ประยุกต์ใช้ โพสล่าสุด โพสสำคัญ เครื่องมือ สมาชิก สถิติฟอรั่ม ธนาคาร
หัวข้อ : ข้อสอบตำแหน่งเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน
admin ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ดูแลระบบ
รายละเอียดผู้ใช้ 

ข้อสอบตำแหน่งเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน

เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน 3
1. กลุ่มเป้าหมายของนโยบาย “ การค้ามนุษย์ ” คือกลุ่มใด
                1. เด็กและหญิงไทย
                2. เด็กและหญิงต่างด้าวที่เข้าประเทศไทยไม่ถูกตามกฏหมาย
                3. เด็กและหญิงมิได้มีสัญชาติไทยแต่อาศัยอยู่ในประเทศไทย
                4. ถูกทุกข้อ
2. นโยบาย “ การค้ามนุษย์ ” อยู่ในความรับผิดชอบของหน่วยงานใด
                1. กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
                2. กระทรวงการต่างประเทศ
                3. กระทรวงสาธารณสุข
                4. ถูกทุกข้อ
3. พ.ร.บ. ป้องกันและปราบปรามการค้าประเวณี พ.ศ. 2539 เป็นนโยบายประเภทใด
                1. ไม่ใช่นโยบาย
                2. นโยบายที่เป็นกฏเกณฑ์ ข้อบังคับ
                3. นโยบายด้านจริยธรรม
                4. นโยบายการกระจายทรัพยากร
4. ใครได้รับยกย่องว่าเป็นบิดาวิชานโยบายศาสตร์
                1. Woodrow wilson
                2. Harold lasswell
                3. Thomus  R. Dye
                4. Ira Sharlamky
5. นโยบาย “ Dual track ” คือนโยบายใด
                1. นโยบายการผลิตเชิงพาณิชย์ในภาคเกษตรชนบท
                2. นโยบายพัฒนาเศรษฐกิจรากหญ้าให้สอดคล้องกับเศรษฐกิจโลก
                3. นโยบายนำทรัพยากรการเกษตรมาสนับสนุนภาคอุตสาหกรรม
                4. นโยบายดึงเงินทุนจากภายนอกมาพัฒนาเศรษฐกิจของเกษตรกร
6. ข้อใดเป็นผล “ นาโนเทคโนโลยี ”
                1. การพัฒนาโซลาเซลล์ขนาดบางเพื่อประหยัดพลังงาน
                2. การพัฒนาวงจรอิเล็คทรอนิกส์
                3. กระบวนการ Dnog Delnery System ในการรักษาพยาบาล
                4. ถูกทุกข้อ
7. การแสดงถึงการควบคุมการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพ
                1. ดำเนินงานโดยประหยัด
                2. การปฏิบัติงานเป็นที่รับรู้และเข้าใจทั่วทั้งหน่วยงาน
                3. สอดคล้องกับรูปแบบองค์กร
                4. ถูกทุกข้อ
8. “ แผนการจัดการขยะชาติ ” เสนอโดยหน่วยงานใด
                1. กระทรวงมหาดไทย
                2. กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
                3. กระทรวงสาธารณสุข
                4. กระทรวงอุตสาหกรรม
9. ตัวบ่งชี้สมรรถนะภายในองค์การที่สนับสนุนความสำเร็จในการดำเนินนโยบาย คืออะไร
                1. ความสามารถของบุคลากร
                2. โครงสร้างขององค์การ
                3. ทำเลที่ตั้งขององค์การ
                4. ถูกทุกข้อ
10. การสื่อนโยบายทำได้โดยวิธีใด
                1.การบอกกล่าวโดยวาจา
                2. การจัดทำแถลงการณ์
                3. การจัดทำเอกสารประกอบการแถลงข่าว
                4. ถูกทุกข้อ
11. ข้อใดเป็นข้อจำกัดของการวางแผน
                1. การกำหนดวัตถุประสงค์ในการดำเนินงาน
                2. กระบวนการตัดสินใจ
                3. การควบคุมการปฏิบัติงาน
                4. ความไม่แน่นอนของปัจจัยภายในองค์กร
12. .... แผนเฉพาะครั้ง ตรงกับภาษาอังกฤษว่าอะไร
                1. Single-purpose Plan
                2. Single-use Plan
                3. Useful Plan
                4. Continuous – use Plan
13. ผู้บริหารโครงการควรมีภาวะผู้นำแบบใดเพื่อสนับสนุนให้การบริการโครงการของรัฐประสบความสำเร็จ
                1. อัตตาธิปไตย
                2. ประชาธิปไตย
                3. คณาธิปไตย
                4. อภิชนาธิปไตย
14. ข้อใดเป็นการศึกษานโยบายสาธารณตามแนวทางการศึกษาแบบพรรณนา
                1. การศึกษาเกี่ยวข้องกับข่าวสารข้อมูลในการกำหนดนโยบาย
                2. การศึกษาเกี่ยวกับการประยุกต์ใช้เทคนิคการวิเคราะห์เพื่อเสนอแนะนโยบายที่เหมาะสม
                3. การแสวงหาทางเลือกที่ดีที่สุดในการดำเนินนโยบาย
                4. การศึกษาเนื้อหาสาระของนโยบาย
15. “ นโยบาย S-M-L ” หมายถึงนโยบายใด
                1. กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง
                2. งบประมาณพัฒนาหมู่บ้านและชุมชน
                3. ธนาคารเพื่อประชาชน
                4. แปลงสินทรัพย์ให้เป็นทุน
16. หมู่บ้าน “ ขนาดเล็ก ” ตามหลักเกณฑ์ของกระทรวงมหาดไทยมีคุณสมบัติอะไร
                1. ประชากรต่ำกว่า 500 คน
                2. ประชากรระหว่าง 500-800 คน
                3. ประชากรระหว่าง 500-1,000 คน
                4. ประชากรระหว่าง 800-1,000 คน
17. 3 จังหวัดนำร่องในการดำเนินนโยบาย “ S-M-L ” ได้แก่จังหวัดใด
                1. นครราชสีมา  ขอนแก่น  เชียงใหม่
                2. ขอนแก่น  เชียงใหม่  พิษณุโลก
                3. นครราชสีมา พิษณุโลก เชียงใหม่
                4. ขอนแก่น พิษณุโลก นครราชสีมา
18. “ นโยบาย 1 อำเภอ 1 ทุน ” อยู่ในความรับผิดชอบของกระทรวงใด
                1. กระทรวงศึกษาธิการ
                2. กระทรวง
                3. สำนักงานสลากกินแบ่ง
                4. ถูกทุกข้อ
19. “ นโยบาย 1 อำเภอ 1 ทุน ” เป็นนโยบายประเภทใด
                1. นโยบายที่เป็นกฎเกณฑ์ข้อบังคับ
                2. นโยบายกระจายทรัพยากร
                3. นโยบายการจัดสรรทรัพยากรใหม่
                4. นโยบายสัญลักษณ์
20. การจัดที่ดินและแหล่งน้ำตาม “ ทฤษฎีใหม่  ” กำหนดไว้อย่างไร
                1. ขุดสระ 30: ปลูกข้าว 30: ที่อยู่อาศัย 30: เลี้ยงสัตว์ 10
                2. เลี้ยงปลา 30: ปลูกข้าว 30: ปลูกไม้ผลพืชไร่ 30: ที่อยู่อาศัย 10
                3. ขุดสระ 30: ปลูกข้าว 30: ไม้พืชไร่ 30: ที่อยู่อาศัย เลี้ยงสัตว์ 10
                4. ที่อยู่อาศัย 30: ปลูกข้าว 30: เลี้ยงสัตว์ 30: ไม้พืชไร่ 10
21. ทรัพย์สินประเภทใดบ้างที่สามารถนำมาใช้เป็นสินทรัพย์ค้ำประกันตามนโยบาย “ แปลงสินทรัพย์เป็นทุน ”
                1. สปก. 4-01
                2. นค. 1
                3. ที่ดิน กสน. 3
                4. ถูกทุกข้อ
22. ...แนวคิด “ Local Link , Global Reach ” ต้องการปัจจัยใดสนับสนุน
                1. ทุนการดำเนินงานอย่างเพียงพอ
                2. การบริหารจัดการที่ดี
                3. มีตลาดรองรับสินค้าและบริการ
                4. ถูกทุกข้อ
23. กลุ่มเป้าหมายตามนโยบาย SMEs ได้แก่กลุ่มใดบ้าง
                1. ธุรกิจซอร์ฟแวร์และไอที
                2. ธุรกิจท่องเที่ยว
                3. ธุรกิจชิ้นส่วนรถยนต์
                4. ถูกทุกข้อ
24.ปัญหานโยบายมีความเป็นพลวัด หมายความว่าอย่างไร
                1. ปัญหานโยบายมีความเกี่ยวข้องกับปัญหาอื่น
                2. ปัญหานโยบายมีลักษณะไม่คงที่เปลี่ยยแปลงเสมอ
                3. ปัญหานโยบายต้องทำการวิเคราะห์แบบองค์รวม
                4. ปัญหานโยบายแก้ไขโดยใช้สหวิทยาการ
25. ...ภูมิปัญญาท้องถิ่นหมายถึงอะไร
                1. กระบวนการรวมตัวอย่างเหนียวแน่นของชุมชน
                2. สภาพแวดล้อมต่างๆ ที่สะท้อนถึงเอกลักษณ์โดดเด่นของท้องถิ่น
                3. ความรู้ต่างๆ ที่สัมพันธ์กับการดำรงชีพของคนในชุมชน
                4. บรรยากาศความเป็นมิตรกับผู้ที่เกี่ยวข้อง
26. การพัฒนาชุมชนตามแนวตั้งหมายถึงอะไร
                1. การแพร่กระจายความเจริญไปทั่วทั้งชุมชน
                2. การยกมาตรฐานการครองชีพ
                3. การส่งเสริมให้ประชาชนรู้จักสิทธิและหน้าที่ของตน
                4. การสนับสนุนให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในกิจการของชุมชน
27. ...แผนพัฒนาฉบับใดที่ผนวกแนวคิดด้านสาธารณสุขมูลฐานไว้ในสาขาสุขภาพอนามัยเป็นครั้งแรก
                1. ฉบับที่ 4
                2. ฉบับที่ 6
                3. ฉบับที่ 8
                4. ฉบับที่ 9
28. ... การพัฒนาเครือข่ายภาคประชาชนมีวิธีการดำเนินการอย่างไร
                1. การสร้างภูมิปัญญาท้องถิ่น
                2. การถ่ายทอดเทคโนโลยี
                3. การสร้างกระบวนการประชาสัมคมทุกระดับ
                4. การเกื้อฉันลของระบบเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม
29. ข้อใดเป็นการพัฒนาสภาพแวดล้อม
                1. ระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมที่ดี
                2. การรักษาเอกลักษณ์ของวิถีชีวิตชุมชน
                3. การยกระดับคุณภาพชีวิตให้คนในชุมชน
                4. ถูกทุกข้อ
30. สภาพชุมชนที่พึ่งตนเองได้มีลักษณะอย่างไร
                1. มีความสมดุลทางเทคโนโลยี
                2. มีความสมดุลทางเศรษฐกิจ
                3. มีการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างเพียงพอ
                4. ถูกทุกข้อ
31. แนวทางใดที่จะทำให้บรรลุเป้าหมายในการพัฒนาชุมชน
                1. การใช้ผู้นำท้องถิ่น
                2. การใช้วัฒนธรรมท้องถิ่น
                3. ใช้หลักประชาธิปไตย
                4. ถูกทุกข้อ
32. ข้อใดเป็นพื้นฐานของการพัฒนาแบบยั่งยืน
                1. การพึ่งตนเอง
                2. การกระจายอำนาจ
                3. เศรษฐกิจแบบวัฒนธรรมนิยม
                4. ถูกทุกข้อ
33. ข้อใดเป็นการเกษตรแบบยั่งยืน
                1. เกษตรทฤษฎีใหม่
                2. เกษตรผสมผสาน
                3. เกษตรอินทรีย์
                4. ถูกทุกข้อ
34. องค์การระดับโลกองค์การใดบ้างที่ศึกษาเกี่ยวกับเกษตรแบบยั่งยืน
                1. UN
                2. World Bank
                3. OECD
                4. ถูกทุกข้อ
35. ความแตกต่างระหว่างข้าราชการพลเรือนและข้าราชการฝ่ายพลเรือน
                1. บุคคลซึ่งได้รับบรรจุและแต่งตั้งตาม พ.ร.บ. ระเบียบข้าราชการพลเรือนและกฏหมายอื่นๆ
                2. ให้รับราชการ
                3. โดยได้รับเงินเดือนจากเงินงบประมาณหมวดเงินเดือนในกระทรวง ทบวง กรม
                4. ฝ่ายพลเรือน
36. รัฐมนตรีเจ้าสังกัดตามพ.ร.บ. ระเบียบข้าราชการพลเรือน 2537
                1. รัฐมนตรีว่าการกระทรวง รัฐมนตรีว่าการทบวง
                2. นายกรัฐมนตรี
                3. รัฐมนตรีในฐานะเป็นผู้บังคับบัญชาส่วนราชการที่มีฐานะเป็นกรมและไม่สังกัด  กระทรวงหรือทบวง
                4. ถูกทุกข้อ
37. คุณสมบัติของคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน
                1. ต้องเป็นข้าราชการพลเรือน
                2. ข้อ 1. และต้องเป็นผู้ดำรงหรือเคยดำรงตำแหน่งไม่ต่ำกว่าอธิบดี หรือตำแหน่งที่เทียบเท่า
                3. ผู้ทรงคุณวุฒิอาจเป็นข้าราชการการเมือง
                4. ถูกทุกข้อ
38. หลักเกณฑ์ที่ถูกต้องเกี่ยวกับการโอนข้าราชการพลเรือนสามัญไปแต่งตั้งให้ดำเนินตำแหน่งข้าราชการพลเรือนสามัญในต่างกระทรวง ทบวง กรม
                1. ทำได้แต่ตำแหน่งในระดับไม่สูงกว่าเดิม ส่วนเงินเดือนจะสูงกว่าหรือต่ำกว่าเดิมก็ได้
                2. ทำได้แต่ดำรงตำแหน่งในระดับสูงกว่าเดิม
                3. ทำได้แต่ต้องดำรงตำแหน่งในระดับไม่สูงกว่าเดิม
                4. ทั้ง 2 หน่วยงานจะตกลงยินยอมในการโอนนั้นแล้วและตามความสมัครใจของผู้โอน
39. ข้าราชการพลเรือนสามัญซึ่งต้องคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุกเป็นการกระทำผิดในทางอาญาถือว่าเป็น
                1. การกระทำผิดวินัยอย่างร้ายแรง
                2. การกระทำผิดวินัย
                3. การประพฤติชั่ว
                4. ไม่มีข้อมูลใดถูกเลย
40. กรณีใดไม่ใช่อำนาจนายกรัฐมนตรี
                1. กำกับโดยทั่วไปซึ่งการบริหารราชการแผ่นดิน
                2. กำหนดนโยบายของรัฐบาล
                3. สั่งให้ข้าราชการซึ่งสังกัดกระทรวง ทบวง กรมหนึ่งมาปฏิบัติราชการสำนักนายกรัฐมนตรี
                4.  แต่งตั้งข้าราชการซึ่งสังกัดกระทรวง ทบวง กรมหนึ่งไปดำรงตำแหน่งของอีกกระทรวง ทบวง กรม หนึ่ง
41. ในสำนักนายกรัฐมนตรีประกอบด้วยรัฐมนตรีใดบ้าง
                1. นายกรัฐมนตรี
                2. รองนายกรัฐมนตรี
                3. รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
                4. ถูกทุกข้อ
42. ตาม พ.ร.บ. ระเบียบบริหารราชการแผ่นดินให้จัดระเบียบราชการของกระทรวงออกเป็น
                1. สำนักนายกรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรม
                2. สำนักนายกรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรม กอง
                3. สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง
                4. ข้อ 1 หรือ ข้อ 2
43. ผู้ว่าราชการจังหวัดมีหน้าที่รับนโยบาย และคำสั่งจากใครเพื่อมาปฏิบัติ
                1. นายกรัฐมนตรี
                2. คณะรัฐมนตรี
                3. กระทรวง ทบวง กรม
                4. ถูกทุกข้อ
44. การจัดระเบียบบริหารราชการส่วนท้องถิ่น แบ่งออกเป็น
                1. องค์การบริหารส่วนจังหวัด ส่วนอำเภอ ส่วนตำบล
                2. องค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล
                3. องค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล สุขาภิบาล
                4. องค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล สุขาภิบาล
ราชการส่วนท้องถิ่นอื่นตามที่มีกฏหมายกำหนด
45. ตามรัฐธรรมนูญ 2540 ประเทศไทยแผ่นดินไทยจะต้องเป็น
                1. ราชอาณาจักรอันหนึ่งอันเดียวกัน จะแบ่งแยกไม่ได้
                2. สาธารณรัฐ
                3. สหพันธรัฐ
                4. สมาพันธรัฐ
46. รัฐธรรมนูญ 2540 เมื่อ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงลงพระปรมาภิไธยแล้ว ผู้ลงนามรับสนองพระบรมราชโองการคือ
                1. นายกรัฐมนตรี
                2. ประธานรัฐสภา
                3. ประธานวุฒิสภา
                4. ประธานสภาผู้แทนราษฎร
47. ในเมื่อไม่มีบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญนี้บังคับแก่กรณีใด ให้วินิจฉัยแก่กรณีนั้นไปตาม
                1. บทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ
                2. ประเพณีการปกครองในระบอบประชาธิปไตย
                3. กฏหมายใกล้เคียงอย่างยิ่ง
                4. ประเพณีการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
48. ข้อใดไม่ถูกต้องเกี่ยวกับการดำรงตำแหน่งผู้ตรวจการแผ่นดินของรัฐสภา
                1. ดำรงตำแหน่ง 6 ปีนับแต่วันที่พระมหากษัตริย์ทรงแต่งตั้ง
                2. ดำรงตำแหน่งได้หลายวาระ
                3. ดำรงตำแหน่งได้วาระเดียว
                4. พ้นจากตำแหน่งก่อนครบกำหนดวาระในกรณีตาย
49. ตามรัฐธรรมนูญ 2540 รัฐจะเวนคืนที่ดินของประชาชนเพื่อนำไปทำสนามกอล์ฟไว้บริการนักท่องเที่ยวต่างประเทศที่เข้ามาเที่ยวในประเทศไทย
                1. ทำได้ เพราะทำให้ประเทศมีรายได้จากเงินตราต่างประเทศ
                2. ทำได้ ถ้าคณะรัฐมนตรีเห็นชอบ เพราะเป็นการประกอบอาชีพผูกขาดตัดตอนทางเศรษฐกิจ
  3. ทำไม่ได้ เพราะการประกอบอาชีพที่ทำลายทรัพยากรธรรมชาติหรือสิ่งแวดล้อม
                4. ทำได้ เพราะเป็นการปฏิรูปที่ดิน
50. อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการ ข้าราชการ องค์การบริหารส่วนจังหวัด
                1. กำหนดคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามที่มีความจำเป็นเฉพาะสำหรับข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด
                2. กำหนดจำนวนและอัตราตำแหน่ง อัตราเงินเดือน และวิธีจ่ายเงินเดือนข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด
                3. กำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการคัดเลือกการบรรจุและแต่งตั้ง การย้าย การโอน การลงโทษทางวินัย การให้ออกจากราชการ
                4. ถูกทุกข้อ
51. คณะกรรมการกลาง พนักงานเทศบาลดำรงตำแหน่งโดย
                1. โดยตำแหน่ง
                2. การคัดเลือก
                3. การแต่งตั้ง
                4. ถูกทุกข้อ
52. เงินเดือนประโยชน์ตอบแทนอื่นและวงค่าจ้างของข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นและลูกจ้างที่นำมาจากเงินรายได้ที่ไม่รวมเงินอุดหนุนและเงินฉัน้หรือเงินยืมใดนั้นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละแห่งจะกำหนดได้สูงสุดไม่เกินร้อยละเท่าใดของเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
                1. ร้อยละ 50
                2. ร้อยละ 40
                3. ร้อยละ 35
                4. ร้อยละ 30
53. สภาตำบลมีฐานะเป็น
                1. นิติบุคคล
                2. บุคคล
                3. หน่วยงานหนึ่งของรัฐ
                4. ตัวแทนฝ่ายบริหารส่วนกลาง
54. ข้อใดไม่เป็นเหตุให้พ้นจากตำแหน่งประธานสภาตำบลหรือรองประธานสภาตำบล
                1. ตาย
                2. ลาออก
                3. พ้นจากตำแหน่งสมาชิกสภาตำบล
                4. อายุครบ 60 ปีบริบูรณ์
55. อายุของสภาองค์การบริหารส่วนตำบลมีกำหนดวาระละ
                1. 4 ปี
                2. 3 ปี
                3. 2 ปี
                4. 1 ปี
56. ผู้ที่จะสมัครรับเลือกตั้งเป็นนายกองค์การบริหารส่วนตำบลต้องสำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่า
                1. ปริญญาตรี
                2. อนุปริญญา
                3. มัธยมศึกษาตอนปลาย
                4. มัธยมศึกษาตอนต้น
57. บุคคลใดเป็นต่างด้าว
                1. บุคคลธรรมดาที่มีสัญชาติไทยแต่มีถิ่นที่อยู่ในต่างประเทศ
                2. บริษัทที่จดทะเบียนในประเทศไทยและมีทุนเกินกึ่งหนึ่งเป็นของคนต่างด้าว
                3. บริษัทที่จดทะเบียนในประเทศไทยและมีทุนกึ่งหนึ่งเป็นของคนต่างด้าว
                4. 1 , 2 และ 3
58. กรณีที่ไม่ถือว่าเป็นหน่วยงานของรัฐ
                1. ศาลในส่วนที่เกี่ยวกับการพิจารณาพิพากษาคดี
                2. องค์กรควบคุมการปกครองวิชาชีพ
                3. หน่วยงานอิสระของรัฐ
                4. รัฐวิสาหกิจ
59. เจ้าหน้าที่ของรัฐจะเปิดเผยรายงานการแพทย์ที่เกี่ยวกับบุคคลใดก็ต้อง
                1. กรณีมีเหตุอันควรเจ้าหน้าที่ของรัฐจะเปิดเผยต่อเฉพาะแพทย์ที่บุคคลนั้นมอบหมาย
                2. กรณีที่ได้รับความยินยอมเป็นหนังสือของเจ้าของข้อมูลที่ให้ได้ล่วงหน้า
                3. กรณีได้รับความยินยอมในขณะนั้นเป็นหนังสือของเจ้าของข้อมูล
                4. ถูกทุกข้อ
60. คณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูล
                1. มีอำนาจหน้าที่พิจารณาวินิจฉัยอุทธรณ์คำสั่งมิให้เปิดเผยข้อมูลข่าวสารกรณีตามที่กฏหมายกำหนด
                2. เป็นชุดเดียวกับคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของทางราชการ
                3. ประกอบด้วยบุคคลตามความจำเป็น แต่ต้องน้อยกว่า 5 คน
                4. แต่งตั้งโดยนายกรัฐมนตรี
61. รัฐมนตรีที่รักษาการตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจคือ
                1. นายกรัฐมนตรี
                2. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง
                3. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
                4. ถูกทุกข้อ
62. คณะกรรมการกระจายอำนาจ ดำรงตำแหน่งโดย
                1. การเลือกตั้ง
                2. การสรรหา
                3. โดยตำแหน่ง
                4. 1 , 2 และ 3
63. แผนการกระจายอำนาจซึ่งคณะกรรมการในฐานะผู้ทรงคุณวุฒิ จะเป็นกรรมการได้กี่วาระ
                1. 2 วาระติดต่อกัน
                2. 3 วาระติดต่อกัน
                3. 4 วาระติดต่อกัน
                4. ได้เพียงวาระเดียวเท่านั้น
64. ข้อใดเป็นนิติบุคคล
                1. จังหวัด
                2. กรุงเทพมหานคร
                3. วัด
                4. ถูกทุกข้อ
65. ประเทศไทยใช้ระบบศาล
                1. ศาลยุติธรรม
                2. ศาลคู่
                3. ศาลเดี่ยว
                4. ถูกทุกข้อ
จำหน่ายเอกสารคู่มือเตรียมสอบราชการทุกหน่วยงาน     083-067-4168
admin ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ดูแลระบบ
รายละเอียดผู้ใช้ 


ครบทุกหลักสูตร ที่ใช้สอบ ส่วนท้องถิ่น ภาค ก.+ ภาค ข. (เฉพาะตำแหน่ง)

สอบท้องถิ่น 56 เปิดสอบ 4 ภาค 10 เขต ทั่วประเทศ 15 ก.ย. 2556 นี้ !!!


ข้อสอบบรรจุเป็น พนักงาน อบต. อปท. อบจ. ใช้สอบทั่วประเทศ ทุกตำแหน่ง

ผู้นำท้องถิ่นหมายถึงใคร
ตอบ กำนัน / ผู้ใหญ่บ้าน / ครู / พระ


นายกเทศมนตรีที่มาจากการเลือกตั้งโดยตรงของประชาชนต้องมีอายุไม่ต่ำกว่ากี่ปี
ตอบ 30 ปี


นายกเทศมนตรีแต่งตั้ง โดย
ตอบ ผู้ว่าราชการจังหวัดโดยความเห็นชอบของสภาเทศบาล


ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีจำนวนกี่คน
ตอบ จำนวน 12 คน


สำนักงาน ก.ถ. อยู่ในสังกัดใด
ตอบ สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย


ใครเป็นเลขานุการคณะกรรมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ?
ตอบ หัวหน้าสำนักงานกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น


9. การเข้าชื่อเพื่อให้มีการถอดถอนผู้บริหารท้องถิ่น ให้ยื่นต่อ
ตอบ ผู้ว่าราชการจังหวัด


10. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 11 มุ่งเน้นอะไร?
ตอบ พ.ศ.2555- 2559 เน้นการฟื้นฟูเศรษฐกิจของประเทศโดยมุ่งขยายการผลิต สาขาเกษตร


11. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใด ที่จัดตั้งขึ้นหลังการปฏิรูปการปกครอง พ.ศ.2475?
ตอบ เทศบาล


12. หน่วยการปกครองท้องถิ่นระดับรากหญ้าหรือหน่วยพื้นฐานของไทยคือ
ตอบ องค์การบริหารส่วนตำบล เทศบาลระดับชุมชนเมือง อบจ.ระดับจังหวัด
13. ตามกฎหมายใครมีหน้าที่ในการจัดทำแผนพัฒนาตำบล?
ตอบ คณะผู้บริหารท้องถิ่น


14. กรณีถอดถอนคณะผู้บริหารท้องถิ่น ต้องดำเนินการอย่างไร?
ตอบ ราษฎรผู้มีสิทธิเลือกตั้งในเขต อบต. ได้ลงคะแนนเสียงให้พ้นจากตำแหน่งตามกฎหมาย กำหนด

15. ตามกฎหมายใครมีอำนาจในการยุบ อบต.?
ตอบ ผู้ว่าราชการจังหวัดตามความเห็นของนายอำเภอ


16. อบต.ที่มีสมาชิกสภาอบต.น้อยที่สุด มีสมาชิกสภาอบต.กี่คน?
ตอบ 6 คน
17. อำนาจหน้าที่ใดที่ อบต.สามารถที่จัดทำได้เอง ?
ตอบ การจัดหาประโยชน์จากทรัพย์สิน
18. ข้อใดคืออำนาจหน้าที่ของอบต.?


ตอบ พัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม
19. ข้อใดไม่ใช่รายได้ของ อบต.
ตอบ ภาษีการค้า


20. คลื่นลูกที่สาม หมายถึงอะไร?
ตอบ ข้อมูลข่าวสารและสารสนเทศ


21. การจัดตั้งเทศบาลให้กระทำได้โดย
ตอบ ตราเป็นพระราชกฤษฎีกา


22. วัน อบต. วันที่เท่าไร ?
ตอบ 2 มีนาคม ของทุกปี


23. รัฐธรรมนูญ ฉบับปี พ.ศ.2550 ที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน เป็นรัฐธรรมนูญฉบับที่เท่าไรของประเทศไทย
ตอบ ฉบับที่ 18


25. การให้อำนาจทางการบริหารให้แก่หน่วยงานราชการส่วนภูมิภาค ใช้หลักการใดในการบริหาร?
ตอบ การแบ่งอำนาจ
26. องค์กรบริหารงานบุคคลของอบต.ในจังหวัด คือหน่วยงานใด?
ตอบ คณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัด


27. สมาชิกสภาเทศบาลเมือง มีสมาชิกจำนวน
ตอบ 18 คน


28. อบต.มีฐานะเป็นนิติบุคคลตามกฏหมายใด
ตอบ กฏหมายมหาชน
29. ค่าปรับกรณีทำผิดข้อบัญญัติท้องถิ่น ปรับได้สูงสุดเท่าไร?
ตอบ 1,000 บาท


30. ข้อใดเป็นหน่วยงานขึ้นตรงต่อนายกรัฐมนตรี?
ตอบ กพ.


31. หน่วยงานใดที่ตั้งขึ้นหลังที่มีการปรับปรุงกระทรวงทบวงกรม ปี พ.ศ.2545
ตอบ กพร.


32. แผนพัฒนาตำบล ที่เหมาะสมที่สุด คือแผนใด ?
ตอบ แผนพัฒนาตำบล 3 ปี


33. กชช.2 ค คืออะไร?
ตอบ ข้อมูลพื้นฐานครัวเรือนระดับหมู่บ้าน


34. พัสดุ คืออะไร?
ตอบ วัสดุ ครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้าง


35. ถ้าอบต.จ้างบริษัท มาตักสิ่งปฏิกูลที่อบต. จะเบิกเงินเป็นค่าใช้จ่ายในหมวดใด
ตอบ ค่าใช้สอย


38. คำสั่งทางปกครอง ไม่ได้ครอบคลุมถึงคำสั่งใด
ตอบ การออกระเบียบโดยเจ้าหน้าที่ผู้มีอำนาจในเรื่องนั้นๆ


39. การละเมิดที่เกิดจากการกระทำความผิดของเจ้าหน้าที่หลายคนจะต้องชดใช้สินไหมค่าทดแทนใน
ลักษณะใด?
ตอบ รับผิดชอบร่วมกันแต่แยกเฉพาะส่วนของตน


40. เจ้าหน้าที่ในข้อใดจะทำการพิจารณาทางปกครองไม่ได้?
ตอบ เป็นคู่หมั้นหรือคู่สมรสของคู่กรณี ,เป็นญาติของคู่กรณี,เป็นนายจ้างของคู่กรณีและเป็น

คู่กรณีเอง


สอบท้องถิ่น 56 เปิดสอบ 4 ภาค 10 เขต ทั่วประเทศ 15 ก.ย. 2556 นี้ !!!

ครบทุกหลักสูตร ที่ใช้สอบ ส่วนท้องถิ่น ภาค ก.+ ภาค ข. (เฉพาะตำแหน่ง)

จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบ กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น อปท. ใหม่ล่าสุด
รวมทุกอย่างที่ออกข้อสอบ

- แนวข้อสอบความสามารถทางด้านเหตุผล (คณิตศาสตร์)
- แนวข้อสอบวิชาภาษา
ไทย
- แนวข้อสอบ เหตุการณ์ การเมืองเศรษฐกิจและ สังคมในปัจจุบัน

ความรู้พื้นฐานในการปฎิบัติราชการ
- แนวข้อสอบ พรบ. ระเบียบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 แก้ไขเพิ่มเติม
- แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
- แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล
- แนวข้อสอบ พ.ร.ก ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
- แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบัญ


ภาค ข. เลือกตามตำแหน่งที่สอบ
แนวข้อสอบ อบจ.เทศบาล อบต. ระดับ 1
แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี
แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่ประปา
แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่จัดเก็บรายได้
แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่ธุรการ
แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล
แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่พัสดุ
แนวข้อสอบช่างไฟฟ้า
แนวข้อสอบช่างโยธา
แนวข้อสอบช่างสำรวจ
และตำแหน่งอื่นๆ

แนวข้อสอบ อบจ.เทศบาล อบต. ระดับ 2
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานประปา
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานธุรการ
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานพัสดุ
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานส่งเสริมสุขภาพ
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานสาธารณสุขชุมชน
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานสุขาภิบาล
แนวข้อสอบนายท่างเขียนแบบ
แนวข้อสอบนายช่างไฟฟ้า
แนวข้อสอบนายช่างโยธา
แนวข้อสอบนายช่างสำรวจ
และตำแหน่งอื่นๆ

แนวข้อสอบ อบจ.เทศบาล อบต. ระดับ 3
แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน
แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่ระบบคอมพิวเตอร์
แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน
แนวข้อสอบนักพัฒนาชุมชน
แนวข้อสอบนักวิชาการเกษตร
แนวข้อสอบนักวิชาการคลัง
แนวข้อสอบนักวิชาการเงินและบัญชี
แนวข้อสอบนักวิชาการจัดเก็บรายได้
แนวข้อสอบนักวิชาการศึกษา
แนวข้อสอบนักวิชาการส่งเสริมสุขภาพ
แนวข้อสอบนักวิชาการสุขาภิบาล
แนวข้อสอบนักสังคมสงเคราะห์
แนวข้อสอบนิติกร
แนวข้อสอบบุคลากร
แนวข้อสอบวิศวโยธา
แนวข้อสอบสถาปนิก
แนวข้อสอบสันทนาการ
ส่งเป็นไฟล์ PDF ทาง E-MAIL สามารถนำไปปริ้นได้เลย ในราคาชุดละ 399 บาท
* ส่งด่วนภายใน 3 ชม. ส่งช้าไม่เกิน 24:00 น. วันที่โอนเงิน * ( ควรดูที่ JUNK MAIL )
สั่งซื้อมาที่ 083-067-4168 หรือ ส่ง SMS / WhatsApp , LINE
ชำระค่าสินค้าและบริการ โอนเงินแล้วแจ้งที่ lek.pisi@hotmail.com **แจ้งรายละเอียดให้ชัดเจน**
1. ธ. กรุงเทพ ออมทรัพย์ สาขา เซ็นทรัลพระราม 3 เลขที่บัญชี 048-0-17796-3 ชื่อบัญชี Sumalee Thongyot
2. ธ. กรุงไทย ออมทรัพย์ สาขา บิ๊กซีสะพานควาย เลขที่บัญชี 980-6-40570-6 ชื่อบัญชี Sumalee Thongyot
3. ธ. กสิกรไทย ออมทรัพย์ สาขา เซ็นทรัลพระราม 3 เลขที่บัญชี 748-2-66186-0 ชื่อบัญชี Pisitchai Kimchai
4. ธ.ไทยพาณิชย์ ออมทรัพย์ สาขา บิ๊กซีรามอินทรา เลขที่บัญชี 402-398830-4 ชื่อบัญชี Pisitchai & Sumalee
5. ธ. กรุงศรีอยุธยา ออมทรัพย์ สาขา อุรุพงษ์ เลขที่บัญชี 130-1-28490-7 ชื่อบัญชี Pisitchai Kimchai
* ขั้นตอนแตกไฟล์ PDF
http://www.thaionline1.com/read.php?tid=10604 *
** เปิดบริการทุกวัน เวลา 8.00 - 24.00 น. **
การสอบ ส่วนท้องถิ่น 2556 นี้
สามารถเลือกสอบได้ตามความสมัครใจ ไม่ได้บังคับสมัครสอบตามภูมิลำเนาครับ
คาดว่าศูนย์สอบ จะมีอยู่ในทุกจังหวัด
- ภาคกลาง (ยกเว้น กรุงเทพมหานคร)
- ภาคเหนือ
- ภาคใต้
- ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

[img]http://www.thaionline1.com/attachment/Mon_1307/29_1_4f5dc6335231b58.jpg[/img] 

จำหน่ายเอกสารคู่มือเตรียมสอบราชการทุกหน่วยงาน     083-067-4168
รายละเอียดไฟล์แนบ
กล่องตอบกลับด่วน

กรุณาใช้ข้อความที่สุภาพ คุณสามารถบันทึกฉบับร่างได้
กด "Ctrl+Enter" เพื่อตั้งกระทู้ได้