ประยุกต์ใช้ โพสล่าสุด โพสสำคัญ เครื่องมือ สมาชิก สถิติฟอรั่ม ธนาคาร
หัวข้อ : แนวข้อสอบ พรบ.ตํารวจแห่งชาติ พ.ศ.2547 แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ.2553
Thaionline1 ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ดูแลระบบ
รายละเอียดผู้ใช้ 

แนวข้อสอบ พรบ.ตํารวจแห่งชาติ พ.ศ.2547 แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ.2553

1. ข้อใดถูก

ก.  พระราชบัญญัติตำรวจแห่งชาติที่ใช้ในปัจจุบัน ( พ.ศ.2547 )คือ พระราชบัญญัติตำรวจแห่งชาติ พ.ศ.25
47

ข.
  พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการตำรวจ  พ.ศ. 2521  คือ พระราชบัญญัติตำรวจแห่งชาติ ที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน

ค. พระราชบัญญัติยศตำรวจยังไม่ถูกยกเลิก                                                                  


ง. พระราชบัญญัติตำรวจแห่งชาติ พ.ศ.2547  ยกเลิกพระราชบัญญัติทั้งหมด  15  ฉบับ

2. ข้อใดถูกใช้ในกรณีที่มีกฎหมาย กฎ ระเบียบ  ข้อบังคับ  หรือคำสั่งอื่นใดในส่วนที่ได้บัญญัติไว้และในพระราชบัญญัติตำรวจแห่งชาติ พ.ศ.2547

ก.  ให้ใช้บังคับได้เหมือนเดิม                                                          


ข.  ส่งเรื่องให้ ก.ตร. ตีความเป็นกรณีพิเศษ

ค. ให้ยกเลิกกฎหมายหรือระเบียบนั้นทันที                                  


ง. ให้ใช้ พระราชบัญญัติตำรวจแห่งชาติ พ.ศ.2547 แทน

3. พระราชบัญญัติตำรวจแห่งชาติ พ.ศ.2547  มีผลบังคับใช้ในวันใด

ก.  วันก่อนประกาศในราชกิจจานุเบกษา                                       ข.
  วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา

ค. วันที่ 1 มิถุนายน  พ.ศ. 2547                                                          ง.  วันที่  17  กุมภาพันธ์  พ.ศ. 2547


4. ข้อใดถูก

ก. พระราชบัญญัติตำรวจแห่งชาติ พ.ศ.2547  ให้ไว้ ณ วันที่  10  มกราคม  พ.ศ. 2547                                         


ข.  พระราชบัญญัติตำรวจแห่งชาติ พ.ศ.2547  ให้ไว้เป็นปีที่  60 ในรัชกาลปัจจุบัน

ค.  พระราชบัญญัติตำรวจแห่งชาติ พ.ศ.2547  มีทั้งหมด  128  มาตรา                                                                     


ง.  ผู้สนองพระบรมราชโองการในพระราชบัญญัติตำรวจแห่งชาติ พ.ศ.2547 คือ ประธานรัฐสภา

5. พระราชบัญญัติใดต่อไปนี้ไม่ถูกยกเลิก

ก.  พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการตำรวจ พ.ศ.2521                                                                             


ข.  พระราชบัญญัติว่าด้วยวินัยตำรวจ  พุทธศักราช  2477

ค.  พระราชบัญญัติเครื่องแบบตำรวจ  (ฉบับที่ 3) พุทธศักราช 2483                                                       


ง.  ข้อ ก, ข และ ค  ถูกยกเลิกทั้งหมด

6. ข้อใดถูก

ก.  พระราชบัญญัติสำนักงานตำรวจแห่งชาติ พ.ศ.2547                                                            


ข.  พระราชบัญญัติตำรวจแห่งประเทศไทย  พ.ศ.2547

ค.  พระราชบัญญัติตำรวจแห่งชาติ พ.ศ.2547                                                                               


ง.  พระราชบัญญัติกรมตำรวจ พ.ศ.2547

7. พระราชบัญญัติตำรวจแห่งชาติ พ.ศ.2547  ตราขึ้นโดยคำแนะนำและยินยอมของบุคคลหรือหน่วยงานใด

ก.  นายกรัฐมนตรี                                                                                ข.
  รัฐสภา

ค.  คณะรัฐมนตรี                                                                 ง.  ประธานรัฐสภา


8. “ ข้าราชการตำรวจ ” หมายถึงบุคคลใด

ก.  บุคคลซึ่งได้รับเงินเดือนเท่านั้น                                                                 


ข.  บุคคลที่มียศและไม่มียศและให้หมายความรวมถึงข้าราชการในสำนักงานตำรวจแห่งชาติที่ได้รับเงินเดือนจากส่วนราชการหรือรัฐวิสาหกิจ

ค.  บุคคลซึ่งได้รับบรรจุตามตำแหน่งที่คนเลือกและหมายความรวมถึงข้าราชการที่ถูกแต่งตั้งหรือสั่งให้ไปปฏิบัติหน้าที่ราชการตำรวจโดยได้รับเงินเดือนจากส่วนราชการรัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอื่นของรัฐด้วย                                                                            


ง.  บุคคลซึ่งได้รับการบรรจุและแต่งตั้งตามพระราชบัญญัตินี้โดยได้รับเงินเดือนจากเงินงบประมาณหมวดเงินเดือนในสำนักงานตำรวจแห่งชาติหรือสั่งให้ปฏิบัติหน้าที่ราชการตำรวจโดยได้รับเงินเดือนจากส่วนราชการ

9. “ ประธารกรรมการ ” หมายถึงบุคคลใด

ก.  ผู้บัญชาการสำนักงานตำรวจแห่งชาติ                                      


ข.  นายกรัฐมนตรี

ค.  ประธานกรรมการนโยบายตำรวจแห่งชาติ                             


ง.  รองนายกรัฐมนตรีซึ่งกำกับดูแลสำนักงานตำรวจแห่งชาติ

10. “ กองทุน ” ตามพระราชบัญญัติตำรวจแห่งชาติ พ.ศ.2547  ตรงกับข้อใด

ก.  กองทุนสำหรับข้าราชการตำรวจและครอบครัว                                                                     


ข.  กองทุนสำหรับผู้ที่ประสบเหตุเพราะการปฏิบัติหน้าที่

ค.  กองทุนเพื่อการสืบสวนและสอบสวนคดีอาญา                                                                     


ง.  กองทุนเพื่อข้าราชการตำรวจที่สังกัดสำนักงานตำรวจแห่งชาติทุกนาย

11. ข้อใดถูก

ก.  “ กรรมการ ” หมายความว่าคณะกรรมการข้าราชการตำรวจแห่งชาติ                                                


ข.  “ กองบัญชาการ ”  หาวความว่า ส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบกองบัญชาการ

ค.  “ กองบังคับการ ” หมายความว่า  หน่วยงานที่มีฐานะรองจากกองบัญชาการเท่านั้น                     
               

ง.  “ ข้าราชการตำรวจ ” ต้องรับเงินเดือนจากเงินงบประมาณหมวดเงินเดือนเท่านั้น


12. ผู้รักษาการตามพระราชบัญญัติตำรวจแห่งชาติ พ.ศ.2547 คือใคร

ก.  ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ                                                        


ข.  รองนายกรัฐมนตรีซึ่งกำกับดูแลสำนักงานตำรวจแห่งชาติ

ค.  นายกรัฐมนตรี                                               
                               

ง.  คณะรัฐมนตรี


13. ผู้มีอำนาจออกกฎกระทรวงเพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติตำรวจแห่งชาติ พ.ศ.2547 คือบุคคลใด

ก.  นายกรัฐมนตรี                                               


ข.  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม

ค. ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ                                         


ง.  รองนายกรัฐมนตรีซึ่งกำกับดูแลสำนักงานตำรวจแห่งชาติ

14. กฎกระทรวงตามข้อ 13 จะมีผลบังคับใช้ได้เมื่อใด

ก.  เมื่อผ่านคณะรัฐมนตรีแล้วเท่านั้น                                              ข.
  เมื่อประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ว

ค.  เมื่อผ่านรัฐสภาแล้ว                                      
                                ง.   เมื่อนายกรัฐมนตรีลงนามเห็นชอบแล้ว

15. พระราชบัญญัติตำรวจแห่งชาติ พ.ศ.2547 มีทั้งหมดกี่ลักษณะ

ก.  10  ลักษณะ                                                                                     ข.
   9 ลักษณะ

ค.  8  ลักษณะ                                                      
                                ง.   7  ลักษณะ

16. สำนักงานตำรวจแห่งชาติ มีฐานะตามข้อใด

ก.  กึ่งรัฐวิสาหกิจ                                                                 ข.
  ส่วนราชการของรัฐ

ค.  นิติบุคคล                                                        
                                ง.  หน่วยงานอิสระ

17. ตามข้อ  16 อยู่ในบังคับบัญชาของบุคคลใด

ก.  คณะรัฐมนตรี                                                                


ข.  นายกรัฐมนตรี

ค.  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม                                             


ง.  รองนายกรัฐมนตรีซึ่งกำกับดูแลสำนักงานตำรวจแห่งชาติ

18. ข้อใดถูกต้องเกี่ยวกับอำนาจหน้าที่ของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ

ก.  ปราบปรามจับกุมผู้กระทำความผิดตาม  ป. อาญา                                                                   


ข.  สืบสวน สอบสวนผู้กระทำความผิดตาม ป. วิอาญา

ค.  ป้องกันและปราบปรามการกระทำความผิดทางอาญา                                           
                               

ง.  ให้การสนับสนุนกองทัพกรณีที่เกิดภาวะสงคราม


19. ในกรณีที่มีกฎหมายกำหนดความผิดทางอาญาขึ้นสำหรับการกระทำใดเป็นการเฉพาะและจากอยู่ใต้อำนาจหน้าที่ของข้าราชการตำรวจหรือสำนักงานตำรวจแห่งชาติจะต้องปฏิบัติอย่างไร

ก.  จะต้องตราพระราชกำหนดโอนอำนาจหน้าที่ในส่วนที่เกี่ยวกับความผิดทางอาญาไปทั้งหมด


ข.
  ตราพระราชบัญญัติโอนอำนาจหน้าที่เฉพาะในส่วนที่เกี่ยวกับความผิดทางอาญาบางส่วนเท่านั้น

ค. ตราพระราชบัญญัติกฤษฎีกาโอนอำนาจหน้าที่เฉพาะส่วนเกี่ยวกับความผิดอาญาทั้งหมดหรือบางส่วน


ง.  ออกเป็นประกาศโอนอำนาจหน้าที่เฉพาะในส่วนที่เกี่ยวกับความผิดอาญาทั้งหมดหรือบางส่วน


20. การดำเนินการมีส่วนน่วมในกิจการตำรวจ ต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการตามข้อใด

ก.  ก.ตร. กำหนด                                                                  ข.
  ก.ต.ช. กำหนด

ค.  นายกรัฐมนตรีกำหนด                                 
                                ง.  ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติกำหนด

23. ในกรณีจำเป็น  ก.ต.ช. จำกำหนดให้ข้าราชการตำรวจปฏิบัติหน้าที่ตาม วัน เวลา ตามข้อ 22 ได้หรือไม่
ก.  ได้                            ข.  ไม่ได้
ค.  ไม่ได้เพราะขัดต่อกฎหมาย                ง.  ได้ถ้าได้รับอนุมัติจากนายกรัฐมนตรี
24. สำนักงานตำรวจแห่งชาติ แบ่งส่วนราชการได้ตามข้อใด
ก.  สำนักงานผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ  ,กองบัญชาการ ,กองบังคับการ            
ข.  กองบัญชาการ ,กองบังคับการ, กองกำกับการ
ค.  สำนักงานผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ  ,กองบัญชาการ                    
ง.  กองบัญชาการภาคต่างๆ , กองบังคับการ ,กองกำกับการ ,แผนก ,งาน
25. การแบ่งส่วนราชการของสำนักงานตำรวจแห่งชาติตามข้อ 24 ต้องตราเป็นกฎหมายใด
ก.  ตราเป็นพระราชบัญญัติ                ข.  ตราเป็นพระราชกฤษฎีกา
ค.  ออกเป็นกฎกระทรวง                    ง.  ออกเป็นประกาศ
26. ถ้าจะแบ่งส่วนราชการตามข้อ 24 ออกเป็นกองบังคับการหรือส่วนราชการอย่างอื่นต้องตราเป็นกฎหมายใด
ก.  ออกเป็นกฎกระทรวง                    ข.  ออกเป็นประกาศ
ค. ตราเป็นพระราชบัญญัติ                ง.  ตราเป็นพระราชกฤษฎีกา

27. หัวหน้าส่วนราชการของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ตรงกับข้อใด
ก.  นายกรัฐมนตรี                    
ข.  รองนายกรัฐมนตรีซึ่งกำกับดูแลสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
ค.  ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ                    
ง.  ถูกเฉพาะข้อ ก หรือ ข เท่านั้น
28. ผู้บังคับบัญชาข้าราชการตำรวจในสำนักงานตำรวจแห่งชาติรองจากนายกรัฐมนตรีคือบุคคลใด
ก.  รองนายกรัฐมนตรีซึ่งกำกับดูแลสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
ข.  บัญชาการตำรวจแห่งชาติ
ค.   ก.ต.ช.                    
ง.  นายกรัฐมนตรีเป็นผู้บังคับบัญชาแต่เพียงผู้เดียว
29. ผู้รับผิดชอบในการปฏิบัติราชการรองจากผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติคือบุคคลใด
ก.  จเรตำรวจแห่งชาติ                    ข.  รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ
ค. ผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ            ง.  ถูกทุกข้อ
30. ผู้บัญชาการ เป็นผู้รับผิดชอบการปฏิบัติราชการของส่วนราชการของส่วนราชการนั้นและผู้บัญชาการดังกล่าวขึ้นตรงต่อบุคคลใด
ก.  นายกรัฐมนตรี                    ข.  รองนายกรัฐมนตรี
ค.  ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ                ง.  ไม่ขึ้นตรงต่อบุคคลใดเพราะเป็นอิสระ
31. การรายงานผลการปฏิบัติงานพร้อมทั้งปัญหาและอุปสรรคของผู้บัญชาการต่อผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ ข้อใดถูก
ก.  รายงานทุกๆ 1 เดือน                    ข.  รายงานผลตามที่  ผบ.ตร. กำหนด
ค.  รายงานผลทุก  4 เดือน หรือตามที่ ผบ.ตร. กำหนด    ง.  รายงานผลทุก  3 เดือน
32. คำย่อ “ ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ ” คือข้อใด
ก.  ผบ.ตช.                        ข.  ผบ.ตร.
ค.  ผบ.รช.                        ง.  ผตช.
33. ในจังหวัดมีข้าราชการตำรวจตำแหน่งใดเป็นผู้บังคับบัญชาสูงสุด
ก.  ผู้ว่าราชการจังหวัด                ข.  ผู้บัญชาการ
ค.  ผู้บังคับการ                    ง.  ขึ้นกับผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเพียงคนเดียว
34. “ ก.ต.ช. ” ตรงกับข้อใด
ก.  คณะกรรมการตำรวจแห่งชาติ                ข.  คณะกรรมการข้าราชการตำรวจแห่งชาติ
ค. คณะกรรมการข้าราชการตำรวจ             ง.  คณะกรรมการนโยบายตำรวจแห่งชาติ
35. หน่วยงานใดที่มีอำนาจหน้าที่ในการกำหนดนโยบายการบริหารราชการตำรวจและกำกับดูแลสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
ก.  คณะกรรมการข้าราชการตำรวจ            ข. คณะกรรมการนโยบายตำรวจแห่งชาติ
ค.  คณะกรรมการตำรวจส่วนกลาง            ง.  คณะรัฐมนตรี
36. ตาข้อ 34  ประกอบด้วยบุคคลใด
ก.  นายกรัฐมนตรี                    ข.  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
ค.  เลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ            ง.  ถูกทุกข้อ
37. ข้อใดมิใช่กรรมการโดยตำแหน่งตามข้อ  34
ก. นายกรัฐมนตรี                      ข.  ปลัดกระทรวงมหาดไทย
ค.  ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ                ง.  รองนายกรัฐมนตรี  
38. ตามข้อ  34 ประกอบด้วยกรรมการตามข้อใด
ก.  กรรมการโดยแต่งตั้ง , กรรมการโดยตำแหน่ง        
ข.  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ, กรรมการพิเศษ
ค. กรรมการโดยตำแหน่ง , กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ        
ง.  กรรมการโดยการคัดเลือก , กรรมการโดยการแต่งตั้ง
39. กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิมีจำนวนกี่คน
ก.  9  คน                        ข.    7  คน
ค.   4  คน                        ง.    2  คน
40. เลขานุการตามข้อ 34 เป็นข้าราชการประเภทใด
ก.  ตำรวจยศ  พล .ต.ท. ขึ้นไป                ข.  ตำรวจยศ  พล .ต.ต. ขึ้นไป
ค.  พลเรือนระดับซี 10 ขึ้นไป                ง.  พลเรือนระดับซี 9 ขึ้นไป
41. ผู้ช่วยเลขานุการตามข้อ 40 มีกี่คน
ก.  กี่คนก็ได้                        ข.  ไม่เกิน 1 คน
ค.  ไม่เกิน  2 คน                        ง.  ขึ้นอยู่กับความจำเป็น
คู่มือเตรียมสอบตำรวจ ตำรวจสัญญาบัตร ชั้นประทวน ทุกสายงาน 2556
จำหน่ายเอกสารคู่มือเตรียมสอบ  083-067-4168
admin ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ดูแลระบบ
รายละเอียดผู้ใช้ 
ส่งเป็นไฟล์ PDF ทาง E-MAIL สามารถนำไปปริ้นได้เลย ในราคาชุดละ 399 บาท
* ส่งด่วนภายใน 3 ชม. ส่งช้าไม่เกิน 24:00 น. วันที่โอนเงิน * ( ควรดูที่ JUNK MAIL )
สั่งซื้อมาที่ 083-067-4168 หรือ ส่ง SMS / WhatsApp , LINE
ชำระค่าสินค้าและบริการ โอนเงินแล้วแจ้งที่ lek.pisi@hotmail.com **แจ้งรายละเอียดให้ชัดเจน**
1. ธ. กรุงเทพ ออมทรัพย์ สาขา เซ็นทรัลพระราม 3 เลขที่บัญชี 048-0-17796-3 ชื่อบัญชี Sumalee Thongyot
2. ธ. กรุงไทย ออมทรัพย์ สาขา บิ๊กซีสะพานควาย เลขที่บัญชี 980-6-40570-6 ชื่อบัญชี Sumalee Thongyot
3. ธ. กสิกรไทย ออมทรัพย์ สาขา เซ็นทรัลพระราม 3 เลขที่บัญชี 748-2-66186-0 ชื่อบัญชี Pisitchai Kimchai
4. ธ.ไทยพาณิชย์ ออมทรัพย์ สาขา บิ๊กซีรามอินทรา เลขที่บัญชี 402-3-98830-4 ชื่อบัญชี Pisitchai & Sumalee
5. ธ. กรุงศรีอยุธยา ออมทรัพย์ สาขา อุรุพงษ์ เลขที่บัญชี 130-1-28490-7 ชื่อบัญชี Pisitchai Kimchai
* ขั้นตอนแตกไฟล์ PDF http://www.thaionline1.com/read.php?tid=10604 *
** เปิดบริการทุกวัน เวลา 8.00 - 24.00 น. **

จำหน่ายเอกสารคู่มือเตรียมสอบราชการทุกหน่วยงาน     083-067-4168
รายละเอียดไฟล์แนบ
กล่องตอบกลับด่วน

สามารถอัพโหลดไฟล์แนบ สำหรับโพสได้
กด "Ctrl+Enter" เพื่อตั้งกระทู้ได้