ประยุกต์ใช้ โพสล่าสุด โพสสำคัญ เครื่องมือ สมาชิก สถิติฟอรั่ม ธนาคาร
หัวข้อ : สมรรถนะทางการบริหารสำหรับผู้บริหารสถานศึกษา
admin ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ดูแลระบบ
รายละเอียดผู้ใช้ 

สมรรถนะทางการบริหารสำหรับผู้บริหารสถานศึกษา

เนื้อหาพอสังเขป
 
ส่วนที่  1    ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับสมรรถนะ

          ความหมายของสมรรถนะ (Competency)

          ที่มาและแนวคิดของ Competency

          ความสัมพันธ์ระหว่างสมรรถนะเชิงปฏิบัติงาน

          และเชิงพฤติกรรม

          ประเภทของสมรรถนะข้าราชการไทย

          คุณลักษณะที่ใช้กำหนดสมรรถนะข้าราชการไทย

          คุณลักษณะที่ใช้กำหนดเป็นสมรรถนะนักบริหารไทย

          ความสำคัญหรือประโยชน์ของสมรรถนะ Competency

          การนำสมรรถนะไปประยุคใช้ในการบริหารงานบุคลากร

          การประเมินสมรรถนะ (Competency  Assessment)

          แนวทางการพัฒนาสมรรถนะ

          บทบาทของผู้บริหารในการนำสมรรถนะมาใช้

         

ส่วนที่  2  การประเมินสมรรถนะทางการบริหาร

 

            ความหมาย ตัวชี้วัด เกณฑ์ให้คะแนนรายสมรรถนะ

          หลักการ แนวคิด ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับสมรรถนะ

              สมรรถนะมุ่งผลสัมฤทธิ์

              สมรรถนะการบริการที่ดี

              สมรรถนะการพัฒนาตนเอง

               สมรรถนะการทำงานเป็นทีม

              สมรรถนะการวิเคราะห์และการสังเคราะห์

              สมรรถนะการสื่อสารและการจูงใจ

              สมรรถนะการพัฒนาศักยภาพบุคลากร

              สมรรถนะการมีวิสัยทัศน์

 

ส่วนที่ 3 การประเมินสมรรถนะด้วยแบบทดสอบสถานการณ์

         

          ชุดคำถามแบบทดสอบด้วยสถานการณ์

              สถานการณ์ ที่ 1 – 40
 
ส่วนที่ 4  การประเมินสมรรถนะด้วยแบบสอบถาม

            แบบประเมินสมรรถนะโดยใช้แบบสอบถาม
          เฉลยแบบประเมินสมรรถนะโดยใช้แบบสอบถาม
 
ภาคผนวก
          สรุปสมรรถนะและตัวชี้วัดรายสมรรถนะ
          ดัชนี หน้าคำถามคำตอบแบบทดสอบและแบบสอบถาม
            สรุปเฉลยแบบทดสอบสถานการณ์
 
ดาวน์โหลดข้อมูล
 
จำหน่ายเอกสารคู่มือเตรียมสอบราชการทุกหน่วยงาน     083-067-4168
za4243 ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ใช้ระดับ I
รายละเอียดผู้ใช้ 
ขอบคุณ
za4243 ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ใช้ระดับ I
รายละเอียดผู้ใช้ 
เขาโหลดยังไง
deawmath ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ใช้ระดับ I
รายละเอียดผู้ใช้ 
ddddddddddddddddddddd ขอบคุณหลาย
hualuang ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ใช้ระดับ I
รายละเอียดผู้ใช้ 
ขอบคุณครับ
katataku ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ใช้ระดับ I
รายละเอียดผู้ใช้ 
ddd
buana ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ใช้ระดับ I
รายละเอียดผู้ใช้ 
thx
ainux ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ใช้ระดับ I
รายละเอียดผู้ใช้ 
thx ^_^
รายละเอียดไฟล์แนบ
กล่องตอบกลับด่วน

สามารถอัพโหลดไฟล์แนบ สำหรับโพสได้
กด "Ctrl+Enter" เพื่อตั้งกระทู้ได้