ประยุกต์ใช้ โพสล่าสุด โพสสำคัญ เครื่องมือ สมาชิก สถิติฟอรั่ม ธนาคาร
หัวข้อ : แนวข้อสอบตำแหน่งเจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์
admin ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ดูแลระบบ
รายละเอียดผู้ใช้ 

แนวข้อสอบตำแหน่งเจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์

ข้อสอบ คอมพิวเตอร์

คำสั่ง  ให้นักศึกษาเลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุด แล้วกากบาทลงในกระดาษคำตอบ

1.   ข้อใดไม่ใช่ ขั้นตอนหลักในการทำงานของคอมพิวเตอร์
   ก.  ประมวลผล            ข.  เก็บข้อมูล   
ค.  รับข้อมูล               ง.  แสดงผลลัพธ์     
จ.  นำข้อมูลเข้า (คนที่จะนำข้อมูลเข้าได้ก็คือ User ค่ะ)
2.  หน่วยข้อมูลที่เล็กที่สุดในระบบคอมพิวเตอร์เรียกว่า
   ก.  บิต    ( 1 กับ 0)            ข.  ไบต์     
ค. ฟิลด์                ง.  เร็คคอร์ด   
จ. ไฟล์   
3.  ข้อมูลเมื่อผ่านการประมวลผลแล้ว จะได้อะไร
   ก.  Document            ข.   Report   
ค.  Information            ง.  Output
จ.  Database
4.  สัญญาณในคอมพิวเตอร์เป็นสัญญาณชนิดใด
   ก.  อนาล็อก               ข.  ดิจิตอล   
ค.  ไฮบริค               ง.  ไฟฟ้า
จ. อิเล็กทรอนิกส์
5. สิ่งใดที่หุ่นยนต์ไม่สามารถทำได้
   ก.  การเปิดกล่องระเบิด            ข.  การเลือกผลไม้
   ค.  การก่อการร้าย            ง.  การปอกเลือกไข่ต้ม
จ.  การเก็บฉัน้ระเบิด
6.  IP Address คือ
   ก.  หมายเลยประจำตัวเครื่องคอมพิวเตอร์ต่างๆ ที่เชื่อมต่ออยู่ในเครือข่าย
   ข.  โพรโทคอลที่ใช้ในการเชื่อมโยงเครือข่ายอินเทอร์เน็ต
ค.  หมายเลขประจำของเครื่องเซิร์ฟเวอร์
   ง.  ที่อยู่บนอินเทอร์เน็ต
   จ. ถูกทุกข้อ

7. ข้อใดกล่าวถึง Protocol ได้ถูกต้อง
   ก.  การสืบค้นข้อมูลบนอินเทอร์เน็ต
        ข. การใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ที่อยู่ห่างไกล
   ค.  การบริหารวารสารและข่าวสารบนอินเทอร์เน็ต
        ง. เครื่องมือที่ช่วยในการสืบค้นข้อมูลในรูปแบบเอกสาร
   จ.  ภาษาการสื่อสารระหว่างเครื่องคอมพิวเตอร์ในระบบอินเทอร์เน็ต
8.  ส่วนประกอบใดของโปรแกรม Internet Explorer ที่ทำหน้าที่แสดงที่อยู่ของเว็ปไซด์
   ก.  แถบชื่อ                       ข.  แถบสื่อสาร   
ค.  แถบสถานะ               ง.  พื้นที่แสดงเว็บเพจ   
จ. แถบที่อยู่ของเว็บไซต์
9.   s15550036@student.rit.ac.th  ข้อความ “s1555036” หมายถึงข้อใด
   ก.  Domain Name            ข.  Password       
             ค.  Sub Domain            ง.  Username   
             จ.  ISP
10. ไฟล์ที่ถูกบีบอัดด้วยโปรแกรม WinZip จะมีส่วนขยายหรือนามสกุลไฟล์ตามข้อใด
   ก.  .doc               ข.  .zip     
ค.  .com               ง.  .txt     
จ.  .exe
11.  ปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นจากการที่อินเตอร์เน็ตเป็นเครือข่ายสาธารณะไม่จำกัดผู้ใช้  ปัญหาดังกล่าวคือ
   ก.  อาจมีผู้บุกรุก เข้าทำลายระบบคอมพิวเตอร์      ข.  ความปลอดภัยของข้อมูล
   ค.  ลิขสิทธิ์                  ง.  ไวรัสคอมพิวเตอร์ทำลายข้อมูล   
ง.  ถูกทุกข้อ12.  ข้อใด  ไม่ใช่  ประโยชน์ของการประมวลผลแบบระบบฐานข้อมูล
   ก.  หลีกเลี่ยงความขัดแย้งของข้อมูล         ข.  ลดความซ้ำซ้อนของข้อมูลลงได้
   ค.  ข้อมูลไม่สูญหายเนื่องจากถูกเก็บไว้หลายๆ ที่   ง.  ประหยัดอุปกรณ์สำหรับเก็บข้อมูล
จ.  กำหนดระบบความปลอดภัยของข้อมูลได้
13. ข้อใดจัดเป็นโปรแกรม DBMS
   ก.  โปรแกรมภาษาโคบอล            ข.  โปรแกรมภาษาปาสคาล   
ค.  โปรแกรมภาษาเบสิค            ง. โปรแกรมภาษาซี   
จ..  โปรแกรม SQL

14. รายละเอียดข้อมูลที่แสดงถึงคุณสมบัติของเอ็นติตี้ คือ
   ก.  Attribute               ข.  Relationship     
ค.  Database               ง.  Field
จ.  File
15. กรณีที่กำหนดว่า “นักศึกษาแต่ละคนสามารถลงทะเบียนได้หลายวิชา ในขณะที่แต่ละวิชานักศึกษาสามารถเลือกเรียนได้หลายคน   ” ความสัมพันธ์ระหว่างรายวิชาและนักศึกษาเป็นความสัมพันธ์แบบใด
   ก.  แบบหนึ่งต่อกลุ่ม            ข.  แบบกลุ่มต่อกลุ่ม   
ค.  แบบกลุ่มต่อหนึ่ง            ง.  แบบหนึ่งต่อหนึ่ง
จ.   ถูกทุกข้อ
16. “ความสัมพันธ์”  ที่กล่าวถึงในข้อ 15  หมายถึง
   ก.  ความสัมพันธ์ระหว่างเอททริบิวต์      ข.  ความสัมพันธ์ระหว่างฟิลด์
   ค.  ความสัมพันธ์ระหว่างเร็คคอร์ด      ง.  ความสัมพันธ์ระหว่างเอ็นติตี้
จ.  ความสัมพันธ์ระหว่างฐานข้อมูล
17. ชนิดความสัมพันธ์ใดต่อไปนี้ในข้อใดไม่ถูกต้อง
   ก.  1 : 1      ข.  1 : m    ค.  M : 1   ง.  M : n       จ.  1: n
18. ถ้าจะกำหนดความสัมพันธ์ข้อมูลของร้านอาหารแห่งหนึ่งระหว่างรายการอาหารกับลูกค้า ควรจะกำหนดความสัมพันธ์ในรูปแบบใด
   ก.  One to One                 ข.  One to Many     
ค.  Many to Many               ง.  Many to One   
จ. ถูกทุกข้อ
19. ผู้ที่ทำหน้าที่ควบคุมความปลอดภัยของข้อมูล เช่น กำหนดการเข้าถึงข้อมูลของแต่ละคน ตรงกับบุคคลต่อไปนี้
   ก.  Programmers            ข.  DBA   
ค.  DBMS               ง.  Computer Analysis   
จ.  Data Entry
20. ข้อใด  ไม่ใช่  ผลเสียของการทำงานด้วยระบบไฟล์
   ก.  เปลืองเนื้อที่ในการจัดเก็บ         ข.  เขียนโปรแกรมเพื่อจัดการกับข้อมูลยาก
   ค.  เกิดความขัดแย้งของข้อมูล         ง.  เกิดความซ้ำซ้อนของข้อมูล
จ.  ผิดทุกข้อ
21. โปรแกรมจัดการฐานข้อมูล (DBMS) มีหน้าที่อย่างไร
   ก.  ดูแลรักษาข้อมูล         ข.  ติดต่อกับตัวจัดการระบบแฟ้มข้อมูล
   ค.  ควบคุมภาวการณ์ใช้ข้อมูลพร้อมกัน      ง. จัดการการเข้าถึงข้อมูลและไฟล์ข้อมูล
   จ.  ถูกทุกข้อ
22. ผู้ที่ทำหน้าที่บริหารฐานข้อมูล จะทำหน้าที่คล้ายคลึงกับใคร
ก.  เจ้าหน้าที่เขียนโปรแกรม             ข.  ผู้ใช้     
ค.  หัวหน้าฝ่ายคอมพิวเตอร์            ง.  นักวิเคราะห์ระบบ
จ. นักออกแบบระบบ
23. ข้อใดต่อไปนี้ควรกระทำเป็นอันดับแรกในการออกแบบฐานข้อมูล
   ก.  รวบรวมข้อมูลและความต้องการของผู้ใช้      ข.  กำหนดรูปแบบฟิลด์และไฟล์
   ค.  ทำความเข้าใจกับข้อมูล            ง.  ออกแบบความสัมพันธ์ระหว่างไฟล์
   จ.  ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล
24. ใน SQL   ต่อจากคำสั่ง SELECT  ต้องเป็นชื่อของอะไร
   ก.  ชื่อ Field            ข.  ชื่อ Table     
 ค.  ชื่อ Table หรือชื่อ Query              ง.  ชื่อ Field หรือชื่อ Query
ง.  ถูกทุกข้อ
25. ใน SQL ต่อจากคำสั่ง FROM ต้องเป็น
   ก.  ชื่อ Field            ข.  ชื่อ Table     
 ค.  ชื่อ Table หรือชื่อ Query              ง.  ชื่อ Field หรือชื่อ Query
จ.  ถูกทุกข้อ
26. Data type ชนิดไหน ที่เหมาะสำหรับใช้กับข้อมูลที่เป็นบาทและสตางค์
   ก.  Number                  ข.  Text           
ค.  Currency                  ง.  Memo
จ.  ถูกทุกข้อ
27  ข้อใดไม่ใช่จุดประสงค์หลักของการวิเคราะห์และออกแบบระบบ
   ก.  เพื่อให้ได้มาซึ่งผลผลิตที่ได้คุณภาพ
ข..  เพื่อให้ได้มาซึ่งระบบการทำงานที่พึงประสงค์และสอดคล้องกับองค์กร
ค.  เพื่อให้ได้มาซึ่งกฎระเบียบกฎเกณฑ์การปฏิบัติงานในระบบการทำงาน
   ง.  เพื่อให้ได้มาซึ่งซอฟต์แวร์ อุปกรณ์ เครื่องมือปฏิบัติงานและบุคลากรที่เหมาะสมกับองค์กร
   จ.  ข้อ ข และ ค. ถูกต้อง

28. ข้อใดเป็นสิ่งที่คอมพิวเตอร์มีส่วนช่วยในการระบบสารสนเทศ มากที่สุด
   ก. เป็นเครื่องมือประมวลผลของระบบสารสนเทศ
ข.  เป็นเครื่องมือจัดสร้างโปรแกรมของระบบสารสนเทศ
   ค.  เป็นเครื่องมือสำหรับปฏิบัติงานให้ได้สารสนเทศ
   ง.  เป็นเครื่องมือช่วยตัดสินใจของระบบสารสนเทศ
   จ. เป็นเครื่องมือช่วยประสานงานในระบบสารสนเทศ
29. ระบบสารสนเทศมีความสำคัญอย่างไรต่อองค์กร มากที่สุด
   ก.  เป็นระบบที่สนับสนุนการบริหารงานและการดำเนินงานขององค์กร
   ข.  เป็นระบบที่ช่วยเพิ่มความเชื่อถือให้กับองค์กร
ค.  เป็นระบบที่ช่วยเพิ่มความมั่นคงให้แก่องค์กร
   ง.  เป็นระบบที่ช่วยในการเพิ่มกำไร
   จ. ไม่มีข้อใดถูก
30. ข้อใดไม่ใช่หน้าที่ของนักวิเคราะห์ระบบ
   ก.  รวบรวมข้อมูล             ข. กำหนดความต้องการ           
ค.  ศึกษาความเป็นไปได้         ง.  ออกแบบสารสนเทศ
ง. ออกแบบผลลัพธ์
31.  นักพัฒนาระบบในความหมายของการวิเคราะห์และออกแบบระบบคือใคร
   ก.  Programmer   ข.   System Analyst      ค.  Application  Analyst   ง.   Data  Entry
จ.  ถูกทุกข้อ
32. บทบาทของนักวิเคราะห์ระบบคือข้อใด
   ก.  เป็นผู้บริหารระบบ      ข.  เป็นผู้ประสานงานระหว่างระบบกับผู้ใช้
   ค.  เป็นผู้ประสานงานระหว่างผู้ใช้กับผู้จัดการ      ง.  เป็นผู้เขียนโปรแกรม
จ.  เป็นผู้ประสานงานระหว่างผู้ใช้กับนักพัฒนาระบบ
33.  คุณสมบัติของนักวิเคราะห์ระบบ คือข้อใด
   ก.  เป็นผู้พูดที่ดีและมีมนุษยสัมพันธ์      ข.  มีความรู้เรื่องระบบสารสนเทศเป็นอย่างดี
   ค.  มีความสามารถในการเขียนรายงาน      ง.  สามารถแก้ปัญหาและรู้ระบบการทำงานเป็นอย่างดี
   จ.   ทุกข้อที่กล่าวมา
34. ในการวิเคราะห์และออกแบบระบบ ปัจจัยหนึ่งที่สำคัญที่สุดที่ต้องคำนึง คืออะไร
   ก.  ความต้องการของผู้อำนวยการ         ข.  ความต้องการของผู้ใช้
   ค.  ความต้องการของผู้บริหาร   ง.  ความต้องการพัฒนาองค์กร
จ.  ความต้องการของผู้ทำงาน
35. จากข้อต่อไปนี้ ข้อใดเป็นข้อดีในการใช้ฐานข้อมูลร่วมกันมากที่สุด
   ก.  ลดความขัดแข้งของข้อมูลและลอดความซ้ำซ้อนในการเก็บข้อมูล
   ข.  เพิ่มการออกแบบส่วนงานและโครงสร้างการควบคุมในตัว
   ค.  ฐานข้อมูลมีคุณสมบัติเป็นสารสนเทศที่ดี
   ง.  รวบรวมข้อมูลต่างๆ ได้ง่าย
36. ในการวิเคราะห์และออกแบบระบบ ข้อใดเป็นจุดประสงค์ในการใช้แผนภาพ Entity Relationship Diagram (ERD)
   ก.  วิเคราะห์การทำงานของโปรแกรม     
ข.  วิเคราะห์กระแสการไหลของข้อมูล     
ค.  วิเคราะห์และออกแบบองค์ประกอบของโปรแกรม
ง.  วิเคราะห์และออกแบบภาพรวมของข้อมูลในฐานข้อมูลจ.  วิเคราะห์และออกแบบภาพรวมของรายงานที่จะได้จากระบบ
37. แหล่งข้อมูลใดมีความสำคัญต่อการวิเคราะห์และออกแบบระบบ
   ก.  เอกสารและรายงาน         ข.  ผู้บริหาร
   ค.  ผู้ใช้            ง.  โครงการวิเคราะห์และออกแบบระบบเดิม
จ. ทุก ๆ แหล่งมีความสำคัญ
38. ต่อไปนี้ข้อใด  ไม่ใช่  คุณสมบัติที่พึงประสงค์ของแบบจำลองหรือโมเดล
   ก.  ง่ายต่อการทำความเข้าใจ กว่าการศึกษาระบบจริงอย่างชัดเจน
   ข.  ง่ายในการนำไปใช้
   ค.  ให้ข้อมูลของระบบอย่างละเอียดสมบูรณ์ทุกอย่าง
   ง.  ประหยัดกว่าการทำระบบจริง
   จ.  ให้เห็นระบบคร่าว ๆ ก่อนลงมือทำระบบจริง
39. ข้อใดเป็นความหมายของข้อมูลในการวิเคราะห์และออกแบบระบบ
   ก.  ข้อเท็จจริงต่างๆ ที่สามารถเก็บรวบรวมได้      ข.  ข้อเท็จจริงต่างๆ ของสิ่งที่เราสนใจ
   ค.  ข้อเท็จจริงต่างๆ ที่เกิดขึ้นในชีวิตประจำวัน      ง.  ข้อมูลผลกำไรขาดทุน   
จ.  ข้อมูลทางคอมพิวเตอร์และข้อมูลวิธีการทำงาน
40. ข้อใดควรกระทำเป็นอันดับแรกในการพัฒนาระบบโดยผ่านกระบวนการวิเคราะห์และออกแบบระบบ
   ก. ออกแบบรายงาน               ข.  รวมรวมข้อมูล
   ค.  วิเคราะห์ระบบ               ง.  กำหนดวิธีและขั้นตอนการทำงาน
   จ.  ควรทำไปพร้อม ๆ กัน
41.  “แสดงถึงขอบเขตของระบบทั้งหมดที่ทำการศึกษา โดยจะแสดงให้เห็นว่าอะไรอยู่ที่ไหน ในหรือนอกระบบ” ข้อความข้างต้นหมายถึงอะไร
   ก.  Context Diagram            ข.  Level – 0       
ค.  Level – 1             ง. Level – 2
จ. Level – 3
42. DFD( Data  Flow Diagram)  ในข้อใด มีรายละเอียดในการทำงานมากที่สุด
   ก.  Context Diagram            ข.  Level – 0       
ค.  Level – 1             ง. Level – 2
จ. Level – 3
43. ข้อใดกล่าวถูกต้องเกี่ยวกับ DFD
   ก.  แผนภาพระดับ Context Diagram มีเพียงโปรเซสเดียว
   ข.  แผนภาพระดับที่ 1 เรียกว่า Context Diagram
   ค.  แผนภาพระดับที่ขยายการทำงานของ Context Diagram เรียกว่า DFD Level – 0
   ง.  Sink / Source ตัวเดียวกันใน Context Diagram ปรากฏ ได้หลายแห่ง
   จ.   Context Diagram  จะอธิบายการทำงานได้ละเอียดที่สุด
44. ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้อง เกี่ยวกับ DFD
   ก.  กระแสข้อมูลย่อมไม่ไหลจากโปรเซสไปยังโปรเซส
   ข.  กระแสข้อมูลไหลจากโปรเซสไปยังแฟ้มข้อมูล
   ค.  กระแสข้อมูลไหลจากโปรเซสไปยัง Sinks
   ง.  กระแสข้อมูลไหลจาก Source ไปยังโปรเซส
   จ.  กระแสข้อมูลไหลจากโปรเซสไปยัง Source
45. ข้อความต่อไปนี้ ข้อใด ไม่ถูกต้อง
   ก.  1.333... เป็นจำนวนตรรกยะ         ข.  1.232323... เป็นจำนวนตรรกยะ
   ค.     เป็นจำนวนเต็ม            ง.     เป็นจำนวนจริง
   จ.    เป็นจำนวนตรรกยะ
46. จำนวนในข้อใดเป็นจำนวนตรรกยะทั้งหมด
   ก.  1 , 0.01 ,  1.111...            ข.  1  ,  1.333...  ,  2.131131113...
   ค.  2.5 ,  ¶  ,                   ง.  0.5  ,     ,  1.262626...
   จ.  0, 1.2411111..,-4

47. จำนวน 249 เขียนเป็นเลขโรมันได้ตรงกับข้อใด
   ก.  CCXCIV            ข.  CCDXXXXVI   
ค.  MVIXDIIII            ง.  CCCXVI
   จ.  CCXLIX
48. จำนวน  24,380,000  มีค่าเท่าจำนวนในข้อใด
   ก.  2.438 x 105            ข.  2.438 x 106     
ค.  2.438 x 107            ง.  2.438 x 108
        จ.  24.38 x 109
49. จำนวน  0.000435  มีค่าเท่ากับจำนวนในข้อใด
   ก.  4.35 x 10-4            ข.  4.35 x 10-5     
ค.  4.35 x 10-6            ง.  4.35 x 10-7   
        จ.  4.35 x 10-8
50. มีค่าเท่ากับจำนวนในข้อใด
   ก.  1.5 x 10-5               ข.  1.5 x 10-6     
ค.  1.5 x 10-7               ง.  1.5 x 10-8   
        จ.  1.5 x 10-9   
51. (0.5 x 103) x (0.7 x 104) มีค่าเท่ากับจำนวนในข้อใด   
   ก.  3.5 x 100                  ข.  3.5 x 101     
ค.  3.5x 102                  ง.  3.5 x 103   
        จ.  3.5 x 106
52. (1 x 25) + (1 x 23) + (1 x 22)  มีค่าตรงกับข้อใด
   ก.  (10110)2                  ข.  (101100)2     
ค.  (100110)2               ง.  (101010)2
        จ.  (100101)2
53. (110101)2  มีค่าเท่ากับจำนวนในข้อใด
   ก.  50      ข.  51         ค.  52          ง.  53         จ.  54
54. (2573)8  เขียนในรูปการกระจายได้ตรงกับข้อใด
   ก.  (2 x 83) + (5 x 82) + (7 x 8) + (3 x 10)      ข.  (2 x 83) + (5 x 82) + (7 x 8) + (3 x 80)
   ค.  (2 x 84) + (5 x 83) + (7 x 82) + (3 x 10)      ง.  (2 x 84) + (5 x 83) + (7 x 82) + (3 x 10)
   จ. (2 x 81) + (5 x 82) + (7 x 83) + (3 x 14)

55.  (14AB)16  เขียนในรูปการกระจายตรงกับจำนวนข้อใด
   ก.  (1 x 163) + (4 x 162) + (A x 161) + (B x 160)   ข.  (1 x 163) + (4 x 162) + (10 x 161) + (11 x 160)
   ค.  (1 x 163) + (4 x 162) + (10 x 161) + (11 x 0)       ง.  (1 x 164) + (4 x 163) + (10 x 162) + (11 x 161)
   จ.  (1 x 161) + (4 x 162) + (10 x 163) + (11 x 164)
56.  จำนวนในข้อใดมีค่ามากที่สุด
   ก.  (100)8                  ข.  (1000)6     
ค.  (10000)4                  ง.  (100000)2
จ.  (100000)4
57. (1101)2  +  (10011)2  มีค่าตรงกับข้อใด
   ก.  (10000)2                  ข.  (100000)2   
   ค.  (11000)2                  ง.  (110000)2
   จ.  (1100000)2
58. (431)5  +  (243)5  มีค่าตรงกับข้อใด
   ก.  (1124)5                  ข.  (1134)5     
ค.  (1214)5                  ง.  (1224)5
   จ.  (1215)5
59.  (231)4  -  (33)4  มีค่าตรงกับข้อใด
   ก.  (123)4                  ข.  (132)4     
ค.  (212)4                  ง.  (213)4
   จ.  (121)4
60. (6666)7  +  (1)7  มีค่าตรงกับข้อใด
   ก.  (1111)7                  ข.  (2000)7   
   ค.  (1000)7                  ง.  (10000)7
   จ. (100000)7
61. (1011)2 x (11)2  มีค่าตรงกับข้อใด
   ก.  (100000)2               ข.  (100001)2   
   ค.  (110001)2               ง.  (111001)2
   จ.  (110101)2
62. (11010)2  ÷  (10)2  มีค่าตรงกับข้อใด
   ก.  (1011)2      ข.  (1010)2   ค.  (1101)2   ง.  (1100)2      จ.  (1001)2

63.  (111010)2  ÷  (110)2  มีค่าตรงกับข้อใด
   ก.  (1000.110)2               ข.  (1000.101)2     
ค.  (1001.110)2               ง.  (1001.101)2
   จ.  (1001.001)2

64. ข้อใดกล่าวถึงคอมพิวเตอร์ไม่ถูกต้อง
   ก.  สามารถคิดค้นวิธีการแก้ปัญหาได้                   ข.   ความเร็วในการคำนวณเร็วกว่ามนุษย์
   ค.  มีความสามารถในการจำสิ่งต่างๆ ได้ดีกว่ามนุษย์   
ง.  อุปกรณ์ที่สามารถเก็บข้อมูลได้จำนวนมาก                    จ.  ถูกทุกข้อ
65. ข้อใดเป็นขั้นตอนสุดท้ายในการวิเคราะห์งาน
   ก.  การทำความเข้าใจและกำหนดสิ่งที่ต้องการ      ข.  การพิจารณาข้อมูลนำเข้า
   ค.  การพิจารณารูปแบบของข้อมูลออก      ง.  การพัฒนาลำดับขั้นตอนประมวลผล
จ. การเขียนโปรแกรมของระบบ
66. ข้อใดกล่าวถึง Flowchart ได้ถูกต้องที่สุด
   ก.  ใช้ในการช่วยเขียนอธิบายขั้นตอนการประมวลผลได้ดีกว่าข้อความ
   ข.  การอธิบายการทำงานด้วย Flowchart ไม่สามารถอธิบายการทำงานได้ชัดเจน
   ค.  เป็นการอธิบายขั้นตอนการประมวลผลด้วยสัญลักษณ์ต่างๆ ประกอบกัน
   ง.  จะขาดสัญลักษณ์การจัดสินใจในการเขียนผังงานไม่ได้
   จ.  สามารถเลือกใช้สัญลักษณ์ได้ตามสะดวกและความพอใจ
67.  ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้องเกี่ยวกับสัญลักษณ์ที่ใช้เป็นจุดเริ่มต้นของผังงาน
   ก.  มีทิศทางเข้าและออกอย่างละ 1 ทิศทาง      ข.  ในแต่ละผังงานมีได้เพียง 1 สัญลักษณ์
   ค.  เป็นสัญลักษณ์ที่ใช้บอกจุดเริ่มต้นของผังงาน   ง.  ทุกผังงานจะต้องประกอบด้วยจุดเริ่มต้น
   จ.  สัญลักษณ์ที่ใช้เป็นจุดเริ่มต้นจะใช้ สัญลักษณ์                                       เท่านั้น
68.  ถ้าต้องการคำนวณหาจากสูตร X = Y2 + 5 จะเขียนออกมาได้ในรูปแบบใด
   
ก.                                  ข.                            ค.                                   

    ง.                                               จ.69.   ถ้าต้องการแสดงค่าคัวแปร  MAX  จะเขียนออกมาในลักษณะใดจึงถูกต้องที่สุด
     
       ก.                  MAX        ข.               MAX    ค.               MAX   

    ง.                 MAX       ง.

70.  สัญลักษณ์ในการเขียนผังงาน สัญลักษณ์ใดที่ต้องมีคู่ของสัญลักษณ์เสมอ
   ก.  จุดเริ่มต้น   ข.  การแสดงออกทางจอภาพ   ค.  การตัดสินใจ     
ง.  จุดต่อระหว่างหน้า   จ. การคำนวณ
71. ในโครงสร้างผังงานการเลือกทำ สัญลักษณ์ในการเขียนผังงานในข้อใดจะขาดไม่ได้
   ก.  การคำนวณ      ข.  การตัดสินใจ      ค.  การรับค่าข้อมูล   
ง.  การแสดงผล      จ.  การแสดงผลทางจอภาพ
72. ในโครงสร้างผังงาน การเลือกทำ การทำงานในข้อใดจะต้องทำเป็นอันดับแรก
   ก.  การคำนวณ      ข.  การตัดสินใจ      ค.  การรับค่าข้อมูล   
ง.  บอกจุดสิ้นสุดของผังงาน   จ.  ถูกทุกข้อ
73.  ข้อใดกล่าวถูกต้องที่สุดเกี่ยวกับการทำงานของโครงสร้างผังงานการเลือกทำ หลังจากการตรวจสอบเงื่อนไขเสร็จเรียบร้อยแล้ว
   ก.  จะทำขั้นตอนการทำงาน 2  ทิศทางพร้อมกัน   
   ข.  จะทำขั้นตอนการทำงานทั้งสองทิศทาง แต่จะทำครั้งละ 1 ทิศทาง ไม่พร้อมกัน
   ค.  จะเลือกทำขั้นตอนการทำงานเพียงทิศทางใดทิศทางหนึ่งตามเงื่อนไขเท่านั้น
   ง.  ไม่มีข้อใดถูก
   จ.  ถูกทุกข้อ
 
74. ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้องเกี่ยวกับโครงสร้างผังงานการทำซ้ำแบบ Do While
   ก.  ทำการตรวจสอบเงื่อนไขที่ใช้พิจารณาในการทำซ้ำเป็นอันดับแรก
   ข.  ทำขั้นตอนที่ต้องทำซ้ำเป็นอันดับแรก
   ค.  ถ้าผลการพิจารณาเงื่อนไขออกมาเป็นจริง จะเข้าสู่ขั้นตอนการทำซ้ำ
   ง.  ถ้าผลการพิจารณาเงื่อนไขออกมาเป็นเท็จ จะออกจากขั้นตอนการทำซ้ำ
   จ.  ถูกทุกข้อ
75. ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้องเกี่ยวกับโครงสร้างผังงานการทำซ้ำแบบ Do Until
   ก.  ถ้าผลการพิจารณาเงื่อนไขออกมาเป็นเท็จ จะเข้าสู่ขั้นตอนการทำซ้ำ
   ข.  ถ้าผลการพิจารณาเงื่อนไขออกเป็นจริง จะออกจากขั้นตอนการทำซ้ำ
   ค.  จะทำขั้นตอนการทำงานที่ต้องทำซ้ำเป็นอันดับแรก
   ง.  ทำการตรวจสอบเงื่อนไขที่ใช้พิจารณาในการทำซ้ำเป็นอันดับแรก
   จ.  ไม่มีข้อใดถูก
76. “ข้อมูลตัวหนึ่งสามารถทำให้เกิดข้อมูลอีกชุดหนึ่งได้” คำดังกล่าวนี้เป็นความหมายของรูปแบบความสัมพันธ์ในข้อใด
   ก.  One to One      ข.  One to Many      ค.  Many to Many
   ง.  Many to One      ง.  ถูกทุกข้อ
77. ถ้าจะกำหนดความสัมพันธ์ของไฟล์ในระบบงานบุคลากร ระหว่างข้าราชการกับอัตราเงินเดือน ควรจะกำหนดความสัมพันธ์แบบใด
   ก.  หนึ่งต่อหนึ่ง      ข.  หนึ่งต่อกลุ่ม      ค.  กลุ่มต่อกลุ่ม     
ง. กลุ่มต่อหนึ่ง      ง.  ข้อ ก. และ ข ถูก
78. ข้อใดต่อไปนี้ควรกระทำเป็นอันดับแรกในการออกแบบข้อมูล
   ก.  รวบรวมข้อมูลและความต้องการของผู้ใช้      ข.  กำหนดรูปแบบฟิลด์และไฟล์
   ค.  ทำความเข้าใจกับข้อมูล            ง.  ออกแบบความสัมพันธ์ระหว่างไฟล์
   จ. เขียนโปรแกรม
79. ความไม่เป็นอิสระของข้อมูล หมายถึง ข้อความในข้อใด
   ก.  ข้อมูลที่ไม่สามารถนิยามความหมายได้   ข.  ข้อมูลที่ผูกพันกับการจัดเก็บและการเรียกใช้
   ค.  ข้อมูลที่ถ้าจะใช้ต้องสร้างขึ้นมาใหม่   ง.  ข้อมูลที่เกิดความขัดแย้งในตัวเอง
   จ.  ข้อมูลที่อยู่ไม่ระบุข้อมูลอื่นได้อีก
80. สื่อข้อมูลประเภทใดต่อไปนี้ ไม่สามารถใช้กับการจัดการการไฟล์แบบ Direct Access File
   ก.  เทปแม่เหล็ก      ข.  ฟล็อปปี้ดิสก์      ค.  ฮาร์ดดิสก์     
ง.  ซีดี-รอม         จ.  แฟลชไดร์ฟ
81. ผู้ทำหน้าที่ควบคุมความปลอดภัยของข้อมูล เช่น กำหนดการเข้าถึงข้อมูลแต่ละคน เป็นหน้าที่ของบุคคลใด
   ก.  DBMS         ข.  DBA      ค.  ผู้เขียนโปรแกรม   
ง.  ผู้บริหารศูนย์คอมพิวเตอร์   ง.   โปรแกรม
82. DBMS มีหน้าที่อย่างไร
   ก.  เป็นบุคคลควบคุมความปลอดภัยของข้อมูล   ข.  เป็นบุคคลที่ทำหน้าที่บริหารศูนย์ข้อมูล
   ค.  เป็นซอฟท์แวร์ที่ใช้จัดการฐานข้อมูล   จ.  เป็นบุคคลที่ป้อนข้อมูลลงฐานข้อมูล
จ.  เป็นซอฟท์แวร์ที่ใช้จัดระบบการทำงานของคอมพิวเตอร์     
83. ข้อใดเป็นการทำงานที่ต้องมี CPU มากกว่า 1 ตัว
   ก.  Multi Programming   ข.  Multi Processing   ค.  Centralize Data Processing               
ง.  Multi Media      ง.  ถูกทุกข้อ
84. เครือข่ายระดับต่อไปนี้ สามารถติดต่อส่งข้อมูลระหว่างเครื่องได้มากที่สุด
   ก.  เครือข่าย MAN      ข.  เครือข่าย WAN     
ค.  เครือข่าย LAN      ง.  เครือข่าย แบบ Star
จ. ทุก ๆ เครือข่ายสามารถส่งข้อมูลได้ไกลเหมือนๆ กัน ซึ่งอยู่ที่สายสัญญาณ
85. ข้อใดกล่าวถึงการทำงานแบบ Multiuser
   ก.  สามารถเปิดใช้คอมพิวเตอร์ได้ทีละหลายๆ เครื่อง
   ข.  สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ได้ทีละหลายๆ โปรแกรม
   ค.  สามารถใช้คอมพิวเตอร์ทำงานได้ทีละหลายๆ งาน
   ง.  สามารถใช้คอมพิวเตอร์เครื่องเดียวกันพร้อมๆ กัน และใช้โปรแกรมได้ทีละหลายๆ โปรแกรม
   จ.  หนึ่งคนสามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้หลายเครื่อง
86. ข้อใดเป็นความสามารถของคอมพิวเตอร์ที่เรียกว่า Multiprocessing
   ก.  สามารถเปิดใช้คอมพิวเตอร์ได้ทีละหลายๆ เครื่อง
   ข.  สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ได้ทีละหลายๆ โปรแกรม   ค.  สามารถใช้คอมพิวเตอร์ทำงานได้ทีละหลายๆ งาน
   ง.  สามารถใช้คอมพิวเตอร์เครื่องเดียวกันพร้อมๆ กัน และใช้โปรแกรมได้ทีละหลายๆ โปรแกรม
   จ.  หนึ่งคนสามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้หลายเครื่อง
87. ระบบเครือข่ายประเภทใดในปัจจุบันเป็นที่นิยมมากที่สุด
   ก.  LAN         ข.  WAN      ค.  MAN   
ง.  SAN         จ.  Ring

88. Wireless LAN หมายถึงข้อใด
   ก.  เครือข่าย LAN ที่ใช้สาย UTP ในการเชื่อมต่อ
   ข.  เครือข่าย LAN ที่ใช้สาย Coxcial ในการเชื่อมต่อ
   ค.  เครือข่าย   LAN ที่ใช้สาย Fiber Optic ในการเชื่อมต่อ
   ง.  เครือข่ายที่ไม่ใช้สายในการเชื่อมต่อแต่ใช้คลื่นวิทยุแทน
   จ.  ทุกข้อที่กล่าวมาเป็นความหมายของ Wireless LAN ทั้งหมด
89. สิ่งใดต่อไปนี้มีความจำเป็นต้องใช้ในการต่อเชื่อมเครือข่ายแบบ BUS น้อยที่สุด
   ก.  LAN Card   ข.  Network Operating System   ค.  HUB   
ง.  Topology      จ.  ข้อ ข. และ ง. ถูก   
90. อุปกรณ์ในข้อใดทำหน้าที่แปลงสัญญาณจากสัญญานอนาลอคเป็นสัญญาณดิจิตอลหรือสัญญาณ
ดิจิตอลเป็นสัญญาณอนาล๊อค
   ก.  User Card            ข.  LAN Card
ค.  Network Interface Card         ง.  Modemจ.  ข้อ ข. และ ค. ถูก
91. สายสัญญาณใดมีความสามารถในการส่งข้อมูลเร็วที่สุด
   ก.  Coaxial Cable            ข.  Shielded Twisted Pair Cable
ค.  Unshielded Twisted Pair Cable      ง.  Fiber Optic Cable
จ.  Witless  LAN
92. ข้อใดเป็นอุปกรณ์ที่ใช้เชื่อมเครือข่ายสองระบบเข้าด้วยกัน
   ก.  HUB      ข.  Connector      ค.  Router   
ง.  Concentrator   จ.  Switch
93. HUB หมายถึงข้อใด
   ก.  เป็นอุปกรณ์ที่ใช้ต่อหัวเข้ากับสาย
   ข.  อุปกรณ์ที่ใช้ปิดสัญญาณหัวท้ายเครือข่ายเพื่อป้องกันสัญญาณรั่ว
   ค.  แผงวงจรที่เสียบกับเครื่องเพื่อเชื่อมต่อเป็นเครือข่าย
   ง.  อุปกรณ์ศูนย์กลางของสายส่งสัญญาณรับทางเดียวออกหลายทาง หรือรับหลายทางออกทางเดียว
   จ.  อุปกรณ์ที่ใช้รับแล้วรวบรวมสัญญาณ
94. ในการเชื่อมต่อเครือข่ายมาตรฐาน Ethernet มาตรฐานใดที่ต่อใช้หัว RJ-45
       ก.  10 Base 2      ข.  10 Base 3         ค.  10 Base 5   
ง.  10 Base T      จ.   10 Base 8

95. Repeater: รีพีทเตอร์ เป็นอุปกรณ์ที่ทำหน้าที่อะไร
   ก.  ช่วยให้ระบบต่างๆ สามารถทำงานร่วมกันได้
   ข.  ช่วยให้ระบบมีโปรโตคอลต่างกัน สามารถสื่อสารและทำงานร่วมกัน
   ค.  ช่วยให้ระบบสามารถยืดระยะทางไปได้ไกลกว่าเดิม
   ง.  เป็นอุปกรณ์ที่ดักสัญญาณรบกวนภายในเครือข่าย
   จ. ไม่มีข้อใดถูก
96. การส่งข้อมูลแบบใดที่สามารถส่งข้อมูลได้หลายช่องทาง
   ก.  Baseband      ข.  Broadband         ค.  Broadcast   
ง.  Ethernet         จ. Token ring
97. องค์ประกอบพื้นฐานของการสื่อสารข้อมูลประกอบด้วย
   ก.  ผู้รับ – ผู้ส่ง      ข.  โปรโตคอล      ค.  สื่อกลาง     
ง.  ไม่มีข้อใดถูก      จ.  ถูกทุกข้อ
98. ข้อใดกล่าวถึง Electronic-mail ได้ชัดเจนที่สุด
   ก.  การขนถ่ายข้อมูลจากเครื่องหนึ่งไปยังอีกเครื่องหนึ่ง
   ข.  การรับส่งข้อความผ่านเครือข่ายคอมพิวเตอร์   ค.  โปรแกรมสำหรับเปิดอ่านข่าวสารในเครือข่ายคอมพิวเตอร์
   ง.  การพูดคุยกันผ่านเครือข่ายคอมพิวเตอร์
   จ.  โปรแกรมที่เปิดเว็บไซต์ที่ให้บริการ
99. การพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-Commerce) หมายถึงข้อใด
   ก.  การขนถ่ายข้อมูลจากเครื่องหนึ่งไปยังอีกเครื่องหนึ่งในอินเตอร์เน็ต
   ข.  การรับส่งข้อความผ่านอินเตอร์เน็ต
   ค.  การซื้อขายสินค้าผ่านทางอินเตอร์เน็ต
   ง.  การทำธุรกรรมผ่านทางระบบเครือข่าย
   จ.  ถูกทุกข้อ
100. ข้อใด มิใช่ วิธีการป้องกันปัญหาความปลอดภัยในการใช้อินเตอร์เน็ต
   ก.  โปรแกรมจำกัดข้อมูล            ข.  รหัสผ่าน
   ค.  ระบบเครือข่าย               ง.  โปรแกรมป้องกันไวรัส
   จ.   การสร้างไฟล์วอล์
จำหน่ายเอกสารคู่มือเตรียมสอบราชการทุกหน่วยงาน     083-067-4168
admin ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ดูแลระบบ
รายละเอียดผู้ใช้ 


ครบทุกหลักสูตร ที่ใช้สอบ ส่วนท้องถิ่น ภาค ก.+ ภาค ข. (เฉพาะตำแหน่ง)

สอบท้องถิ่น 56 เปิดสอบ 4 ภาค 10 เขต ทั่วประเทศ 15 ก.ย. 2556 นี้ !!!


ข้อสอบบรรจุเป็น พนักงาน อบต. อปท. อบจ. ใช้สอบทั่วประเทศ ทุกตำแหน่ง

ผู้นำท้องถิ่นหมายถึงใคร
ตอบ กำนัน / ผู้ใหญ่บ้าน / ครู / พระ


นายกเทศมนตรีที่มาจากการเลือกตั้งโดยตรงของประชาชนต้องมีอายุไม่ต่ำกว่ากี่ปี
ตอบ 30 ปี


นายกเทศมนตรีแต่งตั้ง โดย
ตอบ ผู้ว่าราชการจังหวัดโดยความเห็นชอบของสภาเทศบาล


ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีจำนวนกี่คน
ตอบ จำนวน 12 คน


สำนักงาน ก.ถ. อยู่ในสังกัดใด
ตอบ สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย


ใครเป็นเลขานุการคณะกรรมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ?
ตอบ หัวหน้าสำนักงานกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น


9. การเข้าชื่อเพื่อให้มีการถอดถอนผู้บริหารท้องถิ่น ให้ยื่นต่อ
ตอบ ผู้ว่าราชการจังหวัด


10. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 11 มุ่งเน้นอะไร?
ตอบ พ.ศ.2555- 2559 เน้นการฟื้นฟูเศรษฐกิจของประเทศโดยมุ่งขยายการผลิต สาขาเกษตร


11. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใด ที่จัดตั้งขึ้นหลังการปฏิรูปการปกครอง พ.ศ.2475?
ตอบ เทศบาล


12. หน่วยการปกครองท้องถิ่นระดับรากหญ้าหรือหน่วยพื้นฐานของไทยคือ
ตอบ องค์การบริหารส่วนตำบล เทศบาลระดับชุมชนเมือง อบจ.ระดับจังหวัด
13. ตามกฎหมายใครมีหน้าที่ในการจัดทำแผนพัฒนาตำบล?
ตอบ คณะผู้บริหารท้องถิ่น


14. กรณีถอดถอนคณะผู้บริหารท้องถิ่น ต้องดำเนินการอย่างไร?
ตอบ ราษฎรผู้มีสิทธิเลือกตั้งในเขต อบต. ได้ลงคะแนนเสียงให้พ้นจากตำแหน่งตามกฎหมาย กำหนด

15. ตามกฎหมายใครมีอำนาจในการยุบ อบต.?
ตอบ ผู้ว่าราชการจังหวัดตามความเห็นของนายอำเภอ


16. อบต.ที่มีสมาชิกสภาอบต.น้อยที่สุด มีสมาชิกสภาอบต.กี่คน?
ตอบ 6 คน
17. อำนาจหน้าที่ใดที่ อบต.สามารถที่จัดทำได้เอง ?
ตอบ การจัดหาประโยชน์จากทรัพย์สิน
18. ข้อใดคืออำนาจหน้าที่ของอบต.?


ตอบ พัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม
19. ข้อใดไม่ใช่รายได้ของ อบต.
ตอบ ภาษีการค้า


20. คลื่นลูกที่สาม หมายถึงอะไร?
ตอบ ข้อมูลข่าวสารและสารสนเทศ


21. การจัดตั้งเทศบาลให้กระทำได้โดย
ตอบ ตราเป็นพระราชกฤษฎีกา


22. วัน อบต. วันที่เท่าไร ?
ตอบ 2 มีนาคม ของทุกปี


23. รัฐธรรมนูญ ฉบับปี พ.ศ.2550 ที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน เป็นรัฐธรรมนูญฉบับที่เท่าไรของประเทศไทย
ตอบ ฉบับที่ 18


25. การให้อำนาจทางการบริหารให้แก่หน่วยงานราชการส่วนภูมิภาค ใช้หลักการใดในการบริหาร?
ตอบ การแบ่งอำนาจ
26. องค์กรบริหารงานบุคคลของอบต.ในจังหวัด คือหน่วยงานใด?
ตอบ คณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัด


27. สมาชิกสภาเทศบาลเมือง มีสมาชิกจำนวน
ตอบ 18 คน


28. อบต.มีฐานะเป็นนิติบุคคลตามกฏหมายใด
ตอบ กฏหมายมหาชน
29. ค่าปรับกรณีทำผิดข้อบัญญัติท้องถิ่น ปรับได้สูงสุดเท่าไร?
ตอบ 1,000 บาท


30. ข้อใดเป็นหน่วยงานขึ้นตรงต่อนายกรัฐมนตรี?
ตอบ กพ.


31. หน่วยงานใดที่ตั้งขึ้นหลังที่มีการปรับปรุงกระทรวงทบวงกรม ปี พ.ศ.2545
ตอบ กพร.


32. แผนพัฒนาตำบล ที่เหมาะสมที่สุด คือแผนใด ?
ตอบ แผนพัฒนาตำบล 3 ปี


33. กชช.2 ค คืออะไร?
ตอบ ข้อมูลพื้นฐานครัวเรือนระดับหมู่บ้าน


34. พัสดุ คืออะไร?
ตอบ วัสดุ ครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้าง


35. ถ้าอบต.จ้างบริษัท มาตักสิ่งปฏิกูลที่อบต. จะเบิกเงินเป็นค่าใช้จ่ายในหมวดใด
ตอบ ค่าใช้สอย


38. คำสั่งทางปกครอง ไม่ได้ครอบคลุมถึงคำสั่งใด
ตอบ การออกระเบียบโดยเจ้าหน้าที่ผู้มีอำนาจในเรื่องนั้นๆ


39. การละเมิดที่เกิดจากการกระทำความผิดของเจ้าหน้าที่หลายคนจะต้องชดใช้สินไหมค่าทดแทนใน
ลักษณะใด?
ตอบ รับผิดชอบร่วมกันแต่แยกเฉพาะส่วนของตน


40. เจ้าหน้าที่ในข้อใดจะทำการพิจารณาทางปกครองไม่ได้?
ตอบ เป็นคู่หมั้นหรือคู่สมรสของคู่กรณี ,เป็นญาติของคู่กรณี,เป็นนายจ้างของคู่กรณีและเป็น

คู่กรณีเอง


สอบท้องถิ่น 56 เปิดสอบ 4 ภาค 10 เขต ทั่วประเทศ 15 ก.ย. 2556 นี้ !!!

ครบทุกหลักสูตร ที่ใช้สอบ ส่วนท้องถิ่น ภาค ก.+ ภาค ข. (เฉพาะตำแหน่ง)

จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบ กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น อปท. ใหม่ล่าสุด
รวมทุกอย่างที่ออกข้อสอบ

- แนวข้อสอบความสามารถทางด้านเหตุผล (คณิตศาสตร์)
- แนวข้อสอบวิชาภาษา
ไทย
- แนวข้อสอบ เหตุการณ์ การเมืองเศรษฐกิจและ สังคมในปัจจุบัน

ความรู้พื้นฐานในการปฎิบัติราชการ
- แนวข้อสอบ พรบ. ระเบียบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 แก้ไขเพิ่มเติม
- แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
- แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล
- แนวข้อสอบ พ.ร.ก ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
- แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบัญ


ภาค ข. เลือกตามตำแหน่งที่สอบ
แนวข้อสอบ อบจ.เทศบาล อบต. ระดับ 1
แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี
แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่ประปา
แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่จัดเก็บรายได้
แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่ธุรการ
แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล
แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่พัสดุ
แนวข้อสอบช่างไฟฟ้า
แนวข้อสอบช่างโยธา
แนวข้อสอบช่างสำรวจ
และตำแหน่งอื่นๆ

แนวข้อสอบ อบจ.เทศบาล อบต. ระดับ 2
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานประปา
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานธุรการ
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานพัสดุ
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานส่งเสริมสุขภาพ
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานสาธารณสุขชุมชน
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานสุขาภิบาล
แนวข้อสอบนายท่างเขียนแบบ
แนวข้อสอบนายช่างไฟฟ้า
แนวข้อสอบนายช่างโยธา
แนวข้อสอบนายช่างสำรวจ
และตำแหน่งอื่นๆ

แนวข้อสอบ อบจ.เทศบาล อบต. ระดับ 3
แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน
แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่ระบบคอมพิวเตอร์
แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน
แนวข้อสอบนักพัฒนาชุมชน
แนวข้อสอบนักวิชาการเกษตร
แนวข้อสอบนักวิชาการคลัง
แนวข้อสอบนักวิชาการเงินและบัญชี
แนวข้อสอบนักวิชาการจัดเก็บรายได้
แนวข้อสอบนักวิชาการศึกษา
แนวข้อสอบนักวิชาการส่งเสริมสุขภาพ
แนวข้อสอบนักวิชาการสุขาภิบาล
แนวข้อสอบนักสังคมสงเคราะห์
แนวข้อสอบนิติกร
แนวข้อสอบบุคลากร
แนวข้อสอบวิศวโยธา
แนวข้อสอบสถาปนิก
แนวข้อสอบสันทนาการ
ส่งเป็นไฟล์ PDF ทาง E-MAIL สามารถนำไปปริ้นได้เลย ในราคาชุดละ 399 บาท
* ส่งด่วนภายใน 3 ชม. ส่งช้าไม่เกิน 24:00 น. วันที่โอนเงิน * ( ควรดูที่ JUNK MAIL )
สั่งซื้อมาที่ 083-067-4168 หรือ ส่ง SMS / WhatsApp , LINE
ชำระค่าสินค้าและบริการ โอนเงินแล้วแจ้งที่ lek.pisi@hotmail.com **แจ้งรายละเอียดให้ชัดเจน**
1. ธ. กรุงเทพ ออมทรัพย์ สาขา เซ็นทรัลพระราม 3 เลขที่บัญชี 048-0-17796-3 ชื่อบัญชี Sumalee Thongyot
2. ธ. กรุงไทย ออมทรัพย์ สาขา บิ๊กซีสะพานควาย เลขที่บัญชี 980-6-40570-6 ชื่อบัญชี Sumalee Thongyot
3. ธ. กสิกรไทย ออมทรัพย์ สาขา เซ็นทรัลพระราม 3 เลขที่บัญชี 748-2-66186-0 ชื่อบัญชี Pisitchai Kimchai
4. ธ.ไทยพาณิชย์ ออมทรัพย์ สาขา บิ๊กซีรามอินทรา เลขที่บัญชี 402-398830-4 ชื่อบัญชี Pisitchai & Sumalee
5. ธ. กรุงศรีอยุธยา ออมทรัพย์ สาขา อุรุพงษ์ เลขที่บัญชี 130-1-28490-7 ชื่อบัญชี Pisitchai Kimchai
* ขั้นตอนแตกไฟล์ PDF
http://www.thaionline1.com/read.php?tid=10604 *
** เปิดบริการทุกวัน เวลา 8.00 - 24.00 น. **
การสอบ ส่วนท้องถิ่น 2556 นี้
สามารถเลือกสอบได้ตามความสมัครใจ ไม่ได้บังคับสมัครสอบตามภูมิลำเนาครับ
คาดว่าศูนย์สอบ จะมีอยู่ในทุกจังหวัด
- ภาคกลาง (ยกเว้น กรุงเทพมหานคร)
- ภาคเหนือ
- ภาคใต้
- ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

[img]http://www.thaionline1.com/attachment/Mon_1307/29_1_4f5dc6335231b58.jpg[/img] 

จำหน่ายเอกสารคู่มือเตรียมสอบราชการทุกหน่วยงาน     083-067-4168
รายละเอียดไฟล์แนบ
กล่องตอบกลับด่วน

สามารถอัพโหลดไฟล์แนบ สำหรับโพสได้
กด "Ctrl+Enter" เพื่อตั้งกระทู้ได้