ประยุกต์ใช้ โพสล่าสุด โพสสำคัญ เครื่องมือ สมาชิก สถิติฟอรั่ม ธนาคาร
หัวข้อ : ข้อสอบ คู่มือสอบ แนวข้อสอบ การประปานครหลวง และ การประปาส่วนภูมิภาค ทุกตำแหน่ง งานราชการ ข่าวล่าสุด
Thaionline1 ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ดูแลระบบ
รายละเอียดผู้ใช้ 
ข้อสอบ แนวข้อสอบ เศรษฐกร 4 นักบัญชี 4 การประปาส่วนภูมิภาค
แนวข้อสอบ เศรษฐกร 4 นักบัญชี 4 การประปาส่วนภูมิภาค

1. ข้อใดคือความหมายของวิชาเศรษฐศาสตร์

ก. การศึกษาถึงวิธีใช้ทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สูงสุด

ข. การศึกษาเกี่ยวกับการผลิตสินค้าและบริการ

ค. การศึกษาเรื่องการเงิน การธนาคาร การลงทุน

ง. ถูกทุกข้อ


2. เป้าหมายสูงสุดของเศรษฐศาสตร์คืออะไร

ก. ความเป็นมหาอำนาจทางเศรษฐกิจ

ข. ความได้เปรียบดุลการค้ากับต่างประเทศ

ค. ความกินดีอยู่ดีของประชาชน

ง. ความมั่งคั่งทางการเมือง


3. ใครคือบิดาทางเศรษฐศาสตร์

ก. อัลเฟรด มาร์แชล

ข. จอห์น เมนาร์ด เคนส์

ค. จอห์น ล็อค

ง. อดัม สมิธ


4. หนังสือเศรษฐศาสตร์เล่มแรกของไทยชื่ออะไร

ก. ทรัพยศาสตร์

                ข. ตลาดเงินตรา

                ค. เศรษฐศาสตร์เบื้องต้น

                ง. เศรษฐศาสตร์การค้า


5. เศรษฐศาสตร์มีความสัมพันธ์กับวิชาใดมากที่สุด

ก. สถิติ

                ข. ประวัติศาสตร์

                ค. จิตวิทยา

                ง. บริหารธุรกิจ


6. ข้อใดคือความต้องการสูงสุดของหน่วยธุรกิจ

                ก. ค่าเช่า

                ข. ค่าจ้าง

                ค. ดอกเบี้ย

                ง. กำไร


7. รัฐบาลเป็นหน่วยธุรกิจประเภทหนึ่งที่มีวัตถุประสงค์อย่างไรในการดำเนินการส่วนบนของฟอร์ม


ก. เพื่อต้องการกำไรและค่าเช่า
ข. เพื่อต้องการการได้เปรียบดุลการค้า
ค. เพื่อความมั่งคงทางการเมือง
ง. เพื่อความกินดีอยู่ดีของประชาชน8. ข้อใดคือปัญหาทางเศรษฐกิจอันดับแรกที่ผู้ผลิตจะต้องพิจารณาส่วนบนของฟอร์ม

              ก. ผลิตอะไร
ข. ผลิตอย่างไร
ค. ผลิตเพื่อใคร
ง. ผลิตทำไม9. ข้อใดไม่ใช่ปัญหาพื้นฐานของการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศไทย

ส่วนบนของฟอร์ม


ก. การว่างงาน
ข. การกระจายรายได้
ค. รายได้ต่อหัวต่ำ
ง. การตลาด10. ข้อใดไม่ใช่ประโยชน์โดยตรงของการศึกษาวิชาเศรษฐศาสตร์

ส่วนบนของฟอร์ม


ก. เป็นความรู้พื้นฐานในการประกอบอาชีพอิสระ
ข. ไม่มีปัญหามลพิษในสังคม
ค. ทำให้การตัดสินใจบริโภคสินค้ามีหลักเกณฑ์และเหตุผลมากขึ้น
ง. เข้าใจพฤติกรรมมนุษย์ทางด้านเศรษฐกิจ

เฉลยแนวข้อสอบ ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับเศรษฐศาสตร์
1.       ง. ถูกทุกข้อ

2.       ค. ความกินดีอยู่ดีของประชาชน

3.       ง. อดัม สมิธ

4.        ก. ทรัพยศาสตร์

5.       ง. บริหารธุรกิจ

6.       ง. กำไร

7.       ง. เพื่อความกินดีอยู่ดีของประชาชน

8.       ก. ผลิตอะไร

9.       ง. การตลาด

10.    ข. ไม่มีปัญหามลพิษในสังคม
ข้อสอบการบัญชี


1.         จากเหตุการณ์ต่อไปนี้ ให้เรียงลำดับก่อนหลังของขั้นตอนในกระบวนการของการบัญชี

            (1)  จัดทำงบทดลอง

            (2)  จากเอกสารทางการค้านำมาวิเคราะห์รายการค้าและบันทึกลงในสมุดรายการขั้นต้น

            (3)  จัดทำงบการเงิน

            (4)  ผ่านรายการไปบันทึกในบัญชีแยกประเภท

            ก.    2, 4, 3, 1                                                                             ข.    2, 1, 4, 3

            ค.    1, 2, 4, 3                                                                            ง.     2, 4, 1, 3                                         

            ตอบ     ง.   2, 4, 1, 3

วงจรบัญชี (Accounting Cycles) หมายถึง กระบวนการทางบัญชี ซึ่งเริ่มตั้งแต่           การวิเคราะห์รายการค้าจากเอกสารหลักฐานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจ และบันทึกลงในสมุดรายการขั้นต้น แล้วผ่านรายการบัญชีไปยังสมุดบัญชีแยกประเภทต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง    สรุปหายอดคงเหลือเพื่อจัดทำงบทดลองและงบการเงินเพื่อเสนอต่อผู้ใช้งบการเงิน

2.         ข้อผิดพลาดใดต่อไปนี้ที่ทำให้งบทดลองไม่ลงตัว รายการกู้เงินจากธนาคาร

            ก.    ผ่านรายการโดยเดบิทเงินสดและเครดิตเงินกู้

            ข.    ไม่ได้ผ่านรายการไปเลย

            ค.    ผ่านรายการโดยเดบิทเงินกู้และเครดิตเงินสด

            ง.     ผ่านรายการโดยเครดิตเงินกู้

            ตอบ     ง.   ผ่านรายการโดยเครดิตเงินกู้

                            ข้อผิดพลาดที่เกิดจากงบทดลองมียอดไม่เท่ากันหรือไม่ลงตัว คือ

                            1.  บันทึกรายการค้ากลับข้างกันในบัญชีแยกประเภท

                            2.  บันทึกรายการค้าผิดประเภทบัญชี

                            3.  ลืมบันทึกรายการค้าหรือบันทึกรายการค้าซ้ำซ้อน

                            4.  บันทึกจำนวนเงินผิดทั้งด้านเดบิตและเครดิต ซึ่งอาจจะบันทึกด้วยจำนวนที่สูง

                                 หรือต่ำไปจากความเป็นจริง

3.         บัญชีใดต่อไปนี้จะไม่ถูกปิดบัญชี ณ วันสิ้นงวดบัญชี

            ก.    ต้นทุนขาย                                                                     ข.    เงินปันผลจ่าย

            ค.    ดอกเบี้ยค้างจ่าย                                                            ง.     ค่าเสื่อมราคา

            ตอบ     ค.   ดอกเบี้ยค้างจ่าย

                            การปิดบัญชี (Closing Entries) คือ การบันทึกรายการเพื่อทำให้บัญชีชั่วคราว ซึ่งได้แก่ บัญชีประเภทรายได้และค่าใช้จ่ายมียอดเท่ากับศูนย์ โดยโอนยอดคงเหลือสุทธิไปเข้าบัญชีกำไรขาดทุนและบัญชีกำไรสะสมในขั้นตอนสุดท้าย

4.         จากข้อมูลต่อไปนี้ ณ วันสิ้นงวดบัญชี เป็นดังนี้

                            สินทรัพย์รวม                                                        =     380,000  บาท

                            หนี้สินรวม                                                            =     220,000  บาท

                            ทุนหุ้นสามัญ                                                        =       60,000  บาท

                            รายได้                                                                     =     170,000  บาท

                            ค่าใช้จ่าย                                                                =     140,000  บาท

            กำไรสะสมต้นปีเท่ากับเท่าใด

            ก.    100,000                                                                         ข.    70,000

            ค.    90,000                                                                           ง.     160,000

            ตอบ     ข.   70,000

จากสมการบัญชี : สินทรัพย์รวม                       =     หนี้สินรวม + ส่วนของผู้ถือหุ้น

                            \  ส่วนของผู้ถือหุ้น                                         =     สินทรัพย์รวม – หนี้สินรวม

                                                                                                            =     380,000 – 220,000

                                                                                                            =     160,000 บาท

            ส่วนของผู้ถือหุ้น ณ วันสิ้นงวด ประกอบด้วย ทุนหุ้นสามัญและกำไรสะสม ณ วันสิ้นงวด

            ดังนั้น กำไรสะสม ณ วันสิ้นงวด                                      =     ส่วนของผู้ถือหุ้น – ทุนหุ้นสามัญ

                                                                                                            =     160,000 – 60,000

                                                                                                            =     100,000 บาท

            กำไรสะสม ณ วันสิ้นงวด                      =     กำไรสะสม ณ วันต้นงวด + รายได้ - ค่าใช้จ่าย     

            กำไรสะสม ณ วันต้นงวด                       =     กำไรสะสม ณ วันสิ้นงวด - รายได้ + ค่าใช้จ่าย     

                                                                                =     100,000 – 170,000 + 140,000

                                                                                =     70,000  บาท

5.         บริษัท ศรีปราง จำกัด มียอดขายสุทธิ 400,000 บาท ต้นทุนขาย 225,000 บาท และค่าใช้จ่ายดำเนินงาน 100,000 บาท กำไรสุทธิของบริษัท คือ ....... บาท

            ก.    225,000                                                                         ข.    175,000

            ค.    125,000                                                                         ง.     75,000

            ตอบ     ง.   75,000


                            คำนวณหากำไรสุทธิ

                            ยอดขายสุทธิ                                                                 400,000 บาท

                            หัก ต้นทุนขาย                                                              225,000

                            กำไรขั้นต้น                                                                   175,000

                            หัก ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน                                            100,000

                            กำไรสุทธิ                                                                        75,000  บาท

6.         กลุ่มบัญชีใดต่อไปนี้มียอดคงเหลือด้านเครดิต

            ก.    ค่าเสื่อมราคาสะสม เจ้าหนี้เงินกู้ และสินค้าคงเหลือ

            ข.    ดอกเบี้ยค้างจ่าย ต้นทุนขาย ทุนเรือนหุ้น

            ค.    ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ ส่วนลดรับ และดอกเบี้ยรับล่วงหน้า

            ง.     ค่าเช่าจ่ายล่วงหน้า เงินให้กู้ยืม และตั๋วเงินจ่าย

            ตอบ     ค.   ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ ส่วนลดรับ และดอกเบี้ยรับล่วงหน้า

            หมวดบัญชีที่มียอดคงเหลือด้านเครดิต ประกอบด้วย หนี้สิน ทุน รายได้ และบัญชีปรับมูลค่าสินทรัพย์

7.         ถ้าบริษัท ดาวเด่น จำกัด ซื้อเครื่องใช้สำนักงานเป็นเงินเชื่อ 8,000 บาท ดังนั้น

            ก.    สินทรัพย์และหนี้สินลดลง 8,000 บาท

            ข.    สินทรัพย์และหนี้สินเพิ่มขึ้น  8,000 บาท

            ค.    สินทรัพย์เพิ่มขึ้นและสินทรัพย์ลดลง  8,000 บาท

            ง.     ส่วนของเจ้าของเพิ่มขึ้น  8,000 บาท

            ตอบ     ข.   สินทรัพย์และหนี้สินเพิ่มขึ้น 8,000 บาท

                            บันทึกรายการบัญชีโดย

                            เดบิท  เครื่องใช้สำนักงาน                                 8,000                          -> สินทรัพย์เพิ่มขึ้น

                                      เครดิต เจ้าหนี้                                                         8,000              -> หนี้สินเพิ่มขึ้น

8.         ณ วันที่ 1 มกราคม 2551 บริษัททีเค จำกัด มีกำไรสะสม 470,000 บาท ระหว่างปีบริษัทมีรายได้ทั้งสิ้น 850,000 บาท จ่ายเงินปันผล 10,000 บาท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 บริษัทมีกำไรสะสม 500,000 บาท ดังนั้น บริษัทมีค่าใช้จ่ายสำหรับปี 2551 เท่ากับ ..... บาท

            ก.    810,000 บาท                                                                ข.    790,000 บาท

            ค.    40,000 บาท                                                                  ง.     60,000 บาท

            ตอบ     ก.   810,000 บาทก.       คำนวณหากำไรสุทธิ

                                                กำไรสะสม ณ วันสิ้นปี                   500,000  บาท

                                                บวก จ่ายเงินปันผล                            10,000  บาท

                                                                                                            510,000

                                                หัก กำไรสะสม ณ วันต้นปี            470,000  บาท

                                                กำไรสุทธิ                                            40,000  บาท

ข.       คำนวณหาค่าใช้จ่าย

                    ค่าใช้จ่าย    =    รายได้ – กำไรสุทธิ

                                     =     850,000 – 40,000     =  810,000 บาท

9.         ณ วันที่ 1 มีนาคม 2552 บริษัท ทองอุไร มีลูกหนี้คงเหลือ 12,000 บาท ระหว่างเดือนมีนาคม  ขายสินค้าเป็นเงินเชื่อ 50,000 บาท และเก็บเงินจากลูกหนี้ได้ 40,000 บาท ณ 31 มีนาคม 2552  ลูกหนี้คงเหลือเท่ากับ

            ก.    เครดิต  22,000 บาท                                                     ข.    เดบิท  22,000 บาท

            ค.    เดบิท  12,400  บาท                                                     ง.     เครดิต  4,400  บาท

            ตอบ     ข.   เดบิท  22,000 บาท

                            คำนวณหายอดลูกหนี้คงเหลือ ณ วันสิ้นงวด

                            ยอดลูกหนี้คงเหลือ ณ วันต้นงวด                                         12,000  บาท

                            บวก  ขายเชื่อ                                                                            50,000

                                                                                                                                62,000

                            หัก เก็บเงินจากลูกหนี้                                                            40,000

                            ยอดลูกหนี้คงเหลือ ณ วันสิ้นงวด                                         22,000  บาท

บัญชีลูกหนี้


2552

2552

มี.ค. 1  ยอดยกมา                 12,000

มี.ค. 1 – 31  เงินสด            40,000

1 – 31  ขาย                           50,000

              31 ยอดยกไป*      22,000

                                             62,000

                                           62,00010.      ณ วันที่ 1 มีนาคม 2552  บริษัท สิงห์แดง มีเจ้าหนี้คงเหลือ 60,000 บาท ระหว่างเดือนมีนาคม  ซื้อสินค้าเป็นเงินเชื่อ 50,000 บาท และจ่ายชำระหนี้เจ้าหนี้ 80,000 บาท ณ 31 มีนาคม 2552 เจ้าหนี้คงเหลือเท่ากับ

            ก.    เดบิท  60,000 บาท                                                      ข.    เดบิท  30,000 บาท

            ค.    เครดิต  30,000 บาท                                                     ง.     เครดิต  80,000 บาท

            ตอบ     ค.   เครดิต 30,000 บาท

                            คำนวณหายอดเจ้าหนี้คงเหลือ ณ วันสิ้นงวด

                            ยอดเจ้าหนี้คงเหลือ ณ วันต้นงวด                                           60,000  บาท

                            บวก  ซื้อเชื่อ                                                                                50,000  บาท

                                                                                                                                110,000  บาท

                            หัก    จ่ายชำระหนี้                                                                     80,000  บาท

                            ยอดเจ้าหนี้คงเหลือ ณ วันสิ้นงวด                                          30,000  บาท

บัญชีเจ้าหนี้


2552

2552

มี.ค. 1 - 31  เงินสด               80,000

มี.ค. 1 – 31  ยอดยกมา       60,000

             31  ยอดยกไป          30,000

        1 - 31  ซื้อ                   50,000

                                           110,000

                                         110,000

จำหน่ายเอกสารคู่มือเตรียมสอบ  083-067-4168
Thaionline1 ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ดูแลระบบ
รายละเอียดผู้ใช้ 
แนวข้อสอบ การประปานครหลวง ความรู้ความสามารถทั่วไป
แนวข้อสอบ การประปานครหลวง ความรู้ความสามารถทั่วไป
              
  1.            สี่เหลี่ยมคางหมูรูปหนึ่งมีพื้นที่ 39 ตารางเซนติเมตร มีผลบวกของด้านคู่ขนาน 13 เซนติเมตร จงหาระยะห่างของเส้นคู่ขนาน

                1)  3                                       2)  2                                       3)  6                                       4)  82.            ค่าเข้าชมสวนสนุกสำหรับเด็กมีราคาเท่าใด ถ้าแดงจ่ายเงิน 285 บาท เป็นค่าผ่านประตูสำหรับตัวเอง ภรรยา และลูก 1 คน ดำจ่ายเงิน 240 บาท สำหรับตัวเอง และลูก 2 คน เเอ๊คกรุ๊ป
                1)  45                                     2)  65                                     3)  87                                     4)  1053.            ถ้าจำนวนของประชากรในหมู่บ้านแห่งหนึ่งเพิ่มขึ้นจาก 3,000 คน เป็น 12,000 คน จงหาว่า จำนวนประชากรเพิ่มขึ้นร้อยละเท่าใด  081-445-1423 อ.วันนรัตน์

1)  150                                  2)  180                                  3)  240                                  4)  300 4.            ถ้า  5x = 5k และ 6y = 5k จงหาสัดส่วนระหว่าง x กับ y

1)  10 : 17                                            3)  25 :  12

2)  12 :  25                                           4)  11 :  105.            บ้านหลังหนึ่ง หากใช้คนงานชายก่อสร้าง 3 คน จะเสร็จภายใน 20 วันถ้าหากใช้คนงานหญิง 5 คน จะแล้วเสร็จภายใน 30 วัน หากให้คนงานทั้งชายและหญิงทุกคนช่วยกันทำจะใช้เวลานานกี่วัน

                1)  15                                     2)  13                                     3)  12                                     4)  106.            ในการจัดเลี้ยงครั้งหนึ่ง ต้องจัดคนนั่งล้อมรอบโต๊ะกลมจำนวน 9 คน จะมีวิธีการจัดให้แตกต่างกันได้กี่วิธี
เเอ็ค
                1)  4,032                                                               3)  40,320

                2)  36,288                                                            4)  362,880
7.            นักเรียนห้องหนึ่งมีนักเรียนชาย และหญิงเป็นอัตราส่วน 1 : 2 นักเรียนห้องสองมีนักเรียนชาย และหญิงเป็นอัตราส่วน 2 : 7 ถ้าทั้งสองห้องมีนักเรียนห้องละ 45 คน จงหาว่า ทั้งสองห้องมีนักเรียนชายกี่คน

                1)  20 คน                                                             3)  27 คน

                2)  25 คน                                                             4)  30 คน8.            ในขณะนี้ ณรงค์ มีอายุเท่ากับครึ่งหนึ่งของณัฐ แต่ในอีก 10 ปีข้างหน้าณรงค์จะมีอายุเป็น 2 ใน 3 ของณัฐ อยากทราบว่า ณัฐอายุเท่าใดในขณะนี้

                1)  15                                     2)  20                                     3)  25                                     4)  309.            ถ้านักเรียน 40 คน ลงทะเบียนเรียนภาษาอังกฤษหรือคณิตศาสตร์ หรือเรียนทั้ง 2 วิชา ถ้านักเรียน 30 คน ลงทะเบียนเรียนวิชาภาษาอังกฤษและ 26 คน ลงทะเบียนวิชาคณิตศาสตร์ มีนักเรียนกี่คนที่ลงทะเบียนเรียนทั้งวิชาภาษาอังกฤษและคณิตศาสตร์

                1)  14                                     2)  16                                     3)  10                                     4)  1210.          โลหะผสมชิ้นหนึ่งหนัก 3 กิโลกรัม ประกอบด้วยดีบุก 30% และตะกั่ว 70% จะต้องเติมดีบุกอีกเท่าใดจึงจะทำให้โลหะผสมมีส่วนผสมของดีบุกและตะกั่วเท่ากัน

                1)  0.75 ก.ก.                                                        3)  1.2 ก.ก.

                2)  1 ก.ก.                                                              4)  1.25 ก.ก.11.          รถบัสคันหนึ่งออกเดินทางจากเมือง ก เวลาเที่ยงตรง เพื่อเดินทางไปยังเมือง ข ซึ่งห่างออกไป 200 กิโลเมตร ด้วยความเร็ว 58 ก.ม./ช.ม. รถบัสอีกคันหนึ่งออกเดินทางจากเมือง ข ไปเมือง ก ในเวลาเดียวกันด้วยความเร็ว 42 ก.ม./ช.ม. รถทั้งสองคันจะมาพบกันในเวลาใด

                1)  14.00 น.                                                         3)  16.00 น.

                2)  15.00 น.                                                         4)  18.00 น.12.          จะต้องเติมแอลกอฮอล์อีกเท่าใดลงไปในสารละลายแอลกอฮอล์ 20% จำนวน 60 ลิตร เพื่อให้มีความเข้มข้นเพิ่มขึ้นอีก 40%

                1)  12 ลิตร                                                            3)  24 ลิตร

2)  20 ลิตร                                                            4)  30 ลิตร
13.          รถไฟ 2 ขบวน ออกจากสถานีหัวลำโพงในเวลาเที่ยงวัน ขบวนแรกแล่นไปในทิศตะวันออกด้วยความเร็ว 40 กิโลเมตรต่อชั่วโมง อีกด้านหนึ่งไปในทิศใต้ด้วยความเร็ว 30 กิโลเมตรต่อชั่วโมง เวลาเท่าใดที่รถทั้งสองขบวนห่างจากกัน 200 กิโลเมตร

                1)  15.00                                                               3)  16.30

                2)  16.00                                                               4)  18.0014.          ผู้บังคับบัญชามีความจำเป็นต้องเลือกทหาร 3 คน จากจำนวน 15 คน เพื่อไปปฏิบัติการพิเศษ เขาจะสามารถเลือกกลุ่มทหารดังกล่าวได้กี่วิธี

                1)  110                                  2)  210                                  3)  330                                  4) 45515.          ในงานเลี้ยงสังสรรค์ครั้งหนึ่ง มีคู่สามีภรรยามาร่วมงานทั้งสิ้น 9 คู่ จงหาว่า หากมีการจับคู่เต้นรำกันโดยมีข้อกำหนดว่า ห้ามสามีภรรยาจับคู่กันเอง จะมีทางเป็นไปได้กี่วิธี

                1)  81 วิธี                              2)  36 วิธี                              3)  72 วิธี                              4)  90 วิธี16.          พื้นที่สี่เหลี่ยมจัตุรัส เนื้อที่ 1 ไร่ ถ้าปลูกมะละกอห่างกันต้นละ 2 เมตร และปลูกให้เต็มพื้นที่ทั้งหมด จะได้มะละกอกี่ต้น

                1)  400                                  2)  421                                  3)  440                                  4)  44117.          เดินทางจากบ้านไปถึงดอนเมืองระยะทาง 50 ก.ม. ใช้เวลาเดินทาง 40 นาที จากดอนเมืองถึงจังหวัดกำแพงเพชร ระยะทาง 320 ก.ม. ใช้เวลา 4 ช.ม. ครึ่ง เขาใช้เวลาเดินทางเฉลี่ยชั่วโมงละกี่กิโลเมตร

                1)  70.60                               2)  71.61                               3)  72.62                               4)  73.6318.          น้ำปลาอย่างดี 1 ลิตร ราคา 100 บาท ผสมกับน้ำปลาปานกลาง ลิตรละ 20 บาท ในอัตราส่วน 5 : 3 จะต้องขายน้ำปลาผสมในขนาดบรรจุ 1 ลิตร ราคาขวดละเท่าใด จึงจะได้กำไร 20%

                1)  70                                     2)  80                                     3)  84                                     4)  8619.          เลข 7 ตัวเรียงกัน ผลรวมของเลข 7 ตัวรวมกันได้ 105 ตัวที่มากที่สุดและน้อยที่สุด มีผลต่างกัน 6 จงหาเลขที่น้อยที่สุด

                1)  11                                     2)  12                                     3)  13                                     4)  1420.          ในการแข่งขันวิ่ง 100 เมตร ก ชนะ ข 10 เมตร ชนะ ค 5 เมตร ในการแข่งขันวิ่ง 190 เมตร ระหว่าง ข และ ค ผลจะเป็นอย่างไร

                1)  ข  ชนะ  ค  10 เมตร                                    3)  ค  ชนะ  ข  10 เมตร

                2)  ข  ชนะ  ค  5 เมตร                                      4)  ค  ชนะ  ข  5 เมตร21.          รถไฟ 2 ขบวนแล่นออกจากเมือง  ก  และ  ข  พร้อมกัน แล่นเข้าหากันด้วยความเร็ว 30 ก.ม./ช.ม. และ 50 ก.ม./ช.ม. ตามลำดับ เมื่อรถ 2 ขบวนพบกัน ปรากฏว่า ขบวนที่แล่นเร็วกว่า แล่นได้ระยะทางมากกว่าขบวนที่แล่นช้า 50 ก.ม. จงหาระยะระหว่างเมืองทั้งสอง

                1)  120 ก.ม.                                                         3)  180 ก.ม.

                2)  150 ก.ม.                                                         4)  200 ก.ม.22.          พายเรือตามน้ำ ชั่วโมงละ 15 ก.ม. พอพายทวนน้ำ 2 ชั่วโมง ได้ระยะทาง 26 ก.ม. อยากทราบว่า กระแสน้ำไหลชั่วโมงละเท่าใด

                1)  1                                       2)  2                                       3)  3                                       4)  4

เฉลย
1 – 2

6 – 4

11 – 2

16 – 1

21 – 2

2 – 1

7 – 2

12 – 3

17 – 1

22 – 3

3 – 2

8 – 2

13 – 2

18 – 2

23 - 3

4 – 1

9 – 3

14 – 2

19 – 2

24 – 4

5 – 3

10 – 4

15 – 2

20 – 2

25 – 4


จำหน่ายเอกสารคู่มือเตรียมสอบ  083-067-4168
Thaionline1 ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ดูแลระบบ
รายละเอียดผู้ใช้ 
ข้อสอบ คู่มือสอบ แนวข้อสอบ การประปาส่วนภูมิภาค ทุกแหน่ง งานราชการ
แนวข้อสอบ การประปาส่วนภูมิภาค ทุกแหน่ง

1.กิจการการประปาส่วนภูมิภาคจัดตั้งเมื่อใด
ก. 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2522  ข. 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2522
ค. 4 สิงหาคม 2502  ง. 14 สิงหาคม 2502

2. หน่วยงานใดรับผิดชอบระบบประปาในหมู่บ้าน
ก. กรมอนามัย ข. กองประปาภูธร
ค. องค์การบริหารส่วนตำบล ง. กองประปาชนบท

3. การประปาส่วนภูมิภาคสังกัดกระทรวงใด
ก. กระทรวงคมนาคม
ข. กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ค. กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศ
ง. กระทรวงมหาดไทย

4. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยคนปัจจุบันคือใคร
ก. ดร. สิทธิชัย โภไคยอุดม ข. ชวรัตน์ ชาญวีรกูล
ค.  นายสือ ล้ออุทัย ง. นายออกสิน ชีวะพฤกษ์

5.  ผู้ว่าการการประปาส่วนภูมิภาคคนปัจจุบัน คือใคร
ก. นายฤทธิรงค์ จัยสิน ข. นายวิเศษ ชำนาญวงษ์
ค. นายวิเศษ ชำนาญวงษ์ ง. นางรัตนา กิจวรรณ

6. การประปาส่วนภูมิภาค มีเขตพื้นที่บริการแบ่งออกเป็นจำนวนกี่เขต
ก. 76 เขต  ข. 21 เขต
ค. 30 เขต  ง. 10 เขต
7. การประปาส่วนภูมิภาค มีชื่อภาษาอังกฤษว่า

ก. Waterworks Authority  ข. Provincial Waterworks
ค. Provincial Waterworks Authority ง. Waterworks Authority Act

8. ทรายกรองน้ำมีอายุการใช้งานกี่ปี
ก. 1-2 ปี ข. 3-5 ปี
ค. 6-7 ปี ง. 10 ปี


9. สารส้มมีชื่อทางภาษาอังกฤษว่า  
ก. PLACI ข. ELUM  
ค. ALUM  ง. PHoRE
10. ถ้าน้ำมีกลิ่นเหม็นควรทำอย่างไร
. ให้ใช้ด่างทับทิม
. ให้ใส่ยิบซัม
. ให้ใส่ปูนขาว
. ให้ใส่ถ่านกัมมันต์
11. ถ้าน้ำมีความกระด้างสูงควรเติมสารชนิดใดลงไปในน้ำ
ก. สารส้ม  ข. ครอรีน
ค. ปูนขาว ง. ด่างทับทิม

12. ถ้าน้ำมีธาตุเหล็กและแมงกานิสมากควรเติมสารชนิดใด
ก. เติมปูนขาว / เติมครอรีน  
ข. ใส่ด่างทับทิม
ค.  เติมปูนขาว / ใส่ด่างทับทิม / เติมครอรีน+ปูนขาว+สารส้ม
ง. เติมครอรีน+ปูนขาว+สารส้ม

13. การกวนเร็ว (Rapid Mixing)คืออะไร
ก. การทำให้สารเคมีทำงานได้รวดเร็ว  
ข. การกวนทำให้น้ำใสเร็ว
ค. การทำชนิดของสารกรองที่ใช้กับการกรอง
ง. เป็นกระบวนการผสมด้วยความรวดเร็วเป็นผลให้สารเคมีกระจายตัวผสมไปทั่วถึง

14. ท่อ PVC มี 3 ชั้นที่มีคุณภาพมีขนาดเท่าไร
ก. ขนาด5, 8.5 และ 13.5 นิ้ว ข. ขนาด 2, 4 และ 7.5 นิ้ว
ค. ขนาด5, 6.5และ 10.5 นิ้ว ง. ขนาด4.5, 5.5 และ 12.5 นิ้ว

15.  บ่อบาดาลต้องดูแลอย่างไร
ก. ใส่สารส้มทุก 2 ปี  ข. ล้างอย่างน้อยทุก 2 ปี
ค. หมั่นทำความสะอาดทุกวัน ง. ถูกทุกข้อ

16. ทรายกรองมีแหล่งผลิตที่จังหวัดใดมากที่สุด
ก. ชัยนาท
ข. กาญจนบุรี
ค. สุพรรณบุรี
ง. ราชบุรี

17 . การเติมคลอรีนลงในน้ำดิบเติมขนาดเท่าไร
ก. 0.1 ppm  ข. 0.2 ppm
ค. 0.3 ppm ง. 0.5 ppm

18. การเติมคลอรีนน้ำประปาใช้ขนาดเท่าไร
ก. 0.1-0.2 ppm ข. 0.3-0.4 ppm
ค. 0.25-0.45ppm ง. 0.5-0.8ppm

19. ขั้นตอนการผลิตน้ำประปาจากแหล่งน้ำผิวดินมีกี่ขั้นตอน
ก. 7 ขั้นตอน
ข. 5 ขั้นตอน
ค.3 ขั้นตอน
ง. 2 ขั้นตอน

20. ข้อใดคือ การกวนผสมช้าหรือการสร้างตะกอน
ก. Rapid Mixing
ข. Flocculation
ค. Slow Mixing/Flocculation
ง. Floc

21. การกวนเร็วใช้ระยะความเร็วเท่าใด
. ด้วยความเร็วรอบ 100รอบ / นาทีเป็นเวลา 1 นาที
. ด้วยความเร็วรอบ 200รอบ / นาทีเป็นเวลา 1 นาที
.ด้วยความเร็วรอบ 300รอบ / นาทีเป็นเวลา 1 นาที
. ด้วยความเร็วรอบ 400รอบ / นาทีเป็นเวลา 1 นาที22.  สารกรองเรียกชื่ออังกฤษว่า
ก. NTU ข. Floc
ค. Media ง. Nedia

23. ความขุ่นที่ออกจากถังตะกอนเพื่อเข้าถังกรองควรมราค่าไม่เกินเท่าใด
. 2 NTU . 5 NTU
ค. 7 NTU ง. 10 NTU

24. การประปาส่วนภูมิภาค จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติใด
ก. พระราชบัญญัติการประปาส่วนภูมิภาค พ.ศ.2522
ข. พระราชบัญญัติปรับปรุง กระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. 2545
ค. พระราชบัญญัติการสื่อสารแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2519
ง.  พระราชบัญญัติทุนรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. 2542

25. เว็บไซต์ของการประปาส่วนภูมิภาค มีชื่อว่าอะไร
ก. http://www.pwa.co.th
ข.  http://www.pwa.go.th
ค. m http://www.pwa.co
ง. ac.th http://www.pwa.

26.  ปีที่บรรจบครบรอบ 33 ปี ของกิจการ การประปาส่วนภูมิภาค คือ ปี พ.ศ. ใด
ก. กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2522
ข. กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2550
ค. กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555
ง.  สิงหาคม  พ. ศ. 2554

27. ข้อใดไม่ใช่ชนิดของสารกรองที่ใช้กับการกรอง
ก. ทรายแม่น้ำ
ข. ถ่านแอนทราไซด์
ค. ถ่านกัมมันต์
ง. ด่างทับทิม

28. ขอมูลใดไม่ใชในการคํานวณหาปริมาณน้าดิบสําหรับผลิตน้ำประปา
  ก. จํานวนประชากรที่รับบริการน้ำประปา
   ข. อัตราการใชน้ำของประชากร
   ค.  ขอบเขตและประเภทของพื้นที่รับบริการประปา
ง. อายุเฉลี่ยของประชากรที่รับบริการน้ำประปา

   29.ขอใดเปนลักษณะสมบัติทางกายภาพของน้ำ
ก:  ความขุน     สี     กลิ่น
    ข :  ความขุน    รส     ความกระดาง
    ค :  อุณหภูมิ   ความเปนดาง   พีเอช
   ง :  อุณหภูมิ    กลิ่น    ความกระดาง

จำหน่ายเอกสารคู่มือเตรียมสอบ  083-067-4168
Thaionline1 ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ดูแลระบบ
รายละเอียดผู้ใช้ 
ข้อสอบ แนวข้อสอบ การประปานครหลวง กปน. ที่ผ่านมา ล่าสุด
แนวข้อสอบ การประปานครหลวง กปน. ที่ผ่านมา ล่าสุด

ข้อสอบเกี่ยวกับ
การจัดทำระบบประปา  การใส่สารส้ม,ทรายกรอง,การกวนน้ำ(ตรงนี้ให้อ่านที่กรมทรัยยากรน้ำจะมีการทำประปา แหล่งน้ำผิวดิน,แหล่งน้ำใต้ดิน,ปัญหาคุณภาพน้ำ
ข้อสอบเท่าที่จำได้นะ
1ทรายกรองมีอายุ=3-5ปี
2ขั้นตอนการผลิตน้ำประปาจากแหล่งน้ำผิวดิน=มี7ขั้นตอน1การปรับปรุงคุณภาพน้ำดิบ/การสูบน้ำจากแหล่งน้ำดิบธรรมชาติ ห้วย หนอง คลอง / ด้วยโรงสูบน้ำแรงดันต้ำ 2การเติมสารเคมี/ลงถังกวน  เพื่อปรับปรุงคุณภาพน้ำดิบ  /โดยการใส่สารส้มและปูนขาว  เพื่อช่วยให้น้ำตกตะกอนก่อน3ถังตกตะกอน/น้ำที่ผสมสารส้มและปูนขาวแล้วจะไหลเข้าสู่ถังตกตะกอนเพื่อให้ตะกอนขนาดเล็กรวมตัวกันเป็นตะกอนขนาดใหญ่และตกลงสู่ก้นถังจนน้ำใสสะอาด4การกรอง/เพื่อกำจัดตะกอนโดยใช้ทรายกรองและกรวดกรองเพื่อให้นำใสสะอาดอย่างแท้จริง 5การฆ่าเชื้อโรค/ด้วยครอลีน6การควบคุมคุณภาพ/น้ำด้วยการกักเก็บน้ำไว้ที่ถังน้ำใสก่อนเข้าโรงสูบน้ำแรงสูง7การสูบส่ง/เพื่อสูบขึ้นหอถังสูงและส่งจ่ายน้ำ
3สารส้ม=ชื่อภาษาอังกฤษว่า ALUM
4ถ้าน้ำมีความขุ่นสูง=ให้ใส่สารส้มหรือPLACIร่วมกับโพลีเมอร์
5ถ้าน้ำมีค่า PHต่ำ=ให้ปรับ PH ด้วยปูนขาว หรือโซดาไฟ
6ถ้าน้ำมีกลิ่นเหม็น=ให้ใส่ถ่านกัมมันต์
7 ถ้าน้ำมีสี=ให้ใส่ถ่านกัมมันต์
8 ถ้าน้ำมีความกระด้างสูง=เติมปูนขาว
9 ถ้าน้ำมีเหล็กและแมงกานิส=เติมปูนขาว/ใส่ด่างทับทิม/เติมครอรีน+ปูนขาว+สารส้ม
10 การกวนเร็ว (Rapid Mixing)=เป็นกระบวนการผสมด้วยความรวดเร็วเป็นผลให้สารเคมีกระจายตัวผสมไปทั่วถึงอย่างรวดเร็วและสม่ำเสมอในน้ำดิบ
11 การกวนผสมช้าหรือการสร้างตะกอน(Slow Mixing/Flocculation)เป็นกระบวนการผสมอย่างนุ่มนวล เพื่อทำให้อนุภาคที่อยู่ในน้ำและสารเคมีเกิดจับตัวกันเป็นอนุภาคที่มีขนาดใหญ่ขึ้นเราเรียกว่า Floc
12 การกวนเร็ว=ด้วยความเร็วรอบ 100รอบ/นาทีเป็นเวลา 1 นาที
13 การกวนช้า=ด้วยความเร็วรอบ 30 รอบ/นาที เป็นเวลา 20 นาที
14 ความขุ่นที่ออกจากถังตะกอนเพื่อเข้าถังกรองควรมราค่าไม่เกิน 5NTU
15 สารกรอง=เรียกชื่ออังกฤษว่าMedia
16 ชนิดของสารกรองที่ใช้กับการกรองมี 3ชนิด=ทรายแม่น้ำ ถ่านแอนทราไซด์ ถ่านกัมมันต์
17 ท่อ PVC มี 3 ชั้นคุณภาพ=5,8.5,13.5
18 ท่อ PE=มีสีดำท่ออ่อนใช้ในงานเกษตรหรือน้ำใช้ทั่วไปความยาวมาตรฐาน200เมตร/ม้วน ขนาดมาตรฐานตั้งแต่ 3/8"-3/4"
19 บ่อบาดาล=ต้องเป่าล้างอย่างน้อยทุก 2 ปี
20 ทรายกรอง=ซื้อที่ราชบุรี
21 การเติมคลอรีนน้ำดิบเติม=0.3ppm
22 การเติมคลอรีนน้ำประปา=0.5-0.8ppm
จำหน่ายเอกสารคู่มือเตรียมสอบ  083-067-4168
Thaionline1 ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ดูแลระบบ
รายละเอียดผู้ใช้ 
ข้อสอบ คู่มือสอบ แนวข้อสอบ การประปานครหลวง วิชาภาษาอังกฤษ กปน. งานรัฐวิสาหกิจ
แนวข้อสอบ การประปานครหลวง วิชาภาษาอังกฤษ
                วิชาภาษาอังกฤษ ทุกตำเเหน่งต้องสอบ  ข้อสอบโดยสรุปมี3ส่วนคือ
    1)GRAMMAR
    2)VOCABULARIES
    3)Reading comprehention


แนวข้อสอบชุดที่ 1

1.       Most of  South America ………………. Within the tropics.

A.  lie                                                       B.  lies

C.  to  lie                                                  D.  which lies

2.  In  1910 Scott……………..  again  for  the South Pole.      

                  A.  set  off                                                B.  sets  off

                  C. setting  off                                           D.  was  set  off

3.  Thunderstorms……………………. In  almost every part  of  the  world.

                  A. that  occur                                            B.  occur

                  C.  is  occurred                                        D.  are  occurred

4.  …………….. rise  in  the mountains  of  Tibet

                  A.  Great  several  rivers                            B.  Rivers  several great

                  C.  Several rivers great                             D.  Several  great  rivers

5.  Sound  is  energy  in  the  form  of  vibrations………………….. the  ears

                  A.  it  can  be  detected                           B. which  can be detected  by

                  C.  they  can  be  detected                        D.  Can  be  detected

6.  Most  snakes  lay eggs ………….. are  born  alivaเเอ๊คกรุ๊ป

                  A.  so  each                                              B.  and each

                  C.  so some                                             D.  but some            

7.       ranging  from  insects to……………..เเอ็ค

                  A.  large  mammal                                    B.  large mammals

                  C.  being  large  mammal                          D.  being  large  mammals

8.  More  than  three-quarter of Burma’s people are farmers ………. In small villages.

                  A.  live                                                     B.  as  live

                  C.  who live                                              D.  they live

******************


เฉลยแนวข้อสอบชุดที่  1

1.       ตอบข้อ B  (พื้นที่ส่วนใหญ่ของอเมริการอยู่ภายในเขตร้อย)

      อธิบาย   Mpst of  South America  เป็นประธานเอกพจน์และต้องตามด้วยคำกริยาเอกพจน์ (lies)

2.       ตอบข้อ A  (ในปี ค.ศ.1910  สก๊อตออกเดินทางไปยังขั้วโลกได้อีกครั้งหนึ่ง)

อธิบาย  Scott  เป็นประธานซึ่งต้องตามด้วยคำกริยา  และคำกริยาต้องเป็นช่อง ที่ 2  เพราะสก๊อตออกเดินทางในปี ค.ศ. 1910  ช่องที่ 2 ของ set off  คือ  set off  ในความหมายว่า “ออกเดินทาง” เราไม่ใช้รูป passive  voice  ดังนั้นจึงเลือกข้อ  D  ไม่ได้

3.  ตอบข้อ  B   (พายุฟ้าคะนองเกิดขึ้นในเกือบทุกส่วนของโลก)

      อธิบาย  Thunderstorms  เป็นประธานซึ่งต้องตามด้วยคำกริยา  และเราไม่ ใช้  occur  ในรูป passive  voice          ดังนั้นจึงเลือกข้อ        D  ไม่ได้

                  จงดูประโยคต่อไปนี้

A    Earthquakes  seldom occur  in  this  [art of the world.

แผ่นดินไหวไม่ค่อยเกิดขึ้นในพื้นที่ส่วนนี้ของโลก

4.  ตอบข้อ D  (แม่น้ำขนาดใหญ่หลายสายมีกำเนิดที่ภูเขาของทิเบต)

      อธิบาย   great  เป็น  Adj  และ  rivers  เป็น N (คำนาม)  ปกติเราวาง Adj ข้างหน้า N เช่น useful tools  (เครื่องมือที่มีประโยชน์) , small planets (ดาวเคราะห์ขนาดเล็ก) , violent storms  (พายุที่รุนแรง),important crops (พืชที่สำคัญ),  independent countries (ประเทศที่เป็นเอกราช), a pure  heart (ใจที่บริสุทธิ์)

                  Several  เป็นคำขยายแบบเดียวกับ many

                  จงเทียบ  several great rivers (แม่น้ำขนาดใหญ่หลายสาย)  กับ  many  good  hospitals (โรงพยาบาลที่ดีหลายแห่ง) , many  big cities (เมืองหลวงใหญ่หลายเมือง)  , many dangerous insects (แมลงที่เป็นอันตรายจำนวนมาก)

5.       ตอบข้อ  B  (เสียงคือพลังงานในรูปของความสั่นสะเทือนซึ่งสามารถ (ถูก)  รับรู้ได้ด้วยหู)

อธิบาย  ความหมายหนึ่งของ which  คือ “ซึ่ง”  หรือ  “ที่”  และเมื่อเราใช้ which  ในความหมายว่า  “ซึ่ง”  เราใช้มันสำหรับขยาย  N

            จงดูประโยคต่อไปนี้ประกอบ

A    River  water  may  contain bacteria which cause disease.

แม่น้ำอาจมีแบคทีเรียซึ่งก่อให้เกิดเชื้อโรค ( which ขยาย  Bacteria  ซึ่งเป็นคำนาม)


6.       ตอบข้อ  D  (งูส่วนใหญ่ออกไข่ แต่บางตัวเกิดมาเป็นตัวเลย)

อธิบาย  so       =          ดังนั้น

            and       =          และ

            but       =          แต่  (ใช้บ่งความขัดแย้ง)

            some    ในที่นี้หมายถึง  some  snakes  ซึ่งเป็นพหูพจน์  เราไม่เลือก ข้อ  B  เพราะ  each  ใช้คำกริยาเอกพจน์  เช่น   is

7.       ตอบข้อ  B  (งูกินสัตว์ตั้งแต่แมลงจนกระทั่งสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมขนาดใหญ่)

อธิบาย  เนื่องจาก  insects  เป็นคำนามพหูพจน์  คำที่อยู่หลัง to  จึงควรเป็นคำนามพหูพจน์

ด้วยในที่นี้ mammals  เป็นคำนามพหูพจน์ที่ถูกขยาย โดย large  ซึ่งเป็น  Adj

8.       ตอบข้อ C (ชาวพม่าเกิน  3  ใน 4  เป็นขาวนา  ซึ่งอยู่ในหมู่บ้านขนาดเล็ก)

อธิบาย  ความหมายหนึ่งของ  who คือ  “ซึ่ง”  เมื่อเราใช้  who  ในความหมายนี้  เราใช้มันสำหรับขยายคำ นาม  ในที่นี้  who ขยาย  farmers

            ขอให้สังเกตว่าเราใช้  who  ขยายคำนามที่เป็นคนและใช้ which  ขยายคำนามที่เป็นสิ่งของ

            จงเปรียบเทียบสองประโยคต่อไปนี้

A    I know  the who  lives  in  that  house.

ผมรู้จักสาวที่ (อาศัย) อยู่ในบ้านหลังนั้น

A    I  have  a class which begins  at  8.00 a.m.
จำหน่ายเอกสารคู่มือเตรียมสอบ  083-067-4168
Thaionline1 ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ดูแลระบบ
รายละเอียดผู้ใช้ 
จากกระทู้เก่า-สอบครั้งก่อน การประปาส่วนภูมิภาค กฟภ. สอบอะไรบ้าง
จากกระทู้เก่า-สอบครั้งก่อน การประปาส่วนภูมิภาค กฟภ. สอบอะไรบ้าง

                        การสอบเป็นพนักงานประปาส่วนภูมิภาคต้องอ่านหนังอะไรบ้างค่ะ
สนใจมากอยากเป็นพนักงานประปา
โดย : Help [24/04/2548 - 08:58:23]

ความคิดเห็นที่ 2
ภาค ก. ก็ความรู้ความสามารถทั่วไปหมือน ก.พ.
ภาษาไทย การใช้ภาษา
ภาค ข. ก็เกี่ยวกับตำแหน่งที่เราสมัครสอบ
และมีภาษาอังกฤษด้วย(ยาก) การอ่านบทความแล้วตอบคำถาม
โดย : เคยสอบ(ได้ด้วย) [25/04/2548 - 08:28:01]
ความคิดเห็นที่ 3
เหมือนคุณเคยสอบ(ได้ด้วย) ว่ามาแหละ อย่างอื่นก็พอทน แต่ภาษาอังกฤษ เดาเรียบ เลย 50 ข้อ คิคิคิคิคิคิ แต่ขอโทษ คะ เกือบตาย สอบติดด้วยแหละ
โดย : เคยสอบ(รอเรียกจ๊ะ) [25/04/2548 - 10:05:39]
ความคิดเห็นที่ 4
-อ่านเหตุบ้านการเมืองไว้เยอะๆนะครับ
ออกด้วยแหละ
-ภาษาอังกฤษก้อแกรมม่า + reading
-วัดเชาว์ต่างแบบดูรูป เปรียบเทียบ
ฯลฯ
ขอให้โชคดีในการสอบครับ

โดย : ผู้เคยสอบ [25/04/2548 - 13:13:22]
ความคิดเห็นที่ 5
ดูข่าวในพระราชสำนักด้วยก็ดีนะ
ออกคำราชาศัพท์ด้วย

โดย : dd [26/04/2548 - 08:17:45]
ความคิดเห็นที่ 6
และที่สำคัญออกเกี่ยวกับเหตุบ้านการเมืองด้วยนะ
โดย : JameAM [26/04/2548 - 09:03:56]
ความคิดเห็นที่ 7
You have to ask yourself that you can accept wage 250 baht a day or not. If you can I will bless you.
โดย : GOD [26/04/2548 - 16:16:30]
ความคิดเห็นที่ 8
อ่านภาษาอังกฤษเยอะนะค่ะ วัดกันที่ภาษาอังกฤษจริงๆ
โดย : ซูโม่ [28/04/2548 - 12:46:21]
ความคิดเห็นที่ 9
ข้อสอบ 3 หมวดคับ
1.ความรู้ความสามารถทั่วไป
- อยากให้เน้นเหตุการณ์ปัจจุบันด้วยคับ ออกประมาณ 10 ข้อ
- ภาษาไทย คำถุกผิด ราชาศัพท์ บทความสั้นๆ
- อื่นๆ
2. อังกฤษ
- เน้นอ่าน paragraph สั้นๆ ตอบคำถามคับ ต้องทำเร็วๆ อ่านเร้วๆนะ ไม่ยาก คำตอบอยู่ใน paragraph ที่ให้
- Grammar Tense Preposition ...พื้นฐาน ไม่ยาก เน้นเข้าใจ เช่น เลือกคำที่ผิด grammar
3. ความรู้เฉพาะตำแหน่ง อันนี้หนะยาก

ข้อสอบมีตัวเลือกให้หมด (กากบาท)
โดย : Nobita7 [30/04/2548 - 15:45:38]
ความคิดเห็นที่ 10
ความรู้เฉพาะตำแหน่งอ่านจากตำราเรียนให้มาก ๆ ไม่ต้องไปติวให้เสียเงิน อ่านมากก็ยิ่งได้มาก สำหรับภาษาอังกฤษก็เหมือนกัน ส่วนความรู้เฉพาะตำแหน่งหาอ่านได้จากแนวข้อสอบของ ก.พ.ซื้ออ่านได้ทั่วไป
โดย : นิดหน่อย [01/05/2548 - 11:11:47]
ความคิดเห็นที่ 11
หากอ่านในประกาศให้ดีจะเห็นว่า เวลาเพียง 3 ชั่วโมง จำได้รางเลือนว่าเขาแจกข้อสอบให้ 3 ชุดวิชา แนะนำให้ทำความรู้เฉพาะตำแหน่งก่อน เพราะคิดว่าตัวนี้สำคัญที่สุด (อิงจาก ประกาศเดิม) จากนั้น จึงค่อยทำความรู้ความสามารถทั่วไป ซึ่งเมื่อเทียบกับข้อสอบของหน่วยงานอื่นๆ ผมคิดว่าข้อสอบที่เกษตรศาสตร์ ออก ค่อนข้างง่าย ในส่วนนี้
ส่วนภาษาอังกฤษผมว่าถ้าไม่มีเวลาไม่ต้องเน้นมาก ส่วนมากก็ทำไม่ค่อยได้กัน (ถึงจะเก่งก็คงทำได้น้อยกว่าที่ควรจะเป็น เพราะเวลานั้นน้อนมาก มาก) คุณไม่สามารถเก่งภาษาอังกฤษได้ในเวลาเพียง 2 เดือน
รายละเอียดภาษาอังกฤษที่ออกคลับคล้าย ว่ามี
- อ่านเนื้อเรื่องแล้วตอบคำถาม มีทั้งแบบยาวและสั้น
- Gramma อันนี้เขาเน้นมากเลย เพราะมีข้อสอบอยู่ 2 แบบ มั้ง คือ 1) ให้ประโยคมาพร้อมกับคำที่ขีดเส้นใต้ 4 จุด ให้คุณเลือกข้อผิด 2) ให้เรื่องมาเรื่องหนึ่ง โดยมีช่องว่าในเนื้อเรื่องนั้น แล้วให้คุณเติมคำที่ขาดหายไป
- ส่วนหลังก็ไม่ยากเกินไปครับ
ส่วนท้ายของภาษาอังกฤษนั้นออกจะง่ายครับ แต่คะแนนน้อย ส่วนที่ยาก(ซึ่งต้องใช้เวลา)นั้น หากทำได้ก็จะได้คะแนนมากครับ แต่นั่นแหละยากอยู่ เวลาน้อย

ข้อสังเกตุที่น่าสนใจก็คือหากเปรียบเทียบการสอบครั้งนี้กัครั้งก่อนถือว่าผู้ที่สอบครั้งนี้มีสิทธิได้ขึ้นบัญชีมากกว่าครั้งก่อนมาก โดยดูจากเงื่อนไข (ดูประกาศเก่า - ใหม่เปรียบเทียบกัน)

จากประสบการณ์และความคิดเห็นส่วนตัวครับ
ก็ขอให้ทุกคนโชคดีครับ


จำหน่ายเอกสารคู่มือเตรียมสอบ  083-067-4168
Thaionline1 ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ดูแลระบบ
รายละเอียดผู้ใช้ 
ข้อสอบ คู่มือสอบ แนวข้อสอบ วิศวโยธา งานราชการ งานรัฐวิสาหกิจ
ข้อสอบ คู่มือสอบ แนวข้อสอบ วิศวโยธา งานราชการ งานรัฐวิสาหกิจ

                แนวข้อสอบวิศวโยธาสำหรับสอบเข้าราชการและรัฐวิสาหกิจ
การขนส่งคอนกรีตจากที่ผสมไปยังสถานที่ก่อสร้างจะต้องกระทำให้เสร็จภายในระยะเวลาไม่เกิน
ก.   30 นาที
ข.   60 นาที
ค.   90 นาที
ง.   100 นาที
ตอบ  ก. 30 นาที ครับ เพราะคอนกรีตเริ่มจะเซ็ตตัวแล้วครับ

มวลรวมหยาบและมวลรวมละเอียดแยกกันโดยใช้อะไรเป็นเกณฑ์
ก.   ตะแกรง #2
ข.   ตะแกรง #3
ค.   ตะแกรง #4
ง.   ตะแกรง #5
ตอบ ค. #4 ครับ ใครที่ยังไม่ทราบกลับไปอ่านซะเรื่องเทคโนโลยีคอนกรีต

ความจำเป็นที่จะใช้ถนนลาดยางกับถนนคอนกรีตอยู่ที่
ก.   ดินที่รองรับ
ข.   ประเภทของถนน
ค.   ปริมาณการจราจร
ง.   น้ำหนักล้อ
ตอบ ก.ดินที่รองรับ ครับ เกี่ยวกับชั้นดินที่ถมเพื่อจะสร้าง

หน่วยน้ำหนักของคอนกรีตเสริมเหล็กมีค่าเท่าใด
ก.   2200 กก/ซม.2
ข.   2400 กก/ซม.2
ค.   3000 กก/ซม.2
ง.   3200 กก/ซม.2
ตอบ ข. 2400 กก/ซม.2

แหล่งที่มาของทรายผสมคอนกรีตโดยส่วนใหญ่คือข้อใด
ก.   ท้องทะเล-มหาสมุทร
ข.   บนบกหรือบ่อทราย
ค.   ตามแม่น้ำ
ง.   ทะเลทราย
ตอบ ค. ตามแม่น้ำ

ส่วนผสมของโครงสร้างควรมีสัดส่วนของปูนซิเมนต์ ทราย หิน เท่าใด
ก.   1:3:5
ข.   1:2:3.5
ค.   1:2:4
ง.   1:3:4
ตอบ ค. 1:2:4

จันทันพราง คือ
ก.   จันทันหัวเสา
ข.   จันทันที่มีไม้ตีปิดปลาย
ค.   จันทันชั่วคราว
ง.   จันทันระหว่างหัวเสา
ตอบ ง. จันทันระหว่างหัวเสา

ลวดผูกเหล็กเสริมคอนกรีตใช้ลวดเบอร์อะไร
ก.   เบอร์ 16
ข.   เบอร์ 18
ค.   เบอร์ 20
ง.   เบอร์ 22
ตอบ  ก. เบอร์ 16

ข้อบัญญัติ กทม. กำหนดไว้ว่า ห้องส้วมต้องมีพื้นที่ภายในไม่น้อยกว่า
ก.   0.80 x 1.20
ข.   0.90 x 1.00
ค.   0.90 x 1.10
ง.   0.85 x 1.10
ตอบ  ข. 0.90 x 1.00


ปูนซิเมนต์ 1 ถุง 50 ก.ก. มีปริมาตรเท่าใด
ก. 0.028 ลบ.ม.
ข. 0.038 ลบ.ม.
ค. 0.019 ลบ.ม.
ง. 1.057 ลบ.ม.
ตอบ ข. 0.038 ลบ.ม.

เหล็ก 1 ตัน ใช้ลวดผูกเหล็กเท่าใด
ก. 20 กก.
ข. 21 กก.
ค. 22 กก.
ง. 23 กก.
ตอบ ก. 20 กก.

เสาตอม่อ หมายถึง ข้อใด
ก. เสาเอก
ข. เสาเข็ม
ค. เสาที่อยู่ตรงกลาง
ง. เสาที่ใช้เป็นฐานราก
ตอบ ง. เสาที่ใช้เป็นฐานราก

ปูนซิเมนต์ปอร์ตแลนต์มีกี่ประเภท
ก. 2 ประเภท
ข. 3 ประเภท
ค. 4 ประเภท
ง. 5 ประเภท
ตอบ ง. 5 ประเภท

การผสมคอนกรีต 1/2/4 ใช้ปูนซิเมนต์กี่กิโลกรัม
ก. 300 กก.
ข. 320 กก.
ค. 350 กก.
ง. 360 กก.
ตอบ ข. 320 กก.

จากคำถามข้อก่อนหน้า ใช้ทรายกี่ ลบ.ม.
ก. 0.45 ลบ.ม.
ข. 0.65 ลบ.ม.
ค. 1.02 ลบ.ม.
ง. 1.25 ลบ.ม.
ตอบ ก. 0.45 ลบ.ม.

กรรมวิธีการบ่มคอนกรีตมีกี่วิธี
ก. 2 วิธี
ข. 3 วิธี
ค. 4 วิธี
ง. 5 วิธี
ตอบ ง. 5 วิธี

การบ่มคอนกรีตเสา คาน พื้น ควรบ่มอย่างน้อยกี่วัน
ก. 3 วัน
ข. 5 วัน
ค. 7 วัน
ง. 14 วัน
ตอบ ค. 7 วัน

กรรมวิธีการผลิตปูนซิเมนต์มีกี่วิธี
ก. 2 วิธี
ข. 3 วิธี
ค. 4 วิธี
ง. 5 วิธี
ตอบ ข. 3 วิธี

เหล็กเส้นผสม ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 5 มม. ยาวกี่เมตร
ก. 8 เมตร
ข. 9 เมตร
ค. 10 เมตร
ง. 11 เมตร
ตอบ ค. 10 เมตร

การต่อเหล็กเสริมมีกี่วิธี
ก. 2 วิธี
ข. 3 วิธี
ค. 4 วิธี
ง. 5 วิธี
ตอบ ก. 2 วิธี

ทางหลวงแผ่นดินมีกี่ประเภท
ก. 3 ประเภท
ข. 4 ประเภท
ค. 5 ประเภท
ง. 6 ประเภท
ตอบ ง. 6 ประเภท

ในการก่อสร้างอาคารสูง 10 เมตรขึ้น จะต้องมีรั้วชั่วคราวสูงไม่น้อยกว่าที่เมตร
ก. 1 เมตร
ข. 1.5 เมตร
ค. 2 เมตร
ง. 2.5 เมตร
ตอบ ค. 2 เมตร
REFUSE มีความหมายว่าอย่างไร
ก. การปฏิเสธ หรือหลีกเลี่ยงสิ่งของ หรือบรรจุภัณฑ์ที่จะสร้างปัญหาขยะมูลฝอย
ข. การใช้สินค้าชนิดเดิม
ค. การนำมาบรรจุใช้แล้ว กลับมาใช้ใหม่
ง. การนำมาซ่อมแซมแล้วนำกลับมาใช้ใหม่
ตอบ ........ก. การปฏิเสธ หรือหลีกเลี่ยงสิ่งของ หรือบรรจุภัณฑ์ที่จะสร้างปัญหาขยะมูลฝอย


จำหน่ายเอกสารคู่มือเตรียมสอบ  083-067-4168
Thaionline1 ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ดูแลระบบ
รายละเอียดผู้ใช้ 
ข้อสอบ คู่มือสอบ แนวข้อสอบ ช่างเครื่องยนต์ ทุกหน่วยงาน
 ข้อสอบ คู่มือสอบ แนวข้อสอบ ช่างเครื่องยนต์ ทุกหน่วยงาน

1. ในการทดสอบเครื่องยนต์โดยใช้ไดนาโมมิเตอร์ ถ้าค่าแรงที่อ่านได้จากตาชั่งมีค่า เท่ากับ 10 kg. และ

แขนไดนาโมมิเตอร์ยาว 15 cm. เครื่องยนต์นี้จะมีแรงบิดเท่าไร

ก. 2.63 N.m

ข. 3.48 N.m

ค. 6.32 N.m

ง. 11.27 N.m

จ. 14.70 N.m
ตอบ     จ. 14.70 N.m


2. เครื่องยนต์สูบเดียว 4 จังหวะ มีปริมาตรดูด 200 cc. ที่ความเร็วรอบ 3000 รอบ/นาที

จะมีอัตราการดูดทางทฤษฎีเป็นเท่าไร

ก. 500 ลิตร/นาที

ข. 400 ลิตร/นาที

ค. 300 ลิตร/นาที

ง. 200 ลิตร/นาที

จ. 100 ลิตร/นาที
ตอบ       ค. 300 ลิตร/นาที


3. เครื่องยนต์ปริมาตรทางทฤษฎี 100 l/min และอัตราการดันอากาศของเครื่องยนต์ 840 l/min

ประสิทธิภาพเชิงปริมาตรมีค่าเท่าไร

ก. 8.4 %

ข. 24 %

ค. 42 %

ง. 84 %

จ. 48 %
ตอบ       ง. 84 %


4. จุดติดไฟหมายถึงข้อใด

ก. อุณหภูมิของน้ำมันเชื้อเพลิงขณะเริ่มติดไฟ

ข. ความหนาแน่นของเชื้อเพลิงขณะติดไฟ

ค. มวลของเชื้อเพลิงที่เหลืออยู่หลังการสันดาป

ง. ความหนาแน่นของเชื้อเพลิงขณะสันดาป

จ. ความร้อนสุทธิที่ได้จากการสันดาปเชื้อเพลิง
ตอบ       ก. อุณหภูมิของน้ำมันเชื้อเพลิงขณะเริ่มติดไฟ


5. การทดสอบหาค่าความร้อนเชื้อเพลิงจะได้ค่าความร้อนเชื้อเพลิงขั้นสูงเมื่อสภาพการทดสอบเป็น

อย่างไร

ก. ผลต่างระหว่างอุณหภูมิห้องกับอุณหภูมิหลังการทดสอบสูงมาก

ข. ไอน้ำจากการทดสอบกลั่นตัวเป็นหยดน้ำทั้งหมด

ค. มวลเชื้อเพลิงสันดาปทั้งหมด

ง. ความดันจากการสันดาปสูงกว่าความดันจากบรรยากาศมาก
จ. ฟิวส์ที่ใช้จุดบอมบ์สันดาปจนหมด
ตอบ       ค. มวลเชื้อเพลิงสันดาปทั้งหมด


6. ในการหาค่าความร้อนของเชื้อเพลิง (Heating value) โดยใช้ทฤษฎีฟิสิคัลเคมี ใช้หลักการคำนวณ

จากข้อใด

ก. อัตราส่วนผสมของเชื้อเพลิง

ข. มวลของเชื้อเพลิง

ค. ธาตุเป็นองค์ประกอบของเชื้อเพลิง

ง. วัตถุดิบปิโตเลี่ยม

จ. สิ่งที่เหลือจากการเผาไหม้
ตอบ       ค. ธาตุเป็นองค์ประกอบของเชื้อเพลิง

7. การทดสอบความหนืดน้ำมันหล่อลื่นโดยใช้ Saybolt Viscometer มีวิธีการทดสอบอย่างไร

ก. หาน้ำหนักของน้ำมันที่ไหลผ่านท่อความฝืด

ข. วัดปริมาณน้ำมันที่ไหลผ่านรูเล็ก ๆ ขนาดต่าง ๆ

ค. จับเวลาการไหลของน้ำมันจำนวนหนึ่งที่ไหลผ่านรูเล็ก ๆ

ง. หาความแตกต่างของอุณหภูมิเมื่อความหนืดเปลี่ยนแปลง

จ. เปรียบเทียบเวลาในการไหลของน้ำมันกับเวลาจากตารางการทดสอบ
ตอบ       ค. จับเวลาการไหลของน้ำมันจำนวนหนึ่งที่ไหลผ่านรูเล็ก ๆ


8. อัตราการไหลของของไหลในท่อเป็นองค์ประกอบของข้อใด

ก. การสูญเสียพลังงานการไหลแบบราบเรียบ

ข. การสูญเสียความเร็วเฉลี่ยในท่อ

ค. การสูญเสียความดันเนื่องจากความเสียดทานในท่อ

ง. การสูญเสียพลังงานการไหลแบบปั่นป่วน

จ. การสูญเสียความดันเนื่องจากอุณหภูมิ

ตอบ       ค. การสูญเสียความดันเนื่องจากความเสียดทานในท่อ


9. การวัดความเสียดทานหรือความสูญเสียความดัน (ความดันต่าง) ใช้เครื่องมือใด

ก. มาโนมิเตอร์น้ำ หากความดันต่างน้อย

ข. มาโนมิเตอร์น้ำ หากความดันต่างมาก

ค. มาโนมิเตอร์ปรอท หากความดันต่างน้อย

ง. มาโนมิเตอร์ปรอท หากความดันต่างมาก

จ. มาโนมิเตอร์น้ำหรือปรอทก็ได้ถ้าความดันเท่ากัน
ตอบ       ก. มาโนมิเตอร์น้ำ หากความดันต่างน้อย


10. ถ้ามีความเค้นกระทำต่อวัสดุ แล้ววัสดุนั้นไม่สามารถคืนกลับรูปร่างเดิมได้เมื่อนำแรงกระทำออก

จุดนี้เรียกว่าอะไร

ก. Elastic Limit

ข. Constant Limit

ค. Hooks Point

ง. Modulus Point

จ. Ultimate Stress
ตอบ       ก. Elastic Limit

11. แท่งโลหะมีความยาว 300 mm รับแรงดึงในแนวแกน ทำให้ยืดตัว 0.12 mm ค่า Young‘s Modulus

210 GN/m2 จงหาค่าความเค้น

ก. 25.2 GN/m2

ข. 36 GN/m2

ค. 48 GN/m2

ง. 63 MN/m2

จ. 84 MN/m2
ตอบ       จ. 84 MN/m2

12. ค่าที่ได้จากการคำนวณในการทดสอบหาค่าแรงบิด คือข้อใด

ก. ความเค้นเฉือน

ข. ความเครียดเฉือน

ค. ความยาวเปลี่ยนแปลง

ง. Modulus of Rigidity

จ. Polar Moment of Area
ตอบ       ก. ความเค้นเฉือน


13. คานอย่างง่ายรับแรงกระทำด้านบนแล้วเกิดการโก่งงอ จะมีผลต่อคานอย่างไร

ก. ผิวด้านล่างจะมีความยาวลดลง

ข. ผิวด้านบนจะมีความยาวเพิ่มขึ้น

ค. ผิวด้านล่างจะเกิดความเค้นอัด

ง. ผิวด้านบนจะเกิดความเค้นแรงดึง

จ. แกนสะเทิน (Neutral Axis) มีความยาวเท่าเดิม
ตอบ       จ. แกนสะเทิน (Neutral Axis) มีความยาวเท่าเดิม


14. ระบบไฮดรอลิกส์มีความหมายตรงกับข้อใด

ก. การเปลี่ยนแปลงกำลังงานของไหลให้เป็นพลังงานกล

ข. การเปลี่ยนแปลงพลังงานกลให้เป็นกำลังงานของไหล

ค. ระบบการส่งถ่ายกำลังงานโดยใช้ของเหลวเป็นตัวกลาง

ง. ระบบต้นกำลังของเครื่องจักรโดยใช้ของเหลวในการสร้างกำลังงาน

จ. ใช้น้ำมันไฮดรอลิกส์เป็นตัวต้นกำลัง ส่งกำลังงานของไหล
ตอบ       ค. ระบบการส่งถ่ายกำลังงานโดยใช้ของเหลวเป็นตัวกลาง

15. ระบบไฮดรอลิกส์ในเครื่องจักรกลมีข้อดีอย่างไร

ก. อุปกรณ์มีความละเอียดสูง

ข. อุปกรณ์ทำงานเคลื่อนที่ช้า

ค. การตรวจซ่อมระบบสามารถกระทำได้ง่าย

ง. สามารถควบคุมแรงและความเร็วให้เป็นอิสระต่อกันได้

จ. การทำงานไม่เกิดเสียงดังและความร้อน
ตอบ     ง. สามารถควบคุมแรงและความเร็วให้เป็นอิสระต่อกันได้


16. กระบอกสูบนิวแมติกส์ ทำหน้าที่อะไร

ก. เปลี่ยนกำลังงานลมให้เป็นกำลังงานกล ตามแนวเส้นตรง

ข. เปลี่ยนกำลังงานกลให้เป็นกำลังงานลม ตามแนวเส้นตรง

ค. เปลี่ยนกำลังงานกลให้เป็นกำลังงานลม ในรูปแรงบิด

ง. เปลี่ยนกำลังงานลมให้เป็นกำลังงานกล ในรูปแรงบิด

จ. เปลี่ยนกำลังงานตามแนวเส้นตรงให้เป็นกำลังงานลม
ตอบ       ก. เปลี่ยนกำลังงานลมให้เป็นกำลังงานกล ตามแนวเส้นตรง


17. เมื่อแรงที่เกิดจากความดันของน้ำมัน มีค่ามากกว่าแรงของสปริงวาล์วจำกัดความดัน จะมีการทำงาน

อย่างไร

ก. ลิ้นวาล์วจะเลื่อนเพื่อทำให้ช่องทางไหลของน้ำมันแคบลง

ข. ลิ้นวาล์วจะเลื่อนเปิดเพื่อทำให้น้ำมันระบายกลับถัง

ค. ลิ้นวาล์วจะเลื่อนปิดทางไหลของน้ำมันเพื่อรักษาความดันของวงจร

ง. ลิ้นวาล์วจะเลื่อนเปิดให้น้ำมันเข้าไปเติมที่กระบอกสูบ

จ. ลิ้นวาล์วจะเลื่อนปิดทางไหลให้ความดันในระบบคงที่
ตอบ       ข. ลิ้นวาล์วจะเลื่อนเปิดเพื่อทำให้น้ำมันระบายกลับถัง


18. ปั๊มแบบลูกสูบ มีการปรับเอียงมุมของแผ่นเอียงภายในเพื่ออะไร

ก. เพื่อควบคุมความดันในการทำงาน

ข. เพื่อควบคุมอัตราการไหลของปั๊ม

ค. เพื่อควบคุมความเร็วรอบในการทำงาน

ง. เพื่อควบคุมการระบายน้ำมันออกจากตัวเรือนปั๊ม

จ. เพื่อควบคุมแรงที่เกิดขึ้นให้มีค่าคงที่
ตอบ       ข. เพื่อควบคุมอัตราการไหลของปั๊ม

19. ระยะช่องว่างของปากแหวนลูกสูบมีไว้เพื่ออะไร

ก. สะดวกต่อการกวาดน้ำมัน

ข. สะดวกต่อการถอดประกอบ

ค. ไว้เก็บเขม่าจากการเผาไหม้

ง. ลดการสึกหรอของกระบอกสูบ

จ. ให้ขยายตัวมาชิดกันเมื่อได้รับความร้อน
ตอบ       ข. สะดวกต่อการถอดประกอบ


20. จากสาเหตุใดต่อไปนี้ควรเปลี่ยนแหวนลูกสูบมากที่สุด

ก. เมื่อควันไอเสียมีสีขาว

ข. เมื่อควันไอเสียมีสีดำมาก

ค. เมื่อความร้อนของเครื่องยนต์สูงจัดโดยเกิดจากน้ำแห้ง

ง. เมื่อทำการวัดกำลังอัดของเครื่องยนต์แล้วกำลังอัดลดลง

จ. เมื่อความร้อนของเครื่องยนต์สูงจัดโดยเกิดจากน้ำมันเครื่องขาด
ตอบ       ก. เมื่อควันไอเสียมีสีขาว


จำหน่ายเอกสารคู่มือเตรียมสอบ  083-067-4168
admin ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ดูแลระบบ
รายละเอียดผู้ใช้ 
ข้อสอบ คู่มือสอบ แนวข้อสอบ ช่างเครื่องกล การประปาส่วนภูมิภาค กปภ. งานรัฐวิสาหกิจ
 ข้อสอบ คู่มือสอบ แนวข้อสอบ ช่างเครื่องกล การประปาส่วนภูมิภาค กปภ. งานรัฐวิสาหกิจ

1. ทำหน้าที่หัวฉีด ได้แก่ข้อใด

1) จุดระเบิดในห้องเผาไหม้

2) ฉีดน้ำมันให้เป็นฝอยละอองในห้องเผาไหม้

3) สร้างแรงดันให้แก่น้ำมันเชื้อเพลิง

4) สร้างแรงดันไฟฟ้าให้แก่ระบบ

เฉลย ข้อ 2

แนวความคิด

                หัวฉีด = มีหน้าที่ฉีด น้ำมันให้เป็นฝอยละเอียด เข้าห้องเผาไหม้ของเครื่องยนต์ ละอองของน้ำมันดีเซลที่ละเอียดจะสามารถคลุกเคล้ากับอากาศได้ดี ทำให้น้ำมันถูกเผาไหม้ได้หมด ไม่มีเขม่าตกค้าง เครื่องยนต์ที่มีอายุการใช้งานมานาน จะเกิดคราบสกปรกที่หัวฉีด การฉีดของหัวฉีดไม่เป็นฝอยละเอียด แรงดันฉีดต่ำกว่ามาตรฐานหรือ หัวฉีดแต่ละตัวจ่ายน้ำมันไม่เท่ากัน มีผลให้น้ำมันเผาไหม้ไม่หมด เครื่องยนต์ไม่มีกำลัง กินน้ำมันผิดปกติ

2. การขันโบลท์สูบควรใช้เครื่องมือตามข้อใด

                1) ประแจปากตาย

                2) ประแจแหวน

                3) ประแจปอนด์

                4) ประแจเลื่อน

เฉลย ข้อ 3

3.การใช้ประแจที่ถูกต้องควรเป็นอย่างไร

                1) ดังด้านประแจเข้าหาตัว

                2) ดันด้านประแจออกจากตัว

                3) ต่อด้ามประแจให้ยาวเพื่อให้ขันได้แน่น

                4) ใช้ค้อนช่วยตอกด้ามประแจ

เฉลย ข้อ 1

แนวความคิด

                การขันประแจไม่ว่าจะขันให้แน่นหรือคลาย ต้องใช้วิธีดึงเจ้าหาตัวเสมอและเตรียมพร้อมสำหรับปากกระแจหลุดขณะขันด้วย

4. การเติมน้ำในหม้อควรปฏิบัติอย่างไร

                1) ต้องเติมน้ำยาผสมน้ำหล่อลื่นเย็นเสมอ

                2) เปิดฝาหม้อน้ำเมื่อเครื่องยนต์เย็น

                3) ระวังไม่ให้น้ำหกรดพ้นและถูกเครื่องยนต์

                4) ใช้น้ำผสมกรดอ่อนๆ เติมหม้อน้ำ

เฉลย ข้อ 2

แนวความคิด

                เปิดฝาหม้อน้ำเมื่อเครื่องยนต์เย็น ระวังอันตราย ห้ามเปิดฝาหม้อน้ำในขณะที่เครื่องยนต์ร้อนจัด เพราะจะได้รับอันตรายจากไอน้ำ ที่พุ่งออกมา และลออวัยวะต่างๆ ของผู้เปิดได้

5. มีน้ำมันเครื่องเข้าไปในระบบน้ำหล่อเย็นเกิดจากสาเหตุใด

                1) ปะเก็นฝาสูบรั่ว

                2) ปะเก็นอ่างน้ำมันเครื่องรั่ว

                3) เติมน้ำมันเครื่องเกินพิกัด

                4) ความดันนน้ำมันเครื่องสูงเกินพิกัด

เฉลย ข้อ 1

แนวความคิด

                เมื่อปะเก็นฝาสูบรั่ว จะทำให้น้ำมันเครื่อง เข้าสู่ระบบหล่อเย็น และเข้ามาที่หม้อน้ำได้

6. หน้าที่ของคาร์บูเรเตอร์คือข้อใด

                1) ตั้งจังหวะการจุดระเบิดให้ถูกต้อง

                2) เพิ่มอุณหภูมิให้แก่ห้องเผาไหม้

                3) ลดอุณหภูมิหล่อของเครื่องยนต์

                4) ผสมน้ำมันเครื่องเชื้อเพลิงกับอากาศให้มีอัตราส่วนเหมาะสม

เฉลย ข้อ 4

แนวความคิด

                หน้าที่ทำให้น้ำมันเชื้อเพลิงแตกตัวเป็นละอองฝอยเล็กๆ และผสมเข้ากับอากาศ ในอัตราส่วนที่เหมาะสม กับสภาพการทำงานของเครื่องยนต์ในขณะนั้น


จำหน่ายเอกสาร แนวข้อสอบ การประปาส่วนภูมิภาค ช่างเครื่องกล ใหม่ล่าสุด
รวมทุกอย่างที่ออกข้อสอบ
- ข้อมูลเกี่ยวกับการประปาส่วนภูมิภาค
- ข้อสอบเก่า กปภ. ความรู้ความสามารถทั่วไป
- แนวข้อสอบเกี่ยวกับ_ประปาภูมิภาค
- สรุปพระราชบัญญัติการประปาส่วนภูมิภาค พ.ศ.2522
- แนวข้อสอบข่าวและเหตุการณ์ปัจจุบัน การเมือง สังคม
- เทคนิคการสอบสัมภาษณ์
- แนวข้อสอบช่างเครื่องกล
- พื้นฐานทางงานด้านช่างเครื่องกล
จำหน่ายเอกสารคู่มือเตรียมสอบราชการทุกหน่วยงาน     083-067-4168
รายละเอียดไฟล์แนบ
กล่องตอบกลับด่วน

กรุณาใช้ข้อความที่สุภาพ คุณสามารถบันทึกฉบับร่างได้
กด "Ctrl+Enter" เพื่อตั้งกระทู้ได้