ประยุกต์ใช้ โพสล่าสุด โพสสำคัญ เครื่องมือ สมาชิก สถิติฟอรั่ม ธนาคาร
หัวข้อ : คู่มือเตรียมสอบ ธกส. ปี 2555 ตำแหน่ง ผู้ช่วยพนักงานการเงิน
Thaionline1 ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ดูแลระบบ
รายละเอียดผู้ใช้ 

คู่มือเตรียมสอบ ธกส. ปี 2555 ตำแหน่ง ผู้ช่วยพนักงานการเงิน

อ้างอิง: หัวข้อนี้ถูกเน้น โดย admin เมื่อเวลา(2012-03-31)ดาวโหลดข้อสอบทั้งหมดที่นี่   
จงใช้ข้อมูลต่อไปนี้ในการตอบคำถามข้อ 1. -9.
บริษัท วิภา จำกัด ใบสำคัญค้างจ่ายยกมาต้นเดือนมกราคม มีดังนี้

            บริษัท ทรัพย์รุ่ง จำกัด                             40,000 บาท

            บริษัท วนา        จำกัด                          60,000 บาท

            บริษัทขาว          จำกัด                          20,000 บาท

ในเดือนมกราคม มีรายการค้าบางส่วนเกิดขึ้นดังต่อไปนี้

วันที่       1         ซื้อสินค้าจากบริษัท สมทิชัย จำกัด 20,000 บาท

            11           จ่ายค่าโฆษณาให้บริษัท มีเดีย จำกัด 6,000 บาท

            13           ผู้รักษาเงินสดย่อยเบิกชดเชยเงินสดย่อยเป็นค่าวัสดุสำนักงาน 500 บาท ค่าน้ำมัน

                        ค่าน้ำมัน 1,000 บาท

            14           ซื้อสินค้าจากบริษัท สมทิชัย จำกัด 50,000 บาท เงื่อนไข 2/10,n/30

            20           จ่ายชำระเครื่องคอมพิวเตอร์จากร้านโอเอ เป็นเงิน 60,000 บาท

                        จ่ายเช็ควันนี้ 20,000 บาท  ที่เหลือแบ่งจ่าย 2 งวดๆ ละเท่าๆ กัน

            29           จ่ายค่าโทรศัพท์ให้กับการสื่อสารแห่งประเทศไทยเป็นเงิน 2,000  บาท

1. รายการในวันที่ 13 บันทึกรายการใน

(1)ทะเบียนใบสำคัญจ่าย    (2) ทะเบียนจ่ายเช็ค (3) สมุดเงินสดย่อย       (4) ข้อ 1 และ 2

ตอบ 4 ก) บันทึกรายการในทะเบียนใบสำคัญจ่าย

                        เดบิท      สำนักงาน                      500

                                       ค่า พาหนะ                  1,000

                                  เครดิต    ใบสำคัญจ่าย                 1,500

        ข) บันทึกรายการในทะเบียนจ่ายเช็ค

                เดบิท      ใบสำคัญจ่าย                 1,500

                            เครดิต    เงินฝากธนาคาร               1,500

2. ระบายคำตอบเช่นเดียวกับข้อ 1.

3. ยอดรวมเครดิตใบสำคัญจ่ายในทะเบียนใบสำคัญจ่ายเท่ากับ

(1) 98,000 บาท           (2) 139,500 บาท                        (3) 138,000 บาท                        (4) 259,500 บาท

ตอบ 2

ทะเบียนใบสำคัญจ่าย

4. ระบายคำตอบเช่นเดียวกับข้อ 3.

5. ยอดรวมเครดิตเงินฝากธนาคารในทเบียนจ่ายเช็คเท่ากับ

(1) 49,500 บาท           (2) 69,500 บาท               (3) 109,500                  (4) 158,000 บาท

ตอบ 1

                                                ทะเบียนจ่ายเช็ค

6. ระบายคำตอบเช่นเดียวกับข้อ 5.

7. ยอดรวมใบสำคัญจ่ายค้างจ่ายสิ้นเดือน เท่ากับ

(1) 90,000 บาท           (2) 181,500 บาท                        (3) 160,000 บาท                        (4) 210,000 บาท

ตอบ 3  ยอดรวมใบสำคัญค้างจ่าย ณ สิ้นเดือนมกราคม

        เลขที่ใบสำคัญ                          ผู้รับเงิน                         จำนวนเงิน

                                     บริษัท ทรัพย์รุ่ง จำกัด                 40,000 บาท         

                                        บริษัท วนา        จำกัด                  60,000

                                        บริษัท     ขาว         จำกัด                  20,000

                006                 ร้าน โอเอ                                  20,000

                007                 ร้าน โอเอ                                  20,000

                                        ยอดรวม                         160,000 บาท

8. ระบายคำตอบเช่นเดียวกับข้อ 7.

ข้อความใดถูกต้องเกี่ยวกับการบันทึกรายการสำคัญรายการในวันที่ 20

ก. บันทึกรายการในทะเบียนใบสำคัญ

ข. บันทึกรายการในทะเบียนจ่ายเช็ค

ค. บันทึกรายการในสมุดรายวันทั่วไป โดย

        เดบิท      ใบสำคัญจ่าย- บริษัท วนา  จำกัด                 60,000

                เครดิต ตั๋วเงินจ่าย                                            60,000

(1) ก. เท่านั้น           (2) ก. และ ข.      (3) ก.และค. เท่านั้น           (4) ค.เท่านั้น

ตอบ 5 บันทึกรายการลงในสมุดรายวันทั่วไป

        เดบิท      ใบสำคัญจ่าย- บริษัท สมทิชัย จำกัด            50,000

                เครดิต    ตั๋วเงินจ่าย                                         49,000

                            ส่วนลดรับ(50,000 * 2%)                          1,000

10. ข้อความใดต่อไปนี้ถูกต้อง

(1) กิจการที่ไม่ได้แสวงหาผลกำไร มีการจัดทำงบดุลและงบกำไรขาดทุนเหมือนกับกิจการที่หวังผลกำไรทั่วไป

(2) เงินสดและเงินฝากธนาคารคงเหลือปลายงวด = เงินสดและเงินฝากธนาคารคงเหลือต้นงวด+ รายได้ – ค่าใช้จ่าย

(3) ส่วนต่างของรายรับรายจ่ายให้นำไปปรับปรุงกับทุนสะสมต้นงวด เพื่อคำนวณหาทุนสะสมปลายงวด

(4) กิจการที่ไม่ได้แสวงหากำร ต้องบันทึกบัญชีตามเกณฑ์คงค้างเท่านั้น

ตอบ 1 กิจการที่ไม่ได้แสวงหาผลกำไร มีการจัดทำงบรายรับรายจ่าย งบรายได้ค่าใช้จ่าย และงบดุล ซึ่งมีหลักเกณฑ์ในการบันทึกบัญชีคือ หลักเงินสด หลักเงินค้าง และหลักผสม คือใช้ทั้งเงินสดและเงินค้าง ในการคำนวณหาเงินสดและเงินฝากธนาคารปลายงวด คำนวณได้จากเงินสดและเงินฝากธนาคารต้นงวด บวก รายรับหักราย จ่าย และการคำนวณหาทุนสะสมปลายงวด คำนวณจากทุนสะสมต้นงวด บวก รายการเพิ่มทุนหักรายการลดทุน และส่วนลดต่างของรายรับและรายจ่ายให้นำไปปรับกับเงินสดและเงินฝากธนาคารต้น งวด เพื่อหาเงินสดและเงินฝากธนาคารปลายงวด

11. ระบายคำตอบเช่นเดียวกับข้อ 10.

เรื่องงบพิสูจน์ยอดเงินฝากธนาคาร

จงใช้ข้อมูลต่อไปนี้ในการตอบคำถามข้อ 12.-20.

ยอดเงินฝากคงเหลือตามสมุดบัญชีของกิจการ มีเท่ากับ                                         25,940 บาท

ยอดเงินฝากธนาคารตามใบแจ้งยอดเงินฝากธนาคารคงเหลือ เท่ากับ                               ?

พนักงานบัญชีได้รวบรวมข้อมูลต่างๆ เพื่อจัดทำงบกระทบยอดดังนี้

            1. กิจการฝากเงินกับธนาคาร แต่ยอดยังไม่ปรากฏในรายงานธนาคาร                  4,200 บาท

            2. กิจการมีเช็คค้างจ่าย จำนวนเงินทั้งสิ้น                                                6,000 บาท

            3. ธนาคารหักค่าธรรมเนียมรักษาบัญชี                                                      120

            4. กิจการออกเช็คเพื่อจ่ายค่าไฟฟ้าเป็นจำนวน 4,200 บาท แต่บันทึกผิดเป็น 2,000 แต่มีการ

            ตัดบัญชีที่ธนาคารด้วยยอดที่ถูกต้องแล้ว

            5. เช็ครับชำระจากลูกหนี้มีเงินไม่พอในบัญชี

            6. ธนาคารนำเช็คสั่งจ่ายให้กับบริษัทอื่นจำนวน 5,600 บาท มาเข้าบัญชีของกิจการ

ตั้งแต่ข้อ 12. – 20. จงใช้ตัวเลือกต่อไปนี้ตอบคำถาม

(1) ข้อแตกต่างที่ต้องนำไป บวก ยอดเงินฝากธนาคารในสมุดบัญชีของกิจการ

(2) ข้อแตกต่างที่ต้องนำไป หัก ยอดเงินฝากธนาคารในสมุดบัญชีของกิจการ

(3) ข้อแตกต่างที่ต้องนำไป บวก ยอดเงินฝากธนาคารในใบแจ้งยอดของกิจการ

(4) ข้อแตกต่างที่ต้องนำไป หัก ยอดเงินฝากธนาคารในใบแจ้งยอดของธนาคาร

12. ในการจัดทำงบพิสูจน์ยอดเงินฝากธนาคารแบบพิสูจน์หายอดเงินฝากธนาคารคงเหลือที่ถูกต้อง ข้อแตกต่างที่ 4

ตอบ 2

คำนวณประกอบข้อ 12.-20.

งบพิสูจน์ยอดเงินฝากธนาคาร

                                ณ วันที่...................

                               

                                            ตามสมุดบัญชีของกิจการ        ตามใบแจ้งยอดเงินฝากธนาคาร

ยอดคงเหลือ                                                      25,940                              27,020

บวก        เงินฝากระหว่างทาง                                           คำตอบข้อ 15.                 4,200

                                                                     25,940                              31,220

หัก          เช็คค้างจ่าย                                                  คำตอบข้อ 16.      6,000

            เช็ครับของบริษัทอื่นที่เข้าบัญชีผิด                           คำตอบข้อ 14.      5,600     11,600  

            ค่าธรรมเนียมธนาคาร                          120         คำตอบข้อ 17.

            เช็คที่บันทึกบัญชีต่ำไป (4,200 – 2,000)   2,200         คำตอบข้อ 12.

            เช็คคืน               คำตอบข้อ 13.            4,000     6,000

ดังนั้น    ยอดเงินฝากธนาคารที่ถูกต้อง                        19,620                             19,620

13. ในการจัดทำงบพิสูจน์ยอดเงินฝากธนาคารแบบพิสูจน์ยอดเงินฝากธนาคารคงเหลือที่ถูกต้อง ข้อแตกต่างที่ 5

ตอบ 2 ดูคำนวณในข้อ 12. ประกอบ

ส่งเป็นไฟล์เอกสารส่งทางอีเมล์ สามารถนำไปปริ้นเพื่นอ่านได้เลย  ในราคาเพียงชุดละ   399 บาท
สนใจสั่งซื้อมาที่   083-067-4168,  080-604-2510
(เปิดบริการทุกวัน เวลา 8.00 - 22.00 น.)

ชำระค่าสินค้าและบริการ
1. ธ.กรุงเทพ สาขาเซ็นทรัลพระราม 3 ออมทรัพย์ เลขที่บัญชี 048-0-17796-3  Sumalee Thongyot
2. ธ.กรุงไทย สาขาบิ๊กซีสะพานควาย ออมทรัพย์ เลขที่บัญชี 980-6-40570-6  Sumalee Thongyot
3. ธ.กรุงศรีอยุธยา ออมทรัพย์ สาขาอุรุพงษ์ เลขที่บัญชี 130-1-28490-7 ชื่อบัญชี Pisitchai Kimchai
4. ธ.ไทยพาณิชย์ ออมทรัพย์ สาขาบิ๊กซี รามอินทรา เลขที่บัญชี 402-398830-4 ชื่อบัญชี  Pisitchai & Sumalee

โอนเงินแล้วแจ้งมาที่อีเมล์ lek.pisi@hotmail.com


จำหน่ายเอกสารคู่มือเตรียมสอบ  083-067-4168
Thaionline1 ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ดูแลระบบ
รายละเอียดผู้ใช้ 
ดาวโหลดแนวข้อสอบ ธกส. ที่กำลังจะเปิดสอบ 

ดาวโหลดแนวข้อสอบ ธ.ก.ส.ชุด 1 


ดาวโหลดแนวข้อสอบ ธ.ก.ส.ชุด 2http://www.ziddu.com/download/15292323/2.doc.html 

http://www.ziddu.com/download/15292337/4.doc.html 

ดาวโหลดแนวข้อสอบ ธ.ก.ส.ชุด 3 

http://www.ziddu.com/download/15292341/5.doc.html 

ดาวโหลดแนวข้อสอบ ธ.ก.ส.ชุด 4 

http://www.ziddu.com/download/15292343/6.doc.html 

ดาวโหลดแนวข้อสอบ ธ.ก.ส.ชุด 5 

http://www.ziddu.com/download/15292345/7.doc.html 

ดาวโหลดแนวข้อสอบ ธ.ก.ส.ชุด 6 

http://www.ziddu.com/download/15292357/8.doc.html 


ออกข้อสอบคล้าย ก.พ+G-MAT+รูปภาพมิติสัมพันธ์เนื้อหาที่ออกเท่าที่จำได้ 
ส่วนวิชาภาษาไทยคล้ายเเนวสอบครูผสม  ก.พ. 
1)คณิตศาสตร์ทั่วไป20หรือ25ข้อนี่เเหละ เป็นเเนวก.พ. เเละผสมคณิตศาตร์G-MATผเน้นพวกตัวเเปรจริงๆใช้สูตรจริงๆใช้สูตรลัดไม่ค่อยได้ จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ธ.ก.ส ที่ใช้สอบทั่วประเทศ 

รวมทุกอย่างที่ออกข้อสอบ รวมแนวข้อสอบเก่าเด็ดๆๆ  และข้อสอบที่ออกบ่อยมาก 


หลายตำแหน่งเช่น  ผู้ช่วยพนักงานพัฒนาธุรกิจ    ผู้ช่วยพนักงานด้านการเงิน 
แนวข้อสอบภาค ก.ความรู้ความสามารถทั่วไป ภาษาไทย คณิตศาสตร์ ข้อสอบมากกว่า 1000  ข้อ (พร้อมเฉลยอย่างละเอียด) 
และภาค ข. ความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง การเงิน การบัญชี คอมพิวเตอร์ 
ข้อสอบเศรษฐกิจ สังคม การเมือง 
แนวข้อสอบความรอบรู้และเหตุการณ์ปัจจุบัน 

จำหน่ายไฟล์เอกสารแนวข้อ สอบเอกสารติวข้อสอบ 

ใหม่ล่าสุดที่กำลังเปิดสอบ สำหรับคนที่ไม่มีเวลาไปติวและเวลาไปหาซื้อหนังสือ 
เป็นไฟล์ เอกสารส่งทาง e-mail สามารถนำไปปริ้นเพื่น อ่านได้เลย ใน ราคาเพียง ชุดละ   399 บาท 

ส่งทันทีรวดเร็ว ได้อ่านสอบเร็วไม่ต้องรอ รวบรวมจากหนังสือมากกว่าสิบเล่ม และรุ่นพี่ที่สอบได้จากสนามสอบจริง 
ราย ละเอียดภายในไฟล์ประกอบด้วย แนวข้อสอบทุกวิชาที่ใช้สอบของแต่ละหน่วยงาน 

แนวข้อสอบ ธกส. ชุดที่ 1 


คำสั่ง จงคำนวณแล้วเลือกคำตอบที่ถูกเพียงข้อละ 1 คำตอบ เลือกได้คำตอบใดให้ไปแรเงาในช่อง ของคำตอบนั้นในกระดาษคำตอบ 

1. จงหาผลรวมของเลขเรียงกันจาก 1 ถึง 15 
ก. 110 
ข. 120 
ค. 125 
ง. 130 
จ. ก. - ง. ไม่มีข้อถูก 
2. จงหาผลรวมของเลข 11 ถึง 23 
ก. 221 
ข. 432 
ค. 444 
ง. 442 
จ. ก. - ง. ไม่มีข้อถูก 

3. จงหาผลรวมของเลขคี่จาก 31 ถึง 41 
ก. 206 
ข. 214 
ค. 216 
ง. 204 
จ. ก. - ง. ไม่มีข้อถูก 

4. เลขเรียงกันจาก 1 ถึง 9 ผลบวกของเลขคู่กับเลขคี่ต่างกันเท่าไร 
ก. 4 
ข. 5 
ค. 6 
ง. 7 
จ. ก. - ง. ไม่มีข้อถูก 

5. ผลบวกของเลข 5 จำนวนเรียงกัน = 1755 เลขจำนวนกลางเท่ากับเท่าไร 
ก. 341 
ข. 350 
ค. 351 
ง. 360 
จ. ก. - ง. ไม่มีข้อถูก 

6. เลข 9 จำนวนเรียงกันจำนวนกลางเท่ากับ 47 จงหาผลรวมของเลขทั้ง 9 จำนวนนี้ 
ก. 522 
ข. 412 
ค. 3432 
ง. 424 
จ. ก. - ง. ไม่มีข้อถูก 

7. เลข 6 จำนวนเรียงกันรวมได้ 165 จงหาเลขจำนวนมาก 
ก. 28 
ข. 29 
ค. 30 
ง. 31 
จ. ก. - ง. ไม่มีข้อถูก 

8. เลข 7 จำนวนผลบวกของเลขจำนวนน้อยกับจำนวนมาก เท่ากับ 250 จงหาผลรวมของเลขทั้งหมด 
ก. 875 
ข. 786 
ค. 782 
ง. 785 
จ. ก. - ง. ไม่มีข้อถูก 

9. เลข 4 จำนวนเรียงกัน ผลรวมของเลขคู่กลางเท่ากับ 361 จงหาเลขจำนวนน้อย 
ก. 170 
ข. 175 
ค. 176 
ง. 179 
จ. ก. - ง. ไม่มีข้อถูก 

10. ผลบวกของเลขคี่ 5 จำนวนเท่ากับ 75 ซึ่งน้อยกว่าผลบวกของเลขคี่อีก 5 จำนวนอยู่ 45 จงหาว่าเลขจำนวนน้อยของเลขคี่น้องกว่าเลขจำนวนน้อยของเลขคู่อยู่เท่าไร 
ก. 4 
ข. 5 
ค. 10 
ง. 15 
จ. ก. - ง. ไม่มีข้อถูก 
เฉลยแนวข้อสอบ ชุดที่ 1 

1. ข. 
2. ก. 
3. ค. 
4. ข. 
5. ค. 
6. จ. 
7. ค. 
8. ก. 
9. ง. 
10. จ. 

แนวข้อสอบ ธกส. ชุดที่ 3 คำสั่ง จงคำนวณแล้วเลือกคำตอบที่ถูกเพียงข้อละ 1 คำตอบ เลือกได้คำตอบใดให้ไปแรเงาในช่อง ของคำตอบนั้นในกระดาษคำตอบ 

1. A เป็นเลขคู่ เลขคู่ตัวถัดไป คือ 20 จงหาค่า A – 8 
ก. 6 
ข. 8 
ค. 10 
ง. 12 
จ. ก - ง ไม่มีข้อถูก 
2. X เป็นเลขคี่ เลขคู่ตัวถัดไป คือ 12 จงหาค่า X + 11 
ก. 20 
ข. 22 
ค. 24 
ง. 26 
จ. ก - ง ไม่มีข้อถูก 

3. P เป็นเลชคี่ Q เป็นเลขคู่ P และ Q ต่างก็เป็นเลขจำนวนเต็มบวก ถ้า P … Q = 23 ระหว่าง P กับ Q จะเป็นเครื่องหมายอะไร 
ก. ลบ 
ข. เท่ากับ 
ค. หาร 
ง. คูณ 
จ. ก - ง ไม่มีข้อถูก 

4. A เป็นเลขคู่ B เป็นเลขคี่ B x A = C ผลลัพธ์ของ B + C จะเป็นอย่างไร 
ก.มากกว่า A + C 
ข. น้อยกว่า A + C 
ค. เป็นเลขคู่ 
ง. เป็นเลขคี่ 
จ. ก - ง ไม่มีข้อถูก 

5. A เป็นเลขคี่ B ก็เป็นเลขคี่ A x B = C, A + B = D แล้ว C + D จะเป็นอย่างไร 
ก. หารด้วย 2 ลงตัว 
ข. เป็นเลขคี่ 
ค. น้อยกว่า A + B อยู่ C 
ง. มากกว่า (A ? B) + D 
จ. ก - ง ไม่มีข้อถูก 

6. A + B = C, A x B = D ถ้า C เป็นเลขคู่ ข้อต่อไปนี้ข้อใดถูก 
ก. D เป็นเลขคู่ 
ข. D เป็นเลขคี่ 
ค. ถ้า A เป็นเลขคู่ D ก็เป็นลูกคู่ด้วย 
ง. ถ้า B เป็นเลขคี่ D จะเป็นเลขคู่ด้วย 
จ. ก - ง ไม่มีข้อถูก 

7. เลขคู่ คูณกับเลขคี่ ผลคูณจะเป็นอย่างไร 
ก. หารด้วย 2 ลงตัว 
ข. หารด้วย 4 ลงตัว 
ค. เท่ากับเลขคู่ + เลขคี่ 
ง. เป็นเลขคี่ 
จ. ก - ง ไม่มีข้อถูก 

8. เลขคู่หารด้วยเลขคี่ ผลลัพท์จะเป็นอย่างไร 
ก. หารไม่ลงตัว 
ข. เป็นเลขคู่เสมอ 
ค. เป็นเลขคี่เสมอ 
ง. ข. หรือ ค. 
จ. ก - ง ไม่มีข้อถูก 

9. เลขคี่บวกเลขคี่แล้วหารด้วย 2 ผลลัพธ์จะเป็นอย่างไร 
ก. ไม่ลงตัว 
ข. เป็นเลขคู่ 
ค. เป็นเลขคี่ 
ง. ข. หรือ ค. 
จ. ก - ง ไม่มีข้อถูก 

10. เลขคู่บวกเลขคู่ แล้วหารด้วยเลขมากที่สุดจำนวนใดลงตัวแน่นอน 
ก. 2 
ข. 4 
ค. 6 
ง. 8 
จ. ก - ง ไม่มีข้อถูก เฉลยแนวข้อสอบ ชุดที่ 3 
1. ค. 
2. ข. 
3. ก. 
4. ง. 
5. ข. 
6. ค. 
7. ก. 
8. ข. 
9. ง. 
10. ข. 

แนวข้อสอบ ธกส. ชุดที่ 4 
http://8cc6e031.linkbucks.com 


แนวข้อสอบ ธกส. ชุดที่ 5 
http://3cc58909.linkbucks.com 


แนวข้อสอบ ธกส. ชุดที่ 6 
http://8e944293.linkbucks.com 


แนวข้อสอบ ธกส. ชุดที่ 7 
http://39a6671b.linkbucks.com 


แนวข้อสอบ ธกส. ชุดที่ 8 
http://6ca5cc5e.linkbucks.com 

ครับ ง่ายมาก ปีที่แล้ว ผมก็ไปสอบ 

ข้อสอบไม่ได้ยากอะไรเลย 

แต่เน้นที่ความไวในการทำและความรอบคอบครับ 

พร้อมกับความรู้รอบตัวทั่ว ๆ ไป 

ผมจำได้ 1 ข้อ ออก คำขวัญของจังหวัดอะไรไม่รู้จำไม่ได้ แต่เค้าให้สังเกตุว่า 

คำขวัญนั้นสะกดผิดรึป่าว 

แต่ครั้งนี้ไม่แน่ใจว่าข้อสอบจะเปลี่ยนแนวจากเดิมมั้ย ? 

การทำงานธนาคาร ไม่ได้เน้นเก่ง นะครับ ระบบเค้ามีอยู่แล้ว 

แต่เน้นที่ ทำงานรวดเร็วแต่ไม่ผิดพลาด(รอบคอบ) และซื่อสัตย์ ครับ 

ธกส. ความรู้ความสามารถทั่วไป 
ประกาศ ธ.ก.ส. เรื่องการับสมัครสอบฯ 
รวมข้อสอบ 500 ข้อ ธนาคารเพื่อการเกษตรฯ (ธ.ก.ส.) ประจำปี 2551  ไม่ต้องซื้อให้เปลืองเงิน 
ส่วนที่ 1 วิชาความรู้ความสามารถทั่วไป 
- แนวข้อสอบอนุกรม 
- แนวข้อสอบโจทย์คณิตศาสตร์ 
- แนวข้อสอบการวิเคราะห์ข้อมูลจากกราฟ ตาราง 
- แนวข้อสอบความสามารถด้านภาษา 
- แนวข้อสอบอุปมาอุปไมย 
- แนวข้อสอบการสรุปความ 
- แนวข้อสอบเงื่อนไขสัญลักษณ์ 
- แนวข้อสอบการหาตัวร่วม 
- แนวข้อสอบการหาตัวต่าง 
- แนวข้อสอบการหาคำเข้าพวก 
- แนวข้อสอบการหาคำไม่เข้าพวก 
- แนวข้อสอบวิชาภาษาไทย 
ส่วนที่ 2 วิชาความละเอียดแม่นยำ 
- แนวข้อสอบความสามารถด้านตัวเลข 
- แนวข้อสอบแบบซ้อนภาพ 
- แนวข้อสอบแบบซ่อนภาพ 
- แนวข้อสอบแบบตัดรูป 
- แนวข้อสอบแบบต่อรูป 
- แนวข้อสอบแบบหมุนรูป 
- แนวข้อสอบแบบพับกล่อง 
- แนวข้อสอบแบบรูปภาพที่ไม่มีความหมาย 
- แนวข้อสอบแบบรูปภาพที่มีความหมาย 

ดาวโหลดที่นี่  http://501e0f4b.linkbucks.com ออกข้อสอบคล้าย ก.พ+G-MAT+รูปภาพมิติสัมพันธ์เนื้อหาที่ออกเท่าที่จำได้ 
ส่วนวิชาภาษาไทยคล้ายเเนวสอบครูผสม  ก.พ. 
   
1)คณิตศาสตร์ทั่วไป20หรือ25ข้อนี่เเหละ เป็นเเนวก.พ. เเละผสมคณิตศาตร์G-MATผเน้นพวกตัวเเปรจริงๆใช้สูตรจริงๆใช้สูตรลัดไม่ค่อยได้ 
2)ตารางเป็นตารางที่ไม่เหมือนก.พ.เป็นตารางง่ายๆ 
     ** มีคำถามที่ใช้สูตรก.พ.ได้เรื่องเดียวคือการหาอัตราการเปลี่ยนเเปลง(ออกคำถามนี้เเทบทุกตาราง) กับ 
     **การตั้งคำถามทั่วๆไปเช่นให้เปรียบเทียบข้อมูลในตารตาราง 
3)เงื่อนไขภาษา ออกเยอะเท่าๆกับ2หัวข้อเเรก เเต่เป็นเงื่อนง่ายๆไม่ซับซ้อนเเกะไม่ยากขู่ด้วยข้อมูลในเงื่อนเยอะ ยางครึ่งหน้าได้เเต่ละเงื่อน 
4)อนุกรม+อุปมาอุปไมย 
      รวมๆสักเรื่องนี้สัก10ข้อเห็นจะได้ 
5)ตรรกวิทยาเเบบใช้สูตรสรุป ไปออกรวมกับหัวข้อคณิตศาสตร์ทั่วไป 

นำหนักข้อสอบหนักที่3 หัวข้อเเรก 

6)วิเคราะห์รูปภาพมิติสัมพันธ์ 
50ข้อหลัง 
ภาษาไทย 
   มีเหมือนก.พ.อยู่ในเรื่อง 
    1)เรียงลำดับข้อความ 
    2)การหาข้อบกพรองทางภาษา(ERROR) 
    3)บทความ เเต่ไม่ยากเท่า ก.พ. 
    4)การเลือกใช้คำหรือกลุ่มคำให้ถูกต้องตามหลักภาษา(เติมคำในช่องว่าง) 
เรื่องอื่นๆจะคล้ายกับข้อสอบข้าราชการครูซะมากว่า 
    ทดสอบสำนวนไทย 
    ทดสอบคำถูก คำผิด 
    ทดสอบราชาศัพท์ไม่ลึกรู้สึกออก1ข้อ 
    ทดสอบอ่านจับใจความจากข้อความ วลี โฆษณา บทความ ปกิณกะ 
    ทดสอบการสรุปความ ตีความ การอ่านพินิจสาร 
ส่วนหลังเป็นข้อสอบวัดความละเอียดในการอ่านบทความสั้นๆประมาณ 20ข้อ 
  เป็นบทความเกี่ยวกับเหตุการณ์การเงิน สถิติภาวะเศรษกิจ กฎหมายเเล้วถามข้อมูลจากบทความ คำถามตรง 
   บทความเเรกปี51 ถ้าจำไม่ผิดเป็นเรื่องภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาเป็นบทความอธิบาย40(1) 40(2) ของประมวลรัษฎากร 
          เเล้วเเล้วถามตรงๆเลยเช่นค่าใช่จ่ายของภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาหักค่าใช้จ่ายได้ไม่เกินร้อยละเท่าใด เป็นต้น(คำตอบบอกไว้เลยตอบไม่เกินร้อยละ40) 

**ปัญหาส่วนนี้ คือเวลาจำกัด ข้อสอบไม่ยากเลยเเต่ต้องอ่านไว อ่านละเอียดมีความถี่ถ้วน 
สมเเล้วที่เรียกว่าความละเอียดเเม่นยำ ในสนามสอบนิยมเรียกว่าSPEED TEST ก็ถูกต้องเเล้วเเหละสำหรับงานธนาคาร ต้องละเอียด ถูกต้อง เเม่นยำ 
ผิดพลาดน้อยที่สุด 

1.   เกณฑ์การตัดสิน 
     1)การสอบข้อเขียน ผู้ผ่านเกณฑ์การสอบข้อเขียนจะต้องได้คะแนนจากการสอบ 
ข้อเขียนแต่ละวิชาไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60 และตามจำนวนที่ธนาคารเห็นว่าเหมาะสม หากผู้ผ่านเกณฑ์มีจำนวนน้อยและไม่เพียงพอกับจำนวนที่ต้องการ ธนาคารสามารถพิจารณาลดหย่อนคะแนนลงได้ โดยเป็นไปตามหลักการวัดผล 
(เเสดงว่าถ้าสอบผ่าน60%มากกว่าที่ต้องการมาก ก็อาจจะปรับเกณฑ์ตัดมากกว่าก็ได้ จริงไหม)1.1                           
2)มีระยะเวลาทดลองปฏิบัติงาน 3 เดือน และจะต้องเข้ารับการทดสอบการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ MS-WORD และ MS-EXCEL หากสอบ 
ไม่ผ่านจะถือว่าไม่ผ่านการทดลองปฏิบัติงาน และธนาคารมีสิทธิ์เลิกจ้างได้ 
จำหน่ายเอกสารคู่มือเตรียมสอบ  083-067-4168
รายละเอียดไฟล์แนบ
กล่องตอบกลับด่วน

กรุณาใช้ข้อความที่สุภาพ คุณสามารถบันทึกฉบับร่างได้
กด "Ctrl+Enter" เพื่อตั้งกระทู้ได้