ประยุกต์ใช้ โพสล่าสุด โพสสำคัญ เครื่องมือ สมาชิก สถิติฟอรั่ม ธนาคาร
หัวข้อ : คู่มือเตรียมสอบเก่าตำรวจ สายการเงินเเละบัญชี ปี 54
admin ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ดูแลระบบ
รายละเอียดผู้ใช้ 

คู่มือเตรียมสอบเก่าตำรวจ สายการเงินเเละบัญชี ปี 54

อ้างอิง: หัวข้อนี้ถูกเน้น โดย admin เมื่อเวลา(2012-12-14)
คู่มือเตรียมสอบเก่าตำรวจ สายการเงินเเละบัญชี ปีก่อน

1.หน้าที่ในการจัดการธุรกิจทางด้านการเงินที่เป็นหน้าที่ที่สำคัญอันดับแรกในการจัดการทางการเงินคืออะไร  แอ๊คกรุ๊ป1.การวิเคราะห์ทางการเงิน
2.การควบคุมทางการเงิน
3.การวางแผนทางการเงิน
4.การจัดโครงสร้างด้านการเงิน
5.การหาแหล่งเงินทุน

2.การเงินธุรกิจเป็นศาสตร์ที่อยู่ในวิชาการแขนงใด
1.การตลาด
2.สถิติ
3.การบัญชี
4.เศรษฐศาสตร์
5.คณิตศาสตร์

3.การเงินธุรกิจในระยะปัจจุบันเน้นที่อะไรเป็นสำคัญ
1.การจัดหาเงินทุนระยะยาว
2.การจัดหาเงินทุนระยะสั้นจากแหล่งภายใน
3.การจัดหาเงินทุนระยะสั้นจากแหล่งภายนอก
4.จัดสรรต้นทุนเพื่อใช้ประโยชน์ให้ได้สูงสุด
5.จัดเก็บตุนสินค้าคงคลังเพื่อเก็งกำไร
4.การคลังสาธารณะเป็นเรื่องเกี่ยวกับอะไร
1.การจัดเก็บภาษีของรัฐ
2.การดำเนินการของธนาคารแห่งประเทศไทย
3.รายรับและรายจ่ายของรัฐบาล
4.การสำรองเงินคงคลังของประเทศ
5.การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายของประเทศ

5.การจัดการทางการเงินยึดอะไรเป็นหลักสำคัญ
1.แหล่งเงินทุน
2.ลักษณะเจ้าของกิจการ
3.กระบวนการจัดการ
4.วัฒนธรรมองค์การ
5.สภาพคล่องของกิจการ

6.การตัดสินใจทางการเงินมีบทบาทต่อการดำเนินธุรกิจอย่างไร
1.การจัดหาแหล่งเงินลงทุนที่เหมาะสม
2.การรักษาสภาพคล่องของกิจการ
3.มีผลต่อความสำเร็จตามเป้าหมายขององค์การ
4.อำนาจการต่อรองทางการเงินของกิจการ
5.การจ่ายผลตอบแทนต่อผู้ถือหุ้น

7.การจัดการทางการเงินของธุรกิจมีขอบเขตไม่ครอบคลุมถึงอะไร
1.การใช้เงิน
2.การจัดหาเงิน
3.การรักษาสภาพคล่องของกิจการ
4.การจัดเก็บข้อมูลทางการเงินเพื่อการวิเคราะห์และตัดสินใจ
5.การสร้างสมรรถภาพในการหากำไร

8.ผู้นำเงินมาลงทุนในธุรกิจมีวิธีการในการเรียกคืนเงินทุนที่นำมาลงได้อย่างไร
1.ขายผลประโยชน์ในกิจการ
2.ได้ชำระคืนทุนตามข้อกำหนดในสัญญา
3.ขายสินทรัพย์ในขณะที่ธุรกิจเลิกกิจการ
4.รอรับผลตอบแทนการลงทุนจนกว่าจะคุ้มเงินลงทุนแล้วขายหลักทรัพย์
5.ถูกทุกข้อ

9.ในกระบวนการวางแผนทางการเงินจะเริ่มต้นด้วยข้อใดต่อไปนี้เสมอ
1.การจัดทำงบกำไรขาดทุนล่วงหน้า
2.การจัดทำงบประมาณเงินสด
3.การพยากรณ์การขาย
4.การจัดทำงบประมาณขาย
5.การกำหนดเป้าหมายของแผนทางการเงินระยะยาว

10.ขอบเขตหน้าที่ของการวางแผนทางการเงินที่เกี่ยวกับการประกอบการจะเกี่ยวข้องกับข้อต่อไปนี้ ยกเว้นข้อใด
1.การกำหนดราคา
2.การควบคุมต้นทุนการผลิต
3.การชำระหนี้
4.การดูแลให้มีโครงสร้างทางการเงินที่มั่นคง
5.การกำหนดและควบคุมค่าใช้จ่ายดำเนินงาน

11.เครื่องมือที่จะนำมาใช้ในการวางแผนทางการเงินคือข้อใด
1.การงบประมาณ
2.การกำหนดกลยุทธ์
3.การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างต้นทุน ปริมาณ และกำไร
4.การวิเคราะห์โอกาสและข้อจำกัด
5.ข้อ และ ถูก

12.ในการพยากรณ์ทางการเงินโดยวิธีวิเคราะห์การถดถอย (Regression)
ซึ่งมีการใช้สมการ
y = a + bx
ค่าตัวแปรอิสระคือข้อใด

1.y
2.a
3.x
4.b
5.bx13.ต่อไปนี้เป็นรายการที่เปลี่ยนตามยอดขาย ยกเว้นข้อใด1.ลูกหนี้การค้า
2.กำไรขั้นต้น
3.ดอกเบี้ยจ่าย
4.สินค้าคงเหลือ
5.ต้นทุนสินค้าขาย

14.บริษัท ABC จำกัด ผลิตสบู่ขายมีข้อมูลเกี่ยวกับต้นทุนดังนี้ ต้นทุนคงที่100,000 บาท ต้นทุนผันแปรต่อหน่วย บาท ราคาขายต่อหน่วย 14 บาทยอดขายเป็นเงิน ณ จุดคุ้มทุนคือข้อใด1.180,000 บาท2.200,000 บาท3.250,000 บาท4.280,000 บาท5.ไม่มีข้อใดถูก
15.จากข้อ 14 ถ้าต้นทุนผันแปรต่อหน่วยเปลี่ยนเป็น 10 บาท และต้นทุนคงที่เพิ่มขึ้น 50,000 บาท ปริมาณขายณ จุดคุ้มทุนเปลี่ยนเป็นเท่าใด1.25,0002.30,0003.35,0004.37,5005.ไม่มีข้อใดถูก
16.จากสูตรที่ใช้วัดระดับการใช้ต้นทุนคงที่ในการดำเนินงานจำหน่ายไฟล์แนวข้อสอบตำรวจชั้นประทวนเป็นสัญญาบัตร ปี 2555 (สายการเงิน)‏
รวมแนวข้อสอบเก่าเด็ดๆๆ  และข้อสอบที่ออกบ่อยมาก


เนื้อหาประกอบด้วยเป็นข้อสอบพร้อมเนื้อหา
๑. หลักการบัญชีขั้นต้น 
๒. หลักการและนโยบายบัญชีสำหรับหน่วยงานภาครัฐฉบับที่๒
๓.ระเบียบการเบิกจ่ายเงินจากคลัง การเก็บรักษาเงินและการนำเงินส่งคลัง พ.ศ.๒๕๕๑
๔.ระเบียบการเก็บรักษาเงินและการนำเงินส่งคลังในหน้าที่ของอำเภอและกิ่งอำเภอ พ.ศ.๒๕๒๐
๕.พรบ.วิธีการงบประมาณ พ.ศ.๒๕๐๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
๖.หลักการจำแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ
๗.ระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ.๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
๘.มาตรฐานการตรวจสอบภายในและจริยธรรมของผู้ตรวจสอบภายในของส่วนราชการตามหนังสือกรมบัญชีกลาง
๙.พรบ.ตำรวจแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม และกฎ ก.ตร.ที่เกี่ยวข้อง
    ๙.๑ กฎ ก.ตร.ว่าด้วยหลักเกณฑ์วิธีการและระยะเวลาการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ๒๕๔๗
    ๙.๒ กฏ ก.ตร.ว่าด้วยการสืบสวนข้อเท็จจริง พ.ศ.๒๕๔๗
    ๙.๓ กฎ ก.ตร.ว่าด้วยประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณตำรวจ พ.ศ.๒๕๕๑ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
๑๐. พระราชกฤษฏีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.๒๕๔๖

สนใจสั่งซื้อมาที่   083-067-4168 , 080-604-2510  หรือ ส่ง SMS / (WhatsApp , LINE)
ส่งเป็นไฟล์เอกสารส่งทางอีเมล์ สามารถนำไปปริ้นเพื่นอ่านได้เลย  ในราคาเพียงชุดละ   399 บาท
ส่งเป็นไฟล์เอกสารทางอีเมล์ *อย่างด่วนภายใน 3 ชม. *อย่างช้าก่อน 24:00 น. ของวันที่โอนเงิน (อย่าลืม! เช็คที่ อีเมลขยะ)
(เปิดบริการทุกวัน เวลา 8.00 - 24.00 น.)
ชำระค่าสินค้าและบริการ
http://www.thaionline1.com
1. ธ. กรุงเทพ  ออมทรัพย์ สาขา เซ็นทรัลพระราม 3 เลขที่บัญชี 048-0-17796-3 ชื่อบัญชี Sumalee Thongyot
2. ธ. กรุงไทย  ออมทรัพย์ สาขา บิ๊กซีสะพานควาย เลขที่บัญชี 980-6-40570-6  ชื่อบัญชี  Sumalee Thongyot
3. ธ. กรุงศรีอยุธยา ออมทรัพย์ สาขา อุรุพงษ์ เลขที่บัญชี 130-1-28490-7  ชื่อบัญชี  Pisitchai Kimchai
4. ธ.ไทยพาณิชย์ ออมทรัพย์ สาขา บิ๊กซีรามอินทรา เลขที่บัญชี 402-398830-4 ชื่อบัญชี  Pisitchai & Sumalee
5. ธ. กสิกรไทย  ออมทรัพย์  สาขา เซ็นทรัลพระราม 3  เลขที่บัญชี  748-2-66186-0  ชื่อบัญชี  Pisitchai Kimchai
โอนเงินแล้วแจ้งมาที่อีเมล์ 
lek.pisi@hotmail.com  (ระบุรายละเอียดการโอนเงิน อีเมล์ รายละเอียดคู่มือเตรียมสอบ)
รวมทุกอย่างที่ออกข้อสอบ รวมแนวข้อสอบเก่าเด็ดๆ และข้อสอบที่ออกบ่อยมาก
*วิธีเปิดไฟล์ PDF คู่มือเตรียมสอบราชการ-รัฐวิสาหกิจ 
http://www.thaionline1.com/read.php?tid=10604 
จำหน่ายเอกสารคู่มือเตรียมสอบราชการทุกหน่วยงาน     083-067-4168
admin ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ดูแลระบบ
รายละเอียดผู้ใช้ 
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม คู่มือเตรียมสอบ ตามลิงค์ด้านล่าง

Update!!-คู่มือเตรียมสอบ-แนวข้อสอบที่กำลังเปิดสอบ ล่าสุด

คู่มือเตรียมสอบ (ภาค ก.) ป.โท ป.ตรี ปวส. ปวช. ก.พ. 2556


คู่มือเตรียมสอบ ครูผู้ช่วย ครู สอศ. สพฐ. กทม. กศน. (กรณีพิเศษ) ทุกจังหวัด


คู่มือเตรียมสอบ ธกส. ธอส. ออมสิน กรุงไทย กรุงเทพ กสิกร และนายธนาคาร ฯลฯ


คู่มือเตรียมสอบตำรวจ ตำรวจสัญญาบัตร ชั้นประทวน ทุกสายงาน 2556


คู่มือเตรียมสอบองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ภาค ก.) เทศบาล ศอ.บต. อบต. อบจ. อปท. ฯลฯ


คู่มือเตรียมสอบ นายร้อยทหาร จปร. นายสิบทหารบก ทหารอากาศ ทหารเรือ พยาบาล ผู้ช่วยพยาบาล


คู่มือเตรียมสอบรัฐวิสาหกิจ กปน. กปภ. กฟน. กฟภ. ปตท. ไปรษณีย์ หน่วยงานราชการอื่นๆ


คู่มือเตรียมสอบวิชาคอมพิวเตอร์ กฎหมาย พรบ.ต่างๆ


แจ้งข่าว เปิดสอบราชการทุกหน่วยงาน กพ. อบต. อปท. อบจ. ศอ.บต. ฯลฯ


[img]http://www.thaionline1.com/attachment/forumlogo/61.jpg[/img]แจ้งข่าว เปิดสอบครู ครูผู้ช่วย ครู สอศ. สพฐ. กทม. อาชีวะ (กรณีพิเศษ) มาตราฐานวิชาชีพ 1-9


[img]http://www.thaionline1.com/attachment/forumlogo/62.jpg[/img]แจ้งข่าว เปิดสอบรัฐวิสาหกิจ กปน. กปภ. กฟน. กฟภ. ธนาคาร ธกส. ธอส. ออมสิน กรุงไทย ฯลฯ


[img]http://www.thaionline1.com/attachment/forumlogo/63.jpg[/img]แจ้งข่าว เปิดสอบตำรวจ ทหาร พยาบาล ทุกเหล่าทัพ


จำหน่ายเอกสารคู่มือเตรียมสอบราชการทุกหน่วยงาน     083-067-4168
รายละเอียดไฟล์แนบ
กล่องตอบกลับด่วน

กรุณาใช้ข้อความที่สุภาพ คุณสามารถบันทึกฉบับร่างได้
กด "Ctrl+Enter" เพื่อตั้งกระทู้ได้