ประยุกต์ใช้ โพสล่าสุด โพสสำคัญ เครื่องมือ สมาชิก สถิติฟอรั่ม ธนาคาร
หัวข้อ : ข้อสอบ คู่มือสอบ แนวข้อสอบ ใบประกอบวิชาชีพครู มาตรฐาน 1-9 งานราชการครู ข่าวล่าสุด
admin ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ดูแลระบบ
รายละเอียดผู้ใช้ 

ข้อสอบ คู่มือสอบ แนวข้อสอบ ใบประกอบวิชาชีพครู มาตรฐาน 1-9 งานราชการครู ข่าวล่าสุด

อ้างอิง: หัวข้อนี้ปักหมุด โดย admin เมื่อเวลา(2014-08-21)

ข้อสอบ คู่มือสอบ แนวข้อสอบ ใบประกอบวิชาชีพครูมาตรฐาน 1-9 งานราชการครู ข่าวล่าสุด

1. ข้อใด มีความหมายตรงกับ คำว่า “ครู” คือ “ผู้หนัก” ตามความหมายของท่านพระพุทธทาสภิกขุ 
ก. ครู คือ เรือจ้าง 
ข. ครู คือ แม่พิมพ์ของชาติ 
ค. ครู คือ ผู้สร้างโลก 
ง. ครู คือ เจ้าหนี้อยู่เหนือศีรษะ 
ตอบ ข้อ ง. ครู คือ เจ้าหนี้อยู่เหนือศีรษะ 

2. ข้อใด ไม่ใช่ ความหมายของครู ยุคโลกาภิวัตน์ 
ก. ผู้ให้ความรู้ 
ข. ผู้ให้เครื่องมือในการแสวงหาความรู้ 
ค. ผู้นำทางชีวิต 
ง. ผู้จัดไฟแห่งการเรียนรู้ 
ตอบข้อ ค. ผู้ นำทางชีวิต 

3. ในยุคสมัยของโลกแห่งข้อมูลข่าวสาร ครู ต้องพัฒนาตนเองให้ทันต่อความก้าวหน้าอยู่เสมอ ข้อใด กล่าวถูกต้อง 
ก. เป็นนักเทคโนโลยีสารสนเทศ เชี่ยวชาญภาษาอังกฤษ 
ข. ติดตาม ความก้าวหน้าเทคนิควิธีการสอนใหม่ๆและเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 
ค. เป็นนักจิตวิทยาการเรียนรู้ เช่น แนวคิดเกี่ยวกับความฉลาดทางอารมณ์ 
ง. ถูกทุกข้อ 
ตอบข้อ ง. ถูก ทุกข้อ 

4. ข้อใด ไม่ใช่ บทบาทของครูต่อการสร้างเยาวชน 
ก. ครูเป็นนักสังคมสงเคราะห์ นักจิตวิทยา 
ข. ครูเป็นผู้ร่วมแก้ปัญหาเด็กกับครอบครัวและชุมชนไม่เพิก เฉยต่อการคุ้มครองสิทธิเด็ก 
ค. พัฒนาศักยภาพใน การจัดประสบการณ์และวิชาชีพ 
ง. เป็นแบบอย่างที่ ดี เป็นผู้เสียสละ เป็นที่ พึ่งของเด็ก 
ตอบข้อ ค. พัฒนาศักยภาพในการจัดประสบการณ์และ วิชาชีพ 

5. ครูเป็นผู้พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้กับประเทศชาติระดับใด 
ก. ระดับแรงงาน และแรงงานกึ่ง ฝีมือ 
ข. ระดับช่างฝีมือ หรือ ระดับช่างเทคนิค 
ค. ระดับวิชาชีพ 
ง. ถูกทุกข้อ 
ตอบข้อ ง. ถูก ทุกข้อ 

6. บทบาทของครูที่มีต่อ นโยบายของรัฐบาล “4 พฤษภาคม หยุดทำร้ายประเทศทุกฝ่าย หยุดใช้ความรุนแรง” เป็นบทบาทและความสำคัญของครูในด้านใด 
ก. บทบาทต่อการสร้างเยาวชน 
ข. บทบาท ในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 
ค. บทบาทในการรักษา ชาติ 
ง. บทบาทในการเหยียวยาสังคม 
ตอบข้อ ค. บทบาท ในการรักษาชาติ 

7. ครูให้ความรู้ความเข้าใจประวัติความเป็นมาของชาติไทยปลูกฝังเกิด ความรัก และกตัญญูบรรพบุรุษในการส่งเสริมให้นัก เรียนมีวัฒนธรรมด้านใด 
ก. วิถีชีวิตและภูมิปัญญา ไทย 
ข. สถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ 
ค. วิถี ครอบครัวและชุมชน 
ง. ขนบ ธรรมเนียม และประเพณี 
ตอบข้อ ข. สถาบัน ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ 

8. การแอบอ้าง หรือนำผลงานทางวิชาการของคน อื่นมาเป็นของตนเป็นการไม่ทำหน้าที่และขาดความรับผิดชอบต่ออะไร 
ก. ต่อสถาบันวิชาชีพครู ข. ต่อศิษย์ 
ค. ต่อ สังคม ง. ถูกทุกข้อ 
ตอบข้อ ก. ต่อ สถาบันวิชาชีพครู 

9. การสอบถามแบบ “ชี้ให้ชัด ชวนปฏิบัติลงมือ กระตือรือร้น มั่นใจ แจ่มใสสนุก” เป็นการอนุเคราะห์ ศิษย์แบบใด 
ก. ให้ศึกษาเล่าเรียนดี 
ข. แนะนำสั่งสอนดี 
ค. ยกย่องให้ ปรากฏในหมู่เพื่อน 
ง. บอกศิลปะให้สิ้นเชิงไม่ปิด บังอำพราง 
ตอบข้อ ข. แนะนำสั่งสอนดี 

10. ค่าว่า TEACHES ข้อใดมีความหมายตรงกับคำว่าครูในปัจจุบันที่สุด 
ก. T = Teaching and Training 
ข. E = Ethics Instruction 
ค. A = Action Research 
ง. C = Cultural Heritage 
ตอบข้อ ก. T = Teaching and Training 

11. ข้อใดไม่ใช่ “เอกลักษณ์ครู” ตามหน้าที่ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ (สกศ.) กำหนด 
ก. อด ทน ข. รับผิดชอบต่อหน้าที่ 
ค. น่ารักน่าเคารพ ง. ขยันหมั่นเพียร 
ตอบข้อ ค. น่า รักน่าเคารพ 

12. การทำหน้าที่ของครู ต้องอยู่กับเด็กและ เยาวชนมากพ่อหลายแม่ ต้อทนต่อคำวิพากษ์วิจารณ์ คำเสียดสีประชดประชันจากหลายฝ่าย ครู ที่สามารถควบคุมอารมณ์ได้เป็นครูดี มีกัลยาณมิตรข้อใด 
ก. ปิโย ข. ภาวนีโย 
ค. คัม ภีรัญจะ กถัง กัตตา ง. วจนักขโม 
ตอบข้อ ง. วจนัก ขโม 

13. ข้อใด ไม่ใช่ ลักษณะของครูที่ดี 
ก. ภูมิรู้ ข. ภูมิธรรม 
ค. ภูมิฐาน ง. ภูมิใจ 
ตอบข้อ ง. ภูมิใจ 

14. ครูที่มีความรอบรู้วิทยาการกว้างขวาง มี ความริเริ่มสร้างสรรค์ มีเจตนาคติที่ดีต่ออาชีพเป็น คุณลักษณะด้านใด 
ก. คุณลักษณะทางด้านส่วนบุคคล 
ข. คุณลักษณะทางด้านวิชาการและงานครู 
ค. คุณลักษณะทางด้านสังคม 
ง. คุณลักษณะทาง ด้านองค์กรครู 
ตอบข้อ ข. คุณลักษณะ ทางด้านวิชาการและงานครู 

15. ข้อใดไม่ใช่ลักษณะงานของครูที่ดีตามเกณฑ์มาตรฐานของคุรุสภา 
ก. รอบรู้สอนดี 
ข. มีคุณธรรมและ จรรยาบรรณ 
ค. มีความก้าวหน้าในผลงานวิชาการ 
ง. มีความมุ่งมั่นพัฒนา 
ตอบข้อ ค. มี ความก้าวหน้าในผลงานวิชาการ 

16. การสร้างความศรัทธาในอาชีพครู ที่ท่าน พุทธทาสภิกขุให้ครูนำไปปฏิบัติคือ 
ก. รักบุคคล อื่น บังคับความรู้สึก 
ข. เชื่อ ว่ามีความเป็นไปได้ 
ค. หน้าที่คือธรรม ธรรมคือหน้าที่ 
ง. ข้อ ก. และ ค. ถูกต้อง 
ตอบข้อ ง. ข้อ ก. และ ค. ถูกต้อง 

17. ศาสนาพุทธมีคำสอนเกี่ยวกับศรัทธาหลายหมวดเพื่อป้องกันความงมงาย ทุกหมวดจึงมีข้อใดคอยดำเนินกับควบคุม 
ก. ทาน ข. ปิยวาจา 
ค. ปัญญา ง. ขันติ 
ตอบข้อ ค. ปัญญา 

18. เมื่อศิษย์ประสบความสำเร็จ เจริญก้าวหน้า ในชีวิต ครูที่มีพรหมวิหารธรรมจะต้องใช้ธรรมข้อไหน ให้เกิดประโยชน์แก่ศิษย์ 
ก. ทาน ข. กรุณา 
ค. มุทิตา ง. อุเบกขา 
ตอบข้อ ค. มุทิตา 

19. การสร้างความเชื่อมั่น ให้เกิดความขยัน หมั่นเพียร เพื่อประสบความสำเร็จในการปฏิบัติภารกิจ ต่างๆด้วยดี ควรยึดหลักธรรม ทิฎฐธัม มิกัตถประโยชน์ข้อใด 
ก. อุฎฐานสัมปทา 
ข. อารักขสัมปทา 
ค. กัลป์ยาณมิ ตตตาม 
ง. สมชีวิตา 
ตอบข้อ ก. อุ ฎฐานสัมปท 

20. การาฝึกฝน การข่มใจ ฝึก นิสัย ปรับตัว ฝึกหัดนิสัย แก้ไขข้อบกพร่อง ปรับปรุงตนให้ เจริญก้าวหน้าด้วยสติปัญญาควรยึดฆราวาสธรรม 
ก. สัจจะ ข. ทมะ 
ค. ขันติ ง. จาคะ 
ตอบข้อ ข. ทมะ 

จำหน่ายเอกสารติวแนวข้อสอบใบประกอบวิชาชีพครู มาตรฐานที่ 1-9 
ทั่วประเทศที่กำลังเปิดสอบสำหรับคนที่ไม่มีเวลาไปติวและเวลาไปหาซื้อหนังสือ 
เป็นไฟล์เอกสารส่งทันทีรวดเร็วได้อ่านสอบเร็วไม่ต้องรอ รวบรวมจาก 
หนังสือมากกว่า สิบเล่ม โจทย์พร้อมเฉลย เทคนิคการคำนวณ วิธีลัด และการเดาโจทย์ 

สามารถซื้อได้ทั้ง 1-9 มาตราฐาน (399 บาท) หรือ เอาบางมาตราฐาน 399 บาท เหมือนกันครับ 
มาตรฐานที่ 1 ภาษาและเทคโนโลยีสำหรับครู 
มาตรฐานที่ 2 การพัฒนาหลักสูตร 
มาตรฐานที่ 3 การจัดการเรียนรู้ 
มาตรฐานที่ 4 จิตวิทยาสำหรับครู 
มาตรฐานที่5 การวัดและการประเมินผล 
มาตรฐานที่ 6 การบริหารจัดการในห้องเรียน 
มาตรฐานที่ 7 การวิจัยทางการศึกษา 
มาตรฐานที่ 8 นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา 
มาตรฐานที่ 9 ความเป็นครู 

ส่งเป็นไฟล์ PDF ทาง E-MAIL  ราคาชุดละ 399  บาท
* ส่งด่วนภายใน 3 ชม. ส่งช้าไม่เกิน 24:00 น. วันที่โอนเงิน * ( ควรดูที่ JUNK MAIL )
สั่งซื้อมาที่   083-067-4168 หรือ ส่ง  SMS  / LINE: busthai01
ชำระค่าสินค้าและบริการ  โอนเงินแล้วแจ้งที่    
lek.pisi@hotmail.com     **แจ้งรายละเอียดให้ชัดเจน**
1. ธ. กรุงเทพ  ออมทรัพย์ สาขา เซ็นทรัลพระราม 3 เลขที่บัญชี  048-0-17796-3  ชื่อบัญชี Sumalee Thongyot
2. ธ. กรุงไทย  ออมทรัพย์ สาขา บิ๊กซีสะพานควาย เลขที่บัญชี  980-6-40570-6  ชื่อบัญชี  Sumalee Thongyot
3. ธ. กสิกรไทย  ออมทรัพย์  สาขา เซ็นทรัลพระราม 3  เลขที่บัญชี  748-2-66186-0  ชื่อบัญชี  Pisitchai Kimchai
4. ธ.ไทยพาณิชย์ ออมทรัพย์ สาขา บิ๊กซีรามอินทรา เลขที่บัญชี  402-398830-4  ชื่อบัญชี  Pisitchai & Sumalee
5. ธ. กรุงศรีอยุธยา ออมทรัพย์ สาขา อุรุพงษ์ เลขที่บัญชี  130-1-28490-7  ชื่อบัญชี  Pisitchai Kimchai
* ขั้นตอนแตกไฟล์ PDF 
http://www.thaionline1.com/read.php?tid=10604  *
** เปิดบริการทุกวัน เวลา 8.00 - 24.00 น. **


คู่มือเตรียมสอบ ครูผู้ช่วย ครู สอศ. สพฐ. กทม. กศน. (กรณีพิเศษ) ทุกจังหวัด

จำหน่ายเอกสารคู่มือเตรียมสอบราชการทุกหน่วยงาน     083-067-4168
Thaionline1 ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ดูแลระบบ
รายละเอียดผู้ใช้ 
ใบประกอบวิชาชีพครู 9 มาตรฐาน (ไว้ลองทำดู)


แนวข้อสอบมาตรฐานที่ 1 ภาษาและเทคโนโลยีสำหรับ

http://www.ziddu.com/download/14438333/p1.doc.html

แนวข้อสอบมาตรฐานที่ 2 การพัฒนาหลักสูตร
http://www.ziddu.com/download/14438339/p2.doc.html

แนวข้อสอบมาตรฐานที่ 3 การจัดการเรียนรู้

http://www.ziddu.com/download/14438341/p3.doc.html

แนวข้อสอบมาตรฐานที่ 4 จิตวิทยาสำหรับครู
http://www.ziddu.com/download/14438351/p4.doc.html


แนวข้อสอบมาตรฐานที่5 การวัดและการประเมินผล
http://www.ziddu.com/download/14438363/p5.doc.html

แนวข้อสอบมาตรฐานที่ 6 การบริหารจัดการในห้องเรียน
http://www.ziddu.com/download/14438382/p6.doc.html

แนวข้อสอบมาตรฐานที่ 7 การวิจัยทางการศึกษา
http://www.ziddu.com/download/14438384/p7.doc.html

แนวข้อสอบมาตรฐานที่ 8 นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา
http://www.ziddu.com/download/14438398/p8.doc.html

แนวข้อสอบมาตรฐานที่ 9 ความเป็นครู
http://www.ziddu.com/download/14438403/p9.doc.html


จำหน่ายเอกสารคู่มือเตรียมสอบ  083-067-4168
Thaionline1 ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ดูแลระบบ
รายละเอียดผู้ใช้ 
ตัวอย่าง มาตราฐานวิชาชีพครู 1-9

1. ข้อใด มีความหมายตรงกับ คำว่า “ครู” คือ “ผู้หนัก” ตามความหมายของท่านพระพุทธทาสภิกขุ
ก. ครู คือ เรือจ้าง
ข. ครู คือ แม่พิมพ์ของชาติ
ค. ครู คือ ผู้สร้างโลก
ง. ครู คือ เจ้าหนี้อยู่เหนือศีรษะ
ตอบข้อ ง. ครู คือ เจ้าหนี้อยู่เหนือศีรษะ

2. ข้อใด ไม่ใช่ ความหมายของครู ยุคโลกาภิวัตน์
ก. ผู้ให้ความรู้
ข. ผู้ให้เครื่องมือในการแสวงหาความรู้
ค. ผู้นำทางชีวิต
ง. ผู้จัดไฟแห่งการเรียนรู้
ตอบข้อ ค. ผู้นำทางชีวิต

3. ในยุคสมัยของโลกแห่งข้อมูลข่าวสาร ครูต้องพัฒนาตนเองให้ทันต่อความก้าวหน้าอยู่เสมอ ข้อใดกล่าวถูกต้อง
ก. เป็นนักเทคโนโลยีสารสนเทศ เชี่ยวชาญภาษาอังกฤษ
ข. ติดตามความก้าวหน้าเทคนิควิธีการสอนใหม่ๆและเครือข่ายคอมพิวเตอร์
ค. เป็นนักจิตวิทยาการเรียนรู้ เช่น แนวคิดเกี่ยวกับความฉลาดทางอารมณ์
ง. ถูกทุกข้อ
ตอบข้อ ง. ถูกทุกข้อ

4. ข้อใด ไม่ใช่ บทบาทของครูต่อการสร้างเยาวชน
ก. ครูเป็นนักสังคมสงเคราะห์ นักจิตวิทยา
ข. ครูเป็นผู้ร่วมแก้ปัญหาเด็กกับครอบครัวและชุมชนไม่เพิกเฉยต่อการคุ้มครองสิทธิเด็ก
ค. พัฒนาศักยภาพในการจัดประสบการณ์และวิชาชีพ
ง. เป็นแบบอย่างที่ดี เป็นผู้เสียสละ เป็นที่พึ่งของเด็ก
ตอบข้อ ค. พัฒนาศักยภาพในการจัดประสบการณ์และวิชาชีพ

5. ครูเป็นผู้พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้กับประเทศชาติระดับใด
ก. ระดับแรงงาน และแรงงานกึ่งฝีมือ
ข. ระดับช่างฝีมือ หรือ ระดับช่างเทคนิค
ค. ระดับวิชาชีพ
ง. ถูกทุกข้อ
ตอบข้อ ง. ถูกทุกข้อ

6. บทบาทของครูที่มีต่อ นโยบายของรัฐบาล “4 พฤษภาคม หยุดทำร้ายประเทศทุกฝ่ายหยุดใช้ความรุนแรง” เป็นบทบาทและความสำคัญของครูในด้านใด
ก. บทบาทต่อการสร้างเยาวชน
ข. บทบาทในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
ค. บทบาทในการรักษาชาติ
ง. บทบาทในการเหยียวยาสังคม
ตอบข้อ ค. บทบาทในการรักษาชาติ

7. ครูให้ความรู้ความเข้าใจประวัติความเป็นมาของชาติไทยปลูกฝังเกิดความรัก และกตัญญูบรรพบุรุษในการส่งเสริมให้นักเรียนมีวัฒนธรรมด้านใด
ก. วิถีชีวิตและภูมิปัญญาไทย
ข. สถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
ค. วิถี ครอบครัวและชุมชน
ง. ขนบธรรมเนียม และประเพณี
ตอบข้อ ข. สถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์

8. การแอบอ้าง หรือนำผลงานทางวิชาการของคนอื่นมาเป็นของตนเป็นการไม่ทำหน้าที่และขาดความรับผิดชอบต่ออะไร
ก. ต่อสถาบันวิชาชีพครู ข. ต่อศิษย์
ค. ต่อสังคม ง. ถูกทุกข้อ
ตอบข้อ ก. ต่อสถาบันวิชาชีพครู

9. การสอบถามแบบ “ชี้ให้ชัด ชวนปฏิบัติลงมือ กระตือรือร้น มั่นใจ แจ่มใสสนุก” เป็นการอนุเคราะห์ศิษย์แบบใด
ก. ให้ศึกษาเล่าเรียนดี
ข. แนะนำสั่งสอนดี
ค. ยกย่องให้ปรากฏในหมู่เพื่อน
ง. บอกศิลปะให้สิ้นเชิงไม่ปิดบังอำพราง
ตอบข้อ ข. แนะนำสั่งสอนดี

10. ค่าว่า TEACHES ข้อใดมีความหมายตรงกับคำว่าครูในปัจจุบันที่สุด
ก. T = Teaching and Training
ข. E = Ethics Instruction
ค. A = Action Research
ง. C = Cultural Heritage
ตอบข้อ ก. T = Teaching and Training

11. ข้อใดไม่ใช่ “เอกลักษณ์ครู” ตามหน้าที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ (สกศ.) กำหนด
ก. อดทน ข. รับผิดชอบต่อหน้าที่
ค. น่ารักน่าเคารพ ง. ขยันหมั่นเพียร
ตอบข้อ ค. น่ารักน่าเคารพ

12. การทำหน้าที่ของครู ต้องอยู่กับเด็กและเยาวชนมากพ่อหลายแม่ ต้อทนต่อคำวิพากษ์วิจารณ์ คำเสียดสีประชดประชันจากหลายฝ่าย ครูที่สามารถควบคุมอารมณ์ได้เป็นครูดี มีกัลยาณมิตรข้อใด
ก. ปิโย ข. ภาวนีโย
ค. คัมภีรัญจะ กถัง กัตตา ง. วจนักขโม
ตอบข้อ ง. วจนักขโม

13. ข้อใด ไม่ใช่ ลักษณะของครูที่ดี
ก. ภูมิรู้ ข. ภูมิธรรม
ค. ภูมิฐาน ง. ภูมิใจ
ตอบข้อ ง. ภูมิใจ

14. ครูที่มีความรอบรู้วิทยาการกว้างขวาง มีความริเริ่มสร้างสรรค์ มีเจตนาคติที่ดีต่ออาชีพเป็นคุณลักษณะด้านใด
ก. คุณลักษณะทางด้านส่วนบุคคล
ข. คุณลักษณะทางด้านวิชาการและงานครู
ค. คุณลักษณะทางด้านสังคม
ง. คุณลักษณะทางด้านองค์กรครู
ตอบข้อ ข. คุณลักษณะทางด้านวิชาการและงานครู

15. ข้อใดไม่ใช่ลักษณะงานของครูที่ดีตามเกณฑ์มาตรฐานของคุรุสภา
ก. รอบรู้สอนดี
ข. มีคุณธรรมและจรรยาบรรณ
ค. มีความก้าวหน้าในผลงานวิชาการ
ง. มีความมุ่งมั่นพัฒนา
ตอบข้อ ค. มีความก้าวหน้าในผลงานวิชาการ

16. การสร้างความศรัทธาในอาชีพครู ที่ท่านพุทธทาสภิกขุให้ครูนำไปปฏิบัติคือ
ก. รักบุคคลอื่น บังคับความรู้สึก
ข. เชื่อว่ามีความเป็นไปได้
ค. หน้าที่คือธรรม ธรรมคือหน้าที่
ง. ข้อ ก. และ ค. ถูกต้อง
ตอบข้อ ง. ข้อ ก. และ ค. ถูกต้อง

17. ศาสนาพุทธมีคำสอนเกี่ยวกับศรัทธาหลายหมวดเพื่อป้องกันความงมงาย ทุกหมวดจึงมีข้อใดคอยดำเนินกับควบคุม
ก. ทาน ข. ปิยวาจา
ค. ปัญญา ง. ขันติ
ตอบข้อ ค. ปัญญา

18. เมื่อศิษย์ประสบความสำเร็จ เจริญก้าวหน้าในชีวิต ครูที่มีพรหมวิหารธรรมจะต้องใช้ธรรมข้อไหนให้เกิดประโยชน์แก่ศิษย์
ก. ทาน ข. กรุณา
ค. มุทิตา ง. อุเบกขา
ตอบข้อ ค. มุทิตา

19. การสร้างความเชื่อมั่น ให้เกิดความขยันหมั่นเพียร เพื่อประสบความสำเร็จในการปฏิบัติภารกิจต่างๆด้วยดี ควรยึดหลักธรรม ทิฎฐธัมมิกัตถประโยชน์ข้อใด
ก. อุฎฐานสัมปทา
ข. อารักขสัมปทา
ค. กัลป์ยาณมิตตตาม
ง. สมชีวิตา
ตอบข้อ ก. อุฎฐานสัมปท

20. การาฝึกฝน การข่มใจ ฝึกนิสัย ปรับตัว ฝึกหัดนิสัย แก้ไขข้อบกพร่อง ปรับปรุงตนให้เจริญก้าวหน้าด้วยสติปัญญาควรยึดฆราวาสธรรม
ก. สัจจะ ข. ทมะ
ค. ขันติ ง. จาคะ
ตอบข้อ ข. ทมะ


จำหน่ายเอกสารติวแนวข้อสอบใบประกอบวิชาชีพครู มาตรฐานที่ 1-9
ทั่วประเทศที่กำลังเปิดสอบสำหรับคนที่ไม่มีเวลาไปติวและเวลาไปหาซื้อหนังสือ
เป็นไฟล์เอกสารส่งทันทีรวดเร็วได้อ่านสอบเร็วไม่ต่อรอรวบรวมจาก
หนังสือมากกว่า สิบเล่ม

แนวข้อสอบและสรุปเนื้อหามาตรฐานที่ 1 ภาษาและเทคโนโลยีสำหรับครู
แนวข้อสอบและสรุปเนื้อหามาตรฐานที่ 2 การพัฒนาหลักสูตร

แนวข้อสอบและสรุปเนื้อหา มาตรฐานที่ 3 การจัดการเรียนรู้
แนวข้อสอบและสรุปเนื้อหามาตรฐานที่ 4 จิตวิทยาสำหรับครู
แนวข้อสอบและสรุปเนื้อหามาตรฐานที่5 การวัดและการประเมินผล
แนวข้อสอบและสรุปเนื้อหามาตรฐานที่6 การบริหารจัดการในห้องเรียน
แนวข้อสอบและสรุปเนื้อหามาตรฐานที่ 7 การวิจัยทางการศึกษา

แนวข้อสอบและสรุปเนื้อหามาตรฐานที่ 8 นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา
แนวข้อสอบและสรุปเนื้อหามาตรฐานที่ 9 ความเป็นครู


เก็งรวมข้อสอบ 9 มาตรฐานวิชาชีพ 250 ข้อ


จำหน่ายเอกสารคู่มือเตรียมสอบ  083-067-4168
Thaionline1 ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ดูแลระบบ
รายละเอียดผู้ใช้ 
คำชี้แจง จงเลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุดเพียงข้อเดียว

1. จรรยา มีความหมายเช่นเดียวกับคำใด ?

ก. กริยา ข. จริยา

ค. มรรยาท ง. ถูกทุกข้อ

ตอบข้อ ข. จริยา

2. “ ความประพฤติที่ผู้ประกอบการวิชาชีพต่างๆ วิชาชีพถึงปฏิบัติ โดยบัญญัติไว้เป็นลายลักษณ์อักษร” หมายถึง ?

ก. จรรยาบรรณ ข. สัตตยาบรรณ

ค.มาตรฐานวิชาชีพ ง. จรรยาบรรณวิชาชีพครู

ตอบข้อ ก. จรรยาบรรณ

3. ข้อใดคือความหมายของคำว่า จรรยาบรรณวิชาชีพครู ?

ก. แบบแผนที่ข้าราชการควรประพฤติปฏิบัติ

ข. แบบแผนที่ข้าราชการต้องประพฤติปฏิบัติ

ค.แบบแผนที่ข้าราชการยึดประพฤติปฏิบัติ

ง. ถูกทุกข้อ

ตอบข้อ ข. แบบแผนที่ข้าราชการต้องประพฤติปฏิบัติ

4. จรรยาบรรณวิชาชีพครู กำหนดขั้นเพื่อวัตถุประสงค์ในข้อใด ?

ก. รักษาและส่งเสริมเกียรติคุณ ของผู้ประกอบการวิชาชีพครู

ข. รักษาและส่งเสริมชื่อเสียงของผู้ประกอบการวิชาชีพครู

ค.รักษาและส่งเสริมฐานะ ของผู้ประกอบการวิชาชีพครู

ง. ถูกทุกข้อ

ตอบข้อ ง. ถูกทุกข้อ

5. จรรยาบรรณวิชาชีพครู กำหนดไว้ในกฎหมายใด ?

ก. พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ. ศ .2535

ข. พระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ. ศ .2546

ค.พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ. ศ .2546

ง. ถูกทุกข้อ

ตอบข้อ ง. ถูกทุกข้อ

6. ผู้ที่จะเข้ารับราชการครู ต้องมีอายุตามข้อใด ?

ก. 18 ปีบูริบูรณ์ ข. ไม่ต่ำกว่า 18 ปีบูริบูรณ์

ค. 20 ปีบูริบูรณ์ ง. ไม่ต่ำกว่า 20 ปีบูริบูรณ์

ตอบข้อ ข. ไม่ต่ำกว่า 18 ปีบูริบูรณ์

7. ผู้ที่จะขอรับใบประกอบวิชาชีพครู ต้องมีอายุตามข้อใด ?

ก. 18 ปีบูริบูรณ์ ข. ไม่ต่ำกว่า 18 ปีบูริบูรณ์

ค. 20 ปีบูริบูรณ์ ง. ไม่ต่ำกว่า 20 ปีบูริบูรณ์

ตอบข้อ ง. ไม่ต่ำกว่า 20 ปีบูริบูรณ์

8. มาตรฐานวิชาชีพครู มีจำนวนกี่มาตรฐาน ?

ก. 3 มาตรฐาน ข. 4 มาตรฐาน

ค. 5 มาตรฐาน ง. 6 มาตรฐาน

ตอบข้อ ก. 3 มาตรฐาน

9. มาตรฐานวิชาชีพครูในข้อใดที่กำหนดให้เป็นจรรยาบรรณของวิชาชีพ ?

ก. มาตรฐานการปฏิบัติตน

ข. มาตรฐานการปฏิบัติงาน

ค. มาตรฐานความรู้ และประสบการณ์ชาชีพ

ง. มาตรฐานการสอน

ตอบข้อ ก. มาตรฐานการปฏิบัติตน

10. จรรยาบรรณวิชาชีพครู มีจำนวนเท่าใด ?

ก. 4 จรรยาบรรณ ข. 5 จรรยาบรรณ

ค. 6 จรรยาบรรณ ง. 7 จรรยาบรรณ

ตอบข้อ ข. 5 จรรยาบรรณ

11. จรรยาบรรณวิชาชีพ ได้แก่ ?

ก. จรรยาบรรณต่อตนเอง จรรยาบรรณต่อวิชาชีพ

ข. จรรยาบรรณต่อผู้รับบริการ จรรยาบรรณต่อสังคม

ค. จรรยาบรรณต่อผู้ร่วมประกอบวิชาชีพ

ง. ถูกทุกข้อ

ตอบข้อ ง. ถูกทุกข้อ

12. หน่วยงานใดเป็นผู้กำหนดข้อบังคับว่าด้วยมาตรฐานวิชาชีพครู ?

ก. คุรุสภา

ข. คณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ค. คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ง. ถูกทุกข้อ

ตอบข้อ ก. คุรุสภา

13. จรรยาบรรณครู พ. ศ .2539 มีจำนวนกี่ข้อ ?

ก. 6 ข้อ ข. 7 ข้อ

ค. 8 ข้อ ง. 9 ข้อ

ตอบข้อ ง. 9 ข้อ

14. ข้อใดไม่ได้กำหนดไว้ใน จรรยาบรรณครู พ. ศ .2539 ?

ก. ครูต้องรักและเมตตาศิษย์

ข. ครูย่อมรักและศรัทธาในวิชาชีพครู

ค. ครูย่อมเป็นบุคคลที่ประหยัดและมัธยัสถ์

ง. ไม่มีคำตอบ

ตอบข้อ ค. ครูย่อมเป็นบุคคลที่ประหยัดและมัธยัสถ์

15. บุคคลซึ่งได้รับความเสียหายจากการประพฤติผิดจรรยาบรรณของวิชาชีพ ของผู้ได้รับใบอนุญาตมีสิทธิกล่าวหาผู้ได้รับใบอนุญาต โดยยื่นเรื่องต่อผู้ใด ?

ก. คุรุสภา

ข. คณะกรรมการคุรุสภา

ค. กรรมการมาตรฐานวิชาชีพ

ง. คณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ตอบข้อ ก. คุรุสภา16. จากข้อ 15 สิทธิกล่าวโทษสิ้นสุดเมื่อระยะเวลาตามข้อใดนับแต่ผู้กล่าวโทษรู้เรื่อง การประพฤติผิดจรรยาบรรณของวิชาชีพครู และรู้ตัวผู้ประพฤติผิด ?

ก. พ้น 1 ปี ข. พ้น 2 ปี

ค. พ้น 3 ปี ง. พ้น 4 ปี

ตอบข้อ ก. พ้น 1 ปี

17. จากข้อ 15 ผู้มีอำนาจวินิจฉัยชี้ขาดโทษ คือใคร ?

ก. คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ข. คณะกรรมการคุรุสภา

ค. กรรมการมาตรฐานวิชาชีพ

ง. คณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ตอบข้อ ค. กรรมการมาตรฐานวิชาชีพ

18. โทษของผู้ประพฤติผิดจรรยาบรรณของวิชาชีพครู มีกี่สถาน ?

ก. 4 สถาน ข. 5 สถาน

ค. 6 สถาน ง. 7 สถาน

ตอบข้อ ข. 5 สถาน

19. ข้อใดไม่เป็นโทษของผู้ประพฤติจรรยาบรรณของวิชาชีพครู ?

ก. ยกข้อกล่าวหา ข. ตักเตือน

ค. ภาคทัณฑ์ ง. ตัดเงินเดือน

ตอบข้อ ง. ตัดเงินเดือน

20. โทษ พักใบอนุญาต ผู้ประพฤติจรรยาบรรณของวิชาชีพครู มีจำนวนกี่ปี ?

ก. ไม่เกิน 3 ปี ข. ไม่เกิน 4 ปี

ค. ไม่เกิน 5 ปี ง. ไม่เกิน 6 ปี

ตอบข้อ ค. ไม่เกิน 5 ปี

21. ผู้ถูกเพิกถอนใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู จะขออีกได้เมื่อใด ?

ก. พ้น 2 ปี นับตั้งแต่ถูกสั่งเพิกถอน

ข. พ้น 3 ปี นับตั้งแต่ถูกสั่งเพิกถอน

ค. พ้น 4 ปี นับตั้งแต่ถูกสั่งเพิกถอน

ง. พ้น 5 ปี นับตั้งแต่ถูกสั่งเพิกถอน

ตอบข้อ ง. พ้น 5 ปี นับตั้งแต่ถูกสั่งเพิกถอน

22. ครู ถูกลงโทษ สำหรับผู้ประพฤติผิดจรรยาบรรณของวิชาชีพครู มีสิทธิดำเนินการเพื่อรักษาสิทธิของตนเองได้ตามข้อใด ?

ก. ร้องทุกข์ ข. ร้องเรียน

ค. อุทธรณ์ ง. ฎีกา

ตอบข้อ ค. อุทธรณ์

23. จากข้อ 22 ต้องดำเนินการต่อองค์คณะบุคคลในข้อใด ?

ก. คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ข. คณะกรรมการคุรุสภา

ค. กรรมการมาตรฐานวิชาชีพ

ง. คณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ตอบข้อ ข. คณะกรรมการคุรุสภา

24. จากข้อ 23 ต้องดำเนินการภายในระยะเวลาเท่าใด ?

ก. 7 วัน นับตั้งแต่วันที่ได้รับแจ้งคำวินิจฉัย

ข. 10 วัน นับตั้งแต่วันที่ได้รับแจ้งคำวินิจฉัย

ค. 15 วัน นับตั้งแต่วันที่ได้รับแจ้งคำวินิจฉัย

ง. 30 วัน นับตั้งแต่วันที่ได้รับแจ้งคำวินิจฉัย

ตอบข้อ ง. 30 วัน นับตั้งแต่วันที่ได้รับแจ้งคำวินิจฉัย

25. ผู้ประกอบการวิชาชีพครูโดยไม่ได้รับใบอนุญาตต้องได้รับระวางโทษตามข้อใด ?

ก. จำคุกไม่เกิน 1 ปี หรือปรับไม่เกิน 10,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

ข. จำคุกไม่เกิน 1 ปี หรือปรับไม่เกิน 20,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

ค. จำคุกไม่เกิน 3 ปี หรือปรับไม่เกิน 30,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

ง. จำคุกไม่เกิน 3 ปี หรือปรับไม่เกิน 60,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

ตอบข้อ ข. จำคุกไม่เกิน 1 ปี หรือปรับไม่เกิน 20,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

26. ผู้ประกอบวิชาชีพครูในระหว่างพักใบอนุญาตต้องได้รับการระวางโทษตามข้อใด ?

ก. จำคุกไม่เกิน 1 ปี หรือปรับไม่เกิน 10,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

ข. จำคุกไม่เกิน 1 ปี หรือปรับไม่เกิน 20,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

ค. จำคุกไม่เกิน 3 ปี หรือปรับไม่เกิน 30,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

ง. จำคุกไม่เกิน 3 ปี หรือปรับไม่เกิน 60,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

ตอบข้อ ง. จำคุกไม่เกิน 3 ปี หรือปรับไม่เกิน 60,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

27. ผู้แสดงให้ผู้อื่นเข้าใจว่าตนมีสิทธิ์พร้อมจะประกอบวิชาชีพควบคุมโดยไม่ได้รับอนุญาตต้องระวางโทษตามข้อใด ?

ก. จำคุกไม่เกิน 1 ปี หรือปรับไม่เกิน 10,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

ข. จำคุกไม่เกิน 1 ปี หรือปรับไม่เกิน 20,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

ค. จำคุกไม่เกิน 3 ปี หรือปรับไม่เกิน 30,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

ง. จำคุกไม่เกิน 3 ปี หรือปรับไม่เกิน 60,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

ตอบข้อ ค. จำคุกไม่เกิน 3 ปี หรือปรับไม่เกิน 30,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

28. ครูควรรับผิดชอบต่อสิ่งใดมากที่สุด ?

ก. โรงเรียน ข. นักเรียน

ค. ผู้ร่วมงาน ง. ชุมชน

ตอบข้อ ข. นักเรียน

29. อาชีพใดที่ใช้กำลังความคิดและสมองเป็นกลัก ?

ก. Technican ข. Labour

ค. Profession ง. Semilabour

ตอบข้อ ค. Profession

30. พฤติกรรมในข้อใดที่แสดงว่าไม่มีความสามารถทางวิชาชีพครู ?

ก. ใช้อุปกรณ์การสอนชนิดเดียวกันทุกเนื้อหาวิชา

ข. เขียนจุดมุ่งหมายเชิงพฤติกรรมได้ถูกต้อง

ค. จัดบรรยากาศในชั้นเรียนได้เหมาะสมทุกเนื้อหาวิชา

ง. จัดกิจกรรมการเรียนการสอนได้เหมาะสมกับเนื้อหาวิชา

ตอบข้อ ก. ใช้อุปกรณ์การสอนชนิดเดียวกันทุกเนื้อหาวิชา

31. เรื่องต่อไปนี้ มิใช่ลักษณะสำคัญของวิชาชีพชั้นสูง ?

ก. วิธีการแห่งปัญญา ข. ทักษะและเทคนิคพิเศษ

ค. จรรยาบรรณ ง. เสรีภาพในการใช้วิชาชีพ

ตอบข้อ ข. ทักษะและเทคนิคพิเศษ
จำหน่ายเอกสารติวแนวข้อสอบใบประกอบวิชาชีพครู มาตรฐานที่ 1-9
ทั่วประเทศที่กำลังเปิดสอบสำหรับคนที่ไม่มีเวลาไปติวและเวลาไปหาซื้อหนังสือ
เป็นไฟล์เอกสารส่งทันทีรวดเร็วได้อ่านสอบเร็วไม่ต่อรอรวบรวมจาก

หนังสือมากกว่า สิบเล่ม
และแนวข้อสอบเก่าครูผู้ช่วยมากกว่ากว่า 3,000 ข้อตลอดจนแนววิชาเอกที่จะสอบ
มาตรฐานที่ 1 ภาษาและเทคโนโลยีสำหรับครู
มาตรฐานที่ 2 การพัฒนาหลักสูตร

มาตรฐานที่ 3 การจัดการเรียนรู้
มาตรฐานที่ 4 จิตวิทยาสำหรับครู

มาตรฐานที่5 การวัดและการประเมินผล
มาตรฐานที่ 6 การบริหารจัดการในห้องเรียน
มาตรฐานที่ 7 การวิจัยทางการศึกษา

มาตรฐานที่ 8 นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา
มาตรฐานที่ 9 ความเป็นครู

สามารถนำไปปริ้นเพื่นอ่านได้เลย ในราคาเพียงชุดละ 399 บาท


จำหน่ายเอกสารคู่มือเตรียมสอบ  083-067-4168
Thaionline1 ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ดูแลระบบ
รายละเอียดผู้ใช้ 
1. เจตคติ(Atttitude)หมายถึงข้อใด?
ก. การรับรู้พฤติกรรมในการสื่อสาร
ข.การสร้างมนุษย์สัมพันธ์ในการแสดงออก
ค. ความรู้สึกของบุคคลทั้งทางบวกและทางลบ ที่มีต่อสิ่งใดสิ่งหนึ่ง
ง. การสร้างสถานการณ์ แสดงออกให้บุคคลยอมรับ
ตอบ ค. ความรู้สึกของบุคคลทั้งทางบวกและทางลบ ที่มีต่อสิ่งใดสิ่งหนึ่ง

2. ข้อใดกล่าวถูกต้อง?
ก. เจตคติเปลี่ยนแปลงไม่ได้
ข.เจตคติเกิดจากความรู้สึกของบุคคลเฉพาะทางบวกเท่านั้น
ค. เจตคติเริ่มเกิดขึ้นครั้งแรกกับวัยรุ่น
ง. ไม่มีข้อถูก
ตอบ ง. ไม่มีถูกข้อถูก

3. เจตคติเกิดได้ ต้องมีองค์ประกอบ 3 ประการคือ?
ก.ด้านความคิด ด้านความรู้สึก ด้านพฤติกรรม
ข. ด้านความคิด ด้านความรู้สึก ด้านพันธุกรรม
ค. ด้านพันธุกรรม ด้านพฤติกรรม ด้านความรู้สึก
ง. ไม่มีข้อใดถูก
ตอบ ก. ด้านความคิด ด้านความรู้สึก ด้านพฤติกรรม

4. ข้อใดเป็นเจตคติจากการเลียนแบบ?
ก. ประสบการณ์ความรู้สึก ข. อารมณ์และสิ่งแวดล้อม
ค. เอาแบบอย่างจากพ่อแม่ ง. การรับรู้และสิ่งเร้า
ตอบ ค. เอาแบบอย่างจากพ่อแม่
5. ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้อง?
ก. เจตคติเกิดจากการเรียนรู้ ข. เจตคติเป็นสิ่งที่ซับซ้อน
ค. เจตคติเกิดจากการเลียนแบบ ง. ไม่มีคำตอบ
ตอบ ง. ไม่มีคำตอบ

6. จากคำกล่าวที่ส่า?เจตคติเป็นสิ่งที่เปลี่ยนแปลงได้?อะไรคือสาเหตุที่ทำให้เจตคติของบุคคลเปลี่ยนแปลงรวดเร็ว
ที่สุด
ก.พฤติกรรม ข. ความรู้สึก
ค.ความคิด ง.ไม่มีข้อถูก
ตอบ ค. ความคิด

7. วิธีการที่ใช้วัดเจตคติของผู้เรียนที่เหมาะที่สุดคือข้อใด?
ก. การสอบถาม ข. การสังเกต
ค. การตรวจผลงาน ง. ไม่มีข้อใดถูก
ตอบ ก. การสอบถาม

8. เจตคติ คือ ความพร้อม โน้มเอียง ที่แสดงออกว่าชอบไม่ชอบเป็นคำกล่าวของใคร?
ก. Hilgacd ข. .Anastasi
ค. Frederic ง. Good
ตอบ ข. Anastasi

9. ประสบการณ์ที่ทำไห้พฤติกรรมเปลี่ยนเรียกว่าอะไร?
ก. การระลึกได้ ข. การทดสอบ
ค. การสอน ง. การเรียนรู้
ตอบ ง. การเรียนรู้

10. ข้อใดหมายถึง เจตคติจากประสบการณ์รุนแรง?
ก. กฎระเบียบของโรงเรียน
ข.แม่ดุลูกที่ไม่ตั้งใจเรียน
ค. เขียวเล่นคอมพิวเตอร์
ง. แดงกินอาหารชนิดหนึ่ง และเกิดอาการแพ้อาหารอย่างรุนแรง
ตอบ ง. แดงกินอาหารชนิดหนึ่ง และเกิดอาการแพ้อาหารอย่างรุนแรง

11. ข้อใดมีอิทธิพล ต่อการเกิดเจตคติ ต่อเด็กมากที่สุด?
ก.อิทธิพลจากสื่อมวลชน ข. อิทธิพลจากการเลี้ยงดู
ค.อิทธิพลจากกลุ่มต่างๆกลุ่มในโรงเรียน ง. อิทธิพลจากประสบการณ์ตรง
ตอบ ค. อิทธิพลจากกลุ่มต่างๆกลุ่มในโรงเรียน

12. ข้อใดกล่าวถูกต้องมากที่สุด?

ก. เจตคติของบุคคลเปลี่ยนแปลงได้เพียงครั้งเดียว
ข. เจตคติอาจเปลี่ยนแปลงได้ แต่ไม่ได้หมายความว่าจะเปลี่ยนได้ในเวลาอันรวดเร็ว
ค. เจตคติ เกิดขึ้นจากความต้องการขั้นพื้นฐาน
ง. เจตคติ เกิดขึ้นจากประสบการณ์เป็นอันดับแรก
ตอบ ข. เจตคติอาจเปลี่ยนแปลงได้ แต่ไม่ได้หมายความว่าจะเปลี่ยนได้ในเวลาอันรวดเร็ว

13. เราสามารถรู้พฤติกรรมที่บุคคลนั้นแสดงออกมาได้อย่างไร
ก. การสัมผัส ข. การซักถาม
ค. การสังเกต ง. การทดสอบ
ตอบ ค. การสังเกต

14. เด็กเกิดเจตคติจากสื่อมวลชนข้อใดมากที่สุด?
ก. วิทยุ ข. หนังสือพิมพ์
ค. โทรทัศน์ ง. นิตยสาร
ตอบ ค. โทรทัศน์

15. การวัดเจตคติที่นิยมกัน ได้แก่ การวัดของใคร?
ก. Maslow ข. Likert ค. Pavlova
ง. Skinner
ตอบ ข. Likert

16. การวัดเจตคติโดยใช้ข้อความที่เกี่ยวกับเรื่องใดเรื่องหนึ่ง สอบถามความคิดเห็นของบุคคลที่มีต่อเรื่องนั้น
เป็นแนวคิดของใคร?
ก. Freud ข. Maslow ค. Likert
ง. Skinner
ตอบ ค. Likert

17. วิธีวัดเจตคติสามารถวัดได้จากพฤติกรรมใด?
ก. ทางตรงอย่างเดียว ข. ทางอ้อมอย่างเดียว
ค. ทางตรงและทางอ้อม ง. ทางบวกและทางลบ
ตอบ ค. ทางตรงและทางอ้อม

18. วิธีการวัดเจตคติที่นิยมกันมาก คือข้อใด?
ก. การสำรวจ ข. การใช้มาตราส่วนประเมินค่า
ค. การวัดแบบไม่วุ่นวาย ง. การใช้ Projective Technique
ตอบ ก. การสำรวจ

19. ข้อใดเป็นวิธีการวัดแบบสำรวจ?
ก. การหยั่งเสียงก่อนการเลือกตั้ง
ข. การใช้แบบทดสอบถามที่มีหัวข้อให้เลือก
ค. วิธีการทำจดหมาย โดยการจ่าหน้าซองถึงคนที่ต้องการจะวัด
ง. การวัดโดยการสร้างภาพเพ้อฝัน
ตอบ ก. การหยั่งเสียงก่อนการเลือกตั้ง

20. การใช้Projictive tenicques เป็นการวัดแบบเจตคติของใคร?
ก. ทางตรง ข. ทางอ้อม ค. การสร้างภาพเพ้อฝัน
ง. การสำรวจ
ตอบ ข. ทางอ้อม

21. Congruent Change หมายถึงข้อใด?
ก. การเปลี่ยนแปลงไปคนละทาง ข. การเปลี่ยนแปลงไปในทางเดียวกัน
ค. การเปลี่ยนแปลงไปในทางบวก ง. การเปลี่ยนแปลงไปในทางลบ
ตอบ ข. การเปลี่ยนแปลงไปในทางเดียวกัน

22. การเปลี่ยนแปลงเจตคติไปคนละทาง หมายถึงข้อใด?
ก. Congruent Change ข. InCongruent Change
ค. Thematic Appcarance Test ง. Direct Experience
ตอบ ข. InCongruent Change

23. สมศักดิ์มีเคารพต่อครูประจำชั้น แต่เมื่อเวลาผ่านไป ความรู้สึกที่เคยมีกลับลดลง ข้อความนี้สมศักดิ์มีเจตคติ
เปลี่ยนแปลงอย่างไร
ก. เปลี่ยนแปลงไปตามเวลา ข. เปลี่ยนแปลงไปในทางเดียวกัน
ค. เปลี่ยนแปลงไปคนละทาง ง. เปลี่ยนแปลงไปตามความรู้สึก
ตอบ ค. เปลี่ยนแปลงไปคนละทาง

24. ?ผมมีความรู้สึกชอบงานประเภทนี้อยู่แล้ว และเมื่อได้ทำก็จะยิ่งชอบมากขึ้น?ข้อความนี้เกิดเจตคติในด้านใด?
ก. เปลี่ยนแปลงไปในทางเดียวกัน ข. เปลี่ยนแปลงไปคนละทาง
ค.เปลี่ยนแปลงไปตามกาลเวลา ง. ไม่มีข้อใดถูก
ตอบ ก. เปลี่ยนแปลงไปในทางเดียวกัน

25. ข้อใดกล่าวถูกต้อง?
ก. เจตคติทางบวกจะได้คะแนนมาก ข. เตคติทางลบจะได้คะแนนมาก
ค. เจตคติทางลบจะได้คะแนนน้อย ง. ข้อ ก. ข้อ ค. ถูก
ตอบ ง. ข้อ ก. ข้อ ค.ถูก

26. ตามปกติของคนเรา เมื่อถูกวัดเจตคติตรงๆคำตอบที่ได้คือข้อใด?
ก. อาจเสี่ยงที่จะตอบตามตรง ตอบตามที่สังคมชอบมากกว่า
ข. อาจได้ข้อมูลตามตรง
ค. อาจได้ข้อมูลจากใจจริง
ง. อาจได้ข้อมูลใกล้เคียงความจริง
ตอบ ก. อาจเสี่ยงที่ตอบตามตรง ตอบตามที่สังคมชอบมากกกว่า

27. การเล่าเรื่องอธิบายภาพบางอย่างที่กำกวมสามารถบอกได้หลายแง่มุม เรียกว่าอะไร?
ก. การต่อเนื่องโดยความสัมพันธ์ ข. การสร้างเพ้อฝัน
ค. การสำรวจประชามติ ง. การหยั่งเสียงก่อนการเลือกตั้ง
ตอบ ข. การสร้างภาพเพ้อฝัน

28. บุคคลที่มีอิทธิพลต่อการสร้างเจตคติของเด็กมากที่สุดคือข้อใด
ก. พ่อ แม่ ข. ญาติสนิท
ค. เพื่อน ง. ครูและเพื่อน
ตอบ ง. ครูและเพื่อน

29. อารมณ์ของบุคคล เกิดจากเจตคติในด้านใด?
ก. Behavioral Component ข. Affective
ค. Congnitive Component ง. Imitaiton
ตอบ ข. Affective

30. เด็กได้รับเจตคติจากการเรียนรู้ที่ใดเป็นลำดับแรก?
ก. บ้าน ข. โรงเรียน
ค. ครู ง. เพื่อน
ตอบ ก. บ้าน

31. การวัดเจตคติจะต้องสอดคล้องกับข้อใดมากที่สุด?
ก. เนื้อหา ข. กิจกรรม
ค. จุดประสงค์ ง. การตอบสนอง
ตอบ ค. จุดประสงค์

32. เจตคติหมายถึงอะไร?
ก. ท่าที หรือความรู้สึกของบุคคลต่อสิ่งใดสิ่งหนึ่ง
ข. ความพร้อมที่จะแสดงออกในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง
ค. ความพร้อม โน้มเอียงที่แสดงว่าชอบ หรือไม่ชอบต่อสิ่งใดสิ่งหนึ่ง
ง. ถูกทุกข้อ
ตอบ ง. ถูกทุกข้อ

33. ข้อใดกล่าวความหมายของวิชาชีพได้ถูกต้องที่สุด?
ก. สิ่ง หรือ เรื่องที่จำเป็นภารกิจต่อสิ่งหนึ่งสิ่งใดเป็นคราวๆ
ข. ภารกิจที่ต้องทำเสมอ
ค. งานที่ทำเป็นประจำเพื่อเลี้ยงชีพ
ง. อาชีพที่ต้องใช้ความรู้ความชำนาญที่ได้รับฝึกฝน
ตอบ ง. อาชีพที่ต้องใช้ความรู้ความชำนาญที่ได้รับฝึกฝนมา

34. คุณลักษณะของวิชาชีพสูง ต้องได้รับการฝึกอบรมมีระยะเวลาตาม้อใด?
ก. ไม่น้อยกว่า 1 ปี ข. ไม่น้อยกว่า 2 ปี ค. ไม่น้อยกว่า 3 ปี ง. ไม่น้อยกว่า 4 ปี
ตอบ ง. น้อยกว่า 4 ปี


35. ข้อใดเป็นคุณลักษณะของวิชาชีพชั้นสูง?
ก. มีจรรยาบรรณ ข. มีสถาบันวิชาชีพ
ค. มีการให้บริการแก่สังคมเป็นเฉพาะเจาะจง ง. ถูกทุกข้อ
ตอบ ง. ถูกทุกข้อ
36. สถาบันวิชาชีพคู คือ ข้อใด?
ก. คุรุสภา
ข. สถาบันพัฒนาผู้บริหารการศึกษา
ค. สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ง. สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ตอบ ก. คุรุสภา

37. ครู ตามพจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตสถาน หมายความว่าอะไร?
ก. เคารพ ข. ผู้ควรแก่การเคารพ
ค. หนัก ง. ผู้สั่งสอนศิษย์
ตอบ ง. ผู้สั่งสอนศิษย์

38. วินัย เป็นผู้ให้ความสนิทสนมแก่ศิษย์ เพื่อให้ศิษย์สบายใจและกล้าเข้าไปปรึกษาแสดงว่าครูวินัย ประพฤติตนเป็นครูที่ดีตาม ธรรมะกัลยาณมิตร ข้อใด?
ก. ปิโย ข. ครุ
ค. ภาวนีโย ง. วัตตา
ตอบ ค. ปิโย

39. ข้อใดแสดงว่าครูมีเจตคติที่ดีต่อวิชาชีพ?
ก. ครูสมชายใช้เวลาว่างเตรียมแผนการจัดการเรียนรู้
ข. ครูสะอาด ใช้เวลาตอนเย็นสอนคอมพิวเตอร์แก่ศิษย์ โดยรับค่าตอบแทนเพียงเดือนละ100บาทเท่านั้น
ค. ครูสมยศศึกษาต่อระดับปริญญาเอก เพื่อที่จะได้เปลี่ยนสถานที่ไปสอนในมหาวิทยาลัย
ง. ถูกทุกข้อ
ตอบ ก. ครูสมชายใช้เวลาว่างเตรียมแผนการจัดการเรียนรู้

40. วิชาชีพครู กำหนดไว้ในกฎหมายใด?
ก. พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2535
ข. พระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2546
ค. พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547
ง. ถูกทุกข้อ
ตอบ ข. พระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2546

41. อัตราค่าธรรมเนียมขอขั้นทะเบียนรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษาจำนวนเท่าใด?ffice ffice" />
ก. 400 บาท ข. 500 บาท
ค. 600 บาท ง. 700 บาท
ตอบ ข. 500บาท
42. คณะกรรมการคุรุสภามีจำนวนเท่าใด?
ก. 15 คน ข. 19 คน ค. 29 คน ง. 39 คน
ตอบ ง. 39 คน
43. คณะกรรมการมาตรฐานวิชาชีพมีจำนวนเท่าใด?
ก. 15 คน ข. 17 คน ค. 23 คน ง. 39 คน
ตอบ ข. 17 คน
44. ประธานกรรมการมาตรฐานวิชาชีพคือใคร?
ก. ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
ข. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
ค. รัฐมนตรีแต่งตั้งจากผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการคุรุสภา
ง. คณะรัฐมนตรีแต่งตั้งจากผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการคุรุสภา
ตอบ ค. รัฐมนตรีแต่งตั้งจากผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการคุรุสภา

45. ผู้มีหน้าที่ดูแลและรักษาทะเบียนผู้ได้รับอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษาคือใคร?
ก. คณะกรรมการคุรุสภา
ข. สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา
ค. คณะกรรมการมาตรฐานวิชาชีพ
ง. สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา
ตอบ ง. สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา

46. บุคคลที่จะได้รับบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูต้องมีอายุกี่ปี?
ก. ไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์ ข.ไม่ต่ำกว่า 20 ปีบริบูรณ์
ค. ไม่ต่ำกว่า 21 ปีบริบูรณ์ ง. ไม่ต่ำกว่า 25 ปีบริบูรณ์
ตอบ ก. ไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์

47. บุคคลที่ได้รับยกเว้นไม่ต้องมีใบประกอบวิชาชีพครูในข้อใด?
ก. นักศึกษาฝึกสอน ข. วิทยากรพิเศษ
ค. ผู้จัดการศึกษาตามอัธยาศัย ง. ถูกทุกข้อ
ตอบ ง. ถูกทุกข้อ
48. ตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาสังกัดกระทรวงศึกษาธิการตำแหน่งใดได้รับ การยกเว้นมีใบ
ประกอบวิชาชีพครู?
ก. อาจารย์ ข. อธิการบดี
ค. เลขาธิการคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน ง. ได้รับการยกเว้นทุกข้อ
ตอบ ง. ได้รับการยกเว้นทุกข้อ

49.ข้อใดไม่ใช่คุณสมบัติของผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา?ffice ffice" />
ก. อายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์ ข. มีวุฒิปริญญาทางการศึกษา
ค. ได้รับการฝึกฝนประสบการณ์มาไม่น้อยกว่า 1 ปี ง. ไม่มีคำตอบ
ตอบ ก. อายุ ไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์

50. ผู้ประสงค์ขอขึ้นทะเบียนรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูให้ยื่นต่อผู้ใด?
ก.เลขาธิการคุรุสภา ข. ผู้บริหารสถานศึกษา
ค. ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ง. เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ตอบ ก. เลขาธิการคุรุสภา
51. ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพมีอายุใช้ได้กี่ปี
ก. 3 ปี ข. 5 ปี ค. 10 ปี ง. 15 ปี
ตอบ ข. 5 ปี
52. กรณีที่ผู้ถูกเพิกถอนใบอนุญาตประกอบวิชาชีพสามารถยื่นคำขอได้อีกเมื่อพ้นไปแล้วกี่ปี?
ก. 1 ปี ข. 2 ปี ค. 5 ปี ง. 7 ปี
ตอบ ค. 5 ปี
53. ข้อใดไม่เป็นมาตรฐานวิชาชีพ?
ก. มาตรฐานการปฏิบัติตน ข. มาตรฐานการปฏิบัติงาน
ค. มาตรฐานการปฏิบัติการสอน ง.มาตรฐานความรู้และประสบการณ์วิชาชีพ
ตอบ ค. มาตรฐานการปฏิบัติการสอน
54. หน้าที่ของครู คือ ?
ก. จัดประสบการณ์ให้นักเรียน ข. ปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมาย
ค. เป็นผู้นำชุมนุม เพื่อพัฒนาชุมชน ง. พัฒนาโรงเรียน
ตอบ ก. จัดประสบการณ์ให้นักเรียน
55. ใครมีหน้าที่ดูแลสวัสดิภาพนักเรียนเวลาก่อนเข้าเรียนพักกลางวันและเวลากลับบ้าน?
ก. ครูเวร ข. ครูใหญ่
ค. ครูฝ่ายปกครอง ง. ครูทกคน
ตอบ ง. ครูทุกคน
56. ผู้มีหน้าที่เกี่ยวกับสมุดประจำชั้น สมุดประจำตัวนักเรียนมากที่สุดรองจกครูประจำชั้นคือ?
ก. ครูวิชาการ ข. ครูใหญ่
ค. ครูฝ่ายปกครอง ง. ครูผู้สอนในชั้นนั้นๆ
ตอบ ง. ครูผู้สอนในชั้นนั้นๆ

57. ใครมีบทบาทต่อการเรียนการสอนมากที่สุดในโรงเรียน?
ก. นักเรียน ข. ครูวิชาการ
ค. ผู้อำนวยการสถานศึกษา ง. ครูผู้สอน
ตอบ ง. ครูผู้สอน
58. ท่านควรยึดหลักใดในการช่วยแหลือชุมชน?
ก. ช่วยให้เขาช่วยตัวเองได้ ข. ช่วยให้ความรู้แก่ชุมชน
ค. ช่วยพัฒนาคนในชุมชน ง. ช่วยให้เศรษฐกิจของชุมชนดีขึ้น
ตอบ ก. ช่วยให้เขาช่วยตัวเองได้
59. ครูควรมีความรับผิดชอบต่อสิ่งใดมากที่สุด?
ก. โรงเรียน ข. นักเรียน
ค. ผู้ร่วมงาน ง. ชุมชน
ตอบ ข. นักเรียน
60. แนวทางที่ทางโรงเรียนจะให้บริการชุมชน ทำได้อย่างไร?
ก. จัดตั้งศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่โรงเรียน ข. จัดโรงเรียนให้เป็นโรงเรียนชุมชน
ค. เปิดโรงเรียนศึกษาผู้ใหญ่ ง. จัดตั้งศูนย์ฝึกอบรมอาชีพเคลื่อนที่
ตอบ ข. จัดโรงเรียนให้เป็นโรงเรียนชุมชน
61. ท่านควรขอให้ชุมชนช่วยเหลืออะไรในโรงเรียน?
ก. บริจาควัสดุ ครุภัณฑ์ให้โรงเรียน ข. บริจาคเสื้อผ้า สมุด ดินสอ อาหารกลางวัน
ค.บริจาคเงินสร้างโรงอาหาร ง. บริจาคเงินสร้างรั้วโรงเรียน
ตอบ ข. บริจาคเสื้อผ้า สมุด ดินสอ อาหารกลางวัน
62. โรงเรียนดอนไผ่ มีป้ายหลายแผ่นติดอยู่ในโรงเรียน ท่านคิดว่าป้ายใดมาสมควรคิด?
ก. สถานที่ราการไม่มีกิจห้ามเข้า
ข. ห้องนี้เฉพาะครูเท่านั้น
ค. ส้วมครูห้ามนักเรียนใช้
ง. เชิญบริจาคทรัพย์ซื้อชุดรับแขกตามกำลังศรัทธา
ตอบ ก. สถานที่ราชการไม่มีกิจห้ามเข้า
63. ท่านชอบครูประเภทใดมากที่สุด?
ก. สอนเก่ง ข. มีความรับผิดชอบสูง
ค. รักนักเรียน ง.ชอบช่วยเหลือ
ตอบ ข. มีความรับผิดชอบสูง
64. ผลการวิจัย ครูที่ลูกศิษย์ไม่ชอบมากที่สุดคือ ข้อใด?
ก. ขาดความยุติธรรม ข.ขาดความรับผิดชอบ
ค. เป็นคนเจ้าอารมณ์ ง. ประจบสอพลอ
65. ท่านเห็นด้วยกับข้อความใดมากที่สุด?ffice ffice" />
ก. ไม่มีใครสอนใครได้ ถ้าเขาไม่สอนตัวเองก่อน
ข. คนทุกคนสามารถสอนได้ ถ้าเลือกวิธีการที่เหมาะสม
ค. คนบางคนสอนไม่ได้ ครูควรทำใจวางเฉย
ง. คนทุกคนสามารถสอนได้ เมื่อถึงเวลาที่เหมาะสม
ตอบ ข. คนทุกคนสามารถสอนได้ ถ้าเลือกวิธีการที่เหมาะสม

66. การที่รัฐประกาศให้เด็กพิการามารถเข้าเรียนในโรงเรียนทั่วไปได้ ท่านคิดว่าเหมาะสมหรือไม่ เพราะเหตุใด?
ก. เหมาะสม เพราะเด็กปกติจะได้ช่วยเหลือเด็กพิการ
ข. เหมาะสม เพราะเด็กพิการจะได้ใช้ชีวิตร่วมกับเด็กปกติ
ค. ไม่เหมาะสม เพราะอุปกรณ์การเรียนไม่เหมาะสมกับเด็กพิการ
ง. ไม่เหมาะสม เพราะจะทำให้เด็กปกติเรียนไม่ทันหลักสูตร
ตอบ ข. เหมาะสม เพราะเด็กพิการจะได้ใช้ชีวิตร่วมกับเด็กปกติ

67. ด.ช. แอ๊ค กรุ๊ป มีผลการเรียนดี กำลังเรียนอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 อยากได้คำแนะนำในการวางแผน
เรียนต่อ ถ้าท่านมีโอกาสให้คำแนะนำด.ช.มานะ ท่านจะให้คำแนะนำอย่างไร?
ก.เลือกเรียนในสาขาที่จะให้โอกาสการมีงานทำมากที่สุด
ข. เลือกเรียนในสาขาที่ตรงกับธุรกิจของครอบครัว
ค. ควรเรียนต่อทางสายวิทยาศาสตร์ในชั้นมัธยมปลาย
ง. เลือกเรียนในสาขาที่ตนชอบและถนัด
ตอบ ง. เลือกเรียนในสาขาที่ตนชอบและถนัด


68.ปัจจุบันนักเรียนจำนวนไม่น้อยประพฤติตนไปตามรูปแบบหรือพฤติกรรมของวัฒนธรรมต่างชาติ?
ก. อบรมให้สำนึกในวัฒนธรรมไทย
ข. ยกย่องการปฏิบัติตนของเยาวชนดีเด่นแห่งชาติ
ค. ร่วมกันวิเคราะห์เหตุผลของวัฒนธรรมต่างชาติ
ง. จัดประกวดมารยาทแบบไทยในโรงเรียน
ตอบ ค. ร่วมกันวิเคราะห์เหตุผลของวัฒนธรรมต่างชาติ
69. วันนรัตน์ : ถ้าฉันเรียนเก่งอย่างเธอ ฉันคงไม่ต้องมาเรียนเป็นครูแบบนี้หรอก
สุวรรณรัตน์ : แต่ฉันอยากจะเป็นครูสอนเด็กยากจนในชนบทเหมือนกับคุณแม่และพี่สาว
ท่านมีความรู้สึกต่อคำสนทนานี้อย่างไร?
ก.ครูเป็นอาชีพที่สืบทอดทางสายเลือด
ข.อาชีพครูเหมาะสำหรับผู้หญิง
ค.อาชีพครูทำประโยชน์ให้แก่สังคม
ง.ควรเรียนครูด้วยใจรัก
ตอบ ง. ควรเรียนครูด้วยใจรัก
70. สมหญิง : อาชีพครูมีแต่ความจำเจซ้ำซาก ดูอย่างพี่สาวของฉันซิ ตื่นเช้ายืนหน้าเสาธง...
ค่ำลงตรวจการบ้าน นักเรียน...แล้วเธอยังคิดจะเป็นครูอีกหรือ?
สมศรี : ...........................................???..........................................................
ถ้าท่านเป็นสมศรีจะตอบสมหญิงว่าอย่างไร
ก.อาชีพครูจำเจก็จริง แต่ไม่เครียดมากหรอกนะเธอ
ข. พี่สาวของเธอคงมีหน้าที่รับผิดชอบมากกว่าครูคนอื่นๆ
ค.งานของครูน่าเบื่อก็จริง แต่ไม่ต้องแข่งขันกับคนอื่นมากนัก
ง. ถ้าเรามีใจรักในงานครู ความจำเจน่าเบื่อเหล่านั้นเป็นเรื่องเล็ก
ตอบ ง. ถ้าเรามีใจรักในงานครู ความจำเจน่าเบื่อเหล่านั้นเป็นเรื่องเล็ก
71. สมชาย : นายคิดดีแล้วหรือ ที่คิดอยากจะเป็นครู ใครๆ ก็รู้ว่าครูเป็นอาชีพที่ไม่ร่ำรวย
. สมหวัง : ........................................???.............................................................
ถ้าท่านเป็นสมหวังจะตอบสมชายว่าอย่างไร?
ก. ก็เป็นจริงอย่างที่นายพูด แต่วิชาชีพครูเรียนจบง่าย
ข. ถ้าทุกคนคิดอย่างเดียวกับนายแล้วจะมีใครสอนนักเรียน
ค. เห็นด้วยกับที่นายพูด แต่พ่อแม่ต้องการให้ผมเป็นครู
ง. แม้ว่าจะมีเงินเดือนน้อยแต่ถ้าขยันสอนพิเศษก็จะร่ำรวยเอง
ตอบ ข. ถ้าทุกคนคิดอย่างเดียวกับนายแล้วจะมีใครสอนนักเรียน
72. อันว่าห่วงใดใดในสงสาร จะเปรียบปานห่วงลูกหามีไม่
แต่ถึงห่วงถึงรักสักเพียงใด ก็วางใจให้อยู่กับครูเอย
ท่านเห็นด้วยหรือไม่กับบทร้อยกรองนี้?
ก. เห็นด้วย เพราะครูเป็นบุคคลที่น่าเชื่อถือ
ข. เห็นด้วย เพราะครูมีหน้าที่สอนเด็ก
ค. ไม่แน่ใจ เพราะครูบางคนยังมีพฤติกรรมไม่น่าไว้วางใจ
ง. ไม่แน่ใจ เพราะครูบางคนยังมีปัญหาส่วนตัว
ตอบ ข. เห็นด้วย เพราะครูเป็นบุคคลที่น่าเชื่อถือ
73.ผู้ปกครองนักเรียนคาดหวังในตัวครูสูงมาก นอกจากความรู้ความสามารถในการสอนแล้ว
ครูจะต้องเป็น แบบอย่างที่ดีให้กับเด็ก ดังนั้นครูจะต้องไม่ประพฤติไปในทางเสื่อมเสียในๆ
ท่านมีความคิดเห็นต่อข้อความนี้อย่างไร?
ก. การเป็นครูยากลำบากกว่าที่คิด
ข. อาชีพครูอยู่ภายใต้ความกดดันของสังคม
ค. สังคมยังเห็นคุณค่าของครู
ง. ครูเป็นมนุษย์ปุถุชนอาจกระทำผิดได้
ตอบ ค. สังคมยังเห็นคุณค่าของครู
74. ในปัจจุบันมีข่าวในทางเสื่อมเสียเกี่ยวกับครูบ่อยๆ เช่น ลงโทษเด็กด้วยวิธีการทารุณ ข่มขืน/ อนาจารเด็ก
เป็น ท่านมีความคิดเห็นต่อข่าวเหล่านี้อย่างไร?
ก. อาชีพครูเสี่ยงต่อการกระทำความผิดได้ง่าย
ข. เป็นข่าวที่ทำลายความรู้สึกในทางที่ดีต่อครูอย่างมาก
ค. เป็นธรรมดาที่ทุกวิชาชีพต้องมีบุคคลไม่ดีรวมอยู่ด้วย
ง. ในปัจจุบันครูมักผิดวินัยและไร้จริยธรรมกันมาก
ตอบ ค. เป็นธรรมดาที่ทุกวิชาชีพต้องมีบุคคลไม่ดีรวมอยู่ด้วย

75. ครูในยุคปฏิรูปการศึกษาจะต้องไม่เป็นแค่เพียงเรือจ้าง แต่จะต้องทำหน้าที่เป็นยิ่งกว่าจิตแพทย์เพื่อขัดเกลา
นักเรียนที่เป็นบัวอยู่ใต้โคลนตม ให้ผุดขึ้นมาเหนือน้ำให้ได้
ท่านมีความคิดเห็นต่อข้อความนี้อย่าไร?
ก.แม้ภาระหน้าที่ของครูมีมากขึ้น แต่ก็เป็นสิ่งท้าทายความสามารถ
ข. ภาระหน้าที่ของครูในยุคปฏิรูปมีมากมาย แต่เงินเดือนเลี้ยงกายมีน้อยนิด
ค. งานของครูในยุคปฏิรูปมีแนวโน้มบั้นทอนสุขภาพและจิต
ง. เฉพาะคนที่กินอุดมคติแทนข้าวเท่านั้นที่อยากเป็นครูในยุคปฏิรูป
ตอบ ก. แม้ภาระหน้าที่ของครูมีมากขึ้น แต่ก็เป็นสิ่งท้าทายความสามารถ
76. ประกาศ
ลำไย ขยันสอน</ST1 อายุ 59 ปี อาจารย์ 2 ระดับ 6
โรงเรียนบ้านหนองเสือ ได้รับรางวัลครูดีเด่นภาษาไทย
เนื่องจากเป็นครูที่อุทิศตนเพื่องานการสอนภาษาไทยโดยแท้จริง
ขอแสดงความยินดี
สปอ. ชายแดน
ท่านมีความรู้สึกต่อข้อความที่ปรากฏในประกาศข้างต้นอย่างไร?
ก. เหมาะสมแล้วที่ครูลำไยจะได้รับรางวัลก่อนเกษียณ
ข. ครูที่ทำความดีควรได้รับรางวัล
ค. ครูกับคนอื่นๆ ควรยินดีกับครูลำไย
ง. ครูทุกคนคนน่าจะเป็นอย่างครูลำไย
ตอบ ง. ครูทุกคนคนน่าจะเป็นอย่างรูลำไย
77.ทุกวันนี้การปฏิบัติงานของครูบางหมู่ ทำให้รู้สึกกันโดยทั่วไปว่าครูไม่ค่อยห่วงประโยชน์ที่ควรห่วงหันไป
ห่วงยศ ห่วงตำแหน่ง ห่วงสิทธิและค่อนข้างร้ายคือห่วงรายได้ ท่านมีความคิดเห็นอย่างไรกับข้อความนี้?
ก. เป็นธรรมดาที่คนเรามักนึกถึงตัวเองเป็นสำคัญ
ข. เศรษฐกิจในปัจจุบันผลักดันให้ครูบางคนต้องกระทำเช่นนั้น
ค. ครูที่อุทิศตนเพื่องานครูโดยแท้ยังมีอยู่น้อย
ง. การทำงานของผู้ประกอบอาชีพอื่นบางกลุ่มก็เป็นแบบเดียวกัน
ตอบ ค. ครูที่อุทิศตนเพื่องานครูโดยแท้ ยังมีอยู่ไม่น้อย
78. ท่านเห็นด้วยกับข้อความใดมากที่สุด?
ก.คนเป็นครูนั้นต้องรู้จักเลือก ตัดสินใจ อ่อนน้อมถ่อมตน แต่เป็นตัวของตัวเอง
ข. ครูเป็นคนที่ไม่มีราคาแต่เป็นคนที่มีค่า ขายตัวไม่ได้ ไม่เป็นทาสใคร
ค. อาชีพครูนั้นต่างไปจากอาชีพอื่น คือ ไม่มีวันจะได้กำไรเป็นเงิน
ง. อาชีพครูเป็นอาชีพที่ได้รับการยอมรับนับถือจากสังคม
ตอบ ค. อาชีพครูนั้นต่างไปจากอาชีพอื่น คือ ไม่มีวันจะได้กำไรเป็นเงิน
79.หมู่บ้านใดสมควรได้รับการยกย่องมากที่สุด?
ก. หมู่บ้านทับสมิงมีนักเรียนชนะเลิศวิชาการของจังหวัด 5 คน
ข. หมู่บ้านแสมดำได้รับรางวัลสหกรณ์หมู่บ้านดีเด่นของจังหวัด
ค. หมู่บ้านสมอลายมียอดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ทางเกษตรสูงสุดระดับภาค
ง. หมู่บ้านสอยดาวมีครูดีเด่นแห่งชาติ 2 คน
ตอบ ง. หมู่บ้านสอยดาวมีครูดีเด่นแห่งชาติ 2 คน
80. ครูศรีนวล : ครูนวลปรางฉันได้ยินข่าวจากครูใหญ่ว่าโรงเรียนของเราเป็นโรงเรียนนำร่องปฏิรูปการศึกษา
ฉันยังไม่รู้เลยว่าเขาปฏิรูปอะไรกัน เธอมีความเห็นอย่างไร
ถ้าท่านเป็นครูนวลปราง ท่านจะตอบครูสมศรีว่าอย่างไร?
ก.โรงเรียนเราจะได้มีชื่อเสียงเหมือนกับโรงเรียนอื่นๆเขาบ้าง
ข. ครูใหญ่ท่านคิดก้าวหน้าดีที่จะให้โรงเรียนอื่นๆ เขาบ้าง
ค. เราคงต้องช่วยกันเตรียมการกันอย่างดีนักเรียนของเราจะได้เก่ง
ง. เราควรให้ความร่วมมือกันทางโรงเรียน
ตอบ ง. เราควรให้ความร่วมมือกันในทางโรงเรียน
81. จากคำกล่าวที่ว่า?สายอาชีพครู เดี๋ยวนี้ผู้เรียนจบกันมาก ทำให้หางานยาก?
ท่านมีความคิดอย่างไรกับคำกล่าวเล่านี้?
ก.คนเราจะเรียนอะไรก็ได้เพราะการเรียนจะทำให้คนมีความคิดกว้างขึ้น
ข. ถ้าตั้งใจเรียนครู ก็ควรเรียน เพราะถ้ามีความสามารถจริงคงหางานทำได้
ค. ขอให้ได้เรียนไปก่อน การแก้ปัญหาเป็นเรื่องข้างหน้า คนมีปัญหาต้องแก้ปัญหาได้
ง. เป็นเรื่องที่น่าเป็นห่วงเพราะเห็นคนจบแล้วหางานทำไม่ได้
ตอบ ข. ถ้าตั้งใจเรียนครู ก็ควรเรียน เพราะถ้ามีความสามารถจริงคงหางานทำได้

82. ครูปราณี : เป็นครูที่ชอบเข้าร่วมประชุมสัมมนาเพื่อแสวงหาความรู้และเทคนิคใหม่ๆ แล้วนำมาใช้
สอนนักเรียน
ครูนิดา : เป็นครูที่มีชื่อเสียง มีความสามารถในการพัฒนาตนเองจนได้รับตำแหน่งอาจารย์ 3
ครูสมชาย : เป็นครูที่ใจดี ให้ความช่วยเหลือนักเรียนที่ขาดแคลนทุนทรัพย์เป็นประจำ
ครูมานะ : เป็นครูที่นักเรียนและชุมชนให้ความนับถือยกย่องว่าเป็นผู้ที่มีความซื่อสัตย์สุจริต
จุดเด่นของครูคนใดที่จะทำให้นักเรียนได้รับการพัฒนาศักยภาพได้มากที่สุด?
ก. ครูปราณี ข. ครูนิดา ค.ครูสมชาย ง. ครูมานะ
ตอบ ก. ครูปราณี

83. ?ผลงานของครูให้ดูที่ลูกศิษย์? สะท้อนได้จากข้อใดมากที่สุด?
ก. ศิษย์ประกอบอาชีพมีรายได้สูง ข. ศิษย์เป็นพลเมืองดี
ค.ศิษย์ได้ประกอบอาชีพครู ง. ศิษย์เป็นพลเมืองดี
ตอบ ง. ศิษย์เป็นพลเมืองดี

84. ศิษย์เก่า : ดีใจที่ได้พบอาจารย์ นึกถึงตอนที่หนูกับพีรศักดิ์ถูกลงโทษให้ยืนคาบไม้บรรทัดหลังห้อง
อาจารย์บอกว่าเราสองคนไม่ตั้งใจเรียนเอาแต่คุย แต่ถึงจะถูกลงโทษ เราก็ยังแอบคุยจนได้
พออาจารย์เผลอ เราก็เอาไม้บรรทัดออกแล้วรีบคุย
อาจารย์ : ครูก็ดีใจที่พบเธอ ทำให้ครูคิดถึงพวกเธอหลายคน โดยเฉพาะพีรศักดิ์ได้ข่าวว่าเขากำลังลำบาก
ท่านมีความรู้สึกต่อการสนทนาอย่างไร?
ก. นักเรียนมักจดจำเหตุการณ์
ข. การลงโทษไม่ใช่สิ่งเลวร้ายเสมอไป
ค. ความปรารถนาดีที่ครูมีต่อลูกศิษย์
ง. ความผูกพันระหว่างครูกับศิษย์
ตอบ ค. ความปรารถนาดีที่ครูมีต่อลูกศิษย์

85. เด็กที่ร้องเพลงไม่เป็น ซึ่งเมื่อร้องออกมายังถูกเพื่อนๆล้อเลียน ท่านมีวิธีการจัดการปัญหานี้อย่างไร?
ก.บอกให้เด็กเลิกร้อง พร้อมทั้งอธิบายว่าทักษะความสามารถของแต่ละคนแตกต่างกัน
ข.บอกให้เด็กเลิกร้อง พร้อมทั้งชักชวนให้ทำสิ่งอื่นๆ ที่ไม่ใช่การร้องเพลง
ค. ให้กำลังใจเด็ก พร้อมทั้งหาวิธีการให้เด็กได้ฝึกร้องเพลงอย่างถูกวิธี
ง. ห้ามปรามดุเพื่อนๆที่มาล้อเลียนการร้องเพลงของเด็ก
ตอบ ค. ให้กำลังใจเด็ก พร้อมทั้งหาวิธีการให้เด็กได้ฝึกร้องเพลงอย่างถูกวิธี

86. ครูวารีสอนซ่อมเสริมการอ่านให้เด็กหญิงพิกุล ชั้น ป.3 เป็นเวลา 1 ปี พบว่าเด็กหญิงพิกุลพออ่าน
ได้บ้างเล็กน้อย ไม่เป็นไปตามที่ครูวารีตั้งความหวังไว้ครูวารีจึงขยายเพิ่มอีก 1 ปี ท่านคิดว่า เด็กหญิง
พิกุลจะมีความสามารถตามที่ครูวารีคาดหวังเมื่อสิ่งใดเป็นจริง?
ก.ครูวารีสอนเด็กหญิงพิกุลต่อไปครบ 1 ปี
ข. ครูวารีปฏิบัติตามแผนที่วางไว้เดิม
ค.เด็กหญิงพิกุลได้ทำแบบฝึกหัดครบถ้วน
ง.ครูวารีปรับวิธีสอนบ่อยๆ ตามความก้าวของเด็กหญิงพิกุล
ตอบ ง. ครูวารีปรับวิธีสอนบ่อยๆ ตามความก้าวหน้าของเด็กหญิงพิกุล
จำหน่ายเอกสารคู่มือเตรียมสอบ  083-067-4168
Thaionline1 ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ดูแลระบบ
รายละเอียดผู้ใช้ 
มาตรฐานที่3 การจัดการเรียนรู้
1.
“ความรู้ คือ สารสนเทศที่ผ่านกระบวนการคิดเปรียบเทียบ เชื่อมโยงกับความรู้อื่นจนเกิดเป็นความเข้าใจและนำไปใช้ประโยชน์ในการสรุปและตัดสินใจในสถานการณ์ต่างๆ โดยไม่จำกัดช่วงเวลา ” เป็นคำกล่าวของใคร ?
. Hideo Yamazaki ข. Trapp
. Newman , Brian ง. Ryoko Toyama

ตอบข้อ ก
. Hideo Yamazaki

2. ปิรามิลำดับของความรู้ ข้อใดเรียงลำดับจากล่างถึงยอดได้ถูกต้อง ?


. สารสนเทศ ข้อมูล ความรู้ ปัญญา ข. ข้อมูล สารสนเทศ ปัญญา ความรู้

. ข้อมูล สารสนเทศ ความรู้ ปัญญา ง. สารสนเทศ ข้อมูล ปัญญา ความรู้

ตอบข้อ ค
. ข้อมูล สารสนเทศ ความรู้ ปัญญา

3. ข้อมูลที่ได้มีการประมวลผล เรียบเรียงและแปรความหมาย คือ ?


. Information ข. Data

. Knowledge ง. Management

ตอบข้อ ก
. Information

4. ข้อใดเป็นความรู้แบบนามธรรม ?


. ทักษะในการงาน ข. งานฝีมือ

. การคิดวิเคราะห์ ง. ถูกทุกข้อ

ตอบข้อ ง
. ทักษะในการงาน งานฝีมือ การคิดวิเคราะห์

5. ข้อใดคือแนวปฏิบัติราชการให้สอดคล้องกับการบริหารราชการให้เกิดผลสัมฤทธิ์ ?


. สร้างรูปแบบให้มีการติดต่อ สื่อสารที่รวดเร็ว

. ระดมสมองในการปฏิบัติงานเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์

. ส่งเสริมและพัฒนาความรู้ความสามารถให้ผู้ปฏิบัติงาน

. สร้างวัฒนธรรมในการค้นหาความรู้มาพัฒนาองค์กร

ตอบข้อ ค
. ส่งเสริมและพัฒนาความรู้ความสามารถให้ผู้ปฏิบัติงาน6. วัยใดที่มีการพัฒนาของสมองมากที่สุด


. ต่ำกว่า 3 ขวบ ข. 4 ขวบ

. 5 ขวบ ง. มากกว่า 6 ขวบ

ตอบข้อ ก
. ต่ำกว่า 3 ขวบ

7. สมองซีกใด ทำหน้าที่ สร้างสรรค์ และคิดสิ่งแปลกๆใหม่ๆ ?


. สมองซีกซ้าย ข. สมองซีกขวา

. สมองทั้งซีกซ้ายและซีกขวา ง. ถูกทุกข้อ

ตอบข้อ ข
. สมองซีกขวา

8. เด็กหญิงก้องเรียนคณิตศาสตร์เรื่อง
“ การแลกเปลี่ยนเงินตรา ”นำความรู้ที่ได้มาใช้ช่วยแม่ขายผลไม้ที่ตลาด ถือว่าเป็นลำดับชั้นความรู้ข้อใด ?

. ข้อมูล ข. สารสนเทศ

. ความรู้ ง. ปัญญา

ตอบข้อ ค
. ความรู้

9. ความรู้ที่ได้ตกผลึกในความคิดของบุคคล อยู่ในลำดับชั้นความรู้ใด ?


. ข้อมูล ข. สารสนเทศ

. ความรู้ ง. ปัญญา

ตอบข้อง
. ปัญญา

10.
Tacit Knowledge คืออะไร ?

. ความรู้ที่บันทึกไว้เป็นลายลักษณ์อักษร ข. ความรู้ที่ได้จากการรวบรวม

. ความรู้ที่ได้จากการค้นหา ง. ความรู้ที่ได้จากการสำรวจ

ตอบข้อ ข
. ความรู้ที่ได้จากการรวบรวม

11. ข้อใดเป็นความรู้แบบรูปธรรม ?


. ทักษะการทำงาน ข. งานฝีมือ

. ความชำนาญในอาชีพ ง. คู่มือการเรียน

ตอบข้อ ง
. คู่มือการเรียน

12.
Tacit Knowledge มีประมาณกี่เปอร์เซ็นต์ ขององค์ความรู้องค์กร ?

. 50 % ข. 60 %

. 80 % ง. 100 %

ตอบข้อ ค
. 80 %

13.
“การจัดการความรู้ คือ การจัดการความรู้เกี่ยวข้องกับการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ โดยที่วัฒนธรรม พฤติกรรมภายในองค์กร พลวัต และวิธีปฏิบัติมีผลต่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ” เป็นคำกล่าวของใคร?

. วิจารณ์ บุญกิจ ข. วิจารณ์ พานิช

. Ryo Toyama ง. Newman

ตอบข้อ ข
. วิจารณ์ พานิช

14. โมเดลปลาทู ถูกคิดค้นโดยใคร ?


. กพร. ข. สคศ.

. พว. ง. อจท.

ตอบข้อ ข
. สคศ.

15. ส่วนใดของโมเดลปลาทู เทียบได้กับส่วนแลกเปลี่ยนความรู้ ?


. หัวปลา ข. เหลือกปลา

. ตัวปลา ง. หางปลา

ตอบข้อ ค
. ตัวปลา
จำหน่ายเอกสารคู่มือเตรียมสอบ  083-067-4168
Thaionline1 ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ดูแลระบบ
รายละเอียดผู้ใช้ 
1. การแสวงหาความรู้โดยอาศัยเหตุผลเป็นการแสวงหาความรู้โดยวิธีใด ... วิธีอนุมาน
2.
การเก็บข้อมูลส่วนย่อยเพียงบางส่วนแล้วนำมาสรุปเป็นความจริงหลักเรียกว่าวิธีการใด
... Imperfect Induction
3.
การแสวงหาความรู้แบบหาสาเหตุร่วมของเหตุการณ์ทุกครั้งที่เกิดขึ้นเป็นวิธีการใด ...วิธีของความสอดคล้อง

4.
การสังหรณ์ใจและการหยั่งรู้ของคนเรา เป็นวิธีการแสวงหาความรู้แบบใด ... ลองผิดลองถูก

5.
วิธีการวิทยาศาสตร์ เป็นวิธีการสังเกตเพื่อที่จะ ... ทำนาย อธิบายความจริง ควบคุม และบรรยายปรากฏการณ์ต่างๆ

6.
ข้อใดเป็นขั้นตอนของวิธีการทางวิทยาศาสตร์ ... มีปัญหา,ทบทวนวรรณกรรม,ตั้งสมมิฐาน,เก็บรวบรวมข้อมูล,วิเคราะห์ข้อมูล,สรุปผลการวิเคราะห์,ตรวจสอบ

7.
ข้อเสียของการอ้างเหตุผลของอริสโตเติล คือ ... เป็นวิธีการที่วกวนไปมา

8.
ประเภทของการวิจัยใดต่อไปนี้ที่อาศัยเกณฑ์การแบ่งตามประโยชน์ของการใช้ ...การวิจัยพื้นฐาน

9.
การวิจัย คือ ... การประยุกต์วิธีการทางวิทยาศาสตร์ในการแสวงหาความรู้

10.
บุคคลใดต่อไปนี้เป็นคนเริ่มต้นคิดค้นวิธีการทางวิทยาศาสตร์ ... ชาร์ล ดาวิน

11.
การวิจัยประยุกต์นั้นสนใจในแง่ของ ... อำนวยความสะดวกแก่มนุษย์

12.
ประเภทการวิจัยใดต่อไปนี้ที่อาศัยเกณฑ์การแบ่งตามการควบคุมตัวแปรแทรกซ้อน ...วิจัยเชิงทดลอง

13.
การสุ่มตัวอย่าง การเก็บรวบรวมข้อมูล,และการวิเคราะห์ข้อมูล เป็นวิธีการแบบใด ...อุปมาน

14.
การอ้างเหตุผลจากความจริงทั่วไป ไปสู่ความจริงย่อยเป็นวิธีการแบบใด ... อนุมาน

15.
การสรุปความจริงทั่วไปจากการสังเกตการณ์เป็นวิธีการแบบใด ...อุปมาน

16.
การได้มาซึ่งปัญหาของการวิจัยส่วนใหญ่ได้มาจาก ... ทฤษฎี,ประสบการณ์,งานวิจัย,ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญ

17.
ข้อใดเป็นจุดมุ่งหมายของการวิจัย ...เพื่ออธิบายปรากฏการณ์อย่างใดอย่างหนึ่ง, เพื่อจุดมุ่งหมายในการทำนายปรากฏการณ์, เพื่อที่จะควบคุมปรากฏการณ์ต่างๆได้ , เพื่อค้นหาและทฤษฎีการใหม่ๆ

18.
ข้อใดสามารถตรวจสอบได้ ถูกต้อง ...สมมุติฐานทางวิจัยต้องบ่งบอกความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร

19.
สมมุติฐานมีความสำคัญอย่างไร ... ช่วยในการกำหนดขอบเขตของปัญหา

20.
ข้อใดเป็นสมมุติฐานที่ดีที่สุด บอกเหตุผลและความสัมพันธ์กัน ... การสำเร็จเป็นบัณฑิตขึ้นอยู่กับระดับสติปัญญา

จำหน่ายเอกสารคู่มือเตรียมสอบ  083-067-4168
poppy ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ใช้ระดับ I
รายละเอียดผู้ใช้ 
เปิดรับสมัครวันไหน ค่ะ พี่ทีมงาน แจ้งด้วยนะค่ะ ขอบคุณค่ะ
admin ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ดูแลระบบ
รายละเอียดผู้ใช้ 
แนวข้อสอบ มาตรฐานวิชาชีพครู
แนวข้อสอบมาตรฐานวิชาชีพครู
1. ข้อใดหมายถึง เจตคติ
ก. ATTITUDA
ข. ATTITUDE
ค. ATTITUGE
ง. ATTITDUE
2. ข้อใดคือความหมายของเจตคติ
ก. ความรู้สึก ความคิดเห็น หรือความโน้มเอียง
ข. ความเชื่อของบุคคลที่มีต่อสิ่งใดสิ่งหนึ่ง
ค. สถานการณ์ ซึ่งสามารถประเมินค่าออกมาในทางบวกและทางลบ
ง. ถูกทุกข้อ
3. ท่านคิดว่าใครเป็นผู้ที่มีเจตคติต่อวิชาชีพครู
ก. สมศักดิ์อยากเป็นครูเหมือนพ่อ
ข. สมชายไม่อยากเป็นครูเพราะรำคาญเด็ก
ค. สมศรีเห็นว่าวิชาชีพครูเป็นวิชาชีพชั้นสูง
ง. ถูกทุกข้อ
4. ข้อใดไม่ถูกต้องเกี่ยวกับเจตคติ
ก. แนวทางที่เราคิดรู้สึก หรือมีท่าทีที่จะกระทำต่อบางสิ่งบางอย่าง
ข. แสดงถึงความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลกับวัตถุอย่างใดอย่างหนึ่ง
ค. เป็นความรู้สึกนึกคิดที่ก่อสร้างขึ้นจากการเรียนรู้
ง. เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นติดตัวมาแต่กำเนิด
5. ข้อใดไม่ใช่องค์ประกอบของเจตคติ
ก. พุทธิปัญญา
ข. ความรู้สึก
ค. ความพอใจ
ง. การปฏิบัติ

2

6. ท่านคิดว่าปัจจุบันข้อใดคือปัญหาที่สำคัญที่สุดเกี่ยวกับข้าราชการครูในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
ก. ปัญหาครูไปยุ่งเกี่ยวกับการเมือง
ข. ปัญหาเกี่ยวกับความรู้ความสามารถของครู
ค. ปัญหาเกี่ยวกับการขาดแคลนอัตรากำลังครู
ง. ปัญหาการที่ครูใช้เวลาสอนทำผลงานทางวิชาการ
7. ข้อใดไม่คุณสมบัติผู้ขอรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพควบคุม
ก. อายุไม่ต่ำกว่ายี่สิบปี
ข. มีวุฒิปริญญาทางการศึกษา
ค. ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาตามหลักสูตรปริญญาทางการศึกษาไม่น้อยกว่า1ปี
ง. ถูกทุกข้อ
8. ข้อบังคับว่าด้วยมาตรฐานวิชาชีพมีกี่มาตรฐาน
ก. 2 มาตรฐาน
ข. 3 มาตรฐาน
ค. 4 มาตรฐาน
ง. 5 มาตรฐาน
9. ข้อใดคือมาตรฐานความรู้ผู้ประกอบวิชาชีพครู
ก. ปริญญาทางการศึกษา
ข. ปริญญาตรีทางการศึกษา
ค. ไม่ต่ำกว่าปริญญาทางการศึกษา
ง. ไม่ต่ำกว่าปริญญาตรีทางการศึกษา
10. ข้อใดไม่ใช่มาตรฐานวิชาชีพ
ก. จรรยาบรรณวิชาชีพ
ข. มาตรฐานการปฏิบัติงาน
ค. มาตรฐานความรู้และประสบการณ์วิชาชีพ
ง. ถูกทุกข้อ
11. ผู้ประสงค์ขอขึ้นทะเบียนรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูให้ยื่นต่อผู้ใด
ก. เลขาธิการคุรุสภา
ข. คณะกรรมการคุรุสภา
ค. ผู้อำนวยการสถานศึกษา
ง. เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
12. กรณีที่มีผู้ประกอบวิชาชีพ ประพฤติผิดจรรยาบรรณวิชาชีพ ข้อใดไม่ถูกต้อง
ก. ผู้ได้รับความเสียยื่นข้อกล่าวหาต่อคุรุสภา
ข. พ้น 1 ปี ไม่มีสิทธิในการกล่าวหา กล่าวโทษ
ค. คณะกรรมการมาตรฐานวิชาชีพเป็นผู้พิจารณา
ง. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเป็นผู้มีอำนาจในการลงโทษ
13. คำวินิจฉัยในกรณีผิดจรรยาบรรณของวิชาชีพครู มีกี่กรณี
ก. 4 สถาน
ข. 5 สถาน
ค. 6 สถาน
ง. 7 สถาน
14. ข้อใดไม่ใช่คำวินิจฉัยกรณีผิดจรรยาบรรณวิชาชีพ
ก. ยกข้อกล่าวหา
ข. ตักเตือน
ค. ภาคทัณฑ์
ง. พักใช้ใบอนุญาต
15. หากถูกพักใช้ใบอนุญาตมีสิทธิอุทธรณ์ภายในกี่วัน
ก. ภายใน 7 วัน
ข. ภายใน 15 วัน
ค. ภายใน 30 วัน
ง. ภายใน 45 วัน
16. พระบิดาของครูไทย หมายถึงข้อใด
ก. ม.ล.ปิ่น มาลากุล ข. กรมพระยาดำรงราชานุภาพ
ค. พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ง. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช
17. กรณีข้าราชการครูในโรงเรียนถูกเพิกถอนใบอนุญาต ข้อใดกล่าวถูกต้อง
ก. อำนวยการโรงเรียนอาจเสนอให้เปลี่ยนตำแหน่งได้
ข. อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษา เป็นผู้พิจารณาการเปลี่ยนตำแหน่ง
ค. ต้องดำเนินการเปลี่ยนตำแหน่งให้แล้วเสร็จภายใน 30 วัน
ง. ถูกทุกข้อ
18. ประธานกรรมการมาตรฐานวิชาชีพตรงกับข้อใด
ก. ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
ข. ผู้ทรงคุณวุฒิที่คณะกรรมการเลือกกันเอง
ค. คณะรัฐมนตรีแต่งตั้งจากผู้ทรงคุณวุฒิ
ง. รัฐมนตรีแต่งตั้งจากผู้ทรงคุณวุฒิใน คณะกรรมการคุรุสภา
19. ข้อใดไม่ใช่เป็นลักษณะสำคัญของวิชาชีพครู
ก. มีองค์กรวิชาชีพ
ข. กฎหมายเกี่ยวกับวิชาชีพ
ค. มีจรรยาบรรณวิชาชีพครู
ง. มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ
20. จากสภาพเศรษฐกิจในปัจจุบัน ในฐานะที่เราเป็นครูเราควรนำเอาหลักธรรมในข้อใดมายึดถือปฏิบัติ
ก. สังคหวัตถุ ข. อิทธิบาท ค. พรหมวิหาร ง. สัปปุริสธรรม
21.กัลยาณมิตร 7 ข้อใดหมายถึง ความมีเหตุผล
ก. ปิโย ข. วัตตา ค. ภาวนีโย ง. คัมภีรังกถังกตา
21. ครูที่ลงโทษนักเรียนด้วยวิธีการที่รุนแรง ไม่เป็นไป ตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ
ว่าด้วยการลงโทษ แสดงว่าขาดคุณธรรมข้อใดมากที่สุด
ก. ความเมตตา ข. สติสัมปปัสชัญญะ
ค. หิริ โอตัปปะ ง. ขันติ โสรัจจะ
22. “ผู้ที่ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ต้องประพฤติ ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี
ทั้งทางกาย วาจา และ จิตใจ” หมายถึงจรรยาบรรณด้านใด
ก. จรรยาบรรณต่อตนเอง ข. จรรยาบรรณต่อวิชาชีพ
ค. จรรยาบรรณต่อผู้รับบริการ ง. จรรยาบรรณต่อสังคม
23. ข้อใดไม่ใช่จรรยาบรรณต่อผู้รับบริการ
ก. ต้องรัก เมตตา เอาใจใส่ ช่วยเหลือ ส่งเสริม ให้กำลังใจแก่ศิษย์
ข. ต้องส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้ ทักษะและนิสัยที่ ถูกต้องดีงามแก่ศิษย์และผู้รับบริการ
ค. ต้องให้บริการด้วยความจริงใจและเสมอภาค
ง. ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา พึงช่วยเหลือ เกื้อกูลซึ่งกันและกัน อย่างสร้างสรรค์
24. ข้อใดไม่ใช่จรรยาบรรณต่อสังคมของผู้ประกอบ วิชาชีพทางการศึกษา
ก. ยึดมั่นในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
ข. โดยยึดมั่นในระบบคุณธรรม สร้างความสามัคคี ในหมู่ให้เกิดขึ้นในสังคม
ค. พึงประพฤติปฏิบัติตนเป็นผู้นำในการอนุรักษ์ และพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม
ง. รักษาผลประโยชน์ของส่วนรวม
25. KM ย่อมาจากข้อใด
ก. KNOWLEDGE MANAGER
ข. KNOWLEDGE MANAGATION
ค. KNOWLEDGE MANAGEMENT
ง. KNOWLEDGE MANAGAMAIL
26. “คลังความรู้ หรือ ขุมความรู้” อยู่ในส่วนใดของโมเดลปลาทู
ก. KV ข. KA ค. KS ง. KP
28. ข้อใดคือชั้นปิรามิดความรู้(HIDEO YAMAZAKI) ที่ถูกต้อง
ก. ปัญญา - ความรู้ - ข้อมูล - สารสนเทศ
ข. ข้อมูล - ความรู้ - ปัญญา - สารสนเทศ
ค. สารสนเทศ - ข้อมูล - ความรู้ - ปัญญา
ง. ข้อมูล - สารสนเทศ - ความรู้ - ปัญญา
27. ความรู้ชัดแจ้งหรือความรู้เด่นชัด ตรงกับข้อใด
ก. KNOWLEDGE ข. EXPLICIT KNOWLEDGE
ค. TACIT KNOWLEDGE ง. KNOWLEDGE MANAGER
28. ข้อใดคือเว็ปไซด์การจัดการความรู้ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ก. แมงมุม ข. นกนางนวล
ค. ทางสายใหม่ ง. มุมวิชาการ
29. ข้อใดสอดคล้องกับการจัดการความรู้ภายในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ก. เครือข่ายการศึกษาไทย ก้าวไกลทุกถิ่น
ข. เครือข่ายความคิด พันธมิตรก้าวหน้า
ค. เครือข่ายความคิด พันธมิตรความรู้
ง. เครือข่ายพันธมิตร ความคิดความรู้
30. ครูมลจูงแขนเด็กนักเรียนเดินข้ามถนน แสดงว่าครูมลมีคุณธรรมตามข้อใด
ก. เมตตา ข. กรุณา
ค. มุฑิตา ง. อุเบกขา
31. ขั้นตอนแรกในกระบวนการจัดการความรู้ตรงกับข้อใด
ก. จัดระบบความรู้ ข. แสวงหาความรู้
ค. บ่งชี้ความรู้ ง. สร้างความรู้
32. ข้อใดเป็นสาเหตุที่ต้องมีการจัดการความรู้
ก. องค์กรต้องมีการปรับตัวกับการเปลี่ยนแปลง ข. ยุคเทคโนโลยีเข้าครอบคลุมหน่วยงาน
ค. ให้มีความรู้ที่หลากหลายในหน่วยงานอื่น ง. ต้องการตอบสนองนโยบายผู้บังคับบัญชา
33. ลักธรรมที่ทำให้เกิดความสำเร็จในการทำงาน เรียกว่าหลักธรรมในข้อใด
ก. สังคหวัตถุ 4 ข. อิทธิบาท 4
ค. หิริ โอตัปปะ ง. พรหมวิหาร
34. การประสานงานควรจะประสานข้อใดก่อนเป็นอันดับแรก
ก. ประสานคน ข. ประสานวางแผนงาน
ค. ประสานความรู้ ง. ประสานเนื้อหา
35. ข้อใดคือเป้าหมายของการจัดการความรู้ในองค์กร
ก. พัฒนาคน พัฒนางาน ประสานสัมพันธ์
ข. พัฒนางาน พัฒนาคน พัฒนาสังคม
ค. พัฒนางาน พัฒนาคน พัฒนาองค์กร
ง. ถูกทุกข้อ


36. ข้อใดเป็นความหมายของมนุษยสัมพันธ์
ก. การยอมรับนับถือและเต็มใจที่จะทำงานร่วมกัน
ข. ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลหนึ่งหรือหลายคน
ค. เป็นศิลปะที่จะทำตัวให้เข้ากับคนอื่นได้ดี
ง. เป็นการเสริมสร้างความรู้ในองค์กร
37. ความเป็นผู้นำ มีความเกี่ยวข้องกับข้อใดมากที่สุด
ก. การใช้ศิลปะในการจูงใจคนให้ร่วมมือกับตน
ข. การใช้ศิลปะในการทำงาน
ค. การใช้ศิลปะในการนำกลุ่ม
ง. การใช้อำนาจในกลุ่ม
38. ผู้อำนวยการหัสดี เป็นคนที่สามารถเข้ากับชุมชนได้ดีทำให้ชุมชนรักและยกย่อง แสดงว่ามีคุณธรรมข้อใด
ก. ปริสัญญุตา ข. อัตตัญญุตา
ค. ปุคคลปโรปรัญญุตา ง. กาลัญญุตา
39. ตำแหน่งครูในสถานศึกษาถูกลงโทษทางวินัยไม่ร้ายแรงต้องขออุทธรณ์กับข้อใด
ก. ผู้อำนวยการสถานศึกษา ข. อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา
ค. ก.ค.ศ. ง. ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
40. การอุทธรณ์คำสั่งโทษทางวินัยต้องดำเนินการภายในกี่วันนับแต่วันได้รับแจ้งคำสั่ง
ก. 15 วัน ข. 20 วัน ค. 30 วัน ง. 40 วัน
41. วินัยและการรักษาวินัยของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากำหนด
ไว้ในกฎหมายใด
ก. พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน 2551
ข. พระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2546
ค. พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542
ง. พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547
42. ข้อใดมีความสำคัญต่อการประสานงานมากที่สุด
ก. ความสามารถในการปฏิบัติ ข. ความสามารถในการรับฟัง
ค. ความสามารถในการโน้มน้าวจิติใจ ง. ความรู้ความเข้าใจในงาน/โครงการ
43. ลักษณะความผิดทางวินัยข้าราชการ ข้อใดถูกต้อง
ก. ไม่มีมีอายุความ ข. ไม่สามารถยอมความกันได้
ค. ชดใช้ด้วยเงินเพื่อลบล้างความผิดได้ ง. ถูกทุกข้อ
44. ใครเป็นคนแต่งตั้งกรรมการสอบสวนกรณีข้าราชการครูในโรงเรียนถูกกล่าวว่า
กระทำผิดวินัยไม่ร้ายแรง
ก. ก.ค.ศ. ข. อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษา
ค. ผู้อำนวยการโรงเรียน ง. ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
45. นางสาวปุ้ย ตำแหน่งครูผู้ช่วย ถูกกล่าวหาว่ากระทำผิดวินัยร้างแรง
ใครเป็นแต่งตั้งกรรมการสอบสอบ
ก. ก.ค.ศ. ข. อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษา
ค. ผู้อำนวยการโรงเรียน ง. ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
46. ข้าราชการครูในโรงเรียนเห็นว่าตนเองไม่ได้รับความเป็นธรรมจากการประเมินความดีความชอบของคณะกรรมการระดับโรงเรียนที่ผู้อำนวยการแต่งตั้งมีสิทธิที่จะร้องทุกข์ตามข้อใด
ก. ร้องทุกข์ต่อ ก.ค.ศ. ข. ร้องทุกข์ต่อ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษา
ค. ร้องทุกข์ต่อ ผู้อำนวยการโรงเรียน ง. ร้องทุกข์ต่อผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่
เฉลยแบบทดสอบ
1 ข 11 ก 21 ง 31 ก 41 ก
2 ค 12 ง 22 ข 32 ค 42 ข
3 ง 13 ก 23 ข 33 ข 43 ค
4 ง 14 ก 24 ค 34 ค 44 ค
5 ค 15 - 25 ง 35 ก 45 ง
6 ค 16 ค 26 ข 36 ข 46 ง
7 ก 17 ง 27 ค 37 ก 47 ค
8 ข 18 ง 28 ข 38 ค 48 ค
9 ง 19 ง 29 ง 39 ค 49 ค
10 ก 20 ค 30 ข 40 ก 50 ข

1.ค่านิยมที่ราชการครูพึงยึดปฏิบัติมี 5 ประการ ยกเว้น
ก. การรู้จักพึ่งตนเอง
ข.การรู้จักละวางความชั่ว *
ค. การปฏิบัติตามคุณธรรมศาสนา
ง. การรักษาระเบียบวินัย เคารพกฏหมาย
2. ค่านิยมหมายถึง
ก. การยึดถือว่าสิ่งใดดี ชั่ว
ข. เกณฑ์ที่ระบุว่าควรประพฤติอย่างไร
ค.การประกอบความดีตามสภาพแวดล้อม
ง. ความเห็นเกี่ยวกับชีวิตและความประพฤติด *
3. ค่านิยมมีความสำคัญต่อการมีชีวิตของมนุษย์อย่างไร
ก.เป็นแบบขนบประเพณี
ข.เป็นแนวทางในการดำเนินชีวติมนุษย์*
ค. เป็นแบบอย่างของสังคมที่ผู้คนควรยึดถือเป็นแบบอย่าง
ง.เป็นหลักในการประเมินค่าของความประพฤติของคนในสังคม
4.ข้อใดมิใช่สุขขั้นพื้นฐานที่อท้จริงของมนุษย์
ก. สุขอันเกิดจากการได้ชิมรสอาหารอร่อย*
ข. สุขอันเกิดจากการมีทรัพย์
ค.สุขอันเกิดจากการไม่มีหนี้
ง.สุขอันเกิดแต่การประกอบงานที่ไม่มีโทษ
5. ข้อใดเป็นลักษณะของค่านิยมที่แท้จริง
ก. การแต่งกายตามสมัยนิยม
ข. การเท่าทันโลกเหตการณื
ค. การพูดจากริยาเรียบร้อย*
ง. การเป็นคนมีเกียรติในสังคม
6. ข้อใดมีอิทธิพลต่อการเกิดค่านิยมของคนในชาติมาที่สุด
ก. การเอาอย่างเพื่อน
ข. ความต้องการของรัฐ
ค. การเรียนรู้จากตำรา บทเรียน
ง. ความรักความพอใจในสิ่งที่ตนชอบ*
7.คุณธรรมที่ช่วยพัฒนาสังคมข้อใดมีส่วนช่วยพัฒนาจิตใจในบุคคล
ก. การมีวินัย*
ข. การไม่เบียดเบียน
ค. การเคารพความคิดเห็นของผู้อื่น
ง. การกล้าคัดค้านความเห็นที่ผิด ๆ
8.การที่เรามีจริยธรรมจะได้ประโยชน์อะไร
ก. ทำให้อิ่มกาย
ข. ทำให้อิ่มใจ*
ค. ทำให้อิ่มเกียรติ
ง. ทำให้สมบูรณ์ทั้งกายและใจ
9. คุณธรรมที่เป็นหลักปฏิบัติให้ถึงความสำเร็จ
ก. สังคหวัตถุ 4
ข. พรมวิหาร 4
ค. อิทธิบาท 4 *
ง. ทิศ 6
10.สละที่นั่งบนรถเมลให้กับสตรี เด็ก และคนชรา แสงดถึงวัฒนาธรรมใด
ก. คติธรรม
ข. สหธรรม*
ค. วัตถุธรรม
ง. เนติธรรม
1. ถ้าเปรียบงานครูเหมือนปลูกต้นไม้กิจกรรมใดตรงกับบทบาทของครูมากที่สุด
ก. เตรียมดินเพื่อปลูกกล้า
ข. บำรุงรักษากล้า รดน้ำ พรวนดิน ใส่ปุ๋ย
ค. กำจัดศัครูพืชให้ออกดอกงอกงาม
ง. เก็บผลผลิตและแปรรูปเพื่อให้ได้ราคา
เฉลย ก.
2. ทุกวันนี้การปฏิบัติงานของครูบางหมู่ รู้วึกทั่วกันว่า ครูไม่ค่อยห่วงประโยชน์ที่ควรห่วงไปห่วง ยศ ตำแหน่ง สิทธิ รายได้ ท่านมทีความคิดเห็นอย่างไร
ก. เป็นธรรมดาที่คนเรามักนึกถึงตนเอง
ข. เศราฐกิจในปัจจุบันผลักดันให้ครูบางคนต้องทำเช่นนั้น
ค.ครูที่อุทิศตนเพื่องานครูโดยแท้มีน้อย
ง. การทำงานของผู้ประกอบอาชีพอื่นบางกลุ่มก็เป็นแบบเดียวกัน
เฉลย ค.
3.ท่านคิดว่าความสำเร็จในการสอบคัดเลือกของท่านมีปัจจัยใดเป็นสิ่งสำคัญ
ก. ตั้งใจจริงที่จะเป็นครู
ข. กำลังใจที่ท่านได้รับจากผู้ใกล้ชิด
ค. การที่ท่านเอาใจใส่ต่อการเรียนอย่างสมำเสมอ
ง. ข้อแนะนำที่ได้รับจากอาจารย์แนะแนว
เฉลย ก
4. ใครเป็นผู้มีวินัย
ก. สมศรีทำความเคารพครูทุกครั้งเมื่อเดินสวนกับครู
ข. มารศรีแต่งกายตามระเบียบของโรงเรียน
ค. มนัสลอกการบ้านเพื่อนก่อนส่งครู ตามที่ครูกำหนด
ง. สมศักดิ์ช่วยลบกระดานให้ครู
เฉลย ข
5. ข้อใดเป็นวิธีการรักษาวินัยที่ดีที่สุด
ก. วินัยที่ใช้เหตุผลส่วนตัว
ข. วินัยต่อหมู่คณะ
ค. วินัยที่ใช้อำนาจเฉียบขาด
ง.ถูกทุกข้อ
เฉลย ข
6.ข้อใดคือสาเหตุที่ทำให้นักเรียนผิดวินัย
ก. สภาพแวดล้อมเกี่ยวกับตัวนักเรียน
ข. สภาพสิ่งแวดล้อม
ค.ครู
ง.ถูกทุกข้อ
เฉลย ง
7.ความรู้ขั้นสูงสุดคือข้อใด
ก. ข้อมูล ข.สารสนเทศ
ค.ความรู้ ง. ปัญญา
เฉลย ง
8.การจัดการความรู้ มาจากคำว่า
ก. IT ข.IM
ค. KM ง. KI
เฉลย ง
9. ในความรู้สึกของท่าน ครูเปรียบเหมือนอะไร
ก. แหล่งสะสมความรู้ ข. แหล่งให้คำปรึกษา
ค. แหล่งพักพิง ง. แหล่งรวมนำใจ
เฉลย ข
10.ภาระหน้าที่ของครูในปัจจุบันควรเน้นการปฏิบัติตามข้อใดมากที่สุด
ก. ถ่ายทอดความรู้
ข. สนับสนุนให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้
ค. ค้นคว้าหาความรู้เพิ่มเติมให้ทันสมัยอยู่เสมอ
ง. เป็นแบบอย่างที่ดี
เฉลย ข
11. จากคำกล่าวที่ว่า”สายอาชีพครู เดี๋ยวนี้ผู้เรียนจบกันมาก ทำให้หางานยาก”
ท่านมีความคิดอย่างไรกับคำกล่าวเล่านี้?
ก.คนเราจะเรียนอะไรก็ได้เพราะการเรียนจะทำให้คนมีความคิดกว้างขึ้น
ข. ถ้าตั้งใจเรียนครู ก็ควรเรียน เพราะถ้ามีความสามารถจริงคงหางานทำได้
ค. ขอให้ได้เรียนไปก่อน การแก้ปัญหาเป็นเรื่องข้างหน้า คนมีปัญหาต้องแก้ปัญหาได้
ง. เป็นเรื่องที่น่าเป็นห่วงเพราะเห็นคนจบแล้วหางานทำไม่ได้
ตอบ ข. ถ้าตั้งใจเรียนครู ก็ควรเรียน เพราะถ้ามีความสามารถจริงคงหางานทำได้

12. ครูปราณี : เป็นครูที่ชอบเข้าร่วมประชุมสัมมนาเพื่อแสวงหาความรู้และเทคนิคใหม่ๆ แล้วนำมาใช้
สอนนักเรียน
ครูนิดา : เป็นครูที่มีชื่อเสียง มีความสามารถในการพัฒนาตนเองจนได้รับตำแหน่งอาจารย์ 3
ครูสมชาย : เป็นครูที่ใจดี ให้ความช่วยเหลือนักเรียนที่ขาดแคลนทุนทรัพย์เป็นประจำ
ครูมานะ : เป็นครูที่นักเรียนและชุมชนให้ความนับถือยกย่องว่าเป็นผู้ที่มีความซื่อสัตย์สุจริต
จุดเด่นของครูคนใดที่จะทำให้นักเรียนได้รับการพัฒนาศักยภาพได้มากที่สุด?
ก. ครูปราณี ข. ครูนิดา ค.ครูสมชาย ง. ครูมานะ
ตอบ ก. ครูปราณี

13. “ผลงานของครูให้ดูที่ลูกศิษย์” สะท้อนได้จากข้อใดมากที่สุด?
ก. ศิษย์ประกอบอาชีพมีรายได้สูง ข. ศิษย์เป็นพลเมืองดี
ค.ศิษย์ได้ประกอบอาชีพครู ง. ศิษย์เป็นพลเมืองดี
ตอบ ง. ศิษย์เป็นพลเมืองดี

14. ศิษย์เก่า : ดีใจที่ได้พบอาจารย์ นึกถึงตอนที่หนูกับพีรศักดิ์ถูกลงโทษให้ยืนคาบไม้บรรทัดหลังห้อง
อาจารย์บอกว่าเราสองคนไม่ตั้งใจเรียนเอาแต่คุย แต่ถึงจะถูกลงโทษ เราก็ยังแอบคุยจนได้
พออาจารย์เผลอ เราก็เอาไม้บรรทัดออกแล้วรีบคุย
อาจารย์ : ครูก็ดีใจที่พบเธอ ทำให้ครูคิดถึงพวกเธอหลายคน โดยเฉพาะพีรศักดิ์ได้ข่าวว่าเขากำลังลำบาก
ท่านมีความรู้สึกต่อการสนทนาอย่างไร?
ก. นักเรียนมักจดจำเหตุการณ์
ข. การลงโทษไม่ใช่สิ่งเลวร้ายเสมอไป
ค. ความปรารถนาดีที่ครูมีต่อลูกศิษย์
ง. ความผูกพันระหว่างครูกับศิษย์
ตอบ ค. ความปรารถนาดีที่ครูมีต่อลูกศิษย์

15. เด็กที่ร้องเพลงไม่เป็น ซึ่งเมื่อร้องออกมายังถูกเพื่อนๆล้อเลียน ท่านมีวิธีการจัดการปัญหานี้อย่างไร?
ก.บอกให้เด็กเลิกร้อง พร้อมทั้งอธิบายว่าทักษะความสามารถของแต่ละคนแตกต่างกัน
ข.บอกให้เด็กเลิกร้อง พร้อมทั้งชักชวนให้ทำสิ่งอื่นๆ ที่ไม่ใช่การร้องเพลง
ค. ให้กำลังใจเด็ก พร้อมทั้งหาวิธีการให้เด็กได้ฝึกร้องเพลงอย่างถูกวิธี
ง. ห้ามปรามดุเพื่อนๆที่มาล้อเลียนการร้องเพลงของเด็ก
ตอบ ค. ให้กำลังใจเด็ก พร้อมทั้งหาวิธีการให้เด็กได้ฝึกร้องเพลงอย่างถูกวิธี

16. ครูวารีสอนซ่อมเสริมการอ่านให้เด็กหญิงพิกุล ชั้น ป.3 เป็นเวลา 1 ปี พบว่าเด็กหญิงพิกุลพออ่าน
ได้บ้างเล็กน้อย ไม่เป็นไปตามที่ครูวารีตั้งความหวังไว้ครูวารีจึงขยายเพิ่มอีก 1 ปี ท่านคิดว่า เด็กหญิง
พิกุลจะมีความสามารถตามที่ครูวารีคาดหวังเมื่อสิ่งใดเป็นจริง?
ก.ครูวารีสอนเด็กหญิงพิกุลต่อไปครบ 1 ปี
ข. ครูวารีปฏิบัติตามแผนที่วางไว้เดิม
ค.เด็กหญิงพิกุลได้ทำแบบฝึกหัดครบถ้วน
ง.ครูวารีปรับวิธีสอนบ่อยๆ ตามความก้าวของเด็กหญิงพิกุล
ตอบ ง. ครูวารีปรับวิธีสอนบ่อยๆ ตามความก้าวหน้าของเด็กหญิงพิกุล

17. ผมไม่แน่ใจว่าผมมีแววเป็นครูหรือไม่ ทั้งๆที่ผมเป็นครูมา 20 ปีแล้ว
...........ตอนนั้นผมติดทุน พอจบเป็นครูความจริงก็ตรงกับใจแม่
...........ไม่รู้สึกผิดหวังกับการเป็นครู
...........รู้สึกว่าเสียโอกาสในชีวิตเหมือนกันถ้าเทียบกับเพื่อนๆ
.......... ความรู้สึกแย่ๆไม่เป็นเสียทุกเรื่อง กลับรู้สึกว่าโชคดีเมื่อเทียบกับชีวิตครอบครัวและสุขภาพ
............จริงๆแล้วความสุขลึกๆ ค่อยๆ ลอยขึ้นมาเมื่อนึกถึงเหตุการณ์ 2-3 ปีที่ผ่านมา
...........ก็จากลูกศิษย์มาตามหาเล่าถึงความสำเร็จของเขาและเหตุการณ์ในอดีตที่รู้สึกดีๆ
...........ตกลงผม ผมอยากจะสรุปการสัมภาษณ์ครั้งนี้ว่า ผมโชคดีที่ได้เป็นครู
ท่านคิดว่า “ความเป็นครู” ของคนนี้เกิดได้อย่างไร?
ก. จากการได้รับการสนับสนุนด้านทุนเล่าเรียน ข.จากการเรียนรู้และประสบการณ์ตรง
ค. จากอิทธิพลของสังคม ง. จากความคาดหวังของพ่อแม่
ตอบ ข. จากการเรียนรู้และประสบการณ์ตรง

18. อาจารย์นภดลเล่าว่า”ผมลดและตัดงานในแผนงานปีนี้ลงเกือบหมดเหลือแค่งานสอนตามหน้าที่และดูภรรยา
ที่ป่วยด้วยโรคมะเร็ง””งานอบรมครูตามที่คาดหวังให้ครูต้นแบบทำหรือครับ ผมของดและตัดออกโดยสิ้นเชิง
เพราะต้องใช้เวลาและต้องทิ้งบ้าน””งานพาลูกศิษย์ไปแสดงตามคำเชิญก็เช่นกัน ผมขอให้ลูกศิษย์ตัดสิน
ใจตอบรับตามความพร้อม โดยไม่ต้องมีผม””ส่วนงานสอนเด็กที่เรียนเช้ายังคงช่วยเหลืออยู่ แต่ขอให้
เด็กตั้งใจเรียนในเวลา และให้เพื่อนช่วยเหลืออธิบาย แนะนำ แต่ไม่ใช่ทำการบ้านแทนกัน”
ท่านคิดว่าอาจารย์นพดลเป็นคนเช่นไร?
ก. เห็นแก่ตัว รักครอบครัว ข. พูดเก่ง สร้างภาพ
ค. มักน้อย สมถะ ง. มีเหตุผล รับผิดชอบ
ตอบ ก. เห็นแก่ตัว

19. ข้อใดกล่าวถูกต้องตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติฉบับปัจจุบัน?
ก. การจัดสรรโอกาสเข้าศึกษาต่อจะใช้วิธีการเดียวกันทั่วประเทศ
ข. สถานศึกษาจะต้องได้รับการประกันคุณภาพภายนอกอย่างน้อย 1 ครั้ง ทุก 2ปี
ค. สถานศึกษาแต่ละแห่งจะมีการจำทำหลักสูตรเป็นของตนเอง
ง. จะเน้นความรู้ทักษะด้านภาษาต่างประเทศในการเรียนการสอนมากกว่าวิชาอื่นๆ
ตอบ ค. สถานศึกษาแต่ละแห่งจะมีการจำทำหลักสูตรเป็นของตนเอง

20. ข้อใดเน้นการเรียนรู้ โดยการสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเองน้อยที่สุด
ก. นักเรียนอ่านทำนองเสนาะตามตัวอย่างที่ครูเปิดเทปให้ฟัง
ข. นักเรียนจดงานตามที่ครูเขียนบนกระดาษอย่างครบถ้วน
ค. นักเรียนเขียนรายงานการไปศึกษานอกสถานที่ตามที่ครูมอบหมาย
ง. นักเรียนแสดงความคิดเห็นในการทำงานกลุ่มกับเพื่อน
ตอบ ข. นักเรียนจดงานตามที่ครูเขียนบนกระดาษอย่างครบถ้วน

21. ข้อความในข้อใดกล่าวถึง “โอลิมปิกวิชาการ” ไม่ถูกต้อง?
ก. เป็นการจัดการแข่งขันระดับโลกที่ใช้กติกาเดียวกันกับการแข่งขันกีฬาโอลิมปิก
ข. จัดการแข่งขันหลากหลายวิชาทางวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ในประเทศต่างๆ
ค. ประเทศไทยเข้าร่วมแข่งขันโดยมรสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ง. ปี พ.ศ.2546 เด็กไทยสามารถพิชิตเหรียญทองคณิตศาสตร์ เป็นครั้งแรกในรอบ 15 ปี
ตอบ ก. เป็นการจัดการแข่งขันระดับโลกที่ใช้กติกาเดียวกันกับการแข่งขันกีฬาโอลิมปิก
22. ขณะที่ครูสมศรีดำเนินการสอนนักเรียนชั้นมะยมศึกษา 3 ห้องหนึ่ง ระหว่างนั้นพบว่า ด.ช. แมนแอบดูคำตอบของเพื่อน ถ้าท่านเป็นครูสมศรีท่านจะปฏิบัติอย่างไร
ก.ยกเลิกการสอบของ ด.ช.แมนเพราะถือว่าทุจริตต่อการสอบ
ข.แจ้งผู้บริหารเพื่อดำเนินการตามระเบียบ
ค.ว่ากล่าวตักเตือน แล้วเก็บข้อสอบคืนทันที
ง.ว่ากล่าวตักเตือน บันทึกชื่อไว้และให้ทำข้อสอบจนเสร็จ
ตอบ ง. ว่ากล่าวตักเตือน บันทึกชื่อไว้และให้ทำข้อสอบจนเสร็จ

23. ครูนพมาศ : “ด.ช.”แดง นักเรียนห้องที่เธอเป็นครูประจำชั้น ระยะนี้ไม่ตั้งใจเรียน นั่งเหม่อลอย
ไม่ค่อยส่งการบ้าน
ครูสมศรี : “อ๋อ!ฉันได้สอบถามแล้ว แกมีปัญหาทางบ้าน พ่อตกงาน พ่อกับแม่มีเรื่องได้เถียงกันเรื่อย
เด็กจึงไม่สบายใจ คงต้องให้กำลังใจแกหน่อย”
คำสนทนานี้สะท้อนถึงลักษณะของครูในด้านใด
ก. ความรับผิดชอบ ข. ความเอื้ออาทร
ค. ความเป็นผู้นำทางปัญญา ง. ความเป็นผู้มีศาสตร์และศิลป์
ตอบ ข. ความเอื้ออาทร
24. ท่านมีความเห็นต่อใบประกอบวิชาชีพครูอย่าไร?
ก. ทำให้คนอยากเรียนครูเพิ่มขึ้น ข. เงินเดือนครูสูงขึ้นกว่าเดิม
ค. มีมาตรฐานของวิชาชีพ ง. มีศักดิ์ศรีเท่าอาชีพแพทย์
ตอบ ค. มีมาตรฐานของวิชาชีพ

25. ครูนิภา: ขยันขันแข็ง ใช้เวลาว่างทำอาชีพเสริม
ครูวีระ : พบปะผู้ปกครองนักเรียนอย่างสม่ำเสมอเพื่อร่วมกันพัฒนานักเรียน
ครูนารี : แต่งตัวสวยใจดีสร้างบรรยากาศที่ดีในการเรียนการสอน
ครูวิชิต : เข้าร่วมอบรมเทคนิควิธีสอนใหม่และผลงานอย่างเป็นระบบ
ท่านชื่นชมพฤติกรรมของครู 2 คนใดมากที่สุด?
ก. ครูนารี กับ ครูวีระ ข. ครูวีระ กับ ครูนารี
ค. ครูนารี กับครูวิชิต ง. ครูวิชิต กับ ครูนิภา
ตอบ ง. ครูวิชิต กับ ครูนิภา

26. นักเรียน : อาจารย์ครับผมทำงานส่งอาจารย์ไม่ทัน อยากมากเลยครับ คงต้องใช้เวลามากว่าที่อาจารย์กำหนด
อาจารย์ : ...........................................................
ท่านคิดว่าคำตอบข้อใดตรงกับใจของท่านมากที่สุด
ก. เธอทำเสร็จแค่ไหนก็ส่งแค่นั้นก็แล้วกัน เพราะต้องส่งงานตามเวลา
ข. ครูไม่เห็นกลุ่มอื่นๆ เขาบ่นเลย ทำไมเขาจึงทำเสร็จล่ะ
ค. เธอมีปัญหาอะไรหรือ ลองเล่าให้ครูฟังหน่อยสิ
ง. เถอะน่า พยายามเข้า เดี๋ยวก็ทำเสร็จเอง พยายามหน่อย
ตอบ ค. เธอมีปัญหาอะไรหรือ ลองเล่าให้ครูฟังหน่อยสิ
27. จากข่าวทางหน้าหนังสือพิมพ์ มีครูบางคนล่วงเกินทางเพศกับเด็ก โดยเอาคะแนนมาขู่ เอาสิ่งของมาล่อ
ท่านมีความคิดเห็นอย่าไร?
ก. เป็นความพึงพอใจระหว่างบุคลที่ป้องกันได้ยาก
ข.เป็นเรื่องครอบครัวต้องดูแลสั่งสอนลูกหลานของตนเอง
ค. ในสังคมของคนหมู่มาก ก็ย่อมต้องมีคนชั่วปะปนอยู่เป็นธรรมดา
ง. ครูทุกคนต้องช่วยกันดูแลเด็กๆ ถ้าเห็นผิดปกติต้องรีบหาทางแก้ไข
ตอบ ค. ในสังคมของคนหมู่มาก ก็ย่อมต้องมีคนชั่วปะปนอยู่เป็นธรรมดา

28. ครูรัชนีพบว่านักเรียนในชั้นคนหนึ่งเริ่มมีกิริยาท่าทางกระเดียดไปทางเพศตรงข้าม
ท่านคิดว่าครูรัชนีควรจะทำอย่างไร?
ก. ทำใจให้ได้ว่าทุกคนเลือกเกิดไม่ได้แต่มีสิทธิเป็นได้ตามใจหวัง
ข. ขอให้ผู้ปกครองดูแลและให้ความสำคัญกับลูกให้มากขึ้น
ค. แยกนักเรียนคนนี้ออกจากกลุ่มแล้วส่งให้อยู่ในความดูแลของครูแนะแนว
ง. ปรึกษาผู้รู้เพื่อหาวิธีที่จะช่วยแก้ไข้พฤติกรรมนั้น
ตอบ ง. ปรึกษาผู้รู้เพื่อหาวิธีที่จะช่วยแก้ไขพฤติกรรมนั้น


29. ที่ประชุมผู้บริหารสถาบันฝึกหัดครูได้ลงมติว่า ในอนาคตคนที่จะต้องใช้ระยะเวลาเรียน
ถึง 5 ปีและได้รับเงินเดือนสูขึ้น ท่านมีความคิดเห็นอย่างไร?
ก. เมื่อใช้เวลาเรียนมากขึ้นย่อมมีค่าความสามารถสูงขึ้น
ข. การเพิ่มเวลาเป็นการเพิ่มโอกาสในการสร้างครูดี
ค. การเพิ่มเวลาเป็นการลดโอกาสของผู้ที่มีฐานะทางเศรษฐกิจตกต่ำ
ง. การเรียน 4 หรือ 5 ปีก็ไม่ต่างกันถ้าผู้เรียนไม่มีจิตสำนึกของความเป็นครู
ตอบ ง. การเรียน 4 หรือ 5 ปีก็ไม่แตกต่างกันถ้าผู้เรียนไม่มีจิตรสำนึกของความเป็นครู
จำหน่ายเอกสารคู่มือเตรียมสอบราชการทุกหน่วยงาน     083-067-4168
admin ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ดูแลระบบ
รายละเอียดผู้ใช้ 

ดาวโหลดแนวข้อสอบ 9 มาตรฐานวิชาชีพครู

มาตรฐานที่ 1 ภาษาและเทคโนโลยีสำหรับครู

http://f7668cb6.linkbucks.com


มาตรฐานที่ 2 การพัฒนาหลักสูตร

http://12fefdfe.linkbucks.com


มาตรฐานที่ 3 การจัดการเรียนรู้

http://2496903f.linkbucks.com


มาตรฐานที่ 4 จิตวิทยาสำหรับครู
http://f0d855fd.linkbucks.com

มาตรฐานที่5 การวัดและการประเมินผล

http://e173554d.linkbucks.com


มาตรฐานที่ 6 การบริหารจัดการในห้องเรียน

http://325da531.linkbucks.com


มาตรฐานที่ 7 การวิจัยทางการศึกษา

http://591753c3.linkbucks.com


มาตรฐานที่ 8 นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา

http://0946eef5.linkbucks.com


มาตรฐานที่ 9 ความเป็นครู

http://b42e316a.linkbucks.com

จำหน่ายเอกสารคู่มือเตรียมสอบราชการทุกหน่วยงาน     083-067-4168
รายละเอียดไฟล์แนบ
กล่องตอบกลับด่วน

สามารถอัพโหลดไฟล์แนบ สำหรับโพสได้
กด "Ctrl+Enter" เพื่อตั้งกระทู้ได้