเหมือนกัน แต่แตกต่างในรูปแบบ

         (ข)  ไม่เหมือนกันทั้งวิธีดำเนินการและวัตถุประสงค์

         (ค)  วิธีดำเนินการเหมือนกัน แต่วัตถุประสงค์ต่างกัน

         (ง)  เหมือนกันทั้งวิธีดำเนินการและวัตถุประสงค์

32. ผู้บริหารกับงานประชาสัมพันธ์

           (ก)  ผู้บริหารควรเน้นการประชาสัมพันธ์มากกว่าผลงาน

           (ข)  ผู้บริหารควรเน้นผลงานมากกว่าการประชาสัมพันธ์

            (ค)  ผู้บริหารควรเน้นผลงานเท่า ๆ  กับการประชาสัมพันธ์

            (ง)  ไม่มีข้อใดถูก

33. การประชาสัมพันธ์จะต้องมีอุดมการณ์ ไม่ควรใช้กลวิธีแบบโฆษณาชวนเชื่อเข้ามาปะปน

           (ก)  ถูกต้องแล้ว เพราะสีขาวไม่ควรปนสีดำ

           (ข)  ไม่ถูกต้อง ควรเอาเยี่ยงกา แต่ไม่เอาอย่างกา

           (ค)  ปัจจุบันคนมีการศึกษาดีมากแล้ว

                  ไม่ควรอย่างยิ่งที่จะนำกลวิธีการ

                   โฆษณาชวนเชื่อมาใช้

            (ง)  ไม่มีข้อใดถูก

34. นักบริหารกับนักประชาสัมพันธ์

            (ก)  หน้าที่รับผิดชอบต่างกัน แต่ต้องปฏิบัติงานประชาสัมพันธ์เหมือน ๆ กัน

            (ข)  นักบริหารวางนโยบาย ส่วนนักประชาสัมพันธ์นำไปปฏิบัติ

            (ค)  ร่วมกันวางนโยบาย แต่นักประชาสัมพันธ์นำไปปฏิบัติ

            (ง)  นักประชาสัมพันธ์เป็นผู้ปฏิบัติแต่นักบริหารเป็นผู้ตรวจสอบประเมินผล

35. การประชาสัมพันธ์กับการเผยแพร่

          (ก)  การประชาสัมพันธ์คือการเผยแพร่ข่าวสารข้อมูลนั่นเอง

          (ข)  การประชาสัมพันธ์เป็นส่วนหนึ่งของการเผยแพร่

          (ค)  การแถลงผลงานความก้าวหน้าในการดำเนินงานของหน่วยงานเป็นการเผยแพร่

          (ง)  นักประชาสัมพันธ์ไม่มีหน้าที่เผยแพร่ ผู้เผยแพร่ไม่มีหน้าที่ประชาสัมพันธ์

36. ข้อความใดเป็นการประชาสัมพันธ์

         (ก)  น้ำมันขึ้นราคาอีกลิตรละ  50 สตางค์

         (ข)  สบู่หอมไก่ฟ้าขึ้นราคาอีก 1 บาท  แต่เพิ่มคุณค่า 2 บาท

         (ค)  รักเมืองไทย ชูชาติไทย ให้รุ่งเรืองสมเป็นเมืองของไทย

         (ง)  กทม. เพิ่มรถเก็บขยะมูลฝอยอีก  50 คัน

37. ข้อต่อไปนี้ข้อใดเป็นสัญลักษณ์ของศาสนาพุทธ

         (ก)  เสมาธรรมจักร

         (ข)  ดอกบัว

         (ค)  ต้นโพธิ์

         (ง)  ถูกทุกข้อ

38. ศูนย์กลางของอาณาจักร “ศรีวิชัย” อยู่ที่เมือง

         (ก)  นครปฐม

         (ข)  นครพนม

         (ค)  นครราชสีมา

         (ง)  นครศรีธรรมราช

39. ข้อใดถูกต้องที่สุด

          (ก)  ปัจจุบันมีการดำเนินการโฆษณาเพื่อการประชาสัมพันธ์

          (ข)  ปัจจุบันมีการดำเนินการประชา สัมพันธ์เพื่อการโฆษณา

          (ค)  ถูกทั้งข้อ ก. และ ข.

          (ง)  เป็นไปไม่ได้ทั้งข้อ ก. และ ข.

40. MC. ในการประชาสัมพันธ์ ย่อมาจาก

          (ก)  Manager Control

          (ข)  Member of Congress

          (ค)  Master of Ceremonies

          (ง)  Master of Coordination
41. การจัดแถลงข่าวออกโทรทัศน์ ข้อใดถูกที่สุด

          (ก)  ควรแจกเนื้อหาข่าวให้สื่อมวลชนหลังการถ่ายทำแล้ว เพราะถ้าแจก

                 ก่อนสื่อมวลชนจะรีบกลับ

          (ข)  หน่วยงานประชาสัมพันธ์ ควรถ่ายวีดีทัศน์ให้กับสื่อมวลชน สถานีที่

                  มิได้มาทำข่าวด้วย แต่ห้ามติดตั้งตราสถานี (Logo) ของสถานีนั้น

                  ให้ปรากฏเบื้องหน้าผู้แถลงข่าว  เพราะสถานีนั้นมิได้มา

          (ค)  การแถลงข่าว ที่มีผู้ใหญ่ของงานหลายคนร่วมอยู่ด้วย ควรให้เกียรติได้พูดแถลงทุกคน

           (ง)  ควรจัดน้ำดื่มให้ผู้แถลงข่าวด้วย

42. สถานีวิทยุกรุงเทพมหานคร

           (ก)  ตั้งอยู่ที่ใต้สะพานพระพุทธยอดฟ้า คลื่นความถี่ FM 864

            (ข)  ตั้งอยู่ที่สวนสราญรมย์  คลื่นความถี่ AM 864

            (ค)  ตั้งอยู่ในศาลาว่าการ กทม.  คลื่นความถี่ FM 864

            (ง)  ตั้งอยู่ที่สวนลุมพินี  คลื่นความถี่ AM 864

43. รายการ “เมืองหลวงของเรา”  ซึ่งปกติ ผว.กทม. จะปออกรายการโทรทัศน์ทุกวันจันทร์แรกของเดือนที่

            (ก)  ช่อง 11 เวลา 20.30 – 21.30 น.

            (ข)  ช่อง   3 เวลา 21.00  – 22.00 น.

            (ค)  ช่อง 11 เวลา 21.00 – 22.00 น.

            (ง)  ช่อง    7 เวลา 20.30 – 21.30 น.

44. ก่อนที่คนจะให้ความร่วมมือและสนับสนุน ควรดำเนินการอย่างไร

           (ก) ให้ความเข้าใจ เพื่อเกิดการยอมรับและรับรู้

           (ข)  ให้การรับรู้ อันนำไปสู่การรับรู้และเข้าใจ

           (ค)  ต้องให้ยอมรับก่อน จึงจะนำไปสู่การรับรู้ และเข้าใจ

           (ง)  ต้องให้รับรู้ก่อน จึงจะเข้าใจและยอมรับ

45. ข้อใดถูก

           (ก)  การประชาสัมพันธ์ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในระยะเวลาอันรวดเร็ว   

                  โดยทุ่มทุนระยะสั้น ๆ ก็พอ

           (ข)  ในช่วงเวลาที่เกิดความเข้าใจผิดจนสับสนวุ่นวาย เหมาะที่สุดในการประชาสัมพันธ์                                                 

                    เพราะผู้คนขาดสติ ชักจูงได้ง่าย

            (ค)  เรื่องจริงที่เกิดขึ้น ต้องพูดหมดทุกเรื่อง เพราะการประชาสัมพันธ์คือการพูดความจริง

            (ง)  ไม่มีข้อใดถูก

46. คำว่า Image ที่ใช้ในข้อความข้างล่างนี้ ข้อใดถูก

            (ก)  กรมตำรวจกำลังเร่งสร้างภาพพจน์ใหม่

            (ข)  เขาประพฤติตนไม่ดี ทำให้เสียภาพพจน์ข้าราชการ กทม.     

            (ค)  ภาพพจน์ของหญิงไทยใน สายตาชาวต่างประเทศ กำลังเป็นไปในทางไม่สู้ดีนัก

             (ง)  ไม่มีข้อใดถูก

47. สปอตโทรทัศน์เพื่อการประชาสัมพันธ์ ที่หน่วยงานราชการขอความร่วมมือจากสถานีโทรทัศน์ โดยทั่วไป

            (ก)  กำหนดความยาวไม่เกิน 1 นาที

            (ข)  กำหนดความยาวไม่เกิน  30 วินาที

            (ค)  กำหนดความยาวไม่เกิน 45 วินาที

            (ง)  กำหนดความยาวไม่เกิน 3 นาที

48. อัตราค่าโฆษณาทางโทรทัศน์ปัจจุบันช่วงเวลาใดที่แพงที่สุด คือ

          (ก)  ก่อนเสนอข่าวประจำวัน

          (ข)  หลังเสนอข่าวประจำวัน

          (ค)  ระหว่างข่าวประจำวัน

          (ง)  ระหว่างการถ่ายทอดอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐบาล

49. ปัญหาที่สร้างความกังวลใจแก่ผู้ทำการโฆษณาทางโทรทัศน์ปัจจุบันคือ

          (ก)  ค่าโฆษณาแพงมาก

          (ข)  โทรทัศน์มีหลายช่องเกินไป

          (ค)  โฆษณามากเกินไป

          (ง)  Remote Control

50. การเลือกตั้งซ่อมในเขตเลือกตั้งที่ 1 กทม.นั้น การประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนไปใช้สิทธิมากที่สุด ควรกระทำดังนี้

          (ก)  ประชาสัมพันธ์ทางโทรทัศน์เป็นหลัก

          (ข)  ประชาสัมพันธ์ทางวิทยุเป็นหลัก

          (ค)  ประชาสัมพันธ์ด้วยแผ่นป้าย  คลัชเอาต์

           (ง)  การแจกแผ่นพับ แผ่นปลิว และเชิญชวนตามบ้าน
จำหน่ายเอกสารคู่มือเตรียมสอบราชการทุกหน่วยงาน     083-067-4168
admin ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ดูแลระบบ
รายละเอียดผู้ใช้ 


ครบทุกหลักสูตร ที่ใช้สอบ ส่วนท้องถิ่น ภาค ก.+ ภาค ข. (เฉพาะตำแหน่ง)

สอบท้องถิ่น 56 เปิดสอบ 4 ภาค 10 เขต ทั่วประเทศ 15 ก.ย. 2556 นี้ !!!


ข้อสอบบรรจุเป็น พนักงาน อบต. อปท. อบจ. ใช้สอบทั่วประเทศ ทุกตำแหน่ง

ผู้นำท้องถิ่นหมายถึงใคร
ตอบ กำนัน / ผู้ใหญ่บ้าน / ครู / พระ


นายกเทศมนตรีที่มาจากการเลือกตั้งโดยตรงของประชาชนต้องมีอายุไม่ต่ำกว่ากี่ปี
ตอบ 30 ปี


นายกเทศมนตรีแต่งตั้ง โดย
ตอบ ผู้ว่าราชการจังหวัดโดยความเห็นชอบของสภาเทศบาล


ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีจำนวนกี่คน
ตอบ จำนวน 12 คน


สำนักงาน ก.ถ. อยู่ในสังกัดใด
ตอบ สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย


ใครเป็นเลขานุการคณะกรรมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ?
ตอบ หัวหน้าสำนักงานกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น


9. การเข้าชื่อเพื่อให้มีการถอดถอนผู้บริหารท้องถิ่น ให้ยื่นต่อ
ตอบ ผู้ว่าราชการจังหวัด


10. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 11 มุ่งเน้นอะไร?
ตอบ พ.ศ.2555- 2559 เน้นการฟื้นฟูเศรษฐกิจของประเทศโดยมุ่งขยายการผลิต สาขาเกษตร


11. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใด ที่จัดตั้งขึ้นหลังการปฏิรูปการปกครอง พ.ศ.2475?
ตอบ เทศบาล


12. หน่วยการปกครองท้องถิ่นระดับรากหญ้าหรือหน่วยพื้นฐานของไทยคือ
ตอบ องค์การบริหารส่วนตำบล เทศบาลระดับชุมชนเมือง อบจ.ระดับจังหวัด
13. ตามกฎหมายใครมีหน้าที่ในการจัดทำแผนพัฒนาตำบล?
ตอบ คณะผู้บริหารท้องถิ่น


14. กรณีถอดถอนคณะผู้บริหารท้องถิ่น ต้องดำเนินการอย่างไร?
ตอบ ราษฎรผู้มีสิทธิเลือกตั้งในเขต อบต. ได้ลงคะแนนเสียงให้พ้นจากตำแหน่งตามกฎหมาย กำหนด

15. ตามกฎหมายใครมีอำนาจในการยุบ อบต.?
ตอบ ผู้ว่าราชการจังหวัดตามความเห็นของนายอำเภอ


16. อบต.ที่มีสมาชิกสภาอบต.น้อยที่สุด มีสมาชิกสภาอบต.กี่คน?
ตอบ 6 คน
17. อำนาจหน้าที่ใดที่ อบต.สามารถที่จัดทำได้เอง ?
ตอบ การจัดหาประโยชน์จากทรัพย์สิน
18. ข้อใดคืออำนาจหน้าที่ของอบต.?


ตอบ พัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม
19. ข้อใดไม่ใช่รายได้ของ อบต.
ตอบ ภาษีการค้า


20. คลื่นลูกที่สาม หมายถึงอะไร?
ตอบ ข้อมูลข่าวสารและสารสนเทศ


21. การจัดตั้งเทศบาลให้กระทำได้โดย
ตอบ ตราเป็นพระราชกฤษฎีกา


22. วัน อบต. วันที่เท่าไร ?
ตอบ 2 มีนาคม ของทุกปี


23. รัฐธรรมนูญ ฉบับปี พ.ศ.2550 ที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน เป็นรัฐธรรมนูญฉบับที่เท่าไรของประเทศไทย
ตอบ ฉบับที่ 18


25. การให้อำนาจทางการบริหารให้แก่หน่วยงานราชการส่วนภูมิภาค ใช้หลักการใดในการบริหาร?
ตอบ การแบ่งอำนาจ
26. องค์กรบริหารงานบุคคลของอบต.ในจังหวัด คือหน่วยงานใด?
ตอบ คณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัด


27. สมาชิกสภาเทศบาลเมือง มีสมาชิกจำนวน
ตอบ 18 คน


28. อบต.มีฐานะเป็นนิติบุคคลตามกฏหมายใด
ตอบ กฏหมายมหาชน
29. ค่าปรับกรณีทำผิดข้อบัญญัติท้องถิ่น ปรับได้สูงสุดเท่าไร?
ตอบ 1,000 บาท


30. ข้อใดเป็นหน่วยงานขึ้นตรงต่อนายกรัฐมนตรี?
ตอบ กพ.


31. หน่วยงานใดที่ตั้งขึ้นหลังที่มีการปรับปรุงกระทรวงทบวงกรม ปี พ.ศ.2545
ตอบ กพร.


32. แผนพัฒนาตำบล ที่เหมาะสมที่สุด คือแผนใด ?
ตอบ แผนพัฒนาตำบล 3 ปี


33. กชช.2 ค คืออะไร?
ตอบ ข้อมูลพื้นฐานครัวเรือนระดับหมู่บ้าน


34. พัสดุ คืออะไร?
ตอบ วัสดุ ครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้าง


35. ถ้าอบต.จ้างบริษัท มาตักสิ่งปฏิกูลที่อบต. จะเบิกเงินเป็นค่าใช้จ่ายในหมวดใด
ตอบ ค่าใช้สอย


38. คำสั่งทางปกครอง ไม่ได้ครอบคลุมถึงคำสั่งใด
ตอบ การออกระเบียบโดยเจ้าหน้าที่ผู้มีอำนาจในเรื่องนั้นๆ


39. การละเมิดที่เกิดจากการกระทำความผิดของเจ้าหน้าที่หลายคนจะต้องชดใช้สินไหมค่าทดแทนใน
ลักษณะใด?
ตอบ รับผิดชอบร่วมกันแต่แยกเฉพาะส่วนของตน


40. เจ้าหน้าที่ในข้อใดจะทำการพิจารณาทางปกครองไม่ได้?
ตอบ เป็นคู่หมั้นหรือคู่สมรสของคู่กรณี ,เป็นญาติของคู่กรณี,เป็นนายจ้างของคู่กรณีและเป็น

คู่กรณีเอง


สอบท้องถิ่น 56 เปิดสอบ 4 ภาค 10 เขต ทั่วประเทศ 15 ก.ย. 2556 นี้ !!!

ครบทุกหลักสูตร ที่ใช้สอบ ส่วนท้องถิ่น ภาค ก.+ ภาค ข. (เฉพาะตำแหน่ง)

จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบ กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น อปท. ใหม่ล่าสุด
รวมทุกอย่างที่ออกข้อสอบ

- แนวข้อสอบความสามารถทางด้านเหตุผล (คณิตศาสตร์)
- แนวข้อสอบวิชาภาษา
ไทย
- แนวข้อสอบ เหตุการณ์ การเมืองเศรษฐกิจและ สังคมในปัจจุบัน

ความรู้พื้นฐานในการปฎิบัติราชการ
- แนวข้อสอบ พรบ. ระเบียบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 แก้ไขเพิ่มเติม
- แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
- แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล
- แนวข้อสอบ พ.ร.ก ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
- แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบัญ


ภาค ข. เลือกตามตำแหน่งที่สอบ
แนวข้อสอบ อบจ.เทศบาล อบต. ระดับ 1
แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี
แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่ประปา
แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่จัดเก็บรายได้
แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่ธุรการ
แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล
แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่พัสดุ
แนวข้อสอบช่างไฟฟ้า
แนวข้อสอบช่างโยธา
แนวข้อสอบช่างสำรวจ
และตำแหน่งอื่นๆ

แนวข้อสอบ อบจ.เทศบาล อบต. ระดับ 2
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานประปา
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานธุรการ
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานพัสดุ
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานส่งเสริมสุขภาพ
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานสาธารณสุขชุมชน
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานสุขาภิบาล
แนวข้อสอบนายท่างเขียนแบบ
แนวข้อสอบนายช่างไฟฟ้า
แนวข้อสอบนายช่างโยธา
แนวข้อสอบนายช่างสำรวจ
และตำแหน่งอื่นๆ

แนวข้อสอบ อบจ.เทศบาล อบต. ระดับ 3
แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน
แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่ระบบคอมพิวเตอร์
แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน
แนวข้อสอบนักพัฒนาชุมชน
แนวข้อสอบนักวิชาการเกษตร
แนวข้อสอบนักวิชาการคลัง
แนวข้อสอบนักวิชาการเงินและบัญชี
แนวข้อสอบนักวิชาการจัดเก็บรายได้
แนวข้อสอบนักวิชาการศึกษา
แนวข้อสอบนักวิชาการส่งเสริมสุขภาพ
แนวข้อสอบนักวิชาการสุขาภิบาล
แนวข้อสอบนักสังคมสงเคราะห์
แนวข้อสอบนิติกร
แนวข้อสอบบุคลากร
แนวข้อสอบวิศวโยธา
แนวข้อสอบสถาปนิก
แนวข้อสอบสันทนาการ
ส่งเป็นไฟล์ PDF ทาง E-MAIL สามารถนำไปปริ้นได้เลย ในราคาชุดละ 399 บาท
* ส่งด่วนภายใน 3 ชม. ส่งช้าไม่เกิน 24:00 น. วันที่โอนเงิน * ( ควรดูที่ JUNK MAIL )
สั่งซื้อมาที่ 083-067-4168 หรือ ส่ง SMS / WhatsApp , LINE
ชำระค่าสินค้าและบริการ โอนเงินแล้วแจ้งที่ lek.pisi@hotmail.com **แจ้งรายละเอียดให้ชัดเจน**
1. ธ. กรุงเทพ ออมทรัพย์ สาขา เซ็นทรัลพระราม 3 เลขที่บัญชี 048-0-17796-3 ชื่อบัญชี Sumalee Thongyot
2. ธ. กรุงไทย ออมทรัพย์ สาขา บิ๊กซีสะพานควาย เลขที่บัญชี 980-6-40570-6 ชื่อบัญชี Sumalee Thongyot
3. ธ. กสิกรไทย ออมทรัพย์ สาขา เซ็นทรัลพระราม 3 เลขที่บัญชี 748-2-66186-0 ชื่อบัญชี Pisitchai Kimchai
4. ธ.ไทยพาณิชย์ ออมทรัพย์ สาขา บิ๊กซีรามอินทรา เลขที่บัญชี 402-398830-4 ชื่อบัญชี Pisitchai & Sumalee
5. ธ. กรุงศรีอยุธยา ออมทรัพย์ สาขา อุรุพงษ์ เลขที่บัญชี 130-1-28490-7 ชื่อบัญชี Pisitchai Kimchai
* ขั้นตอนแตกไฟล์ PDF
http://www.thaionline1.com/read.php?tid=10604 *
** เปิดบริการทุกวัน เวลา 8.00 - 24.00 น. **
การสอบ ส่วนท้องถิ่น 2556 นี้
สามารถเลือกสอบได้ตามความสมัครใจ ไม่ได้บังคับสมัครสอบตามภูมิลำเนาครับ
คาดว่าศูนย์สอบ จะมีอยู่ในทุกจังหวัด
- ภาคกลาง (ยกเว้น กรุงเทพมหานคร)
- ภาคเหนือ
- ภาคใต้
- ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

[img]http://www.thaionline1.com/attachment/Mon_1307/29_1_4f5dc6335231b58.jpg[/img] 

จำหน่ายเอกสารคู่มือเตรียมสอบราชการทุกหน่วยงาน     083-067-4168
รายละเอียดไฟล์แนบ
กล่องตอบกลับด่วน

กรุณาใช้ข้อความที่สุภาพ คุณสามารถบันทึกฉบับร่างได้
กด "Ctrl+Enter" เพื่อตั้งกระทู้ได้