ประยุกต์ใช้ โพสล่าสุด โพสสำคัญ เครื่องมือ สมาชิก สถิติฟอรั่ม ธนาคาร
หัวข้อ : ข้อสอบ คู่มือสอบ แนวข้อสอบ สภาการพยาบาล งานราชการ ข่าวสุด
Thaionline1 ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ดูแลระบบ
รายละเอียดผู้ใช้ 

ข้อสอบ คู่มือสอบ แนวข้อสอบ สภาการพยาบาล งานราชการ ข่าวสุด

อ้างอิง: หัวข้อนี้ปักหมุด โดย admin เมื่อเวลา(2013-02-21)
ข้อสอบ คู่มือสอบ แนวข้อสอบ สภาการพยาบาล งานราชการ ข่าวสุด


1.         อันตรายที่สำคัญที่สุดในหญิงรกลอกตัวก่อนกำหนดคือ

            ก.    ภาวะหัวใจล้มเหลว                                                     ข.    ทารกมีน้ำหนักตัวน้อย

            ค.    กล้ามเนื้อมดลูกอักเสบ                                               ง.     ไฟบริโนเจนในเลือดต่ำ ทำให้ตกเลือดได้ง่าย

            ตอบ  ง.  ไฟบริโนเจนในเลือดต่ำ ทำให้ตกเลือดได้ง่าย 

2.         เหตุผลของการเว้นระยะการตั้งครรภ์ในรายการตรวจพบการตั้งครรภ์ไข่ปลาอุก

            ก.    ป้องกันการเป็นไข่ปลาอุกช้ำ                                   

            ข.    เพื่อควบคุมระดับฮอร์โมน HCG อยู่ในระดับปกติ

            ค.    ป้องกันการเป็นมะเร็งไข่ปลาอุก

            ง.     เพื่อให้มดลูกกลับสู่สภาพเดิมก่อน

            ตอบ  ข.  เพื่อควบคุมระดับฮอร์โมน HCG อยู่ในระดับปกติ

3.         ข้อบ่งชี้ของการตั้งครรภ์นอกมดลูกคือข้อใด

            ก.    ตรวจได้เลือดที่ Cul de sac                                          ข.    มีประวัติตั้งครรภ์นอกมดลูก

            ค.    ตรวจพบ HCG สูงในเลือด                                        ง.     ปวดมดลูกมาก และมีอาการ shock

            ตอบ  ก.  ตรวจได้เลือดที่ Cul de sac

4.         ความแตกต่างระหว่างรกเกาะต่ำและรกลอกตัวก่อนกำหนดคือ

            ก.    มีเลือดสดออกทางช่องคลอด                                    ข.    ถุงน้ำคร่ำแตกก่อนกำหนด

            ค.    ปวดมดลูกมาก                                                              ง.     คลอดก่อนกำหนด

            ตอบ  ค.  ปวดมดลูกมาก

5.         การเจาะถุงน้ำเพื่อตรวจสภาพทารกในครรภ์มักทำเมื่ออายุครรภ์เท่าใด

            ก.    10-12  สัปดาห์                                                             ข.    16-20 สัปดาห์

            ค.    12-14 สัปดาห์                                                              ง.     มากกว่า 20 สัปดาห์

            ตอบ  ง.  มากกว่า 20 สัปดาห์

6.         การตรวจพบทางช่องคลอดที่พบส่วนต่ำที่สุดเป็นกระหม่อมหน้า ส่วนนำที่ได้คือ

            ก.    Brow                                                                              ข.    Bregma

            ค.    Face                                                                               ง.     Vertex

            ตอบ  ข.  Bregma

7.         ฮอร์โมนใดที่ผลิตจากเนื้อรก

            ก.    Progesterone                                                                ข.    Estrogen

            ค.    HCG                                                                              ง.     Bregma

            ตอบ  ค.  HCG

8.         การเปลี่ยนแปลงสรีระในหญิงมีครรภ์ด้านเลือดและองค์ประกอบคือ        

            ก.    ปริมาณ WBC ลดลง                                                    ข.    น้ำเลือดและเม็ดเลือดเพิ่มขึ้น

            ค.    น้ำเลือดเพิ่มขึ้นแต่เม็ดเลือดคงที่                               ง.     องค์ประกอบของการแข็งตัวของเลือดลดลง

            ตอบ  ค.  น้ำเลือดเพิ่มขึ้นแต่เม็ดเลือดคงที่

9.         ข้อใดคือ Braxton Hicks Contraction

            ก.    การหดรัดตัวที่ทำให้ส่วนนำเคลื่อนต่ำ

            ข.    มีผลทำให้ปากมดลูกบางลง

            ค.    เป็นการเตรียมพร้อมสำหรับการคลอด ซึ่งเกิดได้ตั้งแต่ 12 สัปดาห์หลังการตั้งครรภ์

            ง.     มีผลทำให้เลือดมาเลี้ยงมดลูกน้อยลง

            ตอบ  ค.  เป็นการเตรียมพร้อมสำหรับการคลอด ซึ่งเกิดได้ตั้งแต่ 12 สัปดาห์หลังการตั้งครรภ์

สถานการณ์ 

นางจำปามาฝากครรภ์ที่โรงพยาบาลเมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2542 ให้ประวัติว่าประจำเดือนมาสม่ำเสมอทุก 30 วัน แต่ละครั้งมานาน 5 วัน ประจำเดือนครั้งสุดท้าย 26 กุมภาพันธ์ 2542                     มีประจำเดือน 5 วัน

                    จากสถานการณ์ดังกล่าว จงตอบคำถามข้อ 10-12

10.      ข้อใดเป็นอายุครรภ์ของนางจำปาที่มาฝากครรภ์

            ก.    9 สัปดาห์ 5 วัน                                                             ข.    9 สัปดาห์ 6 วัน

            ค.    10 สัปดาห์ 2 วัน                                                          ง.     10 สัปดาห์ 3 วัน

            ตอบ  ค.  10 สัปดาห์ 2 วัน

11.      ข้อใดเป็นการคาดคะเนกำหนดคลอดของนางจำปา

            ก.    วันที่ 3 พฤศจิกายน 2542                                           ข.    วันที่ 3 ธันวาคม 2542

            ค.    วันที่ 4 ธันวาคม 2542                                                 ง.     วันที่ 5 ธันวาคม 2542

            ตอบ  ง.  วันที่ 5 ธันวาคม 2542

12.      ข้อใดสามารถประเมินได้ด้วยการดู

            ก.    LIE                                                                                 ข.    POSITION

            ค.    ATTITUDE                                                                  ง.     PRESENTATION

            ตอบ  ก.  LIE13.      การตรวจหา Surfactant  ในทารกในครรภ์เมื่ออายุครรภ์กี่สัปดาห์

            ก.    12 สัปดาห์                                                                    ข.    24 สัปดาห์

            ค.    28 สัปดาห์                                                                    ง.     32 สัปดาห์

            ตอบ  ง.  32 สัปดาห์

14.      เริ่มเห็นเงากระดูกทารกเมื่ออายุครรภ์กี่สัปดาห์

            ก.    12 สัปดาห์                                                                    ข.    16 สัปดาห์

            ค.    20 สัปดาห์                                                                    ง.     24 สัปดาห์

            ตอบ  ค.  20 สัปดาห์

15.      ไข่หลังปฏิสนธิจะอยู่ในท่อรังไข่กี่วัน

            ก.    2 วัน                                                                               ข.    3 วัน

            ค.    4 วัน                                                                               ง.     5 วัน

            ตอบ  ข.  3 วัน

16.      การฟังเสียงหัวใจทารกขณะมีการหดรัดตัวของมดลูกจะพบอะไร

            ก.    FHR  จะช้าลง                                                              ข.    FHR  จะเร็วขึ้น

            ค.    ไม่มีการเปลี่ยนแปลงของ FHS                                 ง.     จะได้ยินเสียงหัวใจเต้นแรงและเร็วขึ้น

            ตอบ  ข.  FHR  จะเร็วขึ้น

17.      อาการของ Presumotive signs  ได้แก่ อาการในข้อใด

            ก.    คลื่นไส้ เต้านมคัด ปัสสาวะบ่อย และรู้สึกเด็กดิ้น

            ข.    คลื่นไส้ ปัสสาวะบ่อย รู้สึกเด็กดิ้น ประจำเดือนขาด

            ค.    เต้านมคัด ปัสสาวะบ่อย รู้สึกเด็กดิ้น และประจำเดือนขาด

            ง.     คลื่นไส้ เตานมคัด ปัสสาวะบ่อย และประจำเดือนขาด

            ตอบ  ก.  คลื่นไส้ เต้านมคัด ปัสสาวะบ่อย และรู้สึกเด็กดิ้น

18.      ประวัติการตั้งครรภ์และการคลอดของนางสายฝนระบุว่า G3 P1101 ตรงกับความหมายในข้อใด

            ก.    ตั้งครรภ์ที่ 3 คลอดปกติ 1 คลอดผิดปกติ 1 แท้ง 1 และมีชีวิต 1

            ข.    ตั้งครรภ์ที่ 3 คลอดครบกำหนด 1 คลอดปกติ 1 แท้ง 1 และมีชีวิต 1

            ค.    ตั้งครรภ์ที่ 3 คลอดครบกำหนด 1 คลอดก่อนกำหนด 1 ไม่เคยแท้ง และมีชีวิต 1

            ง.     ตั้งครรภ์ที่ 3 คลอดครบกำหนด 1 แท้ง 1 ไม่เคยตาย คลอดและมีชีวิต 1

            ตอบ  ค.  ตั้งครรภ์ที่ 3 คลอดครบกำหนด 1 คลอดก่อนกำหนด 1 ไม่เคยแท้ง และมีชีวิต 1

19.      นางสมศรี ให้ประวัติ LMP วันที่ 11 มกราคม 2542 จึงใช้ Naegel’s rule คำนวณ EDC ของสมศรี

            ก.    4 เมษายน 2543                                                            ข.    18 ตุลาคม 2542

            ค.    14 กันยายน 2542                                                        ง.     18 พฤศจิกายน 2542

            ตอบ  ข.  18  ตุลาคม 2542

20.      จากการตรวจทางหน้าท้อง ฟังได้เสียงหัวใจทารกอยู่ด้านซ้าย ศีรษะ คลำได้ที่ Fundus ทารกอยู่

            ในครรภ์ท่าใดเวลาคลอด

            ก.    LOA                                                                               ข.    LSA

            ค.    LOP                                                                               ง.     OPP

            ตอบ  ข.  LSA

21.      นางวันดี ตั้งครรภ์ที่ 3 จำ LMP  ไม่ได้ แต่รู้สึกเด็กดิ้นเมื่อกลางเดือนมกราคม 2542 กำหนด

            การคลอดโดยประมาณเมื่อไร

            ก.    ต้นกรกฎาคม 2542                                                      ข.    กลางกรกฎาคม 2542

            ค.    กลางสิงหาคม 2542                                                    ง.     ปลายสิงหาคม 2542

            ตอบ  ง.  ปลายสิงหาคม 2542

22.      อาการข้างเคียงของการชักนำให้เกิดการเจ็บครรภ์ด้วยการเหน็บ prostaglandin ทางช่องคลอด

            คือข้อใด

            ก.    มดลูกแตก                                                                     ข.    ความดันโลหิตสูง

            ค.    ถุงน้ำทูนหัวแตกก่อนกำหนด                                   ง.     คลื่นไส้ อาเจียน

            ตอบ  ง.  คลื่นไส้ อาเจียน

23.      ข้อห้ามในการชักนำให้เกิดการเจ็บครรภ์คือข้อใด

            ก.    น้ำเดินก่อนกำหนด                                                    

            ข.    ศีรษะทารกและช่องเชิงกรานไม่ได้สัดส่วนกัน

            ค.    ความดันโลหิตสูงในขณะตั้งครรภ์

            ง.     ครรภ์เกินกำหนด

            ตอบ  ข.  ศีรษะทารกและช่องเชิงกรานไม่ได้สัดส่วนกัน

24.      ทารกท่าใดที่สามารถใช้เครื่องดูดสุญญากาศช่วยคลอดได้

            ก.    ท่าศีรษะเงยเล็กน้อย                                                   ข.    ท่าศีรษะก้มคางชิดอก

            ค.    ท่าศีรษะเงยมากที่สุด                                                  ง.     ท่าศีรษะตรง

            ตอบ  ข.  ท่าศีรษะก้มคางชิดอก

25.      ข้อใดเป็นข้อดีของการใช้เครื่องดูดสุญญากาศ เมื่อเปรียบเทียบกับการใช้คีมช่วยคลอด

            ก.    ใช้เวลาในการทำน้อยกว่า                                         ข.    สามารถหมุนศีรษะทารกได้ง่ายกว่า

            ค.    แรงกดบนศีรษะทารกมีน้อยกว่า                              ง.     สามารถดึงศีรษะทารกในท่าก้นได้

            ตอบ  ค.  แรงกดบนศีรษะทารกมีน้อยกว่า


26.      ข้อใดเป็นข้อบ่งชี้สมบูรณ์ในการผ่าตัดเอาเด็กออกทางหน้าท้อง 

            ก.    ทารกท่าหน้าผาก                                                         ข.    ทารกขาดออกซิเจน

            ค.    มารดามีความดันโลหิตสูง                                          ง.     มารดาเป็นเบาหวาน

            ตอบ  ก.  ทารกท่าหน้าผาก

27.      หลังเจาะถุงน้ำทันที กิจกรรมพยาบาลที่สำคัญคือข้อใด

            ก.    ให้นอนตะแคงซ้าย                                                     ข.    ฟังการเต้นของหัวใจทารก

            ค.    ประเมินการหดรัดตัวของมดลูก                               ง.     ห้ามลุกจากเตียง

            ตอบ  ข.  ฟังการเต้นของหัวใจทารก

28.      ผู้ป่วยรายหนึ่ง มดลูกหดรัดตัวส่วนกลาง > ส่วนบนมดลูกหดรัดตัวตลอดเวลา ผู้ป่วย

            เจ็บครรภ์มากเกิดจากภาวะใด

            ก.    Hypotonic uterine inertia                                          

            ข.    Hypertonic หดกลาง > บน นาน < 2 นาทีหดครึ่งแต่คลายตัวด้วย

            ค.    Tetanic contraction หดตัวตลอดเวลา

            ง.     Contraction ring หดตัวบริเวณ Contraction ring

            ตอบ  ข.  Hypertonic หดกลาง > บน นาน < 2 นาทีหดครึ่งแต่คลายตัวด้วย

29.      นางปราณี ตั้งครรภ์ 32 สัปดาห์ ทารกตายในครรภ์ เรียกว่าอะไร

            ก.    Late fetal death                                                            ข.    Early fetal death

            ค.    complete fetal death                                                   ง.     Incomplete fetal death

            ตอบ  ก.  Late fetal death

30.      หญิงมีครรภ์ท้องที่ 2 อายุครรภ์ 33 สัปดาห์ มาฝากครรภ์ มีบวมที่ขา ไม่มี Protien ใน Urine

            Urine sugar + 1 จะให้คำแนะนำอย่างไร

            ก.    งดน้ำตาลและขนมหวาน                                           ข.    นัดทำ GTT

            ค.    เจาะเลือดหาระดับน้ำตาล                                          ง.     นัดมาตรวจปัสสาวะในครั้งต่อไป

            ตอบ  ง.  นัดมาตรวจปัสสาวะในครั้งต่อไป
จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบใบประกอบวิชาชีพ สภาการพยาบาล  ใหม่ล่าสุด
รวมทุกอย่างที่ออกข้อสอบ 
ประกอบด้วย ทุกวิชาที่สอบ
-แนวข้อสอบเรื่องการพยาบาลผดุงครรภ์
-แนวข้อสอบเรื่องการพยาบาลมารดาและทารก
-แนวข้อสอบเรื่องการพยาบาลเด็กและวัยรุ่น
-แนวข้อสอบเรื่องการพยาบาลผู้ใหญ่
-แนวข้อสอบเรื่องการพยาบาลผู้สูงอายุ
-แนวข้อสอบเรื่องการพยาบาลจิตเวช
-แนวข้อสอบเรื่องการพยาบาลอนามัยชุมชน
-แนวข้อสอบกฎหมายวิชาชีพการพยาบาล
-เทคนิคการทำข้อสอบสภาการพยาบาล


ส่งเป็นไฟล์ PDF ทาง E-MAIL ราคา 399 บาท 
*ส่งด่วนภายใน 3 ชม.*
*ส่งช้าไม่เกิน 24:00 น. วันที่โอนเงิน*( ควรดูที่ JUNK MAIL ) 
สั่งซื้อมาที่ 083-067-4168 หรือ ส่ง SMS /  LINE : busthai01
โอนเงินแล้วแจ้งที่    
lek.pisi@hotmail.com     **แจ้งรายละเอียดให้ชัดเจน**
1. ธ. กรุงเทพ  ออมทรัพย์ สาขา เซ็นทรัลพระราม 3 เลขที่บัญชี  048-0-17796-3  ชื่อบัญชี Sumalee Thongyot
2. ธ. กรุงไทย  ออมทรัพย์ สาขา บิ๊กซีสะพานควาย เลขที่บัญชี  980-6-40570-6  ชื่อบัญชี  Sumalee Thongyot
3. ธ. กสิกรไทย  ออมทรัพย์  สาขา เซ็นทรัลพระราม 3  เลขที่บัญชี  748-2-66186-0  ชื่อบัญชี  Pisitchai Kimchai
4. ธ.ไทยพาณิชย์ ออมทรัพย์ สาขา บิ๊กซีรามอินทรา เลขที่บัญชี  402-398830-4  ชื่อบัญชี  Pisitchai & Sumalee
5. ธ. กรุงศรีอยุธยา ออมทรัพย์ สาขา อุรุพงษ์ เลขที่บัญชี  130-1-28490-7  ชื่อบัญชี  Pisitchai Kimchai
* ขั้นตอนแตกไฟล์ PDF 
http://www.thaionline1.com/read.php?tid=10604  *
** เปิดบริการทุกวัน เวลา 8.00 - 24.00 น. **
 
จำหน่ายเอกสารคู่มือเตรียมสอบ  083-067-4168
Thaionline1 ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ดูแลระบบ
รายละเอียดผู้ใช้ 
ตัวอย่าง ข้อสอบ สภาการพยาบาล คู่มือสอบ แนวข้อสอบ งานราชการ
ตัวอย่างข้อสอบ สภาการพยาบาล


เอ็ดดี้ อายุ 6 ปี ปัสสาวะรดที่นอน ไม่ได้สาเหตุจากร่างกาย แม่ของเอ็ดดี้โศกเศร้าและตำหนิว่าเป็นปัญหาของพ่อ “ทั้งหมดเป็นความผิดของพ่อ ” พยาบาลควรจะตอบอย่างไร
ก. ทำไมคุณถึงพูดเช่นนั้นคะ
ข. ไม่ใช่ความผิดของใครหรอกค่ะ
ค. คุณดูโกรธมากเลยนะคะ
ง. ทำไมคุณถึงตำหนิพ่อเอ็ดดี้อย่างนั้นคะ
คำตอบ ข้อ ค. เพราะเมื่อได้รับการอธิบายเกี่ยวกับการวินิจฉัยโรคของบุตร มารดาของเอ็ดดี้โมโห และโยนความผิดให้กับผู้อื่น (พ่อของเอ็ดดี้ ) การยอมรับความรู้สึกนั้นจะช่วยให้เกิดความไว้วางใจและความเชื่อมั่นกับแม่ของเอ็ดดี้ให้มากขึ้น ซึ่งจะช่วยเหลือและให้คำปรึกษาได้ง่ายขึ้น (สาระทบทวน)
2. คารา อายุ 17 ปี รักษาตัวที่โรงพยาบาลด้วยอาการไม่ยอมรับประทานอาหาร ท่านได้รับมอบหมายให้ไปดูแลผู้ป่วยขณะรับประทานอาหารเย็น คาราพูดว่า “ พยาบาลประจำตัวเชื่อใจฉัน ฉันไม่เข้าใจว่าทำไมคุณไม่เชื่อใจฉัน ” ท่านจะตอบคาราอย่างไร
ก. ฉันเชื่อใจคุณ แต่ว่าฉันได้รับมอบหมายให้อยู่กับคุณ
ข. ดูจะเป็นเช่นนั้น ถ้าคุณกำลังบังคับให้ฉันเชื่อ
ค. ได้ค่ะ แต่เมื่อฉันกลับมา คุณต้องรับประทานอาหารให้หมดนะคะ
ง. ใครคือพยาบาลประจำตัวของคุณ
คำตอบ ข้อ ข. ผู้ป่วยที่มีความผิดปกติเกี่ยวกับการรับประทานอาหาร มักจะสร้างความไว้วางใจได้ยากการเผชิญกับข้อต่อรองของผู้ป่วยจะทำให้ผู้ป่วยสามารถปรับพฤติกรรมของตนเองได้ (หนังสือจิตเวชศาสตร์)

3. อลิเซีย อายุ 15 ปี เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลด้วยโรค Anoxia nervosa ( เบื่ออาหาร ) หล่อนสูง 160 ซม. หนัก 45.5 กิโลกรัม วัตถุประสงค์แรกในการรักษาผู้ป่วยรายนี้คือ
ก. ลดความวิตกกังวลของผู้ป่วย
ข. เพิ่มความเข้าใจเกี่ยวกับอาการผิดปกติ
ค. ช่วยลดความเข้มงวดของแม่เด็ก
ง. ช่วยให้ผู้ป่วยรับประทานอาหารได้และมีน้ำหนักเพิ่มมากขึ้น
คำตอบ ข้อ ง. ผู้ป่วยที่อดอาหารรู้แล้วว่าสภาพร่างกายของตนเป็นอย่างไร ดังนั้นการช่วยให้ผู้ป่วยพ้นจากภาวการณ์ขาดสารอาหารเป็นเรื่องที่สำคัญ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการทำให้รับประทานอาหารให้น้ำหนักเพิ่มขึ้น เป็นเป้าหมายแรกของการรับผู้ป่วยไว้ในโรงพยาบาล ความวิตกกังวลเป็นเรื่องพื้นฐานของผู้ป่วยอยู่แล้ว การรักษาที่ยาวนานจะช่วยให้ผู้ป่วยเข้าใจในอาการของโรคได้ ส่วนการสร้างความเข้าใจของครอบครัว ก็เป็นเป้าหมายหนึ่ง แต่ไม่ใช่วัตถุประสงค์แรก (หนังสือจิตเวชศาสตร์)
4. ผู้ป่วยอายุ 15 ปี เข้ารับการรักษาด้วยอาการเบื่ออาหาร พยาบาลพบขวดยาที่ผู้ป่วยบอกว่าเป็นยาลดกรดใช้เมื่อปวดท้องพยาบาลควรทำอย่างไร
ก. ช่วยบอกอาการปวดท้องเป็นอย่างไร
ข. นี่ไม่ใช่ยาลดกรดฉันจะให้หมอสั่งยาให้
ค. บอกด้วยว่าคุณใช้ยาอะไรอีกบ้าง
ง. บางคนใช้ยาเพื่อลดน้ำหนัก
คำตอบ ข้อ ก. เพราะผู้ป่วยติดยา และน่าจะใช้ยาเพื่อทำให้น้ำหนักลด ข้อมูลสำคัญ คืออาการปวดท้อง ซึ่งต้องมีการประเมินต่อ ข้อ3และข้อ4 จะเหมาะสมในระยะต่อไป เมื่อมีสัมพันธภาพกับผู้ป่วย การใช้คำถามเป็นการเริ่มต้นที่ดี (หนังสือจิตเวชศาสตร์)
5. การพยาบาลเพื่อปรับพฤติกรรมดูแลคือข้อใด
ก. ให้แสดงบทบาทสมมติเพื่อพบพ่อแม่
ข. ช่วยให้ผู้ป่วยหัดแสดงความรู้สึก
ค. จัดหาอาหารที่มีแคลรี่สูงและโปรตีนสูงในช่วงระหว่างมื้อ
ง. เข้มงวดกับผู้ป่วยให้กินอาหารจนน้ำหนักเพิ่ม 3 ปอนด์
คำตอบ ข้อ ง. เพราะ การปรับพฤติกรรมควรมีทั้งด้านบวกและด้านลบสำหรับพฤติกรรมที่ต้องการและพฤติกรรมที่ไม่ต้องการ ผู้ป่วยจำเป็นต้องกินเพื่อให้น้ำหนักเพิ่ม การแสดงบทบาทสมมุติ การแสดงความรู้สึก การให้อาหารแคลอรี่สูงไม่ใช่การปรับพฤติกรรม (หนังสือจิตเวชศาสตร์)
6. ผู้ป่วยอายุ 74 ปี รับไว้ในบ้านพักคนชราด้วยอาการสับสน ขี้ลืมและพฤติกรรมต่อต้านครอบครัวบอกว่าผู้ป่วยสุขภาพดี เมื่อผู้ป่วยถามว่าฉันเป็นใคร พยาบาลควรตอบว่าอย่างไร
ก. ตอนนี้คุณไม่ต้องกังวลนะที่นี่ปลอดภัย
ข. แล้วคุณคิดว่าคุณอยู่ที่ไหน
ค. ครอบครัวของคุณบอกอะไรคุณ
ง. คุณอยู่ที่บ้านพักคนชรา
คำตอบ ข้อ ง. เพราะเป็นการบอกสถานการณ์จริง ซึ่งช่วยให้ผู้ป่วยจำได้ (สาระทบทวน)
7. ข้อใดเป็นวิธีที่เหมาะสมสำหรับการดูแลผู้ป่วยที่สับสนให้สามารถจำห้องของตัวเองได้
ก. นำภาพครอบครัวของผู้ป่วยมาตั้งไว้ให้ดูตลอด
ข. เขียนชื่อผู้ป่วยด้วยอักษรขนาดใหญ่ไว้ที่หน้าฝาก
ค. เตือนให้ผู้ป่วยรู้ว่าห้องตัวเองอยู่ที่ไหน
คำตอบ ข้อ ค. เพราะ พยาบาลเป็นคนที่ผู้ป่วยจะถามทางหรือข้อแนะนำ (หนังสือจิตเวชศาสตร์)
8. ผู้ป่วยเคยได้รับการรักษาด้วยอาการสับสนขี้หลงขี้ลืม และพฤติกรรมต่อต้านพยาบาลจะจัดกิจกรรมใดสำหรับผู้ป่วย
ก. จัดให้เข้ากลุ่มย่อย
ข. ให้ร้องเพลงไปเรื่อยๆ
ค. การทำกลุ่มพูดคุย
ง. ออกกำลังกายร่วมกับคนอื่น
คำตอบ ข้อ ง. เพราะ ผู้ป่วยที่เสียความจำจะยิ่งกังวลและไม่ชอบใจขณะทำกิจกรรมการจัดกิจกรรมที่เป็นแบบแผน จะช่วยลดความเครียด (หนังสือจิตเวชศาสตร์)
9. ผู้ป่วยอายุ 74 ปี รับไว้ในบ้านคนชรา เพราะสับสน ขี้ลืมและพฤติกรรมต่อต้าน ผู้ป่วยนอนไม่หลับตั้งแต่แรกรับ ข้อใดเป็นการวางแผนที่ดีที่สุด
ก. หานมอุ่นๆ ให้ดื่มก่อนนอน
ข. ขอให้แพทย์สั่งยานอนหลับอย่างอ่อน
ค. ดูแลไม่ให้ผู้ป่วยหลับในตอนกลางวัน
ง. ถามครอบครัวของผู้ป่วยว่า ผู้ป่วยชอบอะไร
คำตอบ ข้อ ง. เพราะ เป็นการใช้ข้อมูลจากสมาชิกครอบครัว เป็นการวางแผนที่ดี
( การพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต )
10. นายจิวอายุ 46 ปี ถูกพักงานเพราะว่ามีปัญหาเรื่องดื่มสุรา เขาสมัครใจที่จะเข้าโประแกรมเลิกสุรา ข้อมูลที่สำคัญที่จะต้องให้กับเจ้าหน้าที่สำหรับการล้างพิษ (Detoxification )
ก. เวลาที่ดื่มใน 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา
ข. ความถี่ของการดื่มใน 1 สัปดาห์ที่ผ่านมา
ค. ความถี่ในการดื่มใน 2 สัปดาห์ที่ผ่านมา
ง. ความถี่ของการดื่มใน 1 เดือนที่ผ่านมา
คำตอบ ข้อ ก. เพราะ การให้ประวัติที่ครบถ้วนสมบูรณ์ เป็นสิ่งที่มีความจำเป็นมาก ในการรับผู้ป่วยเข้ารับการล้างพิษ ซึ่งข้อมูลนี้จะมีส่วนช่วยให้พยาบาลและเจ้าหน้าที่ทางการแพทย์สามารถช่วยให้ผู้ป่วยได้รับความปลอดภัยจากการล้างพิษมากที่สุด (หนังสือจิตเวชศาสตร์ )

11. ลักษณะที่พบในผู้ป่วยที่ติดสารเสพติดที่ยาดต่อการบำบัดคือข้อใด
ก. การจัดการกับความเครียดและวิตกกังวล
ข. การมีปฏิสัมพันธ์กับสังคม
ค. สภาพแวดล้อมการปฏิบัติงาน
ง. การถูกจำกัด
คำตอบ ข้อ ก. เพราะ ผู้ติดสารเสพติดจพบำบัดได้ยาก หากไม่สามารถจัดการกับความเครียด ความวิตกกังวล
(การพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต)
12. ผู้ป่วยที่เลิกดื่มสุราแล้วมีอาการ เหงื่อออก ตัวสั่น (ลงแดง) อาการแสดงข้อใดที่บอกว่าอาการเลวลง
ก. ภาวะหัวใจเต้นช้ากว่าปกติและภาวะความดันโลหิตสูง
ข. ภาวะหัวใจเต้นช้ากว่าปกติและภาวะความดันโลหิตต่ำ
ค. ภาวะหัวใจเต้นเร็วกว่าปกติและภาวะความดันโลหิตสูง
ง. ภาวะหัวใจเต้นเร็วกว่าปกติและภาวะความดันโลหิตต่ำ
คำตอบ ข้อ ค. เพราะ ผู้ป่วยที่มีอาการเพ้อคลั่ง จะมี ความดันโลหิต ชีพจร และอัตราการหายใจเพิ่มขึ้น รวมทั้ง Psychomotor จะทำงานมากขึ้นด้วย (การพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต)
13. วิธีการรักษาที่เป็นที่ยอมรับกันอย่างกว้างขวางของผู้ที่ติดสารเสพติดคือ
ก. การรักษาเฉพาะกลุ่มบุคคลด้วยกลุ่มจิตบำบัด
ข. การรักษาเฉพาะกลุ่มบุคคลด้วยการปรับตัว
ค. กลุ่มบำบัด ในกลุ่มที่มีบุคลิกภาพแปรปรวน
ง. กลุ่มบำบัด ในกลุ่มที่ติดสารเสพติดอื่น
คำตอบ ข้อ ง. เพราะ การบำบัดด้วยกลุ่มผู้ติดสารเสพติดได้ผลโดยเฉพาะ กลุ่มผุ้ติดเหล้านิรนาม สำหรับการบำบัดรายบุคคลขึ้นอยู่กับการติดต่อระหว่างผู้ป่วยและผู้บำบัด วิธี Psychodynamic เน้นที่อิทธิพลภายในที่มีต่อพฤติกรรมภายนอก กลุ่มผู้บำบัดในผู้มีบุคลิกภาพแปรปรวนไม่สร้างความผูกพันให้สมาชิกกลุ่ม
(การพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต)
14. โรตีอายุ 23 ปี เขาสมัครใจเข้ารับการรักษาเป็นผู้ป่วยในจากการวินิจฉัยโรคว่าจิตเภทที่ภาวะหวาดระแวง เมื่อพยาบาลให้การดูแล ผู้ป่วยพูดว่า ถ้าคุณเข้ามาใกล้ๆ ฉันจะตาย เป็นการแสดงออกแบบใด
ก. ประสาทหลอน
ข. หลงผิด
ค. หลงละเมอ
ง. ความแปรปรวนทางความคิด
คำตอบ ข้อ ข. เพราะ อาการหลงผิดจากการยึดติดกับความเชื่อที่ผิด (จิตเวชศาสตร์ รามาธิบดี )
15. พยาบาลเข้าไปพูดกับผู้ป่วยคนหนึ่ง ซึ่งเข้ารับการรักษาด้วยโรคจิตเวชที่มีภาวะหวาดระแวง ผู้ป่วยพูดว่า ถ้าคุณเข้ามาใกล้ๆ ฉันจะตาย การสนองตอบของพยาบาลต่อพฤติกรรมนี้คือข้อใด
ก. ฉันจะทำให้คุณบาดเจ็บได้อย่างไรคะ
ข. ฉันเป็นพยาบาลค่ะ
ค. คุณมีอะไรจะบอกฉันมากกว่านี้ไหม
ง. เป็นเรื่องเหลวไหลมากเลยนะที่คุณพูดแบบนี้
คำตอบ ข้อ ข. เพราะ พยาบาลต้องการให้ผู้ป่วยอยู่กับความจริง ปัจจุบันและไม่สนับสนุนอาการหลงผิด
(การพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต)
16. โรตีเป็นชายหนุ่มที่เข้ารับการรักษาโรคจิตเภทที่มีภาวะหวาดระแวง เขาเดินเข้ามาในห้องด้วยท่าทางกระวนกระวายใจ พยาบาลได้ยินเขาพูดว่า ฉันต้องไปจากหมอพวกนี้ เขาจะจับฉันส่งโรงพยาบาลศรีธัญญา สิ่งที่พยาบาลควรประเมินต่อไปคืออะไร
ก. ขยายความให้เข้าใจเกี่ยวกับการรักษา
ข. สังเกตการณ์เกิดอาการวิตกกังวลของผู้ป่วย
ค. ทบทวนประวัติการรักษา
ตรวจสอบปริมาณยาที่ผู้ป่วยได้รับ
คำตอบ ข้อ ข. การประเมินความวิตกกังวลและความกระวนกระวายใจ ซึ่งบ่งบอกว่าผู้ป่วยสามารถควบคุมตนเองและให้การดูแลต่อไป (การพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต)
17. การติดต่อสื่อสารกับผู้ป่วยที่มีภาวะหวาดระแวงหลักสำคัญคืออะไร
ก. ใช้เหตุผลและคงเส้นคงวา
ข. จัดสิ่งแวดล้อมไม่ให้เกิดภาวะวิตกกังวล
ค. อธิบายข้อสงสัยและไม่โต้เถียง
ง. กระตุ้นให้มีการระบายออกเมื่อโกรธ
คำตอบ ข้อ ค. เพราะ ผู้ป่วยที่มีความหวาดระแวงจะพัฒนาอาการหลงผิดขึ้นมาเพื่อปกป้องตนเองจากภาวะวิตกกังวล ดังนั้นการโต้เถียงกับผู้ป่วยจะเป็นการเพิ่มความวิตกกังวลขึ้น (การพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต)
18. กิจกรรมที่เหมาะสมสำหรับพยาบาลที่จะแนะนำผู้ป่วยที่พฤติกรรมวุ่นวาย
ก. กีฬาที่มีการแข่งขัน
ข. บิงโก
ค. วิ่งสามขา
ง. การพาไปเดินเล่นทุกวัน
คำตอบ ข้อ ง. การพาเดินทุกวันจะทำให้ผู้ป่วยมีความไว้วางใจพยาบาลมากขึ้น กิจกรรมที่มีการแข่งขันสูงจะเพิ่มความหวาดระแวงของผู้ป่วย (การพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต)
19. พยาบาลจะแยกบุคลิกภาพผิดปกติชนิด Bipolar และ Unipolar ได้จากอาการในข้อใด
ก. มักเกิดขึ้นกับผู้หญิง
ข. การมีความซึมเศร้าอย่างรุนแรง
ค. เกี่ยวกับพันธุกรรม
ง. แสดงอารมณ์ครึกครื้นร่าเริงผิดปกติ
คำตอบ ข้อ ง. เพราะ Bipolar และ Unipolar จะมีภาวะซึมเศร้า ผู้ที่มีอารมณ์ 2 อย่างสลับไปมาจะวินิจฉัยจากอาการครึกครื้นร่วมด้วย Bipolar มักเกิดขึ้นกับผู้ชายมากกว่าผู้หญิงสาเหตุของ Bipolar จะซับซ้อนและเกิดจากหลายสาเหตุมักพบว่าปัจจัยทางชีวภาพ กายภาพ และปฏิสัมพันธ์ทางสังคมของบุคคลและปัจจัยทางวัฒนธรรม อาจจะมีปัจจัยทางพันธุกรรมร่วมด้วยไม่ใช่ความแตกต่างที่จะแยก Bipolar กับ Unipolar
(จิตเวชศาสตร์ รามาธิบดี )
20. ชายคนหนึ่งอายุ 34 ปี มาด้วย Bipolar disosder เวลา 02.00 น. พยาบาลพบว่าเขากำลังโทรศัพท์หาเพื่อนข้ามประเทศเพื่อพูดคุยถึงโครงการใหม่ในการกำจัดความอดอยากของโลก ถ้าผู้ป่วยไม่ยอมเงียบพยาบาลควรรายงานให้ได้รับยาประเภทใด
ก. ยากลุ่มลดอาการซึมเศร้า
ข. ยาในกลุ่ม MAO- inhibitor antidepressant
ค. ยา Lithium carbonate
ง. ยาคลายความวิตกกังวล
คำตอบ ข้อ ค. เพราะ ยาที่เป็นตัวเลือกสำหรับผู้ป่วยที่มีอารมณ์แประปรวน คือ Lithium carbonate ส่วนยา tricyclic antidepressant อาจจะใช้สำหรับผู้ป่วยด้วยโรคอารมณ์แปรปรวนได้เมื่อแพทย์เห็นว่าผู้ป่วยไม่อาจทนผลข้างเคียงของยาได้ และต้องติดตามผลของผู้ป่วยที่ได้รับยา Lithium MAO Inhibitors เป็นยาลดความซึมเศร้าแต่มีเหตุผลหลักในการจำกัดอาหารและไม่ใช้ร่วมกับ tricyclic antidepressant ยาคลายความวิตกกังวลใช้ในผู้ป่วยโรคย้ำคิดย้ำทำ โรคกลัวและความผิดปกติทางกายและในผู้ป่วยได้รับความทรมานจากความกลัวอย่างรุนแรง (จิตเวชศาสตร์ รามาธิบดี)
21. การรักษาทางด้านจิตใจสำหรับผู้ป่วยผู้ซึ่งชอบโชว์ยกเว้นข้อใด
ก. จิตวิเคราะห์บำบัด
ข. จิตบำบัด
ค. สร้างสัมพันธภาพเพื่อการบำบัด
ง. บำบัดด้วยวิธีแก้ปัญหา
คำตอบ ข้อ ก. เพราะ Psychoanalysis เป็นการรักษาเชิงลึกและเน้นที่ความตระหนักรู้ ไม่ใช่เป็นการรักษาในภาวะ Bipolar disorder Cognitive therapy เป็นวิธีการรักษาที่จะช่วยให้ผู้ป่วยเปลี่ยนทัศนคติ การรับรู้และวิธีการคิด การสร้างสัมพันธภาพจะช่วยให้ผู้ป่วยสามารถสื่อสารมีปฏิสัมพันธ์เพื่อเป็นพื้นฐานในพฤติกรรมที่ผิดปกติ Problem – solving therapy จะช่วยในการให้ผู้ป่วยเรียนรู้วิธีใหม่ๆในการรับมือ การแก้ปัญหา (การพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต)
22. หญิงคนหนึ่ง อายุ 38 ปี มาโรงพยาบาล หลังจากพยาบาลฆ่าตัวตายด้วยการกินยาเกินขนาด ผู้ป่วยได้รับการรักษากับนักจิตวิทยาคลินิก 2 สัปดาห์/ครั้ง ใน 6 สัปดาห์ สามีบอกว่าขอแยกทางจากผู้ป่วยและลูกๆ หลังจาก 19 ปีของการแต่งงาน การฆ่าตัวตายของหญิงคนนี้มรเหตุผลมาจากมีปากเสียงกับสามีอย่างรุนแรง เกี่ยวกับการแบ่งทรัพย์สิน หลังจากรับไว้ในความดูแล ผู้ป่วยมีท่าทางอ่อนเพลีย ซึมเศร้า ไม่พูด ไม่เคลื่อนไหว (ช้า) ไม่สนใจดูแลตนเอง หล่อนเชื่อว่าปานดำ บนใบหน้า เป็นมะเร็งซึ่งแพร่เข้าไปในสมองและเนื้อเยื่อ การวินิจฉัยของหญิงคนนี้คือ
ก. Bipolar disorder (โรคร่าเริงสลับซึมเศร้า)
ข. Depression with melancholia (โรคซึมเศร้าและหดหู่)
ค. Dysthimic disorder (จิตซึมเศร้า)
ง. Major depression (ซึมเศร้ารุนแรง)
คำตอบ ข้อ ง. ผู้ป่วยมีอาการแสดงหลายอย่างของภาวะซึมเศร้า เช่น ไม่เคลื่อนไหว ชอบอยู่นิ่งๆ ไม่สนใจตนเอง ไม่นอน พยายามฆ่าตัวตาย เพราะภาวะหลงผิดแต่ผู้ป่วยไม่มีภาวะของอารมณ์แปรปรวน
Depression กับ Melancholia, มีอาการคล้ายกับ Major depress แต่ส่วนมากโรคนี้จะไม่ได้มีเหตุมาจากการสูญเสียและไม่มีภาวะหลงผิด ส่วน Dysthymic disorder เป็นโรคเรื้อรังเพราะไม่ใช่โรคจิตในผู้ป่วยรายนี้มีการสูญเสีย และเกิดภาวะซึมเศร้ารุนแรงซึ่งจะเกิดขึ้นใน ช่วง 2 ปี หลังสูญเสีย
(การพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต)
23. หญิงคนหนึ่ง เข้ารับการรักษาที่สถานบริการจิตเวชหลังจากพยายามฆ่าตัวตายโดยใช้ยาเกินขนาดไม่สำเร็จ หญิงคนนี้ มีอาการ ซึมเศร้า และเคลื่อนไหว เชื่องช้า วินิจฉัยการพยาบาลที่เหมาะสมที่สุดสำหรับผู้ป่วยเมื่อแรกรับคือข้อใด
ก. พร่องโภชนาการได้รับน้อยกว่าความต้องการของร่างกาย
ข. ไม่สามารถรับมือ (แก้ปัญหา)กับปัญหาด้วยตนเอง
ค. เสี่ยงต่อการทำร้ายตนเอง (ฆ่าตัวตาย)
ง. บกพร่องการดูแลตนเอง (ความสามารถมนการปฏิบัติกิจวัตรประจำลดลง )
คำตอบ ข้อ ค. เพราะ ในระยะแรกรับสิ่งสำคัญสำหรับผู้ป่วย คือ ความปลอดภัยเพราะผู้ป่วยทำร้ายตนเอง เนื่องจากล้มเหลวจากการฆ่าตัวตายและยังคงมีความคิดที่จะฆ่าตัวตายอยู่และอาจทำให้ผู้ป่วยคิดทำการฆ่าตัวตายซ้ำ ภาวะพร่องโภชนาการเป็นปัญหาที่สำคัญแต่ยังไม่ใช่ปัญหาแรก ข้ออื่นๆก็เช่นกัน
(การพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต)
24. นางสุดสวยเข้ารับการรักษาด้วย อาการพยายามฆ่าตัวตายโดยการกินยานอนหลับ ได้รับการรักษาภาวะซึมเศร้า หลังจากจากสามีแยกทางหลังแต่งงานกันมา 23 ปี ในระหว่างที่เธอเข้ารับการรักษา เธอดูเหนื่อยล้ามาก ดูเศร้าและเคลื่อนไหวช้า การวางแผนให้กิจวัตรประจำวันของเธอเป็นปกติที่สุด คือข้อใด
ก. ให้นอนพัก
ข. ให้การรักษาด้วยกิจกรรมอย่างเต็มที่
ค. ให้สามีมาเยี่ยมพูดคุยในระยะเวลาสั้นๆ
ง. จัดตารางเวลาให้ได้รับการพักผ่อนและการรักษาด้วยกิจกรรม
คำตอบ ข้อ ง. เพราะ ขณะที่ผู้ป่วยอ่อนเพลีย สิ่งแวดล้อมที่เหมาะสม คือ การจัดตารางเวลาให้ได้พักและทำกิจกรรมพอดีกัน
(การพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต)
25. พยาบาลคาดว่านางสุดสวยไม่ยอมรับความวิตกกังวลของตนเอง เมื่อประเมินผู้ป่วยรายนี้ สิ่งที่ต้องระมัดระวัง คือข้อใด
ก. อาการกระสับกระส่าย หงุดหงิด ไม่อยู่กับที่
ข. เคาะเท้ากับพื้น
ค. การบีบมือทั้ง 2 ข้าง
ง. ระดับความวิตกกังวลของผู้ป่วย
คำตอบ ข้อ ง. เพราะ การเคาะเท้า บีบมือ อยู่ไม่นิ่ง แสดงว่ากังวล แต่จะรู้ว่ากังวลมาต้องคุยแบบ Emphathy
(การพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต)
26. เหมือนดาวอายุ 46 ปี เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลเพราะว่าครอบครัวของเธอไม่สามารถดูแลจัดการในเรื่องการล้างมืออย่างน้อย 30 ครั้ง/วัน พยาบาลสังเกตเห็นที่มือของเหมือนดาวว่ามือเธอเป็นสีแดงตกสะเก็ดและมีรอยถลอก เป้าหมายสำคัญในการพยาบาลผู้ป่วยรายนี้ คือ
ก. ลดจำนวนครั้งในการล้างมือใน 1 วัน
ข. จำกัดจำนวนครั้งในการล้างมือ
ค. เตรียมการดูแลผิวหนัง
ง. ห้ามล้างมือ
คำตอบ ข้อ ก. เพราะโรคย้ำคิดย้ำทำพฤติกรรมที่แสดงความวิตกกังวล การลดจำนวนครั้งของการล้างมือเป็นสิ่งที่วัดได้ที่เป็นรูปธรรม
(จิตเวชศาสตร์ รามาธิบดี )
27. วีนัสเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลจิตเวชด้วยอาการล้างมือบ่อยๆ ก่อนการสวดมนต์ เมื่อนัดตรวจทางห้องปฏิบัติการ จะให้ผู้ป่วยมาตรงเวลาพยาบาลควรทำอย่างไร
ก. เตือนให้เธอทราบถึงเวลานัดบ่อยๆ
ข. จำกัดจำนวนครั้งในการล้างมือ
ค. บอกให้เธอมีความรับผิดชอบในการตรงต่อเวลา
ง. เตรียมเวลาเผื่อไว้สำหรับสวดมนต์ให้เสร็จก่อน
คำตอบ ข้อ ง. เพราะ การเตรียมเผื่อเวลาไว้ให้ล้างมือก่อนการสวดมนต์จะช่วยลดความวิตกกังวล
(จิตเวชศาสตร์ รามาธิบดี )
28. เข้ารับการรักษาตัวในโรงพยาบาลด้วยโรคย้ำคิดย้ำทำ เธอล้างมือวันละหลายๆครั้ง การรักษาที่เหมาะสมสำหรับผู้ป่วยรายนี้ คือ
ก. ไม่กำหนดแบบแผนตารางกิจกรรม
ข. กำหนดแบบแผนตารางกิจกรรม
ค. การให้คำปรึกษาแบบเอาจริงเอาจัง
ง. กล่าวตำหนิทุกครั้งที่ล้างมือ
คำตอบ ข้อ ข. เพราะ การกำหนดแบบแผนกิจกรรมให้แน่นอนจะช่วยลดความวิตกกังวล
(จิตเวชศาสตร์ รามาธิบดี )
29. หญิงคนหนึ่งเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลจิตเวช เธอเดินอยู่บนถนนหลวง สิ่งที่เห็นคือเธอผอม ผมเผ้ายุ่งเหยิง และสกปรก การประเมินภาวะโภชนาการ ผู้ป่วยรายนี้ คือ
ก. สังเกตการณ์รับประทานอาหารของเธอ
ข. ปรึกษาขอความช่วยเหลือเกี่ยวกับการรักษา
ค. ตรวจว่าได้รับอาหารจำนวนเท่าใด
ง. เปรียบเทียบน้ำหนักแรกรับกับน้ำหนักที่เคยเป็น
คำตอบ ข้อ ง. เพราะ น้ำหนักปัจจุบันเพื่อเปรียบเทียบกับน้ำหนักตัวปกติ จะบอกภาวะโภชนาการได้ดีที่สุด น้ำหนักที่เปลี่ยนแปลงในขณะผู้ป่วยมีพฤติกรรมที่ผิดปกติไม่บอกนิสัยการกิน การสังเกตนิสัยการกินเป็นวิธีที่ดีที่สุดแต่ไม่บอกภาวะโภชนาการ (การพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต)
30. นางดี อายุ 34 ปี เข้ารับการรักษาในหอผู้ป่วยจิตเวช หลังจากตำรวจนำส่งแผนกฉุกเฉินของโรงพยาบาล เพราะเดินอยู่บนถนน พยาบาลสังเกตเห็นที่หน้าและมือทั้งสองข้างมีสีแดงและผิวหนังถลอก ผมยุ่งเหยิงเป็นก้อน มีประวัติว่าอยู่กับคนขับรถที่รู้จักแต่ชื่อ ในโมเต็ลมา 1 อาทิตย์ และอยู่คนเดียวมา 3 วัน โดยบอกไม่ได้ว่าทำอะไร เมื่อสัมภาษณ์เสร็จ ผู้ป่วยล้างหน้าและมือหลายครั้งแต่ไม่ยอมอาบน้ำ การวินิจฉัยการพยาบาลสำหรับผู้ป่วยรายนี้คือ
ก. ความสมบูรณ์ของผิวหนังลดลง
ข. กระบวนการคิดเปลี่ยนแปลงไป
ค. การเผชิญปัญหาไม่ดี
ง. การแยกตัวจากสังคม
คำตอบ ข้อ ค. เพราะ เป็นการวินิจฉัยทางการพยาบาลที่ครอบคลุมปัญหาที่พบทั้งหมด การพยาบาลคือ ช่วยให้ผู้ป่วยสามรถ เปลี่ยนพฤติกรรมทางบวก และเป็นเกณฑ์ในการจำหน่ายออกจากโรงพยาบาล การดูแลผิวหนัง (ล้างมือ ล้างหน้าบ่อยๆ )เป็นปัญหาที่แก้ไขยาก จากประวัติผู้ป่วยไม่สามารถเปลี่ยนแปลงความคิดได้ จนกว่าจะปรับพฤติกรรมทางบวกได้ (การพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต)
. ข้อใดไม่ใช่หน้าที่ของแมกนีเซียม
A. Neuromusclular ativity
B. Formation of bone and teeth
C. Contraction of myocardium
D. Transportation of sodium and potassium
ตอบ ข้อ B.
2. ข้อใดไม่ใช่สาเหตุของการเกิดภาวะแมกนีเซียมต่ำ
A. Alcohlism
B. Hypokalemia
C. Hyperalimentation
D. CRF
ตอบ ข้อ D.
3.ภาวะไม่สมดุลของสารน้ำและอิเล็กโตรลัยท์ในข้อใดที่มักพบร่วมกับภาวะแมกนีเซียมต่ำ
A. Hyponatremia
B. Hyperkalemia
C. Hypocalcemia
D. Hyperphosphatemia
ตอบข้อ C.
4. ผู้ป่วยโรคหัวใจอาจเกิดภาวะ Digitalis toxicity จากภาวะไม่สมดุลของอิเล็กโตรลัยท์ในข้อใด
A. Hypomagnesemia
B. Hypercalcemia
C. Hyperkalemia
D. Hyperphosphatemia
ตอบ ข้อ A.
5. นาย ก.มีภาวะแมกนีเซียมต่ำได้รับการรักษาด้วย 10 ml.MgSO4 in 5%D/N/2 1000 ml การให้การพยาบาลเพื่อป้องกันภาวะแทรกซ้อนที่เกิดขึ้นที่สำคัญคือข้อใด
A. ประเมิน Trousseau's and Chvostek's signs
B. ให้สารละลายซ้ำเพื่อป้องกันการเกิดอาการกล้ามเนื้อกระตุก
C. ให้สารน้ำเพื่อเพิ่มการขับน้ำออกทางไตป้องกันการคั่งของแมกนีเซียม
D. ประเมิน Urine output หากออกน้อยกว่า 25 ml/hr ให้รายงานแพทย์
ตอบ ข้อ D.
6. นาย ข.ได้รับการวินิจฉัยว่า มีภาวะแมกนีเซียมต่ำ ข้อใดไม่ใช่ข้อมูลการประเมินสภาพที่พบได้ในผู้ป่วยรายนี้
A. Decreased reflex and lethargy
B. Prolonged intravenous therapy
C. Tremors or twitching of face
D. EKG: Inversion T wave and ST depressed
ตอบ ข้อ A.
7. ข้อใดเป็นการพยาบาลที่สำคัญสำหรับผู้ป่วยที่มีภาวะแมกนีเซียมต่ำ
A. การให้เลือดทดแทน
B. การจำกัดสารน้ำที่ได้รับ
C. การให้ยาขับปัสสาวะ
D. การป้องกันและดูแลการชัก
ตอบ ข้อ D.
8. ภาวะใดเป็นสาเหตุให้เกิดภาวะแมกนีเซียมสูง
A. Staruation
B. Diabetic Ketoacidosis
C. Increased Calcium intake
D. Prolong use of potassium wasting diuratics
ตอบ ข้อ B.
9. ข้อมูลการประเมินร่างกายข้อใดพบในแมกนีเซียมสูง
A. Tachycardia
B. Hypertension
C. Hyperirritability
D. Decreased respiration
ตอบ ข้อ D.
10. พยาบาลควรให้คำแนะนำผู้ป่วยไตวายเรื้อรังหลีกเลี่ยงยา Antacid centainning magnesium Salt เพราะว่า
A. เกิดการตกตะกอนมีการทำลายไตเพิ่มขึ้น
B. อาจเกิดภาวะแมกนีเซียมสูง จากการขับน้ำลดลง
C. อาจเกิดภาวะหัวใจเต้นผิดจังหวะจากโปแตสเซียมต่ำ
D. ทำให้เกิดภาวะ Calcium ต่ำจากการเพิ่มการขับออกทางปัสสาวะ
1. ข้อใดเป็นลักษณะของกฎหมาย
ก. บังคับใช้กับบางกลุ่มโดยเฉพาะเจาะจง
ข. เป็นความสัมพันธ์ระหว่างเอกชนกับรัฐบาล
ค. มีการบังคับที่เป็นกิจจะลักษณะ
ง. ต้องบัญญัติไว้เป็นลายลักษณ์อักษร
2. กฎหมายกลุ่มใดจัดอยู่ในประเภทกฎหมายมหาชน
ก. กฎหมายอาญา กฎหมายแพ่ง กฎหมายพาณิชย์
ข. กฎหมายอาญา กฎหมายแพ่ง กฎหมายวิชาชีพ
ค. กฎหมายแพ่ง กฎหมายพาณิชย์ กฎหมายวิชาชีพ
ง. กฎหมายวิชาชีพ กฎหมายจราจร กฎหมายผู้บริโรค
3. กฎหมายวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์มีความสำคัญต่อการประกอบวิชาชีพ ท่านคิดว่าข้อใดถูกต้องที่สุด
1. เป็นการรักษามาตรฐานคุณภาพของการบริการพยาบาล
2. เพื่อให้ประชาชนได้รับความปลอดภัยจากการมารับบริการ
3. เป็นความต้องการของผู้ซื้อบริการ
4. เป็นความต้องการของผู้รับบริการ
ก. 1,2,3 ข. 2,3,4
ค. 3,4,1 ง. 1,2,4
4. จรรยาบรรณวิชาชีพ หมายถึงข้อใด
ก. กฎหมายที่วิชาชีพต่าง ๆ กำหนดขึ้นเป็นข้อปฏิบัติ
ข. ข้อกำหนดสำหรับเป็นแนวทางปฏิบัติในวิชาชีพต่าง ๆ
ค. ข้อกำหนดที่สังคมต้องการให้วิชาชีพต่าง ๆ ปฏิบัติ
ง. กฎหมายที่บ้านเมืองกำหนดขึ้นให้วิชาชีพต่าง ๆ ปฏิบัติ
5. การป้องกันและการแก้ปัญหาด้านจริยธรรมสำหรับพยาบาล ควรปฏิบัติอย่างไร
ก. การให้ความรู้แก่นักศึกษาและครูต้องปฏิบัติเป็นแบบอย่าง
ข. การสร้างให้เกิดในจิตใจของแต่ละบุคคล
ค. การสร้างกฎระเบียบต่าง ๆ ให้บุคคลปฏิบัติตามโดยเคร่งครัด
ง. การให้ความร่วมมือในการทำกิจกรรมต่าง ๆ ของสังคม
6. การปฏิบัติการพยาบาลอย่างมีมาตรฐานและดีที่สุดไม่เลือกปฏิบัติเป็นจรรยาบรรณที่มีต่อ
ก. เพื่อนร่วมงาน
ข. สถาบัน
ค. วิชาชีพพยาบาล
ง. ผู้รับบริการ


7. เพื่อเป็นการรักษาจรรยาบรรณในวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ของตนเอง สิ่งที่ควรคำนึงถึงอยู่เสมอคือ
ก. จริยธรรม
ข. ศีลธรรม
ค. วินัย
ง. ระเบียบและคำสั่ง
8. ปัจจัยใดที่เป็นเหตุส่งเสริมให้เกิดปัญหาทางจริยธรรมทางการพยาบาลมากที่สุด
ก. ความคาดหวังของผู้รับบริการ
ข. ความต้องการของผู้ซื้อบริการ
ค. ประชาชนมีความรู้ความต้องการสูง
ง. องค์กรวิชาชีพมีความคาดหวังมากขึ้น
9. ข้อใดแสดงถึงการให้บริการอย่างได้มาตรฐานและมีประสิทธิภาพอย่างทั่วถึงของพยาบาล
ก. นางสาวศิรินาถ ให้การพยาบาลเฉพาะรายที่ตนเองได้รับผิดชอบเท่านั้น
ข. นางสาวศิริโฉม ให้การพยาบาลผู้ป่วยและพูดจาไพเราะกับทุกคน
ค. นางสาวศิรินภา ให้การพยาบาลผู้สูงอายุอย่างรวดเร็ว เพราะผู้สูงอายุไม่ทำตามคำสั่ง
ง. นางสาวศิริสุดา มักเดินไปสอบถามอาการและให้บริการกับผู้ป่วยที่พูดเก่ง ไพเราะและมีของฝากจากญาติเสมอ
10. พยาบาลห้องคลอดเวรดึก ได้มอบหมายให้น้องนักศึกษาพยาบาลทำคลอดและอาบน้ำเด็ก หลังจากนั้น 1 ชม. เด็กมีผื่นและบวมแดงที่ขาทั้ง 2 ข้าง เมื่อสอบสวนพบว่าเกิดจากน้ำร้อนเกินไป ทำให้ต้องรักษาต่อจนหายจึงจะกลับบ้านได้ ในกรณีนี้มารดาของเด็กมีสิทธิเรียกร้องค่าเสียหายในทางกฎหมายได้หรือไม่ อย่างไร
ก. มีสิทธิเรียกค่าเสียหายได้คือค่ารักษาพยาบาล
ข. มีสิทธิเรียกค่าเสียหายได้คือค่ารักษาพยาบาลและค่าเสียโอกาส
ค. มีสิทธิแต่ไม่สามารถเรียกร้องค่าเสียหายได้ เพราะเด็กได้ยกเว้นค่ารักษาพยาบาล
ง. มีสิทธิเรียกค่าเสียหายได้จากทางโรงพยาบาลได้


ส่งเป็นไฟล์ PDF ทาง E-MAIL สามารถนำไปปริ้นได้เลย ในราคาชุดละ 399 บาท
* ส่งด่วนภายใน 3 ชม. ส่งช้าไม่เกิน 24:00 น. วันที่โอนเงิน * ( ควรดูที่ JUNK MAIL )
สั่งซื้อมาที่ 083-067-4168 หรือ ส่ง SMS / WhatsApp , LINE
ชำระค่าสินค้าและบริการ โอนเงินแล้วแจ้งที่
lek.pisi@hotmail.com **แจ้งรายละเอียดให้ชัดเจน**
1. ธ. กรุงเทพ ออมทรัพย์ สาขา เซ็นทรัลพระราม 3 เลขที่บัญชี 048-0-17796-3 ชื่อบัญชี Sumalee Thongyot
2. ธ. กรุงไทย ออมทรัพย์ สาขา บิ๊กซีสะพานควาย เลขที่บัญชี 980-6-40570-6 ชื่อบัญชี Sumalee Thongyot
3. ธ. กสิกรไทย ออมทรัพย์ สาขา เซ็นทรัลพระราม 3 เลขที่บัญชี 748-2-66186-0 ชื่อบัญชี Pisitchai Kimchai
4. ธ.ไทยพาณิชย์ ออมทรัพย์ สาขา บิ๊กซีรามอินทรา เลขที่บัญชี 402-398830-4 ชื่อบัญชี Pisitchai & Sumalee
5. ธ. กรุงศรีอยุธยา ออมทรัพย์ สาขา อุรุพงษ์ เลขที่บัญชี 130-1-28490-7 ชื่อบัญชี Pisitchai Kimchai
* ขั้นตอนแตกไฟล์ PDF
http://www.thaionline1.com/read.php?tid=10604 *
** เปิดบริการทุกวัน เวลา 8.00 - 24.00 น. **
จำหน่ายเอกสารคู่มือเตรียมสอบ  083-067-4168
Thaionline1 ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ดูแลระบบ
รายละเอียดผู้ใช้ 
ข้อสอบ คู่มือสอบ แนวข้อสอบ สภาการพยาบาล
แนวข้อสอบ สภาการพยาบาล (2)
                        
1. ข้อใดไม่ใช่หน้าที่ของแมกนีเซียม
A. Neuromusclular ativity
B. Formation of bone and teeth
C. Contraction of myocardium
D. Transportation of sodium and potassium
ตอบ ข้อ B.
2. ข้อใดไม่ใช่สาเหตุของการเกิดภาวะแมกนีเซียมต่ำ
A. Alcohlism
B. Hypokalemia
C. Hyperalimentation
D. CRF
ตอบ ข้อ D.
3.ภาวะไม่สมดุลของสารน้ำและอิเล็กโตรลัยท์ในข้อใดที่มักพบร่วมกับภาวะแมกนีเซียมต่ำ
A. Hyponatremia
B. Hyperkalemia
C. Hypocalcemia
D. Hyperphosphatemia
ตอบข้อ C.
4. ผู้ป่วยโรคหัวใจอาจเกิดภาวะ Digitalis toxicity จากภาวะไม่สมดุลของอิเล็กโตรลัยท์ในข้อใด
A. Hypomagnesemia
B. Hypercalcemia
C. Hyperkalemia
D. Hyperphosphatemia
ตอบ ข้อ A.
5. นาย ก.มีภาวะแมกนีเซียมต่ำได้รับการรักษาด้วย 10 ml.MgSO4 in 5%D/N/2 1000 ml การให้การพยาบาลเพื่อป้องกันภาวะแทรกซ้อนที่เกิดขึ้นที่สำคัญคือข้อใด
A. ประเมิน Trousseau's and Chvostek's signs
B. ให้สารละลายซ้ำเพื่อป้องกันการเกิดอาการกล้ามเนื้อกระตุก
C. ให้สารน้ำเพื่อเพิ่มการขับน้ำออกทางไตป้องกันการคั่งของแมกนีเซียม
D. ประเมิน Urine output หากออกน้อยกว่า 25 ml/hr ให้รายงานแพทย์
ตอบ ข้อ D.
6. นาย ข.ได้รับการวินิจฉัยว่า มีภาวะแมกนีเซียมต่ำ ข้อใดไม่ใช่ข้อมูลการประเมินสภาพที่พบได้ในผู้ป่วยรายนี้
A. Decreased reflex and lethargy
B. Prolonged intravenous therapy
C. Tremors or twitching of face
D. EKG: Inversion T wave and ST depressed
ตอบ ข้อ A.
7. ข้อใดเป็นการพยาบาลที่สำคัญสำหรับผู้ป่วยที่มีภาวะแมกนีเซียมต่ำ
A. การให้เลือดทดแทน
B. การจำกัดสารน้ำที่ได้รับ
C. การให้ยาขับปัสสาวะ
D. การป้องกันและดูแลการชัก
ตอบ ข้อ D.
8. ภาวะใดเป็นสาเหตุให้เกิดภาวะแมกนีเซียมสูง
A. Staruation
B. Diabetic Ketoacidosis
C. Increased Calcium intake
D. Prolong use of potassium wasting diuratics
ตอบ ข้อ B.
9. ข้อมูลการประเมินร่างกายข้อใดพบในแมกนีเซียมสูง
A. Tachycardia
B. Hypertension
C. Hyperirritability
D. Decreased respiration
ตอบ ข้อ D.
10. พยาบาลควรให้คำแนะนำผู้ป่วยไตวายเรื้อรังหลีกเลี่ยงยา Antacid centainning magnesium Salt เพราะว่า
A. เกิดการตกตะกอนมีการทำลายไตเพิ่มขึ้น
B. อาจเกิดภาวะแมกนีเซียมสูง จากการขับน้ำลดลง
C. อาจเกิดภาวะหัวใจเต้นผิดจังหวะจากโปแตสเซียมต่ำ
D. ทำให้เกิดภาวะ Calcium ต่ำจากการเพิ่มการขับออกทางปัสสาวะ
1. ข้อใดเป็นลักษณะของกฎหมาย
ก. บังคับใช้กับบางกลุ่มโดยเฉพาะเจาะจง
ข. เป็นความสัมพันธ์ระหว่างเอกชนกับรัฐบาล
ค. มีการบังคับที่เป็นกิจจะลักษณะ
ง. ต้องบัญญัติไว้เป็นลายลักษณ์อักษร
2. กฎหมายกลุ่มใดจัดอยู่ในประเภทกฎหมายมหาชน
ก. กฎหมายอาญา กฎหมายแพ่ง กฎหมายพาณิชย์
ข. กฎหมายอาญา กฎหมายแพ่ง กฎหมายวิชาชีพ
ค. กฎหมายแพ่ง กฎหมายพาณิชย์ กฎหมายวิชาชีพ
ง. กฎหมายวิชาชีพ กฎหมายจราจร กฎหมายผู้บริโรค
3. กฎหมายวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์มีความสำคัญต่อการประกอบวิชาชีพ ท่านคิดว่าข้อใดถูกต้องที่สุด
1. เป็นการรักษามาตรฐานคุณภาพของการบริการพยาบาล
2. เพื่อให้ประชาชนได้รับความปลอดภัยจากการมารับบริการ
3. เป็นความต้องการของผู้ซื้อบริการ
4. เป็นความต้องการของผู้รับบริการ
ก. 1,2,3 ข. 2,3,4
ค. 3,4,1 ง. 1,2,4
4. จรรยาบรรณวิชาชีพ หมายถึงข้อใด
ก. กฎหมายที่วิชาชีพต่าง ๆ กำหนดขึ้นเป็นข้อปฏิบัติ
ข. ข้อกำหนดสำหรับเป็นแนวทางปฏิบัติในวิชาชีพต่าง ๆ
ค. ข้อกำหนดที่สังคมต้องการให้วิชาชีพต่าง ๆ ปฏิบัติ
ง. กฎหมายที่บ้านเมืองกำหนดขึ้นให้วิชาชีพต่าง ๆ ปฏิบัติ
5. การป้องกันและการแก้ปัญหาด้านจริยธรรมสำหรับพยาบาล ควรปฏิบัติอย่างไร
ก. การให้ความรู้แก่นักศึกษาและครูต้องปฏิบัติเป็นแบบอย่าง
ข. การสร้างให้เกิดในจิตใจของแต่ละบุคคล
ค. การสร้างกฎระเบียบต่าง ๆ ให้บุคคลปฏิบัติตามโดยเคร่งครัด
ง. การให้ความร่วมมือในการทำกิจกรรมต่าง ๆ ของสังคม
6. การปฏิบัติการพยาบาลอย่างมีมาตรฐานและดีที่สุดไม่เลือกปฏิบัติเป็นจรรยาบรรณที่มีต่อ
ก. เพื่อนร่วมงาน
ข. สถาบัน
ค. วิชาชีพพยาบาล
ง. ผู้รับบริการ


7. เพื่อเป็นการรักษาจรรยาบรรณในวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ของตนเอง สิ่งที่ควรคำนึงถึงอยู่เสมอคือ
ก. จริยธรรม
ข. ศีลธรรม
ค. วินัย
ง. ระเบียบและคำสั่ง
8. ปัจจัยใดที่เป็นเหตุส่งเสริมให้เกิดปัญหาทางจริยธรรมทางการพยาบาลมากที่สุด
ก. ความคาดหวังของผู้รับบริการ
ข. ความต้องการของผู้ซื้อบริการ
ค. ประชาชนมีความรู้ความต้องการสูง
ง. องค์กรวิชาชีพมีความคาดหวังมากขึ้น
9. ข้อใดแสดงถึงการให้บริการอย่างได้มาตรฐานและมีประสิทธิภาพอย่างทั่วถึงของพยาบาล
ก. นางสาวศิรินาถ ให้การพยาบาลเฉพาะรายที่ตนเองได้รับผิดชอบเท่านั้น
ข. นางสาวศิริโฉม ให้การพยาบาลผู้ป่วยและพูดจาไพเราะกับทุกคน
ค. นางสาวศิรินภา ให้การพยาบาลผู้สูงอายุอย่างรวดเร็ว เพราะผู้สูงอายุไม่ทำตามคำสั่ง
ง. นางสาวศิริสุดา มักเดินไปสอบถามอาการและให้บริการกับผู้ป่วยที่พูดเก่ง ไพเราะและมีของฝากจากญาติเสมอ
10. พยาบาลห้องคลอดเวรดึก ได้มอบหมายให้น้องนักศึกษาพยาบาลทำคลอดและอาบน้ำเด็ก หลังจากนั้น 1 ชม. เด็กมีผื่นและบวมแดงที่ขาทั้ง 2 ข้าง เมื่อสอบสวนพบว่าเกิดจากน้ำร้อนเกินไป ทำให้ต้องรักษาต่อจนหายจึงจะกลับบ้านได้ ในกรณีนี้มารดาของเด็กมีสิทธิเรียกร้องค่าเสียหายในทางกฎหมายได้หรือไม่ อย่างไร
ก. มีสิทธิเรียกค่าเสียหายได้คือค่ารักษาพยาบาล
ข. มีสิทธิเรียกค่าเสียหายได้คือค่ารักษาพยาบาลและค่าเสียโอกาส
ค. มีสิทธิแต่ไม่สามารถเรียกร้องค่าเสียหายได้ เพราะเด็กได้ยกเว้นค่ารักษาพยาบาล
ง. มีสิทธิเรียกค่าเสียหายได้จากทางโรงพยาบาลได้

จำหน่ายเอกสารคู่มือเตรียมสอบ  083-067-4168
Thaionline1 ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ดูแลระบบ
รายละเอียดผู้ใช้ 
ข้อสอบ คู่มือสอบ แนวข้อสอบ สภาการพยาบาล เทคนิคการทำข้อสอบ
เทคนิคการทำข้อสอบ สภาการพยาบาล

1. เทคนิควิธีการเตรียมสอบฯ ที่เป็นประโยชน์

1.1 วิชาการพยาบาลอนามัยชุมชน
- การทำข้อสอบมากๆ อาจารย์เฉลยและตีความ โดยเฉพาะการหา keywords ในคำถาม เช่น การพัฒนาอย่าง

ยั่งยืนต้องนึกถึงการมีส่วนร่วมของ บ้าน วัด โรงเรียน
- การติวแบบ concept ในหัวข้อต่างๆ เช่น ระบาดวิทยา โดยอาจารย์ และการเลือกตอบอย่างมีหลักการ การตัด

ตัวเลือกที่ไม่ถูกออก
- การอ่านหนังสือตาม Blueprint ข้อสอบสภาฯ ที่อาจารย์แจกให้
1.2 การรักษาโรคเบื้องต้น – ข้อสอบวัดความรู้ความเข้าที่ไม่ลึกซึ้งมากนัก เป็นความรู้จากการเรียนและทฤษฎี และการฝึกปฏิบัติวิชาการรักษาโรคเบื้องต้น และวิชาการพยาบาลบุคคลที่มีปัญหาสุขภาพ เนื้อหาที่ควรเพิ่มเติมให้มากขึ้น คือ การวิเคราะห์ผล lab ในโรคต่างๆ
1.3 วิชาการพยาบาลเด็ก ข้อสอบออกตาม Blueprint และตามที่อาจารย์ติวให้ อาจารย์วารุณีชี้ประเด็นสำคัญของโรคต่างๆในเด็ก และพัฒนาการในช่วงต่างๆของเด็ก การทำความเข้าใจเนื้อหาแบบเชื่อมโยง ช่วยให้มีหลักในการจำและทำข้อสอบได้
1.4 วิชาการพยาบาลผู้ใหญ่
- ต้องใช้ความเข้าแบบ concept ตัดตัวเลือก เน้นการพยาบาล เช่น ให้ชื่อโรคมาและถามการพยาบาล
- เนื้อหาที่ควรเพิ่มเติม คือ นรีเวช และ ตา หู คอ จมูก
- วิธีการเตรียมสอบที่เป็นประโยชน์ ได้แก่ การทำข้อสอบในชั้นเรียน อาจารย์เฉลยและอธิบายเหตุผล การจับ

กลุ่มติวกันเองที่หอพักทั้งนศ.หญิง และ นศ.ชายที่พักอยู่นอกวิทยาลัย การถกเถียงกัน ช่วยให้จำได้ดีขึ้น การ
อ่านเองโดยใช้สาระทบทวน
(แต่มีเนื้อหาบางที่ไม่ถูกต้อง)โดยต้องอ่านหนังสืออื่นๆประกอบด้วย การอ่าน

ทบทวนจากเอกสารประกอบการสอนที่เคยเรียนในรายวิชาการพยาบาลบุคคลที่มีปัญหาสุขภาพ
1.5 การพยาบาลผู้สูงอายุ
- ข้อสอบมีส่วนที่วัดความจำ เช่น ทฤษฎีผู้สูงอายุ และวัดความเข้า/นำไปใช้ เช่น ถามเกี่ยวกับการพยาบาล
- การตอบข้อสอบควรใช้หลักการหรือ concept เช่น แนวทางการดูแลผู้สูงอายุมีหลักสำคัญที่การสนับสนุนให้

ผู้สูงอายุช่วยเหลือตนเองให้มากที่สุด
- แนวคิดในการทำข้อสอบ ได้จากการทำข้อสอบมากๆ และการเฉลยและอธิบายของอาจารย์ โดยข้อสอบต้องมี

ความหลากหลาย เพื่อให้ครอบคบุมเนื้อหาและได้รู้รายละเอียดอย่างชัดเจน
- การทำข้อสอบเป็นกลุ่ม โดยมีผู้นำกลุ่ม ทำหน้าที่ดูแลควบคุมให้สมาชิกทำข้อสอบอย่างครบถ้วนและตั้งใจ

อาจารย์ควรเป็นผู้เฉลย เพราะสามารถอธิบายข้อสงสัยให้นักศึกษาได้ ถ้านักศึกษาเฉลยกันเองก็จะรู้ได้แต่
คำตอบว่าถูกหรือผิด แต่ส่วนใหญ่ไม่มั่นใจว่าอธิบายเหตุผลได้ถูกต้องหรือไม่
1.6 วิชาการผดุงครรภ์
– ต้องตั้งใจเรียนตั้งแต่เรียนวิชาการพยาบาลมารดาทารกฯ 1 และ 2 (ทั้งการพยาบาลสูติศาสตร์ที่ปกติและผิดปกติ)
– ต้องเข้าใจและจำกลไกการคลอดแต่ระยะ รวมทั้งกายวิภาคและสรีระฯ ระบบสืบพันธุ์ได้
– ข้อสอบเน้นความเข้าใจและการนำไปใช้ โจทย์ยาว ใช้เวลามากเพื่อทำความเข้าใจ
– ควรอ่านสาระทบทวนตั้งแต่ต้น จนจบ หรือสรุปเองก็ได้ ถ้าสามารถทำได้
– ควรสอนการอ่านและทำความเข้าใจโจทย์ การตีความโจทย์ จับประเด็นให้ได้ว่าโจทย์ถามอะไร โดยการฝึกทำ

จากโจทย์ข้อสอบจริง ถ้าฝึกทำมากๆ จะสามารถหาคำที่ชี้แนะคำตอบในโจทย์ได้
– ควรแยกนักศึกษากลุ่มเก่งกับกลุ่มอ่อนในการติวเป็นบางช่วง เพราะนักศึกษากลุ่มอ่อนไม่กล้าถามและตามไม่

ค่อยทัน ทำให้บางครั้งก็ไม่รู้ว่าจะถามอะไร
1.7 การพยาบาลมารดาและทารก
– ข้อสอบยากมาก ต้องใช้ความจำตั้งแต่การเปลี่ยนแปลงทางสรีระของการตั้งครรภ์ ในแต่ละไตรมาส
– ควรอ่านสาระทบทวนให้จบอย่างน้อย 1 รอบ หรืออ่านเอกสารประกอบการสอนที่เรียนในห้องเรียนตั้งแต่แรก
1.8 สุขภาพจิตและการพยาบาลจิตเวชศาสตร์
– ถ้าทบทวนหลายๆครั้งและทำข้อสอบหลายๆรอบ จะครอบคลุมเนื้อหาของวิชานี้
– การเรียนภาคปฏิบัติ และconference ช่วยให้เข้าใจเนื้อได้มากขึ้นและเป็นประโยชน์ต่อการสอบ
– การสอบซ่อมวิชาทฤษฎีและ progress test ช่วยให้เข้าใจมากขึ้น เป็นประโยชน์
– การแยกนักศึกษากลุ่มเก่งกับกลุ่มอ่อนในการติวเป็นประโยชน์อย่างมาก เพราะนักศึกษากลุ่มอ่อนไม่กล้าถาม

และตามไม่ค่อยทัน ทำให้บางครั้งก็ไม่รู้ว่าจะถามอะไร
– การแบ่งกลุ่มย่อยไม่ควรมีนักศึกษาเกิน 20 คนต่อกลุ่ม
1.9 กฎหมายฯ
– ข้อสอบ 20 ข้อแรก เป็นการวัดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมาย ต้องใช้หลักกฎหมายในการตอบ โดยใช้

ความจำและจับประเด็นโจทย์ให้ได้ ว่าต้องการวัดข้อกฎหมายใด
– อ่านและทบทวนข้อกฎหมายที่เรียนก่อนที่จะติว โดยอ่านจากเอกสารที่เรียนในชั้นเรียน เช่น พรบ วิชาชีพ และ

ข้อกฎหมายทั่วไป
– ข้อสอบ 20 ข้อหลัง เป็นการวัดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเหตุผลทางจริธรรม ใช้ความรู้ทางจริยศาสตร์ ในการ

ตอบ ควรจำเนื้อหาให้ได้ ใช้เหตุผลทางจริยธรรมในการตอบ โดยพิจารณาตัวเลือกให้รอบคอบ ต้องพิจารณาคำ
ที่เป็น guide ในการตอบ และต้องใช้การตีความ การเฉลยข้อสอบ หรือ discuss กันเองของนักศึกษาในระหว่างดู หนังสือ ช่วยให้จำเนื้อหาได้มากขึ้น
สำหรับวิชานี้ มีนักศึกษาสอบไม่ผ่านเป็นจำนวนมากกว่าวิชาอื่นซึ่งนักศึกษาบางคนมีผลการเรียนดีมาก และตั้งใจดูหนังสือ น่าจะเป็นเพราะเครียดเกินไป ไม่พิจารณาโจทย์และตัวเลือกอย่างรอบคอบ หรือไม่แยกการใช้หลักการทางกฎหมาย หรือจริยธรรมตอบข้อสอบ ซึ่งมีความแตกต่างกัน (กฎหมายต้องใช้หลักการที่ตรง
(ค่อนข้างใจร้าย) จริยศาสตร์ต้องใช้เหตุผลแบบใจดี)

2.เทคนิคการทำข้อสอบ
– ถ้าตอบไม่ได้ ให้เดาตอบไปเลย ไม่ต้อเว้นไว้ เพราะมักไม่มีเวลากลับมาอ่านอีก หรือสุดท้ายก็ต้องเดาอยู่ดี นอกจากนั้นถ้าเว้นไว้ อาจทำให้ ทำข้อสอบหลงข้อได้
– ต้องมีวิธีควบคุมความเครียด ก่อนทำข้อสอบ ขณะทำข้อสอบ และหลังทำข้อสอบ แต่ละวิชา เพื่อไม่ให้มีผลกระทบกับการทำข้อสอบในวิชาต่อมา ไม่ต้องกังวลกับวิชาที่ทำไปแล้ว ต้องมีสมาธิขณะทำข้อสอบ มีเวลาน้อย ถ้ากังวลจะทำข้อสอบได้ช้า และต้องอ่านซ้ำหลายครั้ง

ข้อเสนอแนะ
– วิทยาลัยควรมีมาตรการกดดันนักศึกษาให้มีประสบการณ์ในการทำข้อสอบภายใต้ความรู้สึกกดดันบ้าง เช่น ถ้า
สอบไม่ผ่านข้อสอบเครือข่าย หรือข้อสอบ ม.บูรพา จะต้อง
…. (ที่มีผลกระทบต่อตัวนักศึกษาที่สอบไม่ผ่าน)
– ตลอดการเตรียมตัวสอบ นักศึกษามักจะบ่นว่าหนัก เหนื่อย แต่อาจารย์ก็ไม่ควรปล่อยให้นักศึกษาอ่านหนังสือ
เอง เพราะอ่านได้น้อย ใช้เวลาไม่คุ้มค่า นักศึกษาจะซาบซึ้งเองเมื่อต้องไปสอบจริง และเข้าใจว่าทำไมอาจารย์จึง
ต้องบังคับ
– ในการอ่านหนังสือ/ทบทวนเอง นักศึกษาอาจใช้ mind mapping ในการสรุปเนื้อหา
– ในการทบทวน ถ้าให้นักศึกษาอ่านเอง ควรให้ส่งสรุปประเด็นสำคัญ ให้อาจารย์ตรวจสอบ เพราะถ้าไม่
กำหนดให้ทำ หรืออาจารย์ไม่ตรวจนักศึกษาก็จะไม่ทำ หรือไม่ตั้งใจทำ
– เอกสารประกอบการสอน ควรมีรายละเอียด ซึ่งนักศึกษาสามารถ นำมาอ่านทบทวนได้เมื่อเตรียมสอบสภาฯ
– เนื้อหาบางอย่างควร update โดยเฉพาะการปฏิบัติ เช่น การทำแผล การตรวจพิเศษ การบันทึกทางการพยาบาล
และ NI

จำหน่ายเอกสาร แนวข้อสอบ ใบประกอบวิชาชีพ สภาการพยาบาล ล่าสุด
รวมทุกอย่างที่ออกข้อสอบ 
ประกอบด้วย
-แนวข้อสอบเรื่องการพยาบาลผดุงครรภ์
-แนวข้อสอบเรื่องการพยาบาลมารดาและทารก
-แนวข้อสอบเรื่องการพยาบาลเด็กและวัยรุ่น
-แนวข้อสอบเรื่องการพยาบาลผู้ใหญ่
-แนวข้อสอบเรื่องการพยาบาลผู้สูงอายุ
-แนวข้อสอบเรื่องการพยาบาลจิตเวช
-แนวข้อสอบเรื่องการพยาบาลอนามัยชุมชน
-แนวข้อสอบกฎหมายวิชาชีพการพยาบาล
-เทคนิคการทำข้อสอบสภาการพยาบาลจำหน่ายเอกสารคู่มือเตรียมสอบ  083-067-4168
Thaionline1 ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ดูแลระบบ
รายละเอียดผู้ใช้ 
ข้อสอบ คู่มือสอบ แนวข้อสอบ สภาการพยาบาล (จริยศาสตร์และกฎหมายวิชาชีพ)
แนวข้อสอบ สภาการพยาบาล(จริยศาสตร์และกฎหมายวิชาชีพ)

1. ข้อใดเป็นลักษณะของกฎหมาย
ก. บังคับใช้กับบางกลุ่มโดยเฉพาะเจาะจง
ข. เป็นความสัมพันธ์ระหว่างเอกชนกับรัฐบาล
ค. มีการบังคับที่เป็นกิจจะลักษณะ
ง. ต้องบัญญัติไว้เป็นลายลักษณ์อักษร
2. กฎหมายกลุ่มใดจัดอยู่ในประเภทกฎหมายมหาชน
ก. กฎหมายอาญา กฎหมายแพ่ง กฎหมายพาณิชย์
ข. กฎหมายอาญา กฎหมายแพ่ง กฎหมายวิชาชีพ
ค. กฎหมายแพ่ง กฎหมายพาณิชย์ กฎหมายวิชาชีพ
ง. กฎหมายวิชาชีพ กฎหมายจราจร กฎหมายผู้บริโรค
3. กฎหมายวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์มีความสำคัญต่อการประกอบวิชาชีพ ท่านคิดว่าข้อใดถูกต้องที่สุด
     1. เป็นการรักษามาตรฐานคุณภาพของการบริการพยาบาล
     2. เพื่อให้ประชาชนได้รับความปลอดภัยจากการมารับบริการ
     3. เป็นความต้องการของผู้ซื้อบริการ
     4. เป็นความต้องการของผู้รับบริการ
ก. 1,2,3
ข. 2,3,4
ค. 3,4,1
ง. 1,2,4
4. จรรยาบรรณวิชาชีพ หมายถึงข้อใด
ก. กฎหมายที่วิชาชีพต่าง ๆ กำหนดขึ้นเป็นข้อปฏิบัติ
ข. ข้อกำหนดสำหรับเป็นแนวทางปฏิบัติในวิชาชีพต่าง ๆ
ค. ข้อกำหนดที่สังคมต้องการให้วิชาชีพต่าง ๆ ปฏิบัติ
ง. กฎหมายที่บ้านเมืองกำหนดขึ้นให้วิชาชีพต่าง ๆ ปฏิบัติ
5. การป้องกันและการแก้ปัญหาด้านจริยธรรมสำหรับพยาบาล ควรปฏิบัติอย่างไร
ก. การให้ความรู้แก่นักศึกษาและครูต้องปฏิบัติเป็นแบบอย่าง
ข. การสร้างให้เกิดในจิตใจของแต่ละบุคคล
ค. การสร้างกฎระเบียบต่าง ๆ ให้บุคคลปฏิบัติตามโดยเคร่งครัด
ง. การให้ความร่วมมือในการทำกิจกรรมต่าง ๆ ของสังคม
6. การปฏิบัติการพยาบาลอย่างมีมาตรฐานและดีที่สุดไม่เลือกปฏิบัติเป็นจรรยาบรรณที่มีต่อ
ก. เพื่อนร่วมงาน
ข. สถาบัน
ค. วิชาชีพพยาบาล
ง. ผู้รับบริการ
7. เพื่อเป็นการรักษาจรรยาบรรณในวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ของตนเอง สิ่งที่ควรคำนึงถึงอยู่เสมอคือ
ก. จริยธรรม
ข. ศีลธรรม
ค. วินัย
ง. ระเบียบและคำสั่ง
8. ปัจจัยใดที่เป็นเหตุส่งเสริมให้เกิดปัญหาทางจริยธรรมทางการพยาบาลมากที่สุด
ก. ความคาดหวังของผู้รับบริการ
ข. ความต้องการของผู้ซื้อบริการ
ค. ประชาชนมีความรู้ความต้องการสูง
ง. องค์กรวิชาชีพมีความคาดหวังมากขึ้น

9. ข้อใดแสดงถึงการให้บริการอย่างได้มาตรฐานและมีประสิทธิภาพอย่างทั่วถึงของพยาบาล
ก. นางสาวศิรินาถ ให้การพยาบาลเฉพาะรายที่ตนเองได้รับผิดชอบเท่านั้น
ข. นางสาวศิริโฉม ให้การพยาบาลผู้ป่วยและพูดจาไพเราะกับทุกคน
ค. นางสาวศิรินภา ให้การพยาบาลผู้สูงอายุอย่างรวดเร็ว เพราะผู้สูงอายุไม่ทำตามคำสั่ง
ง. นางสาวศิริสุดา มักเดินไปสอบถามอาการและให้บริการกับผู้ป่วยที่พูดเก่ง ไพเราะและมีของฝากจากญาติเสมอ
10. พยาบาลห้องคลอดเวรดึก ได้มอบหมายให้น้องนักศึกษาพยาบาลทำคลอดและอาบน้ำเด็ก หลังจากนั้น 1 ชม. เด็กมีผื่นและบวมแดงที่ขาทั้ง 2 ข้าง เมื่อสอบสวนพบว่าเกิดจากน้ำร้อนเกินไป ทำให้ต้องรักษาต่อจนหายจึงจะกลับบ้านได้ ในกรณีนี้มารดาของเด็กมีสิทธิเรียกร้องค่าเสียหายในทางกฎหมายได้หรือไม่ อย่างไร
ก. มีสิทธิเรียกค่าเสียหายได้คือค่ารักษาพยาบาล
ข. มีสิทธิเรียกค่าเสียหายได้คือค่ารักษาพยาบาลและค่าเสียโอกาส
ค. มีสิทธิแต่ไม่สามารถเรียกร้องค่าเสียหายได้ เพราะเด็กได้ยกเว้นค่ารักษาพยาบาล
ง. มีสิทธิเรียกค่าเสียหายได้จากทางโรงพยาบาลได้
จำหน่ายเอกสารคู่มือเตรียมสอบ  083-067-4168
Thaionline1 ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ดูแลระบบ
รายละเอียดผู้ใช้ 
ข้อสอบ คู่มือสอบ แนวข้อสอบ นักเรียนพยาบาล หลายสถาบัน งานราชการ ข่าวล่าสุด
แนวข้อสอบเข้าเป็นนักเรียนพยาบาล หลายสถาบัน
 
                แนวข้อสอบเข้าเป็นนักเรียนพยาบาล หลายสถาบัน
วิชาวิทยาศาสตร์

    
1.    ตะกรันที่เกาะอยู่ผนังด้านใน  โดยเฉพาะอย่างที่ก้นของกาต้มน้ำเป็นสารในข้อใด
    1.    เกลือคาร์บอเนต
    2.    เกลือซัลเฟต
    3.    เกลือไปคาร์บอเนต
    4.    ข้อ  2.  และ  3.  ถูกต้อง
2.    ของเหลวชนิดหนึ่งเมื่อนำมาหยดลงบนผงคอปเปอร์ซัลเฟตที่ปราศจากน้ำผลึกปรากฏว่า
ผงคอปเปอร์ซัลเฟตกลายเป็นสีน้ำเงิน  ของเหลวนั้นคือข้อใด
    1.    แอลกอฮอล์บริสุทธิ์
    2.    เฮกเซน
    3.    น้ำ
    4.    น้ำมันเบนซิน
3.      สารในข้อใดไม่ควรนำมาใช้ปรุงแต่งอาหาร
    1.    ผงฟู
    2.    น้ำขี่เถ้า
    3.    โซดาแผดเผา
    4.    กรดซัลฟูริก
4.      จากสมการ  2H O               2H + O   ทราบหรือไม่ว่าอะไรเป็นต้นเหตุที่ทำให้เกิดปฏิกิริยาทางเคมีขึ้น
    1.    แสง
    2.    น้ำ
    3.    ไฟฟ้า
    4.    ความร้อน

5.      ส่วนประกอบที่สำคัญของแบตเตอรี่รถยนต์คือข้อใด
    1.    น้ำกรดกับขั้วไฟฟ้า
    2.    ขั้วไฟฟ้ากับแผ่นตะกั่ว
    3.    ภาชนะกับน้ำกรด
    4.    แผ่นตะกั่วกับน้ำกรด
6.     การกระทำตามข้อใดที่มีการเปลี่ยนแปลงทางเคมีเกิดขึ้น
    1.     การทำนาเกลือ
    2.     การทำน้ำเชื่อม
    3.     ต้มน้ำให้เดือดกลายเป็นไอ
    4.     เทน้ำมะนาวลงบนหินอ่อน
7.   สารใดต่อไปนี้มีสมบัติเป็นเบสอยู่สารหนึ่ง
    1.     น้ำโซดา
    2.     น้ำฝน
    3.     น้ำส้มสายชู
    4.     ปูนขาว
8.     สารประกอบชนิดใดต่อไปนี้ที่มีออกซิเจนเป็นองค์ประกอบ  4  อะตอมใน  1  โมเลกุล
    1.     KNO
    2.     CO
    3.    H SO
    4.    CH COOH
9.    สารต่อไปนี้สารใดสามารถนำไฟฟ้าและนำความร้อนได้ดีที่อุณหภูมิปกติ
    1.    กำมะถัน
    2.    แกรไฟต์
    3.    คลอรีน
    4.    โปตัสเซียม

10.    ถ้าท่านต้องการประดิษฐ์ยาเพื่อรักษาโรคตรงบริเวณลำไส้เล็กและต้องการให้ยานั้นละลายในลำไส้เล็กเท่านั้น  ท่านจะต้องเคลือบยานี้ด้วยสารละลายที่ละลายได้ดีในข้อใด
    1.    กรด
    2.    น้ำเกลือ
    3.    เบส
    4.    น้ำ
11.    ฝนกรด  (acid  rain)  ที่มักปรากฏในเมืองใหญ่ ๆ เกิดจากการที่มีก๊าซใดในบรรยากาศมาก
    1.    คาร์บอนมอนอกไซด์และไนโตรเจนไดออกไซด์
    2.    คาร์บอนไดออกไซด์และคาร์บอนมอนอกไซด์
    3.    ซัลเฟอร์ไดออกไซด์และไนโตรเจนไดออกไซด์
    4.    ซัลเฟอร์ไดออกไซด์  และคาร์บอนไดออกไซด์
12.    สารที่ใช้ทำความสะอาดห้องน้ำหรือเครื่องสุขภัณฑ์  ส่วนมากจะมีสารละลายใดเป็นองค์ประกอบ
    1.    กรดไนตริก
    2.    กรดซัลฟิวริก
    3.    กรดคาร์บอลิก
    4.    กรดไฮโดรคลอริก
13.    “สารตะกั่ว”  ที่เกิดจากการเผาไหม้ของน้ำมันเชื้อเพลิงเกิดจากแหล่งใดมากที่สุด
    1.    โรงงานอุตสาหกรรม
    2.    การเผาไหม้ขยะมูลฝอย
    3.    รถยนต์
    4.         โรงงานผลิตไฟฟ้า
14.  สารพิษประเภทดีดีทีเมื่อเข้าสู่ร่างกายจะเก็บสะสมในส่วนใดมากที่สุด
    1.    ไขมัน
    2.    กล้ามเนื้อ
    3.    กระเพาะอาหาร
    4.    ตับ

15.    ผงชูรสที่ใช้ปรุงรสอาหาร  จะมีอันตรายอย่างมากต่อบุคคลประเภทใด
    1.    ชายวัยฉกรรจ์
    2.    สตรีมีครรภ์
    3.    ผู้สูงอายุ
    4.    คนป่วยที่สูญเสียเลือด
16.    ในการขนแทงค์น้ำที่มีน้ำหนัก  200  นิวตันดึงขึ้นรถบรรทุกไปตามพื้นเอียงยาว  2  เมตร  ท้ายรถอยู่สูงจากพื้น  1.0  เมตร  แรงดึงมีค่าเท่าใดและงานที่ได้รับมีค่าเท่าใด
    1.    50  นิวตัน  และ  75  จูล
    2.    75  นิวตัน  และ  50  จุล
    3.    100  นิวตัน  และ  100  จูล
    4.    100  นิวตัน  และ  200  จูล
17.    ถ้าออกแรงพยายาม  20  นิวตัน  เป็นระยะทาง  5  เมตร  ทำให้ความต้านทาน  100  นิวตัน  เคลื่อนที่ไปได้  3  เมตร  จะได้เปรียบเชิงกลเท่าไร
    1.    2
    2.    3
    3.    4
    4.    5
18.จะต้องออกแรงพยายามตอกลิ่มด้วยแรงเท่าไร  ซึ่งหัวลิ่มหนา  120  มิลลิเมตร  สูง  60  มิลลิเมตร  ความต้านทานของไม้เท่ากับ  300  นิวตัน
    1.    2,000      นิวตัน
    2.    4,000      นิวตัน
    3.     6,000      นิวตัน
    4.     8,000      นิวตัน
19.    ลิ่มอันหนึ่งมีความยาว  30  เซนติเมตร  มีหัวหนา  10  เซนติเมตร  เมื่อออกแรงตอก  200  นิวตัน  ตอกลิ่มลงไปในเนื้อไม้มีแรงต้านเท่าใด
    1.    200          นิวตัน
    2.    400        นิวตัน
    3.     600          นิวตัน
    4.     800          นิวตัน

20.  แม่แรงอันหนึ่งมีระยะเกลียวเท่ากับ  0.5  เซนติเมตร  เมื่อมือหมุนไปได้  1  รอบ  จะได้
       ระยะทาง  1  เมตร  ถ้าต้องการยกน้ำหนัก  600  นิวตัน  จะต้องออกแรงเท่าใด
    1.    3    นิวตัน
    2.    30      นิวตัน
    3.     200      นิวตัน
    4.     180      นิวตัน

เฉลยแนวข้อสอบวิชาวิทยาศาสตร์ เข้าเป็นนักเรียนพยาบาล

(1)        1    (2)        3    (3)        3     (4)        3    (5)    1
(6)        4    (7)        4    (8)        3     (9)        2    (10)    3
(11)    3    (12)    4    (13)    3    (14)    1    (15)    2
(16)    4    (17)    4    (18)    3    (19)    3    (20)    1

จำหน่ายเอกสารคู่มือเตรียมสอบ  083-067-4168
Thaionline1 ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ดูแลระบบ
รายละเอียดผู้ใช้ 
ข้อสอบ คู่มือสอบ แนวข้อสอบ ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ การพยาบาล

ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการพยาบาล 

เรื่อง การพยาบาลผู้ใหญ่

1. การพยาบาลผู้ป่วยภาวะ Thyroid crisis ข้อใดสำคัญที่สุด

ก. การดูแลให้ยา antithyroid hormone และสารละลายไอโอดีนตามแผนการรักษา

ข. การให้ไอโอดีนทางปากควรผสมในนม น้ำผลไม้หรือน้ำเปล่าอย่างน้อย 100 ซี.ซี.

ค. จัดท่านอนท่า Fowler sposition เพื่อช่วยให้หายใจสะดวกขึ้น

ง. เช็ดตัวระบายความร้อน เพราะผู้ป่วยมีอาการไข้สูงมาก

ตอบ ก. การดูแลให้ยา antithyroid hormone และสารละลายไอโอดีนตามแผนการรักษา

2. ถ้าท่านต้องการวางแผนการสอน ข้อใดที่ท่านควรแนะนำผู้ป่วยไทรอยด์เป็นพิษเพื่อป้องกันภาวะ

Thyroid crisis และ Myxedema coma

ก. หมั่นตรวจคลำคอ พบมีขนาดโตขึ้นควรรีบพบแพทย์

ข. หลังผ่าตัดต่อมไทรอยด์เป็นพิษ ควรมาพบแพทย์ตามนัด เพื่อประเมินสภาพและปรับขนาด

ยาไทรอยด์

ค. เมื่อมีอาการใจสั่น หงุดหงิดนอนไม่หลับให้เพิ่มยาต้านไทรอยด์จนกว่าอาการทุเลา

ง. หมั่นดูแลตนเองให้แข็งแรงอยู่เสมอ ไม่กระทบต่ออากาศที่ร้อนจนเกินไป

ตอบ ข. หลังผ่าตัดต่อมไทรอยด์เป็นพิษ ควรมาพบแพทย์ตามนัด เพื่อประเมินสภาพและปรับขนาด

ยาไทรอยด์

3. ข้อใดเป็นสาเหตุของ DKA (diabetic ketoacidosis)

ก. มีการขาดเกลือแร่ ข. มีการเพิ่ม Glycogen

ค. มีการทำลายโปรตีนมากเกินไป ง. มีการเผาผลาญไขมันสมบูรณ์

ตอบ ค. มีการทำลายโปรตีนมากเกินไป

4. ท่านควรซักประวัติข้อใดเพิ่มเติม ถ้าสงสัยว่าผู้ป่วยมีความผิดปกติของต่อมไทรอยด์

ก. อาการเจ็บป่วยในปัจจุบันและประวัติการมีปัญหาผิดปกติของต่อมไทรอยด์และตับอ่อน

ข. อาชีพและความสัมพันธ์กับบุคคลในครอบครัว

ค. ประวัติการเจ็บป่วยของบุคคลในครอบครัวเกี่ยวกับความผิดปกติของต่อมไร้ท่อ

ง. ประวัติการเจ็บป่วยที่เคยได้รับการรักษาเช่นการทำ Dialysis

ตอบ ก. อาการเจ็บป่วยในปัจจุบันและประวัติการมีปัญหาผิดปกติของต่อมไทรอยด์และตับอ่อน

5. ผู้ป่วยรายหนึ่งได้รับการวินิจฉัยว่ามีอาการ Thyroid crisis ตรวจพบว่าผู้ป่วยหมดสติ อุณหภูมิร่างกาย

40 องศา หายใจเหนื่อยหอบ ท่านคิดว่าควรทำการพยาบาลข้อใด

ก. ให้รับประทาน para 2 เม็ด และตรวจสัญญาณชีพทุก 2 ชั่วโมง

ข. ให้รับประทาน para 2 เม็ด และตรวจสัญญาณชีพทุกชั่วโมง

ค. เช็ดตัวด้วยน้ำอุ่น ตรวจสัญญาณชีพทุกชั่วโมง

ง. เช็ดตัวด้วยน้ำแข็งหรือใช้เครื่อง Hypothemia และตรวจสัญญาณชีพทุกชั่วโมง

ตอบ ง. เช็ดตัวด้วยน้ำแข็งหรือใช้เครื่อง Hypothemia และตรวจสัญญาณชีพทุกชั่วโมง

6. นาย
ต้น ไม่รู้สึกตัวไป 24 ชั่วโมง เมื่อรู้ตัวพบว่ามีการอัมพาตของแขนขาซีกขวา ตาบอดครึ่งซีก

พยาบาลต้องการตรวจสอบว่า มีการเกิดของอัมพาตที่ด้านใดของร่างกายนายต้นโดยวิธีใด

ก. อ้าปากผู้ป่วยและดูอาการของลิ้น

ข. ยกแขนทั้ง 2 ขึ้นและปล่อยให้ตกลงและสังเกตอาการอ่อนแรงของแขน

ค. ให้ผู้ป่วยกรอกตาไปมา

ง. จะมีความดันโลหิตต่ำทางแขนซีกที่มีอัมพาต

ตอบ ข. ยกแขนทั้ง 2 ขึ้นและปล่อยให้ตกลงและสังเกตอาการอ่อนแรงของแขน

7. พยาบาลที่ดูแลนายต้น สังเกตพบว่านายต้นยังมีความสับสน มือขวาและซ้ายอยู่ พยาบาลควรปฏิบัติ

อย่างไร

ก. เดินทางไปด้านซ้ายมือและบอกให้นายต้นทราบว่าเป็นอัมพาตซีกซ้าย

ข. รายงานแพทย์ทราบ

ค. เดินมาบีบมือผู้ป่วย

ง. เดินไปทางด้านขวามือและให้กำลังใจผู้ป่วย

ตอบ ก. เดินทางไปด้านซ้ายมือและบอกให้นายต้นทราบว่าเป็นอัมพาตซีกซ้าย

8. ภรรยาของนายต้นต้องการทราบว่าสามีจะเป็นอัมพาตตลอดไปหรือไม่ พยาบาลควรจะอธิบายให้

นางทราบอย่างไร

ก. นายต้นสามารถที่จะกลับคืนสู่สภาพปกติได้ขึ้นอยู่กับการบวมของเนื้อสมอง

ข. ไม่เป็นเพราะระยะนี้เป็นระยะเริ่มแรก

ค. เนื้อสมองไม่สามารถเกิดขึ้นมาใหม่ได้ ดังนี้อาการนี้จะยังคงมีอยู่

ง. เขาสามารถที่จะออกกำลังกายทำให้กล้ามเนื้อแข็งแรง

ตอบ ก. นายต้นสามารถที่จะกลับคืนสู่สภาพปกติได้ขึ้นอยู่กับการบวมของเนื้อสมอง

9. พยาบาลควรจะช่วยเหลือผู้ป่วยอย่างไร ที่จะไม่ให้เกิดการอักเสบของตาดำ

ก. ล้างตาด้วยน้ำเกลือ ข. ตรวจปฏิกิริยาของรูม่านตาเป็นระยะ

ค. อย่าให้แสงเข้าในห้องมาก ง. ปิดตาไว้

ตอบ ง. ปิดตาไว้

10. ลักษณะของบุคคลที่แสดงถึงความพอใจตนเอง (Self fulfillment)

ก. มีความรับผิดชอบต่อตนเอง ข. มีฐานะร่ำรวยและมีเกียรติยศ

ค. ประสบความสำเร็จสมหวังในชีวิต ง. มีความรู้ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน

ตอบ ค. ประสบความสำเร็จสมหวังในชีวิต

11. ข้อใดเป็นเกณฑ์การพิจารณาระดับของพัฒนาการทางสังคมของโอเบิล์ต (Post conventional level)

ในผู้ใหญ่

ก. แรงจูงใจ ข. เจตนาของการกระทำ

ค. การเสียสละให้อภัย ง. การหลีกเลี่ยงการลงโทษ

ตอบ ข. เจตนาของการกระทำ

12. การพัฒนาการของวัยผู้ใหญ่ตอนต้นคือข้อใด

ก. การเลือกคู่ครอง ข. การปรับตัวเข้ากับเพศตรงข้าม

ค. การเลี้ยงดูบิดามารดา ง. การสร้างที่อยู่อาศัย

ตอบ ก. การเลือกคู่ครอง

13. วิกฤตการณ์ของวัยกลางคน (Mid-life crisis) ที่พบได้บ่อยคือข้อใด

ก. ภาวะที่เกิดความท้อแท้เบื่อหน่ายต่อชีวิต

ข. ภาวะที่ร่างกายเกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างเฉียบพลัน

ค. ภาวะที่มีการสูญเสียบทบาททางสังคม

ง. ภาวะที่สูญเสียความรู้สึกว่าตนเองมีคุณค่า

ตอบ ง. ภาวะที่สูญเสียความรู้สึกว่าตนเองมีคุณค่า

14. ข้อใดไม่มีผลต่อการปรับตัวของวัยผู้ใหญ่เพื่อให้ประสบความสำเร็จในชีวิตสมรส

ก. ความรัก ข. ความพึงพอใจทางเพศ

ค. การแบ่งหน้าที่รับผิดชอบ ง. ความสัมพันธ์กับสมาชิกในครอบครัว

ตอบ ก. ความรัก

15. องค์ประกอบที่มีอิทธิพลต่อการปรับตัวในการทำหน้าที่ของบิดามารดา คือข้อใด

ก. การมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง ข. ฐานะทางเศรษฐกิจและสังคม

ค. ทัศนคติต่อการมีบุตร ง. ระดับการศึกษาของบิดามารดา

ตอบ ค. ทัศนคติต่อการมีบุตร

16. พัฒนาการทางบุคลิกภาพในวัยผู้ใหญ่ขึ้นอยู่กับอิทธิพลในข้อใดมากที่สุด

ก. พันธุกรรมและสิ่งแวดล้อม ข. วุฒิภาวะและการเรียนรู้

ค. การรับรู้และแรงจูงใจ ง. การเรียนรู้และประสบการณ์

ตอบ ง. การเรียนรู้และประสบการณ์

17. ข้อใดเป็นภาวะแทรกซ้อนของ DKA

ก. การติดเชื้อ ข. มีการเพิ่ม glucagon

ค. มีภาวะไตวาย ง. หายใจหอบมีภาวะกรดเกิดขึ้น

ตอบ ค. มีภาวะไตวาย

18. ผู้ป่วยรายหนึ่งนอนกระสับกระส่าย เหงื่อออกเต็มใบหน้า จับดูตัวเย็น ชีพจรค่อนข้างเบา นับได้

120 ครั้ง/นาที วัดความดันโลหิตได้ 80/50 มิลลิเมตรปรอท ท่านคิดว่าผู้ป่วยกำลังเกิดภาวะใด

ก. Hyperglycemia ข. Hypoglycemia

ค. Hyperosmolar ง. Hyperkalemia

ตอบ ข. Hypoglycemia

19. ท่านจะช่วยผู้ป่วยในข้อ 18 อย่างไร

ก. รายงานแพทย์ทราบและเตรียมชุดให้สารน้ำทางหลอดเลือดดำ

ข. ฉีด Adrenaine 0.3 mg. เข้ากล้ามและรายงานแพทย์

ค. รีบเจาะเลือดหา BS และให้ดื่มน้ำหวาน

ง. ให้นอนศีรษะต่ำและให้ออกซิเจน Inhalation

ตอบ ค. รีบเจาะเลือดหา BS และให้ดื่มน้ำหวาน

20. การพยาบาลผู้ป่วย DKA ท่านคิดว่าข้อใดสำคัญที่สุด

ก. ป้องกันการติดเชื้อ

ข. ป้องกันภาวะเครียดต่างๆ

ค. หมั่นพลิกตะแคงตัวเพื่อป้องกัน Hypostatic pneumonia

ง. ฉีด Rl ตามเวลาและสังเกตอาการเปลี่ยนแปลง

ตอบ ง. ฉีด Rl ตามเวลาและสังเกตอาการเปลี่ยนแปลง

21. ผู้ป่วย Hepatic encephalopathy เกิดจากข้อใด ยกเว้น

ก. ได้รับยาขับปัสสาวะ ข. กินอาหารโปรตีนจำนวนมาก

ค. มีเลือดออกในทางเดินอาหาร ง. มีโปตัสเซียมมาก

ตอบ ก. ได้รับยาขับปัสสาวะ

22. ผู้ป่วยที่ผ่าตัด THYROID เกิดมีอาการกระสับกระส่ายมากร่วมกับมีอาการเพ้อคลั่ง พยาบาล

ควรนึกถึงเรื่องใด

ก. hemorrhage ข. Acidosis

ค. thvrjoid crisis ง. Pneumonia

ตอบ ค. thvrjoid crisis

23. ผู้ได้รับอุบัติเหตุทางสมอง ควรระวัง

ก. Cerebral concussion ข. Cerebral hematoma

ค. Cerebral concussion ง. Cerebral laceralate

ตอบ ข. Cerebral hematoma

24. ผู้ป่วย DKA จำเป็นต้องใส่สายสวนปัสสาวะและบันทึกจำนวนปัสสาวะทุกชั่วโมงด้วยเหตุผลใด

ก. เพื่อไม่ให้ปัสสาวะรดเพราะผู้ป่วยไม่รู้สึกตัว

ข. เพื่อสามารถตรวจน้ำตาลในปัสสาวะได้ถูกต้อง

ค. เพื่อประเมินการทำงานของไต และแก้ไข

ง. เพื่อเก็บปัสสาวะเพาะเชื้อ วิเคราะห์การติดเชื้อ ภาวะไตล้มเหลวได้ทัน

ตอบ ข. เพื่อสามารถตรวจน้ำตาลในปัสสาวะได้ถูกต้อง

25. ข้อใดคือลำดับความต้องการในชีวิตของวัยผู้ใหญ่

ก. ความปลอดภัย ความรัก ความภูมิใจ ความสำเร็จ

ข. การมีชื่อเสียง

ค. การได้รับการยอมรับ

ง. ความมั่งคั่ง ร่ำรวย

ตอบ ก. ความปลอดภัย ความรัก ความภูมิใจ ความสำเร็จ

26. บุคคลข้อใดมีพฤติกรรมการดูแลสุขภาพเหมาะสม

ก. นายศักดิ์ รับประทานซุปไก่สลัดและออกกำลังกาย

ข. นาย
ซอ สูบบุหรี่มา 5 ปี เลิกโดยดื่มชาแทน

ค. นาง
นิด น้ำหนัก 85 กก. งดมื้อเย็นเพื่อลดน้ำหนัก

ง. นาย
ผิว ดื่มเหล้าทุกวันมา 10 ปี ต่อมาเป็นโรคตับแข็ง จึงหยุดดื่มเหล้าแล้วมาดื่มน้ำหวานแทน

ตอบ ก. นายศักดิ์ รับประทานซุปไก่สลัดและออกกำลังกาย

27. พยาบาลควรให้การบำบัดรักษาทางการบำบัดรักษาทางการพยาบาลแก่ผู้ใช้บริการที่มีปัญหาภายใน

ช่องปากอย่างไร

ก. รับประทนอาหารอ่อนรสจืด

ข. อม Xyiocaine virous ร้อยละ 2 หลังทานอาหารทันที

ค. แปรงฟันด้วยแปรงที่มีขนนุ่มหลังทานอาหารทุกมื้อ

ง. แนะนำให้ดื่มน้ำวันละ 1,500 – 2,000 ซี.ซี

ตอบ ค. แปรงฟันด้วยแปรงที่มีขนนุ่มหลังทานอาหารทุกมื้อ

สถานการณ์นางมะลิมาโรงพยาบาลด้วยอาการปวดแสบยอดอก คลื่นไส้อาเจียน หลังตรวจแล้ว

แพทย์วินิจฉัยว่าเป็นโรคกระเพาะอาหาร

28. การตรวจพิเศษข้อใดที่ช่วยยืนยันว่าเป็นโรคกระเพาะอาหาร

ก. ultrasound abdomen ข. Cystoscopy

ค. UGI series ง. Cholecystogram

ตอบ ค. UGI series

29. พยาบาลควรให้คำแนะนำอย่างไรกับนางมะลิเพื่องดการเกิดแผลในกระเพาะอาหาร

ก. ทานอาหารให้ตรงเวลา ข. หลีกเลี่ยงภาวะเครียด

ค. หลีกเลี่ยงอาหารที่มีรสจัด สุราและบุหรี่ ง. ถูกทุกข้อ

ตอบ ง. ถูกทุกข้อ

30. ข้อใดไม่ใช่การบำบัดรักษาทางการพยาบาลแก่ผู้ป่วยที่มีอาการกลืนลำบาก

ก. จัดอาหารอ่อน รสไม่จัดเพื่อลดการหลั่งกรด

ข. แนะนำให้พักผ่อนเพื่อลดภาระเครียด

ค. ทานอาหารมากๆ เพื่อช่วยขยายหลอดอาหาร

ง. แนะนำให้นั่งทานอาหารเพื่อช่วยการเคลื่อนลงของอาหาร

ตอบ ค. ทานอาหารมากๆ เพื่อช่วยขยายหลอดอาหาร

31. การบำบัดรักษาทางการพยาบาลผู้ป่วยภายหลังทำ Cholecystectomy คือข้อใด

ก. สังเกตอาการตัวเหลือง ปัสสาวะเข้มและอุจจาระซีด

ข. จัดอาหารโปรตีนต่ำ ไขมันต่ำและคาร์โบไฮเดรตลง

ค. Irrigate NG tube เมื่อมีอาการท้องอืด

ง. ถูกทุกข้อ

ตอบ ง. ถูกทุกข้อ

32. การเกิดแผลในกระเพาะอาหารและลำไส้เล็กส่วนต้นมีสาเหตุมาจากอะไร

ก. กรด HCL และเชื้อ H. pylon ข. Autolysis ของน้ำย่อย

ค. การระคายเคืองเป็นเวลานานๆ ง. การสลายของโปรตีน

ตอบ ก. กรด HCL และเชื้อ H. pylon

33. ผู้ป่วย Hepatic encephalopathy จะตรวจพบสารชนิดใดเป็นจำนวนมากในกระแสเลือด

ก. Protien ข. Potassium

ค. แอมโมเนีย ง. Creatinine

ตอบ ค. แอมโมเนีย

34. จากข้อ 33 พยาบาลให้การบำบัดรักษาทางการพยาบาลแก่ผู้ป่วยรายนี้อย่างไร

ก. งดอาหารจำพวกเนื้อสัตว์เพื่อลดจำนวนของเสียในร่างกาย

ข. จำกัดกิจกรรมต่างๆ เพื่อลดการใช้พลังงาน

ค. ให้ยา Neomycin ตามแผนการรักษาเพื่อกำจัดแบคทีเรียในลำไส้

ง. ถูกทุกข้อ

ตอบ ง. ถูกทุกข้อ


35. บุคคลใดมีภาวะตับอ่อนอักเสบ

ก. ดาว ปวดท้องด้านขวา ตรวจเลือดพบ mylase 1000 m/dl

ข. เดือน มีไข้สูง ตาลอย ตัวเหลือง

ค. ตา คลื่นไส้อาเจียน ท้องอืดเวลารับประทานอาหารมัน

ง. นวล ปวดท้องข้างซ้าย จุกเสียดแน่นบริเวณลิ้นปี่

ตอบ ก. ดาว ปวดท้องด้านขวา ตรวจเลือดพบ mylase 1000 m/dl

36. ควรให้การพยาบาลผู้ป่วยที่มีภาวะตับแข็งอย่างไร

ก. การฉีดยาเข้ากล้ามเนื้อควรใช้หัวเข็มเล็กและคมมากขึ้น

ข. แนะนำให้ทานอาหารที่มีวิตามินบี 12 เพิ่มมากขึ้น

ค. จำกัดน้ำดื่มและวัดรอบท้องทุกวันเพื่อประเมินภาวะท้องบวมน้ำ

ง. หลีกเลี่ยงการดื่มสุรา และยาที่มีผลต่อตับ

ตอบ ง. หลีกเลี่ยงการดื่มสุรา และยาที่มีผลต่อตับ

37. ข้อใดไม่ใช่ภาวะแทรกซ้อนของ Cirrhosis

ก. Anemia ข. Ascitise

ค. hypertention ง. urernia

ตอบ ค. hypertention

38. คำแนะนำเพื่อป้องกันการกลับเป็นซ้ำของไส้เลื่อน

ก. การใส่กางเกงในชนิด Support ข. หลีกเลี่ยงการยกของหนัก

ค. ใช้นิ้วดันลำไส้ที่เลื่อนมาเข้าช่องท้อง ง. ทานอาหารที่มีโปตัสเซี่ยมต่ำ

ตอบ ก. การใส่กางเกงในชนิด Support

39. พยาบาลควรปฏิบัติอย่างไรในการตรวจหาระดับน้ำตาลในเลือด (Fasting blood sugar)

ก. บันทึกปริมาณสารน้ำเข้าออกจากร่างกาย

ข. วัดสัญญาณชีพก่อนตรวจ

ค. แนะนำให้งดน้ำและอาหารหลังเที่ยงคืนก่อนตรวจ

ง. ชั่งน้ำหนัก วัดส่วนสูงก่อนตรวจ

ตอบ ค. แนะนำให้งดน้ำและอาหารหลังเที่ยงคืนก่อนตรวจ

40. ผู้ป่วยรายใดที่ต้องให้การพยาบาลเป็นอันดับแรก

ก. นายดำ มีรูปร่างใหญ่ กระดูกหนา กว้างทุกส่วน คางยื่น ฟันล่างยื่น แต่ละซีกห่างกัน

น้ำหนักมาก ริมฝีปากหนา จมูกโต

ข. นางสม มีอาการหายใจลำบากมา 1 สัปดาห์ คลำพบคอโตผิดปกติ

ค. นาง
แดง ซึม ความจำเสื่อม พฤติกรรมเบี่ยงเบนจำหน่ายเอกสาร แนวข้อสอบ ใบประกอบวิชาชีพ สภาการพยาบาล ล่าสุด
รวมทุกอย่างที่ออกข้อสอบ 
ประกอบด้วย
-แนวข้อสอบเรื่องการพยาบาลผดุงครรภ์
-แนวข้อสอบเรื่องการพยาบาลมารดาและทารก
-แนวข้อสอบเรื่องการพยาบาลเด็กและวัยรุ่น
-แนวข้อสอบเรื่องการพยาบาลผู้ใหญ่
-แนวข้อสอบเรื่องการพยาบาลผู้สูงอายุ
-แนวข้อสอบเรื่องการพยาบาลจิตเวช
-แนวข้อสอบเรื่องการพยาบาลอนามัยชุมชน
-แนวข้อสอบกฎหมายวิชาชีพการพยาบาล
-เทคนิคการทำข้อสอบสภาการพยาบาล


ส่งเป็นไฟล์ PDF ทาง E-MAIL ราคา 399 บาท 

*ส่งด่วนภายใน 3 ชม.*

*ส่งช้าไม่เกิน 24:00 น. วันที่โอนเงิน*( ควรดูที่ JUNK MAIL ) 

สั่งซื้อมาที่ 083-067-4168 หรือ ส่ง SMS /  LINE : busthai01

ชำระค่าสินค้าและบริการ โอนเงินแล้วแจ้งที่ lek.pisi@hotmail.com **แจ้งรายละเอียดให้ชัดเจน**
1. ธ. กรุงเทพ ออมทรัพย์ สาขา เซ็นทรัลพระราม 3 เลขที่บัญชี 048-0-17796-3 ชื่อบัญชี Sumalee Thongyot
2. ธ. กรุงไทย ออมทรัพย์ สาขา บิ๊กซีสะพานควาย เลขที่บัญชี 980-6-40570-6 ชื่อบัญชี Sumalee Thongyot
3. ธ. กสิกรไทย ออมทรัพย์ สาขา เซ็นทรัลพระราม 3 เลขที่บัญชี 748-2-66186-0 ชื่อบัญชี Pisitchai Kimchai
4. ธ.ไทยพาณิชย์ ออมทรัพย์ สาขา บิ๊กซีรามอินทรา เลขที่บัญชี 402-398830-4 ชื่อบัญชี Pisitchai & Sumalee
5. ธ. กรุงศรีอยุธยา ออมทรัพย์ สาขา อุรุพงษ์ เลขที่บัญชี 130-1-28490-7 ชื่อบัญชี Pisitchai Kimchai
* ขั้นตอนแตกไฟล์ PDF
http://www.thaionline1.com/read.php?tid=10604 *
** เปิดบริการทุกวัน เวลา 8.00 - 24.00 น. **

จำหน่ายเอกสารคู่มือเตรียมสอบ  083-067-4168
รายละเอียดไฟล์แนบ
กล่องตอบกลับด่วน

กรุณาใช้ข้อความที่สุภาพ คุณสามารถบันทึกฉบับร่างได้
กด "Ctrl+Enter" เพื่อตั้งกระทู้ได้