ประยุกต์ใช้ โพสล่าสุด โพสสำคัญ เครื่องมือ สมาชิก สถิติฟอรั่ม ธนาคาร
หัวข้อ : คู่มือเตรียมสอบ ธกส.ผู้ช่วยพนักงานพัฒนาธุรกิจ
Thaionline1 ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ดูแลระบบ
รายละเอียดผู้ใช้ 

คู่มือเตรียมสอบ ธกส.ผู้ช่วยพนักงานพัฒนาธุรกิจ
1.   Culture Shock หมายถึง                                 (1)  วัฒนธรรมที่น่าสะพึงกลัว

      (2)  การยึดมั่นวัฒนธรรมที่ตรงข้ามกัน               (3)  วัฒนธรรมที่แพร่กระจายไปอย่างรวดเร็ว

      (4)  สิ่งที่ขัดขวางการเจริญเติบโตของวัฒนธรรม   (5)  การที่ไม่สามารถปรับตัวเข้ากับวัฒนธรรมใหม่ได้

      ตอบ  5

2.   การตัดสินใจของผู้บริหารภายใต้ความเสี่ยง คือ

      (1)  การตัดสินใจที่มีการสูญเสียมากกว่า                        (2)  การตัดสินใจที่ไม่ค่อยมั่นใจ

      (3)  การตัดสินใจบนความไม่แน่นอน                             (4)  การตัดสินใจอย่างบ้าบิ่น

      (5)  การตัดสินใจโดยมีโอกาสเป็นไปได้ที่จะประสบความสำเร็จหรือล้มเหลว

      ตอบ  5

3.   รูปแบบของการบริหาร Behavioral Style คือ       (1)  การตัดสินใจที่มองผลระยาว

      (2)  การตัดสินใจที่มองผลระยะสั้น                  

      (3)  การตัดสินใจโดยมองพฤติกรรมของตนเองเป็นหลัก

      (4)  การตัดสินใจโดยหลีกเลี่ยงความขัดแย้งโดยรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น

      (5)  การตัดสินใจสภาวะการณ์ที่สามารถพยากรณ์ได้

      ตอบ  4

4.   แผนใช้ประจำ (Standing Plan) คือ                   (1)  แผนที่ใช้มาตั้งแต่เปิดกิจการ

      (2)  แผนที่กำหนดและนำมาใช้หลายครั้ง                       (3)  แผนที่ใช้ได้ทุกเวลาและสถานการณ์

      (4)  แผนที่กำหนดระยะในการใช้อย่างไม่แน่นอน (5)  แผนที่ใช้ต่อเนื่องและแก้ไขเหตุการณ์ที่เกิดเป็นปกติ

      ตอบ  5

5.   ผลลัพธ์ในการวางแผนของกิจการที่กำหนดรายละเอียดที่ต้องการเรียกว่า

      (1)  วัตถุประสงค์        (2)  จุดมุ่งหมาย              (3)  ภารกิจ         (4)  เป้าหมาย     (5)  จุดหมายปลายทาง

      ตอบ  5

6.   Innovation (นวัตกรรม) คือ                              (1)  การคิดค้นสิ่งประดิษฐ์ใหม่ ๆ

      (2)  การปฏิวัติรูปแบบการบริหารงานใหม่ ๆ        (3)  การนำความคิดสร้างสรรค์มาทำให้เป็นจริง

      (4)  การคิดค้นหรือสร้างสรรค์แนวความคิดใหม่ ๆ (5)  ถูกข้อ 1 และ 4

      ตอบ  5

7.   ความเชื่อ ค่านิยม และรูปแบบพฤติกรรมร่วมของกลุ่มที่เห็นพ้องต้องกันและยึดถือปฏิบัติสืบทอดกันมาเรียกว่า

      (1)  ระบบเศรษฐกิจ                            (2)  ระบบทางสังคม                                 (3)  วัฒนธรรม

      (4)  คุณสมบัติของกลุ่ม                       (5)  รูปแบบประจำชาติ

      ตอบ  3

8.   องค์การระบบปิด (Close Loop System Organization) คือ

      (1)  องค์การที่ไม่เปิดรับสมาชิกจากบุคคลภายนอกโดยทั่วไป

      (2)  องค์การที่มีหน่วยงานย่อยอยู่ในท้องถิ่นห่างไกล

      (3)  องค์การที่ประกอบธุรกิจภายในและนอกประเทศ

      (4)  องค์การที่ไม่ตระหนักถึงความสัมพันธ์ของสภาพแวดล้อมภายนอกและองค์การ

      (5)  องค์การที่เปิดกว้างในการรับท้าความคิดเห็นจากบุคคลภายนอก

      ตอบ  4

9.   ความต้องการความรัก มีเพื่อน ของมนุษย์จัดว่าเป็นความต้องการที่เรียกว่า

      (1)  Physiologocal Need                   (2)  Safety Need                                   (3)  Social Need

      (4)  Esteem Need                            (5)  Salf-actualization                  

      ตอบ  3

10.  Robert Katz ได้กำหนดลักษณะทางการบริหารที่สำคัญของผู้บริหาร 3 กลุ่มด้วยกัน คือ

      (1) การติดต่อสื่อสาร การปฏิบัติงาน และการดำเนินกลยุทธ์

      (2)  การติดต่อสื่อสาร มนุษยสัมพันธ์ และกระบวนการทำงาน

      (3)  มนุษยสัมพันธ์ การปฏิบัติงาน และความคิดรวบยอด

      (4)  การปฏิบัติงาน การให้คำแนะนำ และกระบวนการทำงาน

      (5)  การดำเนินกลยุทธ์ การให้คำแนะนำ และความคิดรวบยอด

      ตอบ  3

11.  ความสามารถในการใช้ความเชี่ยวชาญหรือความถนัดเป็นพิเศษเพื่อปฏิบัติงานอย่างใดอย่างหนึ่งเป็นเฉพาะเรียกว่า

      (1)  ทักษะในการบริหารงาน                (2)  ทักษะในการปฏิบัติงาน           (3)  ทักษะในการให้คำแนะนำ

      (4)  ทักษะในการลำดับการทำงาน        (5)  ทักษะในการประสานงาน

      ตอบ  2

12.  ทักษะที่มีความสำคัญที่สุดสำหรับผู้บริหารระดับบนคือ     (1)  การให้คำแนะนำ        (2)  มนุษยสัมพันธ์           (3)  ความคิดรวบยอด         (4)  การปฏิบัติงาน  (5)  การแก้ปัญหาเฉพาะหน้า        

      ตอบ  3

13.  บทบาทที่เกี่ยวข้องกับการประกอบการ การขจัดปัญหา การจัดสรรทรัพยากร และการเจรจาจัดว่าเป็นบทบาทที่  เกี่ยวกับ

      (1)  การปฏิสัมพันธ์กับบุคคลต่อบุคคล               (2)  ข้อมูลข่าวสาร                       (3)  การตัดสินใจ

      (4)  ถูกทุกข้อ                                                            (5)  ไม่มีข้อใดถูก

      ตอบ  3

14.  หากมีการนำเทคโนโลยีระดับสูงมาใช้ในการบริหารงานองค์การมากขึ้นในอนาคต โครงสร้างขององค์การจะมี     แนวโน้มที่มีลักษณะเป็นรูปอะไร                    (1)  สามเหลี่ยมด้านเท่า                            (2)  ระฆังคว่ำ                  (3)  สี่เหลี่ยมผืนผ้า                                (4)  เส้นตรง                                               (5)  ระฆังหงาย

      ตอบ  3

15.  การจ่ายค่าจ้างแบบรายจูงใจเป็นแนวความคิดของผู้ใด

      (1)  Maslow            (2)  Taylor          (3)  McGregor                (4)  Barnard                   (5)  Gantt

      ตอบ  2

16.  ลักษณะขององค์การแบบไม่เป็นทางการ คือ

      (1)  ไม่มีสำนักงานประจำ                                (2)  ไม่ยืดหยุ่น                            (3)  ไม่มีผู้นำที่แน่นอน

      (4)  กำหนดโครงสร้างองค์การแต่ไม่เคร่งครัด       (5)  ไม่มีข้อมดถูก

      ตอบ  4

17.  ถ้าองค์การมีสินค้าหลายประเภทซึ่งต้องใช้เทคนิคการผลิตที่แตกต่างกัน การจัดแผนกงานควรใช้อะไรเป็นหลัก    (1)  หน้าที่                (2)  ลูกค้า     (3)  สินค้า          (4)  พื้นที่            (5)  เทคนิคการผลิต

      ตอบ  3

18.  โครงสร้างขององค์การที่แสดงความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยงานเป็นเส้นทึบแสดงว่า

      (1)  เป็นหน่วยงานหลัก                       (2)  เป็นหน่วยงานเสริม                            (3)  เป็นหน่วยงานเฉพาะ              (4)  เป็นหน่วยงานย่อย                (5)  ถูกทุกข้อ

      ตอบ  1

19.  งบประมาณภาครัฐบาลที่เริ่มจากการตั้งงบประมาณรายจ่ายก่อน คือ

      (1)  งบประมาณรายได้-รายจ่าย            (2)  งบประมาณเงินทุน                             (3)  งบประมาณรายปี

      (4)  งบประมาณฐานศูนย์                    (5)  งบประมาณเงินสด

      ตอบ  4

20.  ระบบการติดต่อสื่อสารภายในองค์การระหว่างหน่วยงานหนึ่งกับหน่วยงานอื่น โดยใช้เทคโนโลยีอินเตอร์เน็ตเข้า  มาช่วยมีชื่อเรียกว่า         (1)  Internet                      (2)  Intranet                   (3)  Mix System                         (4)  Hybrid System                     (5)  ไม่มีข้อใดถูก

      ตอบ  2

21.  การตัดสินใจที่ถือว่ามีประสิทธิภาพ คือ                          (1)  เป็นข้อสรุปจากทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง

      (2)  เป็นการประหยัดค่าใช่จ่ายได้มากที่สุด                     (3)  เป็นการเลือกทางเลือกที่เหมาะสมที่สุด

      (4)  เป็นการตัดสินใจที่สร้างความพอใจกับทุกฝ่าย           (5)  ทุกฝ่ายมีความเห็นพ้องต้องกันโดยไม่ขัดแย้งเลย

      ตอบ  3

22.  ทฤษฎีการบริหารสมัยใหม่มีความเห็นว่า

      (1)  นักบริหารควรมีความชำนาญเฉพาะด้าน (Specialist)

      (2)  นักบริหารควรมีความรอบรู้หลาย ๆ ด้าน (Gerneralist)            (3)  นักบริหารควรลอยตัวเหนือปัญหาที่เกิดขึ้น

      (4)  นักบริหารไม่ควรสวนกระแสทางการเมือง & เศรษฐกิจ                        (5)  นักบริหารควรเป็นนักธุรกิจการเมือง

      ตอบ  2

23.  โครงสร้างขององค์การในรูป Adhoc Committees คือ

      (1) เป็นคณะกรรมการเฉพาะแบบถาวร                          (2)  เป็นคณะกรรมการรับเรื่องราวร้องทุข์

      (3)  เป็นคณะกรรมการเฉพาะกิจแบบชั่วคราว                  (4) เป็นคณะกรรมการเฉพาะเรื่อง

      (5)  เป็นคณะกรรมการเฉพาะองค์การใดองค์การหนึ่ง

      ตอบ  3

24.  การควบคุมขณะลงมือปฏิบัติงาน เรียกว่า          

      (1)  Feedforward Control                   (2)  Concurrent Control               (3)  Feedback Control                (3)  Future Control            (4)  Contingency Control

      ตอบ  2

25.  พนักงานเรียนรู้วัฒนธรรมได้จากสิ่งต่อไปนี้ ยกเว้น

      (1)  สัญลักษณ์          (2)  เรื่องบอกเล่า             (3)  จิตสำนึก                  (4)  ภาษา          (5)  พิธีการ

      ตอบ  3

26.  องค์ประกอบของวัฒนธรรมที่แข็งแกร่ง คือ          (1)  คุณลักษณะของวัฒนธรรมที่แปลกใหม่กว่าคนอื่น

      (2)  ผู้ก่อตั้งเป็นผู้มีอิทธิพลในวงการนั้น              (3)  กิจการนั้นเป็นกิจการชั้นนำในอุตสาหกรรมนั้น

      (4)  เป็นกิจการที่ก่อตั้งมานาน                          (5)  มีอัตราการหมุนเวียนของพนักงานสูง

      ตอบ  4

27.  องค์การแบบไร้พรมแดน (Borderless Organization) เป็นองค์การซึ่งกำหนดโครงสร้างโดยไม่คำนึงถึงขอบเขต     ทางสภาพภูมิศาสตร์ของแต่ละประเทศ ซึ่งเป็นแนวคิดแบบ  

      (1)  Polycentric Attitude                    (2)  Geocentric Attitude              (3)  Ethnocentric Attitude

      (4)  Parochialism Attitude                  (5)  Multi Attitude

      ตอบ  2

28.  การทำธุรกิจระหว่างประเทศที่ง่าย รวดเร็ว และลงทุนน้อย คือ

      (1)  กิจการร่วมค้า                              (2)  กิจการส่งออก                        (3)  การให้สิทธิ์และสัมปทาน

      (4)  การใช้ตัวแทนในต่างประเทศ          (5)  การเปิดสาขาในต่างประเทศ

      ตอบ  2
29.  หลักการสำคัญทางการบริหารพัฒนาคืออะไร

        (1)  การพัฒนาระบบบริหารให้เข้มแข็ง                                (2)  การแปลงนโยบายการพัฒนาเป็นแผนกลยุทธ์

        (3)  การปฏิรูประบบราชการ                                                    (4)  การปฏิรูประบบการเมือง-การบริหาร

        ตอบ  2

30.  การมองประชาชนเป็นลูกค้า ทำให้การบริหารพัฒนาเปลี่ยนรูปไปอย่างไร

        (1)  การตอบสนองความต้องการของลูกค้า                           (2)  การตอบสนองความคาดหวังของลูกค้า

        (3)  การปรับปรุงผลิตภัณฑ์และบริการ                                  (4)  การตอบสนองความพึงพอใจของลูกค้า

        ตอบ  4

31.  ทำไมกระบวนการสรรหาบุคลากรทางการเมือง จึงมีความสำคัญต่อระบบการเมือง

        (1)  ลดความขัดแย้งทางการเมือง                                            (2)  การเลื่อนชั้นทางการเมืองอย่างสงบ

        (3)  การคัดเลือกชนชั้นนำทางการเมือง                                                (4)  การขจัดผู้นำทางการเมืองเก่า

        ตอบ  2

32.  การปรับปรุงระบบภาษีเป็นนโยบายด้านใด

        (1)  ด้านการระดมทรัพยากร                                                    (2)  ด้านการกระจายทรัพยากร

        (3)  ด้านรักษาความสงบเรียบร้อย                                           (4)  ด้านราชการ

        ตอบ  1

33.  การบริหารพัฒนาในศตวรรษที่ 1970 เน้นความสนใจไปที่เรื่องใด

        (1)  ประสิทธิภาพ                       (2)  ประสิทธิผล                  (3)  การเสมอภาคทางสังคม             (4)  คุณภาพ

        ตอบ  3

34.  แนวคิดการปรับปรุงคุณภาพสามารถนำมาปรับใช้กับงานขององค์การใดบ้าง

        (1)  องค์การเอกชน                                                                    (2)  องค์การอุตสาหกรรม

        (3)  องค์การสาธารณะและเอกชน                                          (4)  ถูกทุกข้อ

        ตอบ  4

35.  ปัจจัยนำเข้าทางการเมือง (Inputs) มีองค์ประกอบอะไร

        (1)  ความต้องการทางการเมือง                                               (2)  ความต้องการและสนับสนุนทางการเมือง

        (3)  ความสนับสนุนทางการเมือง                                           (4)  การมีส่วนร่วมทางการเมือง

        ตอบ  2

36.  การรวบรวมฐานความรู้ทางการบริหารต้องจัดการอย่างไร

        (1)  การจัดระบบความรู้ทางการบริหาร                 (2)  การจัดการประมวลความรู้

        (3)  การจัดระบบสาระสนเทศให้รอบด้าน                            (4)  การสร้างเครือข่ายการวิจัย

        ตอบ  4

37.  สถาบันสุดท้ายของการเรียนรู้ทางการเมือง (Political Socialization) คือสถาบันใด

        (1)  วัด                           (2)  มหาวิทยาลัย                 (3)  ชุนชนสังคม                                (4)  ประชาคมทางการเมือง

        ตอบ  4

38.  อะไรคือหลักวิทยาศาสตร์การจัดการสำคัญที่สุด

        (1)  งานเหมาะสมกับค่าตอบแทน                                          (2)  การจัดการทุกขั้นตอนอย่างเป็นวิทยาศาตร์

        (3)  สภาพแวดล้อมของงานเหมาะสมกับร่างกาย               (4)  งานเหมาะสมกับร่างกาย

        ตอบ  4

39.  รัฐวิสาหกิจในลักษณะใดไม่ควรแปรรูปเป็นองค์กรมหาชน

        (1)  ปัจจัยพื้นฐานของประชาชน                                            (2)  ปัจจัยพลังงาน

        (3)  ปัจจัยความมั่นคงของรัฐ                                                    (4)  ปัจจัยคุณภาพชีวิต

        ตอบ  3

40.  การมอบรางวัลคุณภาพแห่งชาติของสหรัฐอเมริกาเพื่อตระหนักถึงเรื่องใดเป็นสำคัญ

        (1)  การพัฒนาการบริหาร                                                        (2)  การพัฒนาคุณภาพองค์กร

        (3)  การปรับปรุงประสิทธิภาพขององค์กร                           (4)  ความสำเร็จขององค์กร

        ตอบ  4

41.  พฤติกรรมการบริหารที่นิยมใช้กันมากที่สุดในปัจจุบันคืออะไร

        (1)  การนำ                                                                                   (2)  การทำงานเป็นทีม                      

        (3)  การทำงานแบบมีส่วนร่วม                                                (4)  การทำงานแบบมีแรงจูงใจ

        ตอบ  3

42.  เหตุใดการบริหารจึงอยู่นอกขอบข่ายทางการเมืองตามแนวคิดของ Woodrow Wilson

      (1)  รัฐธรรมนูญเป็นผู้กำหนดให้การบริหารมีฐานะต่ำกว่าการเมือง

        (2)  การเมืองเป็นผู้กำหนดหน้าที่ของการบริหาร

        (3)  การเมืองเป็นศูนย์กลางแห่งอำนาจสูงสุด

        (4)  การบริหารต้องรับใช้การเมือง

        ตอบ  2

43.  หลังนวยุค (Postmodern) การบริหารพัฒนาไม่สนใจที่จะสร้างกฎเกณฑ์สากลขึ้นมาครอบงำหลักการบริหาร ทั่วไป แต่จะสนใจเน้นเรื่องใดเป็นสำคัญ

        (1)  การใช้เหตุผล                                                                       (2)  การยึดวัฒนธรรมเป็นศูนย์กลาง

        (3)  ชุดความเป็นจริงที่แตกต่างไปตามกาลเทศะ (4)  การพยายามทำให้ทุกอย่างเหมือนเดิม

        ตอบ  3

44.  ทำไมการวางแผนกลยุทธ์มุ่งสู่ความเป็นเลิศขององค์การ จึงมีความสำคัญต่อการบริหารพัฒนา

        (1)  การเพิ่มศักยภาพในการผลิต                                             (2)  การเร่งการแข่งขันทางเศรษฐกิจ

        (3)  การกินดีอยู่ดีของประชาชน                                             (4)  การเพิ่มความพึงพอใจด้านบริหารสาธารณะ

        ตอบ  3

45.  การมุ่งเน้นผลลัพธ์เป็นเรื่องที่เกี่ยวกับอะไร                          

        (1)  การเน้นประสิทธิผลเป็นหลัก                                          (2)  การสนองคุณค่าของลูกค้า

        (3)  การใช้ผลลัพธ์ขององค์กรเพื่อรักษาสมดุลของคุณค่า  

        (4)  การมุ่งเน้นอนาคต

        ตอบ  3

46.  ทำไมการบริหารรัฐกิจจึงขาดเอกลักษณ์ทางวิชาการในสาขาวิชาของตนเอง

        (1)  ยังกำลังแสวงหาเอกลักษณ์อยู่                                          (2)  นักบริหารรัฐกิจไม่สนใจเอกลักษณ์ทางวิชาการ

        (3)  มีลักษณะเป็นวิชาชีพ                                                         (4)  การบริหารรัฐกิจไม่มีสถานภาพของตนเอง

        ตอบ  3

47.  การจัดการองค์กรมีนัยยะสำคัญต่อองค์กรในด้านใด

        (1)  การวิเคราะห์ข้อมูล                                                             (2)  การสร้างคุณค่าต่อลูกค้า

        (3)  การปรับปรุงประสิทธิภาพการบริหาร                            (4)  การวางแผนและการเงิน

        ตอบ  3

48.  เกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ MBQA เน้นเรื่องใดเป็นสำคัญที่สุด

        (1)  ประสิทธิภาพ                       (2)  ประสิทธิผล                  (3)  คุณภาพ                         (4)  กระบวนการ

        ตอบ  3

49.  การให้ความสำคัญแก่ทรัพยากรมนุษย์มีจุดมุ่งหมายอะไร

        (1)  การนำกำลังคนมาใช้พัฒนาศักยภาพขององค์การ       (2)  การเชิดชูบุคลกรที่ประสบความสำเร็จ

        (3)  การจัดอบรมบุคลากรภายในองค์กร                                (4)  การให้โอกาสศึกษาต่อแก่พนักงานขององค์กร

        ตอบ  1

50.  ทำไมจึงต้องมีการปฏิรูประบบราชการไทย

        (1)  ข้าราชการร่วมมือกับนักธุรกิจเข้าครอบงำการเมือง

        (2)  นักการเมืองเข้าครอบงำราชการ

        (3)  การปิดกั้นการมีส่วนร่วมของประชาชนในระบบราชการ

        (4)  ระบบราชการไม่สามารถเปิดเป็นกลไกที่มีประสิทธิภาพได้

      ตอบ  4

51.  ข้อใดเป็นข้อที่ถูกที่สุด

        (1)  การบริหารการพัฒานในฐานะที่เป็นศาสตร์หมายถึง การนำเอาความรู้มาใช้ประโยชน์

        (2)  ศาสตร์ หมายถึง ความรู้ที่ได้มาจากการสังเกต การศึกษาและการวิจัย

        (3)  การนำเอาความรู้ไปรับใช้เรียกว่าศาสตร์ในการปรับใช้ความรู้

        (4)  นักวิชการมีหน้าที่อย่างสำคัญในการนำเอาความรู้หรือศาสตร์ไปใช้แก้ปัญหา

        ตอบ  2

52.  หน้าที่การจัดองค์การ (Organizing Function) คือไม่ใช่หน้าที่ของบุคคลในข้อใด

      (1)  นายรักดีเป็นเจ้าของร้านชายสี่หมี่เกี๊ยว

      (2)  นายสมหมาย เป็นผู้บริหารระดับสูง (CEO) ประธานกรรมการ บริษัทโออิชิ จำกัด  

      (3)  นายสมนึก เป็นประธานกรรมการบริหารฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ของบริษัทดีจริง

      (4)  นายสมคิด เป็นผู้อำนวยการฝ่ายคอมพิวเตอร์ บริษัทโปรคอม จำกัด เเอ๊คกรุ๊ป

      (5)  นายสมศักดิ์ เป็นพนักงานแผนกจัดซื้อ บริษัททรานสปอร์ต จำกัด

      ตอบ  5

53.  ข้อใดไม่ใช่จุดมุ่งหมายในการจัดองค์การ (Purpose of Organizing)

      (1)  การทำงานซ้ำซ้อนและการใช้ทรัพยากรโดยเปล่าประโยชน์

      (2)  การสับเปลี่ยนตำแหน่งอย่างเป็นทางการ0814451423เเอ็ค

      (3)  การแบ่งงานเป็นกลุ่มและแผนกตามลักษณะ โดยกำหนดอำนาจหน้าที่อย่างเป็นทางการ ก่อให้เกิดการ                                      ประสานงานในกิจกรรมต่าง ๆ ขององค์การ

      (4)  การทำงานอย่างเป็นอิสระแบ่งตามโครงสร้างและหน้าที่ขององค์กร

      (5)  การติดต่อสื่อสารเป็นทางการในการรวมกิจกรรมส่วนบุคคลของกลุ่ม

      ตอบ  1

54.  ขั้นตอนในการตรรกวิทยาของการจัดองค์การมีกี่ขั้นตอน

      (1)  2 ขั้นตอน           (2)  3 ขั้นตอน     (3)  4 ขั้นตอน     (4)  5 ขั้นตอน     (5)  6 ขั้นตอน

      ตอบ  5

55.  ข้อใดคือการออกแบบองคาร                            (1)  การไม่จัดแบ่งงาน

      (2)  การแบ่งสายการบังคับบัญชา (Chain of Command) ตามภาระหน้าที่ของงาน

      (3)  การไม่มอบหมายงาน โดยรวมอำนาจเเอ๊คกรุ๊ป089-816-7804

      (4)  การจัดงานอย่างไม่เป็นระบบ                      (2)  เครือข่ายของข้อมูลที่จำกัด

      ตอบ  2

ตั้งแต่ข้อ 56.-60. จงใช้ตัวเลือกต่อไปนี้ตอบคำถาม

(1)  องค์การแบบไร้พรมแดน (Boundaryless Organization)

(2)  องค์การแบบการเรียนรู้ (Learning Organization)

(3)  โครงสร้างอย่างง่าย (Simple Structure)

(4)  โครงสร้างแบบระบบราชการ (Bureaucracy)

(5)  โครงสร้างแบบทีมงาน (Team-based Structure)

56.  เป็นองค์กการที่มีการพัฒนาศักยภาพเพื่อปรับปรุงและเปลี่ยนแปลงองค์การอย่างต่อเนื่อง โดยสมาชิกทุกคนมี     บทบาทในการกำหนดและแก้ไขปัญหาต่างๆ ร่วมกัน

      ตอบ  2

57.  เป็นโครงสร้างซึ่งประกอบไปด้วยกลุ่มทำงานหรือทีมงาน ซึ่งได้รับมอบหมายให้ทำกิจกรรมของโครงการ

      ตอบ  5

58.  เป็นองค์การที่ประกอบด้วยโครงสร้างที่ไม่มีข้อจำกัดขอบเขตขององค์การ เช่นการทำธุรกิจบนเว็บไซต์ หรือ          Internet

      ตอบ  1

59.  เป็นองค์การที่เน้นระเบียบ คำสั่ง และการมอบอำนาจอย่างเคร่งครัด รวมทั้งการใช้อำนาจตามตำแหน่งงานที่      ถูกต้องตามกฎหมาย

      ตอบ  4

60.  เป็นการออกแบบโครงสร้างขององคารที่มีการจัดแบ่งแผนกงานให้มีลำดัลขั้นตอนน้อย และมีข้อดีคือ ยืดหยุ่น ได้ รวดเร็ว และมีต้นทุนในการบำรุงรักษาต่ำ

      ตอบ  3

61.  ข้อใดคือองค์ประกอบขององค์การแบบการเรียนรู้ (1)  แลกเปลี่ยนแบ่งปันข้อมูลข่าวสารซึ่งกันและกัน

      (2)  การมอบอำนาจอย่างเคร่งครัด                    (3)  มีสายการบังคับบัญชา 2 สายในขณะเดียวกัน

      (4)  ภาวะผู้นำแบบเผด็จการ                            (5)  มีลำดับขั้นตอนกการทำงานที่ซับซ้อนไม่เป็นอิสระต่อกัน

      ตอบ  1

62.  องค์การแบบเครื่องกล (Mechanistic Organization) มีลักษณะเน้นจุดใดเป็นสำคัญ

      (1)  เน้นทักษะและความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน                 (2)  เน้นกลยุทธ์ขององค์การ

      (3)  เน้นขนาดขององค์การ       (4)  เน้นเทคโนโลยี           (5)  เน้นการจัดระเบียบ

      ตอบ  1

63.  การออกแบบองค์การตามสภาวการณ์แบ่งเป็นกี่ลักษณะ               (1)  2 ลักษณะ    

      (2)  3 ลักษณะ                      (3)  4 ลักษณะ                            (4)  5 ลักษณะ                (5)  6 ลักษณะ

      ตอบ  1
64.  การประเมินโครงการ (Project Appraisal) จะอยู่ตรงส่วนใดของการบวนการของโครงการ

        (1)  อยู่ก่อนการร่างโครงการ                                                    (2)  ระหว่างร่างโครงการกลยุทธ์กับรายละเอียด

        (3)  อยู่ระหว่างการจัดโครงการ                                               (4)  อยู่หลังการจัดโครงการ

        (5)  อยู่ก่อนการจัดโครงการ

        ตอบ  5

65.  การวิเคราะห์ความเป็นไปได้ของโครงการ จะให้ความสำคัญกับการวิเคราะห์ด้านใดมากที่สุด

        (1)  การจัดการ                                             (2)  สิ่งแวดล้อม                                                  (3)  สังคม

        (4)  ผลตอบแทนโครงการ                        (5)  เทคนิคโครงการ

        ตอบ  4

66.  ในการประเมินโครงการ ภาครัฐบาลจะให้ความสำคัญกับเรื่องใดมากเป็นพิเศษ

        (1)  ผลประโยชน์ทางสังคม                     (2)  ผลต่อเนื่องของโครงการ           (3)  ความมั่นใจทางการบริการ

        (4)  ความคุ้นเคยของโครงการ                 (5)  ความเสี่ยงของโครงการ

        ตอบ  1

67.  ในระหว่างการจัดการโครงการ มีงานที่ต้องทำมาก งานใดมิใช่งานต้องทำเหล่านั้น

        (1)  งานประชาสัมพันธ์โครงการ           (2)  การประสานในโครงการ          (3)  การควบคุมโครงการ

        (4)  การประเมินผลการปฏิบัติงาน         (5)  การให้คุณให้โทษผู้ร่วมงาน

        ตอบ  5

68.  การประเมินผลโครงการมีลักษณคล้ายคลึงกับกระบวนการใดของโครงการมากที่สุด

        (1)  การร่างโครงการ                                 (2)  การประเมินโครงการ                                (3)  การนำโครงการไปปฏิบัติ

        (4)  การศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการ                                                          (5)  เหมือนกันทุกกระบวนการ

        ตอบ  2

ตั้งแต่ข้อ 69.-73.  เป็นเรื่องเกี่ยวกับเทคนิควิเคราะห์นโยบายสาธารณะ ให้เลือกคำตอบที่มีความสัมพันธ์กัน

(1)  การก่อตัวของนโยบาย                               (2)  การกำหนดนโยบาย                   (3)  การนำนโยบายไปปฏิบัติ

(4)  การศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการ                                                                  (5)  เหมือนกันทุกกระบวนการ

69.  การวิจัยประเมินผล

        ตอบ  4

70.  การบริหารโดยยึดวัตถุประสงค์/ผลสำเร็จ

        ตอบ  3

71.  การวิเคราะห์ต้นทุนผลประโยชน์

        ตอบ  2

72.  การระดมสมอง/เทคนิคพยากรณ์

        ตอบ  1

73.  การสร้างองค์กรใหม่

        ตอบ  5
ตั้งแต่ข้อ  74. – 78.  จงใช้ตัวเลือกต่อไปนี้ตอบคำถาม

      (1)  ฝึกอบรมแบบฝึกปฏิบัติงานจริง (On-the-job-Training)

        (2)  ฝึกอบรมแบบปฐมนิเทศ (Oreintation Training)

        (3)  ฝึกอบรมแบบช่างฝึกหัด (Apprenticeship Training)

        (4)  การฝึกแบบจำลอง (Simulation Training)

        (5)  การฝึกอบรมแบบกรณีศึกษา (Case Study Training)

74.  เป็นเทคนิคที่นิยมให้อบรมผู้บริหาร

        ตอบ  5    เเอ๊คกรุ๊ป  การฝึกอบรมแบบกรณีศึกษา (Case Study Training) เป็นเทคนิคที่นิยมใช้ในการฝึกอบรมผู้บริหาร โดยแต่ละกรณีศึกษาจะกำหนดรายละเอียดของเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจริงในองค์การ และให้ผู้เข้าฝึกอบรมทำการศึกษารายละเอียดของข้อมูลที่เกิดขึ้นทั้งหมดในกรณีศึกษา พร้อมกับกำหนดปัญหาและเสนอแนวทางแก้ไขปัญหา แล้วเลือกแนวทางที่ดีที่สุดมาใช้ในการบริหารงาน

75.  ใช้ฝึกอบรมเครื่องจักกลหนัก

        ตอบ  4  การฝึกอบรมแบบจำลอง (Simulation Training) เป็นวิธีการฝึกอบรมที่มุ่งให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้มีโอกาสใช้อุปกรณ์เครื่องมือและกระบวนการที่เป็นแบบจำลองซึ่งมีความคล้ายคลึงกับสิ่งต่าง ๆ ที่มีใช้อยู่ในการทำงานจริง เช่น การฝึกอบรมนักบิน การฝึกอบรมผู้ใช้เครื่องจักรกลขนาดหนัก เป็นต้น

76.  บริษัทโตโยต้ารับสมัครนักเรียนอาชีวช่างยนต์เข้ารับการฝึกอบรมการซ่อมรถโตโยต้า

        ตอบ  3       เเอ๊ค081-362-9602  การฝึกอบรมแบบช่างฝึกหัด (Apprenticeship Training) เป็นวิธีการฝึกอบรมที่มุ่งให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้รับความรู้และทักษะด้านช่างฝีมือในสาขาวิชาชีพต่าง ๆ จนกระทั่งมีฝีมือสามารถออกไปกระกอบอาชีพได้อย่างแท้จริง ซึ่งมีอยู่ 2 วิธี คือ 1.  สมัครเป็นลูกมือช่างที่ตนสนใจ          2. สมัครเป็นช่างฝึกหัดโครงการช่างฝึดหัดทวิภาคีระหว่างสถาบันการศึกษากับสถานประกอบการ เช่น บริษัทโตโยต้ารับสมัครนักเรียนอาชีวช่างยนต์เข้ารับการฝึกอบรมการซ่อมรถโตโยต้า เป็นต้น

77.  ต้องมีการแนะนำประวัติขององค์การ

        ตอบ  2     www"actcorner"comการฝึกอบรมแบบปฐมนิเทศ (Oreintation Training) เป็นวิธีการฝึกอบรมที่มีความเหมาะสมและนิยมใช้กับพนักงานที่เข้าทำงานใหม่ เป็นโปรแกรมที่จัดให้พนักงานใหม่ได้รับความรู้ทางด้านสารสนเทศต่าง ๆ ที่น่าสนใจ และจะต้องได้รับทราบเกี่ยวข้องกับองค์การหรือสถานที่ทำงาน เช่น ประวัติขององค์การ ผู้บริหารและระบบการบริหารงาน ความก้าวหน้าในงาน เงื่อนไขการจ้างงาน ฯลฯ เพื่อเป็นการให้ความรู้ ความเข้าใจ และความสะดวกในการทำงานร่วมกันเป็นทีมงาน

78.  แจ้งถึงเงื่อนไขการจ้างงาน

        ตอบ  2      ดูคำอธิบายข้อ 77 ประกอบ

        ตั้งแต่ข้อ 79. – 83. จงใช้ตัวเลือกต่อไปนี้ตอบคำถาม

        (1)  การวิเคราะห์งาน (Job Analysis)

        (2)  คำบรรยายลักษณะงาน (Job Description)

        (3)  การกำหนดคุณสมบัติเฉพาะของผู้ปฏิบัติงาน (Job Specification)

        (4)  การประเมินค่างาน (Job Evaluation)

        (5)  การออกแบบงาน (Job Design)

79 สามารถลดความเมื่อยล้า และลดอัตราการเกิดอุบัติเหตุในการทำงาน

        ตอบ  5      หน้า 17  การออกแบบงาน (Job Design) ที่ดีจะทำให้บุคคลทำงานได้อย่างเต็มความสามารถรวมทั้งสามารถลดความเมื่อยล้า และลดอัตราการเกิดอุบัติเหตุในการทำงานลงได้

80.  จ่ายเท่ากันสำหรับงานที่เท่ากัน (Equal Work for Equal Pay)

        ตอบ  4      เเอ็คกรุ๊ป อ.วันนรัตน์ การประเมินค่างาน (Job Evaluation) คือกระบวนการที่ทำขึ้นเพื่อเปรียบเทียบค่าของงานต่าง ๆ ในองค์การ เพื่อนำมาใช้เป็นข้อมูลพื้นฐานในการกำหนดค่าตอบแทนที่ยุติธรรมกับงาน ตามหลักการที่ว่า “จ่ายเท่ากันสำหรับงานที่เท่ากัน” (Equal Work for Equal Pay)  ซึ่งวิธีนี้จะทำให้เกิดความยุติธรรมภายใน (Internal Equality) ในการกำหนดค่าจ้างและผลตอบแทนให้แก่บุคลากรทุกคนที่อยู่ภายในองค์การเดียวกัน

81.  ความยุติธรรมภายใน (Internal Equality) เกิดจาก        

      ตอบ  4  ดูคำอธิบายข้อ 80.  ประกอบ

82 เอาไปใช้ออกแบบงาน (Job Design)

        ตอบ  1       ใช้ประโยชน์ของการวิเคราะห์งาน (Job Analysis) มีดังนี้

                            1.  กิจกรรมของงาน               2.  พฤติกรรมของบุคคล                    3.  เครื่องจักร เครื่องมือ อุปกรณ์ และเครื่องช่วยสนับสนุนการทำงาน          4. มาตรฐานการปฏิบัติงาน             5.  เนื้อหาของงาน

            6.  ความต้องการของบุคลากร

83.  ข้อมูลที่ต้องใช้ทำ คือ กิจกรรมของงาน พฤติกรรมของบุคคล เครื่องจักร เครื่องมือ อุปกรณ์ มาตรฐานการปฏิบัติงาน และเนื้อหาของงาน

        ตอบ  1      เเอ๊คกรุ๊ อ.กษิระ อ.วันนรัตน์ ข้อมูลที่ใช้ในการวิเคราะห์งาน (Job Analysis) มีดังนี้

                            1. กิจกรรมของงาน    2. พฤติกรรมของบุคคล   3. เครื่องจักร เครื่องมือ อุปกรณ์ และเครื่องช่วยสนับสนุนการทำงาน   4. มาตรฐานการปฏิบัติงาน   5. เนื้อหาของงาน    6. ความต้องการของบุคลากร


จำหน่ายเอกสารคู่มือเตรียมสอบ  083-067-4168
Thaionline1 ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ดูแลระบบ
รายละเอียดผู้ใช้ 
84.  ในการบริหารงบประมาณ apportionment หมายถึงอะไร

        (1)  ยอดวงเงินงบประมาณ                       (2)  เพดานเงินจัดสรร                        (3)  เงินประจำงวด

        (4)  เงินที่ไม่ได้รับสุทธิ                              (5)  ไม่มีข้อใดถูก

        ตอบ  3

85.  ลักษณะสำคัญของงบประมาณแผ่นดินได้แก่

        (1)  เป็นเครื่องมือรับรองการเป็นรัฐบาล                                (2)  เป็นกฎหมาย                                

        (3)  เป็นเครื่องแสดงนโยบายที่รัฐได้เลือก                             (4)  ข้อ 2 และ 3 ถูก             (5)  ข้อ 1, 2 และ 3 ถูก

        ตอบ  5

86.  การกระจายรายได้ที่เป็นธรรมของสังคม สามารถวัดได้โดย

        (1)  เปรียบเทียบรายได้ของคนในชุมชนเมืองในชุมชนชนบท

        (2)  ดูการเปลี่ยนแปลงของผลผลิตมวลรวม                           (3)  ดูอัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจ

        (4)  ดูจำนวนภาษีที่เก็บได้                                                         (5)  ไม่มีข้อใดถูก

        ตอบ  1

87.  วงเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2550 คิดเป็นร้อยละเท่าไรของผลิตภัณฑ์รวมของประเทศ (gdp)                (ประมาณ)

        (1)  3.2                          (2)  8.1                                  (3)  18.5                                                (4)  24.5                                                (5)  34.7

        ตอบ  3

88.  งบประมาณ 2550 มีรายจ่ายประจำคิดเป็นร้อยละเท่าไรของงบประมาณรวม (ประมาณ)

        (1)  23.1                        (2)  42.9                                                (3)  72.5                                                (4)  87.5                                                (5)  94.5

        ตอบ  3

89.  ตามโครงสร้างแผนงานของสำนักงบประมาณ ข้อใดต่อไปนี้จัดอยู่ในแผนงานด้านพัฒนาสังคม

        (1)  สาธารณสุข                                           (2)  การศึกษา                                       (3)  การรักษาความสงบเรียบร้อย

        (4)  ข้อ 1 และ 2 ถูก                                     (5)  ข้อ 1, 2 และ 3 ถูก

        ตอบ  4

90.  นักทฤษฎีการคลังยุค adam smith เชื่อว่า                             (1)  งบประมาณสมดุลดีที่สุด

        (2)  งบประมาณขาดดุลดีที่สุด                                                  (3)  งบประมาณเกินดุลดีที่สุด

        (4)  งบประมาณเกินดุล ขาดดุล หรือสมดุล ต่างมีผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจทั้งนั้น

        (5)  ไม่มีข้อใดถูก

        ตอบ  1

91.  ข้อใดไม่ใช่ความหมายของงบประมาณผ่นดิน

        (1)  หลักฐานทางการเงินของรัฐที่แสดงประมาณของรายได้และรายจ่ายในอนาคต

        (2)  เอกสารทางการเงินที่แสดงรายรับรายจ่ายเงินของแผ่นดิน

        (3)  แผนที่แสดงประสิทธิภาพในการดำเนินงาน

        (4)  กฎหมายที่ระบุให้ส่วนราชการใช้จ่ายเงินได้ในกิจกรรมต่างๆ

        (5)  แผนทางการเงินของแผ่นดินในช่วงระยะเวลาที่แน่นอน

        ตอบ  3

92.  ทุกข้อจัดเป็น “เงินนอกงบประมาณแผ่นดิน”  ยกเว้น                         (1)  เงินรายได้ของสถาบันการศึกษา

        (2)  งบประมาณของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น                       (3)  งบประมาณของ อบต.

        (4)  งบประมาณของ ขสมก.                                                                     (5)  เงินช่วยเหลือตามโครงการมิยิซาว่า

        ตอบ  2

93.  ระยะเวลาของการใช้จ่ายเงินตามงบประมาณ เรียกว่า

        (1)  ปีคลัง      (2)  ปีงบประมาณ               (3)  วงจรงบประมาณ         (4)  ข้อ 1 และ 2 ถูก             (5)  ไม่มีข้อใดถูก

        ตอบ  494.  “ลักษณะที่เรียกว่า เป็นศูนย์รวมเงิน”  ได้แก่ การที่หน่วยงานของรัฐมีพฤติกรรมต่อไปนี้

        (1)  ดำเนินภายใต้กฎบังคับข้อเดียวกัน                                   (2)  ดำเนินการภายใต้การดูแลของสถาบันต่างๆ เดียวกัน

        (3)  ให้มหาวิทยาลัยสามารถบริหารรายได้ของตนเอง

        (4)  ข้อ 1 และ 2 ถูก                                                                     (5)  ไม่มีข้อใดถูก

        ตอบ  4

95.  กิจกรรมใดต่อไปนี้ที่ถ้าให้อิสระในการบริโภคแล้วประชาชนอาจเสียประโยชน์

        (1)  การศึกษาภาคบังคับ                            (2)  การป้องกันโรคติดต่อ (3)  การส่งเสริมการเกษตร

        (4)  ข้อ 1 และ 2 ถูก                                     (5)  ไม่มีข้อใดถูก

        ตอบ  4

96.  สภาวะ “เศรษฐกิจตกต่ำ สินค้าล้นตลาด ประชาชนว่างงาน” รัฐบาลควรใช้นโยบายการคลังแบบใด

        (1)  สมดุล                                     (2)  เกินดุล                                            (3)  ขาดดุล

        (4)  ขาดดุล ควบคู่กับนโยบายอัตราดอกเบี้ยต่ำ                                      (5)  เกินดุล ควบคู่กับนโยบายอัตราดอกเบี้ยสูง

        ตอบ  4

97.  สภาวะ “เศรษฐกิจขยายตัว สินค้าขาดตลาด และมีราคาสูง” รัฐบาลควรใช้นโยบายใดการคลังแบบใด

        (1)  สมดุล                                                                                     (2)  ขาดดุล ควบคู่กับนโยบายอัตราดอกเบี้ยต่ำ

        (3)  เกินดุล ควบคู่กับนโยบายอัตราดอกเบี้ยต่ำ                      (4)  เกินดุล และเพิ่มอัตราภาษีสินค้าฟุ่มเฟือย

        (5)  ขาดดุล และลดอัตราภาษีสิ้นค้าฟุ่มเฟือย

        ตอบ  4

98.  สถาบันที่ทำหน้าที่ “เบิกจ่ายเงินตามงบประมาณให้กับส่วนราชการต่างๆ”

        (1)  กรมบัญชีกลาง                                     (2)  สำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน                                      (3)  สำนักงบประมาณ

        (4)  ธนาคารแห่งประเทศไทย                  (5)  ไม่มีข้อถูก

        ตอบ  1

99.  สถาบันที่ทำหน้าที่ “ตรวจสอบความถูกต้องในการใช้จ่ายในการใช้จ่าย”

        (1)  กรมบัญชีกลาง                                     (2)  สำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน                                      (3)  สำนักงบประมาณ

        (4)  ธนาคารแห่งประเทศไทย                  (5)  ไม่มีข้อใดถูก

        ตอบ  2

100. “ความพยายามที่จะเปรียบเทียบความสัมพันธ์ระหว่างต้นทุนในการดำเนินงาน และผลงานที่ได้รับ”

        (1)  การวิเคราะห์ทางเศรษฐศาสตร์         (2)  การวิเคราะห์ทางการบริหาร

        (3)  การวิเคราะห์ทางการเมือง                 (4)  การวิเคราะห์ทางสังคม                              (5)  ไม่มีข้อใดถูก

        ตอบ  1
101.    flat rate หมายถึงอะไร                         (1)  ภาษีอาคารสูง                               (2)  ภาษีแบบสัดส่วน                                         (3)  ภาษีสนามบิน                                              (4)  ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา          (5)  ภาษีอาคารที่พักอาศัย

        ตอบ  1

102.    งบประมาณฐานศูนย์มีลักษณะอย่างไร                  (1)  งบประมาณที่เริ่มจากรายได้เป็นศูนย์

        (2)  งบประมาณที่มีรายจ่ายเป็นศูนย์                       (3)  งบประมาณที่มีรายได้ลบรายจ่ายเป็นศูนย์

        (4)  งบประมาณที่มีรายจ่ายลบรายได้เป็นศูนย์      (5)  งบประมาณที่วางแผนจากล่างสู่บน

        ตอบ  5

103.    ข้อใดเป็น capital in flow                     (1)  เงินที่ไทยไปลงทุนต่างประเทศ                (2)  เงินลงทุนของภาคเอกชน

        (3)  งบประมาณแผ่นดิน                            (4)  หนี้ต่างประเทศ                                            (5)  ภาษีอากร

        ตอบ  4

104.    การลดค่าเงินบาทจะมีผลกระทบอย่างไร

        (1)  ภาวะการขาดดุลการค้าดีขึ้น                              (2)  ภาวะเงินเฟ้อดีขึ้น                       (3)  การส่งสินออกลดลง

        (4)  หนี้สาธารณะเพิ่มขึ้น                                          (5)  งบประมาณรายจ่ายเพิ่มขึ้น

        ตอบ  1

105.    ระบบที่เศรษฐกิจที่มีการว่างงานเต็มที่หมายถึงอะไร

        (1)  ระบบเศรษฐกิจที่มีรายได้สูง                             (2)  ระบบเศรษฐกิจที่คนมีงานทำ ไม่ว่างงาน

        (3)  ระบบเศรษฐกิจแบบทุนนิยม                             (4)  ระบบเศรษฐกิจแบบประชานิยม

        (5)  ระบบเศรษฐกิจแบบก้าวหน้า

        ตอบ  2

106.    ข้อใดไม่เกี่ยวข้องกับการปฏิรูปการคลัง  (1)  privatization                           (2)  nationalization

        (3)  hybrid financing                                            (4)  reengineering                          (5)  contracing out

        ตอบ  2

107.    ในภาวะเงินฝืดควรใช้นโยบายการคลังแบบใด

        (1)  เพิ่มดอกเบี้ยเงินกู้                                                (2)  ลดดอกเบี้ยเงินฝาก                      (3)  ขาดดุล

        (4)  เกินดุล                                                    (5)  ก้าวหน้า

        ตอบ  3

108.    ข้อความต่อไปนี้ข้อใดถูกต้องที่สุด

        (1)  งบประมาณฐานศูนย์เป็นงบประมาณที่วางแผนมาจากสำนักงบประมาณ

        (2)  การขายพันธบัตรของรัฐบาลเป็นการเพิ่มปริมาณเงินหมุนเวียนในมือประชาชน

        (3)  ในการแก้ปัญหาเงินเฟ้อ รัฐควรให้ธนาคารพาณิชย์เพิ่มดอกเบี้ยเงินกู้

        (4)  การเก็บอากรสินค้าเข้า อยู่ในความรับผิดชอบของกรมสรรพากร

        (5)  การเสียภาษีอากรให้แก่ประเทศใด ผู้เสียภาษีจะต้องอยู่ในประเทศนั้นนานอย่างน้อย 130 วัน

        ตอบ  3

109.    การศึกษาการบริหารการคลังแนวใดที่เน้นทฤษฎีการคลัง

        (1)  รัฐประศาสนศาสตร์                            (2)  รัฐศาสตร์                       (3)  เศรษฐศาสตร์                

        (4)  สังคมศาสตร์                                         (5)  วิทยาศาสตร์                  

        ตอบ  3

110.  “พระคลังข้างที่” เกี่ยวข้องกับการบริหารการคลังเรื่องใด

        (1)  การบริหารพัสดุ                   (2)  การบริหารกระทรวงการคลัง                    (3)  การบริหารที่ราชพัสดุ

        (4)  การบริหารทรัพย์ส่วนพระมหากษัตริย์                                                           (5)  การบริหารงบประมาณแผ่ดิน

        ตอบ  4

111.  นโยบายการเงินแบบใดจะช่วยแก้ปัญหาการขาดดุลการค้า

        (1)  เพิ่มอัตราดอกเบี้ยเงินกู้                       (2)  ลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้                 (3)  ลดอัตราดอกเบี้ยเงินฝาก

        (4)  เพิ่มหนี้สาธารณะ                                (5)  ลดอากรขาเข้า

        ตอบ  1

112.  การแก้ปัญหาเงินเฟ้อควรใช้นโยบายการคลังแบบใด

        (1)  นโยบายการคลังแบบขาดดุล             (2)  นโยบายการคลังแบบสมดุล      (3)  นโยบายการคลังแบบเกินดุล

        (4)  นโยบายลดอัตราภาษีอากร                (5)  นโยบายเพิ่มปริมาณเงิน

        ตอบ  3

113.  นโยบายใดที่ถูกวิจารณ์ว่าก่อให้เกิดหนี้ในครัวเรือนมากขึ้น

        (1)  ขายพันธบัตร                                        (2)  กู้เงินต่างประเทศ                         (3)  กองทุนหมู่บ้าน

        (4)  ประกันสุขภาพ                                    (5)  ขาดดุล

        ตอบ  3

114ในภาวะเศรษฐกิจตกต่ำควรใช้นโยบายแบบใด

        (1)  เกินดุล                    (2)  ขาดดุล            (3)  เพิ่มค่าจ้าง     (4)  เพิ่มอัตราภาษี               (5)  ขายพันธบัตร                                ตอบ  2

115.  อัตราเงินสดสำรองหมายถึงอะไร

        (1)  เงินที่ประชาชนเก็บสำรองไว้ใช้เดือนต่อไป

        (2)  เงินที่ธนาคารพาณิชย์หักจากธนาคารชาติคิดเป็นร้อยละ

        (3)  เงินที่ธนาคารชาติหักจากธนาคารพาณิชย์คิดเป็นร้อยละ

        (4)  เงินที่ธนาคารพาณิชย์หักจากประชาชนคิดเป็นร้อยละ

        (5)  เงินที่ธนาคารชาติหักจากประชาชนคิดเป็นร้อยละ

        ตอบ  3

116.  หนี้สาธารณะหมายถึงอะไร                                                     (1)  หนี้ที่ประชาชนก่อหนี้เพื่อใช้กับงานสาธารณะ

        (2)  หนี้ที่รัฐก่อขึ้นเพื่อให้ประชาชนนำมาใช้                       (3)  หนี้ที่รัฐก่อขึ้นเพื่อนำมาใช้กับงานสาธารณะ

        (4)  หนี้ที่ประชาชนยืมจากคนอื่นมาใช้หนี้รัฐ                     (5)  หนี้ที่รัฐกู้จากต่างประเทศ

        ตอบ  3

117.  ข้อใดเป็นความหมายของเงินคงคลัง                                      (1)  เงินคงคลังเหลือให้ประชาชนกู้

        (2)  เงินที่เหลือจ่ายสะสมเมื่อสิ้นปีงบประมาณ                    (3)  เงินนอกงบประมาณแผ่นดิน

        (4)  เงินกู้นอกระบบ                                                                   (5)  เงินรายจ่ายสุทธิสิ้นปี

        ตอบ  2

118.  การผลักภาระภาษีหมายถึงอะไร             (1)  การคิดดอกเบี้ยเพิ่มขึ้น

        (2)  การหักภาษี ณ ที่จ่าย                            (3)  การนำภาษีทั้งหมดหรือบางส่วนที่ตนต้องจ่ายไปให้คนอื่นจ่ายแทน

         (4)  การเพิ่มอัตราภาษี                               (5)  การลดภาษี

        ตอบ  3

119.  ภาษีทางอ้อมหมายถึงอะไร                                                                      

        (1)  ภาษีที่มีการผลักภาระภาษีไม่ได้                                       (2)  ภาษีที่มีการผลักภาระภาษีได้

        (3)  ภาษีที่มาจากเงินนอกงบประมาณ                                    (4)  ภาษีที่มาจากเงินงบประมาณ

        (5)  ภาษีที่คิดแบบอ้อมๆ

        ตอบ  2

120.  ข้อใดเป็นเงินนอกงบประมาณ (1)  เงินหักค่าหน่วยกิจ                      (2)  เงินภาษี

        (3)  เงินงบประมาณจากหน่วยงานภายนอก                                                         (4)  เงินงบประมาณพิเศษ

        (5)  เงินงบประมาณภายนอก

        ตอบ  1
ส่งเป็นไฟล์เอกสารส่งทางอีเมล์ สามารถนำไปปริ้นเพื่นอ่านได้เลย  ในราคาเพียงชุดละ   399 บาท
สนใจสั่งซื้อมาที่   083-067-4168,  080-604-2510
(เปิดบริการทุกวัน เวลา 8.00 - 22.00 น.)

ชำระค่าสินค้าและบริการ
1. ธ.กรุงเทพ สาขาเซ็นทรัลพระราม 3 ออมทรัพย์ เลขที่บัญชี 048-0-17796-3  Sumalee Thongyot
2. ธ.กรุงไทย สาขาบิ๊กซีสะพานควาย ออมทรัพย์ เลขที่บัญชี 980-6-40570-6  Sumalee Thongyot
3. ธ.กรุงศรีอยุธยา ออมทรัพย์ สาขาอุรุพงษ์ เลขที่บัญชี 130-1-28490-7 ชื่อบัญชี Pisitchai Kimchai
4. ธ.ไทยพาณิชย์ ออมทรัพย์ สาขาบิ๊กซี รามอินทรา เลขที่บัญชี 402-398830-4 ชื่อบัญชี  Pisitchai & Sumalee

โอนเงินแล้วแจ้งมาที่อีเมล์  lek.pisi@hotmail.com หรือ sayrungsingsri@yahoo.com
จำหน่ายเอกสารคู่มือเตรียมสอบ  083-067-4168
รายละเอียดไฟล์แนบ
กล่องตอบกลับด่วน

สามารถอัพโหลดไฟล์แนบ สำหรับโพสได้
กด "Ctrl+Enter" เพื่อตั้งกระทู้ได้