ประยุกต์ใช้ โพสล่าสุด โพสสำคัญ เครื่องมือ สมาชิก สถิติฟอรั่ม ธนาคาร
หัวข้อ : คู่มือเตรียมสอบผู้บริหารสถานศึกษา ภาค ก
admin ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ดูแลระบบ
รายละเอียดผู้ใช้ 

คู่มือเตรียมสอบผู้บริหารสถานศึกษา ภาค ก

เนื้อหาพอสังเขป
 
ส่วนที่ 1 สมรรถนะทางการบริหาร

     - สมรรถนะทางการบริหาร

     -  สมรรถนะของครูและบุคลากรทางการศึกษา

              สมรรถนะการบริการที่ดี

              สมรรถนะการพัฒนาตนเอง

               สมรรถนะการทำงานเป็นทีม

              สมรรถนะการวิเคราะห์และการสังเคราะห์

              สมรรถนะการสื่อสารและการจูงใจ

              สมรรถนะการพัฒนาศักยภาพบุคลากร

              สมรรถนะการมีวิสัยทัศน์
 
  ส่วนที่ 2 การบริหารงานสถานศึกษา

-          โครงสร้าง ภารกิจหน่วยงานจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน

-          การบริหารและจัดการศึกษา

-          หลักการจัดการศึกษา

-          การบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน

-          การบริหารสถานศึกษานิติบุคคล

-          การกระจายอำนาจทางการศึกษา

-          คุณภาพมาตรฐานการศึกษษ

-          การจัดการศึกษาโดยองค์กรอื่น

-          การบริหารงานสถานศึกษา

การบริหารงานแผนและงบประมาณ

     การบริหารงานวิชาการ

     การบริหารงานบุคคล

           การบริหารงานทั่วไป
 
   ภาคผนวก

    งบประมาณเงินอุดหนุนสถานศึกษา

    ขั้นตอนการได้รับเงินของสถานศึกษา

    หลักเกณฑ์การใช้จ่ายเงินงบประมาณเงินอุดหนุน

    แนวทางการเบิกจ่ายเงินอุดหนุนของสถานศึกษ

-          การเบิกจ่ายค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราว

-          การเบิกจ่ายค่าตอบแทน

-          การเบิกจ่ายการเดินทางไปราชการชั่วคราว

-          การเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม

-          การเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน

-          การเบิกจ่ายค่าอาหารกลางวันนักเรียน

-          การเบิกจ่ายค่าพาหนะนักเรียน

-          การเบิกจ่ายค่าจ้างเหมาบริการ

-          การเบิกจ่ายค่าสาธารณูปโภค

-          การเบิกจ่ายค่าวัสดุและค่าครุภัณฑ์

-          การเบิกจ่ายค่าปรับปรุงอาคารและสิ่งก่อสร้าง

          -   การบริหารงบประมาณเงินอุดหนุน

-          เงินอุดหนุนรายการค่าใช้จ่ายรายหัวเงินอุดหนุนรายการปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจน

-          เงินอุดหนุนรายการค่าอาหารนักเรียนประจำพักนอน

 

ดาวน์โหลดข้อมูล
จำหน่ายเอกสารคู่มือเตรียมสอบราชการทุกหน่วยงาน     083-067-4168
za4243 ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ใช้ระดับ I
รายละเอียดผู้ใช้ 
thank you
amos ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ใช้ระดับ I
รายละเอียดผู้ใช้ 
ขอบคุณ
krunatadee ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ใช้ระดับ I
รายละเอียดผู้ใช้ 
thankyou
krunatadee ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ใช้ระดับ I
รายละเอียดผู้ใช้ 
ขอบคุณครับ
krunatadee ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ใช้ระดับ I
รายละเอียดผู้ใช้ 
โหลดยังไงครับ
keroropee ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ใช้ระดับ I
รายละเอียดผู้ใช้ 
ขอคุณครับ
รายละเอียดไฟล์แนบ
กล่องตอบกลับด่วน

กรุณาใช้ข้อความที่สุภาพ คุณสามารถบันทึกฉบับร่างได้
กด "Ctrl+Enter" เพื่อตั้งกระทู้ได้