ประยุกต์ใช้ โพสล่าสุด โพสสำคัญ เครื่องมือ สมาชิก สถิติฟอรั่ม ธนาคาร
หัวข้อ : คู่มือเตรียมสอบ สพฐ. ตำรวจ 2555 ใหม่ล่าสุด
admin ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ดูแลระบบ
รายละเอียดผู้ใช้ 

คู่มือเตรียมสอบ สพฐ. ตำรวจ 2555 ใหม่ล่าสุด

อ้างอิง: หัวข้อนี้ถูกเน้น โดย admin เมื่อเวลา(2012-12-14)
คู่มือเตรียมสอบ สพฐ. ตำรวจ 2555 ใหม่ล่าสุดพรบ.รบ.ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และที่เกี่ยวข้อง


1. ข้อใด คือหลักการของพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา พ.. 2547

ให้มีกฎหมายว่าด้วยพระราชบัญญัติข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา

ให้มีกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ให้มีกฎหมายว่าด้วยพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา

ให้เป็นกฎหมายว่าด้วยพระราชบัญญัติระเบียบ ข้าราชการครู และบุคลากรทาง

การศึกษา

2. เหตุผลสำคัญที่ต้องตราพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา พ.. 2547

มาตรา 54 หมวด 7 ของพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.. 2542 กำหนดให้

บัญญัติขึ้น

เพื่อให้มีระบบข้าราชการครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษาขึ้นมาใหม่

ให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาอยู่ภายใต้การกำกับดูแลขององค์กรกลาง

เดียวกัน

เพื่อกระจายอำนาจการบริหารงานบุคคลสู่เขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา

3. พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา พ.. 2547 มีผลบังคับใช้เมื่อใด

. 23 พฤศจิกายน 2547

. 23 ธันวาคม 2547

. 24 พฤศจิกายน 2547

. 24 ธันวาคม 2547

4. พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา พ.. 2547 ส่งผลให้ยกเลิกกฎหมาย

ฉบับใด

พระราชบัญญัติคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ พ.. 2523 และแก้ไขเพิ่มเติม

พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูพ.. 2523 และแก้ไขเพิ่มเติม

พระราชบัญญัติครู พ.. 2488 และแก้ไขเพิ่มเติม

ถูกทุกข้อ

5. ข้อใด ไม่ใช่บุคลากรทางการศึกษาตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการ

ศึกษา พ.. 2547

ครู

ผู้บริหารสถานศึกษา

ผู้บริหารการศึกษา

ผู้สนับสนุนการศึกษาทำหน้าที่บริการ

6. ข้อใด ไม่ใช่หน่วยงานทางการศึกษาพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทาง

การศึกษา พ. 2547

สถานศึกษาระดับอุดมศึกษาระดับปริญญาของรัฐ

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

สำนักงานการศึกษานอกโรงเรียน

หน่วยงานตามที่ ก...กำหนด

7. คณะกรรมการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่เรียกชื่อย่อว่า ก..ศ ซึ่ง

มีทั้งหมด 21 คน มีใครเป็นรองประธานกรรมการ

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

เลขาธิการ ก..

ผู้ที่คณะกรรมการเลือก
8. เลขานุการและผู้ช่วยเลขานุการในคณะกรรมการก..มีจำนวนเท่าใด
             
. 2 คน
            
ไม่เกิน 2 คน
            
. 3 คน
            
ไม่เกิน 3 คน
9. กรรมการซึ่งเป็นผู้แทนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาใน ก..ซึ่งมีจำนวน 7 คน กลุ่มใดที่มีจำนวนแตกต่างไปจากพวก
            
ผู้แทน ผอ.เขตพื้นที่การศึกษา
            
ผู้แทนผู้บริหารสถานศึกษา
            
ผู้แทนข้าราชการครู
            
ผู้แทนบุคลากรทางการศึกษาอื่น
10. กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิใน ก...ซึ่ง ครม.แต่งตั้งจำนวน 7 คน ไม่ได้แต่งตั้งจากบุคคลที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญและประสบการณ์สูงในด้านใด
            
ด้านการศึกษา ด้านการศึกษาพิเศษ หรือด้านกฎหมาย
            
ด้านการบริการจัดการภาครัฐ ด้านการบริหารองค์กร หรือการบริหารงานบุคคล
            
ด้านบริหารธุรกิจ หรือด้านเศรษฐศาสตร์
            
ด้านรัฐศาสตร์ การเมืองการปกครอง


11. กรรมการซึ่งเป็นผู้แทนบุคลากรทางการศึกษาอื่นใน ก..ต้องมีคุณสมบัติด้านวุฒิการศึกษาและ

ประสบการณ์ตามข้อใด

               ไม่กำหนดคุณวุฒิแต่มีประสบการณ์ด้านสนับสนุนการศึกษาไม่น้อยกว่า 5 ปี

คุณวุฒิไม่ต่ำกว่าปริญญาตรีและมีประสบการณ์ด้านสนับสนุนไม่น้อยกว่า 5 ปี

คุณวุฒิไม่ต่ำกว่าปริญญาตรีและมีประสบการณ์ ด้านสนับสนุนการศึกษาไม่น้อย

กว่า 15 ปี

คุณวุฒิไม่ต่ำกว่าปริญญาตรีทางการศึกษาและ มีประสบการณ์สนับสนุนการศึกษาไม่น้อย

กว่า 15 ปี

12. กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิและกรรมการผู้แทนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาใน ก...

มีวาระในการดำรงตำแหน่งคราวละกี่ปี และเป็นได้กี่วาระ

คราวละ 3 ปี/เป็นได้ไม่เกิน 2 วาระติดต่อกัน

คราวละ 3 ปี/เป็นติดต่อกันกี่วาระก็ได้

คราวละ 4 ปี/เป็นได้ไม่เกิน 2 วาระติดต่อกัน

คราวละ 4 ปี/เป็นติดต่อกันกี่วาระก็ได้

13. ข้อใดไม่ใช่สาเหตุของการพ้นจากตำแหน่งของกรรมการผู้แทนข้าราชการครูและบุคลากรทางการ

ศึกษาใน ก...

พ้นจากตำแหน่งตามวาระ

ขาดคุณสมบัติหรือพ้นจากการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ตาย หรือ ลาออกโดยยื่นหนังสือลาออกต่อประธานกรรมการ

ถอดถอนโดยคณะรัฐมนตรีตามมติ ก...ด้วยคะแนนไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวน

กรรมการ

14. การแต่งตั้ง อ...วิสามัญ เพื่อทำหน้าที่พิจารณาในเรื่องใดของ ก..ที่กำหนดเงื่อนไขให้

ตั้งจากกรรมการ ก..ซึ่งคณะรัฐมนตรีแต่งตั้งอย่างน้อยสองคน และคณะกรรมการ ก...ซึ่งเป็นผู้แทน

ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนอนุกรรมการทั้งหมด

การสรรหา บรรจุแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเป็นกรณีพิเศษ

การพิจารณาวินิจฉัยตีความปัญหาที่เกิดจากการใช้บังคับกฎหมาย

การดำเนินการเรื่องวินัย การออกจากราชการ การอุทธรณ์และการร้องทุกข์

ถูกทุกข้อ

15. คุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของผู้แทนผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษาแตกต่างจากกรรมการ

ซึ่งเป็นผู้แทนผู้บริหารสถานศึกษาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาซึ่งเป็นคณะกรรมการใน

..ด้านใด

ด้านการมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพและไม่เคยถูกพักใช้หรือเพิกถอนใบประกอบ

วิชาชีพ

ด้านประสบการณ์ในการปฏิบัติหน้าที่

ด้านเป็นผู้ได้รับการยอมรับในเรื่องความซื่อสัตย์ ยุติธรรม

ด้านการไม่เคยมีประวัติเสื่อมเสียทางจริยธรรม จรรยาบรรณและการประกอบอาชีพ

16. ข้อใดไม่ใช่อำนาจหน้าที่ของ ก...

เสนอแนะให้คำปรึกษาแก่นายกรัฐมนตรีเกี่ยวกับนโยบายการผลิตและการบริหาร

บุคคล

กำหนดนโยบายวางแผน กำหนดเกณฑ์อัตรากำลัง

เสนอแนะให้คำปรึกษาแก่ ครม.เกี่ยวกับการปรับปรุงค่าครองชีพสวัสดิการและ

ประโยชน์เกื้อกูล

ออกกฎ ก..ระเบียบ ข้อบังคับ หลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขการบริหารงาน

บุคคล

17. ข้อใดไม่ใช่อำนาจหน้าที่ของ ก...

พัฒนาหลักเกณฑ์ วิธีการ มาตรฐานการบริหารบุคคล พิทักษ์ระบบคุณธรรม

กำหนดวิธีการเงื่อนไขการจ้างเพื่อบรรจุแต่งตั้งบุคคลรวมทั้งกำหนดค่าตอบแทน

ส่งเสริมสนับสนุนพัฒนาเสริมสร้างขวัญกำลังใจ สวัสดิการ สิทธิประโยชน์

เสนอแต่งตั้ง อ...เขตพื้นที่การศึกษาต่อรัฐมนตรี

18. ข้อใดไม่ใช่อำนาจหน้าที่ของ ก...

กำหนดมาตรฐาน พิจารณาและให้คำแนะนำเกี่ยวกับการดำเนินการทางวินัย การออกจาก

ราชการ

กำกับ ดูแล ติดตาม ตรวจสอบประเมินผลการบริหารงานบุคคล

รายงานต่อรัฐมนตรีกรณีส่วนราชการอ...เขตฯ คณะกรรมการไม่ปฏิบัติ

ตามพระราชบัญญัตินี้

รับรองคุณวุฒิผู้ได้รับปริญญาประกาศนียบัตรทางการศึกษา

19. ข้อใดไม่ใช่อำนาจหน้าที่ของ ก...

ส่งเสริมสนับสนุน ประสานงานและให้คำปรึกษา แนะนำการบริหารงานบุคคล

แก่เขตพื้นที่การศึกษา

กำหนดค่าธรรมเนียมต่างๆที่ต้องดำเนินการตาม พระราชบัญญัตินี้

จัดทำทะเบียนประวัติและควบคุมการเกษียณอายุราชการครูและบุคลากรทางการ

ศึกษา

ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่กฎหมายกำหนด

20. สำนักงาน ก...มีฐานะเป็นกรมอยู่ในบังคับบัญชาขึ้นตรงต่อบุคคลใด

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

นายกรัฐมนตรี

ปลัดกระทรวง

คณะรัฐมนตรี

21. ข้อใดไม่ไช่อำนาจหน้าที่ของสำนักงาน ก...

พัฒนาข้อมูลและจัดทำแผนอัตรากำลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

กำกับติดตามตรวจสอบการปฏิบัติของหน่วยงานทางการศึกษาและเขตพื้นที่การศึกษา

จัดทำรายงานประจำปีเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลข้าราชการครูและบุคลากรทางการ

ศึกษา

พัฒนาหลักเกณฑ์ วิธีการ มาตรฐานการบริหารบุคคล พิทักษ์ระบบคุณธรรม

22. ใครเป็นประธาน อ....เขตพื้นที่การศึกษา

ผู้ที่ ก...แต่งตั้ง

ผู้ที่เป็นตัวแทน ก...

ผู้ที่ได้รับการเลือกจากอนุกรรมการ

กรรมการโดยตำแหน่งคนใดคนหนึ่ง

23. องค์ประกอบของคณะอนุกรรมการใน อ....เขตพื้นที่การศึกษาคือข้อใด

ประธาน อนุกรรมการโดยตำแหน่งอนุกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

อนุกรรมการโดยตำแหน่ง อนุกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ อนุกรรมการผู้แทนข้าราชการ

ครูฯ

ประธาน อนุกรรมการโดยตำแหน่งอนุกรรมการผู้แทนข้าราชการครูฯ

ประธาน อนุกรรมการโดยตำแหน่งผู้ทรงคุณวุฒิ และอนุกรรมการผู้แทนข้าราชการครูฯ

24. อนุกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิใน อ...ต้องมีบุคคลในเขตพื้นที่การศึกษานั้นจำนวนเท่าใด

. 1 คน

อย่างน้อย 1 คน

. 2 คน

อย่างน้อย 2 คน

25. อนุกรรมการซึ่งเป็นผู้แทนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาใน อ...ได้มาโดยวิธีใด

การคัดเลือก

การสรรหา

การเลือกตั้ง

วิธีการอื่น ตามที่ ก..ศ กำหนด

26. ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้องเกี่ยวกับ อ...เขตพื้นที่การศึกษา

อนุกรรมการเมื่อรวมกับประธานแล้วมีจำนวน 9 คน

อนุกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิได้จากผู้มีความรู้สามารถและประสบการณ์ด้านการศึกษา

และด้านอื่น

อนุกรรมการผู้แทนครูและบุคลากรทางการศึกษามีได้ไม่เกิน 1 คน

ผู้ที่จัดให้มีการได้มาของอนุกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิคือผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษา

27. ข้อใดไม่ใช่อำนาจหน้าที่ของ อ...เขตพื้นที่ฯ

ให้ความเห็นชอบการบรรจุแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ให้ความเห็นชอบการพิจารณาความดีความชอบของครูและบุคลากรทางการศึกษาสังกัด

เขตพื้นที่การศึกษา

จัดทำและพัฒนามาตรฐานข้อมูลข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ให้ความเห็นชอบการบริหารงานบุคคลในเขตพื้นที่การศึกษาที่ไม่ใช่อำนาจหน้าที่

สถานศึกษา

28. ข้อใดไม่ใช่หน้าที่ของผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

เป็นผู้บริหารราชการและเป็นผู้บังคับบัญชาข้าราชการในเขตพื้นที่การศึกษา

รับผิดชอบการปฏิบัติราชการที่เป็นอำนาจหน้าที่ของอ...เขตพื้นที่การศึกษา

เสนอแนะการบรรจุแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

จัดทำทะเบียนประวัติข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

29. ข้อใดไม่ใช่อำนาจหน้าที่ของผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

จัดทำแผนและส่งเสริมการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

พิจารณาความดีความชอบของผู้บริหาร ร..ข้าราชการ และลูกจ้างประจำในสังกัดสำนัก

งานเขตพื้นที่การศึกษา

จัดทำมาตรฐานคุณภาพงาน กำหนดภาระงานขั้นต่ำและเกณฑ์ประเมินผลงาน

ข้าราชการ

จัดทำรายงานการบริหารงานบุคคลเสนอต่อ อ...เขตพื้นที่การศึกษา

30. ข้อใดคืออำนาจหน้าที่เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลสำหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการ

ศึกษาของคณะกรรมการสถานศึกษา

กำกับ ดูแล ติดตาม และประเมินผลการบริหารงานบุคคลของสถานศึกษา

กำหนดความต้องการอัตรากำลังและตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

เสนอความคิดเห็นการบริหารงานบุคคลต่อผู้บริหารสถานศึกษา

ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ อ...เขตพื้นที่การศึกษาและตามที่ ก...มอบหมาย


ดาวโหลดข้อสอบพระราชบัญญัติตำรวจแห่งชาติ พ.ศ. 2547 

http://www.ziddu.com/download/18453225/prb1.pdf.html

http://www.ziddu.com/download/18453300/prb2.pdf.html

ดาวโหลด กฎ ก.ตร. ว่าด้วยประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของตำรวจ พ.ศ. 2553

http://www.ziddu.com/download/18453367/nn01.pdf.html

ดาวโหลดข้อสอบพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์ และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546

http://www.ziddu.com/download/18453417/bm1.pdf.html

http://www.ziddu.com/download/18453420/bm2.pdf.html

http://www.ziddu.com/download/18453421/bm3.pdf.html

ดาวโหลดกฎ ก.ตร.ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการและระยะเวลาการประเมินผล ฯ พ.ศ.2547

http://www.ziddu.com/download/18453386/vv01.pdf.html

ดาวโหลดพระราชบัญญัติตำรวจแห่งชาติ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. 2554

http://www.ziddu.com/download/18453444/pp01.pdf.html

ดาวโหลดข้อสอบวิชาภาษาไทย (อก2-4)

http://www.ziddu.com/download/18453449/t1.pdf.html

http://www.ziddu.com/download/18453481/t2.pdf.html

ดาวโหลดข้อสอบระเบียบงานสารบรรณ 2526 และแก้ไขเพิ่มเติม (อก.2-4)

http://www.ziddu.com/download/18453485/21.pdf.html

http://www.ziddu.com/download/18453486/dd14.pdf.html


สนใจสั่งซื้อมาที่   083-067-4168 , 080-604-2510  หรือ ส่ง SMS / (WhatsApp , LINE)
ส่งเป็นไฟล์เอกสารส่งทางอีเมล์ สามารถนำไปปริ้นเพื่นอ่านได้เลย  ในราคาเพียงชุดละ   399 บาท
ส่งเป็นไฟล์เอกสารทางอีเมล์ *อย่างด่วนภายใน 3 ชม. *อย่างช้าก่อน 24:00 น. ของวันที่โอนเงิน (อย่าลืม! เช็คที่ อีเมลขยะ)
(เปิดบริการทุกวัน เวลา 8.00 - 24.00 น.)
ชำระค่าสินค้าและบริการ
http://www.thaionline1.com
1. ธ. กรุงเทพ  ออมทรัพย์ สาขา เซ็นทรัลพระราม 3 เลขที่บัญชี 048-0-17796-3 ชื่อบัญชี Sumalee Thongyot
2. ธ. กรุงไทย  ออมทรัพย์ สาขา บิ๊กซีสะพานควาย เลขที่บัญชี 980-6-40570-6  ชื่อบัญชี  Sumalee Thongyot
3. ธ. กรุงศรีอยุธยา ออมทรัพย์ สาขา อุรุพงษ์ เลขที่บัญชี 130-1-28490-7  ชื่อบัญชี  Pisitchai Kimchai
4. ธ.ไทยพาณิชย์ ออมทรัพย์ สาขา บิ๊กซีรามอินทรา เลขที่บัญชี 402-398830-4 ชื่อบัญชี  Pisitchai & Sumalee
5. ธ. กสิกรไทย  ออมทรัพย์  สาขา เซ็นทรัลพระราม 3  เลขที่บัญชี  748-2-66186-0  ชื่อบัญชี  Pisitchai Kimchai
โอนเงินแล้วแจ้งมาที่อีเมล์ 
lek.pisi@hotmail.com  (ระบุรายละเอียดการโอนเงิน อีเมล์ รายละเอียดคู่มือเตรียมสอบ)
รวมทุกอย่างที่ออกข้อสอบ รวมแนวข้อสอบเก่าเด็ดๆ และข้อสอบที่ออกบ่อยมาก
*วิธีเปิดไฟล์ PDF คู่มือเตรียมสอบราชการ-รัฐวิสาหกิจ 
http://www.thaionline1.com/read.php?tid=10604 
จำหน่ายเอกสารคู่มือเตรียมสอบราชการทุกหน่วยงาน     083-067-4168
admin ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ดูแลระบบ
รายละเอียดผู้ใช้ 
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม คู่มือเตรียมสอบ ตามลิงค์ด้านล่าง

Update!!-คู่มือเตรียมสอบ-แนวข้อสอบที่กำลังเปิดสอบ ล่าสุด

คู่มือเตรียมสอบ (ภาค ก.) ป.โท ป.ตรี ปวส. ปวช. ก.พ. 2556


คู่มือเตรียมสอบ ครูผู้ช่วย ครู สอศ. สพฐ. กทม. กศน. (กรณีพิเศษ) ทุกจังหวัด


คู่มือเตรียมสอบ ธกส. ธอส. ออมสิน กรุงไทย กรุงเทพ กสิกร และนายธนาคาร ฯลฯ


คู่มือเตรียมสอบตำรวจ ตำรวจสัญญาบัตร ชั้นประทวน ทุกสายงาน 2556


คู่มือเตรียมสอบองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ภาค ก.) เทศบาล ศอ.บต. อบต. อบจ. อปท. ฯลฯ


คู่มือเตรียมสอบ นายร้อยทหาร จปร. นายสิบทหารบก ทหารอากาศ ทหารเรือ พยาบาล ผู้ช่วยพยาบาล


คู่มือเตรียมสอบรัฐวิสาหกิจ กปน. กปภ. กฟน. กฟภ. ปตท. ไปรษณีย์ หน่วยงานราชการอื่นๆ


คู่มือเตรียมสอบวิชาคอมพิวเตอร์ กฎหมาย พรบ.ต่างๆ


แจ้งข่าว เปิดสอบราชการทุกหน่วยงาน กพ. อบต. อปท. อบจ. ศอ.บต. ฯลฯ


แจ้งข่าว เปิดสอบครู ครูผู้ช่วย ครู สอศ. สพฐ. กทม. อาชีวะ (กรณีพิเศษ) มาตราฐานวิชาชีพ 1-9


แจ้งข่าว เปิดสอบรัฐวิสาหกิจ กปน. กปภ. กฟน. กฟภ. ธนาคาร ธกส. ธอส. ออมสิน กรุงไทย ฯลฯ


แจ้งข่าว เปิดสอบตำรวจ ทหาร พยาบาล ทุกเหล่าทัพ

จำหน่ายเอกสารคู่มือเตรียมสอบราชการทุกหน่วยงาน     083-067-4168
รายละเอียดไฟล์แนบ
กล่องตอบกลับด่วน

กรุณาใช้ข้อความที่สุภาพ คุณสามารถบันทึกฉบับร่างได้
กด "Ctrl+Enter" เพื่อตั้งกระทู้ได้