ประยุกต์ใช้ โพสล่าสุด โพสสำคัญ เครื่องมือ สมาชิก สถิติฟอรั่ม ธนาคาร
หัวข้อ : ข้อสอบ คู่มือสอบ แนวข้อสอบ สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน ทุกตำแหน่ง ใหม่ล่าสุด
Thaionline1 ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ดูแลระบบ
รายละเอียดผู้ใช้ 

ข้อสอบ คู่มือสอบ แนวข้อสอบ สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน ทุกตำแหน่ง ใหม่ล่าสุด

แนวข้อสอบเกี่ยวกับสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน
1. ผู้ตรวจการแผ่นดินเดิมมีชื่อว่าอย่างไร
ก. ผู้ตรวจการแผ่นดินของรัฐสภา                                                ค. ผู้ตรวจการ
ข. ผู้ตรวจการแผ่นดิน                                                                     ง.  ถูกทั้ง  ก  และ  ข
ตอบ   ก. ผู้ตรวจการแผ่นดินของรัฐสภา
2. การจัดสัมมนาเรื่องผู้ตรวจการรัฐสภาเกิดขึ้นครั้งแรกเมื่อใด
ก. 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2533                                                        ค. 15 มีนาคม   พ.ศ. 2533
ข. 16 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2533                                                        ง. 16  มีนาคม   พ.ศ. 2533
ตอบ   ข. 16 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2533
3. ผู้ตรวจการแผ่นดินของคนแรกของประเทศไทยคือใคร
ก. นายพิเชต สุนทรพิพิธ                                                               ค.  พลเอกธีรเดช  มีเพียร
ข. นายพูลทรัพย์  ปิยะอนันต์ ง.  นางผาณิต   นิติทัณฑ์ประภาศ
ตอบ    ก. นายพิเชต สุนทร
ศาสตราจารย์ศรีราชา วงศารยางค์กูร เป็นประธานผู้ตรวจการแผ่นดินคนปัจจุบัน
4. เลขาธิการสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินคนแรกของประเทศไทยคือใคร
ก. พลเอกธีรเดช  มีเพียร ค. นายปราโมทย์  โชติมงคล
ข. นายพูลทรัพย์  ปิยะอนันต์                                                        ง. นายเฉลิมศักดิ์   จันทรทิม
ตอบ  ค. นายปราโมทย์ โชติมงคล
นายรักษเกชา แฉ่ฉาย เป็น เลขาธิการสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินคนปัจจุบัน
5. ใครคือประธานผู้ตรวจการแผ่นดินคนแรก
ก. พลเอกธีรเดช  มีเพียร ค. นายปราโมทย์  โชติมงคล
ข. นายพูลทรัพย์  ปิยะอนันต์                                                         ง. นายเฉลิมศักดิ์   จันทรทิม
ตอบ  ก. พลเอกธีรเดช  มีเพียร
6.                ใครคือผู้ตรวจการแผ่นดินคนปัจจุบัน
ก. นายบูรณ์ ฐาปนดุล ค. ศาสตราจารย์ศรีราชา  เจริญพานิช
ข. พล.อ.วิทวัส รชตะนันทน์                                                        ง. ถูกทุกข้อ
ตอบ  ง. ถูกทั้ง  ก  และ  ค          ผู้ตรวจการแผ่นดินคนปัจจุบันมี  3  คน  คือ
ศาสตราจารย์ศรีราชา  เจริญพานิช เป็นประธาน  และ   นายบูรณ์ ฐาปนดุล
พล.อ.วิทวัส รชตะนันทน์               


7. ข้อใดคืออำนาจหน้าที่ของผู้ตรวจการแผ่นดินตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ๒๕๕๐
ก. พิจารณาและสอบสวนหาข้อเท็จจริงตามคำร้องเรียน
ข. ดำเนินการเกี่ยวกับจริยธรรมของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองและเจ้าหน้าที่ของรัฐ
ค. ติดตาม ประเมินผล และจัดทำข้อเสนอแนะในการปฏิบัติตามรัฐธรรมนูญ
ง. ถูกทุกข้อ
ตอบ  ง. ถูกทุกข้อ
8. ผู้ตรวจการแผ่นดินมีอำนาจพิจารณาและสอบสวนหาข้อเท็จจริงตามคำร้องเรียนในกรณีใด
ก. การไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย หรือปฏิบัตินอกเหนืออำนาจหน้าที่ตามกฎหมายของข้าราชการพนักงาน หรือลูกจ้างของหน่วยราชการ หน่วยงานของรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ หรือราชการส่วนท้องถิ่น
ข. การปฏิบัติหรือละเลยไม่ปฏิบัติหน้าที่ของข้าราชการ พนักงาน หรือลูกจ้าง ของหน่วยราชการ หน่วยงานของรัฐ หรือ รัฐวิสาหกิจ หรือราชการส่วนท้องถิ่น
ค. การตรวจสอบการละเลยการปฏิบัติหน้าที่หรือการปฏิบัติหน้าที่โดยไม่ชอบด้วยกฎหมายขององค์กร ตามรัฐธรรมนูญและองค์กรในกระบวนการยุติธรรม ทั้งนี้ไม่รวมถึงการพิจารณาพิพากษาอรรถคดีของศาล
ง. ถูกทุกข้อ
ตอบ  ง.  ถูกทุกข้อ
9. ใครคือประธานผู้ตรวจการแผ่นดินคนปัจจุบัน
ก. นางณัฏฐา มูนจินดา ค. นายเฉลิมศักดิ์ จันทรทิม
ข. ดร.ประวิช  รัตนเพียร ง. ศาสตราจารย์ศรีราชา วงศารยางกูร
ตอบ   ง. ศาสตราจารย์ศรีราชา วงศารยางกูร
1. ศาสตราจารย์ศรีราชา วงศารยางกูร ประธานผู้ตรวจการแผ่นดิน
2. นายบูรณ์ ฐาปนดุล                                  ผู้ตรวจการแผ่นดิน
3. พล.อ.วิทวัส รชตะนันทน์                                 ผู้ตรวจการแผ่นดิน

10. ข้อใดคือปรัชญาองค์กรของสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน
ก. ร้องเรียนได้สะดวก                                                                    ค. พิจารณาโดยรวดเร็ว
ข. โปร่งใสตรวจสอบได้                                                 ง. ถูกทุกข้อ

ตอบ  ง. ถูกทุกข้อ  ปรัชญาที่สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินจะยึดมั่นเป็นหลักในการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ฯ กำหนดไว้  ได้แก่ จำหน่ายเอกสาร แนวข้อสอบ สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน ทุกตำแหน่ง ใหม่ล่าสุด
รวมทุกอย่างที่ออกข้อสอบ
- ความรู้เกี่ยวกับสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน
- แนวข้อสอบเกี่ยวกับสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน
- แนวข้อสอบ พรบ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยผู้ตรวจการแผ่นดิน
- แนวข้อสอบทางเศรษฐกิจการเมืองสังคม 
- แนวข้อสอบการวิเคราห์สรุปเหตุผล
- แนวข้อสอบการใช้ภาษาไทย
- แนวข้อสอบ วิชาภาษาอังกฤษ
(เลือกตามตำแหน่งที่สอบ)
 เจ้าหน้าที่บริหารทั่วไป
 เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี
 เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ (งานผลิตสื่อประชาสัมพันธ์และโสตทัศนูปกรณ์)
 นักวิชาการคอมพิวเตอร์ (งานระบบเครือข่าย)
 นักวิชาการคอมพิวเตอร์ (งานวิเคราะห์และพัฒนาระบบ)
 เจ้าหน้าที่สอบสวน
 นิติกร
 นักวิชาการ (งานติดตามประเมินผลการปฎิบัติตามรัฐธรรมนูญ)
 นักวิชาการ (งานวิจัย)เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน
1.  ความรู้เกี่ยวกับสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน
2.  แนวข้อสอบเกี่ยวกับสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน
3.  ความรู้เกี่ยวกับผู้ตรวจการแผ่นดิน
4.  พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยผู้ตรวจการแผ่นดิน พ.ศ.2552
5.  แนวข้อสอบ พรบ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยผู้ตรวจการแผ่นดิน พ.ศ.2552
6.  ความสามารถทางด้านเหตุผล
7.  แนวข้อสอบวิชาภาษาอังกฤษ
8.  ความสามารถด้านภาษาไทย
9.  แนวข้อสอบความรู้การเมือง การเมือง เศรษฐกิจ สังคม ประชาคมอาเซียน
10. ถาม-ตอบ เรื่องระเบียบการเบิกจ่าย
11. แนวข้อสอบ พรบ.วิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2502 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
12. แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับการเงินและการงานคลัง
13. แนวข้อสอบระเบียบการเบิกจ่ายเงินจากคลัง การเก็บรักษาเงินและการนำเงินส่งคลัง พ.ศ.2551
14. แนวข้อสอบระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ.2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

เจ้าหน้าที่บริหารทั่วไป สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน
1.  ความรู้เกี่ยวกับสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน
2.  แนวข้อสอบเกี่ยวกับสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน
3.  ความรู้เกี่ยวกับผู้ตรวจการแผ่นดิน
4.  พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยผู้ตรวจการแผ่นดิน พ.ศ.2552
5.  แนวข้อสอบ พรบ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยผู้ตรวจการแผ่นดิน พ.ศ.2552
6.  ความสามารถทางด้านเหตุผล
7.  แนวข้อสอบวิชาภาษาอังกฤษ
8.  ความสามารถด้านภาษาไทย
9.  แนวข้อสอบความรู้การเมือง การเมือง เศรษฐกิจ สังคม ประชาคมอาเซี
10. ความรู้เกี่ยวกับงานเลขานุการ
11. แนวข้อสอบด้านการบริหารงานการจัดการทั่วไป
12. แนวข้อสอบระเบียบงานสารบรรณ พ.ศ.2526 และแก้ไขเพิ่มเติม
13. สรุปสาระสำคัญระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ _สูตรและเทคนิคการจำ

เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ (ผลิตสื่อและโสตทัศนูปกรณ์)  สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน
1. ความรู้เกี่ยวกับสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน.
2. แนวข้อสอบเกี่ยวกับสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน
3. ความรู้เกี่ยวกับผู้ตรวจการแผ่นดิน
4. พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยผู้ตรวจการแผ่นดิน พ.ศ.2552
5. แนวข้อสอบ พรบ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยผู้ตรวจการแผ่นดิน พ.ศ.2552
6. ความสามารถทางด้านเหตุผล
7. แนวข้อสอบวิชาภาษาอังกฤษ
8. ความสามารถด้านภาษาไทย
9. แนวข้อสอบความรู้การเมือง การเมือง เศรษฐกิจ สังคม ประชาคมอาเซียน
10. การจัดทำหนังสือสิ่งพิมพ์ แผ่นพับ
11. การผลิตสื่อวีดิทัศน์เพื่อการประชาสัมพันธ์
12. ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการประชาสัมพันธ์
13. ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการโฆษณาและการประชาสัมพันธ์
14. ความสำคัญการใช้งานและการดูแลรักษาอุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์
15. แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับโสตทัศนศึกษา
16. แนวข้อสอบความรู้เรื่องการประชาสัมพันธ์

เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน
1.  ความรู้เกี่ยวกับสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน
2.  แนวข้อสอบเกี่ยวกับสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน

3.  ความรู้เกี่ยวกับผู้ตรวจการแผ่นดิน
4.  พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยผู้ตรวจการแผ่นดิน พ.ศ.2552
5.  แนวข้อสอบ พรบ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยผู้ตรวจการแผ่นดิน พ.ศ.2552
6.  ความสามารถทางด้านเหตุผล
7.  แนวข้อสอบวิชาภาษาอังกฤษ
8.  ความสามารถด้านภาษาไทย
9.  แนวข้อสอบความรู้การเมือง การเมือง เศรษฐกิจ สังคม ประชาคมอาเซียน
10. การผลิตสื่อวีดิทัศน์เพื่อการประชาสัมพันธ์
11. ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการประชาสัมพันธ์
12. ความสำคัญการใช้งานและการดูแลรักษาอุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์
13. แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับโสตทัศนศึกษา
14. แนวข้อสอบความรู้เรื่องการประชาสัมพันธ์

เจ้าหน้าที่สอบสวน สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน 
1. ความรู้เกี่ยวกับสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน
2. แนวข้อสอบเกี่ยวกับสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน
3. ความรู้เกี่ยวกับผู้ตรวจการแผ่นดิน
4. พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยผู้ตรวจการแผ่นดิน พ.ศ.2552
5. แนวข้อสอบ พรบ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยผู้ตรวจการแผ่นดิน พ.ศ.2552
6. ความสามารถทางด้านเหตุผล
7. แนวข้อสอบวิชาภาษาอังกฤษ
8. ความสามารถด้านภาษาไทย
9. แนวข้อสอบความรู้การเมือง การเมือง เศรษฐกิจ สังคม ประชาคมอาเซียน
10. กฎ ก.พ.ค. ว่าด้วยการร้องทุกข์และพิจารณาวินิจฉัยเรื่องร้องทุกข์ พ.ศ. 2551
11. ถาม-ตอบ การสืบสวน สอบสวน
12. ระเบียบสำนักนายกว่าด้วยการจัดการร้องทุกข์ 2552
12. หลักและเทคนิคในการสืบสวน

นักวิชาการ (งานติดตามประเมินผลรัฐธรรมนูญ) สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน
1.  ความรู้เกี่ยวกับสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน
2.  แนวข้อสอบเกี่ยวกับสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน
3.  ความรู้เกี่ยวกับผู้ตรวจการแผ่นดิน
4.  พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยผู้ตรวจการแผ่นดิน พ.ศ.2552
5.  แนวข้อสอบ พรบ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยผู้ตรวจการแผ่นดิน พ.ศ.2552
6.  ความสามารถทางด้านเหตุผล
7.  แนวข้อสอบวิชาภาษาอังกฤษ
8.  ความสามารถด้านภาษาไทย
9.  แนวข้อสอบความรู้การเมือง การเมือง เศรษฐกิจ สังคม ประชาคมอาเซียน
10. การติดตามและวิจัยประเมินผลโครงการ (ถาม-ตอบ)
11. การวางแผนงาน โครงการและการติดตามประเมินผล (ถาม - ตอบ)
12. แนวข้อสอบรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พ.ศ.2557
13. รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย_ฉบับชั่วคราว_ พุทธศักราช ๒๕๕๗

นักวิชาการ (งานบรรณารักษ์และงานพิพิธภัณฑ์) สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน
1. ความรู้เกี่ยวกับสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน
2. แนวข้อสอบเกี่ยวกับสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน
3. ความรู้เกี่ยวกับผู้ตรวจการแผ่นดิน
4. พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยผู้ตรวจการแผ่นดิน พ.ศ.2552
5. แนวข้อสอบ พรบ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยผู้ตรวจการแผ่นดิน พ.ศ.2552
6. ความสามารถทางด้านเหตุผล
7. แนวข้อสอบวิชาภาษาอังกฤษ
8. ความสามารถด้านภาษาไทย
9. แนวข้อสอบความรู้การเมือง การเมือง เศรษฐกิจ สังคม ประชาคมอาเซียน
10. ความรู้เกี่ยวกับพิพิธภัณฑ์
11. ถาม-ตอบเรื่องพิพิธภัณฑ์ บทบาทและการจัดการ
12. แนวข้อสอบวิชาบรรณารักษ์


นักวิชาการ (งานวิจัย)  สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน
1. ความรู้เกี่ยวกับสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน
2. แนวข้อสอบเกี่ยวกับสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน
3. ความรู้เกี่ยวกับผู้ตรวจการแผ่นดิน
4. พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยผู้ตรวจการแผ่นดิน พ.ศ.2552
5. แนวข้อสอบ พรบ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยผู้ตรวจการแผ่นดิน พ.ศ.2552
6. ความสามารถทางด้านเหตุผล
7. แนวข้อสอบวิชาภาษาอังกฤษ
8. ความสามารถด้านภาษาไทย
9. แนวข้อสอบความรู้การเมือง การเมือง เศรษฐกิจ สังคม ประชาคมอาเซียน
10. ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการวิจัย
11. ถาม – ตอบ ทางด้านการวิจัย


นักวิชาการ(งานนโยบายและแผน) สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน
1. ความรู้เกี่ยวกับสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน
2. แนวข้อสอบเกี่ยวกับสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน
3. ความรู้เกี่ยวกับผู้ตรวจการแผ่นดิน
4. พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยผู้ตรวจการแผ่นดิน พ.ศ.2552
5. แนวข้อสอบ พรบ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยผู้ตรวจการแผ่นดิน พ.ศ.2552
6. ความสามารถทางด้านเหตุผล
7. แนวข้อสอบวิชาภาษาอังกฤษ
8. ความสามารถด้านภาษาไทย
9. แนวข้อสอบความรู้การเมือง การเมือง เศรษฐกิจ สังคม ประชาคมอาเซียน
10. การติดตามและวิจัยประเมินผลโครงการ (ถาม-ตอบ)
11. การวางแผนงาน โครงการและการติดตามประเมินผล (ถาม - ตอบ)
12. ถาม - ตอบ การบริหารแผนงาน และการบริหารงบประมาณ
13. แนวข้อสอบ การบริหารแผนงาน นโยบาย โครงการ


นักวิชาการคอมพิวเตอร์ (งานระบบเครือข่าย) สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน
1.  ความรู้เกี่ยวกับสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน
2.  แนวข้อสอบเกี่ยวกับสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน
3.  ความรู้เกี่ยวกับผู้ตรวจการแผ่นดิน
4.  พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยผู้ตรวจการแผ่นดิน พ.ศ.2552
5.  แนวข้อสอบ พรบ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยผู้ตรวจการแผ่นดิน พ.ศ.2552
6.  ความสามารถทางด้านเหตุผล
7.  แนวข้อสอบวิชาภาษาอังกฤษ
8.  ความสามารถด้านภาษาไทย
9.  แนวข้อสอบความรู้การเมือง การเมือง เศรษฐกิจ สังคม ประชาคมอาเซียน
10. เครือข่ายคอมพิวเตอร์ และ อินเตอร์เน็ต
11. ถาม-ตอบ ความรู้เรื่องระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์
12. แนวข้อสอบระบบเครือข่ายและการสื่อสารบนเครือข่าย
13. ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์เบื้องต้น

นักวิชาการคอมพิวเตอร์ (วิเคราะห์และพัฒนาระบบ) สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน
1. ความรู้เกี่ยวกับสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน
2. แนวข้อสอบเกี่ยวกับสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน
3. ความรู้เกี่ยวกับผู้ตรวจการแผ่นดิน
4. พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยผู้ตรวจการแผ่นดิน พ.ศ.2552
5. แนวข้อสอบ พรบ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยผู้ตรวจการแผ่นดิน พ.ศ.2552
6. ความสามารถทางด้านเหตุผล
7. แนวข้อสอบวิชาภาษาอังกฤษ
8. ความสามารถด้านภาษาไทย
9. แนวข้อสอบความรู้การเมือง การเมือง เศรษฐกิจ สังคม ประชาคมอาเซียน
10. ความรู้เบื้องต้นในการวิเคราะห์และออกแบบระบบ
11. โครงสร้างข้อมูล _Data Structure
12. ถาม -ตอบ เรื่องการออกแบบระบบฐานข้อมูล
13. แนวข้อสอบโครงสร้างและกการจัดการฐานข้อมูล

นิติกร สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน
1.  ความรู้เกี่ยวกับสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน
2.  แนวข้อสอบเกี่ยวกับสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน
3.  ความรู้เกี่ยวกับผู้ตรวจการแผ่นดิน
4.  พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยผู้ตรวจการแผ่นดิน พ.ศ.2552
5.  แนวข้อสอบ พรบ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยผู้ตรวจการแผ่นดิน พ.ศ.2552
6.  ความสามารถทางด้านเหตุผล
7.  แนวข้อสอบวิชาภาษาอังกฤษ
8.  ความสามารถด้านภาษาไทย
9.  แนวข้อสอบความรู้การเมือง การเมือง เศรษฐกิจ สังคม ประชาคมอาเซียน
10. ถาม - ตอบ ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
11. ถาม - ตอบ ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง
12. ถาม - ตอบ ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
13. ถาม - ตอบ ประมวลกฎหมายอาญา
14. แนวข้อสอบกฏหมายที่ประชาชนควรรู้

จำหน่ายเอกสารคู่มือเตรียมสอบ  083-067-4168
admin ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ดูแลระบบ
รายละเอียดผู้ใช้ 
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยผู้ตรวจการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๕๒
1. พ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยผู้ตรวจการแผ่นดิน พ.๒๕๕๒ ให้ยกเลิก พ.ร.บ.ฉบับใด
ก. พ.ร.บ. ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยผู้ตรวจการแผ่นดินของรัฐสภา .๒๕๔๒
ข. พ.ร.บ. ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยผู้ตรวจการแผ่นดินของรัฐสภา .๒๕๔0
ค. ประกาศคณะปฏิรูปการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
ฉบับที่ ๑๔ ลงวันที่ ๒๑ กันยายน .๒๕๔๙
ง. ถูกเฉพาะ  ก  และ  ค
ตอบ  ง.  ถูกเฉพาะ  ก  และ  ค
มาตรา ๓ ให้ยกเลิก
(๑) พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยผู้ตรวจการแผ่นดินของรัฐสภา พ.ศ. ๒๕๔๒
(๒) ประกาศคณะปฏิรูปการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็น
       ประมุข ฉบับที่ ๑๔ ลงวันที่ ๒๑ กันยายน .๒๕๔๙
2. ผู้ตรวจการแผ่นดินต้องมีคุณสมบัติตามข้อใด
ก. มีสัญชาติไทยโดยการเกิด
ข. มีอายุไม่ต่ำกว่าสี่สิบห้าปีบริบูรณ์ในวันสมัคร
ค. ไม่เคยเป็นผู้ตรวจการแผ่นดินหรือผู้ตรวจการแผ่นดินของรัฐสภา
ง. ถูกทุกข้อ
ตอบ   ง. ถูกทุกข้อ
มาตรา ๘  ผู้ตรวจการแผ่นดินต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม ดังต่อไปนี้
(๑) มีสัญชาติไทยโดยการเกิด
(๒) มีอายุไม่ต่ำกว่าสี่สิบห้าปีบริบูรณ์ในวันสมัคร
(๓) สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าปริญญาตรีหรือเทียบเท่า
(๔) ไม่เคยเป็นผู้ตรวจการแผ่นดินหรือผู้ตรวจการแผ่นดินของรัฐสภา
(๕) ไม่เป็นผู้มีลักษณะต้องห้ามมิให้ใช้สิทธิเลือกตั้ง
(๖) ไม่เป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา ข้าราชการการเมือง ผู้บริหารท้องถิ่น
               หรือสมาชิกสภาท้องถิ่น
       (๗) ไม่เป็นหรือเคยเป็นสมาชิกพรรคการเมือง หรือผู้มีตำแหน่งอื่นของพรรคการเมือง
                ในระยะสามปีก่อนวันสมัคร
         (๘) ไม่เป็นตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ ตุลาการศาลปกครอง กรรมการการเลือกตั้ง กรรมการ
    ป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ กรรมการตรวจเงินแผ่นดิน หรือกรรมการสิทธิมนุษยชน แห่งชาติ
         (๙) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย หรือเคยเป็นบุคคลล้มละลายทุจริต
        (๑๐) ไม่เคยต้องคำพิพากษาให้จำคุก แม้คดีนั้นจะยังไม่ถึงที่สุดหรือมีการรอการลงโทษ
     เว้นแต่เป็นกรณีที่คดียังไม่ถึงที่สุดหรือมีการรอการลงโทษในความผิดอันได้กระทำโดยประมาทความผิดลหุโทษ หรือความผิดฐานหมิ่นประมาท
        (๑๑) ไม่เคยถูกไล่ออก ปลดออก หรือให้ออกจากหน่วยราชการ หน่วยงานของรัฐ
     รัฐวิสาหกิจ หรือราชการส่วนท้องถิ่น เพราะกระทำผิดวินัยอย่างร้ายแรง
        (๑๒) ไม่เคยถูกวินิจฉัยหรือมีมติให้พ้นจากสมาชิกภาพของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหรือ
      สมาชิกวุฒิสภาตามรัฐธรรมนูญ
        (๑๓) ไม่เคยถูกถอดถอนจากตำแหน่งตามรัฐธรรมนูญ
        (๑๔) ไม่ติดยาเสพติดให้โทษ
        (๑๕) ไม่เคยต้องคำพิพากษาหรือคำสั่งของศาลให้ทรัพย์สินตกเป็นของแผ่นดิน เพราะร่ำรวย
      ผิดปกติ หรือมีทรัพย์สินเพิ่มขึ้นผิดปกติ
3. ข้อใด ไม่ถูกต้อง เกี่ยวกับการพ้นจากตำแหน่งของผู้ตรวจการแผ่นดิน
ก.              ลาออก                                  
ข.              มีอายุครบ   60  ปี บริบูรณ์                                                               
ค.  วุฒิสภามีมติให้ถอดถอนออกจาตำแหน่ง
ง.  ต้องคำพิพากษาให้จำคุก แม้คดีนั้นจะยังไม่ถึงที่สุดหรือมีการรอการลงโทษ
ตอบ   ข. มีอายุครบ   60  ปี บริบูรณ์
                มาตรา ๙ นอกจากการพ้นจากตำแหน่งตามวาระ ผู้ตรวจการแผ่นดินพ้นจากตำแหน่ง เมื่อ
(๑) ตาย


แนวข้อสอบ พ.ร.บ.ระเบียบผู้ตรวจการแผ่นดิน
1. ข้อใดคือคุณสมบัติของวุฒิอาสา  ตามระเบียบผู้ตรวจการแผ่นดินว่าด้วยการแต่งตั้งวุฒิอาสาและการปฏิบัติหน้าที่ของวุฒิอาสา   พ.ศ. ๒๕๕๔ 
ก. เป็นผู้ที่ได้รับการยอมรับนับถือของสังคมและชุมชน
ข. เป็นผู้ที่มีคุณธรรม จริยธรรม และยึดมั่นในความถูกต้อง
ค. เป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ที่จะเป็นประโยชน์ต่องานของ
ผู้ตรวจการแผ่นดิน
ง. ถูกทุกข้อ
ตอบ   ง. ถูกทุกข้อ
2. หากวุฒิอาสาเคยเป็นสมาชิกพรรคการเมืองต้องลาออกหรือพ้นจากสมาชิกพรรคการเมืองมาแล้วไม่น้อยกว่าเท่าใด
ก.  5  ปี                                                                                               ค.  3  ปี
ข.  4  ปี                                                                                               ง.   2  ปี
ตอบ   ก. 5  ปี
3. ข้อใดคืออำนาจหน้าที่ของวุฒิอาสา
ก. เผยแพร่บทบาทและอำนาจหน้าที่ของผู้ตรวจการแผ่นดิน
ข. ช่วยเหลือ ให้คำแนะนำเกี่ยวกับการเสนอเรื่องร้องเรียนต่อผู้ตรวจการแผ่นดิน
ค. ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ผู้ตรวจการแผ่นดินมอบหมาย
ง. ถูกทุกข้อ
ตอบ  ง. ถูกทุกข้อ
4. วุฒิอาสา มีวาระอยู่ในตำแหน่งคราวละกี่ปีนับแต่วันที่ได้รับการแต่งตั้ง
 ก.  1  ปี                                                                                                ค.  3  ปี
ข.   2  ปี                                                                                                ง.  4  ปี
ตอบ   ข. 2  ปี


5. ใครเป็นผู้รักษาการตามระเบียบผู้ตรวจการแผ่นดินว่าด้วยการแต่งตั้งวุฒิอาสาและการปฏิบัติหน้าที่ของวุฒิอาสา   พ.ศ. ๒๕๕๔ 
ก. เลขาธิการสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน                                 ค. ประธานผู้ตรวจการแผ่นดิน        
ข. นายกรัฐมนตรี                                                                                             ง.  ผู้ตรวจการแผ่นดิน
ตอบ   ค. ประธานผู้ตรวจการแผ่นดิน

จำหน่ายเอกสารคู่มือเตรียมสอบราชการทุกหน่วยงาน     083-067-4168
admin ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ดูแลระบบ
รายละเอียดผู้ใช้ 
เปิดรับสมัครสอบเพื่อบรรจุ สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน ตั้งแต่วันที่ 22 กรกฎาคม - 5 สิงหาคม 2558
สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินเปิดสมัครสอบบรรจุเป็นพนักงาน 12 ตำแหน่งสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินเปิดรับสมัครสอบเพื่อบรรจุบุคคลเป็นพนักงาน จำนวน 12 ตำแหน่ง รับสมัครทางอินเทอร์เน็ตเท่านั้น ตั้งแต่วันที่ 22 กรกฎาคม - 5 สิงหาคม 2558

ประกาศสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเป็นพนักงาน

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัครสอบ
1. ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารทั่วไป
2. ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี
3. ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ (งานผลิตสื่อประชาสัมพันธ์และโสตทัศนูปกรณ์)
4. ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ (งานระบบเครือข่าย)
5. ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ (งานวิเคราะห์และพัฒนาระบบ)
6. ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่สอบสวน
7. ตำแหน่ง นิติกร
8. ตำแหน่ง นักวิชาการ (งานติดตามประเมินผลการปฎิบัติตามรัฐธรรมนูญ)
9. ตำแหน่ง นักวิชาการ (งานวิจัย)
10. ตำแหน่ง นักวิชาการ (งานศึกษาผู้ตรวจการแผ่นดิน)
11. ตำแหน่ง นักวิชาการ (งานบรรณารักษ์และบริหารงานพิพิธภัณฑ์)
12. ตำแหน่ง นักวิชาการ (งานนโยบายและแผน)

การรับสมัครสอบ
ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ ให้สมัครสอบทางอินเทอร์เน็ตเท่านั้น ตั้งแต่วันที่ 22 กรกฎาคม - 5 สิงหาคม 2558 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ ที่เว็บไซต์ [/url][url=https://ombudsman.job.thai.com/]https://ombudsman.job.thai.com

รายละเอียดเพิ่มเติม
ไฟล์ประกาศรับสมัครสอบจำหน่ายเอกสารคู่มือเตรียมสอบราชการทุกหน่วยงาน     083-067-4168
รายละเอียดไฟล์แนบ
กล่องตอบกลับด่วน

สามารถอัพโหลดไฟล์แนบ สำหรับโพสได้
กด "Ctrl+Enter" เพื่อตั้งกระทู้ได้