ประยุกต์ใช้ โพสล่าสุด โพสสำคัญ เครื่องมือ สมาชิก สถิติฟอรั่ม ธนาคาร
หัวข้อ : คู่มือเตรียมสอบผู้บริหารการศึกษา
admin ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ดูแลระบบ
รายละเอียดผู้ใช้ 

คู่มือเตรียมสอบผู้บริหารการศึกษา

เนื้อหาพอสังเขป
 
ส่วนที่ 1 ความรอบรู้

สภาพสังคมและเศรษฐกิจไทยในปัจจุบัน

นโยบายการปฏิรูปการศึกษาและการนำสู่การปฏิบัติ

การบริหารจัดการศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษา

      - การบริหารการศึกษา

      - หลักการจัดการศึกษา

      - คุณภาพมาตรฐานการศึกษา

      - การบริหารงานในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
      - การบริหารงานวิชาการเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา

      - การบริหารงานบุคคล

      - การบริหารแผนและงบประมาณ

      - การบริหารงานทั่วไป

การประสาน ส่งเสริม สนับสนุนบุคคล ท้องถิ่น หน่วยงานอื่นจัดการศึกษา
 
ส่วนที่ 2.  กฎหมาย ระเบียบปฏิบัติราชการ

      - กฎหมายหลักของการจัดการศึกษา

      - กฎหมายปฏิบัติราชการ


ส่วนที่ 3  สมรรถนะทางการบริหาร

     - สมรรถนะทางการบริหาร

     - สมรรถนะของครูและบุคลากรทางการศึกษา

     - สมรรถนะการมุ่งผลสัมฤทธิ์(Management  for  Results)

     - สมรรถนะการบริการที่ดี (Service Mind)

     - สมรรถนะการพัฒนาตนเอง (Expertise

     - สมรรถนะการทำงานเป็นทีม (Teamwork

     - สมรรถนะการวิเคราะห์และสังเคราะห์ (Analytical & Conceptual Thinking

     - สมรรถนะการสื่อสารและการจูงใจ (Communication & Influencing).

     - สมรรถนะการพัฒนาศักยภาพบุคลากร(Caring & Developing Others)

    - สมรรถนะการมีวิสัยทัศน์ (Visioning

จำหน่ายเอกสารคู่มือเตรียมสอบราชการทุกหน่วยงาน     083-067-4168
krunatadee ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ใช้ระดับ I
รายละเอียดผู้ใช้ 
ไหนครับ
รายละเอียดไฟล์แนบ
กล่องตอบกลับด่วน

กรุณาใช้ข้อความที่สุภาพ คุณสามารถบันทึกฉบับร่างได้
กด "Ctrl+Enter" เพื่อตั้งกระทู้ได้